Tải bản đầy đủ

Bản thành tích tăng lương trước thì hạn

PHÒNG GD&ĐT THỌ XUÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS XUÂN LẬP

Độclập –Tự do – Hạnh phúc

BẢN THÀNH TÍCH CÁ NHÂN
Họ và tên: Nguyễn Thị Thúy Loan
Ngày sinh: 03/12/1979
Chức vụ: Giáo viên
Đơn vị: Trường THCS Xuân Lập
Thành tích đạt được trong các năm học qua
1. Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở .
- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2016 - 2017
- Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm học 2013 - 2014
2. Giấy chứng nhận giáo viên dạy giỏi cấp huyện năm học 2013 – 2014.
3. Sáng kiến kinh nghiệm cấp huyện.
- Đạt giải B cấp huyện năm học 2016 – 2017
4. Sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh.

- Đạt giải C cấp tỉnh năm 2012
5. Học sinh giỏi cấp huyện.
- Năm học 2015 – 2016. Có 4 giải học sinh giỏi cấp huyện môn toán lớp 7 (trong
đó 1 giải nhì; 2 giải ba; 1 giải khuyến khích)
- Năm học 2016 – 2017. Có 3 giải học sinh giỏi cấp huyện môn toán lớp 8 (trong
đó 1 giải nhì; 2 giải khuyến khích)
- Năm học 2017 – 2018. Có 2 giải học sinh giỏi cấp huyện môn toán lớp 7 (trong
đó 2 giải ba)
6. Học sinh giỏi cấp tỉnh.
- Năm học 2017 – 2018. Có 1 giải KK học sinh giỏi cấp tỉnh môn toán lớp 9
Xác nhận của nhà trường

Xuân Lập, ngày 10 tháng 12 năm 2018
NGƯỜI KHAITài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×