Tải bản đầy đủ

Giáo án nghiên cứu bài học 2017 2018

Giáo án dạy học chuyên đề nghiên cứu bài học
Ngày soạn: 06/10/2017

Ngày dạy : 07/10/2017

TiÕt 9
§7. TỈ LỆ THỨC (Tiết 1)
1. Kiến thức:
- Học sinh hiểu được định nghĩa tỉ lệ thức.
- Học sinh hiểu được các tính chất của tỉ lệ thức.
2. Kỹ năng:
- Vận dụng định nghĩa và các tính chất để giải các bài toán liên quan.
3. Thái độ:
- Chú ý nghe giảng và làm theo các yêu cầu của giáo viên.
- Tích cực trong học tập, có ý thức trong nhóm.
4.-Định hướng hình thành năng lực
-Phẩm chất, sống yêu thương, sống tự chủ, sống có trách nhiệm
-Năng lực, tự học, giải quyết vấn đề, giao tiếp, hợp tác,tính toán
II. ChuÈn bÞ:
Giáo viên: SGK, bảng phụ, phấn mầu.
Học Sinh: SGK, thước kẻ.

III. TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HỌC TẬP
1. æn ®Þnh líp
2. KiÓm tra bµi cò:
Phát biểu công thức tính luỹ thừa của một tích và luỹ thừa của một thương ?.
Áp dụng tính : a) 104 : 54
b) ( 43.45) : 213
GV cho HS nhận xét
- GV cho điểm.
3. Tiến trình bài học:
Ho¹t ®éng cña GV vµ HS
NỘI DUNG CHÍNH
A Khởi động và hình thành kiến thức
Hoạt động 1: Định nghĩa.
GV giới thiệu mục tiêu bài học cho học 1. Định nghĩa:
sinh.
Ví dụ : (SGK)
Bước 1: Giao nhiệm vụ
GV yêu cầu HS thực hiện ví dụ (SGK)
HS nhận nhiệm vụ
Bước 2:Thực hiện nhiệm vụ
HS hoạt động cá nhân thực hiện so sánh
Hoạt động nhóm đôi tính kết quả các tỉ
số trong ví dụ.
Bước 3:Thảo luận, trao đổi, báo cáo
HS thảo luận và báo cáo kết quả.

Định nghĩa.


Tỉ lệ thức là đẳng thức của
a c
hai tỉ số 
b d
Chú ý :
GV : ? Tỉ lệ thức là gì?
Ngày soạn: 24 /9 /2016
a c
Tỉ lệ thức  còn được viết là :
b d2)
TiÕt


9 ví dụ củng cố cho học sinh.
§7. TỈ LỆ THỨC (Tiết
Gv
: Nêu
a:b=c:d
1. Kiến thức:
Ví dụ : (SGK)
- Học
hiểuán
được
định nghĩa tỉ lệ thức.
Bước
4:sinh
Phương
KTĐG
: Từ các tỉ số sau đây có lập được tỉ
- Học
hiểu được
chất
lệ thức.
GV
cho sinh
các nhóm
thực các
hiệntính
nhận
xét.của tỉ ?1
lệ thức không ?
2. Kỹ năng:
a)giải các bài toán liên
b) quan.
- Vận
định
nghĩa
và các
tính chất để
GV
củngdụng
cố kết
quả
qua máy
chiếu.
Hoạt
động
3. Thái
độ: 2: Tính chất.
- Chú
nghenhiệm
giảngvụ
và làm theo các yêu cầu của giáo viên.
Bước
1:ýGiao
- Tích cực trong học tập, có ý thức trong nhóm.
GV
yêu cầu
HS hình
tìm hiểu
SGK
Ví dụ : (SGK)
4.-Định
hướng
thành
năng lực
HS
nhậnchất,
nhiệm
vụyêu thương, sống tự chủ, sống có trách nhiệm
-Phẩm
sống
-Năng2:lực,
tự học,
quyết
Bước
Thực
hiệngiải
nhiệm
vụ vấn đề, giao tiếp, hợp tác,tính toán
II. ChuÈn bÞ:
HS
hoạtviên:
động
cá nhân
Giáo
SGK,
bảng tìm
phụ,hiểu
phấnnhiệm
mầu.
vụHọc
phảiSinh:
thực hiện.
SGK, thước kẻ.
Hoạt
động
nhóm
đôiHOẠT
thực hiện
theoHỌC TẬP
III. TỔ
CHỨC
CÁC
ĐỘNG
yêu cầu.
1. æn ®Þnh líp
Bước
3:Thảotra
luận,
traocò:
đổi, báo cáo
2. KiÓm
bµi
? Nêu
khái
niệm
lệ cáo
thứckết quả.
HS
thảo
luận
và tỉbáo
GV cũng cố kết quả trả lời của học sinh
1. Tổng kết.
Hướng
dẫnđỡ
học
GV2.quan
sát giúp
HStập
khi cần

x
2

 3 đỡ HS khi cần
GV
sát giúp
? tìmquan
x biết

GV nêu
?2 (SGK).
cho nội
HS dung
nhận xét.
GV nhận
xét cho án
điểm.
Bước
4: Phương
KTĐG
3.
Tiến
trình
bài
học:
GV cho các nhóm nhận xét.
Ho¹t ®éng cña GV vµ
HS tập
Hoạt động 3: Luyện
Hoạt
1: hoạt
Tínhđộng
chất nhóm đôi làm
- GV động
cho HS
bài tập 44 – 45 (SGK)
Sau đó cho đại diện các nhóm lên trình
bày.
- Các nhóm khác nhận xét.
- GV nhận xét bổ sung nếu cần

?2 (SGK)
Tính chất 1 :
a c
Nếu  thì a.d = b.c
b d
NỘI DUNG CHÍNH

BT44 (SGK): Thay tỉ số giữa các hữu tỉ
bằng tỉ số giữa các số nguyên.

BT45 (SGK) Tìm các tỉ số bằng nhau
trong các tỉ số sau đây rồi lập các tỉ lệ
thức.
IV . TỔNG KẾT VÀ HƯỚNG DẪN HỌC TẬP


Bước 1: Giao nhiệm vụ

-Giải thích: ta chia cả hai vế cho bd

GV yêu cầu HS tìm hiểu mục 3a;
3b; 3c
Tính chất 2:
Nếu a.d = b.c và a, b, c, d 0 thì
HS nhận nhiệm vụ
ta có các tỉ lệ thức:
Bước 2: Thực hiện nhiệm vụ
a c a b d c d b
 ;
 ;
 ;

HS hoạt động cá nhân
b d c d b a c a
Bước 3:Thảo luận, trao đổi, báo
cáo
HS thảo luận và báo cáo kết quả.
GV quan sát giúp đỡ HS khi cần
Bước 4: Phương án KTĐG
GV cho các nhóm nhận xét.
Hoạt động 2: Luyện tập
- GV cho HS Hoạt động nhóm Bài tập 3:
6 45 6
2 45 15 2 15
đôi làm bài tập 3 và bài tập 5
a)  ;  ;  ; 
2 15 45 15 6
2 6 45
- Các nhóm thảo luận làm bài
b)
tập.
- Đại diện nhóm lên bảng trình 0,125  0, 4 ; 5  0,125 ; 5  16 ; 16  0, 4
5
16 16
0, 4 0,125 0, 4 5 0,125
bày
- Các nhóm khác nhận xét.
- Gv nhận xét bổ sung.
Hoạt động 3: Vận dụng và tìm tòi mở rộng
- GV cho HS làm BT 1
Bài làm:
HS Hoạt động nhóm làm bài tập. Gọi số tiền bán được trong ngày thứ tư là x
- Đại diện nhóm lên bảng trình Theo bài ra ta có:
75 92
bày.

81 x
- HS lớp nhận xét
x=993600
GV nhận xét bổ sung.
vậy số tiền bán được trong ngày thứ tư là
-Về nhà làm bài tập 2;3 SGK
993600đ
Rút kinh nghiệm, điều chỉnh:
.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
.................................................................................................................................Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×