Tải bản đầy đủ

QD THI KS LOP 9 HKII(2018)

PHÒNG GD&ĐT THỌ XUÂN
TRƯỜNG THCS XUÂN LẬP
Số:....../QĐ XL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Xuân Lập, ngày 20 tháng 12 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Ban ra đề, duyệt đề kiểm tra HKI năm học 2018– 2019

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS XUÂN LẬP
Căn cứ Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và trung học phổ
thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm
2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Căn cứ kế hoạch dạy học của trường THCS Xuân Lập và kế hoạch tổ chức kiểm
tra học kỳ I năm học 2018-2019
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Nay thành lập Ban ra đề, duyệt đề kiểm tra HKI các môn học năm học
2018 – 2019 gồm các ông (bà) có tên sau: ( Có danh sách đính kèm).

Điều 2. Ban ra và duyệt đề kiểm tra HKI các môn học năm học 2018 – 2019 có
trách nhiệm tổ chức thực hiện việc ra đề, duyệt đề, hướng dẫn chấm các môn kiểm tra
theo đúng Chuẩn kiến kiến thức – kĩ năng, các nội dung giảm tải và đảm bảo tính bảo
mật theo qui định của Bộ GD&ĐT. Thời gian làm việc của Ban bắt đầu từ ngày
20/12/2018 và tự giải tán sau khi hoàn thành nhiệm vụ;
Điều 3. Các ông (bà) Tổ trưởng văn phòng, bộ phận tài vụ, các tổ trưởng
chuyên môn và các cá nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định
này.
Quyết định

có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3 (để thực hiện);
- Phòng GD&ĐT (báo cáo)
- Lưu: VT.

HIỆU TRƯỞNG

Đỗ Đình Toàn


DANH SÁCH BAN RA ĐỀ, DUYỆT ĐỀ THI HỌC KỲ I
NĂM HỌC - 2018-2019
( Kèm theo QĐ sô……./QĐ-XL, ngày 20 tháng 12 năm 2018 )
1. Ông Đỗ Đình Toàn

- Hiệu trưởng

Trưởng ban

2. Bà Nguyễn Thị Quy

- P. Hiệu trưởng

Phó trưởng ban

3. Ông Lê Hoài Nam

- Giáo viênThư kí

4. Các thành viên:

2


a) Ban ra đề thi gồm các ông ( bà ) sau:
- Đỗ Thị Nguyệt - Sinh K6789

- Trịnh Thị Thuỳ - Văn K8

- Đỗ Thanh Lưu – Toán K7

- Nguyễn Thị Huệ - CD K6789

- Lê Hoài Nam – Toán K9 - – Lý K9

- Trịnh Thị Hồng – Văn 9

- Hà Thị Huê – Hoá K89

- Lê Thị Lài - Địa K689

- Nguyễn Thị Thu - Vật Lí K678

- Hà Thị Thuỷ - Văn K67

- Nguyễn Thị Loan – Toán K68

- Nguyễn Thị Hoa - Tiếng Anh K6789

- Vũ Thị Xuân – CN – K6789
-

b) Ban duyệt đề:
- Nguyễn Thị Quy

- Đỗ Thị Nguyệt

- Trịnh Thị Thuỳ

- Đỗ Thanh Lưu

- Nguyễn Thị Huệ

PHÒNG GIÁO DỤC THỌ XUÂN
TRƯỜNG THCS XUÂN LẬP

Số:

/QĐ - THCSXL

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Xuân lập, ngày 20 tháng 04 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập hội đồng coi - chấm thi khảo sát chất lượng Lớp 9 học kì II
Năm học: 2018 - 2019
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS XUÂN LẬP
+ Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung
một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;


+ Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2011 của
+Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở,
trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học;
+ Căn cứ công văn số 22/KH-PGDĐT ngày 01 tháng 04 năm 2019 của phòng
GD-ĐT Thọ Xuân v/v tổ chức kiểm tra khảo sát chất lượng học kỳ II - THCS
năm học 2018-2019
+ Căn cứ kế hoạch dạy học của trường THCS Xuân Lập và kế hoạch tổ chức
kiểm tra học kỳ II - Năm học 2018-2019
Xét năng lực của cán bộ giáo viên và tình hình thực tế của nhà trường,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng coi thi, chấm thi khảo khảo chất lượng lớp 9 - học kì
II năm học 2018 - 2019 gồm các ông (bà) có tên sau đây:
1. Ông : Đỗ Đình Toàn
- Chủ tịch hội đồng
2. Bà : Nguyễn Thị quy
- Phó chủ tịch HĐ
3. Ông : Lê Hoài Nam
- Thư kí HĐ
(Các thành viên có danh sách kèm theo).
Điều 2. Hội đồng coi thi, chấm thi khảo sát chất lượng học kì II - Năm học 2018 - 2019 có nhiệm
vụ tổ chức coi thi, chấm thi, báo cáo kết quả theo đúng hướng dẫn và quy chế của Bộ GD&ĐT.
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ban hành; Các ông (bà) có tên tại điều 1 và các bộ
phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:
- Như điều 3 (để thực hiện);
- Phòng GD&ĐT –THCS, TTr (để báo cáo);
- Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng (để chỉ đạo);
- Website trường;
- Lưu: VT, CM.
(Gửi VB điện tử)

Đỗ Đình Toàn

DANH SÁCH KÈM THEO QĐ SỐ NGÀY 20 THÁNG 04 NĂM 2019
CỦA HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THCS XUÂN LẬP
TT Họ và tên
Chức vụ
Nhiệm vụ
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Đỗ Đình Toàn
Nguyễn Thị Quy
Lê Hoài Nam
Trịnh Thị Thuỳ
Đỗ Xuân Hoà
Lê Thị Lài
Nguyễn Thị Huệ
Trịnh Thị Hồng
Nguyễn Thị Hoa
Đỗ Thị Nguyệt
Đỗ Thanh Lưu
Nguyễn Thị Loan

CT Hội đồng
PCT. HĐ
Thư kí
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên

CT Hội đồng
PCT. HĐ
Thư kí, chấm thi
Coi thi, chấm thi
Coi thi
Coi thi, chấm thi
Coi thi, chấm thi
Coi thi, chấm thi
Coi thi, chấm thi
Coi thi, chấm thi
Coi thi,
Coi thi,

4


13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Nguyễn Thị Thu
Hà Thị Huê
Vũ Thị Xuân
Lê Đình Phượng
Trần Cao Thanh
Bùi Thị Quế
Đỗ Hồng Nhung
Lê Thị Nga
Nguyễn Văn Hồng

Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên
Thành viên

Coi thi, chấm thi
Coi thi, chấm thi
Coi thi ,
Coi thi
Coi thi
Coi thi
Phục vụ
Phục vụ
Bảo vệ

* Lưu ý: Trên cơ sở nhiệm vụ, các thành viên thực hiện theo sự phân công của Chủ tịch
Hội đồng./.

5Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×