Tải bản đầy đủ

kế hoạch dạy buổi 2 toán 6 Vnen năm 2019 2020

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY BUỔI 2 MÔN TOÁN LỚP 6
Năm học 2019 – 2020
Thời gian
Cả năm
Học kì I
Học kì II

Số tuần
thực hiện
35
18
17

Tổng số tiết
35
36
34

HỌC KỲ I
Thời gian
(Ngày, tháng, năm)


Thứ
tự tiết
(theo
PPCT)

Tuần 01
26/8 – 31/8/2019
Tuần 02
2/9 – 7/9/2019
Tuần 03
9/9 – 14/9/2019
Tuần 04
16/9 – 21/9/2019
Tuần 05
23/9 – 28/9/2019
Tuần 06
30/9– 5/10/2019
Tuần 07
7/10 – 12/10/2019

Chủ đề 1: Các phép toán trong tập
hợp số tự nhiên
Chủ đề 1: Các phép toán trong tập
3, 4
hợp số tự nhiên
Chủ đề 1: Các phép toán trong tập
5, 6
hợp số tự nhiên
Chủ đề 2: Lũy thừa với số mũ tự
7, 8
nhiên
Chủ đề 3: Thứ tự thực hiện các
9, 10
phép tính
Chủ đề 4: Tính chất chia hết trong
11, 12
tập hợp số tự nhiên
Chủ đề 4: Tính chất chia hết trong
13, 14


tập hợp số tự nhiên

Chuẩn bị của GV và HS
(Thiết bị dạy học, tài liệu,
các điều kiện khác)

Tên bài/Chủ đề

1, 2

1

Thước thẳng, bảng nhóm, phiếu
học tập…
Thước thẳng, bảng nhóm, phiếu
học tập…
Thước thẳng, bảng nhóm, phiếu
học tập…
Thước thẳng, bảng nhóm, phiếu
học tập…
Thước thẳng, bảng nhóm, phiếu
học tập…
Thước thẳng, bảng nhóm, phiếu
học tập…
Thước thẳng, bảng nhóm, phiếu
học tập…

Nội dung
điều chỉnh;
nội dung GD
tích hợp…

Ghi
chú


Tuần 08
14/10 – 19/10/2019
Tuần 09
21/10 – 26/10/2019
Tuần 10
28/10 – 2/11/2019
Tuần 11
4/11 – 9/11/2019
Tuần 12
11/11 – 16/11/2019
Tuần 13
18/11 – 23/11/2019
Tuần 14
25/11 - 30/11/2019
Tuần 15
2/12 – 7/12/2019
Tuần 16
9/12 – 14/12/2019
Tuần 17
16/12 – 21/12/2019
Tuần 18
23/12 – 28/12/2019

15, 16 Chủ đề 5: Ước và bội
17, 18

Chủ đề 6: Đường thẳng.
Đoạn thẳng. Tia

19, 20 Chủ đề 5: Ước và bội
21, 22 Chủ đề 5: Ước và bội
23, 24 Chủ đề 5: Ước và bội
25, 26 Chủ đề 7: Tập hợp số nguyên
27, 28 Chủ đề 8: Cộng hai số nguyên
29, 30 Chủ đề 8: Cộng hai số nguyên
31, 32 Chủ đề 9: Trừ hai số nguyên
33, 34

Chủ đề 6: Đường thẳng.
Đoạn thẳng. Tia

35, 36 Chủ đề 9: Trừ hai số nguyên

2

Thước thẳng, bảng nhóm, phiếu
học tập…
Thước thẳng, bảng nhóm, phiếu
học tập…
Thước thẳng, bảng nhóm, phiếu
học tập…
Thước thẳng, bảng nhóm, phiếu
học tập…
Thước thẳng, bảng nhóm, phiếu
học tập…
Thước thẳng, bảng nhóm, phiếu
học tập…
Thước thẳng, bảng nhóm, phiếu
học tập…
Thước thẳng, bảng nhóm, phiếu
học tập…
Thước thẳng, bảng nhóm, phiếu
học tập…
Thước thẳng, bảng nhóm, phiếu
học tập…
Thước thẳng, bảng nhóm, phiếu
học tập…


HỌC KỲ II
Thời gian
(Ngày, tháng, năm)
Tuần 19
13/1 – 18/1/2020
Tuần 20
20/1 – 23/1/2020
Tuần 21
3/2 – 8/2/2020
Tuần 22
10/2 – 15/2/2020
Tuần 23
16/2 – 22/2/2020
Tuần 24
24/2 – 29/2/2020
Tuần 25
2/3 – 7/3/2020
Tuần 26
9/3 – 14/3/2020
Tuần 27
16/3 – 21/3/2020
Tuần 28
23/3 – 28/3/2020
Tuần 29
30/3 – 4/4/2020
Tuần 30

Thứ
tự tiết
(theo
PPCT
)
37, 38

Chuẩn bị của GV và HS
(Thiết bị dạy học, tài liệu,
các điều kiện khác)

Tên bài/Chủ đề
Chủ đề 10: Quy tắc dấu ngoặc,
quy tắc chuyển vế

39, 40 Chủ đề 11: Nhân hai số nguyên
Ôn tập các phép toán trong tập
hợp số nguyên
Ôn tập các phép toán trong tập
43, 44
hợp số nguyên
41, 42

45, 46 Chủ đề 12: Rút gọn phân số
47, 48

Chủ đề 13: Quy đồng mẫu nhiều
phân số.

49, 50 Chủ đề 14: Phép cộng phân số
51, 52 Chủ đề 15: Phép trừ phân số
Chủ đề 16: Góc. Vẽ góc. Tia phân
giác
Chủ đề 17: Phép nhân, phép chia
55, 56
phân số.
Luyện tập các phép tính về phân
57, 58
số.
59, 60 Luyện tập các phép tính về phân
53, 54

3

Thước thẳng, bảng nhóm, phiếu
học tập…
Thước thẳng, bảng nhóm, phiếu
học tập…
Thước thẳng, bảng nhóm, phiếu
học tập…
Thước thẳng, bảng nhóm, phiếu
học tập…
Thước thẳng, bảng nhóm, phiếu
học tập…
Thước thẳng, bảng nhóm, phiếu
học tập…
Thước thẳng, bảng nhóm, phiếu
học tập…
Thước thẳng, bảng nhóm, phiếu
học tập…
Thước thẳng, bảng nhóm, phiếu
học tập…
Thước thẳng, bảng nhóm, phiếu
học tập…
Thước thẳng, bảng nhóm, phiếu
học tập…
Thước thẳng, bảng nhóm, phiếu

Nội dung
điều chỉnh;
nội dung GD
tích hợp…

Ghi
chú


Thời gian
(Ngày, tháng, năm)

Thứ
tự tiết
(theo
PPCT
)

Chuẩn bị của GV và HS
(Thiết bị dạy học, tài liệu,
các điều kiện khác)

Tên bài/Chủ đề

6/4 – 11/4/2020
Tuần 31
13/4 – 18/4/2020

số.
Chủ đề 16: Góc. Vẽ góc. Tia phân
61, 62
giác

Tuần 32
20/4 – 25/4/2020

Chủ đề 18: Tìm giá trị phân số,
63, 64 tìm một số biết giá trị phân số, tìm
tỉ số của hai số.

Tuần 33
27/4 – 2/5/2020
Tuần 34
4/5 – 9/5/2020
Tuần 35
11/5 – 16/5/2020

Ghi
chú

học tập…
Thước thẳng, bảng nhóm, phiếu
học tập…
Thước thẳng, bảng nhóm, phiếu
học tập…
Thước thẳng, bảng nhóm, phiếu
học tập…
Thước thẳng, bảng nhóm, phiếu
học tập…
Thước thẳng, bảng nhóm, phiếu
học tập…

65, 66 Ôn tập học kì II
67, 68 Ôn tập học kì II
69, 70 Ôn tập học kì II

HIỆU TRƯỞNG PHÊ DUYỆT
(Ký,ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Nội dung
điều chỉnh;
nội dung GD
tích hợp…

TỔ TRƯỞNG CHUYÊN MÔN
(ký và ghi rõ họ tên)

Bùi Đức Thắng

4

Minh Đài, ngày
tháng năm 2019
NGƯỜI LẬP KẾ HOẠCH
(ký và ghi rõ họ tên)

Nguyễn Đắc HòaTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×