Tải bản đầy đủ

Chinh phục GSAT samsung 2019

CẨM NANG ÔN THI GSAT SAMSUNG – V0.1
CẨM NANG ÔN THI GSAT SAMSUNG 2019

MỤC LỤC
DẠNG PHÂN TÍCH QUÁ TRÌNH XỬ LÝ (GIẢN ĐỒ) ..................................................................................... 2
DẠNG TÌM GIÁ TRỊ THEO KHÓA ............................................................................................................ 12
DẠNG TƯ DUY TRÌU TƯỢNG ................................................................................................................. 16
DẠNG PHÂN TÍCH LỖI XỬ LÝ TRONG QUÁ TRÌNH.................................................................................. 25
DẠNG TÌM HÌNH CHIẾU CỦA VẬT THỂ ................................................................................................... 32
TÍNH TOÁN ĐẠI SỐ THÔNG THƯỜNG ................................................................................................... 35
DẠNG TÌM QUY LUẬT CỦA DÃY SỐ ....................................................................................................... 42
DẠNG BÀI ĐỒNG HỒ ............................................................................................................................. 43
DẠNG BÀI SUY LUẬN LOGIC .................................................................................................................. 46
DẠNG GẤP HỘP .................................................................................................................................... 65
DẠNG TÌM HÌNH CÒN THIẾU ................................................................................................................. 70
DẠNG GẤP GIẤY ĐỤC LỖ ....................................................................................................................... 76

Mọi ý kiến đóng góp hay yêu cầu xin gửi email về hòm mail:
ngovangxonxao.2012@gmail.com

Chăm hay không bằng tay quen!


1|Pa g e


CẨM NANG ÔN THI GSAT SAMSUNG – V0.1

DẠNG PHÂN TÍCH QUÁ TRÌNH XỬ LÝ (GIẢN ĐỒ)
Các câu hỏi dạng giản đồ cung cấp những biểu đồ luồng hoặc sơ đồ quy trình,
câu hỏi dạng này sẽ đánh giá khả năng theo dõi một chuỗi những hướng dẵn
logic hoặc suy ra những quy luật được biểu diễn thông qua các biểu tượng.

Ví dụ: Cho một sơ đồ quy trình như hình bên dưới:

Thông qua hình trên, chúng ta sẽ nhận thấy rằng có các “đầu vào” và các “đầu
ra” biểu diễn bởi những hình vuông lớn. Các biểu tượng biểu diễn bởi hình
vuông nhỏ là những toán tử, quá trình điều khiển. Câu hỏi ở đây là bạn cần phải
xác định xem những biểu tượng này có tác động như thế nào đến đầu vào thông
qua sự phân tích đầu ra và biểu tượng đó.
Một số câu hỏi dạng khác sẽ cung cấp cho chúng ta biết tác động của mỗi biểu
tượng lên đầu vào như như hình bên dưới. Chuỗi các hoạt động luôn luôn đi từ
trên xuống dưới.

Chăm hay không bằng tay quen!

2|Pa g e


CẨM NANG ÔN THI GSAT SAMSUNG – V0.1

Điều này có nghĩ là để giải quyết được những câu hỏi dạng này bạn cần phải xử
lý từ trên xuống dưới, chú ý tới những ảnh hưởng của mỗi biểu tượng tại mỗi
bước. Nên nhớ là một vài chức năng được gọi sẽ thay đổi vị trí tương đối của các
hình. Do đó, để thực hiện những thay đổi ở hoạt động tiếp theo chúng ta phải
đảm bảo rằng hoạt động trước đó đã được áp dụng, các vật thể đã được thay
đổi.
Ví dụ:

Vật thể thứ nhất sẽ chuyển qua “hình tròn màu trắng”, các vật thể sau giữ
nguyên.


Chăm hay không bằng tay quen!

3|Pa g e


CẨM NANG ÔN THI GSAT SAMSUNG – V0.1

Câu 1-5:

Câu 1.

Câu 2.

Câu 3.

Câu 4.

Câu 5.

Chăm hay không bằng tay quen!

4|Pa g e


CẨM NANG ÔN THI GSAT SAMSUNG – V0.1

Câu 6 – 10:

Câu 6.

Câu 7.

Câu 8.

Câu 9.

Câu 10.

Chăm hay không bằng tay quen!

5|Pa g e


CẨM NANG ÔN THI GSAT SAMSUNG – V0.1

Câu 11 – 15:

Câu 11.

Câu 12.

Câu 13.

Câu 14.

Câu 15.

Chăm hay không bằng tay quen!

6|Pa g e


CẨM NANG ÔN THI GSAT SAMSUNG – V0.1

Câu 16 – 20:

Câu 16.

Câu 17.

Câu 18.

Câu 19.

Câu 20.

Chăm hay không bằng tay quen!

7|Pa g e


CẨM NANG ÔN THI GSAT SAMSUNG – V0.1

Câu 21 – 25:

Câu 21.

Câu 22.

Câu 23.

Câu 24.

Câu 25.

Chăm hay không bằng tay quen!

8|Pa g e


CẨM NANG ÔN THI GSAT SAMSUNG – V0.1

Câu 26 – 30:

Câu 26.

Câu 27.

Câu 28.

Câu 29.

Câu 30.

Chăm hay không bằng tay quen!

9|Pa g e


CẨM NANG ÔN THI GSAT SAMSUNG – V0.1

Câu 31 – 35:

Câu 31.

Câu 32.

Chăm hay không bằng tay quen!

10 | P a g e


CẨM NANG ÔN THI GSAT SAMSUNG – V0.1

Câu 33.

Câu 34.

Câu 35.

Đáp Án:
1B
11D
21B
31B

2D
12B
22B
32D

3A
13A
23D
33C

Chăm hay không bằng tay quen!

4B
14C
24B
34A

5C
15B
25C
35B

6B
16B
26C

7D
17A
27B

8A
18D
28D

9D
19C
29A

10C
20A
30B

11 | P a g e


CẨM NANG ÔN THI GSAT SAMSUNG – V0.1

DẠNG TÌM GIÁ TRỊ THEO KHÓA
Ví dụ:

Câu hỏi cung cấp các thông tin như sau:
1. Một bảng bao gồm các ô biểu diễn các biểu tượng, các số hoặc các ký tự.
2. Một khóa (KEY) là một cột gồm một biểu tượng, một số hoặc một ký tự.
3. Từ khóa (KEY) lấy ra một hàng giá trị (VALUE) trong bảng. Chọn một trong
năm đáp án.
Ví dụ trên, ký tự L từ KEY chúng ta tham chiếu tới cột 2 (vì có chứa L), do đó
(VALUE) sinh ra từ KEY sẽ chắc chắn chứa một trong hai ô còn lại của cột 2 (trừ
giá trị từ khóa KEY L), tức là (VALUE) có chứa biểu tượng mũi tên đi lên hoặc số
7.
Chúng ta sẽ tìm các cột tham chiếu từ các ô còn lại trong cột của khóa KEY, và
tìm được các giá trị có thể có trong dữ liệu lấy ra cùng với phương pháp loại trừ
để rút ngắn thời gian lựa chọn. Dưới đây là kết quả và chỉ ra lỗi sai ở mỗi đáp án.

Từ đó ta có kết luận: (VALUE) chính là các giá trị ở đáp án (C).

Chăm hay không bằng tay quen!

12 | P a g e


CẨM NANG ÔN THI GSAT SAMSUNG – V0.1

Câu 1. Which option has been taken from the same columns as the key?

Câu 2. Which option has been taken from the same columns as the key?

Câu 3. Which option has been taken from the same columns as the key?

Câu 4. Which option has been taken from the same columns as the key?

Chăm hay không bằng tay quen!

13 | P a g e


CẨM NANG ÔN THI GSAT SAMSUNG – V0.1

Câu 5. Which option has been taken from the same columns as the key?

Câu 6. Which option has been taken from the same columns as the key?

Câu 7. Which option has been taken from the same columns as the key?

Câu 8. Which option has been taken from the same columns as the key?

Câu 9. Which option has been taken from the same columns as the key?
Chăm hay không bằng tay quen!

14 | P a g e


CẨM NANG ÔN THI GSAT SAMSUNG – V0.1

Câu 10. Which option has been taken from the same columns as the key?

Câu 11. Which option has been taken from the same columns as the key?

Câu 12. Which option has been taken from the same columns as the key?

Đáp Án:
1C
11A

2C
12D

3D

Chăm hay không bằng tay quen!

4B

5D

6C

7E

8D

9C

10C

15 | P a g e


CẨM NANG ÔN THI GSAT SAMSUNG – V0.1

DẠNG TƯ DUY TRÌU TƯỢNG
Câu 1. Tìm hình tiếp theo trong dãy?
?

Câu 2. Tìm hình tiếp theo trong dãy?
?

Câu 3. Tìm hình tiếp theo trong dãy?
?

Chăm hay không bằng tay quen!

16 | P a g e


CẨM NANG ÔN THI GSAT SAMSUNG – V0.1

Câu 4. Tìm hình tiếp theo trong dãy?
?

Câu 5. Tìm hình tiếp theo trong dãy?
?

Câu 6. Tìm hình còn thiếu?

Chăm hay không bằng tay quen!

17 | P a g e


CẨM NANG ÔN THI GSAT SAMSUNG – V0.1

Câu 7. Tìm hình còn thiếu?

Câu 8. Tìm hình còn thiếu?

Chăm hay không bằng tay quen!

18 | P a g e


CẨM NANG ÔN THI GSAT SAMSUNG – V0.1

Câu 9. Tìm hình còn thiếu?

Câu 10. Tìm hình còn thiếu?

Câu 11. Which figure is the odd one out?

Chăm hay không bằng tay quen!

19 | P a g e


CẨM NANG ÔN THI GSAT SAMSUNG – V0.1

Câu 12. Which figure is the odd one out?

Câu 13. Which figure is the odd one out?

Câu 14. Which figure is the odd one out?

Câu 15. Which figure is the odd one out?

Câu 16. Tìm hình còn thiếu?

Chăm hay không bằng tay quen!

20 | P a g e


CẨM NANG ÔN THI GSAT SAMSUNG – V0.1

Câu 17. Tìm hình còn thiếu?

Câu 18. Hình nào thuộc cả 2 nhóm (2 group)

Câu 19. Hình nào thuộc cả 2 nhóm (2 group)

Chăm hay không bằng tay quen!

21 | P a g e


CẨM NANG ÔN THI GSAT SAMSUNG – V0.1

Câu 20. Tìm hình tiếp theo trong dãy?

Câu 21. Tìm hình tiếp theo trong dãy?

Câu 22. Tìm hình còn trống trong hình?

Chăm hay không bằng tay quen!

22 | P a g e


CẨM NANG ÔN THI GSAT SAMSUNG – V0.1

Câu 23. Tìm hình còn trống trong hình?

Câu 24. Which figure is the odd one out?
A

B

C

D

E

Chăm hay không bằng tay quen!

23 | P a g e


CẨM NANG ÔN THI GSAT SAMSUNG – V0.1

Câu 25. Which figure is the odd one out?
A

B

C

D

E

Đáp Án
1A
6B
11C
16D
21D

2C
7C
12D
17A
22B

Chăm hay không bằng tay quen!

3C
8D
13A
18C
23C

4D
9A
14D
19A
24C

5B
10C
15E
20B
25D

24 | P a g e


CẨM NANG ÔN THI GSAT SAMSUNG – V0.1

DẠNG PHÂN TÍCH LỖI XỬ LÝ TRONG QUÁ TRÌNH
Ví dụ 1: Cung cấp hai thông tin như sau:
-

Một bảng mô tả chức năng của các công tắc.
Một sơ đồ biểu diễn: đầu vào – công tắc – đầu ra.

Mỗi công tắc hoạt động sẽ thay đổi đầu vào trước khi nó đi tới công tắc tiếp
theo trong chuỗi các công tắc.

Bảng trên đưa ra bốn công tắc và chức năng của nó. Công tắc thứ nhất (biểu
tượng kim cương) đảo trạng thái của đèn 1 và đèn 2 (đèn đang bật => chuyển
qua tắt, và ngược lại). Các công tắc khác hoạt động như mô tả chi tiết ở bảng
trên. Nếu một công tắc không làm việc thì nó sẽ không tác động đến đầu vào,
hay là không làm thay đổi đến trạng thái của đèn, cũng như là đèn nào bị thay
đổi.

Từ sơ đồ trên, tất cả đầu vào (1, 2, 3, 4) đều đang ON. (1-ON, 2-ON, 3-ON, 4-ON)
Đi qua công tắc thứ nhất thì đèn 1 và đèn 3 sẽ đảo trạng thái. (1-OFF, 2-ON, 3OFF, 4-ON)
Chăm hay không bằng tay quen!

25 | P a g e


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×