Tải bản đầy đủ

De thi thu bamabel lan 2 (1)

ĐỀ THI THỬ KÌ THI THPT QUỐC GIA LẦN 2 NĂM 2015
Môn: Vật lý
Thời gian làm bài: 90’ - Ngày thi: 27/11/2014
Mã đề: 268
(Đề thi gồm 50 câu trắc nghiệm – 7 trang)
Họ Tên:…………………………………………………………………………………….SBD………………
Anh Cường-Bamabel

Câu 1: Phát biểu nào sau đây là sai về sóng cơ học:
A. Sóng dọc có phương dao động thẳng đứng
B. Môi trường rắn lan truyền được cả sóng dọc và sóng ngang
C. Sóng cơ không truyền được trong chân không
D. Tốc độ truyền sóng chỉ phụ thuộc vào môi trường truyền sóng
Câu 2: Một con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng m kg và lò xo có độ cứng k N/m dao động ổn định
dưới tác dụng của một ngoại lực cưỡng bức F = F0 cos(2p f + j ) . Con lắc dao động với biên độ mạnh nhất
trong trường hợp nào sau đây:
A. f =

1
p


k
m

B. f =

3
2p

k
m

C. f =

2
p

k
m

Câu 3: Trên mặt nước có một nguồn phát sóng với phương trình u = 5cos(wt -

D. f =

2
3p

k
m

3p
) cm. Một điểm M trên
4

p

phương truyền sóng cách nguồn một khoảng 30 cm có phương trình u = 5cos(wt + ) cm. Biết tốc độ truyền
4
sóng trên mặt nước v = 2,4 m/s và tần số sóng có giá trị trong khoảng 10 Hz đến 15 Hz. Bước sóng λ bằng:
A. 10 cm
B. 20 cm


C. 12 cm
D. 24 cm
Câu 4: Một con lắc đơn có chiều dài l = 64 cm được đặt trong thang máy. Khi thang máy đứng im thì con
lắc dao động với chu kì T = 1,6s. Khi thang máy đi lên nhanh dần đều với gia tốc là a thì phần trăm thay đổi
chu kì bằng 8,7%. Lấy π2 = 10. Giá trị của a bằng:
A. 1,88 m/s2
B. 1,84 m/s2
C. 1,92 m/s2
D. 1,97 m/s2
Câu 5: Một vật dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng O. Khi vật chuyển động nhanh dần theo chiều
dương thì giá trị của li độ và vận tốc lần lượt là:
A. x > 0 và v < 0
B. x < 0 và v < 0
C. x < 0 và v > 0
D. x > 0 và v > 0
Câu 6: Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số có biên độ lần
lượt là A1 và A2, pha ban đầu có thể thay đổi được. Khi hai dao động thành phần cùng pha và ngược pha thì
năng lượng dao động tổng hợp lần lượt là 8W và 2W. Khi năng lượng dao động tổng hợp là 4W thì độ lệch
pha giữa hai dao động thành phần gần với giá trị nào nhất sau đây:
A. 124,50
B. 109,50
C. 86,50
D. 52,50
Câu 7: Một con lắc đơn gồm dây treo có chiều dài l và quả nặng có khối lượng m dao động tại nơi có gia tốc
trọng trường g với biên độ góc α0. Tại thời điểm li độ góc của con lắc là α thì động năng bằng:
A. mgl(cosα – cosα0)
B. mgl(3cosα – 2cosα0) C. mgl(cosα0 – cosα)
D. mgl(2cosα – 3cosα0)
Mã Đề 268


Câu 8: Một sợi dây đàn hồi rất dài có sóng dừng trên dây. Hai tần số liên tiếp để trên dây có sóng dừng là
2011 Hz và 2013 Hz. Khi tần số f = 2015 Hz thì số bụng sóng trên dây là:
A. 1007
B. 1008
C. 2014
D. 2016
Câu 9: Một con lắc đơn gồm dây treo có chiều dài l = 1m và quả nặng có
khối lượng m = 200 g, được treo vào đầu O cố định. Kích thích cho con lắc
dao động điều hòa với biên độ góc α 0 = 0,1 rad. Gọi A, B, C, D là các vị trí
cũng như điểm treo giữa sợi dây và quả nặng, M, N, I là các điểm như hình
vẽ. Biết tại A và D thì lực căng dây có giá trị nhỏ nhất và lớn nhất, MN = CI.
Nếu BC có độ dài nhỏ nhất bằng 15 cm thì độ dài nhỏ nhất của đoạn NB gần
với giá trị nào nhất sau đây:
A. 4,25 cm
B. 3,54 cm
C. 3,27 cm
D.
4,19
cm
Câu 10: Trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp A, B cách nhau 24 cm dao động vuông pha với nhau và
có cùng biên độ. Bước sóng mà sóng truyền đi bằng 5 cm. Số điểm dao động với biên độ cực đại trên đoạn
AB là:
A. 8
B. 9
C. 10
D. 11
Câu 11: Một chất điểm dao động điều hòa với biên độ A = 4 cm và chu kì T = 0,2s. Tốc độ trung bình của
chất điểm trong 0,1s là:
A. 0,4 m/s
B. 0,8 m/s
C. 1,2 m/s
D. 1,6 m/s

p

Câu 12: Tại điểm O trên mặt nước có nguồn phát sóng với phương trình u = 4 cos(20p t - ) cm. Khi phần
3
tử nước tại điểm O nhô lên cao nhất lần đầu tiên thì sóng truyền được 4 cm. Tốc độ truyền sóng trên mặt
nước là:
A. 2 m/s
B. 1,6 m/s
C. 2,4 m/s
D. 1,2 m/s
Câu 13: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng gồm vật nặng có khối lượng là m kg
và lò xo có độ cứng là k N/m. Gốc tọa độ O ở vị trí cân bằng, chiều dương hướng xuống dưới. Tại thời điểm
mà lò xo dãn a cm thì tốc độ của vật là 8b cm/s. Tại thời điểm lò xo dãn 2a cm thì tốc độ của vật là
cm/s. Tại thời điểm lò xo dãn 3a cm thì tốc độ của vật là

6b

2b cm/s. Tỉ số thời gian lò xo nén và dãn trong

một chu kì gần với giá trị nào nhất sau đây:

1
3
4
2
B.
C.
D.
2
4
5
3
Câu 14: Trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp A, B dao động ngược pha với nhau và có cùng biên độ
bằng a. Bước sóng lan truyền là λ. Điểm M nằm trên mặt nước dao động với biên độ bằng 2a khi:
A. MB – MA = kλ
B. MB – MA = (2k + 1)λ
C. MB – MA = (2k+ 0,5)λ
D. MB – MA = (k + 0,5)λ
Câu 15: Một sợi dây đàn hồi AB có hai đầu cố định và chiều dài l = 1,8 m đang lan truyền sóng dừng với tần
số dao động f = 10 Hz. Tốc độ truyền sóng trên sợi dây là 3 m/s. Số nút sóng trên dây là:
A. 11
B. 5
C. 6
D. 13
A.

Mã Đề 268


Câu 16: Một vật dao động điều hòa xung quanh vị trí cân bằng O. Tại thời điểm ban đầu, vật có li độ
x = 2 3 cm và vận tốc v = 4p cm/s. Tại thời điểm t, vật có li độ x = -2 cm và vận tốc v = 4p 3 cm/s.
Phương trình dao động của vật là:

p

A. x = 4 cos(2p t + ) cm
6

p

p

B. x = 4 cos(2p t - ) cm
6

p

C. x = 4 2 cos(p t - ) cm
D. x = 4 2 cos(p t + ) cm
3
3
Câu 17: Tại hai điểm A, B trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp dao động ngược pha với nhau , có biên
độ lần lượt bằng 3 cm, 4 cm và cùng tần số f = 20 Hz. Tốc độ truyền sóng trên mặt nước là 0,8 m/s. Hai điểm
M, N trên mặt nước cách A, B những khoảng là MA = 8 cm, MB = 20 cm, NA = 23 cm và NB = 5 cm. Biên
độ dao động của M và N lần lượt là:
A. 7 cm và 1 cm
B. 1 cm và 7 cm
C. 5 cm và 1 cm
D. 1 cm và 5 cm
Câu 18: Hai chất điểm dao động điều hòa cùng tần số, trên hai đường thẳng song song với nhau và song
song với trục Ox có phương trình lần lượt là x1 = A1 cos(wt + j1 ) và x2 = A2 cos(wt + j 2 ) . Gỉa sử x = x1 + x2
và y = x1 - x2 . Biết biên độ dao động của x gấp 2 lần biên độ dao động của y . Độ lệch pha cực đại giữa x1
và x2 gần với giá trị nào nhất sau đây:
A. 36,870
B. 53,140
C. 143,140
D. 126,870
Câu 19: Tại điểm O trên mặt thoáng của một chất lỏng có một nguồn phát sóng lan truyền với bước sóng λ =
8 cm. Gọi M, N là hai điểm trên cùng một phương truyền sóng và cách nhau 20 cm. Tại thời điểm t, phần tử
tại M có li độ dương và thế năng tăng thì phần tử tại N có:
A. Li độ dương và động năng tăng
B. Li độ dương và thế năng tăng
C. Li độ âm và động năng tăng
D. Li độ âm và thế năng tăng
Câu 20: Trong môi trường đẳng hướng và không hấp thụ âm, có ba điểm theo thứ tự A, B, C thẳng hàng.
Một nguồn điểm phát âm có công suất là P đặt tại O sao cho mức cường độ âm tại A và tại C bằng nhau và

10 P
thì thấy mức cường
3
độ âm tại O và C bằng nhau và bằng 40 dB, khi đó mức cường độ âm tại A gần với giá trị nào nhất sau đây:
A. 29 dB
B. 34 dB
C. 36 dB
D. 27 dB
p
p
p
Câu 21: Một chất điểm dao động điều hòa với phương trình x = cos( t + ) cm. Quãng đường mà chất
5
4
3
điểm đi được trong 2015s gần với giá trị nào nhất sau đây là:
A. 632,13 cm
B. 635,74 cm
C. 634,28 cm
D. 633,05 cm
Câu 22: Một con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng m = 200 g và lò xo có độ cứng k = 50 N/m. Tại thời
điểm ban đầu, động năng của con lắc bằng ba lần thế năng. Lấy π 2 = 10. Khoảng thời gian ngắn nhất để con
lắc có động năng bằng thế năng là:
1
1
1
1
A.
s
B.
s
C.
s
D.
s
24
48
60
12
Câu 23: Tại hai điểm A, B trên mặt nước cách nhau 20 cm có hai nguồn sóng kết hợp dao động ngược pha
nhau, có cùng tần số và cùng biên độ. Bước sóng lan truyền trên mặt nước bằng 2 cm. O là trung điểm của
bằng 30 dB. Bỏ nguồn âm tại O, đặt tại B một nguồn âm điểm phát âm có công suất

Mã Đề 268


AB, M và N là hai điểm trên mặt nước sao cho tứ giác AMBN là hình vuông nhận O làm tâm đối xứng. Số
điểm không dao động trên đường tròn nội tiếp hình vuông AMBN là:
A. 30
B. 32
C. 15
D. 16
Câu 24: Đặc trưng nào của sóng âm không phụ thuộc vào tần số của âm:
A. Độ cao
B. Độ to
C. Âm sắc
D. Cường độ âm
Câu 25: Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương cùng tần số với phương
trình lần lượt là x1 = 4 cos(wt + j1 ) cm và x2 = 6 cos(wt + j2 ) cm. Biên độ dao động tổng hợp bằng 8 cm. Giá
trị của cos(j 2 - j1 ) bằng:
A. 0,25

B. – 0,25

C. 0,45
D. – 0,45
Câu 26: Một vật dao động điều hòa với phương trình x = 10 cos(2p t + j ) cm. Khoảng thời gian ngắn nhất
giữa hai lần liên tiếp vật cách vị trí cân bằng một khoảng bằng a bằng với khoảng thời gian ngắn nhất giữa
hai lần liên tiếp vật cách vị trí cân bằng một khoảng bằng b. Trong một chu kì khoảng thời gian mà tốc độ

b
gần với giá trị nào nhất sau đây:
a
A. 3,73
B. 2,75
C. 1,73
D. 1,25
Câu 27: Một nguồn sóng ngang lan truyền trên mặt nước. Khoảng cách giữa 5 ngọn sóng liên tiếp là 20 cm.
Bước sóng lan truyền trên mặt nước là:
A. 4 cm
B. 5 cm
C. 2 cm
D. 2,5 cm
Câu 28: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Trong một chu kì, thời gian lò xo
dãn gấp 3 lần thời gian lò xo nén. Tỉ số gia tốc cực đại của vật và gia tốc trọng trường g bằng:
1
1
A. 2
B. 3
C.
D.
2
3
Câu 29: Sóng dừng lan truyền trên một sợi dây đàn hồi rất dài với tốc độ truyền sóng v = 1,5 m/s. A, B, C là
của vật không vượt quá 2π(b-a) bằng 0,5s. Tỉ số

ba điểm liên tiếp trên sợi dây sao cho B là bụng sóng, biên độ dao động tại A gấp 3 lần biên độ dao động tại
C. Tại thời điểm t, phần tử dao động tại B đang ở biên dương. Kể từ thời điểm t, khoảng thời gian ngắn nhất
để li độ tại B bằng với biên độ tại A và C lần lượt là 0,01s và 0,02s. Bước sóng lan truyền trên dây là:
A. 18 cm
B. 15 cm
C. 12 cm
D. 9 cm
Câu 30: Một vật có khối lượng m dao động điều hòa với tần số góc ω. Tại thời điểm t, giá trị li độ, vận tốc
và lực kéo về của vật lần lượt bằng x, v, và F. Biểu thức nào sau đây là đúng:

F 2
v 2
F 2
v 2
F 2
F 2
2
2
2
2
)
)
B. (w A) - ( ) = ( ) C. (w A) + ( ) = ( ) D. (w A) - v = (
mw
w
m
w
m
mw
Câu 31: Có bốn con lắc lò xo giống hệt nhau được đặt trong các môi trường khác nhau là: không khí, nước,
dầu và dầu rất nhớt. Nếu cùng kích thích cho bốn con lắc dao động với cơ năng ban đầu như nhau thì con lắc
trong môi trường nào dừng lại cuối cùng:
A. Không khí
B. Dầu
C. Dầu rất nhớt
D. Nước
Câu 32: Tại điểm O trên mặt nước có một nguồn phát sóng theo những vòng tròn đồng tâm với bước sóng λ
= 8 cm. Gọi (C1), (C2) lần lượt là hai đường tròn tâm O bán kính R 1 = 10 cm và R2 = 20 cm. Gọi M là một
điểm bất kì trên (C1). Gọi A, B, C, D là 4 điểm thuộc đường tròn (C 2) sao cho AB và CD đều đi qua M và
2
2
A. (w A) + v = (

Mã Đề 268


trên hai đường thẳng đều có 5 điểm dao động ngược pha với nguồn. Số điểm tối đa dao động vuông pha với
nguồn trên đoạn AC là:
A. 1
B. 2
C. 4
D. 3
Câu 33: Phát biểu nào sau đây là sai về dao động điều hòa của con lắc đơn:
A. Chu kì không thay đổi theo khối lượng
B. Chu kì thay đổi theo độ cao
C. Chu kì không thay đổi theo nhiệt độ
D. Chu kì thay đổi theo độ sâu
Câu 34: Một vật dao động điều hòa với chu kì T = 6s. Gọi S 1 là quãng đường vật đi được trong 1s đầu tiên.
S2 là quãng đường vật đi được trong 2s tiếp theo và S 3 là quãng đường vật đi được trong 3s tiếp theo. Biết tỉ

p
lệ S1 : S2 : S3 = 1 : 3 : k (k là hằng số). Pha dao động ban đầu j (0 < j < ) của vật có giá trị là:
2
p
p
p
p
B.
C.
D.
4
8
3
6
Câu 35: Một nguồn âm lan truyền trong không khí với bước sóng bằng λ. Cũng nguồn âm đấy đặt trong môi
trường lỏng thì bước sóng bằng 2λ và đặt trong môi trường rắn có tốc độ truyền âm lớn hơn 850 m/s so với
tốc độ truyền âm trong môi trường lỏng thì bước sóng bằng bao nhiêu biết tốc độ truyền âm trong không khí
bằng 340 m/s:
A. 4,5λ
B. 3,6λ
C. 4,2λ
D. 3,4λ
Câu 36: Một vật có khối lượng m = 200 g dao động điều hòa với chu kì T = 2π s. Quãng đường mà vật đi
được trong π s là 20 cm. Độ lớn lực kéo về cực đại tác dụng lên
vật là:
A. 0,1 N
B. 0,2 N
C. 0,01 N
D. 0,02 N
Câu 37: Tại điểm O trên mặt nước có một nguồn sóng đang lan
truyền với bước sóng là λ, tốc độ truyền sóng là v và biên độ là a
gắn với trục tọa độ như hình vẽ. Tại thời điểm t 1 sóng có dạng nét
A.

2
2
2
liền và tại thời điểm t2 sóng có dạng nét đứt. Biết u A1 = uB + u A2 và vC = -

p
v , A1, A2 có cùng vị trí trên
2

phương truyền sóng. Góc A1CO gần với giá trị nào nhất sau đây:
A. 106,10
B. 107,30
C. 108,50
D. 109,70
Câu 38: Một con lắc lò xo gồm vật nặng có khối lượng m và lò xo có độ cứng k dao động điều hòa theo
phương thẳng đứng. Phát biểu nào sau đây là đúng:
A. Chu kì dao động tỉ lệ thuận với k
C. Chu kì dao động tỉ lệ nghịch với m
nghịch với

B. Chu kì dao động tỉ lệ nghịch với

m

D. Chu kì dao động tỉ lệ

k

Câu 39: Một chất điểm thực hiện đồng thời hai dao động điều hòa cùng phương, cùng tần số f = 5 Hz và
ngược pha với nhau. Biên độ dao động thành phần lần lượt là 2 cm và 8 cm. Tốc độ dao động cực đại của vật
là:
A. 40π cm/s
B. 50π cm/s
C. 60π cm/s
D. 30π cm/s

Mã Đề 268


Câu 40: Có hai con lắc lò xo, con lắc A gồm quả nặng có khối lượng m 1 và độ cứng k = 100 N/m, con lắc B
gồm quả nặng có khối lượng m 2 và lò xo có độ cứng k = 50 N/m. Kích thích cho hai con lắc dao động điều
hòa thì chu kì dao động của con lắc A và B là T và 2T. Nếu lấy hai lò xo của con lắc A và B ghép song song
rồi gắn với quả nặng có khối lượng m = m1 + m2 thì chu kì dao động của con lắc bây giờ bằng:
A. 3T
2

B.

3T
2

C. T 2

D.

T
2

Câu 41: Trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp A, B dao động với phương trình u1 = a cos(wt + j1 ) cm và
u2 = a cos(wt + j 2 ) cm. O là trung điểm của AB. Hai điểm M và N cùng nằm trên một vân dao thoa cực đại.
Điểm M nằm trên AB và cách trung điểm O một đoạn 4 cm thì NB – NA bằng:
A. 4 cm
B. 8 cm
C. 2 cm
D. 0 cm
Câu 42: Một con lắc lò xo dao động điều hòa theo phương thẳng đứng. Chiều dài cực đại và cực tiểu của lò
xo trong quá trình dao động lần lượt là 20 cm và 36 cm. Biên độ dao động của con lắc lò xo là:
A. 8 cm
B. 10 cm
C. 12 cm
D. 16 cm
Câu 43: Một con lắc lò xo nằm ngang gồm lò xo có độ cứng k = 100 N/m và quả nặng có khối lượng m =
200 g. Ban đầu kéo lò xo bị dãn 8 cm rồi thả nhẹ. Biết hệ số ma sát trượt giữa vật và mặt phẳng nằm ngang là
 = 0,2. Lấy g = 10 m/s2. Vận tốc cực đại của vật trong quá trình dao động là:
A. 150 cm/s
B. 160 cm/s
C. 170 cm/s
D. 180 cm/s
Câu 44: Phát biểu nào sau đây là đúng về sóng dừng trên một sợi dây đàn hồi:
A. Số bụng sóng luôn bằng số nút sóng
B. Khoảng cách giữa hai bụng sóng liên tiếp là bước sóng
C. Các phần tử trên hai bó sóng liền kề luôn dao động ngược pha
D. Chiều dài sợi dây luôn bằng số nguyên lần bước sóng
Câu 45: Một con lắc lò xo gồm lò xo có chiều dài tự nhiên l0 = 30 cm. Kích thích cho con lắc dao động điều
hòa theo phương nằm ngang thì chiều dài cực đại của lò xo là 38 cm. Khoảng cách ngắn nhất giữa hai thời
điểm động năng bằng n lần thế năng và thế năng bằng n lần động năng là 4 cm. Giá trị lớn nhất của n gần
với giá trị nào nhất sau đây:
A. 3
B. 5
C. 8
D. 12
Câu 46: Một con lắc đơn dao động điều hòa với biên độ góc α 0. Giá trị của α0 không thể là giá trị nào sau
đây:
A. 80
B. 0,3 rad
C. 60
D. 0,1 rad
2
Câu 47: Một con lắc đơn dao động điều hòa tại nơi có gia tốc trọng trường g = π = 10 m/s2. Nếu tăng chiều
dài của con lắc thêm 5 m thì tần số của con lắc giảm đi

1
Hz. Nếu tăng chiều dài của con lắc thêm 12 m thì
12

chu kì của con lắc:
A. Tăng 2s
B. Giảm 2s
C. Tăng 4s
D. Giảm 4s
Câu 48: Hai chất điểm M, N dao động điều hòa cùng tần số dọc theo hai đường thẳng song song với trục Ox
với biên độ lần lượt là 8 cm và 10 cm. Hai chất điểm gặp nhau tại vị trí có thế năng của M bằng động năng
của N và chuyển động ngược chiều nhau. Khoảng cách lớn nhất giữa hai chất điểm gần với giá trị nào nhất
sau đây:
Mã Đề 268


A. 10,53 cm
C. 11,14 cm
C. 12,47 cm
D. 10,82 cm
Câu 49: Điều kiện để tổng hợp các dao động điều hòa thành phần là:
A. Cùng phương, cùng biên độ
B. Cùng biên độ, cùng pha
C. Cùng pha, cùng tần số
D. Cùng tần số, cùng phương
Câu 50: Tại hai điểm A, B trên mặt nước có hai nguồn sóng kết hợp đồng bộ cách nhau 20 cm, O là trung
điểm của AB. I là một điểm nằm trên đường trung trực của AB gần O nhất dao động cùng pha với nguồn.
Biết bước sóng lan truyền trên mặt nước bằng 4 cm. Xét điểm M nằm trên đường tròn tâm I bán kính 8 cm
dao động với biên độ cực đại và xa A nhất. Điểm M nằm trên vân cực đại thứ mấy tính từ đường trung trực
của AB (thứ 1):
A. Thứ 2
B. Thứ 5
C. Thứ 4
D. Thứ 3
……………….Hết………………
Là sinh viên Ngân Hàng vừa mới ra trường nhưng vì lí do sức khỏe và cũng vì lí do đam mê với khoa học
nên em đã quyết định ở nhà dạy mấy đứa ở quê. Bây giờ em mới hiểu định hướng thi đại học của các thầy cô
quan trọng như thế nào đối với các em học sinh lớp 12 (những thằng học nhiều và ít nói không nên học kinh
tế) và em là bằng chứng rõ ràng cho 4 năm đại học không những không thay đổi mà còn lụp sụp hơn. Với
môi trường ngân hàng thì em là sản phẩm đào tạo thất bại vì em có cố gắng đến mấy cũng không thay đổi
được gì. Cuộc đời của em là những bước đi buồn rầu, chán nản trên con đường sai lầm mà mình đã chọn.
Khi quyết định ở nhà dạy mấy đứa ở quê, em cũng không biết con đường mình đã chọn là đúng hay sai?
Nhưng có một điều duy nhất là em cảm thấy vui và hứng thú với công việc mình đang làm cho dù có quá
nhiều người phản đối. Ai cũng bảo em sao hồi xưa mày không thi sư phạm nhưng hồi thi đại học thì trong
đầu em có mỗi Học Viện Ngân Hàng và đây là lí do em không hiểu tại sao? Em cũng muốn mọi thứ ổn định
1, 2 năm rồi em sẽ học văn bằng 2 sư phạm toán (nói thật là em sợ học lắm rồi).
Kiến thức và kinh nghiệm em không có, chuyên môn thì không nên em rất mong nhận được sự góp ý và chỉ
bảo của các thầy cô.
Đề thi lần 2 này em cũng không tránh khỏi những sai sót, em mong rằng thầy cô, bạn bè (92ers) và các em
học sinh lớp 12 sẽ đóng góp chân tình giúp em hoàn thiện hơn trên con đường mình đã chọn!
Facebook: https://www.facebook.com/bamabel1992

Mã Đề 268Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×