Tải bản đầy đủ

chuyên đề lũy thừa lớp 6

CHUYÊN ĐỀ LŨY THỪA
Ví dụ
Bài toán 1. Viết các tích sau hoặc thương sau dưới dạng luỹ thừa của một số.
a)25.84
b)256.1253
c)6255 : 257

Bài toán 2: Viết mỗi tích , thương sau dưới dạng một luỹ thừa:
a)410.230
b)925.27 4.813
c)2550.1255
d)643.48.164
e)38 : 36 ;210 :83 ;127 : 67 ;215 :813
f )58 : 252 ;49 : 64 2 ;2 25 : 32 4 ;1253 : 254

Bài toán 3. Tính giá trị các biểu thức.

310.11 + 310.5
39.24
210.13 + 210.65
b)B =

28.104
723.542
c)C =
1084
11.322.37 − 915
d)D =
(2.314 ) 2
a)A =

Bài toán 4: Viết các số sau dưới dạng tổng các luỹ thừa của 10.
213;

421;

2009;

abc ;

Bài toán 5: So sánh các số sau, số nào lớn hơn?

abcde


a)2711;818
b)6255 ;1257
c)523 ;6.522
d)7.213 ;216
Bài toán 6: Tính giá trị các biểu thức sau:
a)a 3.a 9
b)(a 5 )7
c)(a 6 ) 4 .a12
d)56 : 53 + 33.32
e)4.52 − 2.32

Bài toán 9. Tính các tổng sau bẳng cách hợp lý:

Bài toán 10. Thực hiện các phép tính sau một cách hợp lý:

DẠNG 1. LŨY THỪA VỚI SỐ MŨ TỰ NHIÊN – VẬN DỤNGDẠNG 2. TÌM CHỮ SỐ TẬN CÙNG


DẠNG 3. SO SÁNH HAI LŨY THỪA
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×