Tải bản đầy đủ

ĐỀ TOÁN TUẦN 02 2020a

Tuyển tập các đề thi tuần của group TDMEC_NHÓM CỘNG ĐỒNG TOÁN LÍ

TDM ECorp

ĐỀ THI TUẦN 02 - MÔN TOÁN - 22/09/2019
(Đề gồm 2 trang – 10 Câu – Thời gian làm bài 20 phút)

NỘI DUNG: Hàm số và hình học không gian
VIDEO HỖ TRỢ: Video chữa đề 5221002 trong nhóm TDMEC_NHÓM CỘNG ĐỒNG TOÁN LÍ

Câu 1: (2) Đồ thị hàm số y  f ( x) 

x 1
có tất cả bao nhiêu đường tiệm cận (nếu ta chỉ tính tiệm cận đứng
x2  1

và tiệm cận ngang) ?
A. 1.

C. 3 .


B. 2 .

D. 0 .

Câu 2: (2) Cho hàm số trùng phương y  ax 4  bx 2  c có đồ thị như hình vẽ, với a, b, c là những hệ số thực. Hệ
thức luôn đúng là:
y
y  f ( x)

O

A. a  0, b  0, c  0 .

B. a  0 , b  0, c  0 .

x

C. a  0, b  0, c  0 .

D. a  0 , b  0 , c  0 .

Câu 3: (2) Cho hàm số y  f ( x)  x3  3mx 2  (4m  1) x  2021 . Điều kiện của tham số m để hàm số đồng biến
trên tập xác định của nó là:

1
A.  m  1 .
3

 m 1
B. 
.
m  1
3


C.

1
 m  1.
3D. m  1 .

Câu 4: (3) Cho hình chóp tứ giác đều SABCD có diện tích toàn phần bằng 48 và diện tích xung quanh bằng 32.
Thể tích hình chóp SABCD bằng:
A.

32 2
.
3

B.

32 3
.
3

C. 16 3 .

D.

16 5
.
3

Câu 5: (3) Cho khối lăng trụ tam giác ABC.A'B'C' có thể tích V. Gọi M và N lần lượt là hai điểm nằm trên cạnh
AA' và BB' sao cho: AM = 2MA' và BN = 3NB'. Thể tích khối đa diện ABCMN bằng:
A.

19V
.
36

B.

7V
.
18

C.

17V
.
36

Biên soạn: Nguyễn Đăng Ái – KSTN – BKHN - Phát hành 20giờ thứ 7 cách tuần.

D.

15V
.
32
Trang 1


Tuyển tập các đề thi tuần của group TDMEC_NHÓM CỘNG ĐỒNG TOÁN LÍ

TDM ECorp

Câu 6: (3) Cho hàm số y  f ( x) xác định và liên tục trên R thỏa mãn 3 f (a )  4 f (b)  56 với a và b là hai giá
trị thực xác định. Giá trị lớn nhất của biểu thức T   M  5  .  m  10  bằng:
A. 6 .

B. 8 .

C. 8 .

D. 6 .

Câu 7: (3) Cho hàm số y  f ( x)  x 3  3mx  2m  1 có đồ thị (C). Gọi A và B là hai điểm cực trị của đồ thị
hàm số (C) và điểm D  0; 4  . Để gốc tọa độ O là trọng tâm của tam giác ABD thì giá trị thực của tham số m
nằm trong khoảng nào dưới đây ?
 5
 1
A. 1;  .
B.  0;  .
 3
 2

1 
C.  ;1 .
2 

5 
D.  ;3  .
3 

Câu 8: (4) Cho một hình nón cụt (N) nội tiếp mặt cầu (S) có bán kính mặt cầu là R. Biết hai bán kính đáy của
hình nón cụt (N) lần lượt là 2 và 4, chiều cao nón cụt (N) là 6. Giá trị bán kính R bằng:
A. 6 2 .
B. 4 2 .
C. 3 3 .
D. 2 5 .
Câu 9: (4) Cho khối hình hộp ABCD.A'B'C'D' có thể tích bằng 36 và diện tích tam giác A'BD bằng 12. Góc tạo
bởi AC' với mặt phẳng (CB'D') bằng 600. Độ dài đoạn thẳng AC' bằng:
A. 3 3 .

C. 4 .

B. 2 3 .

D. 2 6 .

Câu 10: (4) Cho hàm số y  f ( x) có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Gọi S là tập chứa tất cả các giá trị nguyên
 
của tham số m để phương trình f  4.sin 2 x  1  m có 4 nghiệm phân biệt trong khoảng  0;  . Số phần tử
 2
của tập S là:

y

8
f ( x)

1

5
x

O

3
6
A. 8 .

B. 9 .

C. 10 .

D. 7 .

---------- Hết ----------

Biên soạn: Nguyễn Đăng Ái – KSTN – BKHN - Phát hành 20giờ thứ 7 cách tuần.

Trang 2Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×