Tải bản đầy đủ

TRƯỜNG đại học dân lập văn LANG KHOA CÔNG NGHỆ và QUẢN lý môi TRƯỜNG HƯỚNG dẫn FORMAT THUYẾT MINH đồ án môn học

TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP VĂN LANG
KHOA CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

HƯỚNG DẪN FORMAT THUYẾT MINH ĐỒ ÁN
MÔN HỌC/KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

TP. Hồ Chí Minh, tháng 3 năm 2014


MỤC LỤC
Phần 1 CÁC QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH BÀY THUYẾT MINH
1.1 Các quy định về định dạng trang

2

1.1.1 Định dạng trang
1.1.2 Đánh số trang
1.1.3 Kiểu và cỡ chữ
1.1.4 Cách trình bày trang

2

2
3
3

1.2 Quy định cách viết tiêu đề mục

3

1.3 Quy định cách trình bày bảng và hình

4

1.3.1 Quy định về cách trình bày bảng
1.3.2 Quy định về cách trình bày hình

4
5

1.4 Quy định cách ghi tài liệu tham khảo

7

1.4.1 Trong bài viết
1.4.2 Cách ghi tài liệu tham khảo đối với bảng và hình
1.4.3 Cách ghi danh sách tài liệu tham khảo
1.5 Quy định trình bày trang bìa (đính kèm)
Phần 2 QUY ĐỊNH VỀ KHUNG TÊN BẢN VẼ (đính kèm)

1

7
8
8
9
11


Phần 1

CÁC QUY ĐỊNH VỀ TRÌNH BÀY THUYẾT MINH


1.1 QUY ĐỊNH VỀ ĐỊNH DẠNG TRANG
1.1.1 Định dạng trang
Bảng 1.1 Quy định về kích thước trang giấy
Trang A4 đứng
Trên (Top)
Dưới (Bottom)
Lề trái (Left)
Lề phải (Right)
Trang A4 ngang
Trên (Top)
Dưới (Bottom)
Lề trái (Left)
Lề phải (Right)

Trường hợp in một mặt

Trường hợp in hai mặt

2,0 cm
2,0 cm
2,5 cm
2,0 cm

2,0 cm
2,0 cm
2,5 cm
2,5 cm

2,0 cm
2,0 cm
2,0 cm
2,0 cm

2,5 cm
2,5 cm
2,0 cm
2,0 cm

1.1.2 Đánh số trang

Thứ tự trang

1

- Size 10
- Time New Roman
- Dưới (bottom), giữa dòng (center)
- Chữ thường (không đậm, không nghiêng)

Hình 1.1 Quy định đánh số thứ tự trang.

1.1.3 Kiểu và cỡ chữ
-

Sử dụng kiểu chữ (font) Time New Roman và cỡ chữ (size) 13 cho bài viết trừ: tiêu
đề chương, tên bảng và hình, chữ trong bảng và hình.
Đối với tiêu đề chương sử dụng font Time New Roman, size 18-20 (xem Hình 1.2)
và đặt giữa trang.
Tên bảng và hình sử dụng font Time New Roman, size 12.
2


- Time New Roman
- Size 18
- Giữa dòng
- In đậm
- Chữ thường

Chương 1

- 1 enter, size 12

GIỚI THIỆU CHUNG
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ
Duy trình tốc độ tăng trưởng của thành phố cao hơn tốc độ tăng
trưởng bình quân chung của cả nước và phát triển một cách toàn
diện, cân đối và bền vững về kinh tế, văn hóa, xã hội. Tốc độ
tăng trưởng GDP TP.HCM bình quân thời kỳ 2000-2010 phấn
đấu đạt 12%/năm. Riêng giai đoạn 2001-2005 đạt bình quân
11,0%/năm và giai đoạn 2005-2010 đạt bình quân 13,0%/năm.

- Time New Roman
- Size 20
- Giữa dòng
- In đậm
- Chữ in hoa
- 2 enter, size 12
- 1 enter, size 12
- Time New Roman
- Size 13
- Canh đều (justify)
- In đậm
- Chữ in hoa
- Time New Roman
- Size 13
- Canh đều (Justify)
- Chữ thường

Hình 1.2 Quy định về kiểu và cỡ chữ chung trong bài viết.

1.1.4 Cách trình bày trang
-

Giữa hai đoạn văn (paragraph) cách nhau một dòng (1 enter, size 13);
Các đoạn văn viết được định dạng kiểu canh đều hai bên (Justify);
Hình và bảng được đặt sát lề trái và không vượt quá lề phải đã định dạng.

1.2 QUY ĐỊNH CÁCH VIẾT TIÊU ĐỀ MỤC
Nội dung của mỗi chương thường được trình bày trong nhiều mục khác nhau. Quy định
về cách trình bày, kiểu và cỡ chữ khi viết tiêu đề mục được thể hiện trong Hình 1.3. Cần
lưu ý:
-

Đánh số thứ tự tiêu đề bằng chữ số thường (không dùng số la mã);
Số thứ tự mục được đánh theo thứ tự của chương và của mục trong chương;
Số thứ tự mục không được vượt quá 4 con số. Ví dụ:

Thứ tự chương

Thứ tự mục

2.1 MÔ HÌNH THÍ NGHIỆM
2.1.1 Thí nghiệm quá trình truyền khí
2.1.1.1 Đối với môi trường nước sạch
3


- Time New Roman
- Size 13
- Canh đều (Justify)
- In đậm
- Chữ in hoa

Chương 1
GIỚI THIỆU CHUNG
1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ
1.1.1 Mục tiêu phát triển

- 1 enter, size 12

Duy trì tốc độ tăng trưởng của thành phố cao hơn tốc độ tăng
trưởng bình quân chung của cả nước và phát triển một cách toàn
diện, cân đối và bền vững về kinh tế, văn hóa, xã hội. Tốc độ
tăng trưởng GDP TP.HCM bình quân thời kỳ 2000-2010 phấn
đấu đạt 12%/năm. Riêng giai đoạn 2001-2005 đạt bình quân
11,0%/năm và giai đoạn 2005-2010 đạt bình quân 13,0%/năm.

- Time New Roman
- Size 13
- Canh đều (Justify)
- In đậm
- Viết hoa chữ cái đầu

Hình 1.3 Quy định cách viết tiêu đề mục.

1.3 QUY ĐỊNH VỀ CÁCH TRÌNH BÀY BẢNG VÀ HÌNH
1.3.1 Quy định cách trình bày bảng
- Kiểu chữ Time New Roman, size 12 đối với tên bảng và chữ viết trong bảng. Tuy
nhiên, trong một số trường hợp có thể dùng size nhỏ hơn (nhiều thông tin) đối viết chữ
viết trong bảng.
- Các bảng phải có tên. Tên bảng được đặt phía trên bảng. Số thứ tự bảng được đánh
theo thứ tự của chương và của bảng trong chương đó. Cách ghi tên bảng số liệu và
trình bày trong bài viết được thể hiện tóm tắt trong Hình 1.4.
- Nếu có hai hoặc nhiều bảng trong cùng một trang, các bảng này phải được định dạng
sao cho có chiều rộng bằng nhau (Hình 1.5). Bảng được đặt sát lề trái của trang giấy
và không được vượt quá lề phải đã định dạng.
- Nguồn tài liệu tham khảo được ghi ngay dưới bảng số liệu sử dụng kiểu chữ Time
New Roman và size 11.
Thứ tự chương

Thứ tự bảng

Tên bảng

- Time New Roman
- Size 12
- In đậm

Bảng 2.1 Dân số tỉnh A qua các năm

- Time New Roman
- Size 11
- Chữ thường

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh A, 2002.

Năm
1999
2000
2001

Dân số (người)
5.000.000
6.000.000
7.000.000

Hình 1.4 Cách thể hiện bảng trong bài viết.
4

- Time New Roman
- Size 12
- Chữ thường (không đậm)


Bảng 2.1 Dân số tỉnh A qua các năm
Năm
1999
2000
2001

Dân số (người)
5.000.000
6.000.000
7.000.000

Nguồn: Niên giám thống kê tỉnh A, 2002.

- Sát lề trái của trang
- Hai bảng cùng chiều rộng
(đặt thẳng hàng)

Bảng 2.2 Lượng rác phát sinh từ tỉnh A
Năm
1999
2000
2001

Lượng rác
(tấn/ngày)
2.500
3.000
3.500

Nguồn: Công ty Môi trường Đô thị tỉnh A, 2002.

Hình 1.5 Cách thể hiện nhiều bảng trong cùng một trang.

1.3.2 Quy định cách trình bày hình
- Kiểu chữ Time New Roman, size 12 đối với tên hình và chữ viết trong hình. Tuy
nhiên, trong một số trường hợp (hình lớn, nhiều thông tin) có thể dùng size 11 hoặc 10
đối viết chữ viết trong hình.
- Các hình biểu diễn phải có tên. Tên hình được đặt phía dưới hình biểu diễn. Số thứ tự
hình được đánh theo thứ tự của chương và của hình trong chương đó. Cách ghi tên
hình và trình bày trong bài viết được thể hiện tóm tắt trong Hình 1.6.
- Nếu có hai hoặc nhiều hình trong cùng một trang (đặc biệt là các đồ thị) cố gắng sắp
xếp các hình sao cho càng thẳng hàng càng tốt (Hình 1.7). Hình được đặt sát lề trái của
trang giấy và không được vượt quá lề phải đã định dạng.
- Nguồn tài liệu tham khảo được ghi vào cuối tên hình (ghi tên tác giả và năm xuất bản).
5.5
5.0
4.5

Tần suất (%)

4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5

0.
02
0.
09
0.
15
0.
21
0.
27
0.
33
0.
39
0.
45
0.
51
0.
57
0.
63
0.
69
0.
75
0.
83
0.
90
0.
97
1.
07
1.
20
1.
35
1.
48
1.
63
1.
75
2.
15
2.
60

0.0

kg/người/ngày

Hình 2.1 Sự phân bố tần suất giá trị tốc độ phát sinh CTRSH (kg/người.ngđ) từ hộ
gia đình thuộc Q.1.
Thứ tự chương

- Nhớ chấm câu
- Size 12
- Time New Roman

Thứ tự hình

Hình 1.6 Cách thể hiện hình vẽ trong bài viết (Nguyễn Văn A, 2003).
5

Ghi tài liệu
tham khảo


3.5

Tần suất xuất hiện (lần)

3
2.5
2
1.5
1
0.5
0
< 25

25 - 35 36 - 45 46 - 55 56 - 65 66 - 75 76 - 85 86 - 95

> 95

Thời gian lấy rác (phút/chuyến)

- Sát lề trái của trang
- Hai hình cùng chiều rộng
(đặt thẳng hàng)

Hình 2.7 Sự phân bố tần suất thời gian lấy rác.
70.00

Tần suất xuất hiện (%)

60.00
50.00
40.00
30.00
20.00
10.00
0.00
< 15

15 - 25

26 - 35

36 - 45

phút/chuyến

Hình 2.8 Sự phân bố tần suất thời gian vận chuyển.
Hình 1.7 Cách thể hiện nhiều hình trong một trang.

1.4 QUY ĐỊNH CÁCH GHI TÀI LIỆU THAM KHẢO
1.4.1 Trong bài viết
-

Nếu sử dụng số liệu, thông tin từ các tài liệu khác trong bài viết phải thể hiện tài liệu
tham khảo bằng cách ghi lại tên tác giả và năm xuất bản (Hình 1.8).
Nếu trích đoạn nguyên văn từ tài liệu nào đó phải ghi tên tác giả, năm xuất bản và
trang (Hình 1.9).
Nếu tham khảo từ nhiều tài liệu khác nhau, cần liệt kê lần lượt tên tác giả và năm
xuất bản theo thứ tự thời gian (Hình 1.10).
Chất thải nguy hại là các loại chất thải (rắn, bùn, lỏng và các loại khí đóng bình)
trừ các chất thải phóng xạ (và lây nhiễm), do hoạt tính hóa học của chúng hoặc
tính chất độc hại, cháy nổ, ăn mòn, hoặc các tính chất khác, gây nên mối nguy
hiểm hoặc tương tự đến sức khỏe hoặc môi trường, dù đơn độc hay tiếp xúc với
các chất thải khác (Nguyễn Văn A, 2001).

Tên tác giả

Năm xuất bản

Hình 1.8 Cách thể hiện tài liệu tham khảo trong đoạn văn viết.
6


(1999:43) đã chỉ ra sự giống nhau giữa quá trình trao đổi chất
sinh học và trao đổi chất công nghiệp như sau: “các qiá trình trao đổi chất
có thể được chia thành 2 nhóm chính: quá trình đồng hóa và quá trình dị
hóa…”.
Tương tự như vậy, quá trình trao đổi chất công nghiệp cũng có thể xảy ra
trong từng cơ sở sản xuất riêng biệt, trong từng ngành công nghiệp và ở
Trang
mức toàn cầu” (Manaha, 1999:47).
Tên tác giả Năm xuất bản

Hình 1.9 Cách thể hiện tài liệu tham khảo khi trích đoạn nguyên văn.

Lý thuyết này được phát triển với “sứ mệnh” đặc biệt quan trọng là phát
triển các mô hình hệ công nghiệp không chất thải (Aryes và Simonis, 1994;
Graedel và Allenby, 1995; Ayres và Ayres, 1996; Allenby, 1999).

Liệt kê các tài liệu tham khảo sử dụng
Hình 1.10 Cách thể hiện tài liệu tham khảo khi tham khảo nhiều tài liệu khác nhau.

1.4.2 Cách ghi tài liệu tham khảo đối với bảng và hình
Cách ghi tài liệu tham khảo đối với bảng và hình được trình bày trong Hình 1.11 và 1.12.
Bảng 2.2 Sự khác nhau giữa vi sinh vật sống và cơ sở sản xuất
Sinh vật sống
Có khả năng tái sản sinh ra chúng
Sinh vật có tính đặc trưng và không
thể thay đổi đặc tính của chúng trừ
khi trải qua quá trình tiến hóa lâu dài.
Nguồn:

Cơ sở sản xuất
Chỉ tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ
Cơ sở sản xuất có thể thay đổi mặt hàng cũng như
dịch vụ thương mại từ dạng này sang dạng khác.
Một cơ sở sản xuất chuyển hóa nguyên liệu bao gồm
cả nhiên liệu và năng lượng thành sản phẩm, phế
phẩm và chất thải.

Thị C, 2003.

Ghi nguồn tài liệu tham khảo

- Time New Roman
- Size 11
- Chỉ ghi tên tác giả và năm xuất bản

Hình 1.11 Cách thể hiện tài liệu tham khảo đối với bảng.

7


Bộ phận chế biến/sản xuất
nguyên liệu và năng lượng
Bộ phận SX nguyên liệu
& năng lượng ban đầu

Bộ phận tiêu thụ sản
phẩm

Bộ phận xử lý chất thải
Hình 2.3 Các thành phần chính của hệ sinh thái công nghiệp (Manahan, 1999).
Ghi nguồn tài liệu tham khảo
- Time New Roman
- Size 12
- Chỉ ghi tên tác giả và năm xuất bản

Hình 1.12 Cách thể hiện tài liệu tham khảo đối với hình.

1.4.3 Cách ghi danh sách tài liệu tham khảo
Nếu tài liệu tham khảo là sách
Tên tác giả Năm xuất bản

Tên sách

- Viết hoa chữ cái đầu đối với tài liệu
tiếng Anh
- Chữ nghiêng

Overcash, M. (1986), Techniques for Industrial Pollution Prevention – A Compendium Waste
Minimization, USA: Lewis Publishers.

Nơi xuất bản Nhà xuất bản

Nếu tài liệu tham khảo là bài báo đăng trên các tạp chí
Tên tác giả Năm xuất bản

Tên bài báo

- Viết hoa chữ cái đầu đối với tài liệu tiếng Anh
- Chữ thường, không nghiêng

Ramjeawon, T. (2000), Cleaner Production in Mauritian Cane Sugar Factories, Journal of Cleaner
Production 8 : 503-510.
Tên tạp chí

Thứ tự số Số trang
xuất bản

- Viết hoa chữ cái đầu
- Chữ nghiêng

8


Nếu tài liệu tham khảo là bài báo đăng trên internet
Tên tác giả Năm xuất bản Tên bài báo

- Viết hoa chữ cái đầu đối với tài liệu tiếng Anh
- Chữ thường, không nghiêng

Warner, N. (2003), The Riverside Eco-Park, Available in
http://www.cfe.cornell.edu/wei/EIDP/Burlington.html, February 25, 2003.

Địa chỉ trang web

Ngày download

1.5 QUY ĐỊNH TRÌNH BÀY TRANG BÌA
Quy định trình bày trang bìa được biểu diễn trong Hình 1.13 (sẽ có file mẫu quy định
màu sắc, hình ảnh đính kèm).

9


TRƯỜNG ĐẠI HỌC DÂN LẬP VĂN LANG
KHOA CÔNG NGHỆ VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG
- Time New Roman
- Size 16
- Chữ in hoa, in đậm
- Canh giữa

- Time New Roman
- Size 20
- Chữ in hoa, in đậm
- Canh giữa

- 10 enter, size 12
- Time New Roman
- Size 16
- Viết hoa chữa cái đầu, in đậm
- Canh giữa

THUYẾT MINH
- 1 enter, size 12

Khóa luận tốt nghiệp

THIẾT KẾ TRẠM XỬ LÝ NƯỚC THẢI DỆT
NHUỘM CÔNG SUẤT Q = 200 m3/ngđ
- Time New Roman
- Size 20
- Chữ in hoa, in đậm
- Canh giữa

- 10 enter, size 12

Sinh viên: TRẦN VĂN A
MSSV:
Giáo viên hướng dẫn: NGUYỄN THỊ B
Ngày nộp bài:

- Time New Roman
- Size 12
- Chữ thường

- Time New Roman
- Size 12
- Chữ thường
- Canh giữa

Thành phố Hồ Chí Minh
Tháng 6 năm 2014
Hình 1.13 Cách thể hiện trang bìa.
10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×