Tải bản đầy đủ

Đánh giá tác động của vốn xã hội đến hoạt động của các ngân hàng thương mại trên địa bàn Tp.HCM

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP. HỒ CHÍ MINH
---------------------------

VŨ CẨM NHUNG

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG CỦA VỐN XÃ HỘI ĐẾN HOẠT
ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI TRÊN
ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

LUẬN ÁN TIẾN SĨ KINH TẾ
CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG
MÃ SỐ: 9.34.02.01

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC
PGS.,TS. NGUYỄN THỊ NHUNG
TS. HUỲNH THANH ĐIỀN


TP. HỒ CHÍ MINH – NĂM 2018


i

LỜI CAM ĐOAN

Đề tài nghiên cứu này là công trình nghiên cứu do chính tác giả thực hiện, có
tính độc lập riêng, không sao chép của ai. Tất cả nội dung trong đề tài chưa được công
bố ở bất kỳ đâu.
Tất cả những phần thông tin tham khảo đều được trích dẫn và ghi nguồn cụ
thể minh bạch trong danh mục tài liệu tham khảo.
Tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm với lời cam đoan của mình.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 08 năm 2018
Tác giả luận án

VŨ CẨM NHUNG


ii

LỜI CẢM ƠN

Luận án này được hoàn thành với sự hướng dẫn, hỗ trợ, góp ý và động viên
rất nhiều của thầy cô hướng dẫn, gia đình, quý thầy/cô, bạn bè đồng nghiệp trong suốt
thời gian qua. Tác giả xin chân thành cảm ơn:
-

Cô hướng dẫn, PGS. TS Nguyễn Thị Nhung và thầy hướng dẫn, TS. Huỳnh
Thanh Điền đã dành nhiều thời gian để định hướng, hướng dẫn tận tình và góp
ý cho tôi trong suốt thời gian thực hiện luận án.

-

Đồng thời tôi xin chân thành cảm ơn quý thầy/cô trường Đại học Ngân hàng
Tp.HCM nói chung và khoa Kinh tế Quốc tế nói riêng, đã truyền đạt tri thức
và kinh nghiệm trong quá trình tôi học tập nghiên cứu tại trường.

-Xin cảm ơn ban lãnh đạo các chi nhánh ngân hàng tại Tp.Hồ Chí Minh đã hỗ
trợ tôi thu thập số liệu và chia sẻ các kinh nghiệm chuyên môn giúp tôi hoàn
thành luận án.

-

Xin cảm ơn đơn vị tôi đang công tác, bạn bè, đồng nghiệp đã hỗ trợ tôi trong
thời gian làm luận án.

-

Cuối cùng đó chính là gia đình, chỗ dựa vững chắc để tôi có thể thực hiện luận
án.
Xin chân thành cảm ơn!
Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 08 năm 2018
Tác giả luận án

VŨ CẨM NHUNG


iii

TÓM TẮT
Luận án nghiên cứu tác động của vốn xã hội tới hoạt động của các NHTM Việt
Nam trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở lần đầu tiên tích hợp giữa chất
lượng và cấu trúc mạng lưới bên ngoài, bên trong và của lãnh đạo ngân hàng. Bên
cạnh đó, luận án cũng lần đầu tiên kiểm chứng mối quan hệ giữa vốn xã hội và các
hoạt động của NHTM Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Luận án đã
đạt các kết quả nghiên cứu như sau:
Thứ nhất, luận án đã xây dựng được thang đo đảm bảo giá trị nội dung và độ
tin cậy, bao gồm: thang đo vốn xã hội là thang đo đa hướng bậc ba với các thành phần
bậc hai là vốn xã hội của lãnh đạo, vốn xã hội bên ngoài, vốn xã hội bên trong ngân
hàng; Các hoạt động của ngân hàng là các thang đo đơn hướng, bao gồm hoạt động
nguồn vốn, sử dụng vốn và cung ứng dịch vụ.
Thứ hai, luận án cũng đã khẳng định những đóng góp tích cực của vốn xã hội
đối với các hoạt động của NHTM (bao gồm các tác động trực tiếp và gián tiếp của
vốn xã hội trong ngân hàng đến các hoạt động của NHTM thông qua việc chấp nhận
giả thuyết với hệ số hồi quy chuẩn hóa được chấp nhận ở mức ý nghĩa 1%).
Thứ ba, luận án cũng chỉ ra những hiệu ứng tích cực và tiêu cực của vốn xã
hội đối với ngành ngân hàng từ đó làm cơ sở cho việc gợi ý các chính sách hạn chế
các hiệu ứng tiêu cực của vốn xã hội cho ngành ngân hàng.
Thứ tư, luận án có đóng góp quan trọng về mặt lý thuyết là bổ sung các đặc
trưng và vai trò của vốn xã hội trong ngành ngân hàng mà các nghiên cứu trước đó
còn bị khiếm khuyết.
Với những kết quả đạt được từ mô hình thực nghiệm, về mặt học thuật, luận
án mang lại đóng góp mới trên cơ sở bổ sung vào khoảng trống nghiên cứu thông qua
việc cung cấp các bằng chứng thực nghiệm về tác động của vốn xã hội đến các hoạt
động của các NHTM Việt Nam trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh. Xét trong bối


iv

cảnh Việt Nam nói riêng, luận án đã mang lại đóng góp mới về phương pháp tiếp cận
và đóng góp những bằng chứng thực nghiệm khẳng định vai trò quan trọng của vốn
xã hội đối với việc nâng cao kết quả hoạt động của NHTM.
Thứ năm, luận án có đóng góp quan trọng về hàm ý chính sách, giúp ngân
hàng nhận diện và đo lường vốn xã hội đồng thời sử dụng vốn xã hội phục vụ cho các
hoạt động của ngân hàng. Đồng thời gợi ý chính sách vĩ mô hỗ trợ ngân hàng phát
huy hiệu ứng tích cực và hạn chế hiệu ứng tiêu cực của vốn xã hội.


v

MỤC LỤC
LỜI CAM ĐOAN ....................................................................................................... i
LỜI CẢM ƠN ............................................................................................................ ii
TÓM TẮT ................................................................................................................. iii
CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU ........................................................................................1
1.1 Tính cấp thiết của đề tài ........................................................................................1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu và câu hỏi nghiên cứu .......................................................4
1.3. Đối tượng, phạm vi và phương pháp nghiên cứu.................................................4
1.4. Ý nghĩa của nghiên cứu........................................................................................5
1.5 Bố cục của đề tài .................................................................................................6
TÓM TẮT CHƯƠNG 1 ..............................................................................................7
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ KHUNG PHÂN TÍCH VỀ MỐI LIÊN HỆ
GIỮA VỐN XÃ HỘI VÀ CÁC HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG
MẠI .............................................................................................................................8
2.1 TỔNG KẾT LÝ THUYẾT VỀ VỐN XÃ HỘI VÀ VỐN XÃ HỘI TRONG
NGÂN HÀNG .............................................................................................................8
2.1.1 Quan niệm vốn xã hội ........................................................................................8
2.1.2 Những nghiên cứu trước có liên quan đến nội dung đề tài: .............................11
2.1.3 Vốn xã hội trong ngân hàng .............................................................................17
2.1.3.1 Khái niệm vốn xã hội trong ngân hàng .........................................................17
2.1.3.2 Ý nghĩa của vốn xã hội đối với ngân hàng....................................................19
2.1.3.3 Tính chất cơ bản của vốn xã hội trong hoạt động của các ngân hàng thương
mại ..........................evelopment.
Kaasa, A. (2007) Effects of Different Dimensions of Social Capital on Innovation:
Evidence From Europe at The Regional Level. University of Tartu, no.69.
Available from: http://ftp.repec.org/opt/ReDIF/RePEc/mtk/febpdf/fe
bawb51.pdf
Kashyap, Anil K., Raghuram Rajan, and Jeremy C. Stein. (2002). Banks as Liquidity
Providers: An Explanation for the Coexistence of Lending and Deposit-taking. The
Journal of Finance, 57: 33–73. [CrossRef]
Khadigeh Mozafari, Ibrahim Dadfar (2016). The mediating role of knowledge
transfer in the relationship between social capital and innovation.
International Journal of Management Research & Review. Volume 6, Issue
5, ISSN: 2249-7196
Kline, R.B. (2010), Principles and Practice of Structural Equation Modeling, The
Guilford Press, Third Edition.
Labianca, Brass ( 2006), Exploring the Social Ledger: Negative Relationships and
Negative Asymmetry in Social Networks in Organizations, ACAD Manage Rev,
Vol 31, No 3, 596-614
Landry R., Lamari M. & Amara N. (2000), “Does Social Capital Determine
Innovation? To What Extent?”


163

http://kuuc.chair.ulaval.ca/francais/pdf/apropos/publication5.pdf (truy cập
ngày 02/02/2016).
Leana, C. R., & Pil, F. K. (2006). Social capital and organizational performance:
Evidence from urban public schools. Organization Science, 17(3), 353-366.
Leana, C. R., Van Buren, H. J. (1999) Organizational Social Capital and Employment
Practices. Academy of Management Review. 24 (3). pp. 538-555. DOI:
10.2307/259141
Leonard Onyiriuba (2016), Chapter 27 - Bank Operational Risk Dynamics and
Management in Developing EconomiesBank Risk Management in
Developing Economies, 2016, Pages 537-547
Levine, R (1997): “ Financial development and economic growth : Views and
Agenda”, Jounal of Economic Literature, 35 (2), 688 – 726.
Lincoln, Y. S. (2009). Ethical practices in qualitative research. In D. M. Mertens &
P. E. Ginsberg (Eds.). The handbook of social research ethics (pp. 150–169).
Los Angeles: Sage.
Lin, N. (1999). Building a Network Theory of Social Capital. Connections, 22(2), 2851
Lin, N. (2001). Social capital: A theory of social structure and action (Vol. 19).
Cambridge University Press. E-book RR
MacCallum, R.C; Browne, M. W & Sugawana, H. M (1996). Power analysis and
determination of sample size for covariance structure modeling.
Psychological Methods, 1, 130-149.
Marek Makowiec & Tomasz Kusio (2015), “ Management of entrepreneuship in
knowledge based economy”, Scientific editors.
Martha A. Martinez, Howard E. Aldrich, (2011) "Networking strategies for
entrepreneurs: balancing cohesion and diversity", International Journal
of Entrepreneurial Behavior & Research, Vol. 17 Issue: 1, pp.738, https://doi.org/10.1108/13552551111107499.
Maskell, P. (2000). Social Capital, Innovation, and Competitiveness. S. Baron, J.
Field & T. Schuller, eds. Social Capital: Critical Perspectives: Critical
Perspectives. Oxford University Press. pp. 111-123.


164

Maxwell, J., 2005. Qualitative research design: An interactive approach. 2nd ed.
Thousand Oaks, CA: Sage.
McCallum S. & O'Connell D. (2009), "Social capital and leadership development:
Building stronger leadership through enhanced relational skills", Leadership
& Organization Development Journal, Vol. 30, pp.152 – 166
Mertens, D. M., and Ginsberg, P. E., 2009. The handbook of social research ethics.
Los Angeles: Sage.
Michele Tantardini & Jean-Claude Garcia-Zamor (2014). Organizational Social
Capital and Anticorruption Policies: An Exploratory Analysis. Published
online: 23 November 2014 # Springer Science+Business Media New York
Mingaleva, Zhanna; Baurzhan, Israilov; Assel, Jumasseitova (2016). Regional
Aspects of Banks Activity: Comparative Analysis of International Operation
of Russian and Kazakh Banks. International Journal of Economics and
Financial Issues, suppl. Special Issue; Mersin Vol. 6, Iss. 2S, n/a.
Morse, J. M., and Richards, L., 2002. README FIRST for a user’s guide to
qualitative methods. 2nd ed. Thousand Oaks, CA: Sage.
Nahapiet J. & Ghoshal S. (1998), “ Social capital, Intellectual capital, and
organizationanl advantage:, The Academy of Management Review, 23 (2):
242-266.
Najarian & Cabrera (2013), “ How the built Enviroment Shapes Cpatal Bridging Ties
and Social capital”
Najid, N.A, and Rahman, R.A (2011). “Government ownership and performance of
Malaysian government-linked companies”, International Research Journal of
Finance and Economic, 61(1), pp. 1450-2887.
Ngo, Thanh, and David Tripe.(2017). Measuring efficiency of Vietnamese banks:
Accounting for nonperforming loans in a single-step stochastic cost frontier analysis.
Pacific Accounting Review 29: 171–82. [CrossRef]


165

Nisbet P. (2007), "Human capital vs social capital: Employment security and selfemployment in the UK construction industry", International Journal of Social
Economics, Vol. 34, pp.525 – 537
Obey Dzomonda, Olawale Fatoki, Olabanji Oni (2017), The impact of Leadership
styles on the entrepreneurial orientation of small and medium enterprises in
South Africa, Journal of Economics and Behavioral Studies (JEBS), Vol. 9,
No. 2, April 2017 (ISSN 2220-6140)
Oliveira, J. F. (2013) The Influence of The Social Capital on Business Performance:
an Analysis in The Context of Horizontal Business Networks. RAM, REV.
ADM. MACKENZIE. 14 (3). pp. 209-235.
DOI: 10.1590/s167869712013000300009
Patrizia Poggi (ECSSD) and Christiaan Grootaert (SDV) (2002), “The social capital
assessment tool (SOCAT) and the local level institutions and social capital
study in Bosnia and Herzegovina”
Paré S., Menzies T. V., Filion L.J., & Brenner, G.A. (2008), "Social capital and coleadership in ethnic enterprises in Canada", Journal of Enterprising
Communities: People and Places in the Global Economy”, Vol. 2, pp.52 – 72
Perrini, F. (2006). SMEs and CSR theory: evidence and implications from an Italian
perspective. Journal of Business Ethics, 67(3), 305-316
Peter S. Rose & Sylvia C. Hudgins (2008), “Bank Management and Financial
Services”, McGraw-Hill/Irwin publisher, 7th international edition.
Petersen, M. A. and Rajan, R. G. (1994). The benefits of lending relationships:
evidence from small business data. Journal of Finance, 49(1):3–37.
Petersen, M. A. and Rajan, R. G. (1995). The effect of credit market competition on
lending relationships.Quarterly Journal of Economics, 110(2):407–443.
Porter M. E. (1985), Competitive Advantage, Free Press, New York.
Porter M.E. (1990), The Competitive Advantage of Nations, Free Press, New York.


166

Portes, A. (2000). Social capital: Its origins and applications in modern sociology. In
E. L. Lesser, ed. Knowledge and Social Capital. Boston: ButterworthHeinemann. pp. 4367. E-Book.
Putnam R.D. (1995), “Bowling alone: America’s declining social capital”, Journal of
Democracy, Vol. 6 No. 1, pp. 65-78.
Putnam R.D., (2000). Bowling Alone. The Collapse and Revival of American
Community, New York. NY: Simon & Schuster.
Ramström J. (2008), “Inter-organizational meets inter-personal: An exploratory study
of social capital processes in relationships between Northern European and
ethnic Chinese firms”. Industrial Marketing Management, Volume 37, Issue
5, July 2008, Pages 502-512
Raza, A. (2013), “Impact of relational capital management on firm performance”,
Abasyn University Journal of Social Sciences, Vol. 6 No. 1, pp. 65-78
Rodrik, D. (2000). Participatory politics, social cooperation, and economic stability.
The American Economic Review, 90(2), 140-144
Russo, A., & Tencati, A. (2009). Formal vs. Informal CSR strategies: Evidence from
Italian micro, small, medium-sized, and large firms. Journal of Business Ethics, 85
(2), 339-353
Russo, A., & Perrini, F. (2010). Investigating stakeholder theory and social capital:
CSR in large firms and SMEs. Journal of Business Ethics, 91 (2), 207-221.
Savari, M., Eslami, M., Monavarifard, F. (2013) The Impact of Social Capital on
Agricultural Employees’ Job Satisfaction, City of Divandarreh. International
Research Journal of Applied and Basic Sciences. 4 (2). pp. 291-295.
Available
from:
http://www.irjabs.com/files_site/
paperlist/r_669_130304194523.pdf
S.J.Appold & Thanh Quy Nguyen (2004) “ Social empedding as a solution to a
control problem? Evidence from Vietnamese small business” Six Asean
Inter-University Seminal on Social Developmen in Penang, 14-16 May 2004.
Safari M. Kahreh, Seyyed Mehdi Mirmehdi, Asghar Eram (2013). Investigating
the critical success factors of corporate social responsibility


167

implementation: evidence from the Iranian banking sector., Corporate
Governance: The international journal of business in society, Vol. 13
Issue: 2, pp.184-197, https://doi.org/10.1108/14720701311316661
Sanchez-Famoso, V., Maseda, A., and Iturralde, T. (2014). The role of internal social
capital in organisational innovation: An empirical study of family firms.
Euro-pean Management Journal. doi:10.1016/j.emj.2014.04.006
Sandefur, R. L., & Laumann, E. O. (1998). A paradigm for social capital. Rationality
and society, 10(4), 481-501.
Sarath, Delpachitra; Pham, Dai Van.(2015). The determinants of Vietnamese banks'
lending behavior: A theoretical model and empirical evidence. Journal of
Economic Studies; Glasgow Vol. 42, Iss. 5, pp: 861-877.
Schenkel M.T., & Garrison G. (2009), "Exploring the roles of social capital and teamefficacy in virtual entrepreneurial team performance", Management Research
News, Vol. 32 Iss: 6, pp.525 – 538
Schuller, T., Baron, S., & Field, J. (2000). Social Capital: A review and critique. In
S. Baron, J. Field, & T. Schuller, eds. Social Capital: Critical Perspectives.
Oxford: Oxford University Press.
Scupola. A., López-Nicolás. C., & Steinfield. C. (2009), “Social Capital, ICT Use
and Company Performance: Findings from the Medicon Valley Biotech
Cluster, For presentation at the International Conference on Organizational
Learning, Knowledge and Capabilities (OLKC)”, Amsterdam, The
Netherlands,
April
26-28,
2009.
https://www.msu.edu/~steinfie/OLKCpaper2009.pdf (truy cập ngày
12/11/2016).
Shin Nam Lee (2016), The Relationship between Social capital and Task
performance in the Korean service industry, International Information
Institute, vol 19, No 9(B), pp. 4157-4162, ISSN 1343-4500, eISSN 13448994.
S.J.Appold & Nguyen Quy Thanh (2004) “ Social empedding as a solution to a
control problem? Evidence from Vietnamese small business” Six Asean
Inter-University Seminal on Social Developmen in Penang.
Soo Gwan Do (2009), “Impacts of Social Capital on Entrepreneurship, Innovation,
and Economic Development in the Knowledge Economy”, ProQuest LLC,
Title 17, United States Code.


168

Stam, W., Arzlanian, S., & Elfring, T. (2014). Journal of Business Venturing
Socialcapital of entrepreneurs and small fi rm performance: A meta-analysis
of context-ual and methodological moderators. Journal of Business
Venturing, 29(1), 152–173. doi:10.1016/j.jbusvent. 2013.01.002
Strauss, A.L. and Corbin, J., 1998. Basics of Qualitative Research: Grounded Theory
Procedures and Techniques, 2nd edn. London: Sage
Svetlana Saksonova (2014). The Role of Net Interest Margin in Improving Banks’
Asset Structure and Assessing the Stability and Efficiency of their
Operations, Procedia - Social and Behavioral Sciences, Volume 150, 15
September 2014, Pages 132-141
Tansley C. & Newell S. (2007), "Project social capital, leadership and trust: A study
of human resource information systems development", Journal of Managerial
Psychology, Vol. 22, pp.350 – 368
Tseng, K.A., Lan, Y.W., Lu, H.C. and Chen, P.Y. (2013), “Mediation of strategy on
intellectual capital and performance”, Management Decision, Vol. 51 No. 7,
pp. 1488-1509.
Tram Nguyen , David Tripe and Thanh Ngo (2018). Operational Efficiency of Bank
Loans and Deposits: A Case Study of Vietnamese Banking System
International Journal of Financial Studies.
Truss C. & Gill J. (2009), "Managing the HR function: the role of social capital",
Personnel Review, Vol. 38, pp.674 – 695
Tushman & O’Reilly III C. (1997), Winning through innovation, Havard Business
Shool Press.
Vega-Redondo (2006). Buiding up social capital on a changing world, Journal of
Economic Dynamics and control, Volume 13, isuue 11, November 2006,
pages 2305-2338.
Wharton R.F. & BrunettoY. (2009), "Female entrepreneurs as managers: The role of
social capital in facilitating a learning culture, Gender in Management”, An
International Journal, Vol. 24, pp.14 – 31.


169

Weis, L., and Fine, M., (2000). Speed bumps: A study-friendly guide to qualitative
research. New York: Teachers College Press.
Wiklund J. & Shepherd D.(2003), “Knowledge-based resources, entrepreneurial
orientation, and the performance of small and medium-sized business”,
Strategic Management Journal, Vol 24, pp 1307-1314.
Witt, P. (2004). Entrepreneurs’ networks and the success of start-ups.
Entrepreneurship & Regional Development, 16(5), 391-412.
Woolcock, M. (1998). Social Capital and Economic Development: Toward a
Theoretical Synthesis and Policy Framework. Theory and Society, 27, 151208.
Woolcock, M. (2001). The Place of Social Capital in Understanding Social and
Economic Outcomes. ISUMA Canadian Journal of Policy Research 2(1), 1117.
Woolcock, M., & Narayan, D. (2000). Social Capital: Implications for Development
Theory, Research, and Policy. The World Bank Research Observer 15(2),
225-249.
XIE Wenjing (2013). The impact of social capital on bank risk-taking. (Master's
thesis,
Lingnan
University,
Hong
Kong).
Retrieved
from
http://dx.doi.org/10.14793/econ_etd.24T
Yang J., Alejandro T.G.B., & Boles J.S. (2011), "The role of social capital and
knowledge transfer in selling center performance", Journal of Business &
Industrial Marketing, Vol. 26, pp.152 – 161.
Yina Li; Fei Ye & Chwen Sheu (2014). Social capital, information sharing and
performance. Evidence from China. International Journal of Operations &
Production Management. Vol. 34 No. 11, 2014. pp. 1440-1462
Yli-Renko H., Autio E. & Sapienza H. J.(2001), “Social capital, knowledge
acquisition, and knowledge exploitation in young technology-based firms”,
Strategic Management Journal, vol 22, pp 587-613.
Yuan Kchou (2003). Modelling the impact of network social capital on business and
technological innovations. The University of Melbourne, Research paper, No
890.


170

Zappa, P., Zavarrone, E. (2009) Social Interaction and Job Satisfaction in Non Profit
Organizations. Venice, The HEIRs Conference on Happiness and Relational
Goods.
Available
from:
http://www.happinesseconomics.net/ocs/index.php/heirs/relationalgoods/pa
per/viewFile/114/71OTHER:
Zhang, Q.Z & Fung, H.G (2006). China’ social capital and financial performance of
private enterprises. Journal of Small Business and Enterprise Development.
Vol 13, No 2, pp 198-207.


171

PHỤ LỤCTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×