Tải bản đầy đủ

Sự khả vi của nghiệm phương trình vi phân theo tham số

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2
KHOA TOÁN
*************

NGUYỄN THỊ THU

SỰ KHẢ VI CỦA NGHIỆM PHƯƠNG
TRÌNH VI PHÂN THEO THAM SỐ
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Chuyên ngành: Giải tích

HÀ NỘI – 2018


TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI 2
KHOA TOÁN
*************

NGUYỄN THỊ THU

SỰ KHẢ VI CỦA NGHIỆM PHƯƠNG

TRÌNH VI PHÂN THEO THAM SỐ
KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC
Chuyên ngành: Giải tích

Người hướng dẫn khoa học

ThS. Trần Văn Tuấn

HÀ NỘI – 2018

Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×