Tải bản đầy đủ

Giao kết hợp đồng thử việc trong công ty cổ phần

GIAO KẾT HỢP ĐỒNG THỬ VIỆC TRONG CÔNG TY CỔ PHẦN
Doanh nghiệp có thể thoả thuận với người lao động về việc làm thử, quyền, nghĩa vụ của hai bên trong thời
gian thử việc. Nếu có thoả thuận về việc làm thử thì các bên phải giao kết Hợp đồng thử việc.
Hợp đồng thử việc sẽ cần phải bao gồm các nội dung chính yếu sau đây:
1. Tên và địa chỉ người sử dụng lao động hoặc của người đại diện hợp pháp;
2. Họ tên, ngày tháng năm sinh, giới tính, địa chỉ nơi cư trú, số chứng minh nhân dân hoặc giấy tờ hợp pháp
khác của người lao động;
3. Công việc và địa điểm làm việc;
4. Thời hạn của hợp đồng lao động;
5. Mức lương, hình thức trả lương, thời hạn trả lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác;
6. Thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi;
7. Trang bị bảo hộ lao động cho người lao động.
Trong thời gian thử việc, mỗi bên có quyền huỷ bỏ thỏa thuận thử việc (chấm dứt, không thử việc nữa) mà
không cần báo trước và không phải bồi thường nếu việc làm thử không đạt yêu cầu mà các bên đã thoả
thuận.
Doanh nghiệp cần lưu ý các vấn đề sau khi thỏa thuận thử việc:
1. Mỗi vị trí công việc chỉ được thử việc một lần. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động mùa vụ
thì không phải thử việc.
2. Tiền lương do hai bên thoả thuận nhưng ít nhất phải bằng 85% mức lương của công việc đó (Mức lương
theo công việc hoặc chức danh là mức lương trong thang lương, bảng lương của doanh nghiệp).
3. Về thời gian thử việc:

- Không quá 60 ngày đối với vị trí công việc yêu cầu trình độ chuyên môn, kỹ thuật từ cao đẳng trở lên.
- Không quá 30 ngày đối với vị trí công việc yêu cầu trình độ chuyên môn kỹ thuật trung cấp nghề, trung
cấp chuyên nghiệp, công nhân kỹ thuật, nhân viên nghiệp vụ.
- Không quá 06 ngày làm việc đối với các công việc khác.
4. Trong thời hạn 03 ngày trước khi kết thúc thời gian thử việc, doanh nghiệp phải thông báo kết quả thử
việc cho người lao động. Nếu kết quả đạt yêu cầu thì doanh nghiệp phải giao kết hợp đồng lao động với
người lao động - xem chi tiết tại công việc "Giao kết hợp đồng lao động".Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×