Tải bản đầy đủ

GSAT vào SAMSUNG GSAT 2020 đề số 7 (có đáp án)

GSAT SAMSUNG GSAT 2019
ĐỀ SỐ 7 (có đáp án)
Câu 1.

Câu 2.


Câu 3.


Câu 4.

Câu 5.


Câu 6.

Câu 7.


Câu 8, 9, 10, 11, 12Câu 13, Câu 14

Câu 16, Câu 17, Câu 18


Câu 19.


Câu 20.

Câu 21. Tìm bản vẽ đúng với vật thể đã cho

Câu 22. Tìm hình chiếu bằng và hình chiếu đứng tương ứng với vật thế


Câu 23.

Câu 25 – Câu 28


Có 6 con bài được trải ra như hình vẽ
A

B

C

F

E

D

Các con bài được đánh số từ 1 – 3 và được tô màu xanh, đỏ, vàng.
Dữ kiện:
Màu xanh được tô ở các con bài A, B, C
Các con bài đánh số 1 được tô cả hai màu xanh và đỏ
Con bài E được đánh số 3


Các con bài cạnh con bài D được tô màu vàng (cạnh tính
theo dọc, ngang, chéo).
- Màu đỏ được tô ở các ô B, C, E
- Các ô đánh số 3 ở cạnh ô đánh số 2 trên cùng một hàng.
-

25. Con bài chắc chắn được tô màu vàng là:
a. A, F, C

b.B, E, C

c. C, E, D

d.B, E, F

26. con bài được đánh số 1 chắc chắn là
1. A
2. B
3. C
4. F
27. Con bài nào chắc chắn được tô cả ba màu xanh, đỏ, vàng:
a. A

b. E

c. B

d. F


28. Con bài C được đánh số gì:
a. 1

b.2

c. 3

d. Đáp án khác

Phần 2
Dạng 3: Lôgic hình
Gồm các loại bài tập chính:
- Bài tập hình chiếu: Cho 3 hình chiếu và tìm hình chiếu trục đo với đủ các loại
góc nhìn.
- Bài tập hình 3D được ghép bởi 3 hay nhiều khối và bạn phải tìm 1 trong các khối
ghép 3D đó với các loại góc nhìn khác nhau,
- Baì tập gấp giấy và người ta đục lỗ ở góc bất kỳ sau đó tìm hình đúng..
- Bài tập xoay hình theo quy luật hoặc tìm hình đúng với quy luật đã cho ( phần này
gần giống phần loogic số, việc khó nhất là tìm ra quy luật).
Bài 1.

1.
1. A
Câu 2.

2. B

3. C

4. D

5. E


Câu 4.

Câu 6. Tìm hình tiếp theo


Câu 7.

Tìm hình logic với dãy hình trên

1


a. 1b. 2c. 3d. 4

2

3

4

Câu 9.

Hình nào bên dưới thích hợp với ô trống còn lại?


1


a. 1b. 2c. 3d. 4

2

3

4

Câu 10. a.

b.

Câu 11. Cho hình chiếu trục đo của vật thể tìm hình chiếu tương ứng


A.

D.

B.

C.

Các hình chiếu

Câu 12. Tìm hình chiếu trục đo tương ứng với 3 hình chiếu sau
Hình 1.


Hình 2.

Hình 3.

Hình 4.


A.

C.

Câu 13. Gấp giấy

B.

D.


Câu 14.

Câu 15. a.

b.


Câu 16.

GSAT SAMSUNG GSAT 2019


ĐỀ SỐ 7 (có đáp án)
Câu 1.

Câu 2.


Câu 3.

Câu 4.

Câu 5.


Câu 6.

Câu 7.


Câu 8, 9, 10, 11, 12


Câu 13, Câu 14


Câu 16, Câu 17, Câu 18


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×