Tải bản đầy đủ

mau ban bao cao du toan ngan sach luong phu cap tang them

ĐƠN VỊ CẤP TRÊN...........
ĐƠN VỊ:…………………….
-----------------

BÁO CÁO
DỰ TOÁN NGÂN SÁCH LƯƠNG, PHỤ CẤP
TĂNG THÊM NĂM 2019
(Do điều chỉnh tiền lương cơ sở từ 1.390.000 đồng
lên 1.490.000 đồng/tháng)
Đơn vị tính: Triệu đồng

Đối tượng

a

Tổng quỹ lương
Tổng quỹ lương tính
tính theo lương cơ
theo lương cơ sở
sở 1.490.000
1.390.000 đồng/tháng Chênh

đồng/tháng
Quân
lệch
số
tăng
Các
Các
thêm
Lương khoản
Lương khoản
Cộng
Cộng
chính phụ
chính phụ
cấp
cấp
b

1

2

3=1
+2

4

5

6=4+
7=3-6
5

1. Sĩ quan và cấp hàm cơ
yếu
2. Quân nhân chuyên
nghiệp và chuyên môn kỹ
thuật cơ yếu
3. Công nhân quốc phòng,
viên chức quốc phòng,
công chức quốc phòng,
người làm công tác khác
trong tổ chức cơ yếu
4. Hạ sĩ quan, binh sĩ và
học viên cơ yếu
5. Lao động hợp đồng
Tổng cộng
Bằng chữ: ………………………………………………………………………………………
TRƯỞNG PHÒNG (BAN) TÀI
CHÍNH
(Ký và ghi rõ họ, tên)

Ngày ….. tháng .... năm 2019
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký tên, đóng dấu)

Mời bạn đọc cùng tham khảo thêm tại mục thủ tục hành chính trong mục biểu mẫu

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí


nhé.

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phíTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×