Tải bản đầy đủ

báo cáo tổng kết nông thôn mới

ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

XÃ IA TƠI

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:

/BC-UBND

Ia Tơi, ngày 24 tháng 04 năm 2019
BÁO CÁO

Về việc rà soát hiện trạng xã đạt dưới 10 tiêu chí nông thôn mới
Thực hiện công văn số 32/PNNPTNT ngày 17/4/2019 của Phòng Nông
nghiệp và phát triển nông thôn huyện Ia H’Drai về việc đề nghị rà soát hiện trạng
xã đạt dưới 10 tiêu chí nông thôn mới. Ủy ban nhân dân xã báo cáo nội dung sau:
1. Hiện trạng số tiêu chí đạt chuẩn và cơ bản dạt chuẩn của xã tính đến thời
điểm 31/3/2019

(chi tiết theo biểu mẫu phụ lục I, II kèm theo)
2. Khó khăn, vướng mắc:
- Là xã thuần nông nhưng người dân không có đất sản xuất, kinh tế phụ
thuộc lớn vào công nhân cao su cho các doanh nghiệp trồng cao su trên địa bàn, do
vậy các phương án hỗ trợ đa dạng kế sinh hóa chưa mang lại hiểu quả. Công tác
giảm nghèo còn thấp.
- Vai trò trách nhiệm của người dân trong xây dựng nông thôn mới chưa
được đánh giá cao, người dân các thôn trình độ không đồng đều dẫn đến việc triển
khai hướng dẫn các thôn thực hiện xây dựng nông thôn mới gặp nhiều khó khăn,
Ban phát triển thôn chưa phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình.
- Các chương trình dự án chủ yếu là nguồn ngân sách nhà nước, người dân
không có đón góp nên khi tham gia chương trình còn mang tính hình thức, nên
hiệu quả không cao. Nguyên nhân chính là đời sống nhân dân còn khó khăn, thu
nhập thấp, bấp bênh, nên chưa thể huy động nguồn vốn đóng góp từ nhân dân.
- Vai trò của Mặt trận, Đoàn thể xã trong công tác xây dựng các hoạt động
chương trình của hội chưa gắng kết chặc chẽ với xây dựng nông thôn mới, một số
hoạt động lồng ghép sản xuất, phát triển kinh tế chưa được tổ chức tốt, phát huy
vai trò làm chủ của hội viên.
3. Kết quả huy động nguồn từ khi thực hiện chương trình đến ngày
31/3/2019
(biểu tổng hợp theo phụ lục III kèm theo)
Nơi nhận:
- Phòng NNPTNT huyện;
- Lưu: VT,VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×