Tải bản đầy đủ

Bai thu hoach cuoi khoa lop cap phong quang ngai 1

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG ĐÀO TẠO, BỒI DƯỠNG CBCC LAO ĐỘNG - XÃ HỘI
- - - - - o0o - - - - -

KHÓA "BỒI DƯỠNG KỸ NĂNG LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ CẤP PHÒNG"
QUẢNG NGÃI

BÀI THU HOẠCH CUỐI KHÓA
Đề tài: “Nghiên cứu thực trạng, đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng
công tác tham mưu, tổng hợp phục vụ cấp ủy trong thời kỳ công nghiệp
hóa, hiện đại hóa”

Học viên: Cao Nguyễn Thành Trung
Đơn vị:
Trường CĐ Việt Nam - Hàn Quốc- Quảng Ngãi

Quảng Ngãi, tháng 7 năm 2019


PHẦN MỞ ĐẦU
Bài thu hoạch này được thực hiện dựa trên những kiến thức mà tác gia

tích luỹ được trong suốt quá trình tham gia lớp tập huấn “Bồi dưỡng kỹ năng
lãnh đạo, quản lý cấp phòng” do Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công
chức lao động – xã hội phối hợp với Cơ sở II, Trường Đại học Lao động - Xã
hội và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Quang Ngãi tổ chức.
Qua đây tôi xin chân thành cam ơn đến lãnh đạo và quý thầy cô của
Trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, lao động – xã hội và Ban lãnh đạo đơn vị,
đặc biệt là cô Phạm Thị Hương, cán bộ quan lý lớp đã tận tình hướng dẫn, quan
tâm lớp học một cách chu đáo và tích cực.
Sau cùng, tôi cũng rất hy vọng sau lớp học này, các anh chị em tham gia
khoá học có thêm nhiều kiến thức, kỹ năng để phục vụ cho công tác lãnh đạo ở
đơn vị mình. Đồng thời có nhiều sức khoẻ và niềm vui trong cuộc sống để tiếp
tục đóng góp cho sự phát triển chung của ngành LĐTBXH.
Tác giả bài viết
(Ký, ghi rõ họ tên)

2


1. Sự cần thiết nghiên cứu đề tài
- Kiện toàn, nâng cao chất lượng các cơ quan tham mưu và đội ngũ cán bộ
làm công tác tham mưu, là một chủ trương lớn của Đại hội XI của Đang và của
Đại hội XVIII Đang bộ tỉnh. Bởi vì, hiệu qua hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của
các cấp ủy đang luôn gắn liền với chất lượng, hiệu qua công tác của các cơ quan
tham mưu, đặc biệt là cơ quan văn phòng cấp uỷ - làm việc trực tiếp, gần gũi
nhất với thường trực, ban thường vụ cấp ủy.
- Các văn phòng cấp ủy trong tỉnh, qua các thời kỳ đều có những đóng
góp quan trọng vào thành tích chung của Đang bộ, đã được tặng thưởng nhiều
huân, huy chương, bằng khen của Đang, Nhà nước. Tuy nhiên, trước yêu cầu
của công nghiệp hoá, hiện đại hoá, hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, công
tác tham mưu, tổng hợp của các văn phòng vẫn còn nhiều mặt hạn chế cần phai
được nghiên cứu sâu sắc và có giai pháp khắc phục kịp thời.
2. Mục tiêu và nội dung nghiên cứu của đề tài
2.1. Mục tiêu
- Nghiên cứu làm rõ thực trạng, những mặt được, chưa được, những hạn
chế yếu kém và nguyên nhân trong công tác tham mưu, tổng hợp của các văn
phòng cấp uỷ trong tỉnh.
- Đề xuất các giai pháp chủ yếu để nâng cao chất lượng, hiệu qua công tác
tham mưu, tổng hợp của các văn phòng cấp uỷ phục vụ sự lãnh đạo, chỉ đạo của
các cấp ủy trong tỉnh trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
2.2. Nội dung nghiên cứu của Đề tài, tập trung vào 2 nội dung chính:


- Đánh giá thực trạng tình hình công tác tham mưu tổng hợp của các văn
phòng cấp ủy trong tỉnh giai đoạn 2012 - 2017.
- Xây dựng các giai pháp chủ yếu nâng cao chất lượng công tác tham
mưu, tổng hợp phục vụ cấp uỷ trong thời kỳ công nghiệp hoá, hiện đại hoá.
4. Đối tượng, phạm vi và giới hạn nghiên cứu
- Về đối tượng nghiên cứu: Công tác tham mưu, tổng hợp của Văn phòng
Tỉnh ủy và văn phòng các huyện uỷ, thành uỷ.

3


- Về phạm vi và giới hạn nghiên cứu: Ở Văn phòng Tỉnh ủy và văn phòng
các huyện uỷ, thành uỷ giai đoạn 2012 - 2017.
5. Ý nghĩa của đề tài
- Thực hiện đề tài là điều kiện thuận lợi cho các cá nhân thực hiện đề tài
nâng cao năng lực nghiên cứu, hoàn thành tốt nhiệm vụ của ban thân.
- Cung cấp luận cứ khoa học để xây dựng các đề án tăng cường chất
lượng, hiệu qua công tác các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy.
- Góp phần cai tiến lề lối làm việc, nâng cao vai trò lãnh đạo của các cấp
ủy đang đối với hệ thống chính trị; giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực
hiện thắng lợi nghị quyết đại hội đang bộ các cấp.

4


PHẦN NỘI DUNG
I. Những kết quả chủ yếu trong công tác tham mưu, tổng hợp của các
văn phòng cấp ủy trong tỉnh giai đoạn 2012 - 2017
1. Kịp thời tham mưu giúp cấp uỷ xây dựng, tổ chức thực hiện quy chế
làm việc và các chương trình công tác
- Các chương trình làm việc của cấp uỷ đã được văn phòng cấp ủy tham
mưu xây dựng đam bao đúng nguyên tắc; nội dung bao quát, toàn diện, có trọng
tâm, trọng điểm, bám sát tình hình thực tiễn của địa phương; trong thực hiện đã
kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với từng thời điểm, thời kỳ và đam bao
đúng thẩm quyền của ban chấp hành, ban thường vụ và thường trực cấp ủy, trách
nhiệm tập thể và cá nhân theo quy chế làm việc cấp uỷ. Chất lượng tham mưu xây
dựng và tổ chức thực hiện chương trình công tác ngày càng tốt hơn; chương trình
toàn khoá của cấp ủy, chương trình công tác năm, hàng quý, tháng của ban thường
vụ và thường trực cấp ủy được thực hiện khá đầy đủ. Các vấn đề chiến lược,
những nội dung lớn về các lĩnh vực kinh tế - xã hội và công tác xây dựng Đang từ
năm 2012 đến nay, việc tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh
uỷ... đã được đưa vào chương trình và thực hiện đạt kết qua tốt.
Đánh giá chung về công tác tham mưu giúp cấp ủy xây dựng, tổ chức thực
hiện chương trình công tác là khá tốt. Đã có 73,2% số người được hỏi nhận xét ở
mức “tốt”, 22,5% nhận xét ở mức “khá”; chỉ có 1,9% đánh giá ở mức “trung
bình”; 0,3% cho rằng ở mức “kém”.
2. Tham mưu, giúp Tỉnh ủy triển thực hiện có hiệu quả các chủ
trương, chính sách trên lĩnh vực kinh tế - xã hội và đối ngoại của tỉnh.
Các văn phòng đã tham mưu cho cấp ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển
khai thực hiện có hiệu qua Nghị quyết số 08 của BCH Trung ương khoá IX, về
một số chủ trương, chính sách lớn để nền kinh tế phát triển nhanh và bền vững
khi Việt Nam là thành viên tổ chức thương mại thế giới; Nghị quyết số 09 của
BCH Trung ương khoá X về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020; Nghị
quyết số 26 của BCH Trung ương khoá X về nông nghiệp, nông thôn, nông dân;
đặc biệt là 07 Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh uỷ khoá XVII về nhằm cụ thể hóa
5


các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và 8 chương trình trọng điểm do Nghị quyết
Đại hội Đang bộ tỉnh lần thứ XVII đề ra.
Ngay sau khi ban hành các nghị quyết chuyên đề, Văn phòng Tỉnh uỷ đã
phân công cán bộ theo dõi sát sao tình hình triển khai thực hiện, kịp thời tham
mưu cho Thường trực Tỉnh uỷ đôn đốc Đang đoàn Hội đồng nhân dân, Ban cán
sự đang Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thể chế hoá, cụ thể hoá về mặt nhà nước,
ban hành các đề án, kế hoạch cụ thể để tổ chức thực hiện; rà soát, bổ sung hoàn
thiện, ban hành mới các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, đẩy mạnh xã hội hóa
các lĩnh vực giáo dục, y tế, khoa học - công nghệ, môi trường ... để đưa nghị
quyết đi vào cuộc sống. Cùng với tham mưu xây dựng, ban hành các văn ban chỉ
đạo, văn phòng đã chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu cho
Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh uỷ chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám
sát (mỗi năm tiến hành từ 10 - 12 cuộc kiểm tra, giám sát chuyên đề) và công tác
sơ kết, tống kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đang về kinh tế - xã
hội, đánh giá đúng thực trạng tình hình và kịp thời đưa ra các nhiệm vụ, giai
pháp thực hiện sát hợp với điều kiện thực tiễn kinh tế - xã hội của tỉnh.
Các văn phòng cấp ủy, nhất là Văn phòng Tỉnh ủy đã chủ trì hoặc phối
hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất các chủ trương về phát triển
kinh tế - xã hội, đối ngoại phù hợp. Dưới sự lãnh đạo đúng đắn, kịp thời của
Tỉnh ủy, kinh tế của tỉnh trong nhiều năm liền tăng trưởng tốc độ cao, cơ cấu
kinh tế chuyển dịch đúng định hướng, quy mô kinh tế tăng lên đáng kể, tỉnh ta
đã cơ ban ra khỏi tình trạng kém phát triển. Đánh giá về công tác tham mưu trên
lĩnh vực kinh tế - xã hội và đối ngoại, đã có 50,16% ý kiến được hỏi cho rằng
“đáp ứng tốt yêu cầu”, 43,8% cho rằng “đáp ứng yêu cầu nhưng có mặt còn hạn
chế”, chỉ có 2,4% cho rằng “chưa đáp ứng yêu cầu” .
3. Tổ chức thực hiện tốt công tác tổng hợp thông tin phục vụ cấp ủy
Các văn phòng cấp ủy trong tỉnh đã làm tốt chức năng cầu nối giữa cấp uỷ
với các cấp, các ngành, với đang viên và nhân dân trong tỉnh; bám sát thực tiễn
cuộc sống, phối hợp chặt chẽ với các ban xây dựng đang, các cơ quan, ban,
ngành có liên quan, theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chủ
6


trương, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy và cấp ủy cấp mình, góp phần
đam bao cho mọi nghị quyết, chỉ thị được thực hiện một cách nghiêm túc và có
hiệu qua từ tỉnh đến cơ sở. Chất lượng thông tin, nội dung thông tin báo cáo với
ban thường vụ cấp ủy, thường trực cấp ủy đam bao chính xác, kịp thời, khách
quan, trung thực, có sự chắt lọc, mang tính tổng hợp cao.
4. Tham mưu thực hiện có hiệu quả công tác quản lý tài chính, tài sản
của Đảng, bảo đảm hậu cần cho hoạt động của cấp ủy
Đã thực hiện tốt vai trò tham mưu giúp thường trực cấp ủy điều hành,
quan lý tài chính, tài san của đang bộ, đam bao nguồn kinh phí để thực hiện
nhiệm vụ chính trị và công tác đối nội, đối ngoại của cấp uỷ và các cơ quan
tham mưu của cấp uỷ. Thực hiện tốt các quy định của Luật ngân sách Nhà
nước về lập, phê duyệt, phân bổ, quyết toán thu, chi tài chính. Tăng cường
hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định về quan lý tài chính, tài san
và về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách cho các đơn vị trực thuộc, đam bao
cho các đơn vị hoạt động có hiệu qua, đúng quy định. Công tác quan lý tài
chính, tài san của các cấp ủy ngày càng chặt chẽ hơn. Tổ chức thực hiện chế độ
báo cáo quyết toán tài chính, báo cáo công khai tài chính hàng năm đúng theo
quy định. Kết qua điều tra về công tác tham mưu quan lý tài chính, tài san, cho
thấy có 60% số người được phỏng vấn nhận xét “đáp ứng tốt” yêu cầu; 35,7%
nhận xét “đáp ứng yêu cầu nhưng có mặt còn hạn chế; chỉ có 1,3% nhận xét
“chưa đáp ứng yêu cầu”.
5. Phối hợp kịp thời, chặt chẽ hơn với các ban xây dựng đảng để tham
mưu cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Đảng và hệ thống chính trị ngày
càng trong sạch vững mạnh
Văn phòng đã phối hợp với ban tuyên giáo tham mưu cho cấp ủy lãnh đạo
công tác tư tưởng, định hướng dư luận xã hội, kịp thời quán triệt, triển khai
các chủ trương của Đang, pháp luật của Nhà nước, đẩy mạnh việc học tập,
làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức, thống nhất ý
chí, hành động trong đang bộ và sự đồng thuận trong xã hội; phối hợp với uỷ
ban kiểm tra và các đơn vị liên quan tham mưu cấp uỷ chỉ đạo xây dựng và tổ
7


chức thực hiện các chương trình kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực
hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương và của cấp uỷ; phối hợp
ban tổ chức tham mưu cho cấp ủy trong việc quan lý tổ chức bộ máy, biên chế
cán bộ, củng cố kiện toàn bộ máy các tổ chức trong hệ thống chính trị; phối hợp
ban dân vận tham mưu cấp uỷ lãnh đạo đổi mới nội dung, phương thức hoạt
động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị xã hội, vận động đoàn viên, hội
viên, các tầng lớp nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng
Đang, chính quyền trong sạch vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân
tộc. Theo kết qua điều tra, có 13% số người được phỏng vấn khẳng định công
tác này được thực hiện “rất hiệu qua”; 58,1% cho rằng “hiệu qua”, 16% cho
rằng “tương đối hiệu qua”; số đánh giá công tác này “chưa hiệu qua” chỉ 0,3%.
II. Kinh nghiệm trong công tác tham mưu, tổng hợp của văn phòng
cấp ủy Thái Nguyên, Quảng Ninh và một số tỉnh phía Bắc
Một số kinh nghiệm của các tỉnh về xây dựng và tổ chức thực hiện quy
chế, chương trình làm việc của cấp uỷ; phục vụ đại hội và hội nghị cấp uỷ, ban
thường vụ cấp uỷ; soạn thao, biên tập, phát hành văn ban của cấp uỷ; xây dựng,
thẩm định đề án trình hội nghị cấp uỷ; công tác thông tin phục vụ cấp uỷ; tham
mưu trên lĩnh vực kinh tế - xã hội; công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố
cáo; phối hợp hoạt động với các cơ quan liên quan; về bộ máy tổ chức và xây
dựng đội ngũ cán bộ văn phòng cấp uỷ...

8


III. Các giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu, tổng hợp
phục vụ cấp ủy trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa
1. Giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu xây
dựng và tổ chức thực hiện các chương trình công tác của cấp uỷ
- Ngay sau đại hội, văn phòng cấp uỷ cần chủ động phối hợp với các cơ
quan liên quan tham mưu xây dựng, ban hành các chương trình công tác của
Ban Chấp hành Đang bộ. Đây là một công việc khó, cần thành lập bộ phận giúp
việc gồm những người có kiến thức sâu rộng, có năng lực phân tích, tổng hợp,
đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của ban thường vụ, thường trực cấp uỷ để xây
dựng được chương trình công tác đam bao nội dung có tính toàn diện, có trọng
tâm, trọng điểm, sát hợp với điều kiện thực tế.
- Trong quá trình thực hiện, văn phòng cấp ủy cần chủ động tham mưu
thực hiện theo chương trình công tác đã đề ra; mặt khác cần phai nắm chắc, vận
dụng linh hoạt các chủ trương, nghị quyết của Trung ương vào tình hình thực tế
của địa phương, phai thường xuyên bám sát cơ sở, chủ động phối hợp, bàn bạc
với các cơ quan tham mưu giúp việc cấp ủy, các ban cán sự đang, đang đoàn, các
sở, ngành, địa phương liên quan để tham mưu cho thường trực, ban thường vụ
cấp ủy kịp thời điều chỉnh, bổ sung vào Chương trình công tác những vấn đề
lớn, những công việc đột xuất đúng thẩm quyền mà cấp uỷ phai xem xét giai
quyết.
2. Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu trên lĩnh vực
phát triển kinh tế - xã hội
Để thực hiện tốt chức năng tham mưu chuyên sâu trên lĩnh vực kinh tế xã hội, cần tập trung kiện toàn, củng cố Phòng Kinh tế mới được thành lập,
đam bao tối thiểu phai có 01 trưởng phòng, 2 phó phòng và khoang 03 - 04
chuyên viên để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Tổ chức cập nhật kịp
thời các chủ trương, chính sách về kinh tế - xã hội, chủ động xây dựng hệ thống
9


dữ liệu thông tin kinh tế và thiết lập các kênh thông tin trong và ngoài văn phòng
cấp ủy để phục vụ hoạt động của cấp uỷ. Thực hiện tốt phương châm "4 bám":
bám chủ trương, chính sách; bám cơ sở; bám tư tưởng chỉ đạo của cấp uỷ và
bám việc để kịp thời tham mưu cho thường trực, ban thường vụ cấp uỷ những
vấn đề cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, đề xuất
cho ban thường vụ cấp ủy có những chủ trương đúng đắn, giai quyết kịp thời
những khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển.
3. Giải pháp nâng cao chất lượng công tác tham mưu trên lĩnh vực
đối ngoại
Tham mưu cho cấp ủy đẩy mạnh việc tuyên truyền, quán triệt cho cán bộ,
đang viên và nhân dân các chính sách của Đang, pháp luật của Nhà nước về
công tác đối ngoại; kịp thời tham mưu chỉ đạo các cấp chính quyền cụ thể hóa
các quy định của Trung ương, bao đam các chủ trương, chính sách của Đang,
pháp luật của Nhà nước liên quan đến hoạt động đối ngoại ở địa phương được
triển khai thực hiện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Chú trọng
giúp cấp ủy xây dựng các chương trình, kế hoạch đối ngoại hàng năm; chỉ đạo
các hoạt động đối ngoại, quang bá tiềm năng, thế mạnh và hình anh Quang Ngãi
ra ngoài tỉnh, tạo điều kiện và tiền đề để thúc đẩy hợp tác, kêu gọi đầu tư, thu
hút nguồn lực từ bên ngoài, phát triển kinh tế, xã hội. Tham mưu cho cấp ủy
tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời tổ chức sơ kết, tổng kết việc
thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của tỉnh về công tác đối
ngoại. Thực hiện nghiêm túc chế độ thông tin, báo cáo theo quy định. Tăng
cường bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối ngoại, hội nhập quốc tế cho cán bộ làm
công tác tham mưu, tổng hợp về công tác đối ngoại ở văn phòng cấp uỷ tỉnh.
4. Giải pháp nâng cao chất lượng công tác thông tin phục vụ cấp uỷ
Để đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu qua công tác thông tin, các văn
phòng cấp ủy trong tỉnh cần phai tham mưu và tổ chức thực hiện tốt các nội
dung công việc sau: (1) Tổ chức tốt các kênh thông tin. (2) Thực hiện tốt công
tác định hướng thông tin cho các đầu mối. (3) Thực hiện tốt quy trình thu nhận
10


và xử lý thông tin. (4) Tiêu chuẩn hoá quy trình xử lý thông tin tại chỗ. (5)Tăng
cường công tác đi cơ sở đồng thời đẩy mạnh ứng dụng hệ thống công nghệ
thông tin tiên tiến vào công tác thông tin. (6) Đa dạng hóa sản phẩm thông tin.
5. Giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng và thẩm định đề
án trình hội nghị cấp uỷ, ban thường vụ cấp uỷ
Theo quy định, văn phòng cấp ủy có nhiệm vụ theo dõi, đôn đốc các cơ
quan được giao chuẩn bị đề án, đam bao đúng yêu cầu, tiến độ, nội dung và
phạm vi đề ra; tổ chức thẩm định về nội dung và thể thức văn ban của các đề án.
Để thực hiện tốt công tác này, văn phòng cấp uỷ cần tham mưu ban thường vụ
xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm Quy trình xây dựng và thẩm
định đề án; trong đó cần thiết phai làm rõ trình tự và nội dung các bước tiến
hành từ khi cấp uỷ cho chủ trương đến khi hoàn thiện đề án trình ký, ban hành.
+ Về quy trình xây dựng đề án: Thực hiện tốt các bước như sau: (1)
Thành lập ban chỉ đạo chuẩn bị đề án trình hội nghị. (2) Xây dựng kế hoạch tiến
hành và đề cương sơ bộ của đề án. (3) Xây dựng đề cương chi tiết; xin ý kiến
định hướng của ban thường vụ, thường trực cấp ủy. (4) Tổ chức thu thập thông
tin, khao sát thực tiễn trong và ngoài nước. (5) Viết dự thao đề án. (6) Tổ chức
lấy ý kiến tham gia vào dự tháo đề án. (7) Hoàn chỉnh dự thao đề án; tờ trình, nghị
quyết. (8) Tổ chức thao luận trong ban thường vụ cấp ủy vào các dự thao nói
trên. (9) Hoàn chỉnh đề án, tờ trình, nghị quyết để thường vụ cấp ủy trình hội
nghị Ban Chấp hành.
+ Về quy trình thẩm định đề án: Thực hiện tốt các bước: (1) Thẩm định,
thẩm tra về yêu cầu, phạm vi, quy trình, thẩm quyền ban hành và thể thức văn
ban của đề án. (2) Xây dựng kế hoạch thẩm định. (3) Thành lập nhóm nghiên
cứu thẩm định. (4) Soạn thao đề cương báo cáo thẩm định. (5) Tổ chức thao luận
về nội dung báo cáo thẩm định. (6) Tổ chức lấy ý kiến chuyên gia. (7) Hoàn
chỉnh báo cáo thẩm định. (8) Trình xin ý kiến tập thể lãnh đạo văn phòng cấp
uỷ. (9) Hoàn chỉnh trình ký ban hành báo cáo thẩm định.
11


6. Giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham mưu trên
lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản của đảng bộ
Một là: Làm tốt công tác lập dự toán thu, chi đầu năm
Hai là: Thực hiện tốt công tác quan lý thu, chi ngân sách
Ba là: Tăng cường công tác hướng dẫn, kiểm tra tài chính Đang
Bốn là: Kịp thời sơ kết, tổng kết công tác quan lý tài chính, tài san Đang
Năm là: Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng hiệu qua
công việc
Sáu là: Tăng cường đầu tư, nâng cấp về cơ sở vật chất, đáp ứng nhu cầu
làm việc, đối nội, đối ngoại trong thời kỳ hội nhập quốc tế
Bay là: Phai xây dựng đội ngũ cán bộ tài chính giỏi về chuyên môn
nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức tốt và tinh thần trách nhiệm cao
7. Đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động phối hợp phục
vụ cấp uỷ giữa văn phòng cấp uỷ với các cơ quan liên quan (các ban đảng,
văn phòng hội đồng nhân dân, văn phòng uỷ ban nhân dân).
Để sự phối hợp ngày càng nền nếp và hiệu qua, các văn phòng cấp ủy cần
chủ động tham mưu ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế phối
hợp công tác giữa văn phòng cấp ủy với các cơ quan liên quan. Trong đó, cần
xác định rõ nội dung, mức độ, phạm vi, cách thức phối hợp và trách nhiệm của
từng chủ thể trong những hoạt động cần có sự phối hợp như: phục vụ đại hội
đang bộ; xây dựng, tổ chức thực hiện chương trình công tác; thực hiện chế độ
báo cáo; chuẩn bị nội dung trình hội nghị ban chấp hành, ban thường vụ cấp ủy;
tiếp dân và giai quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo; phục vụ các ngày lễ lớn, các
cuộc làm việc của lãnh đạo tỉnh với Trung ương và các địa phương, các hoạt
động đối ngoại của thường trực cấp uỷ…

12


PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
Đề tài đã tập trung phân tích, đánh giá kết qua công tác tham mưu, tổng
hợp của các văn phòng cấp ủy giai đoạn 2012 - 2017, chỉ rõ những thành tựu,
kết qua chủ yếu đã đạt được; tham khao, học tập kinh nghiệm của các văn phòng
cấp ủy ở Thái Nguyên, Quang Ninh và một số tỉnh khác ở phía Bắc; đề xuất xây
dựng hệ thống các giai pháp chủ yếu trong công tác tham mưu, tổng hợp phục
vụ cấp uỷ của các văn phòng cấp ủy trong tỉnh, như: công tác tham mưu về phát
triển kinh tế - xã hội; đối ngoại; công tác thông tin phục vụ cấp ủy; xây dựng và
thẩm định các đề án; quan lý tài chính, tài san; phối hợp hoạt động giữa văn
phòng cấp uỷ với các cơ quan liên quan; tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức bộ
máy và đội ngũ cán bộ các văn phòng cấp ủy... sát hợp với điều kiện thực tế
nhằm tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu qua công tác tham mưu, tổng
hợp của các văn phòng cấp ủy trong tỉnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị từ
nay đến hết năm 2019 và những năm tiếp theo của thời kỳ công nghiệp hoá, hiện
đại hoá.
1. Đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy
- Tổ chức tổng kết 8 năm thực hiện Quy chế hội nghị Tỉnh ủy, Ban
Thường vụ Tỉnh ủy (Quy chế số 02-QC/TU ngày 23/5/2006) của Tỉnh ủy.
- Chỉ đạo xây dựng, ban hành các quy chế phục vụ hội nghị; quy định,
quy trình về soạn thao văn ban cấp ủy; xây dựng, thẩm định đề án của cấp ủy,
ban thường vụ cấp ủy.
- Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất, hiện đại hóa trang thiết bị, phương
tiện, điều kiện làm việc của cơ quan văn phòng cấp ủy.
- Quan tâm có chính sách, chế độ đãi ngộ thỏa đáng để động viên, thu hút
cán bộ giỏi ở các sở, ban, ngành về công tác tại văn phòng cấp ủy.
2. Đối với ban thường vụ các huyện, thành ủy:
- Chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ văn phòng
cấp ủy huyện, thành phố, đủ số lượng, đam bao về chất lượng.

13


- Quan tâm chỉ đạo công tác quan lý tài chính, tài san đang, đầu tư cơ sở
vật chất, trang thiết bị, phương tiện, điều kiện làm việc và đời sống cán bộ, công
chức ở văn phòng cấp ủy.

14Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×