Tải bản đầy đủ

Cẩm nang luyện thi GSAT Samsung mới nhất 2020


NỘI DUNG TÀI LIỆU NÀY, DỰA TRÊN KIẾN
THỨC TÁC GIẢ TÌM HIỂU, THAM KHẢO SÁCH
LUYỆN GSAT HÀN QUỐC, VÀ PHÂN LOẠI
THÀNH CÁC DẠNG BÀI THEO CÁC MỨC ĐỘ
PHÙ HỢP ĐỂ NGƯỜI ĐỌC LÀM QUEN VỚI BÀI
THI GSAT, CUỐI TÀI LIỆU SẼ LÀ PHẦN ĐÁP ÁN
VÀ GIẢI THÍCH ĐỂ NGƯỜI ĐỌC CÓ THỂ HIỂU
RÕ HƠN CÂU HỎI.
CHÚC CÁC BẠN TRỞ THÀNH FRESH STAFF CỦA SAMSUNG


Bài tập logic số học
Dạng 1: Tìm quy luật của các dãy số

I


Điền vào số bị thiếu trong dãy số sau:
Câu 1: IQ Tests in Logical Thinking :
What number comes in the blank in each sequence below?

3, 10, 20, 27, ____, 44
1, 3, 6, 10, 15, ____
213, 426, ____, 852, 1065, 1278
4, 8, 16, 32, 64, ____
200, 196, 180, 116, ____
Câu 2.
a. 3,5,8,12,17,25,34.........
b. 1, 3, 8, 19, 42, 89, …
c. Điền số vào dấu chấm hỏi: 13, 14, 18, 23, 32, ?
d. Tìm số tiếp theo của dãy 1 -> 3 -> 7 -> 15 -> 31 -> 63 -> 127 -> ?
e. 3 -> 6 -> -24 -> -48 -> ?
f. Cho dãy: 0,1,2,4,6,9,12,16,?
g. Điền số tiếp theo vào dấu ?:
3 -> 6 -> -24 -> -48 -> ?
h. 1 -> 3 -> 7 -> 15 -> 31 -> 63 -> 127 -> ?
Câu 3. Tìm số thích hợp điền vào dấu ba chấm sao cho hợp quy luật:
a. 6,8,12,16,24,32,....
b. 67/8 ; 29/16 ;55/8 ;33/16 , 43/8 ,...
c. 4, 18 , 48, 100 ?
d. 10, 30, 32, 96, 98, 294, 296, ?, ?

ỆU

LI

H

CA

O

KH

Câu 1: Các số còn thiếu là số nào

oc3d

12

Dạng 2. Điền số vào bảng


A.19-16-35
B.21-27-37
C.20-14-34
D.18-15-36
Câu 2. Điền vào dấu chấm hỏi:

I


ỆU

LI

Câu 3. Điền số vào ô trống

H

C


A

O

KH

Câu 4.

oc

3d

12

.
Câu 5.

.
Câu 6.


I


ỆU
LI

H
C


A
O

oc
3d
12

Câu 8.

KH

Câu 7.


I

ỆU

LI
8

7

28

24

5

20

?

b.
13

52

7

?

14

20

21

6

45

H

C

12Câu 9..
a.
3

A

O

KH
oc

3d

12

Câu 10.


I


ỆU
LI

H
C


A
O
KH

oc
3d
12


I


ỆU
LI

H
C


A
O
KH

oc
3d
12


I


ỆU
LI

H
C


A
O
KH

oc
3d
12


Bài tập logic điều kiện

I


Câu 1. Một dãy 6 văn phòng được xây dựng trong một hàng và chúng được chia nhau
bởi sáu vách ngăn, được đánh số từ 1 – 6. Do đó âm thanh, tiếng nói và mùi thuốc lá dễ
dàng di chuyển từ phòng này sang phòng khác. Có 6 nhân viên được phân vào 6 phòng
này.
Ông Robin yêu cầu điện thoại bàn của công ty sẽ đặt ở phòng mình. Ông Michael và ông
Brownie yêu cầu được ở phòng cạnh nhau để tham khảo ý kiến lẫn nhau thường xuyên
trong khi làm việc. Cô Harmour, là một nhân viên cao cấp và cô ấy đã được phân phòng
năm, trong đó có các cửa sổ lớn. Ông David yêu cầu ở phòng có không gian thoáng đãng
và ông không thích ồn ào. Ông Tommy, ông Michael và ông Brownie là hút thuốc. Cô
Harmour bị dị ứng với thuốc lá và yêu cầu các phòng bên cạnh phòng cô là những người
không hút thuốc. Ông Tommy không thích tiếng chuông điện thoại.
Giám đốc yêu cầu tất cả các nhân viên giữ một bầu không khí hòa bình trong giờ làm
việc.
(a) Ai sẽ là người ở phòng xa nhất
(1) Cô Harmour
(2) Ông Michael
(3) Ông Tommy
(4) Ông David
(5) Ông Robin
(b) Ba người hút thuốc lá được ngồi trong các phòng.
(1) 1, 4 và 2
(2) 3, 2 và 6
(3) 1, 4 và 3
(4) 1, 2 và 3
(5) 1, 2 và 6
(c) Ai sẽ là người ở cạnh phòng ông Robin
(1) Cô Harmour
(2) Ông Michael
(3) Ông Tommy
(4) Ông David
(5) Ông Brownie

ỆU

LI

H

CA

O

KH

oc

3d

12

Câu 2. Trong một trò chơi, có đúng 6 cái cốc úp, được xếp kề nhau thành một đường
thẳng, và trong mỗi cái cốc có một quả bóng được dấu. Các cái cốc được đánh số từ 1
đến 6. Mỗi một quả bóng được sơn bằng một màu duy nhất. Màu của các quả bóng là:
xanh, tím, cam, tía, đỏ và vàng. Các quả bóng được dấu dưới các cái cốc tuân theo các
điều kiện sau: Quả bóng màu tía phải được dấu dưới cái cốc có đánh số nhỏ hơn cái cốc
chứa quả bóng màu cam. Quả bóng màu đỏ phải được dấu ở cái cốc kề với cái cốc chứa
quả bóng màu tím. Quả bóng màu xanh phải được dấu ở cốc thứ 5.
Câu 1: Quả bóng màu nào dưới đây có thể nằm dưới chiếc cốc thứ 6?
A. Xanh B. Tím C. Tía D. Đỏ E. Vàng
Câu 2 Thứ tự nào sau đây có thể là thứ tự màu của các quả bóng dấu dưới các cái cốc
theo thứ tự từ 1 đến 6?
A. Xanh, vàng, tím, đỏ, tía, cam B. Tím, xanh, tía, đỏ, cam, vàng


C. Tím, đỏ, tía, vàng, xanh, cam D. Cam, vàng, đỏ, tím, xanh, tía
E. Đỏ, tía, tím, vàng, xanh, cam
Câu 3 Nếu quả bóng màu tím nằm dưới cốc thứ tư, thì quả bóng đỏ phải nằm dưới cốc
thứ
A. 1 B. 2 C. 3 D. 5 E. 6
Câu 4 Điều nào sau đây phải đúng?
A. Quả bóng xanh nằm dưới cốc được đánh số nhỏ hơn cốc chứa quả bóng vàng
B. Quả bóng cam nằm dưới cốc được đánh số nhỏ hơn cốc chứa quả bóng xanh
C. Quả bóng tía nằm dưới cốc được đánh số nhỏ hơn cốc chứa quả bóng xanh
D. Quả bóng tía nằm dưới cốc được đánh số nhỏ hơn cốc chứa quả bóng đỏ
E. Quả bóng đỏ nằm dưới cốc được đánh số nhỏ hơn cốc chứa quả bóng vàng

I


Câu 5 Nếu quả bóng tía nằm dưới cốc thứ 4, quả bóng cam phải nằm dưới cốc thứ
A. 1 B. 2 C. 3 D. 5 E. 6

ỆU

LI

Câu 6 Nếu quả bóng tím nằm dưới chiếc cốc thứ nhất, cặp quả bóng màu nào dưới đây
phải nằm dưới hai cốc kề nhau?
A. Xanh và cam B. Xanh và vàng C. Tía và đỏ D. Tía và vàng E. Vàng và đỏ

H

CCâu 7 Nếu quả bóng cam nằm dưới chiếc cốc thứ hai, cặp quả bóng màu nào dưới đây có
thể nằm dưới hai cốc kề nhau?
A. Xanh và tím B. Xanh và tía C. Cam và vàng D. Tía và đỏ E. Đỏ và vàng

A

O

KH

Câu 3.
Có 3 loại trái cây - táo, cam và mận được đóng gói trong 4 thùng đóng kín.
Với mỗi trái cây, có đúng 3 thùng chứa trái cây này. Mỗi thùng đều
được dán nhãn ghi các loại trái cây bên trong thùng đó. Tuy nhiên, do nhầm
lẫn của người dán nhãn, có 2 nhãn đã bị đổi chỗ cho nhau, kết quả là chỉ có
2 nhãn được dán đúng, hai nhãn còn lại bị dán sai.
Và kết quả là các thùng được dán nhãn như sau:
Thùng 1: Táo và cam
Thùng 2: Táo và mận
Thùng 3: Cam và mận
Thùng 4: Táo, cam và mận
Câu 1
Nếu thùng 1 và thùng 4 được dán nhãn đúng thì điều nào sau đây buộc phải
đúng?
(A) Cả hai thùng 1 và 2 đều chứa táo.
(B) Cả hai thùng 1 và 2 đều chứa cam.
(C) Cả hai thùng 1 và 3 đều chứa cam.
(D) Cả hai thùng 2 và 3 đều chứa táo.
(E) Cả hai thùng 3 và 4 đều chứa cam.
Câu 2
Nếu thực sự thùng 3 không chứa táo thì điều nào sau đây buộc phải đúng?
(A) Thùng 1 được dán nhãn đúng
(B) Thùng 2 được dán nhãn đúng
(C) Thùng 3 được dán nhãn đúng
(D) Thùng 1 không chứa táo
(E) Thùng 2 không chứa cam

oc

3d

12


I


Câu 3
Nếu thùng 4 thực sự không chứa táo thì điều nào sau đây buộc phải đúng
(A) Thùng 3 được dán nhãn đúng
(B) Thùng 4 được dán nhãn đúng
(C) Thùng 1 bị dán nhãn sai
(D) Thùng 2 bị dán nhãn sai
(E) Thùng 3 bị dán nhãn sai
Câu 4
Nếu ta biết rằng chắc chắn thùng 4 có chứa ít nhất là táo và cam thì điều
nào sau đây buộc phải đúng?
(A) Nếu thùng 1 chứa ít nhất là táo và cam thì thùng 2 chứa mận.
(B) Nếu thùng 1 chỉ chứa táo và cam thì thùng 2 chứa táo.
(C) Nếu thùng 2 chỉ chứa táo và cam thùng 1 không chứa táo.
(D) Nếu thùng 2 chứa ít nhất là cam và mận thì thùng 4 không chứa mận.
(E) Nếu thùng 3 chứa ít nhất là táo và mận thì thùng 2 không chứa mận.
Câu 5
Nếu thùng 1 được dán nhãn đúng, điều nào sau đây buộc phải đúng?
(A) Thùng 2 không chứa táo.
(B) Thùng 2 không chứa cam.
(C) Thùng 2 không chứa mận.
(D) Thùng 4 chứa một số quả táo.
(E) Thùng 4 chứa một số quả mận.
Câu 6
Nếu thùng 1 và thùng 4 là các thùng bị dán nhãn sai, điều nào sau đây buộc phải đúng?
(A) Thùng 1 chứa tất cả các loại trái cây.
(B) Thùng 2 chứa tất cả các loại trái cây.
(C) Thùng 3 chứa tất cả các loại trái cây.
(D) Thùng 3 không chứa cam.
(E) Thùng 3 không chứa mận

ỆU

LI

H

CA

O

KH

oc

3d

12

Câu 4. Bảy

học viên A, B, C, D, E, F và G ngồi cùng 1 hàng. C ngồi giữa A và D, E ngồi
giữa F và G, B ngồi giữa D và F, A và G ngồi ở 2 đầu. Hỏi D ngồi giữa:
o
o
o
o

(A) giữa C và B
(B) giữa A và B
(C) giữa B và E
(D) giữa C và F

Câu 5. Có 9 nhân viên A, B, C, D, E, F, G, H, J được phân làm 3 tổ để đảm nhiệm 3 dự
án P1, P2, P3
-

E và H cùng 1 tổ

-

D và J không cùng 1 tổ

-

B có thể cùng tổ với D hoặc H


-

H thực hiện dự án P2

1. Ai chắc chắn thực hiện dự án P2
2. Nếu J thực hiện dự án P1, thì ai chắc chắn thực hiện dự án P3
3. Có bao nhiêu cách sắp xếp các tổ

I


Câu 6: Trong một trường THCS Hà Nội có ba thầy giáo là Minh, Tuấn, Vinh dạy các
môn Sinh, Địa, Toán, Sử, Anh, Pháp, mỗi thầy dạy gộp 2 môn.
Người ta biết về các thầy như sau :
- Thầy Địa và thầy dạy tiếng Pháp là láng giềng của nhau
- Thầy Minh trẻ nhất trong ba thầy
- Thầy Tuấn, thầy dạy Sinh thường đi với nhau trên đường về nhà
- Thầy dạy Sinh nhiều tuổi hơn thầy dạy Toán
- Thầy dạy tiếng Anh, thầy dạy Toán và thầy Minh khi rãnh rỗi thi đánh cầu lông với một
thầy thứ tư
Hãy xác định xem thầy nào dạy môn nào ?

ỆU

LI

H

CCâu 7. Trong kì thi HS giỏi tỉnh có 4 bạn Phương, Dương, Hiếu, Hằng tham gia. Được
hỏi quê mỗi người ở đâu ta nhận được các câu trả lời sau:
Phương: Dương ở Thăng Long còn tôi ở Quang Trung
Dương : Tôi cũng ở Quang Trung còn Hiếu ở Thăng Long
Hiếu : Không, tôi ở Phúc Thành còn Hằng ở Hiệp Hoà
Hằng : Trong các câu trả lời trên đều có 1 phần đúng 1 phần sai.
Em hãy xác định quê của mỗi bạn.

A

O

KH

12

Dạng 1: Tìm quy luật của các dãy số

3d

Bài tập logic số học

oc

Điền vào số bị thiếu trong dãy số sau:
Câu 1: IQ Tests in Logical Thinking :
What number comes in the blank in each sequence below?
3, 10, 20, 27, ____, 44
1, 3, 6, 10, 15, ____
213, 426, ____, 852, 1065, 1278
4, 8, 16, 32, 64, ____
200, 196, 180, 116, ____
Câu 2.
a. 3,5,8,12,17,25,34.........
b. 1, 3, 8, 19, 42, 89, …
c. Điền số vào dấu chấm hỏi: 13, 14, 18, 23, 32, ?
d. Tìm số tiếp theo của dãy 1 -> 3 -> 7 -> 15 -> 31 -> 63 -> 127 -> ?
e. 3 -> 6 -> -24 -> -48 -> ?
f. Cho dãy: 0,1,2,4,6,9,12,16,?


g. Điền số tiếp theo vào dấu ?:
3 -> 6 -> -24 -> -48 -> ?
h. 1 -> 3 -> 7 -> 15 -> 31 -> 63 -> 127 -> ?
Câu 3. Tìm số thích hợp điền vào dấu ba chấm sao cho hợp quy luật:
a. 6,8,12,16,24,32,....
b. 67/8 ; 29/16 ;55/8 ;33/16 , 43/8 ,...
c. 4, 18 , 48, 100 ?
d. 10, 30, 32, 96, 98, 294, 296, ?, ?

Dạng 2. Điền số vào bảng

I


Câu 1: Các số còn thiếu là số nào

ỆU

LI
H

C


A

O

KH
oc

3d

Câu 3. Điền số vào ô trống

12

A.19-16-35
B.21-27-37
C.20-14-34
D.18-15-36
Câu 2. Điền vào dấu chấm hỏi:


Câu 4.

I


H
C


oc
3d
12

Câu 6.

A
O
KH

.

ỆU
LI

.
Câu 5.


I


ỆU
LI

H
C


A
O

oc
3d
12

Câu 8.

KH

Câu 7.


I

ỆU

LI
8

7

28

24

5

20

?

b.
13

52

7

?

14

20

21

6

45

H

C

12Câu 9..
a.
3

A

O

KH
oc

3d

12

Câu 10.


I


ỆU
LI

H
C


A
O
KH

oc
3d
12


I


ỆU
LI

H
C


A
O
KH

oc
3d
12


I


ỆU
LI

H
C


A
O
KH

oc
3d
12


Bài tập logic điều kiện

I


Câu 1. Một dãy 6 văn phòng được xây dựng trong một hàng và chúng được chia nhau
bởi sáu vách ngăn, được đánh số từ 1 – 6. Do đó âm thanh, tiếng nói và mùi thuốc lá dễ
dàng di chuyển từ phòng này sang phòng khác. Có 6 nhân viên được phân vào 6 phòng
này.
Ông Robin yêu cầu điện thoại bàn của công ty sẽ đặt ở phòng mình. Ông Michael và ông
Brownie yêu cầu được ở phòng cạnh nhau để tham khảo ý kiến lẫn nhau thường xuyên
trong khi làm việc. Cô Harmour, là một nhân viên cao cấp và cô ấy đã được phân phòng
năm, trong đó có các cửa sổ lớn. Ông David yêu cầu ở phòng có không gian thoáng đãng
và ông không thích ồn ào. Ông Tommy, ông Michael và ông Brownie là hút thuốc. Cô
Harmour bị dị ứng với thuốc lá và yêu cầu các phòng bên cạnh phòng cô là những người
không hút thuốc. Ông Tommy không thích tiếng chuông điện thoại.
Giám đốc yêu cầu tất cả các nhân viên giữ một bầu không khí hòa bình trong giờ làm
việc.
(c) Ai sẽ là người ở phòng xa nhất
(1) Cô Harmour
(2) Ông Michael
(3) Ông Tommy
(4) Ông David
(5) Ông Robin
(d) Ba người hút thuốc lá được ngồi trong các phòng.
(1) 1, 4 và 2
(2) 3, 2 và 6
(3) 1, 4 và 3
(4) 1, 2 và 3
(5) 1, 2 và 6
(d) Ai sẽ là người ở cạnh phòng ông Robin
(1) Cô Harmour
(2) Ông Michael
(3) Ông Tommy
(4) Ông David
(5) Ông Brownie

ỆU

LI

H

CA

O

KH

oc

3d

12

Câu 2. Trong một trò chơi, có đúng 6 cái cốc úp, được xếp kề nhau thành một đường
thẳng, và trong mỗi cái cốc có một quả bóng được dấu. Các cái cốc được đánh số từ 1
đến 6. Mỗi một quả bóng được sơn bằng một màu duy nhất. Màu của các quả bóng là:
xanh, tím, cam, tía, đỏ và vàng. Các quả bóng được dấu dưới các cái cốc tuân theo các
điều kiện sau: Quả bóng màu tía phải được dấu dưới cái cốc có đánh số nhỏ hơn cái cốc
chứa quả bóng màu cam. Quả bóng màu đỏ phải được dấu ở cái cốc kề với cái cốc chứa
quả bóng màu tím. Quả bóng màu xanh phải được dấu ở cốc thứ 5.
Câu 1: Quả bóng màu nào dưới đây có thể nằm dưới chiếc cốc thứ 6?
A. Xanh B. Tím C. Tía D. Đỏ E. Vàng
Câu 2 Thứ tự nào sau đây có thể là thứ tự màu của các quả bóng dấu dưới các cái cốc
theo thứ tự từ 1 đến 6?
A. Xanh, vàng, tím, đỏ, tía, cam B. Tím, xanh, tía, đỏ, cam, vàng


C. Tím, đỏ, tía, vàng, xanh, cam D. Cam, vàng, đỏ, tím, xanh, tía
E. Đỏ, tía, tím, vàng, xanh, cam
Câu 3 Nếu quả bóng màu tím nằm dưới cốc thứ tư, thì quả bóng đỏ phải nằm dưới cốc
thứ
A. 1 B. 2 C. 3 D. 5 E. 6
Câu 4 Điều nào sau đây phải đúng?
A. Quả bóng xanh nằm dưới cốc được đánh số nhỏ hơn cốc chứa quả bóng vàng
B. Quả bóng cam nằm dưới cốc được đánh số nhỏ hơn cốc chứa quả bóng xanh
C. Quả bóng tía nằm dưới cốc được đánh số nhỏ hơn cốc chứa quả bóng xanh
D. Quả bóng tía nằm dưới cốc được đánh số nhỏ hơn cốc chứa quả bóng đỏ
E. Quả bóng đỏ nằm dưới cốc được đánh số nhỏ hơn cốc chứa quả bóng vàng

I


Câu 5 Nếu quả bóng tía nằm dưới cốc thứ 4, quả bóng cam phải nằm dưới cốc thứ
A. 1 B. 2 C. 3 D. 5 E. 6

ỆU

LI

Câu 6 Nếu quả bóng tím nằm dưới chiếc cốc thứ nhất, cặp quả bóng màu nào dưới đây
phải nằm dưới hai cốc kề nhau?
A. Xanh và cam B. Xanh và vàng C. Tía và đỏ D. Tía và vàng E. Vàng và đỏ

H

CCâu 7 Nếu quả bóng cam nằm dưới chiếc cốc thứ hai, cặp quả bóng màu nào dưới đây có
thể nằm dưới hai cốc kề nhau?
A. Xanh và tím B. Xanh và tía C. Cam và vàng D. Tía và đỏ E. Đỏ và vàng

A

O

KH

Câu 3.
Có 3 loại trái cây - táo, cam và mận được đóng gói trong 4 thùng đóng kín.
Với mỗi trái cây, có đúng 3 thùng chứa trái cây này. Mỗi thùng đều
được dán nhãn ghi các loại trái cây bên trong thùng đó. Tuy nhiên, do nhầm
lẫn của người dán nhãn, có 2 nhãn đã bị đổi chỗ cho nhau, kết quả là chỉ có
2 nhãn được dán đúng, hai nhãn còn lại bị dán sai.
Và kết quả là các thùng được dán nhãn như sau:
Thùng 1: Táo và cam
Thùng 2: Táo và mận
Thùng 3: Cam và mận
Thùng 4: Táo, cam và mận
Câu 1
Nếu thùng 1 và thùng 4 được dán nhãn đúng thì điều nào sau đây buộc phải
đúng?
(A) Cả hai thùng 1 và 2 đều chứa táo.
(B) Cả hai thùng 1 và 2 đều chứa cam.
(C) Cả hai thùng 1 và 3 đều chứa cam.
(D) Cả hai thùng 2 và 3 đều chứa táo.
(E) Cả hai thùng 3 và 4 đều chứa cam.
Câu 2
Nếu thực sự thùng 3 không chứa táo thì điều nào sau đây buộc phải đúng?
(A) Thùng 1 được dán nhãn đúng
(B) Thùng 2 được dán nhãn đúng
(C) Thùng 3 được dán nhãn đúng
(D) Thùng 1 không chứa táo
(E) Thùng 2 không chứa cam

oc

3d

12


I


Câu 3
Nếu thùng 4 thực sự không chứa táo thì điều nào sau đây buộc phải đúng
(A) Thùng 3 được dán nhãn đúng
(B) Thùng 4 được dán nhãn đúng
(C) Thùng 1 bị dán nhãn sai
(D) Thùng 2 bị dán nhãn sai
(E) Thùng 3 bị dán nhãn sai
Câu 4
Nếu ta biết rằng chắc chắn thùng 4 có chứa ít nhất là táo và cam thì điều
nào sau đây buộc phải đúng?
(A) Nếu thùng 1 chứa ít nhất là táo và cam thì thùng 2 chứa mận.
(B) Nếu thùng 1 chỉ chứa táo và cam thì thùng 2 chứa táo.
(C) Nếu thùng 2 chỉ chứa táo và cam thùng 1 không chứa táo.
(D) Nếu thùng 2 chứa ít nhất là cam và mận thì thùng 4 không chứa mận.
(E) Nếu thùng 3 chứa ít nhất là táo và mận thì thùng 2 không chứa mận.
Câu 5
Nếu thùng 1 được dán nhãn đúng, điều nào sau đây buộc phải đúng?
(A) Thùng 2 không chứa táo.
(B) Thùng 2 không chứa cam.
(C) Thùng 2 không chứa mận.
(D) Thùng 4 chứa một số quả táo.
(E) Thùng 4 chứa một số quả mận.
Câu 6
Nếu thùng 1 và thùng 4 là các thùng bị dán nhãn sai, điều nào sau đây buộc phải đúng?
(A) Thùng 1 chứa tất cả các loại trái cây.
(B) Thùng 2 chứa tất cả các loại trái cây.
(C) Thùng 3 chứa tất cả các loại trái cây.
(D) Thùng 3 không chứa cam.
(E) Thùng 3 không chứa mận

ỆU

LI

H

CA

O

KH

oc

3d

12

Câu 4. Bảy

học viên A, B, C, D, E, F và G ngồi cùng 1 hàng. C ngồi giữa A và D, E ngồi
giữa F và G, B ngồi giữa D và F, A và G ngồi ở 2 đầu. Hỏi D ngồi giữa:
o
o
o
o

(A) giữa C và B
(B) giữa A và B
(C) giữa B và E
(D) giữa C và F

Câu 5. Có 9 nhân viên A, B, C, D, E, F, G, H, J được phân làm 3 tổ để đảm nhiệm 3 dự
án P1, P2, P3
-

E và H cùng 1 tổ

-

D và J không cùng 1 tổ

-

B có thể cùng tổ với D hoặc H


-

H thực hiện dự án P2

4. Ai chắc chắn thực hiện dự án P2
5. Nếu J thực hiện dự án P1, thì ai chắc chắn thực hiện dự án P3
6. Có bao nhiêu cách sắp xếp các tổ

I


Câu 6: Trong một trường THCS Hà Nội có ba thầy giáo là Minh, Tuấn, Vinh dạy các
môn Sinh, Địa, Toán, Sử, Anh, Pháp, mỗi thầy dạy gộp 2 môn.
Người ta biết về các thầy như sau :
- Thầy Địa và thầy dạy tiếng Pháp là láng giềng của nhau
- Thầy Minh trẻ nhất trong ba thầy
- Thầy Tuấn, thầy dạy Sinh thường đi với nhau trên đường về nhà
- Thầy dạy Sinh nhiều tuổi hơn thầy dạy Toán
- Thầy dạy tiếng Anh, thầy dạy Toán và thầy Minh khi rãnh rỗi thi đánh cầu lông với một
thầy thứ tư
Hãy xác định xem thầy nào dạy môn nào ?

ỆU

LI

H

CCâu 7. Trong kì thi HS giỏi tỉnh có 4 bạn Phương, Dương, Hiếu, Hằng tham gia. Được
hỏi quê mỗi người ở đâu ta nhận được các câu trả lời sau:
Phương: Dương ở Thăng Long còn tôi ở Quang Trung
Dương : Tôi cũng ở Quang Trung còn Hiếu ở Thăng Long
Hiếu : Không, tôi ở Phúc Thành còn Hằng ở Hiệp Hoà
Hằng : Trong các câu trả lời trên đều có 1 phần đúng 1 phần sai.
Em hãy xác định quê của mỗi bạn.

A

O

KH

3d

Dạng 3: Lôgic hình

12

Phần 2

oc

Gồm các loại bài tập chính:
- Bài tập hình chiếu: Cho 3 hình chiếu và tìm hình chiếu trục đo với đủ các loại
góc nhìn.
- Bài tập hình 3D được ghép bởi 3 hay nhiều khối và bạn phải tìm 1 trong các khối
ghép 3D đó với các loại góc nhìn khác nhau,
- Baì tập gấp giấy và người ta đục lỗ ở góc bất kỳ sau đó tìm hình đúng..
- Bài tập xoay hình theo quy luật hoặc tìm hình đúng với quy luật đã cho ( phần này
gần giống phần loogic số, việc khó nhất là tìm ra quy luật).
Bài 1.


I

3. C

4. D

5. E

H

C2. B

ỆU

LI
1.
1. A
Câu 2.

A

O

KH
oc

3d

12

Câu 4.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×