Tải bản đầy đủ

Tuyen tap de thi het hoc ki i mon toan 6

Bài tập ôn thi học kì i
Bài 1: Cho hình vẽ:
x

A

B

O

C

D

y

a, Kể tên các đoạn thẳng có trên hình.
b, Tìm các tia trùng với tia OC.
c, Viết tên các tia trùng với tia CO.
d, Chỉ ra các tia trùng với tia BC.
e, Tìm các tia đối của tia BA.

f, Chỉ ra các tia đối của tia Dy.
g, Viết tên các tia đối của tia OA.
Bài 2: Cho tia Ox và Oy là hai tia đối nhau. Điểm M và N thuộc tia Ox
sao cho M nằm giữa O và N. Điểm P thuộc tia Oy.
a , Tia nào trùng với tia OP ? Tia nào trùng với tia ON ?
b , Tia nào là tia đối của tia MN ?
c , Biết ON = 5 cm, OM = 2 cm .Hãy tính độ dài MN.
Bài 3: Trên tia Ox, vẽ hai điểm A,B sao cho OA = 3 cm, OB = 6 cm.
a, Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không ? Vì sao?
b, So sánh OA và AB.
c, Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không? Vì sao?
Bài 4: Trên tia Oy, vẽ hai điểm M,N sao cho OM = 3,5 cm, ON = 7 cm.
a, Điểm M có nằm giữa hai điểm O và N không ? Vì sao?
b, So sánh OM và MN.
c, Điểm M có là trung điểm của đoạn thẳng ON không? Vì sao?
Bài 5: Cho đoạn thẳng AB dài 7 cm. tên tia AB lấy điểm N sao cho AN
= 3 cm.
a, Điểm N có nằm giữa hai điểm A và B không ? Vì sao?
b, So sánh AN và NB.
c, Điểm N có là trung điểm của đoạn thẳng AB không? Vì sao?
Bài 6: Cho đoạn thẳng AB dài 7 cm. tên tia AB lấy điểm C sao cho AC
= 3,5 cm.
a, Điểm C có nằm giữa hai điểm A và B không ? Vì sao?
b, So sánh AC và CB.
c, Điểm C có là trung điểm của đoạn thẳng AB không? Vì sao?
Bài 7: Cho tia Ox và Oy là hai tia đối nhau. Trên tia Ox lấy điểm A sao
cho OA = 3 cm.
Trên tia Oy lấy điểm B, sao cho O là trung điểm của AB.
a, Tính độ dài OB.
b, Trên tia Ox lấy điểm K, sao cho OK = 2 OA.


Điểm A có là trung điểm của OK không? Vì sao?
Bài 8: Trên tia Oz, vẽ hai điểm M,N sao cho OM = 4 cm, ON = 8 cm.
a, Điểm M có nằm giữa hai điểm O và N không ? Vì sao?
b, Tính MN.
c, Chứng minh rằng: M là trung điểm của AB.
C.1: Trên tia Ox, vẽ hai đoạn thẳng OA và OB sao cho OA = 2 cm, OB =
5 cm.
a, Tính AB; b, So sánh OA và AB; c, Điểm A có là trung điểm của OB


không? Vì sao?
C.2: Trên tia Oy, vẽ hai đoạn thẳng OP và OQ sao cho OP = 3 cm, OQ =
6 cm.
a, Tính PQ; b, So sánh OP và PQ; c, Điểm P có là trung điểm của OQ
không? Vì sao?
C.3: Trên tia Ot, vẽ hai điểm C và D sao cho OC = 3,5 cm, OD = 5 cm.
a, Tính CD; b, So sánh OC và CD; c, Điểm C có là trung điểm của OD
không? Vì sao?
C.4:Trên tia Ox vẽ 3 đoạn thẳng OM, ON và OP.Sao cho OM = 1 cm,ON =
3 cm,
OP = 5cm. a, So sánh NP và NM; b, Điểm N có là trung điểm của MP
không? Vì sao?
C.5: Trên tia Oy vẽ 3 điểm H, I và K. Sao cho OH = 2cm, OI = 3,5 cm, OK
= 6 cm.
a, So sánh NP và NM; b, Điểm N có là trung điểm của MP không? Vì
sao?
C.6: Gọi M và N là hai điểm trên tia Ox. Biết OM = 6 cm, MN = 3
cm,tính ON. Bài toán có mấy đáp số.
C.7: Trên tia Oy lấy hai điểm P và Q. Biết OP = 5 cm, PQ = 2 cm, tính
OQ. Bài toán có mấy đáp số.
C.8: Cho đoạn thẳng AB dài 6 cm. Trên tia AB lấy điểm C sao cho AC =
2 cm.
a, Tính CB; b, Lấy điểm D thuộc tia đối của tia BC sao cho BD = 4 cm.
Tính CD.
c, Điểm B có là trung điểm của đoạn thẳng CD không ? ( ko hỏi vì sao
vẫn phải trả lời)
C.9: Cho đoạn thẳng MN dài 5 cm. Trên tia MN lấy điểm P sao cho MP
= 2 cm.
a, Tính PN; b, Trên tia đối của tia NP lấy điểm Q sao cho NQ = 3 cm.
Tính PQ.
c, Điểm N có là trung điểm của đoạn thẳng PQ không ? ( ko ? vì sao
vẫn phải trả lời)
C.10: Đoạn thẳng AC dài 6 cm. Điểm B nằm giữa A và C sao cho BC = 2
cm.


a, Tính AB; b, Trên tia đối của tia BA lấy điểm D sao cho BD = 4 cm.So
sánh AB và CD.
c, Điểm C có là trung điểm của BD không ? Vì sao ?
C.11: Đoạn thẳng MN dài 4 cm. Điểm P nằm giữa M và N sao cho PN = 1
cm.
a, Tính MP; b, Lấy điểm Q thuộc tia đối của tia PM sao cho PQ = 2
cm.So sánh MP và NQ. c, Điểm N có là trung điểm của PQ không?
( ko ? vì sao vẫn phải trả lời)
C.12: Trên tia Ox, vẽ hai điểm M và N sao cho OM = 2,5 cm, ON = 5 cm.
a, Điểm M có nằm giữa 2 điểm O và N không? Vì sao?
b, Hãy chỉ ra hai tia đối nhau có chung gốc M ?
c, Điểm M có là trung điểm của ON không? Vì sao?
C.13: Lấy điểm A trên tia Oy sao cho OA = 5 cm. Điểm I là trung điểm
của OA.
a, Tính IA; b, Trên tia đối của tia Oy lấy điểm P sao cho OP = 2,5 cm.
Hỏi điểm O có là trung điểm của PI không ? Tính PI ( ko ? vì sao vẫn
phải trả lời)
C.14: Lấy điểm M trên tia Ot sao cho OM = 6 cm. Điểm K là trung điểm
của OM.
a, Tính KM; b, Trên tia đối của tia Ot, lấy điểm P sao cho OP = 2,5 cm.
Hỏi điểm O có là trung điểm của PK không ? Tính PI ( ko ? vì sao vẫn
phải trả lời)
C.15: Cho đoạn thẳng AB dài 4 cm. Trên tia AB lấy điểm M sao cho AM
= 2 cm.
a, Điểm M có là điểm nằm giữa 2 điểm A và B không ? ( ko ? vì sao
vẫn phải trả lời)
b,Điểm M có là trung điểm của AB không?
C.16: Cho đoạn thẳng MN dài 5 cm. Trên tia MN lấy điểm I sao cho MI
= 2 cm.
a, Điểm I có là điểm nằm giữa 2 điểm M và N không ? ( ko ? vì sao
vẫn phải trả lời)
b, Hãy chỉ ra hai tia trùng nhau gốc M ?
c, Điểm I có là trung điểm của MN không?
*** Chú ý : Học hình phải vẽ hình ***
Đề thi kì I năm 2005 - 2006
A. Trắc nghiệm (3 điểm)
Câu 1: Khoanh tròn chữ cái trớc đáp án em cho là đúng:
1. cln ( 96, 60 ) là:
A. 2
B. 4
C. 6
D. 12
2. bcnn ( 1, 15, 24 ) là: A. 0
B. 120
C. 240
D. 360
3. Tập hợp các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn hoặc bằng 2 là:
A. 1; 0; 1
B. 1; 0; 1; 2
C. 2; 0; 1; 1
D. 2; 1; 0; 1; 2


4. Với mọi a thoả mãn điều kiện a 2 0 là:
A. -2
B. -2 hoặc 2
C. 2
D.
Kết quả khác.
Câu 2: Hãy điền dấu x vào ô thích hợp:
Câu
Đúng
Sai
a, Số nguyên lớn hơn 2 là số nguyên dơng
b, Số nguyên nhỏ hơn 1 là số nguyên âm
c, Số nguyên lớn hơn -1 là số nguyên dơng
d, Số nguyên nhỏ hơn -1 là số nguyên âm
B. Tự luận: ( 7 điểm )
Câu 1: Tính giá trị của các biểu thức sau:
a, (-25) + 30 -15 ;
b, (-135) - 200 ;
c, 15 . 3
; d,
36 : 9 .
Câu 2: a, Tính :
2 + ( - 4 ) + 6 + (- 8 ) +10 + (-12 ) + 14 + (- 16 )
b, Tính tất cả các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn hoặc
bằng 5.
Câu 3: Tìm số nguyên x, biết:
a, - ( - x ) = 1
b, 4 x 3
Câu 4: Một số sách nếu xếp thành từng bó: 10 quyển, 12 quyển, 15
quyển đều vừa đủ bó.
Tính số sách đó, biết rằng số sách đó trong khoảng từ 100 đến
150.
Câu 5: Trên tia Ox, lấy 2hai điểm A, B sao cho OA = 4 cm , OB = 8 cm.
a, Kể tên hai tia đối nhau gốc A ?
b, Điểm A có nằm giữa hai điểm O và B không? Vì sao ?
c, A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không ? Vì sao ?
Đề thi học kì năm học: 2007 - 2008 ( thời gian 90 phút ).
A. Trắc nhiệm: Khoanh tròn vào chữ cái in hoa đứng trớc câu trả lời
đúng.( 3 điểm)
Câu 1: Tâp hợp tất cả các ớc nguyên tố của 90 là:
A. 1;3;5
B. 2;3;5
C. 1;2;3;5
D. 3;5
Câu 2: Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng MN khi:
A. MI + IN = MN
B. IM = IN
C. MI + IN = MN và IM =

MN
2

D. IM + IN =

MN
2

Câu 3: Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau.
a
-8
52
103
b
-3
- 97
- 19
a+b
0
- 103
B. Phần tự luận: ( 7 điểm ).
Câu 4: Tính.
a, 56 : 53 23 .22
b, (- 27) + (-13) + 10
c, 25 48 32


Câu 5: Tính nhanh.
a, Tổng của tất cả các số nguyên có giá trị tuyệt đối nhỏ hơn 5.
b, 11 + (-12) + (-13) + 14 + 15 + (-16) + (-17) +18 + 19 + (-20) + (21) + 22.
Câu 6: Học sinh lớp 6A khi xếp hàng 2, hàng 3, hàng 4,hàng 8 đều vừa
đủ hàng. Biết số học sinh lớp đó trong khoảng từ 30 đến 60. Tính số
học sinh của lớp 6A.
Câu 7: Trên tia Ox, vẽ 2 điểm P; Q sao cho OP = 3 cm, OQ = 6 cm.
a, Điểm P có nằm giữa 2 điểm O và Q không ? Vì sao?
b, Hãy chỉ ra 2 tia đối nhau có chung gốc P ?
c, Điểm P có là trung điểm của đoạn thẳng OQ không ? Vì sao ?
Thêm:
Câu 1:Tính giá trị các biểu thức.
a, 126 + (-20) + 2004 + (-106)
b, (-199) + (-200) + (-201)
c, 153 53 18 18
d, 2006 2006 8 4
Câu 2: Tìm số nguyên x biết.
a, - ( - x ) = 10
b, 7 x 5
c, x = 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + + 99 + 100
d, x = (4 + 8 + 12 + + 2004 + 2008) ( 2 + 6 + 10 + + 2002 +
2006 )
Câu 3: Cho hình vẽ, hãy điền vào ( . ) để đợc khẳng định đúng.
A
B
C
D
- Điểm B nằm giữa 2 điểm . và
- Điểm .. nằm giữa 2 điểm B và C
- Hai điểm C và D nằm . đối với điểm B
- Hai tia BA và BD là hai tia: ...
- Hai tia AC và A D là hai tia: .
Câu 4: Điền số thích hợp vào ô trống trong bảng sau.
a
21
-a
37
0
a
25
Đề thi kì I năm 2009 - 2010
A. Trắc nghiệm: ( 3 điểm )
Câu 1. Điểm I là trung điểm của đoạn thẳng MN khi:
A. IM = IN
B. MI + IN = MN
C. MI + IN = MN Và IM = IN
D. Điểm I nằm giữa M và N.
Câu 2. Một số chia hết cho 3 khi:
A. Chữ số hàng đơn vị của số đó chia hết cho 3
B. Tổng các chữa số của số đó chia hết cho 3
C. Tổng các chữa số của số đó không chia hết cho 3


D. Cả 3 phơng án trên điều sai.
Câu 3. Cho hình vẽ:
A. Tia MP trùng với tia MQ
M
N
P
Q
B. Tia PM trùng với tia QM
C. Tia PM là tia đối của tia NQ
D. Tia MP là tia đối của tia PQ
Câu 4. Số nguyên tố là:
A. Số tự nhiên lớn hơn 1
B. Số có 1 ớc số
C. Số có từ 3 ớc trở lên
D. Số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ớc là 1 và chính nó.
Câu 5. Đánh dấu x vào cột đúng hoặc sai trong các khẳng định sau:
Khẳng định
1. Nếu tất cả các số hạng của 1 tổng đều chia hết
cho cùng một số thì tổng chia hết cho số đó.
2. Nếu a ko chia hết cho m, b ko chia hết cho m thì
a + b ko chia hết cho m
3. Nếu a ko chia hết cho m, b ko chia hết cho m thì
a - b ko chia hết cho m
4. Nếu a + b chia hết cho 5 và a chia hết cho 5 thì
b chia hết cho 5
Phần II: T luận. ( 7 điểm )
Câu 6. Tìm số tự nhiên x biết :
x 12 ; x 21 ; x 28 và 150 < x < 300
Câu 7. Tìm số tự nhiên x biết :
a, 219 7.( x + 1 ) = 100
b, ( 3x 6 ). 3 = 3 4
c, 5 . ( x 1 ) = 5 3
d, x = 2 + 4 + 6 + 8 + + 2000
Câu 8. Tính số phần tử của các tập hợp:

Đúng

Sai

A 1 ; 3 ; 5 ; 7 ; 9 ; ; 99
B 4 ; 8 ; 12 ; 16 ; 20 ; ; 400

Câu 9. Trên tia Ox cho 3 điểm M, N, P biết: OM = 2 cm; ON = 3 cm; OP
= 4 cm.
a, Hãy vẽ hình
b, Trong ba điểm M, N, P điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại ?
Vì sao ?
c, M là trung điểm của đoạn thẳng OP vì sao ?
Đề thi kì I năm 2010 2011
A. Trắc nghiệm: ( 2 điểm )


Câu 1. Số nguyên tố là:
A. Số tự nhiên lớn hơn 1
B. Số có từ 3 ớc trở lên
C. Số tự nhiên lớn hơn 1, có nhiều hơn hai ớc số.
D. Số tự nhiên lớn hơn 1, chỉ có hai ớc là 1 và chính nó.
Câu 2. Cho hình vẽ:
A. Tia EA trùng với tia EB
A
B
E
F
B. Tia FB trùng với tia EB
C. Tia EA là tia đối của tia BF
D. Tia BA là tia đối của tia FB.
Câu 3. Đánh dấu x vào cột đúng hoặc sai trong các khẳng định sau:
Khẳng định
Đúng
Sai
1. Có hai số tự nhiên liên tiếp đều là số nguyên tố.
2. Mọi số nguyên tố đều là số lẻ.
3. Mọi số nguyên tố đều có chữ số tận cùng là 3, 7, 9.
4. Số 99 cũng là số nguyên tố.
Phần II: T luận. ( 8 điểm )
Bài 1. Tìm số tự nhiên x biết :
a, 7.( x + 1 ) + 100 = 219
b, 3 x 6 = 35 : 32
c, 4 .( x 1 ) = 4 3
d, x = 3 + 6 + 9 + 12 + 15+ + 3000
Bài 2. Tìm số tự nhiên x biết :
xM
3 ; xM4 ; xM7 và 150 < x < 300
Bài 3. Thực hiện phép tính.
a, 204 84 : 12
b, 15. 2 3 + 4. 3 2 5. 7
c, 56 : 53 + 23 : 22
Bài 4. Trên tia Ox cho 3 điểm A, B, C biết: OA = 4 cm; OB = 5 cm; OC
= 6 cm.
a, Hãy vẽ hình
b, Trong ba điểm A, B, C điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại ?
Vì sao ?
c, Điểm nào là trung điểm của đoạn thẳng AC ? Vì sao ?

Đề số 1
A. Trắc nghiệm: Khoanh tròn vào một chữ cái trớc câu trả lời đúng.
1, Cho tập hợp M = 3; 6; 9; 12; ; 2004; 2007 . Số phần tử của tập hợp M là:
A. 2007
B. 1004
C. 669
D. 2005


2

3

4

5

2, Cho N = x.x .x .x .x . Kết quả của N là:
A. x14
B. x16
C. x17
D. x15
3, Cho X = x8 : x3 . Kết quả của X là:
A. x11
B. x 24
C. x5
D. x8
4, Cho H = 2005 + 2010 .Khi đó ta có:
A. H 2
B. H 3
C. H 5
D. H 9
5, Cho x +7 = 2 . Giá trị của x là:
A. x = 7
B. x = 2
C. x = -5
D. x = 5
6, Cho ba số: a = 10 ; b = 100 ; c = 2010. Vậy cln (a,b,c) là:
A. 10
B. 100
C. 5
D. 1
7, Cho hình vẽ:

x

A

B

O

C

y

a, Các tia đối của tia BA là:
..
b, Các tia trùng với tia CB là:
...
8, Đánh dấu x vào cột đúng hoặc sai trong các khẳng định sau:
Câu
1. Các số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết
cho 9
2. Nếu mỗi số hạng của tổng không chia hết cho 5 thì
tổng không chia hết cho 5
3. Số có tổng các chữ số không chia hết cho 9 thì
không chia hết cho 9
4. Nếu tổng của hai số hạng chia hết cho 6 thì mỗi số
hạng của tổng chia hết cho 6

Đúng

Sai

B. Tự Luận:
Câu 1: Tìm x, biết:
a, 2( x 32) 56 = 72
b, 130 + 5.(x 20) = 70
c, (10
3
5
x) . 5 = 5
d, x = (10 + 20 + 30 + + 2010 ) ( 5 +15 + 25 + + 2005)
e, x = 3 32 33 33 34 3100
Câu 2: a, Hãy sắp xếp các số sau theo thứ tự tăng dần: -10; 15; 0; 7;
-8; 2009; -101.
b, Hãy sắp xếp các số sau theo thứ tự giảm dần: -7: 7; 0; -3: 15;
-15; 9; -5 ; -20.


Câu 3: Học sinh khối 6 khi xếp hàng 10, hàng 12, hàng 15 điều vừa
đủ. Biết rằng số học sinh khối 6 trong khoảng từ 100 đến 150. Hãy
tính số học sinh của khối 6.
Câu 4: Trên tia Ox lấy hai điểm A và B sao cho OA = 3,5 cm, OB = 7
cm.
a, Điểm A có nằm giữa O và B không ? Vì sao ?
b, So sánh OA và AB.
c, Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB không ? Vì sao ?
Câu 5: Cho hai tia Ox và Oy là hai tia đối nhau. Trên tia Ox lấy hai
điểm A và B sao cho OA = 3 cm, OB = 7 cm. Trên tia Oy vẽ điểm C sao
cho OC = 1 cm.
a, Điểm A có nằm giữa O và B không ? Vì sao ?
b, Tinh độ dài AB.
c, Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng CB không ? Vì sao ?
Đề 2: ( 90 )
I. Trắc nghiệm ( 4 đ): Khoanh tròn vào một chữ cái trớc câu trả lời
đúng.
1. Cho tập hợp M = 3; 7 . Cách viết nào sau đây là đúng ?
A. 3 M
B. 3 M
C. 7 M
D.
M 7
2. Số nào sau đây chia hết cho cả 2 và 3 ?
A. 32
B. 42
C. 52
D. 62
3. Số nào sau đây là ớc chung của 24 và 30 ?
A. 8
B. 5
C. 4
D. 3
4. Kết quả của phép tính 55.53 là:
A. 515
B. 58
C. 2515
D. 108
5. Số nào sau đây là số nguyên tố ?
A. 77
B. 57
C. 17
D. 9
6. Kết quả của phép tính 34 : 3 23 : 22 là :
A. 2
B. 8
C. 11
D. 29
7. Kết qủa sắp xếp các số : -2: -3; -101; -99 theo thứ tự tăng dần là:
A. -2; -3; -99; -101
B. -101; -99; -2; -3
C. -101; -99; -3; -2
D. -99; -101; -2; -3
8. Kết quả của phép tính (- 13) + (-28) là:
A. - 41
B. -31
C. 41
D. -15


9. Kết quả của phép tính 5 ( 6 8 ) là:
A. 9
B. 7
C. 7
D. 3
10. Cho m, n, p, q là các số nguyên. Thế thì m ( n p + q ) bằng :
A. m n p + q
B. m n + p q
C. m + n p q
D. m n p q
11. Cho tập hợp A = x Z 2 x 3 . Số phần tử của tập hợp là :
A. 3
B. 4
C. 5
D. 6
12. Cho x (- 9) = 7 . Số x bằng :
A. 2
B. 2
C. -16
D. 16
13. Cho điểm M nằm giữa hai điểm N và P . Kết luận nào sau đây
đúng :
A. Tia MN trùng với tia MP
B. Tia MP trùng với tia NP
N
M
P
C. Tia PM trùng với tia PN
D. Tia PN trùng với tia NP.
14. Trên tia Ox, lấy các điểm M, N và P sao cho OM = 1cm, ON = 3 cm,
OP = 8 cm.
Kết luận nào sau đây không đúng ?
A. MN = 2 cm
B. MP = 7 cm
O
M
N
P
x
C. NP = 5 cm
D. NP = 6 cm
15. Điền dấu x vào ô thích hợp:
Câu
a, Nếu A, B, C thẳng hàng thì: AB + BC = AC
b, Nếu B là trung điểm của AC thì : AB = BC

Đúng

Sai

II. Tự luận ( 6 điểm)
Câu 1: Tìm số tự nhiên x biết :
a, 3x ( 50 20) = 30. b, 30 ( x + 12 ) = 10.
c, ( 2x 8 ). 2 = 24
c, x = ( 2 + 4 + 6 + + 2002 ) ( 1 + 3 + 5 +
+ 2001).
Câu 2:
a, Tìm số đối của mỗi số nguyên sau : - 6; 4; 7 ; - (- 5 ).
b, Tính nhanh: ( 15 + 21 ) ( - 25 + 15 - 35 +21)
Câu 3: Viết các phần tử của tâp hợp, bằng cách liệt kê:
A x N
6 x, 10 x, 15 x va x 3
B x N
x 12, x 15, x 27 va x 600


Câu 4: Trên tia Ox, lấy hai điểm A và B sao cho OA = 2,5 cm, OB = 5
cm.
a, Trong 3 điểm A, B, O điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại? Vì sao ?
b, Kể tên 2 tia đối nhau gốc A ? Tia trùng với tia BO ?
c, Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB ko ? Vì sao ?
Đề: ( Thêm ).
Câu 1: Điền từ thích hợp vào chỗ chấm để đợc các phát biểu đúng:
a, Trong ba điểm thẳng hàng có . nằm giữa hai điểm
còn lại.
b, Có một và chỉ một đờng thẳng đi qua .. .
c, Mỗi điểm trên một đờng thẳng là của hai tia đối nhau.
d, Nếu . thì AM + MB
= AB.
e, Nếu MA = MB =
AB.

AB
thì M là .. của đoạn thẳng
2

Câu 2: Điền dấu x vào ô thích hợp:
Câu
Đúng
Sai
a, Đoạn thẳng AB là hình gồm hai điểm A và B.
b, Nếu N là trung điểm của đoạn thẳng AB thì
NA = NB.
c, Nếu AI + IB = AB thì I là trung điểm của AB.
d, Hai tia Ox và Oy tạo thành đờng thẳng thì
đối nhau.
Câu 3. Tìm x, biết:
a, 8x 2x = 24 ; b, 5x + 3x = 800 ; c, 2x ( 70 50) = 60 ; d, 180
( x 60 ) = 170.
e, x = (12 + 16 + 20 + + 2004) ( 6 + 12 + 18 + + 1998)
f, x = ( 17 + 19 + 21 + + 2009 ) ( 15 + 17 + 19 + + 2007 ).
d, Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng KI không ? Vì sao?
Câu 4 :
a, Cho B = 2 x8 y . Tìm x, y sao cho B chia hết cho 2, 5 và 3.
b, Cho C = 1x 2 y . Tìm x, y sao cho C chia hết cho 2, 5 và 9.
Câu 5: Cho tia Ox, trên tia Ox lấy hai điểm A và B. Sao cho OA = 2
cm , OB = 5 cm. I là trung điểm của AB. Trên tia đối của tia Ox lấy
điểm K sao cho OK = 1,5 cm.
a, Điểm A có nằm giữa O và B không? Vì sao?
b, Tính độ dài AB và AI.
c, So sánh AK và AI.
Đề số 3
I. Trắc nghiệm: ( 4 điểm ) Khoang tròn đáp án em cho là đúng.
1. Cho tập hợp M = 4; 5; 6; 7 . Cách viết nào sau đây là đúng?


A. 4 M
B. 5 M
C. 6;7 M
4;5;6 M .
1. Cho tập hợp H = 3;6;9;12;L ; 2007 . Số phần tử của tập hợp H là:
A. 2007
B. 1002
C. 668
D. 500
2. BCNN ( 6,8) là :
A. 48
B. 36
C. 24
D. 6
3. Tổng 21 + 45 chia hết cho số nào dới đây:
A. 9
B. 7
C. 5
D. 3
4. Kết quả của phép tính 315 : 35 là :
A. 13
B. 320
C. 310

D.

D.

3

3

5. Kết quả của phép tính 55.253 là :
A. 510
B. 511

C. 12515

D.

30

5

6.Có bao nhiêu số nguyên tố nhỏ hơn 100 mà chữ số 7 là chữ số hàng
đơn vị ?
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7
7. Kết quả sắp xếp các số: -98; -1; 0; - 89; 7 theo thứ tự giảm dần là:
A. -89; -98; -1; 0; 7
B. 7; 0; -1; -89; -98
C. -98; -89; -1; 0; 7
D. -1; 0; 7; -98; -89.
8. Kết qủa của phép tính: 4 ( - 9 +7 ) là:
A. 12
B. 6
C. 2
D. 6
9. Kết qủa của phép tính: (-9) (- 15 ) là:
A. 6
B. 24
C. 24
D. 6
10. Số nguyên âm nhỏ nhất có 3 chữ số khác nhau là số nào ?
A. 789
B. 987
C. 123
D. 102
11. Có bao nhiêu số nguyên x thoả mãn : 2 x 3 ?
A. 6
B. 5
C. 4
D. 3
12. Cho: x (- 11 ) = 8. Số x bằng:
A. 3
B. 3
C. 19
D. 19.
13. Cho điểm M nằm giữa N và P. Kết luận nào sau đây đúng ?
A. Tia MN trùng với tia PN
B. Tia MP trùng với tia NP
N
M
P
C. Tia MN và tia MP là hai tia đối nhau.


D. Tia MN và tia MP là hai tia đối nhau.
14. Cho hai OM, ON đối nhau. Lấy điểm P nằm giữa O và N. Kết luận
nào sau đây là đúng?
A. Điểm M và P nằm cùng phía đối với điểm O
B. Điểm O và N nằm cùng phía đối với điểm O
M
O
P
N
C. Điểm O và N nằm khác phía đối với điểm M
D. Điểm M và N nằm khác phía đối với điểm P.
15.Điền dầu x vào ô thích hợp:
Câu
Đúng Sai
a, Nếu AB + BC = AC thì B là trung điểm của đoạn
thẳng AC
b, Nếu B nằm giữa A và C và AB = BC thì B là trung
điểm của AC
II. Tự luận ( 6 điểm):
Câu 1: Tính.
a, (-31) + 45
b, 91 - ( -15 )
c, - 81 43 + (-23)
d, (- 50 + 89 ) ( -15 +
89 - 50 )
Câu 2 :
a, Tìm x, biết: 3( x 4 ) = 32
b, Tính nhanh: ( 25 + 51) ( - 42 + 25 + 53 + 51)
c, Hãy tìm số đối của các số sau: - 1 ; 2; 0; 3 ; - (- 4) ; 8
d, Hãy sắp xếp theo thứ tự tăng dần các số sau: 13; - 12; 9; 0; - 79; 5.
Câu 3. Số học sinh khối 6 của một trờng không quá 500 em. Nếu xếp
mỗi hàng 6 em, 8 em hoặc 10 em thì vừa đủ. Hỏi số học sinh khối 6
của trờng đó là bao nhiêu em?
Câu 4. Trên tia Ox, vẽ 3 điểm A, B, C sao cho OA = 2 cm, OB = 3 cm,
OC = 6 cm.
a, Trong 3 điểm A, B, C thì điểm nào nằm giữa 2 điểm còn lại ? Vì
sao ?
b, Điểm A có là trung điểm của đoạn thẳng OB ko ? Vì sao ?
c, Điểm B có là trung điểm của đoạn thẳng OC ko ? Vì sao ?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×