Tải bản đầy đủ

Day mot dinh luat PP goc

HỌC PHẦN: PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC VẬT LÝ
HỆ ĐÀO TẠO: SINH VIÊN NĂM 4 – HỆ SƯ PHẠM VẬT LÝ – ĐH TÂY NGUYÊN
Chuyên đề 3: Vận dụng phương pháp thục nghiệm trong dạy học vật lý
Phương pháp dạy học một kiến thức vật lý cụ thể
- Dạy học một định luật vật lý phỏng theo phương pháp Thực nghiệm: Bài 45.
Định luật Boilo – Mariotte, Vậy lý lớp 10 Nâng cao.
Phương pháp: Dạy học theo Góc
Dự kiến bài học thực hiện trong 3 tiết (135 phút)
Những kiến thức sinh viên đã biết liên
quan đến bài học
- Cơ sở lý thuyết về thiết kế một tiến
trình dạy học cụ thể; về phương pháp
dạy học thực nghiệm
- Mục tiêu và cách xác định mục tiêu
dạy học
- Các thí nghiệm vật lý PT
- Chuẩn kiến thức kĩ năng bài 45

Các kiến thức mới cần hình thành sau bài
học
- Kế hoạch dạy học một trích đoạn tiến trình

dạy học một định luật vật lý theo PP Thực
nghiệm trong CT Vật lý THPT;
- Kiến thức về tổ chức dạy học một trích
đoạn bài học.
- Phương pháp dạy học theo góc

I. MỤC TIÊU
Sau bài học, SV có khả năng:
1. Về kiến thức
- Thiết kế được một KHBH dạy một định luật vật lý theo PP Thực nghiệm (ĐL Boilo
– Mariotte).
- Trình bày được phương pháp dạy học theo Góc về: Khái niệm, đặc điểm, Các bước
tổ chức dạy học.
2. Về kĩ năng
- Quan sát, phân tích, đánh giá được các hoạt động dạy học về Định luật Boilo –
Mariotte theo phương pháp Thực nghiệm.
- Vận dụng được lý cơ sở lý thuyết về dạy học một định luật vật lý, phương pháp
Thực nghiệm để soạn thảo được trích đoạn bài học Định luật Boilo – Mariotte.
- Sử dụng được các kỹ thuật dạy học tích cực (kỹ thuật khăn phủ bàn, lắng nghe và
phản hồi tích cực), hình thức làm việc nhóm.
- Có kỹ năng trình bày và bảo vệ kết quả trước lớp.
3. Thái độ
- Nghiêm túc trong quá trình học tập; tích cực, tự giác trong thực hiện nhiệm vụ;
1


- Có tinh thần hợp tác, đoàn kết trong nhóm học tập.
II. CHUẨN BỊ
2.1. Đồ dùng dạy học
Tên góc
Góc phân tích

Góc áp dụng

Góc trải nghiệm

Góc quan sát

Đồ dùng, thiết bị
- 01 kế hoạch bài học dạy trích đoạn định luật Boilo – Mariotte vật lý 10 NC.


- Phiếu học tập, phiếu hỗ trợ; giấy A 0, bút viết bảng, đế dính có
nam châm từ;
- SGK Vật lý 10 NC, sách giáo viên; giáo trình lý luận dạy học
vật lý;
- Phiếu học tập, phiếu hỗ trợ; giấy A 0, bút viết bảng, đế dính có
nam châm từ;
- SGK Vật lý 10 NC, sách giáo viên; giáo trình lý luận dạy học
vật lý;
- Bộ thí nghiệm Định luật Boilo – Mariotte;
- SGK Vật lý 10 NC, sách giáo viên;
- KHBH trích đoạn Định luật Boilo – Mariotte của mỗi cá nhân
- Đĩa ghi hình dạy trích đoạn về định luật Boilo – Mariotte – vật
lý 10 NC, Tivi + đầu máy chiếu Video, đĩa hoặc (Overhead, máy
vi tính)
- Phiếu học tập, phiếu hỗ trợ; giấy A 0, bút viết bảng, đế dính có
nam châm từ;

2.2. Các phương pháp và kỹ thuật dạy học chủ yếu
- Dạy học theo Góc
- Kỹ thuật khăn phủ bàn, lắng nge và phản hồi tích cực
- PP dạy học định luật vật lý theo con đường thực nghiệm.
- PP quan sát, nghiên cứu tài liệu.
2.3. Thiết kế nhiệm vụ và hoạt động tại mỗi góc
Góc 1 – Góc Phân tích (25phút):
a. Thiết bị, đồ dùng của góc:
Như phần 2.1
b. Mục tiêu:
Nghiên cứu một KHBH trích đoạn định luật Boilo – Mariotte – vật lý 10 NC cho
sẵn, từ đó thảo luận, nhận xét, chỉnh sửa cho phù hợp với mục tiêu bài học.
c. Hình thức làm việc: cá nhân, nhóm
2


d. Nhiệm vụ của sinh viên:
Sinh viên thực hiện các nhiệm vụ qua phiếu học tập số 01
Phiếu học tập số 01: Góc phân tích
Thời gian hoạt động tối đa: 25 phút
Nhóm
- Cá nhân nghiên cứu SGK, SGV vật lý lớp 10 NC bài 45 – Định luật Boilo –
Mariotte để xác định mục tiêu, nội dung cần dạy.
- Nghiên cứu lý luận về dạy học định luật theo phương pháp thực nghiệm (phiếu hỗ
trợ góc 1)
- Thảo luận nhóm đề xuất kế hoạch dạy học trích đoạn Định luật Boilo – Mariotte với
các tiêu chí:
+Mục tiêu (kiến thức, KN, thái độ)
+ Chuẩn bị (của GV và HS)
+ Tên các hoạt động và hình thức, thời gian tổ chức tương ứng
+ Phương pháp dạy học, mức độ vận dụng phương pháp thực nghiệm.
+ Đề xuất tiến trình dạy học cụ thể.
- Nghiên cứu KHBH được phát, thảo luận nhóm để so sánh đối chiếu với KHBH
nhóm đề xuất theo các tiêu chí trên, từ đó nhận xét về KHBH cho sẵn và bổ sung KHBH
của nhóm (đặc biệt là mức độ vận dụng phương pháp thực nghiệm: có đủ các giai đoạn
không? các giai đoạn có rõ ràng không?)
Phương án 2: So sánh với KHBH cá nhân đã soạn thảo, điều chỉnh, bổ sung??? Ý tưởng
góc sẽ khác
Hoặc: Nghiên cứu KHBH được phát, thảo luận nhóm nhận xét về KHBH đó theo các tiêu
chí: +Mục tiêu (kiến thức, KN, thái độ)
+ Chuẩn bị (của GV và HS)
+ Tên các hoạt động và hình thức, thời gian tổ chức tương ứng
+ Phương pháp dạy học,
+ Tiến trình dạy học cụ thể.
+ Mức độ vận dụng phương pháp thực nghiệm (có đủ các giai đoạn không? các
giai đoạn có rõ ràng không?)
e. Sản phẩm:
- KHBH trích đoạn của nhóm đề xuất, các ý kiến nhận xét về KHBH cho sẵn, bổ
sung KHBH của nhóm.
- Trình bày được các kết quả đó trước lớp. (nếu là góc ở vòng cuối)
Chú ý: các kết quả có thể trình bày trên giấy A0 hoặc soạn thảo trên máy vi tính.
f. Hỗ trợ của giáo viên:
3


Phiếu hỗ trợ số 1: Cơ sở lý thuyết dạy học học định luật theo phương pháp thực
nghiệm (được trình bày file riêng).
Góc 2 – Góc Áp dụng (25 phút):
a. Thiết bị, đồ dùng của góc:
Như phần 2.1
b. Mục tiêu:
Soạn một KHBH trích đoạn định luật Boilo – Mariotte – vật lý 10 NC theo phương
pháp thực nghiệm.
c. Hình thức làm việc: cá nhân, nhóm;

Kỹ thuật dạy học: Khăn phủ bàn

d. Nhiệm vụ của sinh viên:
Sinh viên thực hiện các nhiệm vụ qua phiếu học tập số 02
Phiếu học tập số 02: Góc áp dụng
Thời gian hoạt động tối đa: 25 phút
Nhóm
- Cá nhân nghiên cứu SGK, SGV vật lý lớp 10 NC bài 45 – Định luật Boilo –
Mariotte để xác định mục tiêu, nội dung cần dạy.
- Nghiên cứu phiếu hỗ trợ số 01
- Áp dụng để soạn thảo KHBH trích đoạn Định luật Boilo – Mariotte theo PP dạy học
thực nghiệm với các tiêu chí: (làm việc nhóm)
+ Mục tiêu (kiến thức, KN, thái độ)
+ Chuẩn bị (của GV và HS)
+ Tên các hoạt động và hình thức, thời gian tổ chức tương ứng
+ Phương pháp dạy học, mức độ vận dụng phương pháp thực nghiệm.
+ Đề xuất tiến trình dạy học cụ thể.
e. Sản phẩm:
- KHBH trích đoạn của nhóm đề xuất;
- Trình bày được các kết quả đó trước lớp. (nếu là góc ở vòng cuối)
Chú ý: các kết quả có thể trình bày trên giấy A0 hoặc soạn thảo trên máy vi tính.
f. Hỗ trợ của giáo viên:
Sử dụng chung Phiếu hỗ trợ số 1.
Góc 3 – Góc trải nghiệm (25 phút):
a. Thiết bị, đồ dùng của góc:
Như phần 2.1
4


b. Mục tiêu:
Dạy trích đoạn định luật Boilo – Mariotte – vật lý 10 NC theo phương pháp thực
nghiệm qua KHBH đã chuẩn bị trước.
c. Hình thức làm việc: cá nhân, nhóm;
d. Nhiệm vụ của sinh viên:
Sinh viên thực hiện các nhiệm vụ qua phiếu học tập số 03
Phiếu học tập số 03: Góc Trải nghiệm
Thời gian hoạt động tối đa: 25 phút
Nhóm
- Căn cứ vào KHBH đã soạn thảo, nhóm cử một đại diện thực hành dạy học trích
đoạn “Định luật Boilo – Mariotte” - bài 45 SGK vật lý lớp 10 NC. Các sinh viên khác
trong góc đóng vai trò học sinh để xây dựng bài học; đóng vai trò người dự giờ để dõi bài
học, ghi chép quá trình tổ chức dạy học về: (nội dụng, phương pháp, mức độ vận dụng PP
thực nghiệm, sử dụng phương tiện (thí nghiệm), tổ chức các hoạt động chủ yếu của GV và
HS, sử dụng câu hỏi, quản lý thời gian...)
- Thảo luận, điều chỉnh, thống nhất kế hoạch bài học và phương pháp tổ chức dạy
học trích đoạn.
- Cá nhân đối chiếu, chỉnh sửa KHBH của mình với KHBH của nhóm cho phù hợp.
e. Sản phẩm:
- KHBH trích đoạn “Định luật Boilo – Mariotte” - bài 45 SGK vật lý lớp 10 NC của
nhóm đã xây dựng;
- Trình bày được các kết quả đó trước lớp. (nếu là góc ở vòng cuối)
Chú ý: các kết quả có thể trình bày trên giấy A0 hoặc soạn thảo trên máy vi tính.
f. Hỗ trợ của GV: Không
Góc 4 – Góc quan sát (25 phút):
a. Thiết bị, đồ dùng của góc:
Như phần 2.1
b. Mục tiêu:
Quan sát một trích đoạn bài học “định luật Boilo – Mariotte” – bài 45, vật lý 10 NC
theo phương pháp thực nghiệm, từ đó đánh giá, điều chỉnh KHBH đã soạn cho phù hợp.
c. Hình thức làm việc: cá nhân, nhóm;

Kỹ thuật dạy học: Khăn phủ bàn

d. Nhiệm vụ của sinh viên:
Sinh viên thực hiện các nhiệm vụ qua phiếu học tập số 04
5


Phiếu học tập số 04: Góc Quan sát
Thời gian hoạt động tối đa: 25 phút
Nhóm
- SV quan sát một trích đoạn bài học “định luật Boilo – Mariotte” – bài 45, vật lý 10
NC theo phương pháp thực nghiệm được GV cung cấp trước. Ghi chép quá trình tổ chức
dạy học (nội dụng, phương pháp, mức độ vận dụng PP thực nghiệm, sử dụng phương tiện
(thí nghiệm), tổ chức các hoạt động chủ yếu của GV và HS, sử dụng câu hỏi, quản lý thời
gian..., kết quả học tập của HS). Mỗi cá nhân ghi vào mép xung quanh giấy A0.
- Thảo luận nhóm để nhận xét giờ dạy, ghi kết quả chung vào phần giữa tờ giấy.
- Cá nhân đối chiếu, chỉnh sửa KHBH của mình với KHBH của nhóm cho phù hợp.
e. Sản phẩm:
- Bản nhận xét kết quả quan sát trích đoạn bài học “định luật Boilo – Mariotte” – bài
45, vật lý 10 NC.
- Những điều chỉnh KHBH của mỗi cá nhân.
- Trình bày được các kết quả đó trước lớp. (nếu là góc ở vòng cuối)
Chú ý: các kết quả có thể trình bày trên giấy A0 hoặc soạn thảo trên máy vi tính.
f. Hỗ trợ của GV: Không
III. Tổ chức các hoạt động dạy học cụ thể
3.1. Chuẩn bị trước khi vào tiết học
- GV sắp xếp các góc học cho phù hợp với không gian lớp học trước khi vào tiết học.
- Bố trí đầy đủ các phương tiền, đồ dùng dạy học tại mỗi góc.
3.2. Tiến trình tổ chức dạy học cụ thể
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của sinh viên
Hoạt động 1: (2 phút) Đặt vấn đề vào bài học
PP: Vấn đáp, đàm thoại thông báo
- Kiểm tra sự chuẩn bị của SV (KHBH) Trả lời
về định luật Boilo – Mariotte, SGK VL 10
NC.
Lắng nghe, quan sát, ghi nhớ
- Đặt vấn đề bài học, giới thiệu mục tiêu
bài học. (chiếu Slide 2)
Hoạt động 2: ( 8 phút) Giao nhiệm vụ học tập, tổ chức các góc học tập
PP: Đàm thoại thông báo
- Giới thiệu tổng quan về nhiêm vụ học Lắng nghe, quan sát, ghi nhớ
tập trong buổi học (nhiệm vụ, phương
pháp tiến hành, kết quả, thời gian thực
hiện): Slide 3,4
6


- Thông báo việc tổ chức dạy học thành
các khu vực (các góc học tập)
- Giới thiệu nhiệm vụ cụ thể tại mỗi góc
học tập gồm (thiết bị, mục tiêu, nhiệm vụ,
hình thức làm việc, sản phẩm, thời gian
và các hỗ trợ cần thiết) Slide 5,6.7,8
- Yêu cầu sinh viên ra câu hỏi và giải đáp
các thắc mắc
- Giới thiệu vị trí các góc học tập để sinh
viên lựa chọn. Hướng dẫn sinh viên chọn
góc bắt đầu theo sở thích, phong cách học
của bản thân.
- Chia lớp thành 04 nhóm (theo sở thích,
theo bố trí lớp học, tự phân công theo
danh sách).
- Điều chỉnh số lượng sinh viên tại mỗi
góc cho phù hợp.
- Thông báo chiều luân chuyển các góc

Tìm hiểu về các nhiệm vụ trong mỗi góc,
thảo luận;

- Đưa ra câu hỏi về những điều chưa rõ
- Hình thành nhóm theo sở thích, lựa chọn
góc bắt đầu.

Chia nhóm theo yêu cầu

Ghi nhớ

theo thứ tự: 1  2  3  4  1 theo
ngược chiều kim đồng hồ.
Hoạt động 3: ( 100 phút) Tổ chức thiết kế KHBH trích đoạn “Định đoạn Định luật
Boilo – Mariotte” – Vật lý lớp 10 NC
PP: Dạy học theo Góc
- Đề nghị các nhóm cử nhóm trưởng, thư - Các nhóm cử nhóm trưởng, thư kí của
kí.;
nhóm.
- Hướng dẫn vai trò nhóm trưởng, thư ký;
cách thức sử dụng các dụng cụ thí - Lắng nghe,ghi nhớ và đưa ra các câu hỏi.
nghiệm, phương tiện.
- Làm việc cá nhân, theo cặp các nhiệm vụ
- GV quan sát hoạt động của SV và kịp trên phiếu học tập.
thời trợ giúp uốn nắn (Kiểm tra nội dung
viết của thư kí; sự tham gia hoạt động
của các thành viên)
- Hỗ trợ học sinh khi cần thiết (phiếu hỗ - Nêu các khó khăn, thắc mắc cần giải đáp
trợ)
cho GV - Làm việc nhóm để ghi các kết quả
- Giải đáp các thắc mắc về các nhiệm vụ sản phẩm chung trên giấy A0 hoặc máy tính
phiếu tại các phiếu học tập, cách ghi kết để phục vụ trình bày trước lớp.
quả, sử dụng kỹ thuật khăn phủ bàn

7


Hướng dẫn SV luân chuyển các góc theo Luân chuyển sang các góc quy định. Lần lượt
khi hết thời gian mỗi góc theo sơ đồ: 1  các nhóm hoạt động hết 4 góc.
2  3  4 1, ngược chiều kim đồng hồ
Hoạt động 4: ( 20phút) Đánh giá kết quả thu được của các nhóm. Thể chế hóa kiến
thức
- Hình thức: Giáo viên hướng dẫn thảo luận chung cả lớp
- Yêu cầu các góc báo cáo kết quả sản - Mỗi góc cử đại diện báo cáo sản phẩm theo
phẩm của mình đã thực hiện tại góc cuối yêu cầu.
cùng theo thứ tự: góc phân tích  áp
dụng  trái nghiệm  quan sát.
- Sau mỗi phần trình bày mỗi góc, giáo
viên:
+ GV chiếu các sản phẩn của các góc - Các góc còn lại lắng nghe, quan sát, đối
còn lại (qua máy chiếu vật thể, chiếu, thảo luận, nhận xét.
Powerpoint, bảng treo)
+ Tổ chức cho các nhóm nhận xét.
- Xác nhận ý kiến đúng.
- SV điều chỉnh, bổ sung vào KHBH của
- GV chính xác hoá kiến thức.
mình, ghi nhận kiến thức
Hoạt động 5: (5phút) Củng cố bài học, giao nhiệm vụ về nhà
- Trình chiếu kết luận của bài học (Slide
9).
- Giao nhiệm vụ về nhà:
Theo dõi, ghi chép
+ Hoàn chỉnh, bổ sung KHBH đã thảo
luận;
+ Soạn KHBH bài 28 - Quy tắc hợp lực
song song - SGK VL 10 – NC.

- Nhận xét, rút kinh nghiệm giờ học.

8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×