Tải bản đầy đủ

Bao cao hien trang kho chất thải tại TN

http://uju.com

CÔNG TY TNHH UJU VINA THÁI NGUYÊN
Kết nối giấc mơ
HỆ THỐNG QUẢN LÝ
CHẤT LƯỢNG MÔI TRƯỜNG
(ISO 14001)

BÁO CÁO HIỆN TRẠNG KHO ĐỂ CHẤT THẢI NGUY HẠI VÀ DẦU
TẠI
UJU VINA THÁI NGUYÊN

Người biên soạn: Nguyễn Xuân Cường

WWW.UJU.COM


CÔNG TY TNHH UJU VINA THÁI NGUYÊN
Kết nối giấc mơ

I) HIỆN TRẠNG KHO ĐỂ CHẤT THẢI


NỘI

II) ĐỐI SÁCH CẢI TIẾN

DUNG
CHÍNH
III) MỨC PHẠT TRONG VẤN ĐỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

WWW.UJU.COM


CÔNG TY TNHH UJU VINA THÁI NGUYÊN
Kết nối giấc mơ

I) HIỆN TRẠNG KHU VỰC ĐỂ CHẤT THẢI NGUY HẠI

WWW.UJU.COM


CÔNG TY TNHH UJU VINA THÁI NGUYÊN
Kết nối giấc mơ

I) HIỆN TRẠNG KHU VỰC ĐỂ CHẤT THẢI NGUY HẠI

WWW.UJU.COM


CÔNG TY TNHH UJU VINA THÁI NGUYÊN
Kết nối giấc mơ

I) HIỆN TRẠNG KHU VỰC ĐỂ CHẤT THẢI NGUY HẠI

WWW.UJU.COM


CÔNG TY TNHH UJU VINA THÁI NGUYÊN
Kết nối giấc mơ

I) HIỆN TRẠNG KHU VỰC ĐỂ CHẤT THẢI NGUY HẠI Kho để chất thải nguy hại và để nhiên liệu không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật về
môi trường (tại điều 3, phụ lục 2 của thông tư 36/2015/TT – BTNMT về Quản lý chất thải nguy hại)

WWW.UJU.COM


CÔNG TY TNHH UJU VINA THÁI NGUYÊN
Kết nối giấc mơ

II) ĐỐI SÁCH XỬ LÝ – CẢI TIẾN

 Cải tạo – xây dựng kho chứa chất thải nguy hại đúng yêu cầu pháp luật hiện hành
 Các yêu cầu pháp luật về khu vực lưu giữ chất thải nguy hại như sau:

STT

Yêu cầu pháp luật

Hiện trạng

Đối sách

Ghi chú

  Khu vực lưu giữa chất thải
Vật liệu bao
nguy hại đảm bảo kín khít,
 1

 

 

 

không để thẩm thấu và tránh

 

 

 

nước mở mưa chảy vào trong

 

 

quanh kho chất thải có thể
xây bằng gạch hoặc làm
bằng tôn 
 

 

 

 
Kho chất thải nguy hại được
quây bằng lưới, khi có mưa chảy vào bên trong kho

WWW.UJU.COM


CÔNG TY TNHH UJU VINA THÁI NGUYÊN
Kết nối giấc mơ

II) ĐỐI SÁCH XỬ LÝ – CẢI TIẾN

STT

 1
 
 

Yêu cầu pháp luật

Khu vực lưu giữ chất thải đảm
bảo không chảy tràn chất lỏng ra bên ngoài khi có rò rỉ,
tràn đổ
 

Hiện trạng

Đối sách

 

Ghi chú

 

 Độ dốc sàn

Độ dốc từ
  1% đến 2%

 
 

 

thường là 1%
đến 2%.

-1cm
or
-2 cm

Sàn nhà dốc vào bên trong, trường hợp xảy tra tràn đổ sẽ
không đổ ra ngoài khu vực lưu giữ

WWW.UJU.COM


CÔNG TY TNHH UJU VINA THÁI NGUYÊN
Kết nối giấc mơ

II) ĐỐI SÁCH XỬ LÝ – CẢI TIẾN

STT

Yêu cầu pháp luật

Hiện trạng

Đối sách

Ghi chú

Hố thu gom

 Trường hợp khi
Rãnh thu gom chất thải
 1

Rãnh thu gom chất thải

 

đổ, do mặt sàn

 

 

khi có sự cố xảy ra

 

 

 

 

 

 

xảy ra sự cố tràn

được thiết kế dốc. Chất thải sẽ
được chảy về rãnh thu
gom. Dễ ràng thu gom và vệ
sinh
khu vực

Rãnh thu gom

Hố thu gom

WWW.UJU.COM


CÔNG TY TNHH UJU VINA THÁI NGUYÊN
Kết nối giấc mơ

II) ĐỐI SÁCH XỬ LÝ – CẢI TIẾN

STT

Yêu cầu pháp luật

Hiện trạng

Đối sách

Ghi chú

 Tạo vách ngăn cho các
chất
Vách ngăn giữa

thải nhằm mục đích không

các chất thải

 1

Tạo vách ngăn giữa các chất thải. Tránh trường hợp để lẫn

 

 

 

vào với nhau

 

 

 

 

 

 

để
lẫn chất thải
vào với nhau. Đồng thời
ngăn cách các chất
thải có thể tiếp xúc được
với
nhau

WWW.UJU.COM


CÔNG TY TNHH UJU VINA THÁI NGUYÊN
Kết nối giấc mơ

II) ĐỐI SÁCH XỬ LÝ – CẢI TIẾN

STT

Yêu cầu pháp luật

Hiện trạng

Đối sách

 

 

 

 

 

 

Ghi chú

 Một số yêu cầu khác:
- Trang bị phương tiện phòng
cháy và chữa cháy
 1
 

-

 

xẻng để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp 

-

Trang bị vật liệu hấp thụ và

 

Dán biển nhận biết chất thải,

biển cảnh báo,….

WWW.UJU.COM


http://uju.com

CÔNG TY TNHH UJU VINA
Kết nối giấc mơ

III) MỨC PHẠT TRONG VẤN ĐỀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

 Một số mức phạt hành chính khi khư vực lưu giữ chất thải không đáp ứng yêu cầu và
các vấn đề liên quan:

1.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng khi không thu gom chất thải nguy

hại; để chất thải nguy hại ngoài trời gây ô nhiễm môi trường (mục b, khoản 2, điều 21
Nghị định 155/2016/NĐ – CP)

2.

Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với trường hợp không phân định,

phân loại, xác định số lượng, khối lượng chất thải nguy hại theo quy định.

3.

Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng khi không bố trí hoặc bố trí khu vực

lưu giữ chất thải nguy hại không đáp ứng yêu cầu kỹ thuật.
(mục c và đ, khoản 5, điều 21 Nghị định 155/2016/NĐ – CP)

4.

Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi để lẫn chất thải nguy

hại (khoản 6, điều 21 Nghị định 155/2016/NĐ – CP)

WWW.UJU.COM


http://uju.com
CÔNG TY TNHH UJU VINA

Kết nối giấc mơ

CHUNG TAY BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

VÌ MỘT XÃ HỘI PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

VÌ MỘT MÔI TRƯỜNG CÔNG TY UJU VINA XANH – SẠCH – ĐẸP

XIN CHÂN THÀNH CẢM ƠN

WWW.UJU.COMTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×