Tải bản đầy đủ

Đáp án đề thi thử lần 1 môn vật lí 2015 diễn đàn vật lí phổ thông

ĐỀ THI THỬ ĐẠI HỌC NĂM 2015 LẦN I

DIỄN ĐÀN VẬT LÍ PHỔ THÔNG

ĐÁP ÁN
http://vatliphothong.vn

Môn: VẬT LÍ

6 A

11 C

16 A

21 A

26 D

31 A


36 A

41 D

46 B

2 A

7 B

12 C

17 A

22 D

27 C

32 D

37 D

42 C

47 D

3 B

8 C

13 B

18 A

23 B

28 C

33 A


38 D

43 A

48 D

4 D

9 C

14 D

19 D

24 A

29 A

34 B

39 C

44 D

49 B

5 C

10 B

15 A

20 D

25 B

30 B

35 D

40 C

45 C

50 A

ho
th
on
g.

vn

1 B

va
tli
p

Lời giải chi tiết sẽ được cập nhật tại topic http://vatliphothong.vn/t/9671/Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×