Tải bản đầy đủ

Đánh giá hiệu quả kinh tế của cây bưởi tại huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn (Luận văn thạc sĩ)

ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------------------------

NGUYỄN CẨM HÀ

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÂY BƯỞI
TẠI HUYỆN BẮC SƠN, TỈNH LẠNG SƠN

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP

THÁI NGUYÊN - 2019


ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM
--------------------------------

NGUYỄN CẨM HÀ

ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA CÂY BƯỞI

TẠI HUYỆN BẮC SƠN, TỈNH LẠNG SƠN
Ngành: Kinh tế nông nghiệp
Mã số ngành: 8.62.01.15

LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NÔNG NGHIỆP

Người hướng dẫn khoa học: TS. Phạm Quốc Chính

THÁI NGUYÊN - 2019


i

LỜI CAM ĐOAN
Tôi xin cam đoan đây là kết quả nghiên cứu của tôi. Các số liệu, kết quả
trong luận văn này là trung thực và chưa từng được ai công bố trong bất kỳ công
trình nào.
Tôi xin cam đoan rằng, mọi sự giúp đỡ trong quá trình thực hiện luân văn đã
được cám ơn, các thông tin trích dẫn trong luận văn đều được chỉ rõ nguồn gốc.
Thái nguyên, ngày … tháng … năm 2019
Tác giả luận văn
Nguyễn Cẩm Hà


ii

LỜI CẢM ƠN
Lời đầu tiên tôi xin được gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban lãnh đạo trường
Đại học Nông Lâm Thái Nguyên, Ban chủ nhiệm khoa Kinh tế nông nghiệp, các thầy
giáo, cô giáo trong khoa. Đặc biệt, tôi xin được gửi lời cảm ơn sâu sắc nhất đến thầy
giáo TS. Phạm Quốc Chính người đã tận tình chỉ bảo và hướng dẫn tôi trong suốt quá
trình nghiên cứu và thực hiện luận văn này.
Để hoàn thành được luận văn này, tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành
đến Uỷ ban nhân dân huyện Bắc Sơn, Phòng Nông nghiệp huyện Bắc Sơn, Chi cục
thống kê huyện Bắc Sơn, các hộ trồng bưởi trong huyện đã cung cấp cho tôi những
nguồn tư liệu hết sức quý báu. Trong suốt quá trình nghiên cứu, tôi đã nhận được sự
quan tâm, sự động viên, tạo mọi điều kiện thuận lợi về cả vật chất và tinh thần của
gia đình và bạn bè. Thông qua đây, tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn đến những tấm
lòng và sự giúp đỡ quý báu đó.
Trong quá trình hoàn thành luận văn, tôi đã có nhiều cố gắng. Tuy nhiên, luận


văn này không thể tránh khỏi những thiếu sót vì vậy, tôi kính mong nhận được sự
chỉ bảo, góp ý của các quý thầy cô giáo và các bạn sinh viên để luận văn được hoàn
thiện hơn.
Tôi xin chân thành cảm ơn!
Sinh viên thực hiện
Nguyễn Cẩm Hà


iii

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ......................................................................................... i
LỜI CẢM ƠN ............................................................................................. ii
MỤC LỤC ................................................................................................. iii
DANH MỤC CÁC BẢNG ........................................................................... v
TRÍCH YẾU LUẬN VĂN ......................................................................... vii
MỞ ĐẦU.................................................................................................... 1

1. Tính cấp thiết của đề tài ........................................................................ 1
2. Mục tiêu nghiên cứu của đề tài ............................................................. 2
3. Đối tượng nghiên cứu............................................................................ 2
4. Phạm vi nghiên cứu ............................................................................... 2
5. Ý nghĩa của đề tài .................................................................................. 3
Chương 1: CƠ SỞ KHOA H
- Sản xuất nông nghiệp:.................. người
- Công nhân:................................... người
- Công chức:................................... người
- Nghề khác:................................... người
8. Số lao động làm nông nghiệp trong gia đình:………; Nam:………;
Nữ:...……..
II. Thông tin về tình hình sản xuất bưởi của hộ
1. Hộ trồng bưởi từ năm nào:……, trồng bưởi nguyên liệu từ năm nào.....…
2. Tổng diện tích đất canh tác của hộ :……………………………………
3. Tổng diện tích đất trồng bưởi:……………………………………………...
4. Loại đất trồng bưởi
- Đất lúa

[]

- Đất bãi
- Đất khác

[]
[]

5. Gia đình đã tham gia lớp tập huấn nào về sản xuất bưởi chưa?


1. Có:

2. Không:

6. Nếu có thì nội dung gì:
- Kỹ thuật làm đất

[]

- Kỹ thuật gieo trồng

[]

- Kỹ thuật chăm sóc

[]

- Thu hoạch

[]

- Kỹ thuật bảo quản

[]

7. Các lớp tập huấn được tổ chức trong:
- Thời gian bao lâu:………............................; Ở đâu:……….……….
- Đơn vị tổ chức:………………………………………………
8. Xin ông, bà cho biết hiện nay gia đình gieo trồng giống bưởi nào?
- Bưởi diễn

[]

- Bưởi da xanh

[]

- Khác:....................................................................................................
9. Chi phí sản xuất bưởi nguyên liệu (tính bình quân 1sào)
ĐVT: 1000đ
STT

Khoản mục chi phí

1

a. Giống

2

b. Vật tư
- Phân bón
- Chăm sóc (thuê)
- Trừ sâu
- Vận chuyển
- Khác
- Giá trị công cụ, máy móc

3

c. Công lao động gia đình

4

Tổng

Số tiền

Số
công

ngày


10. Tình hình tiêu thụ sản phẩm của hộ/năm
Địa điểm bán

Số

Giá bán (1000đ/kg)

lượng

Đầu

Giữa

Cuối

tiền

(kg)

vụ

vụ

vụ

(1000đ)

Thành

- Tại ruộng
- Tại nhà cho tư
thương lái trong
nước
- Tại nhà cho
thương lái nước
ngoài
- Tại HTX cho
công ty chế biến
- Tại chợ
- Nơi khác
Tổng
11. Thời điểm tiêu thụ:
1. Trước tết :

2. Sau tết:

12. Giống mua ở đâu
- Đại lí tư nhân
- HTX dịch vụ
- Công ty cung cấp

[]
[]
[]

13. Vốn cho hộ GĐ sản xuất
- Vốn tự có [ ]

- Vốn đi vay [ ]

- Cty hỗ trợ [ ]

III. Một số câu hỏi mở rộng
1. Theo ông, bà trồng bưởi có những thuận lợi và khó khăn gì?
* Thuận lợi
- Phù hợp với điều kiện tự nhiên (đất, nước, khí hậu)
- Dễ trồng

[]
[]


- Dễ bán

[]

- Ý kiến khác..…………………………………………………………..
* Khó khăn
- Không có thị trường tiêu thụ ổn định

[]

- Giá không ổn định

[]

- Giống

[]

- Kỹ thuật

[]

- Tốn nhiều công

[]

- Sâu bệnh nhiều

[]

- Thiếu thông tin thị trường

[]

- Khác………………………………………………………………
* Ảnh hưởng
- Giảm thu nhập

[]

- Không mở rộng quy mô

[]

- Không yên tâm sản xuất [ ]
2. Theo ông, bà các yếu tố ảnh hưởng đến giá bán là gì?
- Giống

[]

- Chất lượng sản phẩm

[]

- Mùa vụ

[]

- Khác……...……………………………………………………
3. Theo ông (bà) nguyên nhân ảnh hưởng đến tình hình tiêu thụ sản phẩm của hộ
- Không có hợp đồng cụ thể

[]

- Phương thức thanh toán của Công ty
- Thị trường tiêu thụ

[]

[]

- Khác.…………………………………………………………………..
4. Ông/bà có hài lòng với phương thức thanh toán này không?
- Có
- Không

[]
[]

Tại sao?......................................................................................…………….


4. Phương thức nhận thanh toán là gì?
Phương thức thanh toán
Nhận
Đối tượng

toàn

bộ

sau

khi

bán

Nhận

Nhận sau

Hình

một

nhiều

thức

phần

bán

lần

khác

- Công ty chế biến
- Tư thương
- Chợ, người tiêu
dùng
6. Xin ông, bà cho biết hiện nay gia đình có tham gia ký kết hợp đồng liên kết
sản xuất và tiêu thụ bưởi nguyên liệu với cá nhân/ tổ chức:
- Công ty chế biến

[]

- Tư thương/người thu gom [ ]
- Nhà khoa học

[]

- HTXNN

[]

- Cá nhân/tổ chức khác:……………………………….........................
7. Xin ông/bà vui lòng cho biết cụ thể gia đình liên kết trong hoạt động nào?
1. Tiêu thụ sản phẩm

[]

2. Chế biến sản phẩm

[]

3. Mua yếu tố đầu vào (giống, phân bón, thuốc BVTV…)

[]

4. Chuyển giao khoa học kỹ thuật

[]

5. Hoạt động khác (đề nghị ghi rõ): ……………………………..……
8. Xin ông/bà vui lòng cho biết gia đình có đảm bảo hợp đồng liên kết tiêu thụ
sản phẩm bưở

i không?
1. Có:

2. Không:

9. Xin ông/bà vui lòng cho biết nguyên nhân của việc không đảm bảo hợp đồng
liên kết tiêu thụ sản phẩm?


- Thiếu sản lượng

[]

- Giá bán thấp hơn giá thị trường

[]

- Cần tiền mặt

[]

10. Ông, bà có kiến nghị gì với doanh nghiệp thu mua sản phẩm
- Ổn định đầu ra

[]

- Đảm bảo giá ổn định

[]

- Ứng trước giống, vật tư cho sản xuất

[]

- Thanh toán tiền sản phẩm kịp thời

[]

- Tăng giá khi giá thị trường tăng

[]

- Khác…………………………………………………………….……
11. Theo ông, bà nhà nước cần có chính sách gì để thúc đẩy sản xuất bưởi nguyên
liệu phát triển?
- Đảm bảo giá đầu ra ổn định

[]

- Hỗ trợ về giống

[]

- Hỗ trợ cơ sở hạ tầng cho sản xuất

[]

- Hỗ trợ KHKT

[]

- Khác………………………………………………………………….
12. Đánh giá cuả chủ hộ về tình hình sản xuất bưởi hiện nay:
…………………………….…………………………………………………...
13. Kiến nghị của chủ hộ: (cơ sở hạ tầng, vốn, kỹ thuật, các hình thức hỗ trợ của
Nhà nước…)……………………………………………………………..
Ngày…… tháng….... năm 201...
Chủ hộ điều traTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×