Tải bản đầy đủ

EBOOK THAI GIÁO NHÀ XUẤT BẢN VĂN HÓA


MIJC LIJC
....

.,1

Chuong I;

TIM HIEU VE GIAO DVC THAI NHI
I. B�n hleu gi ve glao dl}C thal nhl
1. Giio d1,1c thai nhi fa gl?

..............

.

.............................


.. 7

II: Thal nhl c6 kha nanu lhlJ uiao
l. Thfnh giac ciia thai nhi. ........................................... 12
2. Th! giac ciia thai n h i. ............................................... 14
3. Xue giac ciia t hai nhi.
4.

Vj giac ciia thai

nhi

.....

16

..... ........ .................

16

................. ..........

. ............

... .
.

. ....
.

.

.....

.

5. Tri nho cua thai nhi . ........ ..
..


thai nhi .
Ill. Glio dlJC thal nhl dUqc bit diu khl nao?
l. Tu6i ket hon va tu6i sinh san
2. Thoi tiet t6t

18

.....

..

..... .......... . .

20

.....

.

..

t6t nhat. ..

..........

24

..........................

26

......

28

......

nhat cho vi¢c th1:1 thai .

3. Thai gian th1:1 thai t6t nhat.

...

. . ..................... . . .

6. Th6i quen va tinh each cua

...

......................

...

..........

tn.rbng ben ngoai t6t nhat cho qua trlnh th1,1 thai29
bi tam 1; vq ch6'nu b'UOc khl thu lhal

4. Moi

IV. Chuan

l. Chua'.n bj ve sue khoe

. ......... ......... ......... . .

2.

ChuAn bj ve tam Iy

...

.

..

. ........ ..........................................

3. Chua'.n b! ve dinh duang
210

...... . .. .. 30

. .............

.

............................

TU

32
32


4. Nam
'

chac quy lu�t cua dong ho sinh hQC trong ca the.

.................................. .............................. . . . . . ................

5. St,r ph6i hqp cua nguoi

34

ch6ng truoc khi nguoi Vr:J mang

thai ............................................................................... 37

v. Tlnh

veu la ca sli cho qua trinh urao due lhal nhl

. .....

40

Chuang II

cAc PHUONG PHAP GIAO ovc THAI NHI
PhuO'ng phap giao d1,1c thai nhi bang am thanh

1

-

2

-

3

-

4

-

Phuong phap gia o d9c thai nhi bang ng6n ngu

S

-

......

Phudng phap giao d1,1.c thai nhi b ang slJ vu6t ve
PhuO'ng phap giao d1,1c thai nhi bang am nh�c

.

.

...

.44
. 45

.......

47

.....

52

PhuO'ng phap giao d1,1.c thai nhi bang anh sang

.

......

55

6 Phudng phap giao d1,1.c thai nhi bang d6i tho"1i

.

......

57

........

59

.

-

7

-

8

-

Phuong phap giao d1,1.c thai nhi bang tro choi

.

Phuong phap giao d1,1.c thai nhi bang v�n dQng

9 - Ph uO'n g phap g i a o

10

-

11

-

. ......

61

d1,1.c t hai nhi bang slJ lien tuang. 64

PhuO'ng phap giao d1,1.c thai nhi bang my hQC
Phuong phap hi�u

U'ng tarn ly

.

......

. .......

67

.......................

70

.

Chuong III

PHUONG PHAP GIAO DUC THAI NHI
TRONG 9 THANG 1 ci NGAY
1 Giao d1,1.c thai nhi trong thang thu nhit.
-

2

-

Giao d1,1c thai nhi trong thang thu hai .

3 Giao d1,1c thai nhi trong thang thu ba
-

..................

.

...... .....

........

. ...................

73
86

100

4 Giao d1;1c thai nhi trong thang th � tu. ................... 111
-

211


5 Giao d1,1c thai nhi trong thang thti' nam
-

6 Giao dt,1c thai nhi trong thang
-

thu sau

.

7 Giao d1,1c thai nhi trong thang thti' bay
-

8

-

9

-

.

................

.

. ...... . . ........

158

.

. .

IO Giao d1,1c thai nhi trong thang thu mll'oi
-

.

.. 171

........

.

............

l l -· Giao d1,1c that ·nh i trong qua trlnh s inh no

. ..........

Chuang IV


135
145

...........

Giao d1,1c thai nbi trong tbang thu chin ....

,

124

.....

.

Giao d1,1c thai nhi trong thang thu tam

. ...... . . . . ......

....

181
191

""'

UNG Dl)NG HQC THUYET AM DUONG VAO
SINH CON THEO Y MUON
..

l

-

Thuy€t

Am

-Ducmg trong dl,I' hao gim tfnh sinh con.

........................ ...........................................................

2

212

-

Nam tr�ng thai phat trien cua Ngil Hanh

. ............

TAI TO

200
204

NGAY

·


5

6

-

-

Giao d1,1c thai nhi trong thang thu nam

Giao d1,1c th i nhi trong thang thu sau
a

.

.

.... ... .. . .... ..

. .... . .... .. . . . . .

7 Giao d1,1c thai nhi trong thang thu bay ..
-

8

-

.

Giao d1:1c thai nhi trong

t

hang thu tam

..................

9 Giao dlJ.c thai nhi trong thang thU' chin
-

lO
11

-........ . . .... .

.

.... . .... . ......

Giao d1,1c thai nhi trong thang th t! m 1.tai.

. . ...•......

Giao d l}C thaf-nhi trong qua trlnh sinh no

.

... . ......

124
135
145
158
17 l
181
19 j

Chu
UNG DUNG HOC THUYET AM DUONG VAo
SINH CON THEO Y MUON


I

-

Thuyet

Am-

,

J"

Duong trong d\f bao gioi tinh sinh con .

.......................................................... .........................

2

-

200

Nam tr�ng thcii phat trien cua Ngii Hanh ............. 204

Q
...

.

·Bien soqn: Minh

Chou - The Anh

Thiin Iii
Iii 210 nuav
,.

J

"W"

'

""

( Bl QUYET CHAM SOC lHAI NHI)

NHAXUAT BAN vAN H6A- THONG TIN


Cung v
 • quan tam, c/u'im SOC Va giao dtj.C con Cai, hy v9ng con
  minh lsau nay con minh c6 triJ thanh nguifi tai due hay kh6ng,
  doi hoi dita tre ngay tlt khi con la bao thai da phdi c6
  m<)t t6' chat nhat dfnh. T o' chat d6 khong thi tlf nhien c6,
  ma no phdi trdi qua m<)t qua trinh giao dtj.C, giao dUiJng
  ngay tlt khi con la bao thai g9i la ''Giti.o dfJC thai nhi".
  Tuy nhien rat nhieu nguai cho rang thai nhi chi la m<)t
  thtfc thl song chua c6 y thuc, sao co thl tie'n hanh giao
  dtj.c dUdnhi dm�. Tuy nhien, giao d�c thai nhi la m<)t qua trinh rat kh6
  tlz�tc hi¢n, doi hoi phdi co long kien tri, stf ti ml, kheo Jeo
  va co ke' ho<;zch, co phlt(fng phap qi thl cua cd hai bo'
  mf.

  Xuat phat tt't quan dilm d6, chung t6i cho xudt bdn
  cuo'n sach: "Thien tai tit 280 ngay". Cu6'n sach nay se
  cung cap cho cac b(lc cha mf nhftng kie'n tht'tc c(f bdn ve'
  giao dtj.c thai nhi va clu1m soc silc khoe cho nguifi m�
  trong qua Trinh mang thai. Tren c(f so nghien ctlu qua
  trinh hinh thanh va phat triln ctia thai nhi trong titng
  5


  thang, tinh tr<;mg sac khoe va nhilng thay d6i vi tam sinh ly
  trong cd thl nguifi m�, nhilng tac d<)ng tit moi truimg hen
  ngoai, cuo'n sach dii dua ra nhilng phucrng phap chiim soc,
  giao di!C thai nhi trong titng thang, qua do giup cac ong bo'
  ba m� tim hilu, tham khao, nghien CUu Va ap di!ng m<)t each
  khoa h<;>c can Clt VaO hoan canh Cl! th/
  M<)t ml!C dich khac cua cuo'n sach nay la nh&m lo<;zi bo
  Sif Sf/ hiii Va j th{tc mCUa ngllifi phi! nil bang each nghien CUu dUa ra nhflng thay
  d6i tam sinh ly thuitng thay cua nguifi m� khi mang thai. Tit
  xua tm nay, kh6ng it nhilng phi! nil, dijc bi¢t la nhilng phi! nil
  mbier ve' vi¢c mang thai va sinh nii nen dii gay ra SI! ciing
  tluing m¢t moi cho nguiti m� va dii c6 dnh huiing trifc tilp
  den qua trinh sinh trucing va phat triln cua thai nhi. Vi v�y,
  cu6n sach con mach nhO nhilng phi! nil mang thai each thu
  . gian dilot;zi bo trt;zng thai tam ly ciing thdng, sr; hiii khi mang
  thai. D6ng thifi tien hanh giao dl!C thai nhi m<)t each thuimg
  xuyen, dung quy trinh, mang tinh khoa h<;>c thi kh6ng nhilng
  giup nguifi m� sinh nii de dang ma con sinh dur;c m<)t dua tre
  khoe mt;znh, th6ng minh, nhanh nh�n. D6 chinh Id ml!c dich
  cao cd cua cuo'n sach: "THIEN TAl TU 280 NGAY".
  ...

  ,..,

  ?

  NHAXUATBAN

  6


  CHUONG I

  Tim hieu ve giao due
  thai nhi


  ...2

  ...  ,.

  I - BAN HIEU GI VE GIAO
  .

  DUC THAI NHI?
  .

  Giao due thal nhl la ui?
  Giao dl,lC thai nhi - Cl,lffi t u nay c6 tu th2fi ca d(}.i, c6
  th� n6i Trung Quoc chinh la dat nuoc da san sinh ra
  h9c thuyet giao dl,lC thai nhi. Hem 2000 nam ve truoc,
  cuon sach nbi t ieng cua Trung Qu6c - "Hoang de' n,Qi
  kinh" da c6 nhiing ghi chep ve giao d\lC thai nhi. Thdi
  nha Han da biit dfiu hinh thanh h9c thuye't ve giao d\lC
  thai nhi. Trong cuon "Thien kim phttang" cua Ton Tu
  M9-C c6 "Thuyet duang thai". Cuon "Phudng phap an

  Bl QUYET GIAO

  7


  ph\l nu" cua Td.n TV Minh dCii nha Minh cilng
  de c�p den van de giao d\lc thai nhi. Tac ph§'m "Nh(ip
  mon y hgc" va "Phudng phdp ky di¢u" cua di:li nha Minh
  ciing ban rat ky ve phlidng phap giao d\lC thai nhi Jam
  cho h9c thuyet ve giao d\lC th a i nhi n gay cang hoan
  thi�n hdn. Cuon "Tuyen t(ip y h9c cdkim" cua nha Thanh
  da tbng hQp tat ca cac bai viet Ve vftn de giao d1,1C thai
  nhi qua cac trieu d?i cua Trung Quo'c.
  toan c ua

  ,

  Nhu v�y, nguC1i xua da hi�u nhtt the nao ve giao
  d\lc thai nhi? Trong tac phflm "Tit hdi", giao d\lc th ai

  nhi dtt<;1c giiii thich nhtt sau: ''Thai nhi n�m trong b1,lng
  m� c6 th� cam h6a dU'.c;fC ldi n6i va h anh d<)ng cua ngudi
  m�, do v�y ngttoi m� trong qua trinh mang thai ph3i c6
  ldi n6i va hanh d<)ng hqp ly d� t;;i.o anh h uang t6t doi v6'i
  thai nhi, d6 dliqc gqi la "giao dl,1C th ai nhi". Tu each giai
  thfch tren ta c6 th� thay, giao dvc thai nhi chinh la qua

  dieu chinh moi tru'Ong ben trong Va ben ngoai Cd
  cua nguoi m�. lo<;li bO nhung anh huang khong tOt
  doi v(fi thai nhi, va dung nhung phu'dng phap, nhung
  trinh

  th�

  thu thu*t nhat djnh d� chu d<)ng huan luy�n giao d\lC
  thai nhi, cho thai nhi phat tri�n binh thudng va khoe
  ffi::}.Ilh, t(}.O tien de tot cho vi�c giao dl,l.C dua tre sau nay.
  Xuat phat tu quan di�m d6, nguoi xua d?Y r�ng, khi
  mang tha i nguai m� phai th$.t tinh tam, khong n6i loi
  tho t1,lC, khong nghe t<;i.p am, khong xem nhfing hinh
  anh c6 IlQi dung xau, tranh bi kich d<)ng tam ly d§ dam
  bao k hong anh huang de'n thi en chat b�m sinh cua thai
  nhi, cho t ha i nhi phat tri�n khoe m?nh.

  8


  Phudng Tay ciing c6 nhieu tai li�u n6i ve giao dvc
  thai nhi. Vao the ky thu V TCN, trong m(lt cuon sach
  cua Scrotes
  m<;it triet gia c& d!}.i nbi tieng ngudi Hy
  L!}.p cling da n6i ve van de giao dl,lc thai nhi. Nhung
  nam 80 cua the ky XIX, nha s i nh v�t hqc nbi tieng ngudi
  Anh- Gal ton dacha ra doi "H9C thuyet itu sinh". Nhung
  nam 50 cua theky XX "Hqc thuyet r.tu sink" cila Galton
  du<;tc p h at tri�n mb r(lng va duQc nhieu nguC!i biet den,
  nhd d6 ma h9c thuyet giao d\lC th ai nhi dtiQC p ha t tri�n
  hoan thi�n them m<}t bubc va dcin dftn tro thanh m(lt bq
  m6n ly lu�m.
  -

  -

  Bfmg Sl,i thanh c6ng cua nhieu thf nghi�m, cac nha
  tam ly hqc, di truyen h9c trong va ngoai mtoc da khong
  ngung chung minh tinh h9p ly cua vi�c giao dl,lc thai
  nhi. Nam 1950 nha tam ly h9c n&i ti eng ngudi My Thomson da tien hanh thanh co ng m{>t thf nghi�m. Thi
  nghi�m d6 nhu sau: Thomson da dung m(lt chiec-hom,
  trong d6 du<;ic chia lam hai phfin bai m9t vach ngan,
  tren vach ngan d6 co khoet m<;it lo nh o b sat day. Sau d6
  {mg ta tha vao do 5 con chu{lt h?Ch cai.

  -Br.tcJc 1: Thomson tha nam con chugt b�ch nay vao
  m9t ben h(lp,-sau d6 tt;io ti eng dqng ngoai VO hqp va cha
  dung di�n cht;iy qua phctn vo h()p nay, d6ng thoi md ctia
  vach ngan d� nam con chu(lt ch!}.y sang phcln h(lp khong
  c6 dong di�n ch!}.y qua. Sau nhieu lfin tien hanh nhu
  v�y nhung con chu(lt cai tranh nhau cht;iy sang ph&n
  hc)p khong c6 dong di�n chr;ly qua.
  - Br.tile 2: Cho giao phoi thvc nghi�m d� nam con
  chu(lt nay mang thai.
  9


  - Blide 3: Tha nam con chu<)t nay vao ph§.n h<)p c6
  dong di¢n chl;ly qua, sau d6 dong cU:a vach ngan, cu ba
  ngay ll;li tl;lO tieng d<)ng vao ph§.n VO h<)p nay m9t lfln
  nhu'ng hie nay khong cha dong di�n Chl;ly qua VO h<)p,
  lam cho 5 con chu<)t mang thai nay luon Ci trong tinh
  trl;lng khung hoang va cu nhu' v<)_y cho den khi 5 con
  chu<)t nay sinh con.

  Ket qua cua d<;it thi nghi�m nay nhu sau: Thomson
  da tien hanh so sanh giua 30 con chu<)t con du<;ic sinh
  ra tU thi nghi�m va 30 con chu<)t con khac du<;lc sinh ra
  trong dieu ki�n binh thudng. Ket qua phan lam hai giai
  dol;ln:
  - Giai doc;in 1: Sau khi chu¢t con du'<;lc sinh ra tu 30
  den 40 ngay: Thomson da tha hai dan chu<)t nay ra va
  ghi ll;li cudng d<) hol;lt d<)ng cua ttrng dan chu<)t. Ket qua
  cho thay dan chrn)t con duqc sinh ra trong thi nghi�m
  ch<)_m chl;lp, khong linh hol;lt, cudng d9 hol;lt d¢ng it hdn
  nhieu so voi dan chu<)t con ll;li.
  - Giai doCJ-n 2: Sau khi chu¢t duqc sinh ra tit 130
  den 140 ngay: Thomson tha hai dan chu¢t nay ra m9t
  dol;ln dudng CUa m<)t bai kho Va dl)t thuc and tren dOl;lil
  dudng kho khac, sau d6 ong ghi ll;li thdi gian di kiem
  thuc an cua tUng con chu¢t. Ket qua cha th ay , dan chu¢t
  du'.<;lc sinh ra trong thi nghi�m chi biet di di ll;li ll;li, quanh
  qu§'n m<)t Cho, thdi gian kiem du'<;lC thuc an cua dan
  chu<)t nay dai hdn nhieu so voi th di gian kiem thuc an
  cua dan chu<)t con ll;li. Ket qua thf nghi�m cua Thomson
  cha thay, tr�mg thai bat an cua chu<)t m� khi mang thai
  da lam cha chm)t con khi sinh ra bi nhut nhat, ch<).m

  10


  ch�p. Dieu d6 cht'.tng to d ng tqng thai tinh th§.n ciing
  th�ng cua ngudi m� da lam cho thanh phfrn h6a h9c
  trong mau, ham hrQng ho6c mon cling nhu qua trinh
  trao d6i chat ciia te bao c6 sg thay d6i. Nhung phan
  (tng sinh ly Xuat hi�n do Slf thay d6i tr�ng thfo tam }y
  ciia ngudi m� tat se anh huong tai thai nhi. Ve khach
  quan thgc nghi�m nay da dua ra nhung can c(t c6 gia
  tri tbljc te Cao Vey nghfa cua qua trinh giao dl,lC th ai
  nhi.
  ,

  G§.n 20 nam qua, m(lt so quoc gia Au My da thanh
  }�p rat nhieu Cd quan nghien CttU ve giao dl).C thai nhi
  va cac trung tam giao dl).C thai nhi, giup C ho Slf phat
  tri�n toan di�n ve tri h;tc cung nhu th� h,tc cua thai nhi
  va da d�t dttQc rat nhieu tha nh tgu dang k�. May nam
  gAn day, vi�c nghien cuu va Ung dv.ng giao dl,lc thai nhi
  Cua nganh y h9c nuac ta da d�t dtiQC nhung tie'n tri�n
  nhat dinh. Chung ta tin tubng r�ng, tien hanh giao dl,lc
  thai nhi m(lt each khoa h9c se g6p phSlf nghi�p Cham }o bbi dttang nhan tai CU3 dat mtac.
  -

  11


  II -THAI NHI CO KHA NANG THV GIAO
  "

  .,

  -

  ;

  Muon nh*n thuc giao d1,1c thai nhi m<)t each khoa
  h9c, thi tntoc het chung ta phii.i nh�n thuc duqc tinh
  khoa h9c cua giao d1,1c thai nhi. Tinh khoa h9c cua giao
  d1,1c thai nhi Ia d cho thai nhi c6 kha nang th1,1 giao.

  M9i ngu'di thudng cho dng, thai nhi trong b\}ng m�

  fa mQt Cd th� song khong CO y thuc nht1 m(lt V*t "v6 tri
  v6 giac'', n6 kh6ng c6 lien h� gi voi the gioi hen ngoai.
  Nhung tren tht;ic te thi kh6ng phai nhu v*y, theo ket
  qua nghien cuu thljc n ghi f m khoa h9c: Thai nhi kh6ng
  nhung c6 thinh giac, thi giac, khuu giac ma con c6 ca tri
  nho va n6 CO the trao doi thong tin voi Cd the ngu'di m�.
  "

  0

  0

  1 Thinh oiac cua lhai nhi:
  -

  Theo ket qua nghien cuu moi day, sau 6 thang tu6i
  nhi c6 thinh giac va biit dilu "Cham chu liing
  nghe". Hi�n tuqng nay kh6ng du<;tc cac ham� tre chu y
  den . nh u'n g n6 lf,l.i thu hut st;( chu y cua cac nha khoa
  h9c. Sau khi sinh ra duqc vai ngay, hie dua tre kh6c,
  ngudi m� chi'. ciln be dua be ap sat vao long thi dua be
  nhanh ch6ng nin kh6c va mqt lat Sau thi ngu. Cac nha
  khoa h9c da giai thich hi¢n tu<;tng nay nhu' sau: Sb d1 c6
  hi�n tu'qng nay Ia do ngay tit khi con d trong b\mg m�
  dua tre da c6 thinh giac, diln dfin quen voi nh!p d*p
  huyet quan cua ngu'Cii m�. Nen khi dua be duqc be ap
  vao long m�, tai cua n6 ap sat ngt;(c cua ngu:Cii m� vi the
  dua tre c6 th� da nghe thay am thanh quen thuqc tu
  khi n6 con d trong h1,mg m�, dua tre nhu' tim l�i du'qc
  cam giac an toan nen da nin kh6c va c6 th� ngu ngon.

  la

  12

  thai


  Theo nghien cuu khoa h9c, cac giac quan cua th ai
  nhi nhu: M£t, tai, mui va da du'.Qc hinh thanh tu n gay
  thC!i ky d�u. tat nhi en vi¢c hinh thanh va phat tri�n
  chuc nan g cua cac giac qua n nay la thdi ky sau cua bao
  thai. Vao thdi ky giua cua bao thai, thai nhi da buac
  d&u mftn cam voi am thanh, nhung am th a nh d6 bao
  g6m am thanh trong Cd th� cua ngu'di m� nhu: Nhip
  d$.p cua h uyet quan, d(?ng ID<}.Ch d tu Cung, m�ch mau d
  cuong ron va am thanh tit st.;t co bop cua d� day. Trong
  d6 bao g6m ca am thanh d ben ngoai CCf th� ngu'.Oi m�,
  nhu cac lo�i am thanh tu the giai ben ngoai, k� ca nhung
  loi tam S\t nho nh� cua bo m�, thai nhi cling c6 th� Hing
  nghe duc;>c. C6 nguC!i con phat hi�n ra, c6 hic ngudi m�
  nha tay t�o ra tieng d(lng Ian cii.ng lam cho thai nhi gi$.t
  minh. Dieu d6 cho thay thai nhi da c6 moi lien h¢ voi
  the' gioi ben ngoai qua cd quan thinh giac.

  Co nguai con lam m{>t thi nghi¢m nho nhu sau, trong
  thdi ky ngudi m� mang thai, d� bo m� d�t cho thai nhi
  mqt cai ten va hang ngay g9i ten thai nhi. Sau khi dttQc
  sinh ra, khi dua tre nghe thay ten gqi quen thu¢c thi
  l�p tUc n6 ngling bu sua ho(lc neu dang kh6c thi n6 se
  l�p tlic nin kh6c, c6 hie c:on to ra vui mttng. Ket qua cu a
  .
  thf nghi�m nay a m(>t m(fc dQ nao d6 da chung minh
  du'.QC d.ng, thai nhi khong chi CO thinh giac ma no COD
  c6 kha nang hi�u y.
  Y h9c hi�n d�i da dung dt,mg C\l quan sat hi�n d�i
  dJ quan sat tinh hinh cua thai nhi trong d� con c ua
  ngu'.di m�, khi thai nhi nghe thay am thanh, nh!p tim
  cua thai nhi d�p nhanh hdn. Khi nghe thay tieng xe 6
  to, thi thai nhi li�n cva qu$.y. Do am thanh chi pho'i m6i
  13


  tnidng song cua.thai nhi la nhjp tim cua ngttdi m�. nen
  chi khi nao nghe thay nhip tim cua ngttdi m� thi thai
  nhi mdi thoi cl;ia qu�y. Dieu nay cung g6p ph&n giai
  thich cho vi d\l da neu a tren la t:;ii s ao khi dttqc m� om
  sat vao long dua tre lf,li nin kh6c va ngu. M9t phlJ. nu
  mang thai ciing da n6i V� S\i nh� n biet nay, am thanh
  phat ra do dong cua d{lt ng{lt ciing se lam cho thai nhi
  sq hai. Khi nguCii m� mang thai di a nhung ndi dong
  due nhieu xe c9 qua l:;ii ciing lam cho thai nhi bat an.
  Tat ca nhung cai ct6 deu chung tO r �ng thai nhi c6 kha
  nang cam th1,1 am thanh ben trong Va ben ngoai Cd th�
  cua ngudi m�.

  Ket qua nghien cuu cua nhieu nam trubc cho thay,
  trong phong CUa tre Sd sinh, d� cho m{Jt SO tre Sd sinh
  duqc nghe bang c6 thu nhjp tim cua ngudi, thi nhilng
  dua tre nay to ra linh ho�t hon nhung dua tre kh6ng.
  dtichung ciing tot hon, lOn nhanh hon, kha nang ho hap
  ngay cang tot, kh6ng kh6c va c6 sue d� khang rot.

  Tom l:;ti, thai nhi som eta c6 thinh gi ac va c6 th� lien
  h� voi the giili hen ngoai nhd vao thinh gi ac . Day la m{lt
  trong nhung Cd Sd Va can CU khoa hQC trong qua trinh
  giao d\lc thai nhi.
  2

  ..

  Thi giac ciia lhal nhl:

  Thai nhi s ong trong baa thai bi bao b9c boi nuoc oi,
  nhau thai, c6 th� n6i khong nhin thay gi, nhtt ng dieu
  d6 khong c6 nghia la thai nhi khong co kha nang thf
  giac. V�y th! giac cua thai nhi nhti the nao?
  14


  . St;i hi nh thanh th1 giac cua thai nhi mui}n hdn so
  voi S\f hi nh thanh cua CclC giac quan khac, bdi Vi d9- COn
  la ml)t m6i truC1ng toi, kh6 ng thich hqp voi vi¢c du ng
  m�.t nhin, nhUng m£t cua thai nhi kh6ng phai kh6ng
  hoan toan nhin thay. Khi ngudi m� mang thai du<;ic hai
  thang, m&t cua thai nhi b&t d.iu dugc hinh thanh, den
  khi thai nhi dUqc 4 thang, thai nhi da c6 kha nang cam
  thl,l anh sang. C6 ngUCti dung de n pin chie'u vao b9 ng
  ngUdi m� va dung dl,lng CQ quan sat d�c bi¢t, quan sat
  thay thai nhi ma milt va quay m�t ve phia c6 anh sang
  rgi vao, d6ng thdi nhip tim cua thai nhi cilng thay d6i
  theo quy lu*t. Tat nhien, neu chieu trt;ic tie'p anh sang
  cua den vao b\mg m�. thi thai nhi se cam thay kh6 chju,
  khi d6 m�c du thai nhi kh6ng quay m�t di thi ciing se
  t.O ra hoang sq. Y h9c hi¢n d9-i da dung thie't bi quan s§.t
  di}.c bi¢t d� quan sat thai nhi va phat hi¢n, ne'u dung

  den pin hie b�t hie t&t chieu vao b9ng m� thi so nhip
  d*p cua tim thai nhi cfmg thay dBi nhanh ch6ng. Dieu
  d6 cho thay thj giac cua thai nhi da phat huy tac dvng.

  C6 bao cao khoa h9c n6i r�ng, sau khi sinh dugc 10
  phut dua tre da co.th� sif d-.,mg thj giac, c6 th� nh�n
  thay r6 Slj thay d6i cua m� minh trong khoang eac h tu
  15 30cm, th�m chi c6 th� nhin ro hinh dang cua ng6n
  tay trong khoang each khoang khoang 3m. C6 ng Udi
  cho d.ng, thj giac cua tre sd sinh chi quan sat dugc
  nhftng d6 v�t trong khoang tu 30 40cm, v1 day ding
  chinh la di_) dai cua d9- con ma n6 moi dUQC si nh ra. Dieu
  nay kh6ng chi cho thay tre Sd sinh v§.n gift dU<;JC th6i
  quen sbng trong m6i trUCtng d9- con, ma con cho thay
  ngay tit khi con d trong bt,mg m� thai nhi da c6 th� sif
  -

  -

  15


  di,mg thj giac, quan sat duQC m6i t rudn g trong phl}.m vi
  cua d� con. Day Ia m?t trong nhilng Cd so va can cu
  khoa h9c cho qua trinh giao d1,1c tha i nhi.
  3 - Khuu giac cua thal nhl (Xue g lac):

  Khac voi th� giac, khuu giac cua thai nhi dtie}C hinh
  thanh som hon. Khi ngudi m� mang thai dtiQC 2 thang,
  thai nhi da c6 th� cu d{lng phan diiu, tu chi va phiin
  than, c6 th� chuy�n djch trong.bao th ai . Khi dugc 4
  thang, neu nhli tay ell.a ngudi m� VO ti nh xoa vao phtln
  m�t ell.a thai nhi thl n6 se chau may ho�c nh�m m�t.
  Neu ngttdi m� t�o ra mqt ap h,ic nho tren bi,mg thi l�p
  tile thai nhi SC dung tay ho�c chan cua minh d� tl}.O
  phan ilng. Qua kfnh quan sat thai nhi phat hi�n thay,
  khi ch�m phai long ban tay cua thai nhi, thi ngay l�p
  tile n6 se niim ch�t tay vao d� pha n ung, con neu chl,l m
  phai mi�ng cua tha i nhi, lhi n6 se phan ling b�ng each
  ng�m m6i va mut. M9t s6 nha nghien cilu nuoc ngoai
  da SU di,mg sd d6 song sieu thanh va phat hi�n ra dng,
  duong v�t ciia t h a i nhi nam trong dl)ng. Tat ca nhung cai do dcu ch o thay chilc nang xuc
  giac ciia thai nhi. Do moi trttdng trong d? con rat tOi da
  h�n che S\{ phat tri�n thj giac CUa thai nhi nen thinh
  giac va xuc giac ctia thai nhi rat phat tri�n. Va cfing
  chinb nhftng chilc nang nay fa Cd Sd tot cho Vi�C giao
  d\lC thai nhi.
  4 - VI u1ac va khai'u glac ciia lhal nhl:

  Sau khi ngudi m� mang thai dttQc 2 thang , thi mi�ng
  cua thai nhi bi'it dau duQc hinh thanh. Duqc 4 thimg thi
  16


  khi quan cam th\l vj giac tre n ddltQC hinh thanh hoan toa n, ffi�C du Ilu'OC oi lam giam
  mui Vj nhting thai nhi vfrn CO th� c am nh$.n dtiQC Vj

  giac.
  Mui ciia thai nhi ciing gi on g nhu mi�ng cua n6, duqc
  hinh thanh sau khi ngudi m� mang thai duqc 2 thang.
  Duqc 7 tha ng 16 miii cua thai nhi ho an toan c6 th� cam
  nh$.n duqc �he gioi ben ngoai. Nhung do thai nhi bi bao
  hQC bdi nu'oC oi, tuy n6 CO th� da hinh thanh khuu giac,

  nhung vAn khong th� nglii thay mui vi gi, di€u d6 da
  hi;m che S\i phat tri�n khuu giac cua thai nhi. Tuy v$.y
  ngay sau k hi duQc sinh ra khuu giac ciia tre sd sinh li�n
  phat huy tac dvng, nhd c6 khuu giac ma dua tre c6 th�
  tim den bncii tieng ngudi N�wzealand da chung minh duqc r��g
  khi nglfdi m� mang thai dtiQC 4 thang thi Vj giac Cua
  thai nhi duqc hi nh thanh. Ebert da cho mqt it dudng
  tinh vao trong nu oc oi cua mqt phv nu m ang thai, ket
  qua la, thai nhi nho cao hon vi tri binh thttdng d� hut
  nuoc oi. Sau d6 ong ta l;;ii cho vao nuoc oi m9t it dmui vi k h6 chiu, Ilic nay thai nhi l�p tuc ngung hut
  ntioc oi va blit dan.

  Vi giac

  va khuu giac cua thai nhi Ia m¢t bl) ph�n
  khong th� tach rdi trong qua trinh hinh thanh cac giac
  quan cam gi ac cua thai nhi, chung la ml)t trong nhung
  cong C\l giup thai nhi cam thl,l S\J' kich t hich tu ben ngoai
  va cling la ml)t trong nhung cd sd khoa h9c cho vi�c giao
  d\lc thai nhi.

  17


  5 .. Tri nho clia thal nhi:
  Xung quanh van de tri nhO' cua th ai nhi c6 rat nhieu
  qu an di�m khac nhau. C6 ngu'oi cho rAng, sau 4 thang
  k� tu khi ngui:li m� m ang thai, tron g nao be) cua thai
  nhi da xuat hi�n nhung bi�u hi�n cho thay thai nhi b £ t
  dAu hinh thanh tri nhO'. Cung c6 nguoi cho r &ng tntO'c 8
  thang thai nhi kh6ng th� c6 tri nhd va kha nang cam
  giac, kha nang nay cang ngay cang phat tri�n cling vO'i
  st,i lan dan cua thai nhi.
  Trong luc om con vao long, dua tre da nghe thay
  nhip tim cua nguoi m� va nhanh ch6ng ngu ngon. Trong
  phong danh cho tre Sd sinh d khoa san Cua ffiQt b¢nh
  vi�n, ng udi ta da cho md cuon bang ghi am thanh nh!p
  d�p, m:;ich mau cua d:;i con cua ngu'di m� va quan sat
  thay nhung dua tre dang kh6c l*p We nin kh6c. Uong
  sua va ngu ngon, th� tr9ng cua dua tre ding tang rat
  nhanh. Boi vi ngay tu khi con (j trong b1,mg m�, dua tre
  da qua quen VITT nhjp tim cua ngu'di m� n e n chi cAn
  nghe thay nh!p tim quen thu9c ay thi dt'.ta tre cam thay
  gAn giii va an toan. Dieu nay cht'.tng to r&ng thai nhi da
  nhd du'<}C am thanh quenthuQC cua nhtp tim ngu'di m�.
  Mqt vi d\l nua, nhieu nh:;ic c6ng, nha so:;in nh:;ic va chi
  huy dan nh:;ic nbi tieng deu thu.a nh*n r�n g , trong cu<)c
  dOi ho:;tt d<)ng ngh¢ thu*t Cua h9, CO nhung ban nh<;\C
  m�c du h9 chua g�p va nghe bao gid nhung h9 v�n thay
  quen thrn';>c nhu da du'qc n ghe d dau d6. Doi vO'i nhung
  ban nh:;ic nay hQ kh6ng cAn phai nhin vao ban nh<;\c
  phb nhung h9 viin chdi tot. Nguyen nhan cua hi�n tuqng
  nay d6 la do khi nguoi m� cua h9 mang thai da nhi1fo
  lAn nghe va chdi ban nh�c nay. Di eu d6 cht'.tng to rAng
  18


  nha cua thai nhi doi vdi am thanh la rat rot. Trong
  khi bi�u di�n, Brote chi huy dan nhl;lC Hamilton cua

  tri

  -

  Canada da nghe thay mgt ban nhl;lC ma on g ta chua
  tttng nghe bao gid nhung v&n thay rat quen thuc)c, dieu
  nay lam cho Brote khong hi�u t�i sao. Sau nay ong ta
  mOi biet, trudc ki a m� cua Brote la mgt ngu21i choi duong
  d.m, ba da tttng danh ban nh�c nay rat nhieu lfin khi
  con mang thai Brote nen da t�o cho ong ta cam giac
  quen thugc doi voi b an nh�c nay. Co mgt ba m� khi
  mang thai da nhieu lfin hat m9t bai dan ca. Sau nay
  khi sinh,dt!a tre ra, bat k� dua tre nay kh6c den muc dg
  nao, chi din ham� hat khuc dan ca d6 la d ua be lf}.p We
  nin kh6c va ngil ngon.
  Tat ca nhung vi dl,l,tren deu cho thay thai nhi da c6
  m(>t tri nho nhat d i nh. 0 Tay Ban Nha ngubi ta da thanh
  lf}.p phong nghien CUU chuyen nghi en CUU Ve giao dl,IC
  tien sinh san, van de nghien cuu chu yeu Ia: Chuc na ng
  cua nao thai nhi c6 dUQC p h at tri�n khfmg? Ket qua
  nghien cuu cha thay , th_ai nhi c6 moi lien h� d;iic bi�t voi
  the gioi ben ngoai bling nhung cam giac va nhung hanh
  vi c6 y thuc, dieu nay se luu ll;li kha lau trong tri nha
  cua thai nhi va c6 anh huang khong nho tai trf na n g ,
  th� nang va ca tinh ell.a dua tre sau nay.
  T6m l�i, thai nhi c6 trf nhd va chinh vi the tri nha
  cua thai nhi ciing la rn()t trong n hung Cd sd va can CU
  .
  khoa h<;>c cua qua trinh giao dl,IC thai nhi.
  Cung chinh vi thai nhi c6 tri nha nen da t�o cho
  thai nhi co hol:lt di_'mg phuc tl;lp cua nao bi_'> - nAm md.
  Nam 1861 m{lt nu y ta n gub i Bi da tien hanh tht;tc

  Bi QUY�T GIAO

  19


  nghi�m doi voi hdn 100 ph\l nu mang thai. Ba ta da giin
  len dciu nhung phl,l nu nay mi;)t vai di�n eve va noi voi
  nhau b&ng mi;)t thiet bi, thie't bi nay co kha nang ki� m
  tra 8 ho�.t di;)ng chii yeu cua niio bi;), trong do co ca hoi;i.t

  di;)ng "n&m md''. Ngoai ra ba ta con giin thiet bi di�n tu
  vao phcin blfng cua nhftng phl,l nu mang thai nay va ghi
  l�i tinh hinh ho�t d(mg cua thai nhi. Ket qua cua thi
  nghi�m nay la: Khi nguoi m� b&t dciu n&m md, thi thai
  nhi ci.ing co bi�u hi�n tudng tv (hie nay thai nhi mai
  dUQC 8 thang tubi), toan than thai nhi ngitng ho�t di;)ng ,
  milt chuy�n di;)ng nhanh, co nghia la t hai nhi ciing dang
  md man g. v� hi�n tuqng nay cac nha khoa hqc cha r&ng,
  trong qua trinh mang thai, nhung gi ma nguoi m� nghi ,
  nhin thay va ngui thay se chuy� n thanh tin tile tu' duy
  va truy�n cha thai nhi.
  Tom l�i, do thai nhi co tri nho va co kha nang n&m
  md nen giao dlfc thai nhi trong hie mang thai la vi�c
  lam can thiet va rat c6 y nghfa cua ng uoi m�.
  6 ThOI quen va tinh each cua lhal


  nhl:

  Thai nhi va tre sd sinh chi khac nhau d cho tre Sd
  sinh duqc sinh ra va sO'ng trong moi truong hen ngoai
  Cd th� nguoi m�. Thai nhi va tre sd sinh kh6ng co sv
  khac nha u v� chat. Vi d\l, tre sd sinh chi thich ngu,
  nhin mqi v�t xung quanh mua chan mua tay va kh6c
  Jim nglidi di. Thai nhi cung v�y, hie thi thich ci;ia qu�y
  chan tay luc thi khong thich, sV- khac nhau d*c di� m
  tinh each cua t hai nhi va tre Sd sinh la do SlJ'. khac nhau
  cua moi tr U:dng song cua cliung.
  20


  Ket

  qua cua m<)t bao cao

  ghien cuu

  da cho thay,
  ne'u nhu khi mang thai, ngudi m� dung nhieu Hoang
  th� (mc)t lo?i thuo'c kich thich to tiet cua phv nu) thi
  khi sinh con dua tre c6 dac di�m nu tinh. Do thai nhi
  hap thv qua nhieu thuo'c k ich thich tit cd th§ ngu'di m�
  nen da lam thay d6'i die khi qu an cu.a thai nhi den S\i thay dtSi Ve tinh each Cua thai nhi, t?O ra S\f di
  thudng trong tinh each bftm sinh c ua thai nhi. Nhung
  dj thu'dng b�m sinh nay kh6ng chi'. th� hi�n st;t di thudng
  ve ha nh vi, tinh thiin kh6ng 6n djnh, tinh each dj thU'dng
  ma con bi�u hi�n ra la thieu khi chat cua nam gioi ho�c
  thieu khi chat cua nu giOi.
  n

  Hoang th� Hi chat kich thich thttang thay trong mau

  cua ngudi phv nu m an g thai. Ltt9ng chat kich thich
  nay nhieu hay it phl,1 thu{lc vao tr'ilng thai can b�ng cua
  vi�c trao dbi thong tln gilla thiin kinh thljcv�t va trung
  khu thiin kinh. Khong che tin hi�u nay chinh la tri,mg
  thai tinh thiin cua ngttdi phlf nu mang thai, tile la tu
  duy, cam giac, hanh viva ng6n ngU cua ph\l nu mang
  thai. Nhu v$.y, ca tinh cua thai nhi co moi lien h� ch:Ilt
  che voi moi tntdn g , loi song, tr:,mg thai sue khoe cua
  ngudi m� trong thbi gian mang thai. Chinh vi the, d�
  t;.:i.o cho thai nhi co tin h each tot thi ngU'di m� phai biet
  dieu chinh tOt tr;.:i.ng thai tinh thiin cua minh. Tren Cd
  sd d6, phai tien ha nh giao dv.c thai nhi m{lt each khoa
  h9c thi moi c6 th� d?-t hi�u qua cao.
  Theo phan tich bao cao n ghie n cuu cua Th�c sy
  Schutirmann- Khoa nhi b¢nh vi�n Thuy Sy, th6i quen
  ngu 1i bi cua tre so sinh la do vai ba thang sau cung
  trong thdi gian mang th ai do ngubi m� quyet dinh.
  Bl QUYET G!AO DUC THAI NHI

  21


  Schutirmann da tien hanh nghien cuu doi voi 2 nh6m
  ph\l nu mang thai: M{>t nh6m la chuyen d$.y som, nh6m
  con I:.ii thi chuyen thuc khuya. Sau d6 6ng ta tien hanh
  nghien cuu nhung dua tre dttqc sinh ra tU 2 nh6m khac
  nhau tren. Ket qua cho thay, nhftng dua tre duqc sinh
  ra tu nhftng ba m� hay d$.y som thi ngay sau khi sinh
  ra nhung dua tre nay da c6 th6i quen d$.y som m6i khi
  ngu. Con nhung dua tre du:qc sinh ra tu nhung ba m�
  hay di IlgU mu{>n thi nhung dua tre nay di ng c6 th6i
  quen di ngil mu{ln. Nhtt v$.y, thai nhi trong h1,mg m� da
  c6 th€ thich ling mqt each nhanh ch6ng voi nhip song
  thudng ngay cua nguCli m�. Th6i quen cua thai nhi c6
  m61 lien h� ch*t che vai th6i quen cua nguCli m�. Cung
  theo nghien cuu nay, tr..Uoc khi sinh m{lt vai thang, ngu'di
  m� va thai nhi da c6 sv lien h� voi nhau ve nhip di�u va
  quy lu�t sinh v�t ding nhu ve m�.t tinh thfin. "St! cam
  thong" gifta ngubi m�-vf di:ta tre sau khi sinh chinh la
  ·qua trinh tiep di�n "Sv cam thong" giua ngu'di m� va
  thai nhi kh6ng chi fa can cu khoa hqc cho vi�c giao d\lc
  thai nhi ma con la bi�n phap d� tien h anh giao dvc thai
  nhi.

  22

  THliEN TAI TU 280 NGAY


 • Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

  Tải bản đầy đủ ngay

  ×