Tải bản đầy đủ

Đề nghị gỡ vướng điều kiện hoàn thuế dự án đầu tư

Đề nghị gỡ vướng điều kiện hoàn thuế dự án đầu tư
21/09/2019 07:42 AM

Gửi ý kiến đến Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV, cử tri TPHCM đề nghị bãi bỏ quy định phải có “Giấy chứng
nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện” thì mới được hoàn thuế theo Thông
tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính.

>> Nâng cấp Hệ thống quản lý dữ liệu giá tính thuế
>> Chỉ chấm dứt cưỡng chế khi đã nộp đủ tiền nợ thuế
Theo phản ánh của cử tri, hiện Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính hướng
dẫn Nghị định số 100/2016/NĐ-CPngày 1/7/2016 của Chính phủ có quy định các điều kiện để hoàn thuế
giá trị gia tăng (GTGT), trong đó có 2 nội dung như sau:
- Công ty phải có dự án đang trong giai đoạn đầu tư;
- Công ty phải được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có
điều kiện.
Với quy định này thì rất nhiều doanh nghiệp bị vướng về “Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh
ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện”.
Theo quy định hiện nay, một số ngành nghề kinh doanh phải đi vào hoạt động kinh doanh thì cơ quan
chức năng mới kiểm tra và cấp “Giấy chứng nhận kinh doanh có điều kiện”.
Tuy nhiên, khi được cấp “Giấy chứng nhận kinh doanh có điều kiện” thì dự án thuộc diện đã đi vào khai
thác kinh doanh. Theo quy định của việc hoàn thuế GTGT, dự án đã đi vào khai thác kinh doanh sẽ

không được hoàn thuế. Điều này trái với quy định hoàn thuế GTGT đối với dự án trong giai đoạn đầu tư
có số thuế GTGT đầu vào trên 300 triệu đồng thì được hoàn.
Do đó, cử tri TPHCM đề nghị bãi bỏ quy định phải có “Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành,
nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện” thì mới được hoàn thuế hoặc nếu áp dụng, trong giai đoạn đầu tư
doanh nghiệp được hoàn thuế GTGT (nếu thuế đầu vào trên 300 triệu đồng và doanh nghiệp cam kết bổ
sung “Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện” trong thời
gian nhất định).
Nếu bãi bỏ quy định này sẽ tránh được trường hợp doanh nghiệp được hoàn thuế nhưng không được
hoàn do quy định pháp luật không thống nhất dẫn đến thiệt hại cho doanh nghiệp và không khuyến khích
doanh nghiệp đầu tư.
Về vấn đề này, Bộ Tài chính trả lời cử tri TPHCM như sau:
Tại Khoản 3, Điều 1 Luật số 106/2016/QH13 ngày 6/4/2016 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế
GTGT quy định:
“1… Trường hợp cơ sở kinh doanh đã đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu
tư mới, đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu
tư mà chưa được khấu trừ và có số thuế còn lại từ ba trăm triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT.
Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế GTGT mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của
dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với các trường hợp:
a) Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh không góp đủ số vốn điều lệ như đã đăng ký; kinh doanh ngành,
nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật Đầu
tư hoặc không bảo đảm duy trì đủ điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động”.
Tại Khoản 6, Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định:
“6. Điều 10 được sửa đổi, bổ sung như sau:
“Điều 10. Hoàn thuế GTGT
… 2. Cơ sở kinh doanh được hoàn thuế đối với dự án đầu tư như sau:
a) Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế GTGT theo
phương pháp khấu trừ, hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu
tư, chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên thì được hoàn thuế GTGT của hàng


hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm, trừ trường hợp quy định tại Điểm c khoản này. Trường
hợp, nếu số thuế GTGT lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ 300 triệu đồng trở
lên thì được hoàn thuế GTGT.
… c) Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế GTGT mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ
của dự án đầu tư theo pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với các trường hợp:
- Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các điều
kiện kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư quy định tại Điểm a, Khoản 1 Điều 13 Luật Thuế GTGT
đã được sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế GTGT, Luật Thuế tiêu thụ
đặc biệt và Luật Quản lý thuế là dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có
điều kiện nhưng cơ sở kinh doanh chưa được cấp giấy phép kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh
có điều kiện; chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh
có điều kiện; chưa có văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép đầu tư kinh doanh
ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; hoặc chưa đáp ứng được điều kiện để thực hiện đầu tư
kinh doanh có điều kiện mà không cần phải có xác nhận, chấp thuận dưới hình thức văn bản theo quy
định của pháp luật về đầu tư”.
Tại Khoản 3, Điều 1 Thông tư số 130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính quy định về hoàn
thuế GTGT:
“2. Cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư đã đăng ký kinh doanh, đăng ký nộp thuế GTGT
theo phương pháp khấu trừ, hoặc dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn
đầu tư, chưa đi vào hoạt động, nếu thời gian đầu tư từ 01 năm trở lên thì được hoàn thuế GTGT của
hàng hóa, dịch vụ sử dụng cho đầu tư theo từng năm, trừ trường hợp hướng dẫn tại Điểm c, Khoản 3
Điều này. Trường hợp, nếu số thuế GTGT lũy kế của hàng hóa, dịch vụ mua vào sử dụng cho đầu tư từ
300 triệu đồng trở lên thì được hoàn thuế GTGT.
3. Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư
… c) Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế GTGT mà được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ
của dự án đầu tư theo pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp theo đối với các trường hợp:
… c.2) Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện khi chưa đủ các
điều kiện kinh doanh theo quy định của Luật Đầu tư là dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề
đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng cơ sở kinh doanh chưa được cấp giấy phép kinh doanh ngành,
nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; chưa được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành,
nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; chưa có văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cho phép
đầu tư kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; hoặc chưa đáp ứng được điều kiện để
thực hiện đầu tư kinh doanh có điều kiện mà không cần phải có xác nhận, chấp thuận dưới hình thức
văn bản theo quy định của pháp luật về đầu tư”.
Căn cứ các quy định trên, 2 quy định về hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư trong Thông tư số
130/2016/TT-BTC ngày 12/8/2016 của Bộ Tài chính xuất phát từ quy định tại Luật Thuế GTGT số
106/2016/QH13 và Nghị định số 100/2016/NĐ-CP.
Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×