Tải bản đầy đủ

TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

[Type text]

TRƯỜNG ĐẠI HỌC
KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

----------

BÀI TIỂU LUẬN
Môn học: Tư tưởng Hồ Chí Minh
Đề tài: Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
đối với thanh niên trong giai đoạn hiện nay.
Giảng viên hướng dẫn:
Lớp:
Nhóm sinh viên thực hiện:

Mã số sinh viên:

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 06 năm 2018

[Type text]MỤC LỤC
 Lời mở đầu..................................................................
 Nội dung......................................................................
 Vai trò, vị trí chuẩn mực đạo đức của Hồ Chí Minh đối với thanh thiếu niên
trong giai đoạn hiện nay..............................................................................
 Vai trò và sức mạnh của đạo đức..........................................................

Chuẩn mực đạo đức cách mạng.............................................................
Những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới.............................................

 Tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh đối với thanh niên trong giai đoạn hiện nay......................................
Thực trạng của thanh niên hiện nay khi học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh.........................................................................................
Những tấm gương về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh............................................................................................................
Mục đích của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Phương pháp để học theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh......................

 Kết luận.......................................................................
 Tài liệu tham khảo......................................................

GVHD


LỜI MỞ ĐẦU
Như chúng ta đều biết, chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh là nền
tảng tư tưởng và kim chỉ nam cho hành động của Đảng và của cách mạng Việt Nam.
Hồ Chí Minh là một tấm gương sáng về đạo đức và thực hành đạo đức. Đạo đức ở Hồ
Chí Minh và tấm gương của Người chứa đựng tất cả sức mạnh trí tuệ, động cơ và mục
đích cao thượng to lớn trong hoạt động sống, làm việc, học tập và đấu tranh của
Người, tình yêu thương vô hạn và không bao giờ thay đổi của người đối với đồng bào
dân tộc mình và nhân dân các dân tộc trên toàn thế giới. Đó là ngọn lửa mãnh liệt và
bền bỉ dẫn đến nghị lực phi thường, tình cảm trong sáng, chân thành của Người. Nó
thấm đẫm chất nhân văn vị tha và khoan dung, biểu hiện một tâm hồn phong phú và
tinh tế. Lối sống giản dị, tự nhiên của Hồ Chí Minh được tạo nên từ những giá trị đó,
là sự kết tinh và thể hiện một bản lĩnh văn hóa. Đạo đức và đời sống đạo đức của Hồ
Chí Minh đã tạo nên một bản sắc riêng, một truyền thống của dân tộc Việt Nam kết
hợp với những tinh hoa văn hóa thế giới và tinh thần thời đại. Người trở thành “tinh


hoa và khí phách, lương tâm và danh dự” là biểu tượng của đạo đức và văn minh,
không phải chỉ của riêng Đảng ta mà còn của cả toàn nhân loại. Làm trong sáng thêm
phẩm chất của người Việt Nam.
Thanh niên là một thế hệ tương lai của đất nước, đóng vai trò quan trọng trong
việc phát triển đất nước, đưa đất nước bước sang giai đoạn mới, ngày càng phát triển,
hiện đại, và sánh vai cùng với các cường quốc. Không những vậy thanh niên còn là
rường cột của nước nhà, chủ nhân tương lai của đất nước, là lực lượng xung kích trong
xây dựng, bảo vệ Tổ quốc, một trong những nhân tố quyết định sự thành bại của sự
nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, hội nhập quốc tế và xây dựng chủ
nghĩa xã hội. Để xứng đáng với niềm tin và kỳ vọng đó, thanh niên cần phải không
ngừng rèn luyện đạo đức cách mạng, đặc biệt phải luôn thực hành “nói đi đôi với làm”
theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Nhưng hiện nay, những giá trị đạo đức truyền thống,
những phẩm chất cơ bản của người dân Việt Nam gần như đang dần phai nhạt trong
đời sống của thanh-thiếu niên hiện nay. Vì vậy đề phát huy những truyền thống tốt đẹp
của Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng như của ông cha ta từ đời xưa, thanh thiếu niên phải
nỗ lực hơn nữa, luôn đặt mục tiêu lấy Chủ tịch Hồ Chí Minh là tấm gương để học tập
và noi theo đạo đức cũng như cách sống của Người.
Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng đã nói: "Thanh niên phải có đức, có tài. Có tài mà
không có đức ví như một anh làm kinh tế tài chính rất giỏi nhưng lại đi đến thụt két thì
chẳng những không làm được gì ích lợi cho xã hội mà còn có hại cho xã hội nữa. Nếu
có đức mà không có tài ví như ông Bụt không làm hại gì, nhưng cũng không lợi gì cho
loài người". Vì vậy để hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của đạo đức, cũng như việc học
tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác Hồ như thế nào, nhóm chúng em đã làm
một bài tiểu luận về đề tài “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Hồ Chi
Minh đối với thanh niên trong giai đoạn hiện nay”. Trong quá trình làm bài nhóm
chúng em do kiến thức còn có nhiều hạn hẹp nên bài tiểu luận không thể tránh khỏi
những thiếu sót, nhóm chúng em kính mong cô bỏ qua cho nhóm.
GVHD


Chúng em xin chân thành cảm ơn cô!

NỘI DUNG
I, Vai trò, vị trí chuẩn mực đạo đức của Hồ Chí Minh đối với thanh
thiếu niên trong giai đoạn hiện nay:
 Vai trò và sức mạnh của đạo đức
-Đạo đức là cái gốc của người cách mạng
+Người coi đạo đức là nguồn nuôi dưỡng và phát triển con người, như gốc
của cây, như ngọn nguồn của sông suối. Người cách mạng phải có đạo đức,
không có đạo đức thì dù có tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân dân.
Người từng nói “Cũng như sông thì có nguồn mới có nước, không có nguồn thì
sông cạn. Cây phải có gốc, không có gốc thì cây héo. Người cách mạng phải có
đạo đức, không có đạo đức thì dù tài giỏi mấy cũng không lãnh đạo được nhân
dân. Vì muốn giải phóng cho dân tộc, giải phóng cho loài người là một công
việc to tát, mà tự mình không có đạo đức, không có căn bản, tự mình đã hủ hóa,
xấu xa thì còn làm nổi việc gì”.
+Đạo đức là sức mạnh của con người. Làm cách mạng là một việc lớn nên
càng phải có sức mạnh. Người viết: “Làm cách mạng để cải tạo xã hội cũ thành
xã hội mới là một sự nghiệp vẻ vang, nhưng nó cũng là một nhiệm vụ rất nặng
nề, một cuộc đấu tranh rất phức tạp, lâu dài, gian khổ. Sức có mạnh mới gánh
được nặng và đi được xa. Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền
tảng, mới hoàn thành được nhiệm vụ cách mạng vẻ vang”.
-Đạo đức là nhân tố tạo nên sức hấp dẫn của chủ nghĩa xã hội
+Sức hấp dẫn của chủ nghĩa xã hội trước hết thể hiện ở những giá trị đạo
đức cao đẹp, ở phẩm chất của những người cộng sản ưu tú, bằng tấm gương
sống và hành động của mình, chiến đấu cho lý tưởng đó trở thành hiện thực.
+Mỗi cán bộ, đảng viên phải là một tấm gương đạo đức, không ngừng tu
dưỡng rèn luyện phẩm chất đạo đức. Theo Người, yêu cầu đạo đức người cán bộ
cần có là trung với nước, hiếu với dân; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư;
thương yêu con người, sống có tình nghĩa; tinh thần quốc tế trong sáng. Người
đặc biệt nhấn mạnh: “Đảng ta là một Đảng cầm quyền. Mỗi đảng viên và cán bộ
phải thật sự thấm nhuần đạo đức cách mạng, thực sự cần, kiệm, liêm, chính, chí
công, vô tư. Phải giữ gìn Đảng ta thật trong sạch, phải xứng đáng là người lãnh
đạo, là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân... Đảng cần phải chăm lo giáo
dục đạo đức cách mạng cho đoàn viên và thanh niên, đào tạo họ thành những
người thừa kế xây dựng chủ nghĩa xã hội vừa “hồng” vừa “chuyên”.
GVHD


 Chuẩn mực đạo đức cách mạng
-Trung với nước hiếu với dân: Đây là chuẩn mực đạo đức nền tảng, điều
chỉnh hành vi giữa cá nhân với cộng đồng. Trung, hiếu là các khái niệm đạo đức
truyền thống, nhưng được Hồ Chí Minh sử dụng và đưa vào những nội dung
mới.
+ Trung với nước: yêu nước, gắn liền với yêu Chủ nghĩa xã hội; trung thành
với lý tưởng, con đường cách mạng mà đất nước, dân tộc đã lựa chọn; có trách
nhiệm bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.
+ Hiếu với dân: Thương dân, quý dân, lấy dân làm gốc; chăm lo mọi mặt đời
sống nhân dân một cách tự giác; đấu tranh giải phóng quần chúng nhân dân để
dân trở thành người chủ và làm chủ.
-Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư: Đây là chuẩn mực đạo đức trung
tâm, điều chỉnh hành vi ứng xử trong cuộc sống hàng ngày của mỗi người.
+Cần: Cần cù, siêng năng, chăm chỉ, dẻo dai, biết phân công, tổ chức hoạt
động hợp lý, lao động với năng suất, chất lượng, hiệu quả cao.
+Kiệm: Tiết kiệm, không hoang phí, tiêu dùng hợp lý; không chỉ tiết kiệm
của cá nhân mà còn tiết kiệm của công; tiết kiệm toàn diện: tiền của, nguyên vật
liệu, thời gian, sức lao động.
+Liêm: Liêm khiết, trong sạch, không tham tiền tài, địa vị, danh vọng.
+Chính: Chính trực, ngay thẳng, thật thà đối với mình, đối với người, đối với
việc.
+Chí công vô tư: Đặt lợi ích của Đảng, của nhân dân lên trên hết, trước hết,
hy sinh lợi ích cá nhân vì lợi ích chung, lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ.
Mối quan hệ giữa các khái niệm: Các tiêu chuẩn đạo đức này có quan hệ
chặt chẽ với nhau, tạo tiền đề cho nhau. Hồ Chí Minh xác định cần, kiệm, liêm,
chính là bốn đức tính cần thiết của một con người, là thước đo trình độ văn
minh, tiến bộ của một dân tộc.
-Yêu thương con người: Yêu thương tất cả mọi người, trước hết là người lao
động nghèo khổ, bị bóc lột, áp bức, những người dễ bị tổn thương nhất trong xã
hội: trẻ em, người già, phụ nữ; yêu thương con người trên lập trường của giai
cấp công nhân; chăm lo mọi mặt đời sống con người để con người được thỏa
mãn các nhu cầu, lợi ích, có điều kiện phát triển toàn diện cá nhân.
-Tinh thần quốc tế trong sáng, thủy chung: Chuẩn mực đạo đức này điều
chỉnh hành vi ứng xử của con người trong quan hệ giữa các quốc gia, dân tộc;
nó có cơ sở từ bản chất quốc tế của giai cấp công nhân, của chế độ xã hội chủ
nghĩa.
GVHD


 Những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới
* Nói phải đi đôi với làm, nêu gương về đạo đức:
– Người nhấn mạnh đổi mới với mỗi người thì lời nói phải đi đôi với việc
làm mới đem lại hiệu quả cho bản thân mình và mới tác dụng cho những người
khác. Nếu nói nhiều mà làm ít, nói mà không làm, nói 1 đằng làm 1 nẻo thì chỉ
đem lại những hậu quả phản tác dụng. Đó là thói đạo đức giả của những giai cấp
bóc lột trong lịch sử, phải xây dựng 1 nền đạo đức mới về chất so với nền đạo
đức trước đó.
– Để xây dựng đạo đức mới cho con người, Hồ Chí Minh nhấn mạnh
phương pháp nêu gương. Người ta coi đó là phương pháp thiết thực nhất, có sức
mạnh thuyết phục to lớn trong việc giáo dục đạo đức cách mạng cho mọi người.
– Đối với Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức có thể hiểu theo nghĩa rộng phải
có những tấm gương chung, riêng, lớn, nhỏ, xa gần chẳng hạn như trong gia
đình đó là tấm gương cha mẹ đối với con cái; trong tổ chức đoàn thể, trong xã
hội...
– Người coi một nền đạo đức mới chỉ được xây dựng trên cái nền rộng lớn
vững chắc khi có những phẩm chất đạo đức, những chuẩn mực đạo đức đã trở
thành thói quen hành vi đạo đức hàng ngày phổ biến trong toàn xã hội mà tấm
gương đạo đức có ý nghĩa và thúc đẩy quá trình ấy.
*Xây dựng đi đôi với chống phải tạo thành phong trào quần chúng rộng rãi.
– Hồ Chí Minh khẳng định muốn xây dựng đạo đức mới, muốn bồi dưỡng
những phẩm chất đạo đức cách mạng cho hàng triệu con người cán bộ Đảng
viên thì cùng với việc xây dựng bồi dưỡng phẩm chất tốt đẹp phải nhất thiết phải
chống những biểu hiện xấu xa, trái với yêu cầu của đạo đức mới.
– Theo Người, việc xây dựng đạo đức mới trước hết phải được tiến hành
bằng việc giáo dục những phẩm chất, những chuẩn mực đạo đức mới từ trong
gia đình, nhà trường và ngoài xã hội.
– Theo Người để xây và chống có hiệu qủa phải tạo thành phong trào quần
chúng rộng rãi nhằm thôi thúc trách nhiệm đạo đức cá nhân để với mọi người
phấn đấu, tự bồi dưỡng và nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng. Người đặc
biệt nhấn mạnh phải quét sạch chủ nghĩa cá nhân vì nó nảy sinh nhiều căn bệnh
nguy hiểm như tham ô, lãng phí...
*Phải tu dưỡng đạo đức bền bỉ suốt đời
– Hồ Chí Minh chỉ rõ, đạo đức cách mạng không phải từ trên trời xa xuống
mà nó do đáu tranh rèn luyện bền bỉ hàng ngày mà phát triển và củng cố cũng
như ngọc càng mài càng sáng, vậy càng luyện cang trong.
GVHD


– Theo Hồ Chí Minh việc tu dưỡng đạo đức phải được thực hiện trong mọi
hoạt động thực tiễn, trong mối quan hệ xã hội và mối quan hệ quốc tế.

II, Tầm quan trọng của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chí Minh đối với thanh niên trong giai đoạn hiện nay.
1, Thực trạng của thanh niên hiện nay khi học tập và làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chi Minh.
a.Ưu điểm
-Đạo đức Hồ Chi Minh là đạo đức cách mạng nêu cao chủ nghĩa tập thể, tiêu
diệt chủ nghĩa cá nhân, lo trước thiên hạ, vui sau thiên hạ, vô ngã vị tha, chí
công vô tư. Dưới ngọn cờ của tư tưởng đó trong từng giai đoạn cách mạng, thế
hệ trẻ Việt Nam đã lập được nhiều kỳ tích to lớn, đóng góp vào tiến trình chung
của lịch sử dân tộc.
-Đi vào nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc
tế một nền đạo đức mới đã và đang hình thành cùng với công cuộc đổi mới của
Đảng, là nguồn động lực quan trọng của công cuộc phát triển đất nước. Đó là
nền đạo đức vừa phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc như: yêu nước,
thương người, sống nghĩa tình trọn vẹn, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư
với những yêu cầu mới. những nội dung mới do đòi hỏi của dân tộc và thời đại.
Nhờ đó phần lớn sinh viên, thanh niên trí thức vẫn giữ được lối sống tình nghĩa,
trong sạch, lành mạnh: khiêm tốn, luôn cần cù và sáng tạo trong học tập: sống có
bản lĩnh, có chí lập thân, lập nghiệp, năng động, nhạy bén, dám đổi mặt với
những khó khăn thách thức, dám chịu trách nhiệm, không ỷ lại, chày lười; luôn
gắn bó với nhân dân, đồng hành cùng dân tộc phấn đấu cho sự nghiệp dân giàu,
nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh.
 Những tấm gương về việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ
Chi Minh
Sẵn lòng hiến máu cứu người
Trong một lần không may bị tai nạn giao thông, thầy Lưu Ngọc Hảo, giáo
viên Trường THCS Quế Xuân nhập viện cấp cứu trong tình trạng thiếu máu
nghiêm trọng. Để kịp thời tiếp máu và cứu chữa bệnh nhân, Bệnh viện Đa khoa
khu vực Quảng Nam (Điện Bàn) nhanh chóng thông báo tình trạng sức khỏe,
cũng như nhóm máu của thầy Hảo đến Ban chủ nhiệm Câu lạc bộ Ngân hàng
máu sống xã Quế Xuân 2. Lập tức, Ban chủ nhiệm liên hệ tất cả thành viên Câu
lạc bộ có cùng nhóm máu với thầy Hảo, ngay sau đó hai thành viên của Câu lạc
bộ có khả năng “ứng cứu” nhanh nhất là anh Hồ Văn Hùng và anh Phan Ngọc
Tâm đến bệnh viện trực tiếp hiến máu cứu người. “Nhờ có lượng máu hiến tặng
của các bạn trẻ nên tôi kịp thời được phẫu thuật, qua khỏi cơn nguy hiểm. Sức
khỏe của tôi hiện nay tiến triển tốt, tôi rất cảm kích trước hành động đẹp, tấm
lòng nhân ái, không ngại sẻ chia của các bạn trẻ trong Câu lạc bộ Ngân hàng
GVHD


máu sống”. Với tinh thần “một giọt máu cho đi - một cuộc đời ở lại”, thành viên
Câu lạc bộ không ngại sẻ chia những giọt máu của mình để cứu giúp người
bệnh. Không chỉ hiến máu cứu người bệnh trong xã, bệnh viện nào có bệnh nhân
cần máu cấp cứu, khi liên hệ Câu lạc bộ, các thành viên luôn sẵn lòng đến tận
nơi truyền máu. Câu lạc bộ cũng là cầu nối đắc lực trong kêu gọi các tấm lòng
giúp đỡ người bệnh vượt qua hoạn nạn” - anh Lộc chia sẻ.
Tình nguyện vì cộng đồng
Anh Lưu Văn Tình - Bí thư Đoàn thanh niên xã Quế Xuân 2 cho biết, thời
gian qua, Ban Chấp hành Đoàn xã xác định việc “học tập và làm theo tư tưởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là nội dung xuyên suốt. Do đó đoàn xã luôn
chú trọng công tác giáo dục và xây dựng kế hoạch, nội dung “làm theo” phù hợp
với thực tiễn địa phương, hoàn cảnh cá nhân. Cũng chính từ việc hướng đoàn
viên thanh niên đến những việc làm cụ thể, thiết thực…, phong trào thanh niên
xung kích tình nguyện vì cộng đồng trong tuổi trẻ địa phương được khơi dậy
mạnh mẽ. Chỉ riêng năm 2017, Đoàn xã Quế Xuân 2 đã thành lập được 9 CLB
giúp bạn vượt khó tại 9 thôn trên địa bàn với hơn 150 thành viên. Vào Chủ nhật
hàng tuần, thành viên các Câu lạc bộ tổ chức ra quân thu gom ve chai để vừa
bảo vệ môi trường vừa bán gây quỹ giúp đỡ học sinh có hoàn cảnh khó khăn.
Mới đây, vào những ngày cuối năm 2017, Đoàn thanh niên xã Quế Xuân 2 tổ
chức chương trình thiện nguyện “Hành trình yêu thương” đến với trẻ em vùng
cao của xã Trà Leng, huyện Nam Trà My. Từ số tiền vận động được, đoàn xã đã
trao 350 suất quà (150 nghìn đồng/suất) cho học sinh Trường Tiểu học xã Trà
Leng và 44 suất quà cho học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của nhà
trường; đồng thời tặng 70 suất quà (300 nghìn đồng/suất) cho người nghèo ở Trà
Leng. Tuy đường sá khó khăn, phải đi bộ hàng chục cây số đường núi, nhưng
thành viên trong đoàn đều cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi tự tay mặc những
chiếc áo ấm cho học sinh vùng cao trong thời tiết giá rét” - anh Tình chia sẻ.
Cùng với các hoạt động thiện nguyện, Đoàn xã Quế Xuân 2 còn tích cực vận
động đoàn viên thanh niên ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy, chặt
phá cây mai dương; cùng nhân dân làm đường bê tông nông thôn, nạo vét kênh
mương nội đồng… “Thông qua những hoạt động thiết thực, cụ thể, phần lớn
đoàn viên thanh niên trong xã đã ý thức rõ trách nhiệm của mình đối với quê
hương, sống có trách nhiệm hơn với cộng đồng. Dù là việc nhỏ, mỗi hành động,
việc làm của tuổi trẻ địa phương đã thể hiện được tinh thần “học tập và làm theo
tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Tinh thần ấy sẽ tiếp tục được phát
huy, và hy vọng tạo được sự lan tỏa mạnh mẽ hơn nữa trong cộng đồng” - anh
Tình nói.
b.Khuyết điểm
-Bên cạnh đó, do ảnh hưởng của nền kinh tế thị trường, hội nhập quốc tế do
sự bùng phát của lối sống thực dụng chạy theo danh lợi bất chấp đạo lý đã dẫn
đến những tiêu cực trong xã hội ngày càng phổ biến. Những biểu hiện xa rời
mục tiêu của chủ nghĩa xã hội chưa được khắc phục, sự chống phá của các thế
lực phản động quốc tế nhằm thực hiện âm mưu "diễn biến hòa bình" đã tác động
GVHD


không nhỏ đến đời sống đạo đức công dân. ảnh hưởng lớn đến tâm tư, tình cảm,
ý chí phấn đấu của sinh viên, thanh niên tri thức. Hậu quả là đã có một bộ phận
sinh viên phai nhạt niềm tin, lý tưởng, mất phương hướng phấn đấu, không có trí
lập thân, lập nghiệp: chạy theo lối sống thực dụng, sống thử, sống dựa dẫm,
thiếu trách nhiệm, thờ ơ với gia đình và xã hội, sa vào nghiện ngập, hút xách:
thiếu trung thực, gian lận trong thi cử, chạy điểm, chạy thầy, chạy trường, mua
bằng cấp... Đây là những biểu hiện không thể coi thường.
-Tình trạng giới trẻ sống buông thả, không coi trọng giá trị đạo đức đã và
đang diễn ra ở nhiều nơi. Bằng chứng là các phương tiện truyền thông đã đăng
tải các bài viết phản ánh về thực trạng này. Chúng lôi bè kéo cánh để đánh nhau
(cả trai lẫn gái), thậm chí hành hung cả thầy cô giáo, con giết cha, anh giết em,
trẻ vị thành niên cũng gây ra nhiều vụ án mạng... Cách đây không lâu người ta
choáng váng vì một đoạn video clip nữ sinh đánh bạn đăng tải trên Internet.
Trong clip này một cô bé đang bị nữ sinh tóc ngắn vừa đánh tới tấp vào mặt vừa
chửi tục với kiểu “dạy dỗ” rất anh chị. Trong khi đó nhiều học sinh khác ngồi
chễm chệ ở ghế đá và thản nhiên nhìn vụ đánh hội đồng này. Một thái độ vô cảm
không thể ngờ được! Sau đó, dư luận lại đau lòng trước tình trạng gia tăng bạo
lực học đường của nữ sinh Việt Nam được phản ánh liên tục trên các phương
tiện truyền thông
-Đáng báo động hơn nữa hiện tượng sinh viên, học sinh đánh giáo viên cũng
gia tăng. Có những giáo viên đang giảng bài, bất ngờ bị học trò lấy mã tấu trong
cặp xông lên bục giảng chém trọng thương. Bên cạnh đó, tình trạng sống thử và
quan hệ tình dục trước hôn nhân ngày càng tăng cao.
-Ngoài ra, hiện nay ngày càng đông sinh viên Việt Nam chưa có thái độ
nhận thức đúng đắn đối với việc học tập. Theo một cuộc khảo sát của Phó GSTiến sĩ Phạm Công Khanh-Trường Sư phạm Hà Nội: “64% sinh viên chưa tìm
được phương pháp học tập phù hợp với đặc điểm nhận thức cá nhân. 36,1% sinh
viên bộc lộ phong cách thụ động, ngại nêu lên thắc mắc và ý kiến của mình để
đóng góp vào việc học tập trên lớp mà chỉ thích giảng viên cho nghe. Những con
số đó thật bất ngờ. Đáng buồn thay cho một thế hệ tương lai đang ngày càng
xuống dốc. Không những vậy, có những sinh viên còn tỏ thái độ vô lễ với giảng
viên, làm ồn trong lớp, phát biểu linh tinh, huýt sáo... Do họ nghĩ mình đã lớn,
có thể bày tỏ ý kiến thoải mãi. Sinh viên ngày nay tiếp cận quá nhiều phương
tiện truyền thông hiện đại như điện thoại di động, truyền hình cáp, internet... nên
dễ bị tiêm nhiễm những tư tưởng xấu. Các bạn nam thì vùi mình trong nhậu
nhẹt, cờ bạc. Số khác lại lao vào các trò vô bổ trong thế giới ảo (như Võ lâm
truyền kì, Đột kích, Audition...).

2, Mục đich của việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chi
Minh
Hiện nay đất nước ta đang đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại
hóa và đổi mới đất nước theo hướng tích cực, chủ động hội nhập kinh tế quốc tế,
GVHD


thì việc học tập rèn luyện tư tưởng đạo đức cách mạng, lối sống và làm theo tấm
gương đạo đức của Người là một việc làm hết sức quan trọng. Bởi vì tư tưởng
đạo đức của chủ tịch Hồ Chí Minh luôn là một nền tảng tinh thần xã hội, là động
lực vượt qua khó khăn thách thức để tiến lên. Do đó học tập và làm theo tấm
gương đạo đức của Người là một biện pháp quan trọng hàng đầu để mỗi cán bộ
Đảng viên và Tổ chức cơ sở Đảng khắc phục sửa chữa tình trạng suy thoái có
“tính chất nghiêm trọng” về đạo đức và lối sống, suy thoái về tư tưởng chính trị,
giữ vững niềm tin trong nhân dân về lãnh đạo Đảng.
Con người toàn diện là con người phẩm chất chính trị vững vàng, đạo đức
trong sáng, tri thức và năng lực nghề nghiệp chuyên sâu và thể chất lành mạnh.
Đó là con người đủ đức và tài để lập thân, lập nghiệp, để phục vụ Tổ quốc và
nhân dân. Tùy vào hoàn cảnh và diều kiện học tập công tác cá nhân để xác định
và xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện. Học tập và rèn luyện tư tưởng Hồ
Chí Minh là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân.
Thực trạng đạo đức sinh viên hiện nay nổi cộm nhiều vấn đề đáng lo ngại:
Một bộ phận chạy theo lối sống cá nhân thực dụng, đua đòi, sa vào tệ nạn xã hội,
tiếp thu thiếu chọn lọc lối sống từ bên ngoài... Trong bối cảnh toàn cầu hóa, hội
nhập quốc tế và phát triển nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa,
việc giáo dục đạo đức cho sinh viên cần đổi mới và toàn diện.
Điều quan trọng nhất là cần xác định một số nguyên tắc chủ yếu, làm cơ sở
đề xuất các biện pháp giáo dục đạo đức cụ thể. Nói khái quát, đó là những
nguyên tắc của đạo đức cách mạng dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác-Lênin, tư
tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam.
Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, có bốn nguyên tắc xây dựng đạo đức cách
mạng: Rèn luyện đạo đức là công việc phải tiến hành lâu dài, bền bỉ suốt đời;
giáo dục đạo đức bằng nêu gương sáng; xây dựng đạo đức cách mạng, đồng thời
đấu tranh chống lại những hiện tượng phi đạo đức; khắc phục những biểu hiện
của tư tưởng, đạo đức cũ không còn phù hợp và xây dựng tư tưởng đạo đức cách
mạng trong cán bộ, đảng viên.
Chủ tịch Hồ Chí Minh nhấn mạnh: "Chúng ta cần phải có giáo dục đạo đức
công dân để mọi người hiểu rõ: Lợi ích chung của nước nhà và lợi ích riêng của
người dân là nhất trí". Người viết về nguyên tắc kế thừa và đổi mới khi xây
dựng một nền đạo đức mới: "Đời sống mới không phải cái gì cũ cũng bỏ hết,
không phải cái gì cũng làm mới. Cái gì cũ mà xấu, thì phải bỏ… Cái gì cũ mà
tốt, thì phải phát triển thêm… Cái gì mới mà hay, thì ta phải làm". Người nói về
tác dụng của việc nêu gương sáng đạo đức: "Một tấm gương sống còn có giá trị
hơn một trăm bài diễn văn tuyên truyền".
“Người cách mạng chúng ta nếu không tu dưỡng thì cũng có phen có cái
đuôi ấy, dù nhỏ sẽ có ngày gây hậu quả khôn lường”…
Bác nhắc nhở mọi người phải thường xuyên chăm lo tu dưỡng, rèn luyện.
Nếu không chịu khó học tập, rèn luyện, nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp
vụ, thì có ngày ""cái đuôi dốt nát"" sẽ lòi ra; vì không ai trên đời này chỉ cần học
một lần là xong xuôi hết cả. Mặt khác, nếu không chịu khó tu dưỡng đạo đức, thì
GVHD


""cái đuôi cá nhân chủ nghĩa"" cũng sẽ được mọc dần lên, vì trong mỗi người
đều tồn tại cả cái tốt và cái xấu.
Học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, chúng ta thấm nhuần
những nguyên tắc xây dựng đạo đức mới mà Người nêu lên và đã suốt đời
không mệt mỏi tự rèn mình; giáo dục, động viên, cán bộ, đảng viên và nhân dân
cùng thực hiện. Đó là: Nói phải đi đôi với làm, phải nêu gương về đạo đức; Xây
đi đôi với chống; Phải tu dưỡng đạo đức suốt đời.
Chủ tịch Hồ Chí Minh từng chỉ rõ: “Đạo đức cách mạng không phải trên trời
sa xuống. Nó do đấu tranh, rèn luyện bền bỉ hằng ngày mà phát triển và củng cố.
Cũng như ngọc càng mài càng sáng, vàng càng luyện càng trong"". Thực vậy,
cái ác, cái xấu là kẻ thù của đạo đức, nhưng nó thường ẩn giấu bên trong con
người, thậm chí đội lốt ngay trong cái vỏ đạo đức. Hơn nữa, nó là ""giặc nội
xâm"", là kẻ thù bên trong nên vừa nguy hiểm, vừa khó phát hiện. Phương thuốc
đặc hiệu nhất để phòng và chống kẻ thù vô hình này là phải thường xuyên tu
dưỡng đạo đức. Bởi vậy, mỗi người chúng ta phải tự ý thức tu dưỡng, rèn luyện
đạo đức trong suốt cuộc đời; coi tu dưỡng đạo đức là một việc làm như rửa mặt
hằng ngày.

3, Phương pháp để học theo tấm gương đạo đức Hồ Chi Minh.
Thanh niên, sinh viên hiện nay vẫn cần cố gắng nhiều hơn nữa, nỗ lực hơn
nữa để xứng đáng với niềm tin yêu của Bác. Và học tập, làm theo tấm gương
đạo đức Hồ Chí Minh cũng là cách giúp chúng ta hoàn thiện bản thân mình. Có
nhiều cách để học tập, làm theo tấm gương của Bác, nhưng trước hết chúng ta
thực hiện chính những lời dạy của Bác về thanh niên, rèn luyện những phẩm
chất đạo đức mà Bác đòi hỏi ở thế hệ tương lai của nước nhà.
Đoàn Trường có thể phát động phong trào thực hiện 5 điều Bác dặn thanh
niên:
Một là, phải luôn luôn nâng cao chí khí cách mạng “trung với nước, hiếu với
dân, nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào
cũng đánh thắng”; không sợ gian khổ, hi sinh, hăng hái thi đua tăng gia sản xuất
và anh dũng chiến đấu, xung phong đi đầu trong sự nghiệp cách mạng.
Hai là, tin tưởng sâu sắc ở lực lượng và trí tuệ của tập thể, của nhân dân;
tăng cường đoàn kết và giúp đỡ lẫn nhau; nâng cao ý thức tổ chức và kỉ luật;
kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân và chủ nghĩa tự do.
Ba là, luôn luôn trau dồi đạo đức cách mạng, khiêm tốn và giản dị; chống
kiêu căng, tự mãn; chống lãng phí, xa hoa; thực hành tự phê bình và phê bình
nghiêm chỉnh để giúp nhau cùng tiến bộ mãi.
Bốn là, ra sức nâng cao trình độ chính trị, văn hoá, khoa học, kĩ thuật và
quân sự để cống hiến ngày càng nhiều hơn cho Tổ quốc, cho nhân dân.
Năm là, luôn luôn chú ý dìu dắt và giáo dục thiếu niên và nhi đồng, làm
gương tốt về mọi mặt cho đàn em noi theo.
GVHD


Nếu thực hiện được những lời căn dặn trên đây của Bác, là chúng ta đang
giáo dục bản thân mình một cách toàn diện, sống tốt hơn và cống hiến nhiều hơn
cho đất nước và xã hội.
Đặc biệt, thanh niên, sinh viên cần đẩy mạnh việc trau dồi những phẩm chất
đạo đức mà Hồ Chí Minh đòi hỏi ở những con người Việt Nam trong thời đại
mới: Trung với nước, hiếu với dân; Cần, Kiệm, Liêm, Chính, Chí công vô tư;
Lòng yêu thương con người; Tinh thần quốc tế trong sáng v.v.
Rất nhiều bạn sinh viên đang có hoàn cảnh khó khăn, chúng ta có thể tìm
hiểu và giúp đỡ nhau qua các hành động cụ thể: quyên góp ủng hộ bạn, giới
thiệu việc làm thêm v.v. Rất nhiều cảnh đời xung quanh chúng ta cần được cảm
thông và chia sẻ: những em bé mồ côi, người khuyết tật, người già neo đơn…
Sự giúp đỡ của chúng ta đối với họ không chỉ có ý nghĩa về mặt vật chất mà
quan trọng hơn là động viên họ về mặt tinh thần, để họ có thêm nghị lực và tình
yêu vào cuộc sống. Chiến dịch Mùa hè xanh, Sinh viên tình nguyện,... chúng ta
đã, đang và sẽ làm tốt hơn nữa. Hay, học tập tốt cũng chính là nhiệm vụ của
thanh niên sinh viên như lời dạy của Bác Hồ.
Học tập đạo đức của Bác Hồ, chúng ta còn có thể học tập qua chính những
tấm gương thầy cô, bè bạn xung quanh. Và hãy để việc học tập đó đi vào chính
cuộc sống hàng ngày của thanh niên, sinh viên, chứ không phải là những hoạt
động có tính chất phong trào. Bởi học tập, làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí
Minh là để giúp chúng ta sống tốt hơn, đẹp hơn.
Trước hết, mỗi đoàn viên, sinh viên phải thấm nhuần giá trị đạo đức tấm
gương Hồ Chí Minh. Điều này không chỉ dừng ở việc chỉ đọc lí thuyết suông mà
cần phải bằng hành động thực tế chứng minh. Hiện nay, Đảng ta đang phát động
cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”.
Bên cạnh đó, vấn đề học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
còn thể hiện ở chỗ cần có sự nêu gương, chỉ bảo của tất cả những người thầy về
những vấn đề đạo đức đặt ra đối với mỗi ngành nghề cụ thể, để sinh viên khi ra
trường có thể trở thành những con người vừa “hồng” vừa “chuyên” đúng như
mong muốn của Bác Hồ. Đây mới thực sự là kết quả to lớn, bền vững, góp phần
thiết thực vào công cuộc xây dựng đất nước hiện nay.

GVHD


KẾT LUẬN
Sự nghiệp đổi mới đất nước đã và đang đặt ra những yêu cầu ngày càng cao
đối với sự hình thành và phát triển những phẩm chất đạo đức tốt đẹp của con
người Việt Nam, đồng thời tạo ra những thuận lợi và những thử thách mới đối
với mỗi chúng ta trong lĩnh vực đạo đức. Hơn lúc nào hết, hiện nay toàn Đảng,
toàn dân ta phải quan tâm đầy đủ đến vấn đề đạo đức, tiếp tục xây dựng, hoàn
thiện những chuẩn mực đạo đức đúng đắn, tiến bộ; đẩy mạnh giáo dục, rèn
luyện và tăng cường quản lý đạo đức trong Đảng và trong nhân dân. Kế thừa
truyền thống đạo đức tốt đẹp của ông cha, học tập và làm theo tấm gương đạo
đức Hồ Chí Minh là một trong những biện pháp quan trọng để khắc phục sự suy
thoái về đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm lành mạnh
nền đạo đức xã hội, góp phần giữ vững sự ổn định chính trị, xã hội, tạo động lực
cho sự phát triển nhanh, hiệu quả, bền vững. Vấn đề cơ bản nhất khi thực hiện
cuộc vận động là mỗi người chúng ta phải nhận thức đầy đủ vị trí của vấn đề đạo
đức, thường xuyên tự giác, nỗ lực học tập, rèn luyện, tu dưỡng theo gương Bác
Hồ vĩ đại.
Tóm lại, thanh niên luôn phấn đấu rèn luyện theo phẩm chất đạo đức cách
mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh để xứng đáng là đội dự bị của Đảng, đồng thời
cũng để khẳng định vai trò làm chủ của thanh niên đối với trọng trách mà Đảng
và Nhà nước giao cho và cùng giúp sức vào xây dựng một nước nhà tốt đẹp Một Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh.

GVHD


TÀI LIỆU THAM KHẢO
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chi Minh (Th.s Nguyễn Thị Thành
Lê)
Giáo trình Tư tưởng Hồ Chi Minh (Nhà xuất bản chinh trị
Quốc gia)
Tài liệu Ebook(doc.edu.vn)
Tư tưởng Hồ Chi Minh (Wikipedia)
http://loigiaihay.com/sinh-vien-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuongtam-guong-dao-duc-ho-chi-minhc124a20451.html#ixzz5Iea0jvN7
http://loigiaihay.com/sinh-vien-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuongtam-guong-dao-duc-ho-chi-minhc124a20451.html#ixzz5IeahYMTv

GVHDTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×