Tải bản đầy đủ

Bao cao so ket hoc ky

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc

BO CO TNG KT C NHN
Năm học 2018 2019

Họ và tên : Lê Hoài Nam
Ngày sinh : 05/11/1980
Năm vào ngành : 2001
Nhiệm vụ đợc giao: Dạy Toán K9 - Chủ nhiệm lớp 9A

I . Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ.
1. Đánh giá chung :
Ưu điểm :
Nhợc điểm:
2. Kết quả cụ thể:
2.1 : T tởng chính trị :

2.2 : Chuyên môn :
- Hồ sơ giáo án :
- Đăng kí giảng dạy :- Cập nhật sổ điểm sổ đầu bài:- Dự giờ - thao giảng :
- Viết SKKN
- Bồi dỡng HSG tham gia thi cấp huyện
- Kết quả giảng dạy :
Môn
Lớp
Giỏi
SL
%Khá
SL
%

SL

TB
%

Yếu
SL
%

Nhận xét
- đánh
giá

Nhận xét đánh giá so với chỉ tiêu đầu năm.
2.3 Kết quả giáo dục đối với lớp chủ nhiệm :
Đánh giá chung :Kết quả đạt đợc :
..
Hạnh kiểm

Lớp

Tốt

Khá

TB

Yếu

Học lực

Lớp

Giỏi

Khá

TB

Yếu

3. Công tác khác.


II . Tự nhận xét xếp loại :
...
Xuân lập, ngày 20/05/2019
Giáo viên

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam

Độc Lập Tự Do Hạnh Phúc

Báo cáo tổng kết giáo viên
Năm học 2018 2019
Họ và tên : Lê Thị Lài
Ngày sinh : 26/03/1983
Năm vào ngành : 2005
Nhiệm vụ đợc giao: Dạy Địa khối 6,8,9 TPT i.

I . Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 20182019
1. Đánh giá chung :
Ưu điểm :
Nhợc điểm:
2. Kết quả cụ thể:
2.1 : T tởng chính trị :

2.2 : Chuyên môn :
- Hồ sơ giáo án :

- Đăng kí giảng dạy :- Cập nhật sổ điểm sổ đầu bài:- Dự giờ - thao giảng :- Viết SKKN- Bồi dỡng HSG tham gia thi cấp huyện
- Kết quả giảng dạy :
Môn khối
Giỏi
Khá

TB

Yếu

Kém

Nhận
xét đánh
giá

Nhận xét đánh giá so với chỉ tiêu đầu năm.
2.3 Kết quả ỏnh giỏ vi cụng tỏc i:
Đánh giá chung :


……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………
II . Tù nhËn xÐt – xÕp lo¹i :
…………………………………………………...
Xu©n lËp, ngµy 20/05/2019
Gi¸o viªnTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×