Tải bản đầy đủ

Gợi ý phân phối chương trình thực hành tâm lí học đường

GỢI Ý PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY
SÁCH THỰC HÀNH TÂM LÝ HỌC ĐƯỜNG CẤP TIỂU HỌC
Bộ sách Thực hành Tâm lý học đường cấp Tiểu học mỗi lớp có 8 chủ đề, mỗi chủ đề được dạy trong 02 tiết, giáo viên có
thể chủ động sắp xếp, bố trí dạy các chủ đề cho phù hợp với hoạt động của nhà trường hoặc lồng ghép trong các trong các
môn học, các hoạt động giáo dục trong và ngoài lớp.
9

10

11

12

01

02

03

04


Tháng
Chủ đề 1 Chủ
Lớp 1 Cảm
ngày

đề

3 Chủ

xúc Không muốn Chào

đề

2 Chủ đề 4 Chủ đề 5 Chủ đề 6
hỏi. Khi

đầu đi học. Phục Phục vụ chủ cầu không lỗi. Phục vụ Phục vụ chủ

đến trường. vụ chủ đề: đề: Lễ phép được
Phục vụ chủ Gọn
đề:

yêu Khi em mắc Hay la hét.
đáp chủ đề: giáo đề: Thực

Tranh

cãi Quấy rối ở

trong

khi trường.

chơi. Phục Phục

gàng với anh chị, ứng. Phục dục kĩ năng hành kĩ năng vụ chủ đề: chủ

Em là sạch sẽ, giữ nhường nhịn vụ chủ đề: sống

dành sống giữa kìhọc sinh lớp gìn sách vở em nhỏ - CT Giáo dục kĩ cho
1- CT Đạo -– CT Đạo Đạo đức lớp năng sống– phương
đức lớp 1.

Chủ đề 7 Chủ đề 8

đức lớp 1.

1.

vụ
đề

giáo dục kĩ Giáo dục kĩ

địa 2- CT Đạo

năng

sống năng sống-

– đức lớp 1.

dành

cho HĐNGLL

HĐNGLL

sách

CT

địa phương lớp 1.

lớp 1.

Đạo đức lớp

CT Đạo đức

1.

lớp 1


Chủ đề 1 Chủ

đề

2 Chủ

Tính tự lập. Giữ lời hứa. Mất
Phục vụ chủ Phục vụ chủ trung
đề: Học tập, đề:

Lớp 2

đề

3 Chủ đề 5

tập Bị
trong trong

Chủ đề 4 Chủ

bạn Khi cha mẹ Hay
lớp vắng nhà. giận.

đề

6 Chủ đề 7 Chủ đề 8
cáu Hay

Phục phách

phá Bắt nạt ở
đồ trường.

Biết giờ

học. chê cười. Phục vụ chủ vụ chủ đề: của người Phục
vụ
sinh
hoạt nhận lỗi và Phục vụ chủ Phục
đề:
vụ đề: Biết nói Thực hành kĩ khác. Phục chủ
đúng giờ - sửa lỗi -CT đề:
Chăm chủ
đề: lời yêu cầu, năng sống vụ chủ đề: giáo dục kĩ
CT Đạo đức Đạo đức lớp chỉ học tập – Quan tâm, đề nghị - giữa học kì Giáo dục kĩ năng sống
lớp 2.
2.
CT Đạo đức giúp
đỡ CT Đạo đức II – CT Đạo năng sống - dành cho
lớp 2.
đức lớp 2.
HĐNGLL
HS
địa
bạn – CT lớp 2.
Đạo

lớp 2.

đức

phương
CT

lớp 2.Đạo

đức lớp 2.
Lớp 3 Chủ đề 2 Chủ

đề

1 Chủ

đề

3 Chủ đề 4

Chủ đề 5

Chủ

đề

7 Chủ đề 6 Chủ đề 8

Nhận lỗi và Căng thẳng Khó ghi nhớ. Lo
chọc Chìm
lắng Bị Thầy Cô Trêu
sửa
lỗi. học đường. Phục vụ chủ trước
kì nhắc
nhở bạn bè. Phục trong
Phục vụ bài Phục vụ chủ đề: Tự làm kiểm tra. phê
chủ giới
bình. vụ
tập đọc: Ai đề: Giữ lời lấy việc của Phục
có lỗi –môn hứa – CT mình –CT chủ

đắm Khích bác
thế nhau trong
ảo. lớp

vụ Phục vụ chủ đề:Tôn trọng Phục vụ chủ Phục
Giáo chủ
đề: đề:
Giáo thư từ, tài đề:

Tiếng Việt Đạo đức lớp Đạo đức lớp Chia sẻ vui dục kĩ năng sản

học.
vụ
đề:

của dục kĩ năng Giáo dục kĩ


tập 1

3

3

buồn cùng sống - Thực người khác, sống
bạn – CT hành
Đạo

đức năng

lớp 3

dành năng sống

kĩ CT Đạo đức cho
giữa lớp 3

địa dành

phương

cho

– địa phương

học kì II –

HĐNGLL

–CT

Đạo

CT Đạo đức

lớp 3

đức lớp 3

lớp 3
Chủ đề 1 Chủ
Kiên
trong

đề

2 Chủ

đề

3 Chủ đề 4 Chủ đề 5

Chủ

đề

6 Chủ đề 7 Chủ đề 8

trì Tôn trọng sự Không hứng Khi có nỗi

Bị bạn bè Thờ ơ, ngại Chống đối Đánh nhau
học khác biệt của thú học tập. buồn. Phục từ chối chơi giao tiếp với người lớn. ở trường

tập.

Phục người khác. Phục vụ chủ vụ chủ đề: chung. Phục mọi người. Phục vụ chủ học. Phục
vụ chủ đề: Phục vụ chủ đề:
Thực Yêu
lao vụ chủ đề: Phục vụ chủ đề:
Thực vụ chủ đề:
Lớp 4 Vượt

khó đề: Biết bày hành kĩ năng động –CT Thực hành đề: Tích cực hành
trong học tỏ ý kiến, - sống giữa kì Đạo
đức kĩ
sống tham gia các năng
tập, – CT CT Đạo đức 1, CT Đạo lớp 4
hoạt
động dành
HĐNGLL
Đạo

đức lớp 4

đức lớp 4.

lớp 4

lớp 4
Lớp 5 Chủ đề 1 Chủ
Kỉ luật tự Khó

nhân

kĩ Thực hành
sống kĩ

năng

cho sống,

đạo, địa phương, HĐNGLL

CT Đạo đức CT đạo đức lớp 4
đề

3 Chủ

đề

2 Chủ đề 4

thích Hành vi văn

Lo lắng

Chủ đề 5
Bị cha mẹ

lớp 4

lớp 4

Chủ đề 6

Chủ đề 7 Chủ đề 8

Cô đơn khi Dễ bị kích Tránh nguy


giác.

Phục nghi với cái hóa

vụ chủ đề: mới.

học quá

Phục đường.

Phục

mức. hiểu

vụ Phục vụ chủ vụ chủ đề: vụ chủ đề: hại.

Có chí thì vụ chủ đề: Phục vụ chủ chủ

đề: đề:

nên, -

CT Tình bạn – đề:

tác hành

Đạo

đức CT Đạo đức hành kĩ năng với những năng

lớp 5

lớp 5

Thực Hợp

lầm. ở nhà. Phục động. Phục cơ bị xâm
Phục

Thực Thực hành kĩ Thực hành vụ chủ đề:
kĩ năng

sống kĩ

năng Thực hành

sống giữa kì 2 – sốngnăng

sống giữa kì người xung HĐNGLL

CT Đạo đức -HĐNGLL

sống dành

1- CT

lớp 5

cho HS địa

Đạo quanh –CT lớp 5

đức lớp 5

Đạo
lớp 5

đức

lớp 5

phương
CTĐạo

đức lớp 5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×