Tải bản đầy đủ

Bao cao hoat dong liên đôi THCS xuân lập

Hội đồng đội huyện Thọ
Xuân
Liên
đội Trờng THCS Xuân Lập

Cộng hoà xã hội chủ nghĩa việt nam
Độc lập Tự do Hạnh phúc

Kớnh gi: Hi ng i huyn Th Xuõn
Thc hin cụng vn s: 108-CV/H V/v T chc cỏc hot ng cho thiu nhi vui
ún Tt Nguyờn ỏn nm 2017 . Nhm tng cng cụng tỏc chm súc, giỏo dc thiu
niờn, nhi ng, giỳp cỏc em ún tt vui v, m m v lnh mnh, Liờn i trng
THCS Xuõn Lp ó trin khai, thc hin tt mt s ni dung sau:
1. T chc tuyờn truyn cho thiu niờn, nhi ng khụng tham gia tng tr v s
dng cỏc loi phỏo, cỏc cht chỏy, n b cm, ốn tri; khụng chi cỏc trũ chi c hi,
bo lc. Hng cỏc em n cỏc hot ng theo bn sc truyn thng ca quờ hng, dõn
tc thụng qua cỏc hỡnh thc sinh hot di c; cỏc trũ chi dõn gian; cỏc hot ng
thm hi, tng qu, dnh li chỳc tt p cho ngi thõn trong gia ỡnh, bn bố, hng
xúm; t chc lm v sinh trng hc, thụn xúm trc khi ngh Tt Nguyờn ỏn vi
phong tro Ngy th by tỡnh nguyn, on ng em chm
2. Xõy dng k hoch, bỏo cỏo cp y, BGH nh trng v phi hp vi cỏc on

th trong nh trng vn ng cỏc ngun lc xó hi; y mnh cỏc phong tro Tt vỡ
bn nghốo, Tm ỏo tng bn, Nghỡn vic tt, Cuc vn ng Vũng tay bố
bn to ngun kinh phớ t chc tng qu cho thiu niờn, nhi ng cú hon cnh c
bit khú khn trong Liờn i; t chc thm hi, tng qu cho cỏc gia ỡnh chớnh sỏch,
gia ỡnh cú hon cnh c bit khú khn trờn a bn nhõn dp Tt Nguyờn ỏn.
Kt qu c th:
- 100 % i viờn cam kt khụng tham gia tng tr v s dng cỏc loi phỏo, cỏc
cht chỏy, n b cm, ốn tri; khụng chi cỏc trũ chi c hi. V ó thc hin
nghiờm tỳc vi cỏc ni dung ó cam kt, khụng xy ra bt c hin tng no ỏng
tic trc trong v sau tt.
- Liờn i phi hp vi cỏc on th trong nh trng vn ng cỏc ngun lc xó
hi; y mnh cỏc phong tro Tt vỡ bn nghốo, Tm ỏo tng bn, Nghỡn
vic tt, Cuc vn ng Vũng tay bố bn to ngun kinh phớ l 2 750 000 ,
chia lm 17 xut qu, trong ú 1 xut tr giỏ 300 000, mt xut tr giỏ 200 000,
cũn li mi xut tr giỏ 150 000, trao tng cho 17 em cú hon cnh khú khn.
Cựng vi 2 chic ỏo m trao tng cho hai em m cụi c cha v m l em Nguyn
Vừ Huyn Diu lp 6B v em Th Ngc Huyn Lp 8A.
Xuân lập ngày 7/
2/2017
Ngời viêt báo
cáo


Lª Thị LàiTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×