Tải bản đầy đủ

Giao án NCBH toán 6

Ngày Soạn : 06/10/2015

Ngày dạy : 13/10/2015

Giáo án dạy học chuyên đề nghiên cứu bài học:
Tiết 23:

LUYỆN TẬP

I. MỤC TIÊU:
- Kiến thức : HS khắc sâu kiến thức về dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9 .
- Kỉ năng : Vận dụng linh hoạt kiến thức đã học về dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9
để giải toán .
- Thái độ : Rèn luyện tính chính xác, cẩn thận .
II. PHƯƠNG PHÁP : vấn đáp gợi mở, luyện tập
III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Phấn màu, Sgk, Sbt, máy chiếu.
IV. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC:
1. Ổn định:
2. Kiểm tra bài cũ:3’
HS1: Phát biểu dấu hiệu chia hết cho 3. Làm bài 134a/19 Sbt.
HS2: Phát biểu dấu hiệu chia hết cho 9. Làm bài 134b/19 Sbt.

Tìm số dư trong phép chia 215 cho 9
3. Bài mới:
Hoạt động của GV và HS

Yêu cầu cần đạt

Bài 106/42 Sgk:
GV: Số tự nhiên nhỏ nhất có năm chữ số là số
nào?
HS: 10000
GV: Dựa vào dấu hiệu nhận biết, em hãy tìm số
tự nhiên nhỏ nhất có 5 chữ số:
a/ Chia hết cho 3? b/ Chia hết cho 9?
HS: 10002 ; 10008
Bài 107/42 Sgk:
GV: Chiếu bài tập lên màn hình. Cho HS đọc đề
và đứng tại chỗ trả lời.
Hỏi: Vì sao em cho là câu trên đúng? Sai? Cho
ví dụ minh họa.
HS: Trả lời theo yêu cầu của GV.
GV: Giải thích thêm câu c, d theo tính chất bắc
cầu của phép chia hết.
a M15 ; 15 M3 => a M3
a M 45 ; 45 M 9 => a M9

Bài 106/42 Sgk:9’
a/ Số tự nhiên nhỏ nhất có 5 chữ số
chia hết cho 3 là: 10002
b/ Số tự nhiên nhỏ nhất có 5 chữ số
chia hết cho 9 là : 10008

Bài 107/42 Sgk:9’
Câu a : Đúng
Câu b : Sai
Câu c : Đúng
Câu d : Đúng


Bài 108/42 Sgk:
GV: Cho HS tự đọc ví dụ của bài. Hỏi: Nêu


cách tìm số dư khi chia mỗi số cho 9, cho 3?
HS: Là số dư khi chia tổng các chữ số của số đó
cho 9, cho 3.
GV: Giải thích thêm: Để tìm số dư của một số
cho 9, cho 3 thông thường ta thực hiện phép chia
và tìm số dư. Nhưng qua bài 108, cho ta cách
tìm số dư của 1 số khi chia cho 9, cho 3 nhanh
hơn, bằng cách lấy tổng các chữ số của số đó
chia cho 9, cho 3, tổng đó dư bao nhiêu thì chính
là số dư của số cần tìm.
GV: Yêu cầu HS thảo luận nhóm.
HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV.
GV: Kiểm tra bài làm của nhóm qua máy chiếu
Bài 109/42 Sgk:
Tương tự bài trên, GV yêu cầu HS lên bảng điền
các số vào ô trống đã ghi sẵn đề bài.
HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV.

Bài 108/42 Sgk:10’
Tìm số dư khi chia mỗi số sau cho 9,
cho 3 : 1546; 1527; 2468; 1011
Giải:
a/ Ta có: 1 + 5 + 4 + 6 = 16 chia cho
9 dư 7, chia cho 3 dư 1. Nên: 1547
chia cho 9 dư 7, chia cho 3 dư 1.
b/ Tương tự: 1527 chia cho 9 dư 1,
chia cho 3 dư 0
c/ 2468 chia cho 9 dư 3, chia cho 3
dư 2
d/ 1011 chia cho 9 dư 1, chia cho 3 dư
1.
Bài 109/42 Sgk:5’
Điền số vào ô trống:
a

1

213

827

468

m

7

6

8

0

Bài 110/42 Sgk: Chiếu bài tập lên máy.
Bài 110/42 Sgk:5’
GV: Giới thiệu các số m, n, r, m.n, d như SGK.
Điền các số vào ô trống, rồi so sánh r
- Cho HS hoạt động theo nhóm hoặc tổ chức hai và d trong mỗi trường hợp:
nhóm chơi trò “”Tính nhanh, đúng”.
a
78
64
72
- Điền vào ô trống mỗi nhóm một cột.
b
47
59
21
HS: Thực hiện theo yêu cầu của GV.
c
366
3776 1512
GV: Hãy so sánh r và d?
m
6
1
0
HS: r = d
n
2
5
3
GV: Cho HS đọc phần “ Có thể em chưa biết”
Giới thiệu cho HS phép thử với số 9 như SGK.
r
3
5
0
GV: Nếu r � d => phép nhân sai.
d
3
5
0
r = d => phép nhân đúng.
HS: Thực hành kiểm tra bài 110.
4. Củng cố:3’ Từng phần qua máy chiếu.
5. Hướng dẫn về nhà: 1’
Xem lại các bài tập đã giải, chuẩn bị bài mới “ Ước và bội ”.
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×