Tải bản đầy đủ

100 câu trắc nghiệm Ngữ âm có đáp án cực hay ôn thi THPT Quốc gia 2020 cơ bản

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu
mẫu miễn phí

LUYỆN THI THPTQG MÔN TIẾNG ANH
CHUYÊN ĐỀ NGỮ ÂM CÓ ĐÁP ÁN
Câu 1: A. southern

B. growth

C. within

D. although

Câu 2: A. whistle

B. little

C. gentle

D. battle


Câu 3: A. wicked

B. sacred

C. beloved

D. helped

Câu 4: A. animal

B. character

C. imagine

D. personality

Câu 5: A. degree

B. critical

C. fertile

D. minimum

Câu 6: A. civilization

B. scuba-diving

C. dedication

D. incredible

Câu 7: A. rhinoceros

B. wilderness

C. digestion

D. diversity


Câu 8: A. talks

B. takes

C. decides

D. completes

Câu 9: A. honest

B. home

C. vehicles

D. heiress

Câu 10: A. promised

B. raised

C. devised

D. advised

Câu 11: A. rained

B. jumped

C. arrived

D. followed

Câu 12: A. tea

B. leather

C. leave

D. lead

Câu 13: A. informant

B. essential

C. instant

D. resistance

Câu 14: A. mineral

B. minimum

C. miniature

D. minor

Câu 15: A. carry

B. marriage

C. parrot

D. barber


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu
mẫu miễn phí

Câu 16: A. stool

B. bamboo

C. good

D. loose

Câu 17: A. accurate

B. date

C. tale

D. shape

Câu 18: A. sounds

B. obstacles

C. situations

D. secrets

Câu 19: A. arrives

B. likes

C. laughs

D. helps

Câu 20: A. choice

B. achieve

C. each

D. Chemistry

Câu 21: A. scholarship

B. mechanic

C. technology

D. championship

Câu 22: A. interfered

B. approached

C. established

D. sacrificed

Câu 23: A. capable

B. capital

C. cabinet

D. captain

Câu 24: A. eventually

B. invention

C. preparation

D. initiate

Câu 25: A. needed

B. decided

C. invented

D. caused

Câu 26: A. bomb

B. tomb

C. combat

D. comment

Câu 27: A. waited

B. mended

C. objected

D. faced

Câu 28: A. bushes

B. buses

C. lorries

D. charges

Câu 29: A. muddy

B. punctual

C. studious

D. culture

Câu 30: A. determine

B. examine

C. Valentine

D. heroine

ĐÁP ÁN
Câu 1. Đáp án B


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu
mẫu miễn phí

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, C, D phần gạch chân phát âm là /ð/. Đáp án B phần gạch
chân phát âm là /θ/
Câu 2. Đáp án A
Giải thích: Giải thích: Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm là /t/. Đáp án A phần gạch
chân là âm câm.
Câu 3. Đáp án D
Giải thích: Giải thích: Đáp án A, B, C phần gạch chân phát âm là /ɪd/. Đáp án D phần gạch
chân phát âm là /t/
Câu 4. Đáp án B
Giải thích: Giải thích: Đáp án A, C, D phần gạch chân phát âm là /æ/. Đáp án B phần gạch
chân phát âm là /ə/
Câu 5. Đáp án C
Giải thích: Giải thích: Đáp án A, B, D phần gạch chân phát âm là /ɪ/. Đáp án C phần gạch
chân phát âm là /aɪ/
Câu 6. Đáp án A
Giải thích: Giải thích: Đáp án B, C, D phàn gạch chân phát âm là /k/. Đáp án A phần gạch
chân phát âm là /s/
Câu 7. Đáp án B
Giải thích: Giải thích: Đáp án A, C, D phần gạch chân phát âm là /aɪ/. Đáp án B phần gạch
chân phát âm là /ɪ/.


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu
mẫu miễn phí

Câu 8. Đáp án C
Giải thích: Giải thích: Đáp án A, B, D phần gạch chân phát âm là /s/. Đáp án C phần gạch
chân phát âm là /z/
Câu 9. Đáp án A
Giải thích: Giải thích: Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm là /h/. Đáp án A phần gạch
chân là âm câm.
Câu 10. Đáp án B
Giải thích: Giải thích: Đáp án A, C, D phần gạch chân phát âm là /t/. Đáp án B phần gạch
chân phát âm là /d/
Câu 11. Đáp án B
Giải thích: Giải thích: Đáp án A, C, D phần gạch chân phát âm là /d/. Đáp án B phần gạch
chân phát âm là /t/
Câu 12. Đáp án B
Giải thích: Giải thích: Đáp án A, C, D phần gạch chân phát âm là /iː/. Đáp án B phần gạch
chân phát âm là /e/
Câu 13. Đáp án B
Giải thích: Giải thích: Đáp án A, C, D phần gạch chân phát âm là /t/. Đáp án B phần gạch
chân phát âm là /ʃ/
Câu 14. Đáp án D


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu
mẫu miễn phí

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, B, C phần gạch chân phát âm là /ɪ/. Đáp án D phần gạch
chân phát âm là /aɪ/
Câu 15. Đáp án D
Giải thích: Giải thích: Đáp án A, B, C phần gạch chân phát âm là /æ/. Đáp án D phần gạch
chân phát âm là /ɑː/
Câu 16. Đáp án C
Giải thích: Giải thích: Đáp án A, B, D phần gạch chân phát âm là /uː/. Đáp án C phần gạch
chân phát âm là /u/
Câu 17. Đáp án A
Giải thích: Giải thích: Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm là /eɪ/. Đáp án A phần gạch
chân phát âm là /æ/
Câu 18. Đáp án D
Giải thích: Giải thích: Đáp án A, B, C phần gạch chân phát âm là /z/. Đáp án D phần gạch
chân phát âm là /s/
Câu 19. Đáp án A
Giải thích: Giải thích: Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm là /s/. Đáp án A phần gạch
chân phát âm là /z/
Câu 20. Đáp án D
Giải thích: Giải thích: Đáp án A, B, C phần gạch chân phát âm là /tʃ/. Đáp án D phần gạch
chân phát âm là /k/


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu
mẫu miễn phí

Câu 21. Đáp án D
Giải thích: Giải thích: Đáp án A, B, C phần gạch chân phát âm là /k/. Đáp án D phần gạch
chân phát âm là /tʃ/
Câu 22. Đáp án A
Giải thích: Giải thích: Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm là /t/. Đáp án A phần gạch
chân phát âm là /d/
Câu 23. Đáp án A
Giải thích: Giải thích: Đáp án B, C, D phần gạch chân phát âm là /æ/. Đáp án A phần gạch
chân phát âm là /eɪ/
Câu 24. Đáp án D
Giải thích: Giải thích: Đáp án A, B, C phần gạch chân phát âm là /ʃ/. Đáp án D phần gạch
chân phát âm là /t/
Câu 25. Đáp án D
Giải thích: Giải thích: Đáp án A, B, C phần gạch chân phát âm là /ɪd/. Đáp án D phần gạch
chân phát âm là /t/
Câu 26. Đáp án B
Giải thích: Giải thích: Đáp án A, C, D phần gạch chân phát âm là /ɒ/. Đáp án B phần gạch
chân phát âm là / uː/
Câu 27. Đáp án D


VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu
mẫu miễn phí

Giải thích: Giải thích: Đáp án A, B, C phần gạch chân phát âm là /ɪd/. Đáp án D phần gạch
chân phát âm là /t/
Câu 28. Đáp án C
Giải thích: Giải thích: Đáp án A, B, D phần gạch chân phát âm là /ɪs/. Đáp án C phần gạch
chân phát âm là /z/
Câu 29. Đáp án C
Giải thích: Giải thích: Đáp án A, B, D phần gạch chân phát âm là /ʌ/. Đáp án C phần gạch
chân phát âm là /uː/
Câu 30. Đáp án C
Giải thích: Giải thích: Đáp án A, B, D phần gạch chân phát âm là /ɪn/. Đáp án C phần gạch
chân phát âm là /aɪ/
Trên đây là 100 câu trắc nghiệm Ngữ âm có đáp án cực hay ôn thi THPT
Quốc gia 2020 cơ bản phần 2 .
Mời bạn đọc tham khảo thêm tài liệu ôn thi THPT Quốc Gia dành cho học sinh lớp 12 tại
đây: https://vndoc.com/thi-thpt-quoc-giaTài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×