Tải bản đầy đủ

Test bank for fundamentals of anatomy and physiology 11e c11

Chapterȱ11 TheȱMuscularȱSystem
Multiple Choice Questions
1) Musclesȱthatȱguardȱentrancesȱandȱexitsȱofȱinternalȱpassagewaysȱareȱ________ȱmuscles.
A) parallel
B) convergent
C) pennate
D) bipennate
E) circular
Answer: E
LearningȱOutcome: 11-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

2) Inȱaȱ________ȱmuscle,ȱtheȱfasciclesȱareȱconcentricallyȱarrangedȱaroundȱanȱopening.
A) convergent
B) parallel
C) straight
D) pennate
E) circular
Answer: E
LearningȱOutcome: 11-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering


3) Theȱtypeȱofȱmuscleȱwhoseȱfunctionalȱcharacteristicsȱmostȱcloselyȱresembleȱthoseȱofȱitsȱmuscle
fibersȱisȱtheȱ________ȱmuscle.
A) pennate
B) circular
C) parallel
D) convergent
E) divergent
Answer: C
LearningȱOutcome: 11-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

4) Inȱaȱ________ȱmuscle,ȱtheȱmuscleȱfibersȱandȱfasciclesȱlieȱinȱaȱslantedȱorȱobliqueȱpositionȱtoȱthe
tendon.
A) parallel
B) circular
C) pennate
D) convergent
E) divergent
Answer: C
LearningȱOutcome: 11-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


328ȱȱȱTestȱBankȱforȱFundamentalsȱofȱAnatomyȱ&ȱPhysiology,ȱ11e

5) ________ȱmuscleȱfibersȱpullȱinȱdifferentȱdirections,ȱpermittingȱdifferentȱactionsȱdependingȱon
stimulation.
A) Convergent
B) Parallel
C) Straight
D) Pennate
E) Circular
Answer: A
LearningȱOutcome: 11-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

6) Mostȱofȱtheȱskeletalȱmusclesȱinȱtheȱbodyȱareȱ________ȱmuscles.


A) convergent
B) parallel
C) straight
D) pennate
E) circular
Answer: B
LearningȱOutcome: 11-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

7) Inȱaȱconvergentȱmuscle,ȱfasciclesȱconvergeȱonȱaȱcommonȱattachmentȱsiteȱthatȱmayȱbeȱaȱslender
bandȱofȱcollagenȱfibersȱknownȱasȱa(n)
A) retinaculum.
B) raphe.
C) aponeurosis.
D) orbicularis.
E) ligament.
Answer: B
LearningȱOutcome: 11-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

8) Whichȱofȱtheȱfollowingȱisȱnotȱaȱtypeȱofȱfascicleȱarrangement?
A) parallel
B) palmate
C) unipennate
D) circular
E) convergent
Answer: B
LearningȱOutcome: 11-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


Chapterȱ11ȱȱTheȱMuscularȱSystemȱȱȱ329

9) Aȱleverȱconsistsȱof
A) aȱtendonȱandȱaȱmuscle.
B) aȱrigidȱstructure.
C) aȱfulcrum.
D) aȱbone,ȱaȱmuscle,ȱandȱaȱnerve.
E) aȱrigidȱstructureȱandȱaȱfulcrum.
Answer: E
LearningȱOutcome: 11-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

10) Theȱmostȱcommonȱleverȱsystemsȱinȱtheȱbodyȱareȱthoseȱthatȱhaveȱtheȱappliedȱforceȱbetweenȱthe
fulcrumȱandȱtheȱload.ȱTheseȱareȱcalledȱ________ȱlevers.
A) first-class
B) second-class
C) third-class
D) fourth-class
E) fifth-class
Answer: C
LearningȱOutcome: 11-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

11) Contractingȱtheȱgastrocnemiusȱmusclesȱtoȱelevateȱtheȱbodyȱonȱtheȱtoesȱinvolvesȱaȱ________
lever.
A) first-class
B) second-class
C) third-class
D) fourth-class
E) fifth-class
Answer: B
LearningȱOutcome: 11-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

12) Theȱfulcrumȱofȱaȱleverȱsystemȱisȱthe
A) joint.
B) muscle.
C) bone.
D) resistance.
E) load.
Answer: A
LearningȱOutcome: 11-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


330ȱȱȱTestȱBankȱforȱFundamentalsȱofȱAnatomyȱ&ȱPhysiology,ȱ11e

13) Whenȱtheȱfulcrumȱisȱlocatedȱbetweenȱtheȱloadȱandȱtheȱforce,ȱitȱisȱcalledȱaȱ________ȱlever.
A) first-class
B) second-class
C) third-class
D) fourth-class
E) compound
Answer: A
LearningȱOutcome: 11-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

14) A(n)ȱ________ȱisȱaȱmuscleȱwhoseȱcontractionȱisȱchieflyȱresponsibleȱforȱproducingȱaȱparticular
movement.
A) primeȱmover
B) motor-unit
C) antagonist
D) opposition
E) synergist
Answer: A
LearningȱOutcome: 11-3
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

15) WhichȱofȱtheseȱphrasesȱmostȱaptlyȱdescribesȱȈmuscleȱinsertionȈ?
A) broadȱtendonȱsheet
B) connectiveȱtissueȱthatȱsurroundsȱaȱsingleȱmuscleȱfiber
C) tendonȱattachmentȱthatȱdoesnȇtȱmove
D) tendonȱattachmentȱthatȱmoves
E) connectiveȱtissueȱthatȱsurroundsȱanȱentireȱmuscle
Answer: D
LearningȱOutcome: 11-3
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

16) Musclesȱthatȱinsertȱonȱtheȱolecranonȱprocessȱofȱtheȱulnaȱcanȱactȱto
A) flexȱtheȱforearm.
B) extendȱtheȱforearm.
C) abductȱtheȱforearm.
D) adductȱtheȱforearm.
E) extendȱtheȱcarpals.
Answer: B
LearningȱOutcome: 11-3
BloomȇsȱTaxonomy: Applying

17) Aȱmuscleȱthatȱassistsȱtheȱmuscleȱthatȱisȱprimarilyȱresponsibleȱforȱaȱgivenȱactionȱisȱa(n)
A) agonist.
B) antagonist.
C) synergist.
D) originator.
E) levator.
Answer: C
LearningȱOutcome: 11-3
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering
Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


Chapterȱ11ȱȱTheȱMuscularȱSystemȱȱȱ331

18) Theȱinsertionȱendȱofȱtheȱbicepsȱbrachiiȱmuscleȱofȱtheȱanteriorȱupperȱarmȱis
A) atȱtheȱproximalȱendȱofȱtheȱmuscle.
B) atȱtheȱdistalȱendȱofȱtheȱmuscle.
C) onȱtheȱdorsalȱsideȱofȱtheȱmuscle.
D) onȱtheȱlateralȱsideȱofȱtheȱmuscle.
E) theȱthumb.
Answer: B
LearningȱOutcome: 11-3
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

19) Theȱendȱofȱaȱmuscleȱthatȱisȱattachedȱtoȱtheȱpointȱthatȱmovesȱwhenȱtheȱmuscleȱcontractsȱis
calledȱthe
A) origin.
B) aponeurosis.
C) insertion.
D) tendon.
E) lever.
Answer: C
LearningȱOutcome: 11-3
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

20) Theȱendȱofȱaȱmuscleȱthatȱremainsȱstationaryȱwhenȱtheȱmuscleȱcontractsȱisȱcalledȱthe
A) origin.
B) aponeurosis.
C) insertion.
D) tendon.
E) lever.
Answer: A
LearningȱOutcome: 11-3
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

21) Aȱtypeȱofȱmuscleȱwhoseȱactionȱopposesȱthatȱofȱanotherȱmuscleȱisȱcalledȱa(n)
A) synergist.
B) fixator.
C) agonist.
D) primeȱmover.
E) antagonist.
Answer: E
LearningȱOutcome: 11-3
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

22) Aȱmuscleȱthatȱassistsȱanotherȱbyȱpreventingȱmovementȱatȱanotherȱjointȱisȱcalledȱa(n)
A) synergist.
B) fixator.
C) agonist.
D) primeȱmover.
E) antagonist.
Answer: B
LearningȱOutcome: 11-3
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering
Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


332ȱȱȱTestȱBankȱforȱFundamentalsȱofȱAnatomyȱ&ȱPhysiology,ȱ11e

23) Theȱnamesȱofȱtheȱmusclesȱcanȱindicateȱallȱofȱtheȱfollowing except
A) theȱangleȱofȱtheȱmuscleȱrelativeȱtoȱtheȱlongȱaxisȱofȱtheȱbody.
B) theȱactionȱofȱtheȱmuscle.
C) theȱlocationȱofȱtheȱmuscle.
D) structuralȱcharacteristicsȱofȱtheȱmuscle.
E) theȱcollagenȱcontentȱofȱtheȱmuscle.
Answer: E
LearningȱOutcome: 11-4
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

24) Aȱmuscleȱwhoseȱnameȱendsȱinȱtheȱsuffixȱ-glossusȱwouldȱbeȱfoundȱwithinȱorȱattachedȱtoȱthe
A) chin.
B) cheek.
C) jaw.
D) tongue.
E) lips.
Answer: D
LearningȱOutcome: 11-4
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

25) Musclesȱincludingȱtheȱtermȱcapitisȱwouldȱbeȱfoundȱwithinȱorȱattachedȱtoȱthe
A) head.
B) neck.
C) thorax.
D) abdomen.
E) groin.
Answer: A
LearningȱOutcome: 11-4
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

26) Musclesȱwithȱfibersȱthatȱrunȱparallelȱtoȱtheȱlongȱaxisȱofȱtheȱbodyȱareȱcalled
A) lateralis.
B) transversus.
C) rectus.
D) obliquus.
E) medialis.
Answer: C
LearningȱOutcome: 11-4
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

27) Eachȱofȱtheȱfollowingȱtermsȱisȱaȱdescriptiveȱtermȱforȱaȱmuscleȇsȱaction except
A) levator.
B) pronator.
C) extensor.
D) sartorius.
E) adductor.
Answer: D
LearningȱOutcome: 11-4
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


Chapterȱ11ȱȱTheȱMuscularȱSystemȱȱȱ333

28) Musclesȱvisibleȱatȱtheȱbodyȱsurfaceȱareȱoftenȱcalled
A) internus.
B) extrinsic.
C) profundus.
D) intrinsic.
E) superficialis.
Answer: E
LearningȱOutcome: 11-4
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

29) Musclesȱlocatedȱcloseȱtoȱtheȱmidlineȱofȱtheȱbodyȱmayȱbeȱcalled
A) rectus.
B) distalis.
C) proximal.
D) medialis.
E) lateralis.
Answer: D
LearningȱOutcome: 11-4
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

30) Musclesȱwithȱfibersȱthatȱrunȱatȱanȱangleȱtoȱtheȱlongȱaxisȱofȱtheȱbodyȱareȱcalled
A) lateralis.
B) transversus.
C) rectus.
D) oblique.
E) medialis.
Answer: D
LearningȱOutcome: 11-4
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

31) Musclesȱwithȱfibersȱthatȱrunȱperpendicularȱtoȱtheȱlongȱaxisȱofȱtheȱbodyȱareȱcalled
A) lateralis.
B) transversus.
C) rectus.
D) oblique.
E) medialis.
Answer: B
LearningȱOutcome: 11-4
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

32) Whichȱmuscleȱisȱnamedȱforȱeitherȱshapeȱorȱsize?
A) pectoralisȱmajor
B) latissimusȱdorsi
C) deltoid
D) vastusȱlateralis
E) Allȱofȱtheȱaboveȱareȱnamedȱforȱshapeȱorȱsize.
Answer: E
LearningȱOutcome: 11-4
BloomȇsȱTaxonomy: Applying

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


334ȱȱȱTestȱBankȱforȱFundamentalsȱofȱAnatomyȱ&ȱPhysiology,ȱ11e

33) Whichȱofȱtheȱfollowingȱisȱnotȱaȱpennateȱmuscle?
A) rectusȱfemoris
B) extensorȱdigitorumȱlongus
C) deltoid
D) pectoralis
E) Allȱofȱtheȱanswersȱareȱcorrect.
Answer: D
LearningȱOutcome: 11-4
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

34) Musclesȱvisibleȱatȱtheȱbodyȱsurfaceȱoftenȱcalled
A) externus.
B) profundus.
C) rectus.
D) transversus.
E) oblique.
Answer: A
LearningȱOutcome: 11-4
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

35) Musclesȱthatȱpositionȱorȱstabilizeȱanȱorganȱareȱcalled
A) externus.
B) superficialis.
C) intrinsic.
D) extrinsic.
E) oblique.
Answer: D
LearningȱOutcome: 11-4
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

36) Whichȱofȱtheȱfollowingȱisȱnotȱprimarilyȱaȱmuscleȱofȱfacialȱexpression?
A) buccinator
B) depressorȱlabii
C) risorius
D) masseter
E) mentalis
Answer: D
LearningȱOutcome: 11-6
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

37) Theȱmentalisȱmuscleȱinsertsȱonȱthe
A) orbicularisȱoris.
B) skinȱofȱtheȱchin.
C) angleȱofȱtheȱmouth.
D) hyoidȱbone.
E) skinȱaroundȱtheȱeyelids.
Answer: B
LearningȱOutcome: 11-6
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


Chapterȱ11ȱȱTheȱMuscularȱSystemȱȱȱ335

38) TheȱȈkissingȱmuscleȈȱthatȱpursesȱtheȱlipsȱisȱthe
A) zygomaticus.
B) orbicularisȱoris.
C) buccinator.
D) levatorȱlabii.
E) procerus.
Answer: B
LearningȱOutcome: 11-6
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

39) Allȱofȱtheȱfollowingȱareȱinnervatedȱbyȱtheȱfacialȱnerveȱ(NȱVII) exceptȱforȱtheȱ________ȱmuscle.
A) risorius
B) orbicularisȱoculi
C) levatorȱpalpebraeȱsuperioris
D) mentalis
E) temporoparietalis
Answer: C
LearningȱOutcome: 11-6
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

40) Theȱoriginȱofȱtheȱfrontalisȱmuscleȱisȱthe
A) mandible.
B) frontalȱbone.
C) occipitalȱbone.
D) epicranialȱaponeurosis.
E) forehead.
Answer: D
LearningȱOutcome: 11-6
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

41) Theȱtemporalisȱmuscleȱpassesȱthroughȱthe
A) alveolarȱprocessesȱofȱtheȱmaxillaeȱandȱmandible.
B) tendinousȱbandȱaroundȱtheȱopticȱforamen.
C) epicranialȱaponeurosis.
D) zygomaticȱarch.
E) fasciaȱsurroundingȱtheȱsubmandibularȱsalivaryȱgland.
Answer: D
LearningȱOutcome: 11-6
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

42) Theȱtemporoparietalisȱmuscleȱactsȱto
A) moveȱtheȱexternalȱear.
B) purseȱtheȱlips.
C) depressȱtheȱlip.
D) drawȱtheȱcornerȱofȱtheȱmouthȱbackȱandȱup.
E) closeȱtheȱeye.
Answer: A
LearningȱOutcome: 11-6
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


336ȱȱȱTestȱBankȱforȱFundamentalsȱofȱAnatomyȱ&ȱPhysiology,ȱ11e

43) Theȱiliacȱcrestȱisȱtheȱoriginȱofȱthe
A) quadratusȱlumborum.
B) iliocostalisȱcervicis.
C) longissimusȱcervicis.
D) semispinalisȱcapitis.
E) splenius.
Answer: A
LearningȱOutcome: 11-6
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

44) Whichȱofȱtheȱfollowingȱdescribesȱtheȱactionȱofȱtheȱdigastricȱmuscle?
A) elevatesȱtheȱlarynx
B) elevatesȱtheȱlarynxȱandȱdepressesȱtheȱmandible
C) depressesȱtheȱlarynx
D) depressesȱandȱretractsȱtheȱtongue
E) elevatesȱtheȱmandible
Answer: B
LearningȱOutcome: 11-6
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

45) Whichȱofȱtheȱfollowingȱisȱnotȱanȱextrinsicȱeyeȱmuscle?
A) inferiorȱrectus
B) rectusȱabdominis
C) lateralȱrectus
D) medialȱrectus
E) superiorȱoblique
Answer: B
LearningȱOutcome: 11-6
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

46) Theȱmuscleȱthatȱelevatesȱtheȱtongueȱisȱthe
A) genioglossus.
B) hyoglossus.
C) palatoglossus.
D) styloglossus.
E) digastric.
Answer: C
LearningȱOutcome: 11-6
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

47) Whichȱofȱtheȱfollowingȱmusclesȱhasȱitsȱoriginȱonȱtheȱhyoidȱandȱinsertsȱonȱtheȱtongue?
A) hyoglossus
B) lateralȱpterygoideus
C) sternohyoid
D) thyrohyoid
E) geniohyoid
Answer: A
LearningȱOutcome: 11-6
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


Chapterȱ11ȱȱTheȱMuscularȱSystemȱȱȱ337

48) Whichȱofȱtheȱfollowingȱisȱaȱspinalȱflexor?
A) quadratusȱlumborum
B) longusȱcapitis
C) longusȱcolli
D) Allȱofȱtheȱanswersȱareȱcorrect.
E) bothȱtheȱlongusȱcapitisȱandȱtheȱlongusȱcolli
Answer: D
LearningȱOutcome: 11-6
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

49) Theȱsternocleidomastoidȱinsertsȱonȱthe
A) occipitalȱbone.
B) clavicle.
C) mastoidȱprocessȱofȱtheȱtemporalȱbone.
D) sternum.
E) mandible.
Answer: C
LearningȱOutcome: 11-6
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

50) Theȱanteriorȱmuscleȱofȱfacialȱexpressionȱthatȱinsertsȱwidelyȱonȱtheȱperiosteumȱofȱtheȱmandible
isȱthe
A) temporalis.
B) masseter.
C) lateralȱpterygoideus.
D) medialȱpterygoideus.
E) platysma.
Answer: E
LearningȱOutcome: 11-6
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

51) Theȱscalenesȱhaveȱtheirȱoriginȱonȱthe
A) transverseȱandȱcostalȱprocessesȱofȱcervicalȱvertebrae.
B) inferiorȱborderȱofȱtheȱpreviousȱrib.
C) superiorȱborderȱofȱtheȱnextȱrib.
D) cartilagesȱofȱtheȱribs.
E) thoracodorsalȱfasciaȱandȱiliacȱcrest.
Answer: A
LearningȱOutcome: 11-6
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

52) Whichȱofȱtheȱfollowingȱmusclesȱhasȱitsȱinsertionȱonȱtheȱsternum?
A) internalȱoblique
B) externalȱintercostal
C) rectusȱabdominis
D) internalȱintercostal
E) scalene
Answer: C
LearningȱOutcome: 11-6
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering
Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


338ȱȱȱTestȱBankȱforȱFundamentalsȱofȱAnatomyȱ&ȱPhysiology,ȱ11e

53) Whichȱofȱtheȱfollowingȱmusclesȱcompressesȱtheȱabdomen?
A) diaphragmȱandȱintercostals
B) externalȱobliqueȱandȱlatissimusȱdorsi
C) rectusȱabdominisȱandȱpectoralisȱmajor
D) transverseȱabdominis
E) externalȱoblique,ȱrectusȱabdominis,ȱandȱtransverseȱabdominis
Answer: E
LearningȱOutcome: 11-6
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

54) Whichȱofȱtheȱfollowingȱisȱtheȱoriginȱofȱtheȱbulbospongiosusȱinȱtheȱfemale?
A) ischialȱspine
B) inferiorȱischialȱramus
C) lineaȱalbaȱandȱpubis
D) coccyx
E) collagenȱsheathȱatȱtheȱbaseȱofȱtheȱclitoris
Answer: E
LearningȱOutcome: 11-6
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

55) Theȱlevatorȱaniȱinsertsȱonȱthe
A) iliacȱcrest.
B) coccyx.
C) ischialȱspine.
D) centralȱtendonȱofȱtheȱperineum.
E) sacrum.
Answer: B
LearningȱOutcome: 11-6
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

56) Theȱ________ȱmuscleȱallowsȱyouȱtoȱlookȱdown.
A) inferiorȱrectus
B) medialȱrectus
C) lateralȱrectus
D) superiorȱrectus
E) inferiorȱoblique
Answer: A
LearningȱOutcome: 11-6
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

57) Aȱmuscleȱthatȱinsertsȱonȱtheȱbodyȱofȱtheȱmandibleȱisȱprobablyȱinvolvedȱin
A) kissing.
B) blowing.
C) chewing.
D) frowning.
E) spitting.
Answer: C
LearningȱOutcome: 11-6
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


Chapterȱ11ȱȱTheȱMuscularȱSystemȱȱȱ339

58) Theȱmuscleȱthatȱoriginatesȱfromȱtheȱsuperiorȱsurfaceȱofȱtheȱpubisȱaroundȱtheȱsymphysisȱisȱthe
A) internalȱoblique.
B) externalȱoblique.
C) rectusȱabdominis.
D) transversusȱabdominis.
E) scalene.
Answer: C
LearningȱOutcome: 11-6
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

59) Theȱeyeȱmusclesȱincludeȱwhichȱofȱtheȱfollowingȱmuscles?
A) medialȱrectus
B) inferiorȱrectus
C) superiorȱoblique
D) inferiorȱoblique
E) Allȱofȱtheȱanswersȱareȱcorrect.
Answer: E
LearningȱOutcome: 11-6
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

60) Whichȱeyeȱmuscleȱsendsȱitsȱtendonȱofȱoriginȱthroughȱaȱpulleyȱorȱtrochleaȱbeforeȱinsertingȱon
theȱglobe?
A) superiorȱrectus
B) superiorȱoblique
C) lateralȱrectus
D) inferiorȱrectus
E) inferiorȱoblique
Answer: B
LearningȱOutcome: 11-6
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

61) Theȱ________ȱallowsȱyouȱtoȱlookȱup.
A) inferiorȱrectus
B) medialȱrectus
C) lateralȱrectus
D) superiorȱrectus
E) inferiorȱoblique
Answer: D
LearningȱOutcome: 11-6
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

62) Theȱ________ȱmuscleȱisȱtheȱstrongestȱjawȱmuscle.
A) lateralȱpterygoid
B) digastric
C) pterygoid
D) medialȱpterygoid
E) masseter
Answer: E
LearningȱOutcome: 11-6
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering
Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


340ȱȱȱTestȱBankȱforȱFundamentalsȱofȱAnatomyȱ&ȱPhysiology,ȱ11e

63) Theȱ________ȱextendsȱtheȱneck.
A) spinalisȱthoracis
B) spleniusȱcapitis
C) trapezius
D) splenius
E) spleniusȱcervicis
Answer: C
LearningȱOutcome: 11-6
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

64) Whichȱofȱtheseȱisȱtrueȱaboutȱtheȱmuscleȱnamedȱlevatorȱpalpebraeȱsuperioris?
A) liftsȱtheȱscapula
B) elevatesȱtheȱeyebrow
C) raisesȱtheȱupperȱeyelid
D) originatesȱatȱtheȱbackȱofȱtheȱorbit
E) originatesȱatȱtheȱbackȱofȱtheȱorbitȱandȱraisesȱtheȱupperȱeyelid
Answer: E
LearningȱOutcome: 11-6
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

65) Inȱassessingȱaȱstrokeȱpatient,ȱyouȱaskȱherȱtoȱstickȱoutȱ(protract)ȱherȱtongue.ȱYouȱnoteȱthatȱit
deviatesȱtoȱoneȱside.ȱYouȱsuspectȱthatȱdamageȱtoȱtheȱneuralȱcontrolȱofȱtheȱ________ȱmuscleȱhas
occurred.
A) hyoglossus
B) genioglossus
C) palatoglossus
D) styloglossus
E) Noneȱofȱtheȱanswersȱareȱcorrect.
Answer: B
LearningȱOutcome: 11-6
BloomȇsȱTaxonomy: Applying

66) Ryanȱhearsȱaȱloudȱnoiseȱandȱquicklyȱturnsȱhisȱeyesȱsidewaysȱinȱtheȱdirectionȱofȱtheȱsound.ȱTo
accomplishȱthisȱactionȱheȱmustȱuseȱhisȱ________ȱmuscles.
A) superiorȱrectus
B) lateralȱrectus
C) inferiorȱrectus
D) medialȱrectus
E) lateralȱandȱmedialȱrectus
Answer: E
LearningȱOutcome: 11-6
BloomȇsȱTaxonomy: Applying

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


Chapterȱ11ȱȱTheȱMuscularȱSystemȱȱȱ341

67) Duringȱabdominalȱsurgery,ȱtheȱsurgeonȱmakesȱaȱcutȱlateralȱtoȱtheȱlineaȱalba.ȱTheȱmuscleȱthat
wouldȱbeȱcutȱisȱthe
A) digastric.
B) externalȱabdominalȱoblique.
C) rectusȱabdominis.
D) scalenus.
E) splenius.
Answer: C
LearningȱOutcome: 11-6
BloomȇsȱTaxonomy: Applying

68) Medialȱrotationȱofȱtheȱeyeballȱisȱperformedȱbyȱtheȱ________ȱmuscle.
A) inferiorȱrectus
B) lateralȱrectus
C) medialȱrectus
D) superiorȱrectus
E) inferiorȱoblique
Answer: C
LearningȱOutcome: 11-6
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

69) Eachȱofȱtheȱfollowingȱmusclesȱisȱinvolvedȱinȱtheȱprocessȱofȱchewingȱorȱmanipulatingȱfoodȱin
theȱmouthȱexceptȱthe
A) masseter.
B) temporalis.
C) pterygoid.
D) omohyoid.
E) genioglossus.
Answer: D
LearningȱOutcome: 11-6
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

70) Whichȱofȱtheȱfollowingȱmusclesȱfunctionsȱtoȱexpelȱurineȱorȱsemenȱinȱmales?
A) bulbospongiosus
B) superficialȱtransverseȱperineus
C) coccygeus
D) levatorȱani
E) anconeus
Answer: A
LearningȱOutcome: 11-6
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


342ȱȱȱTestȱBankȱforȱFundamentalsȱofȱAnatomyȱ&ȱPhysiology,ȱ11e

71) Pamȇsȱdaughterȱisȱbornȱcross-eyed.ȱAsȱsheȱgrows,ȱtheȱproblemȱdoesȱnotȱbecomeȱanyȱbetter.
Herȱphysicianȱsuggestsȱcuttingȱanȱeyeȱmuscleȱtoȱbringȱtheȱeyesȱintoȱaȱmoreȱnormalȱposition.
Whichȱmuscleȱwillȱheȱcut?
A) inferiorȱrectus
B) lateralȱrectus
C) medialȱrectus
D) superiorȱrectus
E) superiorȱoblique
Answer: C
LearningȱOutcome: 11-6
BloomȇsȱTaxonomy: Applying

72) Tom,ȱaȱtrumpetȱplayer,ȱasksȱyouȱwhichȱmusclesȱheȱshouldȱdevelopȱinȱorderȱtoȱbeȱaȱbetter
trumpeter.ȱWhatȱwouldȱyouȱtellȱhim?
A) theȱmasseterȱandȱbuccinator
B) theȱbuccinatorȱandȱorbicularisȱoris
C) theȱorbicularisȱorisȱandȱrisorius
D) theȱrisoriusȱandȱzygomaticus
E) theȱlevatorȱlabiiȱandȱmentalis
Answer: B
LearningȱOutcome: 11-6
BloomȇsȱTaxonomy: Applying

73) Damageȱtoȱtheȱpectoralisȱmajorȱwouldȱinterfereȱwithȱaȱpersonȇsȱabilityȱto
A) extendȱtheȱforearm.
B) abductȱtheȱhumerus.
C) flexionȱofȱtheȱhumerus.
D) elevateȱtheȱscapula.
E) rotateȱtheȱelbow.
Answer: C
LearningȱOutcome: 11-6
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

74) Theȱspinousȱprocessesȱofȱtheȱupperȱthoracicȱvertebraeȱareȱtheȱoriginȱofȱthe
A) levatorȱscapulae.
B) rhomboidȱmajor.
C) trapezius.
D) supraspinatus.
E) rhomboidȱmajorȱandȱtheȱtrapezius.
Answer: E
LearningȱOutcome: 11-6
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


Chapterȱ11ȱȱTheȱMuscularȱSystemȱȱȱ343

75) Whichȱofȱtheȱfollowingȱisȱtheȱinsertionȱofȱtheȱpectoralisȱmajor?
A) theȱvertebralȱborderȱnearȱtheȱspine
B) theȱgreaterȱtubercleȱofȱtheȱhumerus
C) theȱmastoidȱregionȱofȱtheȱskull
D) theȱoccipitalȱboneȱofȱtheȱskull
E) theȱclavicleȱandȱscapula
Answer: B
LearningȱOutcome: 11-6
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

76) Whichȱofȱtheȱfollowingȱdescribesȱtheȱactionȱofȱtheȱserratusȱanterior?
A) adductsȱtheȱarm
B) adductsȱandȱflexesȱtheȱhumerus
C) protractsȱtheȱshoulder,ȱabductsȱandȱmediallyȱrotatesȱtheȱscapula
D) medialȱrotationȱofȱtheȱhumerus
E) lateralȱrotationȱofȱtheȱhumerus
Answer: C
LearningȱOutcome: 11-6
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


344ȱȱȱTestȱBankȱforȱFundamentalsȱofȱAnatomyȱ&ȱPhysiology,ȱ11e

Figureȱ11-1ȱMajorȱAnteriorȱSkeletalȱMuscles
UseȱFigureȱ11-1ȱtoȱanswerȱtheȱfollowingȱquestions:

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


Chapterȱ11ȱȱTheȱMuscularȱSystemȱȱȱ345

77) IdentifyȱtheȱmuscleȱlabeledȱȈ1.Ȉ
A) trapezius
B) deltoid
C) sternocleidomastoid
D) temporalis
E) pectoralisȱmajor
Answer: A
LearningȱOutcome: 11-6
BloomȇsȱTaxonomy: Applying

78) IdentifyȱtheȱmuscleȱlabeledȱȈ15.Ȉ
A) sternocleidomastoid
B) platysma
C) sartorius
D) stylohyoid
E) risorius
Answer: A
LearningȱOutcome: 11-6
BloomȇsȱTaxonomy: Applying

79) IdentifyȱtheȱmuscleȱlabeledȱȈ19.Ȉ
A) externalȱoblique
B) internalȱoblique
C) rectusȱabdominis
D) iliacus
E) lineaȱalba
Answer: C
LearningȱOutcome: 11-6
BloomȇsȱTaxonomy: Applying

80) Theȱmuscleȱthatȱraisesȱtheȱcornersȱofȱtheȱmouthȱasȱwhenȱsmilingȱisȱtheȱ________ȱmuscle.
A) orbicularisȱoculi
B) zygomaticusȱmajor
C) orbicularisȱoris
D) masseter
E) buccinator
Answer: B
LearningȱOutcome: 11-6
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

81) Theȱactionȱofȱtheȱmasseterȱmuscleȱisȱtoȱ________ȱtheȱmandible.
A) depress
B) elevate
C) abduct
D) flex
E) open
Answer: B
LearningȱOutcome: 11-6
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


346ȱȱȱTestȱBankȱforȱFundamentalsȱofȱAnatomyȱ&ȱPhysiology,ȱ11e

82) Theȱmuscleȱthatȱretractsȱandȱelevatesȱtheȱupperȱlipȱisȱtheȱ________ȱmuscle.
A) orbicularisȱoculi
B) zygomaticusȱminor
C) orbicularisȱoris
D) masseter
E) buccinator
Answer: B
LearningȱOutcome: 11-6
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

83) Theȱthick,ȱflatȱsheetȱofȱtendonȱdeepȱtoȱtheȱscalpȱisȱcalledȱthe
A) retinaculum.
B) calcanealȱtendon.
C) lineaȱalba.
D) plantarȱaponeurosis.
E) epicranialȱaponeurosis.
Answer: E
LearningȱOutcome: 11-6
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

84) Theȱmuscleȱthatȱelevatesȱtheȱlarynxȱisȱtheȱ________ȱmuscle.
A) masseter
B) buccinator
C) platysma
D) sternocleidomastoid
E) stylohyoid
Answer: E
LearningȱOutcome: 11-6
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

85) Theȱinferiorȱrectusȱisȱinnervatedȱbyȱwhichȱnerve?
A) abducens
B) trigeminal
C) facial
D) trochlear
E) oculomotor
Answer: E
LearningȱOutcome: 11-6
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

86) Theȱstylohyoidȱisȱinnervatedȱbyȱwhichȱnerve?
A) abducens
B) trigeminal
C) facial
D) trochlear
E) oculomotor
Answer: C
LearningȱOutcome: 11-6
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


Chapterȱ11ȱȱTheȱMuscularȱSystemȱȱȱ347

87) Whichȱofȱtheȱfollowingȱdoesȱnot depressȱtheȱhyoidȱbone?
A) omohyoid
B) stylohyoid
C) sternohyoid
D) sternothyroid
E) thyrohyoid
Answer: B
LearningȱOutcome: 11-6
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


348ȱȱȱTestȱBankȱforȱFundamentalsȱofȱAnatomyȱ&ȱPhysiology,ȱ11e

Figureȱ11-1ȱMajorȱAnteriorȱSkeletalȱMuscles
UseȱFigureȱ11-1ȱtoȱanswerȱtheȱfollowingȱquestions:

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


Chapterȱ11ȱȱTheȱMuscularȱSystemȱȱȱ349

88) IdentifyȱtheȱmuscleȱlabeledȱȈ20.Ȉ
A) bicepsȱbrachii
B) brachioradialis
C) tricepsȱbrachii
D) pronatorȱteres
E) deltoid
Answer: B
LearningȱOutcome: 11-7
BloomȇsȱTaxonomy: Applying

89) IdentifyȱtheȱmuscleȱlabeledȱȈ7.Ȉ
A) supinator
B) brachioradialis
C) brachialis
D) pronatorȱteres
E) palmarisȱlongus
Answer: D
LearningȱOutcome: 11-7
BloomȇsȱTaxonomy: Applying

90) IdentifyȱtheȱmuscleȱlabeledȱȈ11.Ȉ
A) rectusȱanterior
B) vastusȱlateralis
C) soleus
D) serratusȱanterior
E) tibialisȱanterior
Answer: E
LearningȱOutcome: 11-7
BloomȇsȱTaxonomy: Applying

91) IdentifyȱtheȱmuscleȱlabeledȱȈ25.Ȉ
A) rectusȱfemoris
B) bicepsȱfemoris
C) adductorȱlongus
D) risorius
E) sartorius
Answer: E
LearningȱOutcome: 11-7
BloomȇsȱTaxonomy: Applying

92) IdentifyȱtheȱmuscleȱlabeledȱȈ27.Ȉ
A) rectusȱfemoris
B) gastrocnemius
C) soleus
D) gracilis
E) bicepsȱfemoris
Answer: B
LearningȱOutcome: 11-7
BloomȇsȱTaxonomy: Applying

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


350ȱȱȱTestȱBankȱforȱFundamentalsȱofȱAnatomyȱ&ȱPhysiology,ȱ11e

93) Theȱinfraspinatusȱhasȱitsȱinsertionȱonȱthe
A) greaterȱtubercleȱofȱtheȱhumerus.
B) tuberosityȱofȱtheȱradius.
C) lesserȱtubercleȱandȱintertubercularȱgrooveȱofȱtheȱhumerus.
D) clavicleȱandȱscapula.
E) vertebralȱborderȱnearȱtheȱspine.
Answer: A
LearningȱOutcome: 11-7
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

94) Theȱmuscleȱthatȱinsertsȱonȱtheȱacromionȱandȱscapularȱspineȱisȱthe
A) serratusȱanterior.
B) trapezius.
C) sternocleidomastoid.
D) pectoralisȱminor.
E) levatorȱscapulae.
Answer: B
LearningȱOutcome: 11-7
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

95) Theȱmuscleȱthatȱadductsȱtheȱthumbȱisȱthe
A) adductorȱpollicis.
B) abductorȱpollicis.
C) extensorȱdigitorum.
D) flexorȱdigitorumȱprofundus.
E) flexorȱpollicisȱlongus.
Answer: A
LearningȱOutcome: 11-7
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

96) Allȱofȱtheȱfollowingȱoriginateȱonȱtheȱscapula exceptȱthe
A) pectoralisȱmajor.
B) teresȱmajor.
C) teresȱminor.
D) subscapularis.
E) supraspinatus.
Answer: A
LearningȱOutcome: 11-7
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

97) Theȱpowerfulȱabductorȱmuscleȱofȱtheȱupperȱarmȱisȱthe
A) supraspinatus.
B) subscapularis.
C) deltoid.
D) coracobrachialis.
E) teresȱmajor.
Answer: C
LearningȱOutcome: 11-7
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


Chapterȱ11ȱȱTheȱMuscularȱSystemȱȱȱ351

98) Theȱmuscleȱthatȱextendsȱtheȱforearmȱwhenȱdoingȱpush-upsȱisȱthe
A) deltoid.
B) pectorals.
C) brachialis.
D) triceps.
E) biceps.
Answer: D
LearningȱOutcome: 11-7
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

99) Theȱmuscle(s)ȱthatȱadduct(s)ȱtheȱhumerusȱis/areȱthe
A) coracobrachialis.
B) deltoid.
C) trapezius.
D) latissimusȱdorsi.
E) coracobrachialisȱandȱlatissimusȱdorsi.
Answer: E
LearningȱOutcome: 11-7
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

100) Whichȱofȱtheȱfollowingȱdoesȱnot originateȱonȱtheȱhumerus?
A) anconeus
B) brachialis
C) brachioradialis
D) bicepsȱbrachii
E) anconeusȱandȱbrachioradialis
Answer: D
LearningȱOutcome: 11-7
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

101) Whichȱofȱtheȱfollowingȱisȱtheȱinsertionȱofȱtheȱtricepsȱbrachii?
A) olecranonȱprocessȱofȱtheȱulna
B) infraglenoidȱtuberosityȱofȱtheȱscapula
C) lateralȱcondyleȱofȱtheȱhumerus
D) medialȱepicondyleȱofȱtheȱhumerus
E) baseȱofȱtheȱsecondȱmetacarpal
Answer: A
LearningȱOutcome: 11-7
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

102) Whichȱofȱtheȱfollowingȱoriginatesȱonȱtheȱmedialȱepicondyleȱofȱtheȱhumerus?
A) flexorȱcarpiȱradialis
B) flexorȱcarpiȱulnaris
C) palmarisȱlongus
D) pronatorȱteres
E) Allȱofȱtheȱanswersȱareȱcorrect.
Answer: E
LearningȱOutcome: 11-7
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×