Tải bản đầy đủ

Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại công ty xăng dầu tiền giang

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Formatted: Space Before: 0 pt

H

UĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

KI

N
H

TẾ

ĐỖ THỊ NGỌC NGA


N

G

Đ

ẠI

H


C

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU TIỀN GIANG

TR

ƯLUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ

HUẾ, 20198

Formatted: Space Before: 0 pt

Formatted: English (U.S.)


BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠOĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

TẾH

U

ĐỖ THỊ NGỌC NGA


C

KI

N
H

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU TIỀN GIANG

Formatted: Space Before: 0 pt, Line spacing:
Multiple 1,3 li
Formatted: Space Before: 0 pt

N

G

Đ

ẠI

H

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ
MÃ SỐ: 8 31 01 1060 34 04 10

TR

ƯLUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS BÙI DŨNG THỂ

Formatted: Font: 15 pt
Formatted: Centered, Right: 0,2 cm
Formatted: Font: Times New Roman Bold, 15
pt, Font color: Blue, Vietnamese
Formatted: Space Before: 0 pt
Formatted: Font: 26 pt, English (U.S.)

HUẾ, 20198


Formatted: Indent: First line: 0 cm, Space
Before: 0 pt, Line spacing: 1,5 lines, No
widow/orphan control

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Formatted: Bottom: 3,5 cm, Height: 29,7 cm,
Header distance from edge: 1,27 cm, Footer
distance from edge: 1,27 cm, Not Different first
page header

ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

UFormatted: Indent: First line: 0 cm, Space
Before: 0 pt, No widow/orphan control

Formatted: Font: 16 pt

N
H

TẾ

H

ĐỖ THỊ NGỌC NGA

ẠI

H


C

KI

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI
CÔNG TY XĂNG DẦU
TIỀN GIANG

G

Đ

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ

Formatted: Indent: Hanging: 0,01 cm, Space
Before: 0 pt, Line spacing: Multiple 1,3 li, No
widow/orphan control
Formatted: Font: 18 pt, Vietnamese, Not
Expanded by / Condensed by
Formatted: Indent: First line: 0 cm, Space
Before: 0 pt, No widow/orphan control

Formatted: Space Before: 0 pt, No
widow/orphan control
Formatted: Indent: First line: 0 cm, Space
Before: 0 pt, No widow/orphan control

N

Ư
TR

Formatted: Font: 18 pt, Vietnamese

Thừa Thiên Huế, 2018

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐẠI HỌC HUẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

Formatted: Indent: First line: 0 cm, Space
Before: 0 pt, Line spacing: 1,5 lines, No
widow/orphan control

Formatted: Indent: First line: 0 cm, Space
Before: 0 pt, No widow/orphan control
Formatted: Indent: First line: 0 cm, Space
Before: 0 pt, Line spacing: 1,5 lines, No
widow/orphan control

ĐỖ THỊ NGỌC NGA

i

Formatted: Indent: First line: 0 cm, Tab
stops: Not at 7,62 cm
Formatted: English (U.S.)


Formatted: Space Before: 0 pt, Line spacing:
1,5 lines, No widow/orphan control

HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ
NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU

UTIỀN GIANG

TẾ

MÃ SỐ:

H

CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ

Formatted: Space Before: 0 pt, No
widow/orphan control


C

KI

N
H

LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ

H

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

G

Đ

ẠI

PGS.TS BÙI DŨNG THỂ

Formatted: Level 1, Space Before: 0 pt, No
widow/orphan control

LỜI CAM ĐOAN
Formatted: Space Before: 0 pt, No
widow/orphan control

TR

ƯN

Thừa Thiên Huế, 2018

Tôi xin cam đoan luận văn này là công trình nghiên cứu của cá nhân tôi.
Tất cả số liệu, kết quả nghiên cứu trong luận văn này là trung thực, chưa được
người khác công bố trong bất cứ một công trình nghiên cứu nào. Tôi cũng xin cam
đoan mọi sự giúp đỡ cho việc thực hiện luận văn này đã được cảm ơn và các thông
tin trích dẫn trong luận văn đã được chỉ rõ nguồn gốc.

ii

Formatted: Indent: First line: 0 cm, Tab
stops: Not at 7,62 cm
Formatted: English (U.S.)


Tác giả

H

Formatted: Level 1, Space Before: 0 pt, No
widow/orphan control

TR

ƯN

G

Đ

ẠI

H


C

KI

N
H

TẾ

Đỗ Thị Ngọc Nga

UFormatted: Space Before: 0 pt, No
widow/orphan control

Formatted: Indent: First line: 0 cm, Tab
stops: Not at 7,62 cm
Formatted: English (U.S.)

iii


LỜI CẢM ƠN
Formatted: English (U.S.)

Sau hai nămthời gian theo học chương trình cao học chuyên ngành Quản lý

Formatted: Space Before: 0 pt, No
widow/orphan control

Kinh tế tại trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế. Bản thân tôi được sự hướng dẫn
tận tình của Quý Thầy Cô. Với kiến thức được học, tôi chọn đề tài luận văn với tên
“Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty Xăng dầu Tiền Giang”đề tài

U

làm nội dung nghiên cứu thực tế.

Đại học của trường Đại học Kinh tế

TẾ

Công nghệ - Hợp tác quốc tế - Đào tạo sau

H

Trước hết, tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám Hiệu, Phòng Khoa học

Huế; Ban Giám Hiệu, Phòng Quản lý Khoa học và Hợp tác quốc tế của trường Đại

N
H

học Tiền Giang; Quý Thầy, Cô giáo đã tận tình giảng dạy, góp ý và giúp đỡ cho tôi
trong suốt khóa học. Đặc biệt, xin trân trọng cảm ơn sâu sắc đến Quý Thầy PGS.TS

KI

Bùi Dũng Thể thuộc Khoa Kinh tế Trường Đại học Kinh tế - Đại học Huế,
quá trình nghiên cứu, hoàn thiện luận văn này.


C

Quý Thầy đã trực tiếp giảng dạy, chỉ bảo và hướng dẫn nhiệt tình cho tôi trong suốt

H

Tôi xin trân trọng cảm ơn đến Ban Giám đốc, tập thể các anh chị đang công

ẠI

tác tại Công ty Xăng dầu Tiền Giang đã tạo điều kiện và thời gian cho tôi trong suốt
quá trình nghiên cứu.

Đ

Mặc dù, bản thân tôi có cố gắng nghiên cứu, học tập với tinh thần chịu khó,

G

nghị lực và ý chí vươn lên nhưng vì vừa học, vừa làm, thời gian nghiên cứu có hạn

N

nên không thể tránh khỏi những hạn chế và thiếu sót khi thực hiện luận văn này.Kính mong Quý Thầy, Cô giáo, bạn bè, đồng nghiệp tiếp tục đóng góp ý kiến để đề

Ư

tài được hoàn thiện hơn.

TR

Một lần nữa, tôi xin cảm ơn những người thân, bạn bè đã luôn động viên,
giúp đỡ để tôi hoàn thành khóa học và bài luận văn này.
Xin tTrân trọng cảm ơn!

Formatted: Space Before: 0 pt, Line spacing:
Multiple 1,1 li
Formatted: Indent: First line: 0 cm, Tab
stops: Not at 7,62 cm
Formatted: English (U.S.)

iv


TÓM LƯỢC LUẬN VĂN
Formatted
Formatted: Normal, Left, Line spacing:
Multiple 1,1 liFormatted: Space Before: 0 pt, Line spacing:
Multiple 1,1 li, No widow/orphan control

U

Họ và tên học viên: ĐỖ THỊ NGỌC NGA
Chuyên ngành: Quản lý Kinh tế, Mã số: 8310110
Niên khóa: 2016-20198
Người hướng dẫn khóa học: PGS.TS BÙI DŨNG THỂ
Tên đề tài: HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI
CÔNG TY XĂNG DẦU TIỀN GIANG

Đ

ẠI

H


C

KI

N
H

TẾ

H

1. Mục đích và đối tượng nghiên cứu:
1.1. Mục tiêu nghiên cứu
a. Mục tiêu chung
Trên cơ sở nghiên cứu lý luận và thực tế về công tác quản trị nhân sự tại
Công ty Xăng dầu Tiền Giang đề xuất thêm một số giải pháp hoàn thiện công tác
quản trị nhân sự tại Công ty trong thời gian tới.
b. Mục tiêu cụ thể
Hệ thống hoá cơ sở lý luận, thực tiễn về nhân sự và quản trị nhân lực.
Phân tích, đánh giá thực trạng công tác quản trị nhân lực tại Công ty Xăng dầu
Tiền Giang trong các năm qua.
Đề xuất một số giải pháp cụ thể nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân lực tại
Công ty xăng dầu Tiền Giang trong thời gian tới.
1.2. Đối tượng nghiên cứu:
Luận văn nghiên cứu các vấn đề lý luận và thực tiễn về công tác quản trị nhân
sự tại Công ty Xăng dầu Tiền Giang.
2. Các phương pháp nghiên cứu đã sử dụng:

Formatted: Indent: Left: 0 cm, First line: 0
cm, Space Before: 0 pt, Add space between
paragraphs of the same style, Line spacing:
Multiple 1,1 li, No widow/orphan control
Formatted: Indent: Left: 0 cm, Space Before:
0 pt, Line spacing: Multiple 1,1 li, No
widow/orphan control
Formatted: Space Before: 0 pt, Add space
between paragraphs of the same style, Line
spacing: Multiple 1,1 li, No widow/orphan
control
Formatted: Space Before: 0 pt, Line spacing:
Multiple 1,1 li, No widow/orphan control, Don't
keep with next
Formatted: Space Before: 0 pt, Line spacing:
Multiple 1,1 li
Formatted: Space Before: 0 pt, Add space
between paragraphs of the same style, Line
spacing: Multiple 1,1 li
Formatted: Indent: Left: 0 cm, Space Before:
0 pt, Line spacing: Multiple 1,1 li, No
widow/orphan control

TR

ƯN

G

- Thu thập dữ liệu: Dữ liệu thứ cấp và dữ liệu sơ cấp
- Phương pháp phân tích thống kê, phương pháp so sánh cặp, điều tra, khảo
sát, đánh giá độ tin cậy, kiểm định, phân tích nhân tố, phân tích tương quan, phân
tích hồi quy tuyến tính.
3. Các kết quả nghiên cứu chính và kết luận:
Vì thời gian nghiên cứu có hạn, nên trong khuôn khổ luận văn, bằng những lý
luận đã được đúc kết và trên cơ sở thực tiễn tại Công ty Xăng dầu Tiền Giang đề tài
đã phân tích thực trạng công tác quản trị nhân sự tại Công ty. Công ty có chú trọng
đến các hoạt động trong công tác quản trị nhân sự, với quy trình tuyển dụng cụ thể,
có kế hoạch đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, chế độ đãi ngộ, môi
trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện,… CBCNV tại Công ty yên tâm công
tác, tăng cường nghiên cứu, sáng tạo,… góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh cho
Công ty. Bên cạnh đó, Công ty cũng còn tồn tại một số hạn chế như: Chưa xây dựng

Formatted: Space Before: 0 pt, Add space
between paragraphs of the same style, Line
spacing: Multiple 1,1 li, No widow/orphan
control

v

Formatted: Space Before: 0 pt, Line spacing:
Multiple 1,1 li, No widow/orphan control

Formatted: Condensed by 0,2 pt
Formatted: Condensed by 0,2 pt
Formatted: Indent: First line: 0 cm, Tab
stops: Not at 7,62 cm
Formatted: English (U.S.)


được bản mô tả công việc tại các Cửa hàng Xăng dầu, việc đánh giá CBCNV còn
mang tính chất cảm tính chưa có quy trình và tiêu chí đánh giá cụ thể, một số cán bộ
làm công tác quản trị nhân sự chưa được đào tạo đúng chuyên ngành về quản trị
nhân sự,…

Formatted: Condensed by 0,2 pt

Formatted: Condensed by 0,2 pt

N

G

Đ

ẠI

H


C

KI

N
H

TẾ

H

UFormatted: Indent: First line: 0 cm, Space
Before: 0 pt, Line spacing: Multiple 1,15 li, No
widow/orphan controlFormatted: Indent: First line: 0 cm, Line
spacing: Multiple 1,3 li

TR

Ư

Formatted: Condensed by 0,2 pt

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

STT

CHỮ VIẾT TẮT

CHỮ VIẾT ĐẦY ĐỦ

1

CBCNV

Cán bộ công nhân viên

2

DMN

Dầu mỡ nhờn

Formatted: Indent: First line: 0 cm, Space
Before: 0 pt, Line spacing: Multiple 1,15 li, No
widow/orphan control
Formatted: Indent: First line: 0 cm, Line
spacing: Multiple 1,3 li
Formatted Table
Formatted: Centered
Formatted: Centered
Formatted: Indent: First line: 0 cm, Tab
stops: Not at 7,62 cm
Formatted: English (U.S.)

vi


33

LĐBQTNPP

Lao động bình quânThương nhân phân phối

Formatted: Centered

44

TNPPLĐBQ

Thương nhân phân phốiLao động bình quân

Formatted: Centered

TR

ƯN

G

Đ

ẠI

H


C

KI

N
H

TẾ

H

UFormatted: Centered

Formatted: Indent: First line: 0 cm, Tab
stops: Not at 7,62 cm
Formatted: English (U.S.)

vii


Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
13 pt

MỤC LỤC

Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
13 pt, Not Bold, Do not check spelling or
grammar, Not All caps

LỜI CAM ĐOAN ................................................................................................... iiiii

Formatted: Centered

LỜI CẢM ƠN .....................................................................................................iviiiiii

Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt,
No widow/orphan control, Keep lines together

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ............................................................... viivviv

H

U

MỤC LỤC........................................................................................................ viiivvivTÓM LƯỢC LUẬN VĂN ................................................................................viiiiiiiii

DANH MỤC CÁC BẢNG..............................................................................iviiiixxii

TẾ

DANH MỤC CÁC HÌNH............................................................................. viixixiixv
MỞ ĐẦU...............................................................................................................1111

N
H

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI ....................................................................1111

Formatted: TOC 1, No widow/orphan control,
Keep lines together

KI

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU..............................................................................2222
3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU..................................................3333


C

4. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU.....................................................................3333
5. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN ..........................................................................4444
Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt,
No widow/orphan control, Keep lines together

1.1. TỔNG QUAN VỀ NHÂN SỰ VÀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ .........................5555

Formatted: TOC 1, No widow/orphan control,
Keep lines together

ẠI

H

Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ..............................5555

Đ

1.1.1. Một số khái niệm cơ bản về nhân sự và quản trị nhân sự ...........................5555

G

1.1.2. Mục tiêu của quản trị nhân sự .....................................................................6666

N

1.1.3. Tầm quan trọng của quản trị nhân sự..........................................................66661.1.34 Chức năng của quản trị nhân sự .................................................................7666

Ư

1.1.4 Phân loại lao động trực tiếp và lao động gián tiếp.............................................8

TR

Formatted: Normal, Tab stops: Not at 15,48
cm

1.2. Đặc điểm và yêu cầu của lao động trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu ......8888

Formatted: TOC 1, No widow/orphan control,
Keep lines together

1.3. Những nội dung chủ yếu của quản trị nhân sự trong doanh nghiệp ..............9998
1.3.1. Hoạch định nhân lực ...................................................................................9998
1.3.2. Phân tích công việc .............................................................................10101010
1.3.3. Tuyển dụng lao động...........................................................................13131313

Formatted: Indent: First line: 0 cm, Tab
stops: Not at 7,62 cm
Formatted: English (U.S.)

viii


1.3.4. Đánh giá thực hiện công việc..............................................................18171718
1.3.5. Đào tạo và phát triển ...........................................................................20181819
1.3.6. Chế độ đãi ngộ ....................................................................................22212122
1.3.7. Thuyên chuyển vàPhân công, bố trí và đề bạt nhân sự.......................23212123
1.4. Kinh nghiệm về công tác quản trị nhân sự tại của một số Công ty xăng dầu và

U

1.4.1. Công tác quản trị nhân sự tại một số Công ty Xăng dầu trực thuộc Petrolimex.bài học kinh nghiệm cho Công ty Xăng dầu Tiền Giang..............................25232224

H

.......................................................................................................................25232224

TẾ

1.4.2 Bài học kinh nghiệm cho Công ty Xăng dầu Tiền Giang ...................28242427
Chương 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY

Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt,
No widow/orphan control, Keep lines together

N
H

XĂNG DẦU TIỀN GIANG..........................................................................29252528
2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY XĂNG DẦU TIỀN GIANG.................29252528

Formatted: TOC 1, No widow/orphan control,
Keep lines together

KI

2.1.1. Quá trình phát triển của Công ty Xăng dầu Tiền Giang. ....................29252528
2.1.2. Tổ chức bộ máy, đội ngũ.....................................................................30262629


C

2.1.3 Nguồn nhân lực tại Công ty .................................................................32282831

H

2.1.4 Tình hình hiệu quả kinh doanh của Công ty Xăng dầu Tiền Giang từ năm
2015 đến năm 2017 .......................................................................................37313135

ẠI

2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ...........................41343439

Đ

2.2.1. Công tác hoạch định nguồn nhân lực..................................................41343439

G

2.2.2. Công tác phân tích công việc ..............................................................43363641

N

2.2.3. Thực trạng công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân sự .....................484141462.2.4. Thực trạng quá trình thực hiện công việc, tiền lương .........................49424246

Ư

2.3 ĐÁNH GIÁ CỦA ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ

TR

NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU TIỀN GIANG ............................52454550
2.3.1 Đặc điểm mẫu khảo sát .......................................................................52454550
2.3.2 Đánh giá độ tin cậy các thang đo thông qua phân tích Cronbach’s Alpha
.......................................................................................................................54474752
2.3.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA.........................................................60535358
2.3.4 Phân tích hồi quy tuyến tính.................................................................68606065

Formatted: Indent: First line: 0 cm, Tab
stops: Not at 7,62 cm
Formatted: English (U.S.)

ix


2.3.5. Kiểm định ảnh hưởng của đặc điểm đối tượng khải sát đến đánh giá của họ về
công tác quản trị nhân lực .............................................................................72646469
2.3.6 Đánh giá của nhân viên về công tác quản trị nhân sự tại công ty ........75676772
Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt,
No widow/orphan control, Keep lines together

2.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CỦA CÔNG
Formatted: TOC 1, No widow/orphan control,
Keep lines together

U

2.4.1. Thành công..........................................................................................90787887TY..................................................................................................................90787887

H

2.4.2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân..............................................90797987

TẾ

Chương 3: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN

Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt,
No widow/orphan control, Keep lines together

SỰ CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU TIỀN GIANG ......................................94828291

N
H

3.1. Định hướng phát triển chung của công ty ..............................................94828291

Formatted: TOC 1, No widow/orphan control,
Keep lines together

3.2. Mục tiêu công tác quản trị nhân sự tại Công ty .....................................96848493

KI

3.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty Xăng
dầu Tiền Giang ..............................................................................................97858594


C

3.3.1. Hoàn thiện công tác đánh giá kết quả thực hiện công việc Các giải pháp công

H

tác hoạch định nhân sự ................................................................................102909095
3.3.2. Các giải pháp về đào tạo, phát triển nhân sự Công tác tuyển dụng nhân sự

ẠI

.....................................................................................................................103909096

Đ

3.3.3. Chế độ lương, thưởng, phúc lợiCác giải pháp về sử dụng lao động.105909098

G

3.3.4. Môi trường làm việc, không khí làm việc Các giải pháp về đào tạo, phát triển

Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt,
No widow/orphan control, Keep lines together

N

nhân sự ........................................................................................................1069090983.3.5. Hoàn thiện công tác đánh giá quá trình lao động và trả lươngPhân công bố trí

Formatted: TOC 1, No widow/orphan control,
Keep lines together

Ư

công việc ...................................................................................................1089090101
Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt,
No widow/orphan control, Keep lines together

1. KẾT LUẬN ...........................................................................................1119191104

Formatted: TOC 1, No widow/orphan control,
Keep lines together

TR

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ...................................................................1119191104
2. KIẾN NGHỊ ..........................................................................................1139292106
2.1. Kiến nghị đối với Công ty Xăng dầu Tiền Giang ..................................11392106
2.2. Kiến nghị đối với Tập đoàn Xăng dầu Việt nam ...................................11492107
TÀI LIỆU THAM KHẢO.........................................................................1159494108

Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt,
No widow/orphan control, Keep lines together
Formatted: Indent: First line: 0 cm, Tab
stops: Not at 7,62 cm
Formatted: English (U.S.)

x


PHỤ LỤC..................................................................................................1179595109

Formatted: TOC 1, No widow/orphan control,
Keep lines together

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN

Formatted: Space Before: 0 pt

BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN
NHẬN XÉT CỦA PHẢN BIỆN 1+2
BẢN GIẢI TRÌNHXÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN

KI

N
H

TẾ

H

U

Formatted: Normal, Tab stops: Not at 15,48
cm


C

DANH MỤC CÁC BẢNG ............................................................................................................................. I
DANH MỤC CÁC HÌNH ............................................................................................................................ IV

H

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ............................................................................................................... IV
MỞ ĐẦU.................................................................................................................................................... 1

Formatted: TOC 1, Left, No widow/orphan
control, Keep lines together, Tab stops: 15,48
cm, Right,Leader: …
Formatted: Normal, Left
Formatted: Centered, Indent: Left: 0 cm,
Hanging: 2,75 cm, Space Before: 0 pt, After: 0
pt
Formatted: Font: 7 pt
Formatted: Normal, Tab stops: Not at 15,48
cm
Formatted: Normal, Left
Formatted: Font: Not Bold, Not All caps
Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt,
Line spacing: 1,5 lines, Tab stops: 15,5 cm,
Right,Leader: …

ẠI

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI............................................................................................................................. 1

Đ

2. MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU .................................................................................................................................. 2
2.1. Mục tiêu chung ............................................................................................................................................ 2

G

2.2. Mục tiêu cụ thể ........................................................................................................................................... 2

N

3. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU ............................................................................................................ 34. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU .......................................................................................................................... 3

Ư

4.1. Thu thập dữ liệu........................................................................................................................................... 3
4.2. Phương pháp phân tích ............................................................................................................................... 4

TR

5. KẾT CẤU CỦA LUẬN VĂN................................................................................................................................. 4
Chương 1: CƠ SỞ KHOA HỌC VỀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ .............................................................................. 5
1.1. TỔNG QUAN VỀ NHÂN SỰ VÀ QUẢN TRỊ NHÂN SỰ ...................................................................................... 5
1.1.1. Một số khái niệm cơ bản về nhân sự và quản trị nhân sự......................................................................... 5
1.1.2. Mục tiêu của quản trị nhân sự.................................................................................................................. 6
1.1.3. Tầm quan trọng của quản trị nhân sự ...................................................................................................... 7
1.1.4 Chức năng của quản trị nhân sự................................................................................................................ 7

Formatted: Indent: First line: 0 cm, Tab
stops: Not at 7,62 cm
Formatted: English (U.S.)

xi


1.2. Đặc điểm và yêu cầu của lao động trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu..................................................... 8
1.3. Những nội dung chủ yếu của quản trị nhân sự trong doanh nghiệp .......................................................... 9
1.3.1. Hoạch định nhân lực................................................................................................................................. 9
1.3.2. Phân tích công việc ..................................................................................................................................10
1.3.3. Tuyển dụng lao động ............................................................................................................................... 13
1.3.4. Đánh giá thực hiện công việc...................................................................................................................18

1.3.6. Chế độ đãi ngộ........................................................................................................................................ 22

U

1.3.7. Thuyên chuyển và đề bạt nhân sự .......................................................................................................... 231.3.5. Đào tạo và phát triển............................................................................................................................... 19

H

1.4. Kinh nghiệm về công tác quản trị nhân sự tại của một số Công ty xăng dầu và bài học kinh nghiệm cho

TẾ

Công ty Xăng dầu Tiền Giang. .......................................................................................................................... 23
1.4.1. Công tác quản trị nhân sự tại một số Công ty Xăng dầu trực thuộc Petrolimex..................................... 23

1.4.2 Bài học kinh nghiệm cho Công ty Xăng dầu Tiền Giang ......................................................................... 25

N
H

Chương 2. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU TIỀN GIANG....... 26
2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY XĂNG DẦU TIỀN GIANG .................................................................................... 26

KI

2.1.1. Quá trình phát triển của Công ty Xăng dầu Tiền Giang. ......................................................................... 26
2.1.2. Tổ chức bộ máy, đội ngũ ..........................................................................................................................27


C

2.1.3 Nguồn nhân lực tại Công ty...................................................................................................................... 29
2.1.4 Tình hình hiệu quả kinh doanh của Công ty Xăng dầu Tiền Giang từ năm 2015 đến năm 2017 .............. 33

H

2.2 THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ.............................................................................................37

ẠI

2.2.1. Công tác hoạch định nguồn nhân lực .....................................................................................................37
2.2.2. Công tác phân tích công việc.................................................................................................................. 39

Đ

2.2.3. Thực trạng công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân sự....................................................................... 44

G

2.2.4. Thực trạng quá trình thực hiện công việc, tiền lương ............................................................................ 45

N

2.3 ĐÁNH GIÁ CỦA ĐỐI TƯỢNG KHẢO SÁT VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ TẠI CÔNG TY XĂNG DẦU TIỀN
GIANG .............................................................................................................................................................. 482.3.1 Đặc điểm mẫu khảo sát .......................................................................................................................... 48

Ư

2.3.2 Đánh giá độ tin cậy các thang đo thông qua phân tích Cronbach’s Alpha ............................................. 50

TR

2.3.3 Phân tích nhân tố khám phá EFA ............................................................................................................ 56
2.3.4 Phân tích hồi quy tuyến tính ................................................................................................................... 64
2.3.5. Kiểm định ảnh hưởng của đặc điểm đối tượng khải sát đến đánh giá của họ về công tác quản trị nhân
lực..................................................................................................................................................................... 68
2.3.6 Đánh giá của nhân viên về công tác quản trị nhân sự tại công ty .......................................................... 71
2.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY ..................................................... 82
2.4.1. Thành công ............................................................................................................................................. 82
2.4.2. Những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân ................................................................................................ 83

xii

Formatted: Indent: First line: 0 cm, Tab
stops: Not at 7,62 cm
Formatted: English (U.S.)


Chương 3: GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN CÔNG TÁC QUẢN TRỊ NHÂN SỰ CỦA CÔNG TY XĂNG DẦU
TIỀN GIANG...................................................................................................................................................... 86
3.1. Định hướng phát triển chung của công ty................................................................................................. 86
3.2. Mục tiêu công tác quản trị nhân sự tại Công ty ....................................................................................... 88
3.3. Một số giải pháp nhằm hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty Xăng dầu Tiền Giang ............ 89
3.3.1. Các giải pháp công tác hoạch định nhân sự .......................................................................................... 90

3.3.3. Các giải pháp về sử dụng lao động......................................................................................................... 93

U

3.3.4. Các giải pháp về đào tạo, phát triển nhân sự ........................................................................................ 933.3.2. Công tác tuyển dụng nhân sự..................................................................................................................91

H

3.3.5. Hoàn thiện công tác đánh giá quá trình lao động và trả lương ............................................................. 96

TẾ

KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ...................................................................................................................... 98
1. KẾT LUẬN ...................................................................................................................................................... 98

2. KIẾN NGHỊ ................................................................................................................................................. 100

N
H

2.1. Kiến nghị đối với Công ty Xăng dầu Tiền Giang ...................................................................................... 100
2.2. Kiến nghị đối với Tập đoàn Xăng dầu Việt nam ...................................................................................... 101

KI

TÀI LIỆU THAM KHẢO ..........................................................................................................................102
PHỤ LỤC 01: BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT.................................................................................................103

Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt,
Line spacing: 1,5 lines, No widow/orphan
control

TR

ƯN

G

Đ

ẠI

H


C

PHỤ LỤC 02: XỬ LÝ SỐ LIỆU SPSS...........................................................................................................109

Formatted: Indent: First line: 0 cm, Tab
stops: Not at 7,62 cm
Formatted: English (U.S.)

xiii


DANH MỤC CÁC BẢNG
Bảng 2.1.

Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
13 pt, Not All caps
Formatted: Centered, Indent: Left: 0 cm,
Hanging: 2,75 cm, Space Before: 0 pt, After: 0
pt

Cơ cấu người lao động theo giới tính, theo tính chất lao động, theo

Formatted

độ tuổi của Công ty qua 03 năm (2015-2017) .....................32282831
Bảng 2.2.

Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
13 pt, Not Bold, Not All caps

Cơ cấu người lao động theo trình độ chuyên môn tại Công ty qua 03

Formatted: Font: (Default) Times New Roman,
13 pt, Not Bold, Not All caps

Trình độ chuyên môn của lao động gián tiếp............................363134

Bảng 2.4.

Trình độ chuyên môn của lao động trực tiếp ............................363134

Bảng 2.35.

Một số chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh của Công ty giai đoạn

TẾ

H

U

Bảng 2.3.

2015-2017 .............................................................................37313135
Tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty giai đoạn 2015-2017

N
H

Bảng 2.46.

...............................................................................................38323236
Một số chỉ tiêu phản ảnh hiệu quả kinh doanh của Công ty giai đoạn

KI

Bảng 2.57.

2015-2017 .............................................................................40333338
Kết quả tuyển dụng của Công ty qua 3 năm (2015-2017) ....44373742

Bảng 2.79.

Bảng bố trí phân công nhân sự tại các bộ phận của Công ty 45383843

Bảng 2.810.

Kết quả công tác đào tạo của Công ty từ năm 2015-2017 ....48414146

Bảng 2.913:

Thống kê các đối tượng khảo sát ..........................................52454550

ẠI

H


C

Bảng 2.68.

Đ

Bảng 2.1014: Kết quả đánh giá độ tin cậy thang đo của nhân tố "Đánh giá kết quả

G

“Kế hoạch thực hiện công việc"”..........................................55484853
Kết quả đánh giá độ tin cậy thang đo của nhân tố “Đào tạo, bồi dưỡng”

N

Bảng 2.115:...............................................................................................56494954
Kết quả đánh giá độ tin cậy thang đo của nhân tố “Lương, thưởng,

Ư

Bảng 2.126:

TR

phúc lợi” ................................................................................57505055

Bảng 2.173:

Kết quả đánh giá độ tin cậy thang đo của nhân tố “Môi trường,
không khí làm việc” ..............................................................58505055

Bảng 2.184:năm (2015-2017)...................................................................34303033

Kết quả đánh giá độ tin cậy thang đo của nhân tố “Phân công, bố trí
công việc”..............................................................................59515156

i


Bảng 2.195:

Kết quả đánh giá độ tin cậy thang đo của biến phụ thuộc “Quản trị
nhân sự” ................................................................................59525257

Bảng 2.2016: Tổng hợp các nhân tố sau khi hoàn thành đánh giá độ tin cậy thang
đo bằng hệ số Cronbach’s Alpha ..........................................60525257
Bảng 2.2117: Kiểm định KMO các biến độc lập ........................................61545459

U

Bảng 2.2319. Bảng ma trận xoay nhân tố các biến độc lập.........................63565661Bảng 2.2218: Kết quả phân tích phương sai trích các biến độc lập ............62555560
Kiểm định KMO biến phụ thuộc...........................................65575762

Bảng 2.251.

Kết quả phân tích phương sai trích biến phụ thuộc ..............65585863

Bảng 2.226.

Bảng ma trận nhân tố biến phụ thuộc ...................................66585863

Bảng 2.273.

Kết quả phân tích tương quan ...............................................67595964

Bảng 2.284.

Thống kê mô tả các nhân tố độc lập......................................68606065

Bảng 2.295.

Kết quả phân tích hồi quy .....................................................69616166

KI

N
H

TẾ

H

Bảng 2.240:

Bảng 2.3026: Tổng hợp mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến Công tác quản trị


C

nhân sự (theo mức độ giảm dần)...........................................70626267

H

Bảng 2.2731. Độ phù hợp của mô hình .......................................................72636369
Bảng 2.2832. Kết quả kiểm định Independent T-Test đối với biến Giới tính

ẠI

...............................................................................................72646469

Đ

Bảng 2.2933. Kết quả kiểm định Levene ....................................................73656470
Kết quả kiểm định phương sai ANOVA...............................73656570

Bảng 2.315.

Kết quả kiểm định Levene ....................................................73656571

Bảng 2.326.

Kết quả kiểm định phương sai ANOVA...............................74666571

Bảng 2.337.

Kết quả kiểm định Levene ....................................................74666671

NƯ

Kết quả kiểm định WelchLevene..........................................75677266

TR

Bảng 2.349.

G

Bảng 2.304.

Bảng 2.3540. Kết quả kiểm định Levene phương sai ANOVA ..................75676772
Bảng 2.36.

Kết quả kiểm định phương sai ANOVA

Formatted: Normal, Tab stops: Not at 15,48
cm

756767
Bảng 2.3741. ... Kiểm định giá trị trung bình (One Sample T-Test) đối với Đánh giá
kết quả thực hiện công việc .........................................................75676772

ii

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Hanging: 2
cm, Space Before: 0 pt, After: 0 pt


Bảng 2.38. Ý kiến đánh giá của CBCNV đối với Đánh giá kết quả thực hiện công
việc...........................................................................................................69
Formatted: Normal, Tab stops: Not at 15,48
cm

Bảng 2.3943. Kiểm định giá trị trung bình (One Sample T-Test) đối với Đào tạo,

Formatted: Indent: Left: 0 cm, Hanging: 2,75
cm, Space Before: 0 pt, After: 0 pt

bồi dưỡng ..............................................................................80707077

U

Bảng 2.4145. Kiểm định giá trị trung bình (One Sample T-Test) đối với Lương,Bảng 2.4044. Ý kiến đánh giá của nhân viên về đào tạo, bồi dưỡng ..........81717178

H

thưởng, phúc lợi ....................................................................82727279
Bảng 2.437.

TẾ

Bảng 2.4246. Ý kiến đánh giá của nhân viên về Lương, thưởng, phúc lợi.84737381
Kiểm định giá trị trung bình (One Sample T-Test) đối với Môi

Bảng 2.448.

N
H

trường, không khí làm việc ...................................................85747482
Ý kiến đánh giá của nhân viên về Môi trường, không khí làm việc
Kiểm định giá trị trung bình (One Sample T-Test) đối với phân


C

Bảng 2.459.

KI

...............................................................................................86757583
công, bố trí công việc ............................................................87767684

H

Bảng 2.4650. Ý kiến đánh giá của nhân viên về phân công, bố trí công việc
Formatted: Indent: Left: 0 cm, Hanging: 2,75
cm

Đ

ẠI

...............................................................................................88777785

G

FormattedN

Bảng 2.1. Cơ cấu người lao động theo giới tính, theo tính chất lao động, theo độ
tuổi của Công ty qua 03 năm (2015-2017) ..............................................................29

Ư

Bảng 2.2. Cơ cấu người lao động theo trình độ chuyên môn tại Công ty qua 03 năm

TR

(2015-2017)...............................................................................................................31
Bảng 2.3. Trình độ chuyên môn của lao động gián tiếp ...........................................32
Bảng 2.4. Trình độ chuyên môn của lao động trực tiếp............................................32
Bảng 2.5. Một số chỉ tiêu phản ánh kết quả kinh doanh của Công ty giai đoạn 20152017...........................................................................................................................33
Bảng 2.6. Tình hình tiêu thụ sản phẩm của Công ty giai đoạn 2015-2017...............34

iii

Formatted: Normal, Left, No widow/orphan
control, Tab stops: Not at 15,5 cm
Formatted: Indent: First line: 0 cm, Space
Before: 0 pt, No widow/orphan control


Bảng 2.7. Một số chỉ tiêu phản ảnh hiệu quả kinh doanh của Công ty giai đoạn
2015-2017..................................................................................................................36
Bảng 2.8. Kết quả tuyển dụng của Công ty qua 3 năm (2015-2017)........................40
Bảng 2.9. Bảng bố trí phân công nhân sự tại các bộ phận của Công ty....................41
Bảng 2.10. Kết quả công tác đào tạo của Công ty từ năm 2015-2017......................44

U

Bảng 2.14: Kết quả đánh giá độ tin cậy thang đo của nhân tố “Kế hoạch thực hiệnBảng 2.13: Thống kê các đối tượng khảo sát............................................................49

H

công việc”..................................................................................................................51

TẾ

Bảng 2.15: Kết quả đánh giá độ tin cậy thang đo của nhân tố “Đào tạo, bồi dưỡng”
...................................................................................................................................52

N
H

Bảng 2.16: Kết quả đánh giá độ tin cậy thang đo của nhân tố “Lương, thưởng, phúc
lợi”.............................................................................................................................53

KI

Bảng 2.17: Kết quả đánh giá độ tin cậy thang đo của nhân tố “Môi trường, không
khí làm việc” .............................................................................................................54


C

Bảng 2.18: Kết quả đánh giá độ tin cậy thang đo của nhân tố “Phân công, bố trí

H

công việc”..................................................................................................................55
Bảng 2.19: Kết quả đánh giá độ tin cậy thang đo của biến phụ thuộc “Quản trị nhân

ẠI

sự” .............................................................................................................................55

Đ

Bảng 2.20: Tổng hợp các nhân tố sau khi hoàn thành đánh giá độ tin cậy thang đo

G

bằng hệ số Cronbach’s Alpha ...................................................................................56

N

Bảng 2.21: Kiểm định KMO các biến độc lập ..........................................................57Bảng 2.22: Kết quả phân tích phương sai trích các biến độc lập..............................58

Ư

Bảng 2.23. Bảng ma trận xoay nhân tố các biến độc lập ..........................................59

TR

Bảng 2.24: Kiểm định KMO biến phụ thuộc ............................................................61
Bảng 2.25. Kết quả phân tích phương sai trích biến phụ thuộc ................................61
Bảng 2.26. Bảng ma trận nhân tố biến phụ thuộc .....................................................62
Bảng 2.27. Kết quả phân tích tương quan.................................................................62
Bảng 2.28. Thống kê mô tả các nhân tố độc lập .......................................................64
Bảng 2.29. Kết quả phân tích hồi quy.......................................................................65

iv


Bảng 2.30: Tổng hợp mức độ ảnh hưởng của các nhân tố đến Công tác quản trị
nhân sự (theo mức độ giảm dần) ...............................................................................66
Bảng 2.31. Độ phù hợp của mô hình ........................................................................67
Bảng 2.32. Kết quả kiểm định Independent T-Test đối với biến Giới tính ..............68
Bảng 2.33. Kết quả kiểm định Levene......................................................................69

U

Bảng 2.35. Kết quả kiểm định Levene......................................................................69Bảng 2.34. Kết quả kiểm định phương sai ANOVA ................................................69

H

Bảng 2.36. Kết quả kiểm định phương sai ANOVA ................................................70

TẾ

Bảng 2.37. Kết quả kiểm định Levene......................................................................70
Bảng 2.38. Kết quả kiểm định Welch .......................................................................70

N
H

Bảng 2.39. Kết quả kiểm định Levene......................................................................71
Bảng 2.40. Kết quả kiểm định phương sai ANOVA ................................................71

KI

Bảng 2.41. Kiểm định giá trị trung bình (One Sample T-Test) đối với Đánh giá kết
quả thực hiện công việc.............................................................................................71


C

Bảng 2.42. Ý kiến đánh giá của nhân viên đề đánh giá kết quả thực hiện công việc

H

...................................................................................................................................72
Bảng 2.43. Kiểm định giá trị trung bình (One Sample T-Test) đối với Đào tạo, bồi

ẠI

dưỡng.........................................................................................................................74

Đ

Bảng 2.44. Ý kiến đánh giá của nhân viên về đào tạo, bồi dưỡng............................75

G

Bảng 2.45. Kiểm định giá trị trung bình (One Sample T-Test) đối với Lương,

N

thưởng, phúc lợi ........................................................................................................76Bảng 2.46. Ý kiến đánh giácủa nhân viên về Lương, thưởng, phúc lợi ...................77

Ư

Bảng 2.47. Kiểm định giá trị trung bình (One Sample T-Test) đối với Môi trường,

TR

không khí làm việc ....................................................................................................78
Bảng 2.48. Ý kiến đánh giá của nhân viên về Môi trường, không khí làm việc ......79
Bảng 2.49. Kiểm định giá trị trung bình (One Sample T-Test) đối với phân công, bố
trí công việc...............................................................................................................80
Bảng 2.50. Ý kiến đánh giá của nhân viên về phân công, bố trí công việc ..............81
Bảng PL02.1. Phân tích phương sai ........................................................................109

v


Bảng PL02.2. Kiểm tra đa cộng tuyến ....................................................................110
Bảng PL02.3. Tổng hợp các kết quả phân tích hồi quy ..........................................112

TR

ƯN

G

Đ

ẠI

H


C

KI

N
H

TẾ

H

UFormatted: Space Before: 0 pt

vi


DANH MỤC CÁC ĐỒ THỊ, HÌNHSƠ ĐỒ
Formatted: Font: 1 pt

Kết quả hoạt động kinh doanh Công ty Xăng dầu Tiền Giang năm

Formatted: Normal, Left

2015-2017 .............................................................................38323233

Field Code Changed

Sơ đồ 1.1.

Phân tích công việc ...........................................................1312121213

Formatted: Not Expanded by / Condensed by

Sơ đồ 1.2.

Quy trình tuyển dụng nhân sự...............................................15151515

Formatted: Font: 4 pt

Formatted: English (U.S.)
Formatted: Hyperlink, Check spelling and
grammarĐồ thị 2.1.

H

U

Formatted: Hyperlink, Font: Times New
Roman, 13 pt, Check spelling and grammar

TẾ

Error! Hyperlink reference not valid.Đồ thị 2.1. Kết quả hoạt động kinh doanh
Công ty Xăng dầu Tiền Giang năm 2015-2017 ....................38323234

N
H

Error! Hyperlink reference not valid.Hình PL02.1. Biểu đồ Histogram tần số của

KI

phần dư chuẩn hóa ........................................................126104104111

CHỮ VIẾT TẮT

CHỮ VIẾT ĐẦY ĐỦ

H

STT


C

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

CBCNV

Cán bộ công nhân viên

2

DMN

Dầu mỡ nhờn

3

TNPP

Thương nhân phân phối

4

LĐBQ

Đ

ẠI

1

TR

ƯN

G

Lao động bình quân

vii

Formatted: Hyperlink, Font: Not Bold, Do not
check spelling or grammar
Formatted: Indent: Left: 0 cm, Hanging: 2,75
cm, Space Before: 0 pt, No widow/orphan
control
Formatted: SO DO, Indent: Left: -2,75 cm,
Widow/Orphan control, Tab stops: Not at 15,48
cm
Formatted: Indent: Hanging: 2,75 cm
Formatted: Indent: Left: 0 cm, Hanging: 2,75
cm, Space Before: 0 pt, No widow/orphan
control
Formatted: Space Before: 0 pt
Formatted: Space Before: 0 pt, No
widow/orphan control
Formatted: Space Before: 0 pt, No
widow/orphan control
Formatted: Space Before: 0 pt, No
widow/orphan control
Formatted: Space Before: 0 pt, No
widow/orphan control
Formatted: Space Before: 0 pt, No
widow/orphan control


Formatted: Space Before: 0 pt
Formatted: Bottom: 3,5 cm, Height: 29,7 cm,
Header distance from edge: 1,27 cm, Footer
distance from edge: 1,27 cm

MỞ ĐẦU

Formatted: Font: 8 pt
Formatted: Normal, Left

1. TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Formatted: Space Before: 0 pt

Quản trị nhân sự có vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình tồn tại và phát

Formatted: Space Before: 0 pt, No
widow/orphan control

U

định trong bộ máy tổ chức để phát huy hết năng lực của mỗi người sẽ góp phần giúptriển của doanh nghiệp, vì cùng với việc sắp xếp con người vào những vị trí nhất

H

quá trình hoạt động của doanh nghiệp được xsuyên suốt, có hiệu quả ở hiện tại và

TẾ

tương lai, nên quản trị nhân sự được xem là chức năng cốt lõi và quan trọng nhất

của quá trình quản trị. Việc nghiên cứu về công tác quản trị nhân sự là cần thiết vì

N
H

còn có những nguyên nhân sau:

- Sự tiến bộ của khoa học kỹ thuật cùng với sự phát triển của nền kinh tế buộc

KI

các quản trị phải tìm các giải pháp đảm bảo cho sự tồn tại và phát triển. Do vậy,
việc hoạch định, tuyển chọn, sắp xếp, đào tạo,...nhân sự đang là vấn đề quan tâm


C

hàng đầu của các nhà quản trị.

Formatted: Space Before: 0 pt

H

- Nghiên cứu quản trị nhân sự giúp cho các nhà quản trị hiểu sâu hơn về mối
quan hệ với người lao động, tìm cách đặt câu hỏi, lắng nghe suy nghĩ, tâm tư, tình

ẠI

cảm của người lao động,…để tìm ra ngôn ngữ chung với người lao độngnhân viên,

Đ

đánh giá nhân viên một cách tốt nhất.

Đồng thời, tìm cách lôi kéo nhân viên

G

phát huy hết năng lực, sở trường với công việc được giao, tránh được sai lầm trongdoanh nghiệp.

N

tuyển chọn và sử dụng lao động, nâng cao chất lượng công việc và hiệu quả cho

Ư

Công ty Xăng dầu Tiền Giang là thành viên của Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam

TR

(PETROLIMEX), kinh doanh các mặt hàng như: xăng, dầu, DMN, gas,… phục vụ
cho nhu cầu kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng. Công ty luôn giữ vai trò chủ đạo
trong việc cung cấp nguồn xăng dầu cho địa bàn tỉnh Tiền Giang, thị phần đang
chiếm giữ khoảng 40%. Tuy nhiên, trước xu thế phát triển mạnh (PCCV)

0.,669

TẾ

H

U

Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt,
Line spacing: 1,5 lines, No widow/orphan
control

1.,294

N
H

1.,495

(Nguồn: Tác giả tổng hợp)

KI

Kiểm định tự tương quan

Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt,
Line spacing: 1,5 lines, No widow/orphan
controlĐộ chấp


C

Việc kiểm tra mô hình có tự tương quan là điều rất quan trọng và việc kiểm
định tự tương quan được tiến hành thông qua kiểm định Durbin-Watson nhằm kiểm

H

định về giả định tính độc lập của sai số (không có tự tương quan). Nếu các phần dư

ẠI

không có tương quan chuỗi bậc nhất với nhau thì giá trị d sẽ gần bằng 2. Theo kết

Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt,
Line spacing: 1,5 lines, No widow/orphan
control
Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt,
Line spacing: 1,5 lines, No widow/orphan
control
Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt,
Line spacing: 1,5 lines, No widow/orphan
control
Formatted: Space Before: 0 pt, No
widow/orphan control
Formatted: Space Before: 0 pt, Line spacing:
1,5 lines, No widow/orphan control, Don't keep
with next
Formatted: Space Before: 0 pt, No
widow/orphan control

Đ

quả mô hình hồi quy cho thấy, giá trị d = 1,.935 nằm trong vùng chấp nhận được,

Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt,
Line spacing: 1,5 lines, No widow/orphan
control

nghĩa là không có hiện tượng tự tương quan chuỗi bậc nhất hay nói cách khác

G

không có tương quan giữa các phần dư (Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc,

N

2008).

TR

ƯKiểm định phân phối chuẩn của phần dư

125

Formatted: Space Before: 0 pt, Line spacing:
1,5 lines, No widow/orphan control, Don't keep
with next


Tác giả tiến hành kiểm định phần dư có phân phối chuẩn hay không, bởi phần

Formatted: Space Before: 0 pt, No
widow/orphan control

dư có thể không tuân theo phân phối chuẩn vì nhiều lý do: sử dụng sai mô hình hồi
quy, phương sai không phải hằng số, số lượng các phần dư không đủ nhiều để phân
tích, … Vì vậy, tác giả quyết định khảo sát phân phối của phân dư bằng việc dây
dựng biểu đồ tần số các phần dư Histogram.
Hình PL02.1. Biểu đồ Histogram tần số của phần dư chuẩn hóaFormatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt,
Line spacing: 1,5 lines

TR

ƯN

G

Đ

ẠI

H


C

KI

N
H

TẾ

H

U

Formatted: Space Before: 0 pt, No
widow/orphan control

(Nguồn: Kết quả xử lý số liệu SPSS 24.0 - Phụ lục 02)

Dựa vào biểu đồ trên, ta thấy rằng biểu đồ có dạng hình chuông, giá trị trung
bình (Mean) là -5.72E-15 gần bằng 0 và độ lệch chuẩn (Std. Dev) là 0,.984 gần
bằng 1. Như vậy, có thể kết luận phân phối của phần dư là xấp xỉ chuẩn.
Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt,
Line spacing: 1,5 lines

126


Bảng PL02.3. Tổng hợp các kết quả phân tích hồi quy

H4
H5

Công tác quản trị nhân sự (QTNS)
Lương, thưởng, phúc lợi (CSDN) tác động dương
đến Công tác quản trị nhân sự (QTNS)
Môi trường, không khí làm việc tác động dương đến
Công tác quản trị nhân sự (QTNS)

Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt,
Line spacing: 1,5 lines, No widow/orphan
control

0,.000 Chấp nhận

Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt,
Line spacing: 1,5 lines, No widow/orphan
control

Phân công, bố trí công việc tác động dương đến Công
tác quản trị nhân sự (QTNS)Đào tạo, bồi dưỡng (DTBD) tác động dương đến

0,.000 Chấp nhận

U

động dương đến Công tác quản trị nhân sự (QTNS)

0,.000 Chấp nhận
0,.000 Chấp nhận

N
H

H3

Đánh giá kết quả thực hiện công việc (KQCV) tác

0,.000 Chấp nhận

KI

H2

Sig.

Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt,
Line spacing: 1,5 lines, No widow/orphan
control

Kết quả

H

thuyết
H1

Giá trị

Diễn giải

TẾ

Giả

(Nguồn: Tác giả tổng hợp)

Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt,
Line spacing: 1,5 lines, No widow/orphan
control
Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt,
Line spacing: 1,5 lines, No widow/orphan
control
Formatted: Space Before: 0 pt, After: 0 pt,
Line spacing: 1,5 lines, No widow/orphan
control
Formatted: Space Before: 0 pt, No
widow/orphan control


C

Như vậy, sau khi thực hiện phân tích hồi quy, tác giả đã cho thấy các nhân tố

H

tác động đến Công tác tác quản trị nhân sự (QTNS), trong đó, nhân tố Đào tạo, bồi
dưỡng (DTBD) tác động mạnh nhất đến nhân tố Công tác quản trị nhân sự (QTNS),

ẠI

tiếp theo lần lượt là các nhân tố Lương, thưởng, phúc lợi (CSDN); Môi trường,

G

thực hiện công việc (KQCV).

Đ

không khí làm việc (MTLV); Phân công, bố trí công việc (PCCV); Đánh giá kết quả

TR

ƯN

Formatted: Justified, Space Before: 0 pt

127


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×