Tải bản đầy đủ

MOT SO DUNG CU DO GOC TRONG CO KHI

CHƯƠNG 2 KIỂM TRA HÌNH TRỤ
TRƠN (ĐO GÓC)

4/2/2010

1.CÁCH KÝ HIỆU TRÊN BẢN VẼ

1.DƯỠNG GÓC
Dưỡng góc

Góc thayy đổi từ 2 đến 45 độ

18

PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ

1


CHƯƠNG 2 KIỂM TRA HÌNH TRỤ
TRƠN (ĐO GÓC)


4/2/2010

2.CĂN MẪU GÓC

taper gauge

angle blocks

3.THƯỚC ĐO GÓC
Đây là phương pháp đo trực tiếp kích thước góc: Phương pháp dựa trên
nguyên tắc của hệ đo tọa độ độc cực, gốc tọa độ cựa làm tâm quay của yếu tố
mang mặt đo. Trong đó mặt chuẩn OXo gắn với bảng chia độ, mặt đo OX quay
quanh tâm O trùng với bảng chia. Khi đo, mặt chuẩn và mặt đo kẹp lấy góc cần
ặ đo OX nối với nối với cơ cấu chỉ ra trịị số g
góc đo
đo. Mặt

PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ

2


CHƯƠNG 2 KIỂM TRA HÌNH TRỤ
TRƠN (ĐO GÓC)

4/2/2010

3.THƯỚC ĐO GÓC

3.THƯỚC ĐO GÓC

Limbs that
define angle

19

PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ

3
CHƯƠNG 2 KIỂM TRA HÌNH TRỤ
TRƠN (ĐO GÓC)

4/2/2010

3.THƯỚC ĐO GÓC

Fixing
screws

20

4. ĐO GIÁN TIẾP KÍCH THƯỚC GÓC
y Dùng bi cầu hoặc con lăn

α=
α= 
O2I = 
O1O2 = h2‐ – h1 –
α= 

PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ

4


CHƯƠNG 2 KIỂM TRA HÌNH TRỤ
TRƠN (ĐO GÓC)

4/2/2010

4. ĐO GIÁN TIẾP KÍCH THƯỚC GÓC

4. ĐO GIÁN TIẾP KÍCH THƯỚC GÓC
DÙNG THƯỚC SIN

Hai hình trụ( Hoặc con lăn) bằng nhau về
đường kính được lắp ở phần cuối của thước

Khoảng
Kh
ả cách
á h giữa
iữ hai
h i con lăn
lă phải
hải chính
hí h
xác và thường 5 inches hoặc 10 inches.
Một con lăn hoặc hình trụ sẽ được trên
mặt phẳng chuẩn con con lăn còn lại
được đặt trên khối căn mẫu với độ cao là
h.
Do vậy sineθ=h/l
23

PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ

5


CHƯƠNG 2 KIỂM TRA HÌNH TRỤ
TRƠN (ĐO GÓC)

4/2/2010

4. ĐO GIÁN TIẾP KÍCH THƯỚC GÓC
NHƯỢC ĐIỂM THƯỚC SIN

Bị giới hạn bởi việc đo khoảng cách tâm
của hai con lăn chính xác.
Không thực tế và không chính xác khi góc
cần kiểm tra vượt quá 45 độ
Khó thao tác khi giữ nó ở vị trí đo.
Sự thay đổi của nhiệt độ .

24

4. ĐO GIÁN TIẾP KÍCH THƯỚC GÓC
DÙNG THƯỚC SIN

α= 

PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ

6


CHƯƠNG 2 KIỂM TRA HÌNH TRỤ
TRƠN (ĐO GÓC)

4/2/2010

4. ĐO GIÁN TIẾP KÍCH THƯỚC GÓC

4. ĐO GIÁN TIẾP KÍCH THƯỚC GÓC
DÙNG THƯỚC SIN

PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ

7


CHƯƠNG 2 KIỂM TRA HÌNH TRỤ
TRƠN (ĐO GÓC)

4/2/2010

4. ĐO GIÁN TIẾP KÍCH THƯỚC GÓC

DÙNG THƯỚC SIN

4. ĐO GIÁN TIẾP KÍCH THƯỚC GÓC
DÙNG THƯỚC TANG

α= 

PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ

8


CHƯƠNG 2 KIỂM TRA HÌNH TRỤ
TRƠN (ĐO GÓC)

4/2/2010

5. KiỂM TRA GÓC CÔN
DÙNG CA LÍP

6. DÙNG THỊ KÍNH ĐO GÓC
y Đây là phép đo trực tiếp góc 

PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ

9


CHƯƠNG 2 KIỂM TRA HÌNH TRỤ
TRƠN (ĐO GÓC)

4/2/2010

6. DÙNG THỊ KÍNH ĐO GÓC
ĐẦU CHIA ĐỘ QUANG HỌC

PGS.TS THÁI THỊ THU HÀ

10Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×