Tải bản đầy đủ

GSAT vào SAMSUNG GSAT 2020 đề số 8 (có đáp án)

GSAT SAMSUNG GSAT 2019
ĐỀ SỐ 8 (có đáp án)
Câu 1.

Câu 2

Câu 3


Câu 4

Câu 5.


Câu 6.


Câu 7

Câu 8Câu 1. Sân vận động có 10.000 chỗ. Trừ 100 chỗ không bán vé, 20% số vé bán với giá
nửa giá bình thường, còn lại bán đúng giá 2$. Hỏi số tiền thu được từ việc bán vé.
a. 17820
b. 17900
c. 18900
d. 16800
Câu 2. 1 anh đi chợ bán trứng. Sáng anh ta bán được 2/3 số trứng, trưa bán 2/3 số trứng
còn lại từ sáng, chiều bán 2/3 số còn lại từ trưa, cuối cùng anh ta còn 10 quả trứng. Hỏi số
trứng anh ta mang đi bán.
a. 120
b. 270
c. 230
d. 240
Câu 3. Có 3 con ngựa, 1 con chạy 2p/vòng. 1 con chạy 3p/vòng, 1 con chạy 4p/vòng. hỏi
sau bao nhiêu phút thì 3 con găp nhau. (Không tính lúc xuất phát)?
a. 2,5p
b. 2p
c. 1p
d. 12p
Câu 4.
Tổng quỹ lương trả nhân viên là 6000 $. Lương nhân viên cấp cao gấp đôi lương nhân
viên bình thường. Có 4 nhân viên cấp cao và 2 nhân viên bình thường. Hỏi lương nhân
viên bình thường bằng bao nhiêu?
a. 1200
b. 2400
c. 1000
d. 2000

Câu 5.
Có một khung thép hình chữ nhật rộng 6 cm, dài 10 cm, cao 8 m. Hỏi bán kí
nh tối đa của một ống tròn đặt trong khung thép là bao nhiêu.
a. 3cm
b. 5cm
c. 8cm
d. 6cm


Câu 6. Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 12km/h. Nếu người đó
đi với vận tốc 15km/h thì đến B sớm hơn được 1 giờ. Tính khoảng cách AB.


a. 80
b. 70
c. 60
d. 65
So sánh:
a. A>B
b. Ac. A=B
d. Đáp án khác.
Câu 7.
A = 17; B = 3 28
Câu 8.
Cột A
Điều kiện
Cột B
Diện tích tam Y =2x +3
giác được tạo bởi
Y= -1/2 x+3
24
ba đường thẳng
Y=1
Câu 9.
Trong một đám đông 100 người, người ta đếm có 70 người mặc áo vest, 85
người đeo ca vát, 75 người đội mũ, và 80 người đi giầy. Hỏi ít nhất có bao
nhiêu người mặc đủ áo vest, đeo ca vát đội mũ, và đi giầy?
a. 10
b. 20
c. 30
d. 40
Câu 10.
Khi trộn nguyên liệu xây một công trình, người ta dùng 1/3 hỗn hợp là cát,
3/5 hỗn hợp là nước, và 12 kg sỏi. Hỏi tổng khối lượng hỗn hợp là bao kg
(coi hỗn hợp trộn đều như nhau)?
Câu 11.
Một con ếch ở trong đáy một cái giếng sâu 12m, mỗi ngày nước trong giếng dâng lên 3m
rồi lại
rút xuống 2m vào ngày hôm sau (cứ liên tiếp như vậy). Hỏi sau mấy ngày thì con ếch có t
hể nhảy ra khỏi giếng.
a. 7


b. 8
c. 9
d. 10
Câu 12.
Hai người đánh 2 trang sách trong 5 phút. Hỏi cần bao nhiêu người để đánh hết 20 trang
sách trong 10 phút?
a. 20 người
b. 8 người
c. 10 người
d. 14 người
Câu 13. Có 2 cốc trong đó cốc A chứa 1 lit sữa, cốc B chứa 1 lit cà phê, đổ 1/10B vào A,
sau đó đổ 1/10A vào B, tính tỉ lệ thể tích cà phê trong B?
a. 9% , b. 90% , c. 90,1% , d. 90,91%
Câu 14. Ông A đi hướng bắc 15m, rồi đi hướng đông 30m, rồi đi hướng bắc 15m. Hỏi
ông này cách vị trí ban đầu bao nhiêu m?
a. 32,4 , b. 42,4 , c. 35,4 , d. 45,4
Câu 15. Người A lau nhà hết 5h, người B lau nhà hết 6h. Hỏi khi cả người cùng lau nhà
thì sẽ mất bao lâu?

Câu 1.
Số nào là số tiếp theo của dãy: 4; 25; 100; 289; …
a. 525
b. 676
c. 425
d. 575
Câu 2:
Số nào tiếp theo của dãy: 5; 65; 765; .. a. 6565
b. 8765
c. 9865


d. 7565
Câu 3:
Điền số còn thiếu vào dãy số: 17 34 51 68 … 102
a. 65

b. 75 c. 85

d. 95

Câu 4:
Điền số còn thiếu vào dãy số: 1 5 13 29 x
a.61

b 65

c. 70

d. 75

c. 48

d. 287

Câu 5
1, 3, 7, 35, 41, …
a. 6

b. 205

Câu 6
A - C - F - …-O
a. B

b. J c. D

D. P

Câu 7. C - F - Z - I - …
a. Q

b. R

c. U

d. W

Câu 8. Điền số vào ô trống


Câu 8.

Câu 9.


Câu 10

Câu 11

Câu 12


Câu 13.

Câu 14.


Câu 15

Câu 16


GSAT SAMSUNG GSAT 2019
ĐỀ SỐ 8 (có đáp án)
Câu 1. Sân vận động có 10.000 chỗ. Trừ 100 chỗ không bán vé, 20% số vé bán với giá
nửa giá bình thường, còn lại bán đúng giá 2$. Hỏi số tiền thu được từ việc bán vé.
e. 17820
f. 17900
g. 18900
h. 16800
Câu 2. 1 anh đi chợ bán trứng. Sáng anh ta bán được 2/3 số trứng, trưa bán 2/3 số trứng
còn lại từ sáng, chiều bán 2/3 số còn lại từ trưa, cuối cùng anh ta còn 10 quả trứng. Hỏi số
trứng anh ta mang đi bán.
a. 120
b. 270
c. 230
d. 240
Câu 3. Có 3 con ngựa, 1 con chạy 2p/vòng. 1 con chạy 3p/vòng, 1 con chạy 4p/vòng. hỏi
sau bao nhiêu phút thì 3 con găp nhau. (Không tính lúc xuất phát)?
a. 2,5p
b. 2p
c. 1p
d. 12p
Câu 4.
Tổng quỹ lương trả nhân viên là 6000 $. Lương nhân viên cấp cao gấp đôi lương nhân
viên bình thường. Có 4 nhân viên cấp cao và 2 nhân viên bình thường. Hỏi lương nhân
viên bình thường bằng bao nhiêu?
a. 1200
b. 2400
c. 1000
d. 2000

Câu 5.
Có một khung thép hình chữ nhật rộng 6 cm, dài 10 cm, cao 8 m. Hỏi bán kí
nh tối đa của một ống tròn đặt trong khung thép là bao nhiêu.
a. 3cm
b. 5cm
c. 8cm


d. 6cm
Câu 6. Một người đi xe đạp từ A đến B với vận tốc 12km/h. Nếu người đó
đi với vận tốc 15km/h thì đến B sớm hơn được 1 giờ. Tính khoảng cách AB.
a. 80
b. 70
c. 60
d. 65
So sánh:
e. A>B
f. Ag. A=B
h. Đáp án khác.
Câu 7.
A = 17; B = 3 28
Câu 8.
Cột A
Điều kiện
Cột B
Diện tích tam Y =2x +3
giác được tạo bởi
Y= -1/2 x+3
24
ba đường thẳng
Y=1
Câu 9.
Trong một đám đông 100 người, người ta đếm có 70 người mặc áo vest, 85
người đeo ca vát, 75 người đội mũ, và 80 người đi giầy. Hỏi ít nhất có bao
nhiêu người mặc đủ áo vest, đeo ca vát đội mũ, và đi giầy?
a. 10
b. 20
c. 30
d. 40
Câu 10.
Khi trộn nguyên liệu xây một công trình, người ta dùng 1/3 hỗn hợp là cát,
3/5 hỗn hợp là nước, và 12 kg sỏi. Hỏi tổng khối lượng hỗn hợp là bao kg
(coi hỗn hợp trộn đều như nhau)?
Câu 11.
Một con ếch ở trong đáy một cái giếng sâu 12m, mỗi ngày nước trong giếng dâng lên 3m
rồi lại
rút xuống 2m vào ngày hôm sau (cứ liên tiếp như vậy). Hỏi sau mấy ngày thì con ếch có t
hể nhảy ra khỏi giếng.


a. 7
b. 8
c. 9
d. 10
Câu 12.
Hai người đánh 2 trang sách trong 5 phút. Hỏi cần bao nhiêu người để đánh hết 20 trang
sách trong 10 phút?
a. 20 người
b. 8 người
c. 10 người
d. 14 người
Câu 13. Có 2 cốc trong đó cốc A chứa 1 lit sữa, cốc B chứa 1 lit cà phê, đổ 1/10B vào A,
sau đó đổ 1/10A vào B, tính tỉ lệ thể tích cà phê trong B?
a. 9% , b. 90% , c. 90,1% , d. 90,91%
Câu 14. Ông A đi hướng bắc 15m, rồi đi hướng đông 30m, rồi đi hướng bắc 15m. Hỏi
ông này cách vị trí ban đầu bao nhiêu m?
a. 32,4 , b. 42,4 , c. 35,4 , d. 45,4
Câu 15. Người A lau nhà hết 5h, người B lau nhà hết 6h. Hỏi khi cả người cùng lau nhà
thì sẽ mất bao lâu?

Câu 1.
Số nào là số tiếp theo của dãy: 4; 25; 100; 289; …
a. 525
b. 676
c. 425
d. 575
Câu 2:
Số nào tiếp theo của dãy: 5; 65; 765; .. a. 6565
b. 8765


c. 9865
d. 7565
Câu 3:
Điền số còn thiếu vào dãy số: 17 34 51 68 … 102
a. 65

b. 75 c. 85

d. 95

Câu 4:
Điền số còn thiếu vào dãy số: 1 5 13 29 x
a.61

b 65

c. 70

d. 75

c. 48

d. 287

Câu 5
1, 3, 7, 35, 41, …
a. 6

b. 205

Câu 6
A - C - F - …-O
a. B

b. J c. D

D. P

Câu 7. C - F - Z - I - …
a. Q

b. R

c. U

d. W

Câu 8. Điền số vào ô trống


Câu 8.

Câu 9.


Câu 10

Câu 11

Câu 12


Câu 13.

Câu 14.


Câu 15

Câu 16GSAT SAMSUNG GSAT 2019
ĐỀ SỐ 8 (có đáp án)
Câu 1.

Câu 2

Câu 3


Câu 4

Câu 5.


Câu 6.


Câu 7

Câu 8


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×