Tải bản đầy đủ

Văn kiện đại hội chi đoàn 2019 2020

ĐOÀN TN XÃ QUANG TRUNG

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

CHI ĐOÀN TH NGUYỄN HUỆ

Quang Trung , ngày 23 tháng 09 năm 2019

Số 190 - TT/CĐ

TỜ TRÌNH
V/v tổ chức Đại Hội đại biểu Chi Đoàn
Nhiệm Kỳ 2019-2020
Kính gửi : BCH Đoàn xã Quang Trung
Thực hiện kế hoạch của BTV Huyện đoàn Thống Nhất V/v tổ chức Đại Hội Chi
Đoàn nhiệm kỳ 2019-2020;
Nay Chi đoàn Tiểu Học Nguyễn Huệ tiến hành tổ chức Đại hội Chi đoàn nhiệm
kỳ 2019-2020 như sau :
1/ Thời gian : 15giờ 00 ngày 26 Tháng 09 năm 2019
2/ Địa điểm : Hội trường Tiểu Học Nguyễn Huệ .
3/ Thành phần tham dự :

- Đại biểu khách mời : Đoàn xã, Ban giám hiệu, các ban ngành đoàn thể trong nhà
trường .
- Đại biểu chính thức : BCH Chi đoàn và 12 đại biểu của chi đoàn .
Trên đây là tờ trình xin tổ chức Đại hội chi đoàn của Chi Đoàn trường TH Nguyễn
Huệ.
Kính trình lên BCH Đoàn xã và xin ý kiến chỉ đạo.
BAN GIÁM HIỆU

TM.BCH CHI ĐOÀN
BÍ THƯ

Đinh Thị Thùy Linh

Ý KIẾN CỦA BCH ĐOÀN XÃ

ĐOÀN TN XÃ QUANG TRUNG

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH


CHI ĐOÀN TH NGUYỄN HUỆ

Quang Trung, ngày 23 tháng 09 năm 2019

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI
1. Chào cờ mặc niệm ( Quốc ca- đoàn ca )
2. Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu .
3. Thông qua tờ trình và thư ký đại hội.
4. Thông qua tờ trình và bầu đoàn chủ tịch đại hội (biểu quyết). Thông qua tờ trình
và thư ký đại hội.
5. Thông qua tờ trình bầu ra ban thẩm tra tư cách đại biểu ( biểu quyết ). Chủ tịch
đại hội lấy biểu quyết về tư cách đại biểu.
6. Báo cáo tình hình Đoàn viên về dự đại hội.
7. Thông qua chương trình đại hội ( biểu quyết )
8. Diễn văn khai mạc đại hội .
9. Thông qua dư thảo báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019-2020 và triển khai phương
hướng nhiệm vụ nghiệm kỳ 2019-2020
10. Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến cho báo cáo tổng kết nhiệm kỳ 2019-2020
và phương hướng nhiệm vụ nghiệm kỳ 2019-2020.
11. Bản kiểm điểm của BCH nhiệm kỳ 2019-2020.


12. Phát biểu chỉ đạo đại hội .
13. Tiến hành bầu cử BCH nhiệm kỳ mới.
Thông qua tờ trình về tiêu chuẩn – cơ cấu – số lượng BCH mới ( biểu quyết ).
Thông qua tờ trình nhân sự mới của BCH ( danh sách bầu cử trích ngang ). Bầu
ban kiểm phiếu ( lấy biểu quyết ).
14. Thông qua tờ trình tổ bầu cử ( biểu quyết )
- Mời tổ bầu cử lên làm việc .
- Tổ bầu cử thông qua thể lệ bầu cử.
- Tổ bầu cử tiến hành làm việc .
15. Thông qua kết quả bầu cử BCH mới . BCH mới họp phiên họp đầu tiên .
16. BCH mới ra mắt đại hội , phát biểu hứa hẹn .
17. Thông qua nghị quyết của đại hội .
18. Chào cờ bế mạc.

ĐOÀN TN XÃ QUANG TRUNG

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

CHI ĐOÀN TH NGUYỄN HUỆ

Quang Trung , ngày 23 tháng 09 năm 2019


ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Nhiệm Kỳ 2019-2020

TỜ TRÌNH
V/v Giới thiệu Thư ký đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Chi Đoàn TH Nguyễn Huệ Nhiệm kỳ 2019-2020
• Căn cứ điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và hướng dẫn thực hiện điều lệ
đoàn.
• Căn cứ vào buổi họp trù bị ngày 25 tháng 09 năm 2019.
• BCH chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2020 xin báo cáo tờ trình dự kiến thư ký đại
hội như sau :
*Số lượng : Gồm 02 Đ/c
1. Đ/c Nguyễn Ngọc Linh
2. Đ/c Lục Thị Minh Phụng
Đoàn chủ tịch xin báo cáo trước đại hội .
Xin đại hội cho ý kiến biểu quyết
Xin chân thành cảm ơn!

TM.BCH CHI ĐOÀN
BÍ THƯ

Đinh Thị Thùy Linh

ĐOÀN TN XÃ QUANG TRUNG

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

CHI ĐOÀN TH NGUYỄN HUỆ

Quang Trung, ngày 23 tháng 09 năm 2019

ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH


Nhiệm kỳ 2019-2020

TỜ TRÌNH
V/v Giới thiệu chủ tịch đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ chí Minh
Nhiệm kỳ 2019-2020Căn cứ điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và hướng dẫn thực hiện điều lệ đoàn.
Để tổ chức đại hội đại biểu đoàn TNCS Hồ Chí Minh chi đoàn TH Nguyễn
Huệ nhiệm kỳ 2018-2019 xin báo cáo tờ trình dự kiến đoàn chủ tịch đại hội
như sau :
*Số lượng: 03 Đ/c
1. Đ/c : Đinh Thị Thùy Linh
2. Đ/c : Hoàng Thị Thu Hoài
3. Đ/c : Nguyễn Công Thiện
Đề nghị đại hội cho ý kiến biểu quyết số lượng và danh sách nêu trên .
Nếu đại hội nhất chí xin cho ý kiến biểu quyết bằng cách giơ tay.
TM.BCH CHI ĐOÀN
BÍ THƯ
Đinh Thị Thùy Linh

ĐOÀN TN XÃ QUANG TRUNG

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

CHI ĐOÀN TH NGUYỄN HUỆ

Quang Trung , ngày 23 tháng 09 năm 2019

ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Nhiệm Kỳ 2019-2020


TỜ TRÌNH
V/v Giới thiệu ban thẩm tra tư cách đại biểu dự đại hội chi đoàn TH Nguyễn Huệ
Nhiệm kỳ 2019-2020
• Căn cứ điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và hướng dẫn thực hiện điều lệ đoàn.
• Căn cứ vào buổi họp trù bị ngày 23 tháng 09 năm 2019.
• BCH chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2020 xin báo cáo tờ trình bầu ban thẩm tra tư
cách đại biểu đại hội như sau :
*số lượng : Gồm 01 Đ/c
1/ Phạm Thảo Phương Trang
Đoàn chủ tịch xin báo cáo trước đại hội .
Xin đại hội cho ý kiến biểu quyết
Xin chân thành cảm ơn!

TM.BCH CHI ĐOÀN
BÍ THƯ

Đinh Thị Thùy Linh

ĐOÀN TN XÃ QUANG TRUNG

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

CHI ĐOÀN TH NGUYỄN HUỆ

Quang Trung, ngày 23 tháng 09 năm 2019

ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
BÁO CÁO TỔNG KẾT
HOẠT ĐỘNG ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN


Nhiệm Kỳ 2019-2020
Tiếp tục triển khai chương trình hành động thực hiện nghị quyết Đại Hội Đoàn
toàn quốc lần thứ XI.Nghị quyết Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ
2017-2022 và nghị quyết Đại hội Đoàn huyện Thống Nhất lần thứ X, nhiệm kỳ
2017-2022; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng,tấm gương đạo đức, phong cách
Hồ Chí Minh trong Đoàn Viên,thanh niên trường học thành việc làm thường xuyên,
phấn đấu đạt các tiêu chí chuẩn mực đề ra ; tích cực triển khai,thực hiện Nghị quyết
lần thứ ba Ban chấp trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh khóa XI về “Tăng cường
giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức cách mạng, truyền thống, lịch sử dân tộc, văn
hoá, lối sống, ý thức chấp hành pháp luật cho thanh thiếu nhi, Đẩy mạnh các phong
trào thi đua yêu nước trong thanh thiếu nhi, phát huy mạnh mẽ trí tuệ, sức lực, tinh
thần xung kích, sáng tạo, tình nguyện, khơi dậy tiềm năng to lớn của thanh niên
trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc “ ; thí điểm và nhân rộng các mô hình
giáo dục mới, hiệu quả,phù hợp với Đoàn viên thanh niên trong trường học với chủ
đề : Tuổi trẻ Việt Nam xây hoài bão lớn, rèn đức, luyện tài, đoàn kết, sáng tạo, xung
kích xây dựng và bảo vệ Tổ quốc
Công tác Đoàn và chi đoàn đạt được các kết quả sau đây :
I/ ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH
Trường tiểu học Nguyễn Huệ nằm cạnh quốc lộ 20. Tổng số đoàn viên là 16 đ/c,
chi đoàn hoạt động cũng gặp nhiều khó khăn do đội ngũ Đoàn viên đa số là nữ và
hầu hết đã có gia đình,con nhỏ và ở xa. Mặc dù thế, trong nhiệm kỳ qua được sự
quan tâm của Ban giám hiệu nhà trường, Chi bộ nhà trường, BTV Đoàn xã Quang
Trung, Hội đồng sư phạm Nhà trường chi đoàn Nguyễn Huệ không ngừng phát huy
tinh thần tiên phong của tuổi trẻ đã đưa hoạt động phong trào Đoàn, công tác dạy và
học đạt nhiều hiệu quả.
II/ CÔNG TÁC TỔ CHỨC
- Tổng số đoàn viên đầu năm : 16 đ/c (11 nữ, 5 nam)
- Tổng số đoàn viên cuối năm : 16 đ/c (11 nữ, 5 nam)
- Đoàn viên mới : 3đ /c
- Đoàn viên chuyển đi: 2 đ/c
- Tổng số đoàn viên hiện tại của chi đoàn : 16 đ/c (13 nữ, 3 nam).
- Đảng viên : 5 đ/c
- BCH : 3 đ/c
III/ KẾT QUẢ THỰC HIỆN :
1. Công tác tuyên truyền giáo dục chính trị tư tưởng :
- Hằng năm đoàn viên thường tồ chức các buổi tọa đàm, nói chuyện dưới cờ, ôn
lại truyền thống các ngày lễ lớn trong năm như : Ngày nhà giáo việt nam 20-11,


phối hợp cùng với BCH nhà trường tổ chức các tiết mục văn nghệ với chủ đề “ Tri
ân “ mừng kỉ niệm ngày nhà giáo VN, thu hút học sinh và đoàn viên, giáo viên nhà
trường tham dự buổi lễ.
- Phối hợp với nhà trường tổ chức ôn lại kỷ niệm ngày 8/3 bằng các trò chơi dân
gian như : kéo co, nhảy bao bố, đôi dép đoàn kết cho GV giữa các tổ khối với nhau
thu hút sự đoàn kết nhiệt tình giữa đội ngũ GV trong nhà trường.
- Tổ chức ôn lại kỉ niệm ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh 26/3,vận
dụng các trò chơi thiết thực như : game show tìm hiểu về ngày thành lập Đoàn
TNCS Hồ Chí Minh và các trò chơi vận động cho các đồng chí trong chi đoàn,
ngoài ra chi đoàn phối hợp cùng với BGH nhà trường tổ chức một số trò chơi vận
động cho học sinh như nhảy bao bố kéo co,chuyền chanh bằng miệng .. cho tất cả
các khối lớp,thu hút các em tham gia nhiệt tình.Ngoài ra để chào mừng ngày thành
lập Đoàn, chi đoàn trường tiểu học Nguyễn Huệ đã ra quân thực hiện dọn vệ sinh
xung quanh khuôn viên trường, các đồng chí tham gia rất nhiệt tình.
- Tổ chức các câu hỏi và trò chơi vận động giúp học sinh tìm hiểu và ghi nhớ về
ngày giải phóng miềm nam,thống nhất đất nước 30/4 và ngày Quốc tế lao động 1/5.
- Cắt dán băng rôn tuyên truyền về các ngày lễ lớn trong năm và một số băng rôn
tuyên truyền vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh .
- Tích cực tham gia góp ý dự thảo “ sửa đổi hiến pháp”, “sửa đổi bộ luật hình
sự”, “sửa đổi bộ luật dân sự”.
- Chi đoàn thực hiện tốt các buổi học tập nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách
phát luật của nhà nước, giáo dục truyền thống về lịch sử đấu tranh cách mạng của
dân tộc, về truyền thống của Đoàn.
2. Một số thành tích nổi bật trong phong trào thể dục thể thao,văn nghệ năm
vừa qua :
- Chi đoàn luyện tập cho Hs tham gia các cuộc thi đạt các thành tích sau : đạt giải
I bóng bá U10, Hội thi “Tin học trẻ’ đạt giải 1 giải kk. Bên cạnh đó Chi đoàn còn hỗ
trợ các em tham gia đầy đủ các buổi tập huấn bơi lội cho huyện tổ chức.
- Hằng năm chi đoàn thường xuyên luyện tập các tiết mục văn nghệ chào mừng
các ngày lễ lớn như : ngày khai giảng, ngày 20/11, ngày 8/3, 26/3,ngày tổng kết năm
học và các các cuộc thi ở xã, huyện.Đạt được nhiều thành tích như :
- Cuộc thi “Sáng tạo trẻ” đạt giải nhất huyện và giải phụ dành cho hs nghèo cấp
tỉnh.
- Chi đoàn đã thực hiện sinh hoạt hè cho hs mang lại nhiều kiến thức, niềm vui
cho các em.


- Ngoài ra Chi đoàn còn tổ chức tập luyện bóng chuyền, nâng cao sức khỏe, tinh
thần đoàn kết giữa các đoàn viên và GV trong nhà trường .
3. Phong trào thi đua học tập, áp dụng khoa học kĩ thuật, công nghệ thông
tin vào công tác giảng dạy và quản lý :
- 100% Đv thực hiện nghiêm túc, đảm bảo thời gian lên lớp, soạn giảng bài đầy
đủ, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn.
- GV tiếng anh và GV mĩ thuật, GV âm nhạc, đã áp dụng phương pháp dạy học
mới, sử dụng bảng thông minh vào giảng dạy một cách thường xuyên.
- Các đoàn viên chủ nhiệm lớp cũng đã áp dụng CNTT vào các tiết dạy và dự thi
GV dạy giỏi đạt được các thành tích cao (cô Trang, cô Nhung và cô Quỳnh Anh đạt
GV giỏi huyện)
- Đoàn viên chấp hành tốt kế hoạch chuyên môn đề ra như : đến lớp trước 5 phút,
đoàn viên là nhân viên văn phòng đi làm đúng giờ, nghiêm túc trao đổi kinh nghiệm,
phương pháp giảng dạy, tìm hiểu và đọc sách tham khảo, sách nghiệp vụ, nhằm
nâng cao tay nghề .
- Tham gia tích cực hội thi kể chuyện về tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đạt
giải khuyến khích.(Đc Nhung)
- Hướng dẫn và hỗ trợ hoc sinh tham gia cuộc thi “ Sáng tạo trẻ “ do ngành tổ
chức và đạt giải nhất huyện .(đ/c)
- Sau một năm hoạt động và kết quả xếp loại đoàn viên như sau :
+ Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở :3 Đ/c
+ Lao động tiên tiến : 13 Đ/c.
4. Xây dựng môi trường lành mạnh trong Chi đoàn, tích cực đấu tranh
phòng chống tệ nạn ma túy, tệ nạn xã hội. Tăng cường đẩy mạnh phong trào
đoàn viên tình nguyện .
- Để xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh đoàn đã phát động và thực hiện
tốt các phong trào “ Với hình thức không hút thuốc lá khi lên lớp “, chỉ đạo cho đội
tuyên truyền phong trào măng non “ Vì mái trường không có ma túy và tệ nạn xã
hội “ thông qua phát thanh măng non và giáo dục dưới cờ .Đẩy mạnh các hoạt động
hưởng ứng phong trào thi đua : “ Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực
“.
- Vận động đoàn viên giáo viên, học sinh thu tiền ủng hộ quỹ học giỏi sống tốt,
100% đoàn viên tham gia tham gia đóng góp 1 ngày lương ủng hộ quỹ nhà tình
thương, mái ấm công đoàn,vì trẻ thơ,đền ơn đáp nghĩa, ủng hộ đồng bào bị thiên tai
lũ lụt … năm học 2019-2020.


- Trong năm vừa qua đã tổ chức các buổi ra quân lao động xung quanh trường,
phát quang cỏ và vệ sinh sạch sẽ tạo mĩ quan và môi trường xanh, sạch, đẹp.
- 7/13 ĐV giáo viên tham gia hoạt động hè, bồi dưỡng cho học sinh yếu trong hè
năm học 2019-2020.
- 3 Đv thực hiện học tập và bồi dưỡng kiến thức, nghiệp vụ trong hè như : đ/c
Khanh, đ/c Trang, đ/c Thông.
- Các đoàn viên tham gia đầy đủ lớp học chính trị đầu năm học 2019-2020.
5. Công tác đội TNTP Hồ Chí Minh
- Phối hợp với Liên đội tổ chức tốt đại hội liên đội nhiệm kỳ 2019-2020 kết quả
bầu được 11 đội viên vào Ban chỉ huy liên đội .
- Phối hợp với tổng phụ trách cho Hs tham quan khu du lịch Suối Tiên.
- Phối hợp và hướng dẫn Liên đội lập kế hoạch tổ chức hoạt động ôn lại truyền
thống các ngày lễ lớn trong năm.
- Thường xuyên hỗ trợ Liên đội trong hoạt động nề nếp, vệ sinh trường lớp : kết
quả trường đi vào nề nếp, vệ sinh sạch sẽ .
- Triển khai và theo dõi chương trình bồi dưỡng đội viên. Và các hoạt động
phong trào của Liên đội như : Đội sao đỏ, Đội nghi thức, sao nhi đồng…
6. Công tác xây dựng đoàn và bồi dưỡng đoàn viên phát triển Đảng viên
- Chi đoàn tích cực 100% đoàn viên đăng ký thực hiện chương trình rèn luyện
đoàn viên cả năm.
- Tổ chức ôn lại kiến thức và các trò chơi vận động tìm hiểu về ngày thành lập
Đoàn cho các em Hs.
- Tổ chức tốt Đại hội chi đoàn nhiệm kỳ 2019-2020 bầu ra được 3 Đ/c vào BCH
chi đoàn gồm : Đ/c Đinh Thị Thùy Linh (Bí thư); Đ/c Nguyễn Trần Kiều Khanh
(P.Bí thư); Đ/c Nguyễn Công Thiện (Ủy viên).
BCH chi đoàn luôn chú trọng công tác xây dựng đoàn và bồi dưỡng đoàn viên
phát triển Đảng, cụ thể giới thiệu được 1đ/c vào lớp cảm tình Đảng và 1 đ/c đã được
kết nạp đảng.
IV/ NGUYÊN NHÂN VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM
1. Nguyên nhân
Hoạt động của chi đoàn TH Nguyễn Huệ nhiệm kỳ 2019-2020 đạt được những
kết quả trên là do :
- Luôn được sự quan tâm chỉ đạo kịp thời của Đảng ủy, Chi bộ Trường TH
Nguyễn Huệ, BTV xã, BGH nhà trường và các ban ngành đoàn thể của nhà trường.
- BCH luôn bám sát vào chương trình công tác đoàn của đoàn cấp trên và xây
dựng chương trình hoạt động cụ thể, thực tế phù hợp với tình hình chi đoàn .


- Đội ngũ cán bộ Đoàn và đoàn viên trẻ năng động, có năng lực, tinh thần và nhiệt
huyết với công tác đoàn và thường xuyên được bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên
môn nghiệp vụ.
2. Những khó khăn và tồn tại trong năm qua :
- Còn hạn chế trong việc duy trì sinh hoạt chi đoàn, nội dung sinh hoạt chưa
phong phú vì toàn bộ đoàn viên hầu hết đã có gia đình và con nhỏ,các đ/c khác nhà
ở xa.
- Các hoạt động phong trào hoạt động giảng dạy một số đoàn viên chưa thực sự
nhiệt tình, chưa thể hiện vai trò vai trò long nhiệt huyết cùa thanh niên tuổi trẻ trong
thời kỳ mới .
3. Biện pháp khắc phục
- Đa dạng hóa các hình thức hoạt động phù hợp với nguyện vọng của đoàn viên
thực hiện dân chủ trong sinh hoạt đoàn .
- Có kế hoạch hoạt động đoàn cụ thể hơn với từng đoàn viên, phù hợp với năng
lực và tình hình thực tế.
- Đưa ra bản kế hoạch dự định trước để các đ/c trong chi đoàn có thời gian thảo
luận đóng góp ý kiến và hoàn thiện trước thời gian thực hiện.
- Kịp thời quan tâm tìm hiểu khó khăn trong công tác của các đ/c trong chi đoàn
để kịp thời giúp đỡ.
Trên đây là kết quả hoạt động của chi đoàn trường TH Nguyễn Huệ nhiệm kỳ
2019-2020.
Xin trình trước Đại hội.
BAN GIÁM HIỆU

TM. BCH CHI ĐOÀN
Bí thư

Đinh Thị Thùy Linh
ĐOÀN TN XÃ QUANG TRUNG

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

CHI ĐOÀN TH NGUYỄN HUỆ

Quang Trung , ngày 23 tháng 09 năm 2019

Số:190 CT/NH

PHƯƠNG HƯỚNG
CÔNG TÁC ĐOÀN VÀ PHONG TRÀO THANH NIÊN TRƯỜNG HỌC
NHIỆM KỲ 2019 - 2020


Thực hiện chương trình công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi huyện
Thống Nhất năm 2017; Nghị quyết Đại hội Đoàn huyện Thống Nhất lần thứ X nhiệm
kỳ 2017 – 2022; Đồng thời chào mừng thành công Đại hội Đoàn tỉnh Đồng Nai lần thứ
IX nhiệm kỳ 2017 – 2022, hướng đến Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ
2017 – 2022. BCH chi đoàn trường TH Nguyễn Huệ xây dựng phương hướng công
tác Đoàn và phong trào thanh niên trường học năm học 2019 - 2020, cụ thể như sau:
I/ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Tổ chức triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm kỳ 2017 – 2022.
2. Tiếp tục triển khai Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, Chương trình
hành động của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí
thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục
lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015 - 2030”
của Ban Bí thư Trung ương Đoàn.
3. Triển khai thực hiện các công trình, phần việc thanh niên chào mừng thành công
Đại hội Đoàn các cấp tiến tới Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI nhiệm kỳ 2017 –
2022.
4. Tổ chức hiệu quả các hoạt động phát huy khả năng sáng tạo của thanh niên trường
học, các hoạt động tình nguyện, các hoạt động tư vấn, hướng nghiệp cho học sinh, hỗ
trợ học tập, khởi nghiệp cho học sinh, sinh viên.
5. Tiếp tục triển khai có hiệu quả, tạo môi trường cho đoàn viên, học sinh có điều
kiện rèn luyện, bồi dưỡng để gia tăng số lượng học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 rèn
luyện” và thúc đẩy phong trào “Khi tôi 18” trong thanh niên trường học, đa dạng hóa
các sân chơi cho học sinh khối Trung học phổ thông (THPT) trên địa bàn.
6. Nâng cao chất lượng công tác phát triển đoàn viên, quản lý đoàn viên, chương
trình rèn luyện đoàn viên, chất lượng sinh hoạt chi đoàn, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ
đoàn chủ chốt.
II/ NỘI DUNG, GIẢI PHÁP VÀ CHỈ TIÊU CƠ BẢN
1. Công

tác giáo dục, tuyên truyền:
 Nhiệm vụ:
- Tổ chức tuyên truyền quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp nhiệm
kỳ 2017 – 2022. Tập trung xây dựng tài liệu tuyên truyền phù hợp với đối tượng thanh
niên trường học, đưa nội dung Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp vào tài liệu bồi dưỡng
đoàn viên mới.


- Cụ thể hóa việc triển khai Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 42CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng bằng các hoạt động hoặc mô hình cụ thể
nhằm tạo sức bật cho đoàn viên, thanh niên trường học.
- Nghiêm túc thực hiện Chỉ thị 01 CT/TWĐTN của Ban Thường vụ Trung ương
Đoàn về việc “Tăng cường rèn luyện tác phong, thực hiện lề lối công tác của cán bộ
Đoàn” trong cán bộ Đoàn khối trường học.
 Mục tiêu: Phấn đấu 100% Đoàn viên giáo viên tiên phong gương mẫu về mọi
mặt ; có đạo đức tốt, lối sống lành mạnh và lập trường chính trị, tư tưởng vững
vàng; không có đoàn viên vi phạm những nguyên tắc đạo đức xã hội, không vi phạm
các quy định trong pháp lệnh cán bộ công chức.
 Biện pháp:
Để thực hiện được những mục tiêu đó tất cả Đoàn viên trong chi đoàn phải thực
hiện tốt những nội dung sau đây:
- Tiếp tục thực hiện “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”
nghiêm túc và đạt hiệu quả cao.
- Thực hiện đúng nội quy nhà trường, quy chế của ngành. Nghiêm chỉnh chấp
hành điều lệ Đoàn.
- Tôn trọng và chấp hành hiến pháp, chủ trương đường lối của Đảng và chính
sách pháp luật của Nhà nước.
- Giao cho đ/c Tân và đ/c Lợi nhắc nhở các em học sinh về đồng phục đúng quy
định trước khi đến trường,lễ phép với người lớn và hòa đồng với các bạn trong
trường.
- Đoàn viên giáo viên cần phối hợp với nhà trường,phụ huynh học sinh và địa
phương để kịp thời quan tâm giáo dục , uốn nắn các em về ý thức kỷ luật ,phẩm chất
đạo đức trên tinh thần học hỏi và noi theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
- Tổ chức các buổi sinh hoạt ,vui chơi ngoài trời để các em tìm hiểu ,rèn luyện ý
thức về An toàn giao thông ,cách phòng chống xâm hại tình dục, phòng chống đuối
nước…vv phối hợp các câu hỏi trò chơi vận động để rèn luyện sức khỏe đồng thời
tìm hiểu và gợi nhớ cho các em về các ngày lễ lớn của dân tộc.
- Luôn luôn gương mẫu trong mọi hoạt động, nền nếp sinh hoạt cá nhân, hết lòng
tận tuỵ với HS và PHHS, xứng đáng là tấm gương sáng cho học sinh noi theo.
- Thực hiện đúng và có hiệu quả việc sinh hoạt định kỳ 1 tháng 1 lần nhằm tổng
kết rút kinh nghiệm. Nghiêm chỉnh thực hiện việc phê và tự phê bình.
2. Công tác giảng dạy và giáo dục:
 Nhiệm vụ:
- Đối với chi đoàn giáo viên thì đây là vấn đề quyết định sự tồn tại và phát triển
của chi đoàn cũng như của nhà trường, điều đó đòi hỏi mỗi đoàn viên giáo viên
phải thật sự cố gắng tự hoàn thiện,không ngừng tìm tòi ,học hỏi và đổi mới phương


pháp giảng dạy, ứng dụng công nghệ thông tin vào dạy học, từng bước nâng cao
chất lượng giáo dục của nhà trường.
- Năm học 2019 - 2020 có Hội thi giáo viên giỏi cấp Trường vì vậy các đ/c trong
chi đoàn phải tích cực soạn giảng bài để có kết quả cao.
- Công việc vào điểm và xếp loại học sinh phải chú ý không xảy ra sai sót.
 Mục tiêu:
- 70% các đ/c đăng ký thi giáo viên giỏi trường.(do có 2 đ/c cán bộ và 3 đ/c nhân
viên)
- Phấn đấu cuối năm có: 100% Đoàn viên trong chi đoàn đạt lao động tiên tiến,
trong đó có 2-3 đồng chí đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở, 1đ/c đạt chiế sĩ thi
đua cấp tỉnh.
- 100% đoàn viên không vi phạm quy chế chuyên môn.
- Phấn đấu có từ 7 đến 8 đoàn viên phải là giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp
trường.
- 100% các đ/c được thanh tra phải xếp loại thanh tra từ khá trở lên.
- 100% các đ/c thực hiện tốt công tác soạn giảng và HSSS đầy đủ đúng qui định.
 Biện pháp: Để thực hiện tốt các nhiệm vụ trên:
- Mỗi đoàn viên giáo viên phải không ngừng tự nâng cao chất lượng chuyên môn
và hưởng ứng cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức tự học
và sáng tạo” và cuộc vận động “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích
cực” mà Bộ giáo dục phát động. Mỗi đồng chí trong chi Đoàn phải thực hiện tốt quy
chế chuyên môn, làm tròn trách nhiệm của một giáo viên theo quy định của nhà
trường, không ngừng học tập, học hỏi kinh nghiệm, tham gia dự giờ đồng nghiệp,
nghiên cứu khoa học, tự bồi dưỡng để nâng cao tay nghề.
- Đổi mới phương pháp dạy học theo hướng tích cực để nâng cao chất lượng hiệu
quả chuyên môn. Chú trọng tới việc dạy học theo hướng lấy học sinh làm trung tâm,
phát huy tính độc lập sáng tạo trong tư duy của học sinh, hướng cho học sinh tự phát
hiện và làm chủ kiến thức, vận dụng những điều đã học được để áp dụng vào thực
tế.
- Sử dụng đồ dùng dạy học một cách hợp lý, khoa học để nâng cao chất lượng giờ
dạy và khả năng tiếp thu của học sinh. Chuẩn bị ngay từ đầu đề tài cho SKKN và
hoàn thành tốt việc viết sáng kiến kinh nghiệm cả về nội dung lẫn hình thức.
- Đổi mới phương pháp kiểm tra đánh giá công bằng, khách quan, phù hợp với
từng đối tượng học sinh, từng khối lớp theo đúng quy định.
- Đ/C Vân, đ/c Phượng, đ/c Thiện , đ/c Khanh, cần phát huy ,đẩy mạnh ứng dụng
công nghệ thông tin trong giảng dạy cụ thể là học tập đồng nghiệp cách sử dụng
bảng thông minh trong soạn giảng và giảng dạy.


3. Hoạt động văn hoá văn nghệ -TDTT:
*Nhiệm vụ:
- Giáo dục ý thức yêu văn nghệ - TDTT để học sinh noi theo.
- Phát huy truyền thống VHVN, chi đoàn phải có những tiết mục văn nghệ mang
tính chất xung kích và mới lạ và có chất lượng tốt. Để củng cố và nâng cao hơn nữa
chất lượng Hội thi văn nghệ chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam do trường tổ chức
hằng năm và đạt giải cao trong Hội thi Múa hát sân trường, Hội thi Hoa phượng
đỏ ,Hội thi Dân ca dân vũ của Huyện tổ chức ( nếu có).
- Phát huy tinh thần TDTT : Tạo sân chơi và điều kiện cho các em luyện tập đá
bóng để giành kết quả cao trong Giải bóng đá U11 do Huyện tổ chức
- Tổ chức sân chơi để đoàn viên tham gia tích cực, luyện tập thể thao rèn luyện
sức khỏe và tăng tình đoàn kết giữa các đoàn viên như tập bóng chuyền, cầu lông
vào các chiều cuối tuần.
- Qua đó phát hiện những cá nhân xuất sắc để bồi dưỡng, phấn đấu đạt nhiều giải
cao hơn nữa trong các hội thi cấp ngành, có nhiều tiết mục văn nghệ hay, sáng tạo
tham gia hội diễn toàn ngành (nếu có tổ chức).
*Mục tiêu:
100% Đoàn viên giáo viên tham gia , trong đó có 80% tham gia nhiệt tình góp
phần phát triển bền vững phong trào của của chi đoàn nói riêng và nhà trường nói
chung.
* Biện pháp:
Vận dụng năng lực và phát huy vai trò của từng đoàn viên :
- Giao cho đ/c Thiện phối hợp với các đoàn viên trong chi đoàn rèn luyện tổ chức
đội văn nghệ của trường ngày càng phát triển.
- Giao cho đ/c Tân, Lợi, Thiện chấp hành phụ trách tổ chức đội bóng chuyền cho
các đoàn viên và có kế hoạch luyện tập cụ thể theo lịch để thi đấu rèn luyện sức
khỏe và thi đấu với chi đoàn bạn.
- Đồng thời đ/c Thiện và đ/c Lợi phải có kế hoạch rèn luyện thể lực cho đội bóng
thiếu nhi tại trường để phấn đấu đạt thành tích cao.
- Giao cho đ/c Lợi tổ chức các buổi tập huấn cho các em kiến thức về phòng
chống đuối nước và phòng chống xâm hại tình dục trong các buổi HĐNGLL và các
buổi sinh hoạt dưới cờ.
- Hội thi Múa hát sân trường giao cho đ/c Lợi chủ trì và phối hợp với các đoàn
viên trong chi đoàn cùng hổ trợ thực hiện tốt.
- Ngoài ra cần tổ chức giao lưu với một số chi đoàn bạn nhân các ngày lễ của
Đoàn, của ngành và đất nước. Qua đó tạo sân chơi bổ ích lành mạnh, rèn luyện thể


lực bản thân, tăng cường tinh thần đoàn kết, mang lại lợi ích, hiệu quả thiết thực cho
tập thể chi đoàn.
- Công tác hậu cần, chăm lo đời sống giao cho đ/c Phương và đ/c Nguyệt đảm
nhiệm.
- Công tác thu quỹ Đoàn giao cho đ/c Trang thực hiện.
4. Công tác Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh:
- Mỗi đoàn viên giáo viên làm tốt công tác chủ nhiệm lớp, thương yêu giúp đỡ đội
viên và nhi đồng giúp các em phấn đấu trở thành con ngoan trò giỏi đội viên tốt
cháu ngoan Bác Hồ.
- Phối hợp và giúp đỡ liên đội làm tốt công tác đội như hoạt động phong trào đội
văn nghệ, thể dục thể thao, tổ chức hội trại, tham quan di tích lịch sử, nghi thức
đội…
- Phối hợp và giúp đỡ Liên đội thực hiện tốt công tác sao nhi đồng, Đại hội Chi
đội, Đại hội Liên đội bầu ra BCH Liên đội nhiệm kỳ 2019-2020.
*Mục tiêu:
- 100% ĐVGV tham gia giúp đỡ liên đội, từng đội viên, nhi đồng.
* Biện pháp:
- Phân công đ/c Lợi triển khai đến từng đoàn viên kế hoạch hoạt động của Liên
đội.
- Phân công đoàn viên phụ trách giúp đỡ từng chi đội trong hoạt động đội.
- Có kế hoạch vận động địa phương , hội phụ huynh học sinh giúp đỡ HS nghèo
hiếu học và các em chậm tiến bộ trong học tập trong liên đội.
5. Các hoạt động khác:
*Nhiệm vụ:
Làm tốt công tác bồi dưỡng giới thiệu đoàn viên ưu tú cho Đảng xem xét kết nạp
theo đúng quy trình hướng dẫn của cấp uỷ chi bộ và quy định của điều lệ Đảng
phấn đấu ít nhất 1đồng chí.
* Mục tiêu:
- Phấn đấu 100% Đoàn viên giáo viên tham gia nhiệt tình vào công tác xã hội từ
thiện dưới nhiều hình thức bảo đảm mang lại hiệu quả thiết thực.
- Có 1-2 đ/c được giới thiệu bồi dưỡng kết nạp Đảng.
*Biện Pháp:
- Ban chấp hành chi đoàn phải xung kích sáng tạo, thật sự gương mẫu trong mọi
hoạt động, thường xuyên góp ý bổ sung cho nhau để hoàn thành tốt mọi hoạt động
của chi đoàn trong nhiệm kì.
- Các đ/c trong chi đoàn nếu biết việc riêng của các đ/c khác thì phải báo với
BCH chi đoàn kịp thời để BCH có biện pháp động viên đúng lúc.


6. Dự kiến tài chính:
- Đóng đoàn phí theo quy định của Đoàn cấp trên.
- Thu quỹ đoàn 20.000.đồng/ tháng.
III/ CHỈ TIÊU PHẤN ĐẤU CHUNG:
- Phấn đấu Đạt chi đoàn xuất sắc nhiệm kì 2019 - 2020.
- Trên đây là phương hướng nhiệm vụ hoạt động của chi đoàn trong nhiệm kỳ
2019 - 2020, rất mong những đóng góp chân thành của quí vị đại biểu cùng các
đồng chí trong chi đoàn để hoạt động của chi đoàn trong nhiệm kỳ tới đạt được kết
quả thiết thực hơn.
BAN GIÁM HIỆU

TM. BCH CHI ĐOÀN
Bí thư

Đinh Thị Thùy Linh

ĐOÀN TN XÃ QUANG TRUNG
CHI ĐOÀN TH NGUYỄN HUỆ

ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Quang Trung, ngày 23 tháng 09 năm 2019

ĐẠI HỘI ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH
Nhiệm kỳ 2019-2020
BẢN KIỂM ĐIỂM
CỦA BAN CHẤP HÀNH CHI ĐOÀN TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN HUỆ
Nhiệm Kỳ 2019-2020
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×