Tải bản đầy đủ

Test bank for fundamentals of anatomy and physiology 11e c08 The Appendicular Skeleton

Chapterȱ8

TheȱAppendicularȱSkeleton

Multiple Choice Questions
1) Whichȱofȱtheȱfollowingȱbonesȱisȱnot partȱofȱtheȱappendicularȱskeleton?
A) scapula
B) tibia
C) sacrum
D) coxalȱbones
E) clavicles
Answer: C
LearningȱOutcome: 8-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

2) Theȱmedialȱendȱofȱtheȱclavicleȱisȱalsoȱknownȱasȱtheȱ________ȱend.
A) acromial
B) sternal
C) coracoidal
D) manubrial
E) scapular

Answer: B
LearningȱOutcome: 8-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

3) Whichȱofȱtheȱfollowingȱisȱtheȱtermȱforȱtheȱarticulationȱofȱtheȱclaviclesȱwithȱtheȱsternum?
A) acromioclavicularȱjoint
B) sternoclavicularȱjoint
C) acromiosternalȱjoint
D) sternoacromialȱjoint
E) costalclavicularȱjoint
Answer: B
LearningȱOutcome: 8-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

4) Whichȱofȱtheȱfollowingȱisȱtheȱtermȱforȱtheȱarticulationȱofȱtheȱclaviclesȱwithȱtheȱscapulae?
A) acromioclavicularȱjoint
B) sternoclavicularȱjoint
C) acromiosternalȱjoint
D) sternoacromialȱjoint
E) costalclavicularȱjoint
Answer: A
LearningȱOutcome: 8-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


Chapterȱ8ȱȱTheȱAppendicularȱSkeletonȱȱȱ235

5) Theȱacromionȱisȱcontinuousȱwithȱaȱprominentȱridgeȱofȱboneȱonȱtheȱposteriorȱsurfaceȱofȱthe
scapulaȱknownȱasȱthe
A) conoidȱtubercle.
B) glenoidȱcavity.
C) coracoidȱprocess.
D) spine.
E) inferiorȱangle.
Answer: D
LearningȱOutcome: 8-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering


6) Theȱanteriorȱsurfaceȱofȱtheȱscapulaȱisȱsmoothȱandȱconcave.ȱTheȱnameȱofȱtheȱconcave
depressionȱisȱthe
A) supraspinousȱfossa.
B) infraspinousȱfossa.
C) subscapularȱfossa.
D) subspinousȱfossa.
E) glenoidȱfossa.
Answer: C
LearningȱOutcome: 8-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

7) Theȱscapulaȱisȱroughlyȱtriangularȱinȱshape.ȱWhichȱofȱtheȱfollowingȱareȱcorrectȱtermsȱforȱthe
borders?
A) superior,ȱmedial,ȱandȱlateralȱborders
B) dorsalȱandȱcostalȱborders
C) anterior,ȱposterior,ȱandȱsuperiorȱborders
D) scapular,ȱsternal,ȱandȱclavicularȱborders
E) pectoralȱborders
Answer: A
LearningȱOutcome: 8-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

8) Theȱonlyȱdirectȱconnectionȱbetweenȱtheȱpectoralȱgirdleȱandȱtheȱaxialȱskeletonȱisȱwhereȱthe
A) clavicleȱarticulatesȱwithȱtheȱhumerus.
B) clavicleȱarticulatesȱwithȱtheȱmanubriumȱofȱtheȱsternum.
C) coxalȱbonesȱarticulateȱwithȱtheȱfemur.
D) vertebralȱcolumnȱarticulatesȱwithȱtheȱsacrum.
E) clavicleȱarticulatesȱwithȱtheȱxiphoidȱprocess.
Answer: B
LearningȱOutcome: 8-1
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


236ȱȱȱTestȱBankȱforȱFundamentalsȱofȱAnatomyȱ&ȱPhysiology,ȱ11e

9) Theȱclavicleȱarticulatesȱwithȱthe
A) coracoidȱprocessȱandȱtheȱhumerus.
B) glenoidȱcavityȱandȱscapularȱspine.
C) coracoidȱprocessȱandȱacromion.
D) manubriumȱandȱxiphoidȱprocess.
E) manubriumȱandȱacromion.
Answer: E
LearningȱOutcome: 8-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

10) Whichȱofȱtheȱfollowingȱconstitutesȱtheȱpectoralȱgirdle?
A) claviclesȱonly
B) claviclesȱandȱscapulae
C) clavicles,ȱscapulae,ȱandȱhumerus
D) clavicles,ȱscapulae,ȱhumerus,ȱradius,ȱandȱulna
E) clavicles,ȱscapulae,ȱhumerus,ȱradius,ȱulna,ȱandȱcarpalȱbones
Answer: B
LearningȱOutcome: 8-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

11) Whichȱofȱtheȱfollowingȱisȱlocatedȱclosest toȱtheȱjugularȱnotch?
A) medialȱendȱofȱscapula
B) medialȱendȱofȱclavicle
C) lateralȱendȱofȱscapula
D) lateralȱendȱofȱclavicle
E) xiphoidȱprocess
Answer: B
LearningȱOutcome: 8-1
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

12) Whichȱofȱtheȱfollowingȱisȱmostȱcommonlyȱfracturedȱinȱaȱfall?
A) radius
B) scapula
C) clavicle
D) sternum
E) glenoidȱcavity
Answer: C
LearningȱOutcome: 8-1
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

13) Theȱappendicularȱskeletonȱincludesȱtheȱbonesȱofȱtheȱupperȱandȱlowerȱextremitiesȱandȱtheir
supportingȱelementsȱcalled
A) joints.
B) girdles.
C) sutures.
D) ballȱandȱsocket.
E) rotatorȱcuffs.
Answer: B
LearningȱOutcome: 8-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering
Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


Chapterȱ8ȱȱTheȱAppendicularȱSkeletonȱȱȱ237

14) Twoȱprominentȱfeaturesȱofȱtheȱclavicleȱareȱtheȱconoidȱtubercleȱatȱtheȱlateralȱendȱandȱthe
________ȱtuberosityȱatȱtheȱmedialȱend.
A) costal
B) sternal
C) acromial
D) deltoid
E) scapular
Answer: A
LearningȱOutcome: 8-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

15) Theȱscapulaȱarticulatesȱwithȱtheȱhumerusȱatȱtheȱ________ȱjoint.
A) acromiogleno
B) acromiohumoral
C) glenohumoral
D) glenoscapular
E) humeroscapular
Answer: C
LearningȱOutcome: 8-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

16) Theȱ________ȱareȱS-shapedȱbonesȱthatȱarticulateȱlateralȱtoȱtheȱjugularȱnotch.
A) scapulae
B) manubria
C) coracoidȱprocesses
D) clavicles
E) acromialȱprocesses
Answer: D
LearningȱOutcome: 8-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


238ȱȱȱTestȱBankȱforȱFundamentalsȱofȱAnatomyȱ&ȱPhysiology,ȱ11e

Figureȱ8-1ȱTheȱScapula
UseȱFigureȱ8-1ȱtoȱanswerȱtheȱfollowingȱquestions:
17) IdentifyȱtheȱstructureȱlabeledȱȈ1.Ȉ
A) spineȱofȱscapula
B) scapularȱprocess
C) acromion
D) coracoidȱprocess
E) scapularȱnotch
Answer: D
LearningȱOutcome: 8-1
BloomȇsȱTaxonomy: Analyzing

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


Chapterȱ8ȱȱTheȱAppendicularȱSkeletonȱȱȱ239

18) IdentifyȱtheȱstructureȱlabeledȱȈ2.Ȉ
A) glenoidȱcavity
B) acetabulum
C) scapularȱcavity
D) subscapularȱfossa
E) rotatorȱcup
Answer: A
LearningȱOutcome: 8-1
BloomȇsȱTaxonomy: Analyzing

19) Whichȱstructureȱisȱtheȱacromion?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Answer: E
LearningȱOutcome: 8-1
BloomȇsȱTaxonomy: Analyzing

20) IdentifyȱtheȱstructureȱlabeledȱȈ7.Ȉ
A) acromion
B) scapularȱprocess
C) spineȱofȱscapula
D) coracoidȱprocess
E) scapularȱnotch
Answer: C
LearningȱOutcome: 8-1
BloomȇsȱTaxonomy: Analyzing

21) WhatȱboneȱarticulatesȱonȱtheȱstructureȱlabeledȱȈ2Ȉ?
A) femur
B) clavicle
C) humerus
D) manubrium
E) radius
Answer: C
LearningȱOutcome: 8-1
BloomȇsȱTaxonomy: Analyzing

22) Whichȱofȱtheȱfollowingȱfeaturesȱisȱlocatedȱnearȱtheȱproximalȱendȱofȱtheȱhumerus?
A) medialȱepicondyle
B) lateralȱepicondyle
C) greaterȱtubercle
D) olecranonȱfossa
E) capitulum
Answer: C
LearningȱOutcome: 8-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


240ȱȱȱTestȱBankȱforȱFundamentalsȱofȱAnatomyȱ&ȱPhysiology,ȱ11e

23) Theȱdepressionȱonȱtheȱposteriorȱsurfaceȱatȱtheȱdistalȱendȱofȱtheȱhumerusȱisȱthe
A) olecranonȱfossa.
B) coronoidȱfossa.
C) radialȱfossa.
D) intertubercularȱgroove.
E) radialȱgroove.
Answer: A
LearningȱOutcome: 8-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

24) Theȱulnarȱnerveȱisȱexposedȱwhenȱitȱcrossesȱtheȱposteriorȱsurfaceȱofȱwhatȱprocess?
A) greaterȱtubercle
B) lesserȱtubercle
C) deltoidȱtuberosity
D) medialȱepicondyle
E) trochlea
Answer: D
LearningȱOutcome: 8-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

25) Theȱdeltoidȱmuscleȱattachesȱtoȱwhatȱprocess?
A) radialȱgroove
B) deltoidȱfossa
C) intertubercularȱgroove
D) deltoidȱtuberosity
E) greaterȱtubercle
Answer: D
LearningȱOutcome: 8-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

26) Theȱshortȱprojectionsȱatȱtheȱdistalȱendsȱofȱbothȱtheȱradiusȱandȱulnaȱareȱthe
A) styloidȱprocesses.
B) radialȱheadȱandȱulnarȱhead.
C) radialȱheadȱandȱolecranon.
D) medialȱandȱlateralȱepicondyles.
E) medialȱandȱlateralȱmalleolus.
Answer: A
LearningȱOutcome: 8-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

27) Whichȱofȱtheȱfollowingȱprocessesȱisȱnot foundȱonȱtheȱulna?
A) styloidȱprocessȱofȱulna
B) olecranon
C) radialȱnotch
D) coronoidȱprocess
E) trochlea
Answer: E
LearningȱOutcome: 8-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


Chapterȱ8ȱȱTheȱAppendicularȱSkeletonȱȱȱ241

28) Theȱattachmentȱsiteȱforȱtheȱbicepsȱbrachiiȱmuscleȱtoȱtheȱradiusȱisȱatȱthe
A) deltoidȱtuberosity.
B) greaterȱtubercle.
C) radialȱtuberosity.
D) brachialȱtuberosity.
E) styloidȱprocessȱofȱtheȱradius.
Answer: C
LearningȱOutcome: 8-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

29) Whichȱofȱtheȱfollowingȱisȱnotȱoneȱofȱtheȱfourȱproximalȱcarpalȱbones?
A) scaphoid
B) lunate
C) pisiform
D) hamate
E) triquetrum
Answer: D
LearningȱOutcome: 8-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

30) Theȱradiusȱandȱulnaȱareȱboundȱtoȱeachȱotherȱbyȱa(n)ȱ________ȱligament.
A) radioulnar
B) interosseous
C) antebrachial
D) lateromedial
E) intrabrachial
Answer: B
LearningȱOutcome: 8-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

31) Theȱtrochleaȱisȱlocatedȱonȱthe
A) tibia.
B) humerus.
C) radius.
D) scapula.
E) ulna.
Answer: B
LearningȱOutcome: 8-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

32) Theȱbonesȱofȱtheȱforearm,ȱorȱ________,ȱconsistȱofȱtheȱradiusȱandȱulna.
A) olecranonȱregion
B) brachium
C) antecubitalȱregion
D) antebrachium
E) cubitalȱregion
Answer: D
LearningȱOutcome: 8-2
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


242ȱȱȱTestȱBankȱforȱFundamentalsȱofȱAnatomyȱ&ȱPhysiology,ȱ11e

33) Identifyȱtheȱmismatchedȱpair.
A) lunate;ȱcomma-shaped
B) triquetrum;ȱboat-shaped
C) pisiform;ȱpea-shaped
D) trapezoid;ȱwedge-shaped
E) hamate;ȱhook-shaped
Answer: B
LearningȱOutcome: 8-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

34) Inȱtheȱanatomicalȱposition,ȱtheȱulnaȱisȱlocatedȱ________ȱtoȱtheȱradius.
A) distal
B) proximal
C) medial
D) superior
E) lateral
Answer: C
LearningȱOutcome: 8-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

35) Theȱcondyleȱofȱtheȱhumerusȱconsistsȱofȱthe
A) medialȱandȱlateralȱepicondyles.
B) trochleaȱandȱolecranonȱfossa.
C) capitulumȱandȱtrochlea.
D) headȱandȱneck.
E) capitulumȱandȱcoronoidȱprocess.
Answer: C
LearningȱOutcome: 8-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

36) Whichȱofȱtheȱfollowingȱsurfaceȱfeaturesȱisȱfoundȱonȱtheȱradius?
A) olecranon
B) coronoidȱprocess
C) trochlearȱnotch
D) radialȱnotch
E) ulnarȱnotch
Answer: E
LearningȱOutcome: 8-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

37) Thereȱareȱ________ȱcarpalȱbonesȱlocatedȱinȱtheȱwrist,ȱwhichȱformȱ________ȱrowsȱofȱbones.
A) 2;ȱ8
B) 10;ȱ3
C) 4;ȱ2
D) 8;ȱ2
E) 6;ȱ2
Answer: D
LearningȱOutcome: 8-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


Chapterȱ8ȱȱTheȱAppendicularȱSkeletonȱȱȱ243

38) Theȱbonesȱthatȱformȱtheȱfingersȱareȱthe
A) carpals.
B) tarsals.
C) metacarpals.
D) metatarsals.
E) phalanges.
Answer: E
LearningȱOutcome: 8-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

39) Theȱroughȱsurfaceȱfeatureȱpresentȱalongȱtheȱlateralȱborderȱofȱtheȱshaftȱofȱtheȱhumerusȱisȱthe
A) radialȱgroove.
B) medialȱepicondyle.
C) lateralȱepicondyle.
D) deltoidȱtuberosity.
E) coronoidȱprocess.
Answer: D
LearningȱOutcome: 8-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

40) Theȱbonesȱthatȱgiveȱtheȱhandȱaȱwideȱrangeȱofȱmotionȱareȱthe
A) carpals.
B) tarsals.
C) metacarpals.
D) metatarsals.
E) phalanges.
Answer: A
LearningȱOutcome: 8-2
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

41) Theȱheadȱofȱtheȱradiusȱarticulatesȱwithȱthe
A) trochlea.
B) capitulum.
C) carpals.
D) olecranonȱprocess.
E) styloidȱprocess.
Answer: B
LearningȱOutcome: 8-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

42) Theȱhandȱhasȱ________ȱbonesȱinȱtheȱwristȱandȱ________ȱbonesȱinȱtheȱpalm.
A) 5;ȱ5
B) 10;ȱ5
C) 8;ȱ4
D) 8;ȱ5
E) 4;ȱ5
Answer: D
LearningȱOutcome: 8-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


244ȱȱȱTestȱBankȱforȱFundamentalsȱofȱAnatomyȱ&ȱPhysiology,ȱ11e

43) Whichȱofȱtheȱfollowingȱisȱnotȱanȱupperȱlimbȱbone?
A) ulna
B) radius
C) humerus
D) metatarsals
E) carpals
Answer: D
LearningȱOutcome: 8-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

44) Theȱ________ȱofȱtheȱradiusȱhelpsȱstabilizeȱtheȱwristȱjoint.
A) olecranonȱprocess
B) coronoidȱprocess
C) styloidȱprocess
D) radialȱtuberosity
E) capitulum
Answer: C
LearningȱOutcome: 8-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

45) Theȱbonesȱthatȱformȱtheȱpalmȱareȱthe
A) carpals.
B) tarsals.
C) metacarpals.
D) metatarsals.
E) phalanges.
Answer: C
LearningȱOutcome: 8-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

46) Tinaȱfallsȱandȱfracturesȱherȱpisiformȱbone.ȱWhatȱpartȱofȱherȱbodyȱwasȱinjured?
A) foot
B) forearm
C) wrist
D) hand
E) ankle
Answer: C
LearningȱOutcome: 8-2
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


Chapterȱ8ȱȱTheȱAppendicularȱSkeletonȱȱȱ245

Figureȱ8-2ȱTheȱHumerus
UseȱFigureȱ8-2ȱtoȱanswerȱtheȱfollowingȱquestions:
47) Whichȱstructureȱisȱtheȱlateralȱepicondyle?
A) 7
B) 8
C) 9
D) 3
E) 4
Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


246ȱȱȱTestȱBankȱforȱFundamentalsȱofȱAnatomyȱ&ȱPhysiology,ȱ11e

Answer: A
LearningȱOutcome: 8-2
BloomȇsȱTaxonomy: Analyzing

48) IdentifyȱtheȱstructureȱlabeledȱȈ9.Ȉ
A) olecranonȱprocess
B) medialȱepicondyle
C) lateralȱepicondyle
D) greaterȱtubercle
E) trochlea
Answer: B
LearningȱOutcome: 8-2
BloomȇsȱTaxonomy: Analyzing

49) Whenȱtheȱarmȱisȱstraight,ȱwhichȱstructureȱacceptsȱtheȱolecranon?
A) 1
B) 3
C) 4
D) 8
E) 9
Answer: D
LearningȱOutcome: 8-2
BloomȇsȱTaxonomy: Analyzing

50) Identifyȱtheȱplaceȱwhereȱtheȱhumerusȱoftenȱfractures.
A) 1
B) 2
C) 5
D) 6
E) 7
Answer: D
LearningȱOutcome: 8-2
BloomȇsȱTaxonomy: Analyzing

51) Uponȱwhichȱstructureȱdoesȱtheȱradiusȱarticulate?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
Answer: C
LearningȱOutcome: 8-2
BloomȇsȱTaxonomy: Analyzing

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


Chapterȱ8ȱȱTheȱAppendicularȱSkeletonȱȱȱ247

52) Whichȱofȱtheȱfollowingȱisȱnotȱaȱpartȱofȱtheȱpelvis?
A) sacrum
B) coccyx
C) coxalȱbone
D) lumbarȱvertebrae
E) pubicȱsymphysis
Answer: D
LearningȱOutcome: 8-3
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

53) Whatȱboneȱarticulatesȱwithȱtheȱcoxalȱboneȱatȱtheȱacetabulum?
A) sacrum
B) femur
C) humerus
D) tibia
E) fibula
Answer: B
LearningȱOutcome: 8-3
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

54) Whenȱseated,ȱtheȱweightȱofȱtheȱbodyȱisȱborneȱbyȱthe
A) ischialȱtuberosities.
B) posteriorȱinferiorȱiliacȱspines.
C) iliacȱcrests.
D) obturatorȱforamina.
E) inferiorȱramiȱofȱtheȱpubis.
Answer: A
LearningȱOutcome: 8-3
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

55) Theȱpubicȱandȱischialȱramiȱencircleȱthe
A) pubicȱsymphysis.
B) lesserȱsciaticȱnotch.
C) greaterȱsciaticȱnotch.
D) obturatorȱforamen.
E) acetabulum.
Answer: D
LearningȱOutcome: 8-3
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

56) Theȱtwoȱpubicȱbonesȱjoinȱmediallyȱatȱthe
A) pubicȱtuberosity.
B) superiorȱramus.
C) inferiorȱramus.
D) pubicȱtubercle.
E) pubicȱsymphysis.
Answer: E
LearningȱOutcome: 8-3
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


248ȱȱȱTestȱBankȱforȱFundamentalsȱofȱAnatomyȱ&ȱPhysiology,ȱ11e

57) Theȱsmoothȱarticularȱsurfaceȱofȱtheȱacetabulumȱisȱcalledȱthe
A) ovaleȱsurface.
B) obturatorȱsurface.
C) lunateȱsurface.
D) sciaticȱsurface.
E) hamateȱsurface.
Answer: C
LearningȱOutcome: 8-3
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

58) Theȱsacroiliacȱjointȱisȱstabilizedȱbyȱligamentsȱattachingȱtoȱaȱroughenedȱareaȱsuperiorȱtoȱthe
auricularȱsurfaceȱofȱtheȱiliumȱcalledȱthe
A) iliacȱfossa.
B) anteriorȱsuperiorȱiliacȱspine.
C) greaterȱsciaticȱnotch.
D) iliacȱtuberosity.
E) arcuateȱline.
Answer: D
LearningȱOutcome: 8-3
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

59) Theȱbonyȱedgeȱofȱtheȱtrueȱpelvisȱconsistingȱofȱtheȱiliumȱandȱpubisȱisȱcalledȱthe
A) pelvicȱspine.
B) pelvicȱbrim.
C) pubicȱsymphysis.
D) sacralȱcurvature.
E) pelvicȱcrest.
Answer: B
LearningȱOutcome: 8-3
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

60) Theȱopeningȱsurroundedȱbyȱtheȱpelvicȱbrimȱisȱcalledȱthe
A) pelvicȱinlet.
B) falseȱpelvis.
C) pelvicȱcrest.
D) pelvicȱoutlet.
E) lesserȱpelvis.
Answer: A
LearningȱOutcome: 8-3
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

61) Theȱlargestȱcomponentȱofȱtheȱcoxalȱboneȱisȱthe
A) pubis.
B) ischium.
C) ilium.
D) femur.
E) tibia.
Answer: C
LearningȱOutcome: 8-3
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering
Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


Chapterȱ8ȱȱTheȱAppendicularȱSkeletonȱȱȱ249

62) Aȱmaleȱhasȱaȱ________ȱpelvicȱoutletȱwhenȱcomparedȱtoȱtheȱwomanȇsȱpelvicȱoutlet.
A) larger
B) longer
C) narrower
D) wider
E) deeper
Answer: C
LearningȱOutcome: 8-3
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

63) Theȱsuperiorȱborderȱofȱtheȱiliumȱthatȱactsȱasȱaȱpointȱofȱattachmentȱforȱbothȱligamentsȱand
musclesȱisȱthe
A) anteriorȱiliacȱspine.
B) acetabulum.
C) posteriorȱsuperiorȱiliacȱspine.
D) iliacȱcrest.
E) iliacȱnotch.
Answer: D
LearningȱOutcome: 8-3
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

64) Theȱsacrumȱarticulatesȱwithȱthe
A) ilium.
B) ischium.
C) pubis.
D) iliumȱandȱischium.
E) ischiumȱandȱpubis.
Answer: A
LearningȱOutcome: 8-3
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

65) Theȱilium,ȱischium,ȱandȱpubisȱfuseȱintoȱaȱsingleȱboneȱcalledȱthe
A) patella.
B) pelvicȱgirdle.
C) pectoralȱgirdle.
D) coccyx.
E) coxalȱbone.
Answer: E
LearningȱOutcome: 8-3
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

66) Whichȱsurfaceȱfeature(s)ȱalongȱtheȱiliumȱmark(s)ȱattachmentȱsitesȱforȱlargeȱhipȱmuscles?
A) lunateȱsurface
B) greaterȱsciaticȱnotch
C) glutealȱlines
D) lesserȱsciaticȱnotch
E) pubicȱsymphysis
Answer: C
LearningȱOutcome: 8-3
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering
Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


250ȱȱȱTestȱBankȱforȱFundamentalsȱofȱAnatomyȱ&ȱPhysiology,ȱ11e

67) Theȱgreaterȱsciaticȱnotchȱisȱaȱfeatureȱonȱthe
A) ilium.
B) ischium.
C) pubis.
D) femur.
E) patella.
Answer: A
LearningȱOutcome: 8-3
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

68) Theȱpelvicȱorgansȱareȱmostlyȱfoundȱwithinȱthe
A) ischialȱspine.
B) iliacȱfossa.
C) ischialȱfossa.
D) obturatorȱforamen.
E) pubicȱsymphysis.
Answer: B
LearningȱOutcome: 8-3
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

69) Oneȱtypeȱofȱhipȱfractureȱisȱaȱfractureȱofȱthe
A) patellarȱsurfaceȱofȱtheȱfemur.
B) pubicȱramus.
C) coxalȱbones.
D) distalȱepiphysisȱofȱtheȱfemur.
E) neckȱofȱtheȱfemur.
Answer: E
LearningȱOutcome: 8-4
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

70) Theȱridgeȱofȱboneȱthatȱseparatesȱtheȱmedialȱandȱlateralȱcondylesȱofȱtheȱtibiaȱisȱcalledȱthe
A) anteriorȱmargin.
B) medialȱmalleolus.
C) intercondylarȱeminence.
D) interosseousȱmembrane.
E) intertrochantericȱcrest.
Answer: C
LearningȱOutcome: 8-4
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

71) Theȱ________ȱisȱaȱlargeȱsesamoid-shapedȱboneȱsometimesȱcalledȱtheȱkneecap.
A) talus
B) cuboid
C) patella
D) fibula
E) navicular
Answer: C
LearningȱOutcome: 8-4
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


Chapterȱ8ȱȱTheȱAppendicularȱSkeletonȱȱȱ251

72) Whichȱlowerȱlegȱboneȱdoesȱnot carryȱanyȱbodyȱweight?
A) talus
B) tibia
C) navicular
D) fibula
E) calcaneus
Answer: D
LearningȱOutcome: 8-4
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

73) Theȱfootȱarchȱthatȱisȱmaintainedȱbyȱligamentsȱrunningȱfromȱtheȱcalcaneusȱtoȱtheȱmetatarsalsȱis
the
A) longitudinalȱarch.
B) transverseȱarch.
C) superiorȱarch.
D) posteriorȱarch.
E) distalȱarch.
Answer: A
LearningȱOutcome: 8-4
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

74) Theȱlongestȱandȱheaviestȱboneȱinȱtheȱbodyȱisȱthe
A) humerus.
B) femur.
C) tibia.
D) fibula.
E) coxalȱbone.
Answer: B
LearningȱOutcome: 8-4
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

75) Whichȱofȱtheȱfollowingȱisȱtheȱheelȱbone?
A) talus
B) navicular
C) calcaneus
D) cuboid
E) patella
Answer: C
LearningȱOutcome: 8-4
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

76) Theȱdistalȱendȱofȱtheȱtibiaȱarticulatesȱwithȱthe
A) talus.
B) fibula.
C) patella.
D) calcaneus.
E) navicular.
Answer: A
LearningȱOutcome: 8-4
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering
Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


252ȱȱȱTestȱBankȱforȱFundamentalsȱofȱAnatomyȱ&ȱPhysiology,ȱ11e

77) Whichȱofȱtheȱfollowingȱisȱnotȱaȱtarsalȱbone?
A) medialȱcuneiform
B) capitate
C) cuboid
D) navicular
E) talus
Answer: B
LearningȱOutcome: 8-4
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

78) Theȱpartȱofȱtheȱtibiaȱthatȱisȱeasilyȱfeltȱthroughȱtheȱskinȱandȱisȱknownȱasȱtheȱshinȱisȱthe
A) medialȱmalleolus.
B) anteriorȱcrest.
C) tibialȱtuberosity.
D) lineaȱaspera.
E) anteriorȱmargin.
Answer: E
LearningȱOutcome: 8-4
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

79) Theȱmedialȱmalleolusȱisȱlocatedȱonȱthe
A) fibula.
B) femur.
C) tibia.
D) patella.
E) ischium.
Answer: C
LearningȱOutcome: 8-4
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

80) Theȱligamentȱthatȱsurroundsȱtheȱ________ȱattachesȱtoȱtheȱtibialȱtuberosity.
A) tibia
B) calcaneus
C) talus
D) patella
E) headȱofȱtheȱfibula
Answer: D
LearningȱOutcome: 8-4
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

81) Aȱligamentȱattachesȱtheȱacetabulumȱtoȱtheȱfemurȱatȱtheȱ________,ȱaȱsmallȱpitȱinȱtheȱcenterȱof
theȱfemoralȱhead.
A) greaterȱtrochanter
B) lesserȱtrochanter
C) foveaȱcapitis
D) glutealȱtuberosity
E) lateralȱlip
Answer: C
LearningȱOutcome: 8-4
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering
Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


Chapterȱ8ȱȱTheȱAppendicularȱSkeletonȱȱȱ253

82) Identifyȱtheȱincorrectȱdescriptorȱofȱcongenitalȱtalipesȱequinovarusȱ(clubȱfoot).
A) dueȱtoȱinappropriatelyȱdevelopedȱarches
B) mayȱinvolveȱoneȱorȱbothȱfeet
C) mayȱaffectȱtheȱtibia,ȱankle,ȱandȱfoot
D) feetȱareȱturnedȱlaterallyȱandȱeverted
E) mayȱbeȱtreatedȱwithȱcastsȱorȱsupportsȱinȱinfancy
Answer: D
LearningȱOutcome: 8-4
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

83) Theȱpatellaȱslidesȱinȱaȱgrooveȱonȱtheȱfemurȱcalledȱthe
A) medialȱcondyle.
B) interpatellarȱgroove.
C) patellarȱsurface.
D) femoralȱhead.
E) patellarȱcanal.
Answer: C
LearningȱOutcome: 8-4
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

84) Theȱlineaȱasperaȱisȱlocatedȱonȱthe
A) humerus.
B) tibia.
C) ischium.
D) femur.
E) fibula.
Answer: D
LearningȱOutcome: 8-4
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

85) Theȱlateralȱmalleolusȱisȱfoundȱonȱthe
A) femur.
B) tibia.
C) fibula.
D) patella.
E) calcaneus.
Answer: C
LearningȱOutcome: 8-4
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

86) Theȱmedialȱborderȱofȱtheȱfibulaȱisȱboundȱtoȱtheȱlateralȱborderȱofȱtheȱtibiaȱbyȱthe
A) lateralȱmalleolus.
B) medialȱmalleolus.
C) intercondylarȱeminence.
D) interosseousȱmembrane.
E) tibialȱligament.
Answer: D
LearningȱOutcome: 8-4
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


254ȱȱȱTestȱBankȱforȱFundamentalsȱofȱAnatomyȱ&ȱPhysiology,ȱ11e

87) Theȱtarsusȱcontainsȱ________ȱbones.
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8
Answer: D
LearningȱOutcome: 8-4
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

88) Theȱweightȱofȱtheȱbodyȱisȱsupportedȱbyȱthe
A) distalȱmetacarpals.
B) proximalȱmetatarsals.
C) hallux.
D) calcaneus.
E) distalȱendsȱofȱtheȱmetatarsalsȱandȱtheȱcalcaneus.
Answer: E
LearningȱOutcome: 8-4
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

89) Tomȱstumblesȱandȱinjuresȱhisȱhallux.ȱWhatȱpartȱofȱhisȱanatomyȱisȱinjured?
A) hisȱhand
B) hisȱfoot
C) hisȱankle
D) hisȱknee
E) hisȱhip
Answer: B
LearningȱOutcome: 8-4
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

90) Theȱtalusȱarticulatesȱwithȱthe
A) calcaneus.
B) navicularȱbone.
C) tibia.
D) calcaneusȱandȱnavicularȱbones.
E) tibia,ȱcalcaneus,ȱandȱnavicularȱbones.
Answer: E
LearningȱOutcome: 8-4
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

91) Comparedȱtoȱtheȱhand,ȱtheȱfoot
A) hasȱmoreȱphalanges.
B) hasȱfewerȱmetatarsalsȱthanȱtheȱhandȱhasȱmetacarpals.
C) hasȱmoreȱtarsalȱbonesȱthanȱtheȱhandȱhasȱcarpalȱbones.
D) containsȱarchesȱthatȱhelpȱdistributeȱbodyȱweight.
E) hasȱtheȱsameȱnumberȱofȱtarsalȱbonesȱasȱtheȱhandȱhasȱcarpalȱbones.
Answer: D
LearningȱOutcome: 8-4
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


Chapterȱ8ȱȱTheȱAppendicularȱSkeletonȱȱȱ255

92) Whenȱstandingȱnormally,ȱmostȱofȱyourȱweightȱisȱtransmittedȱtoȱtheȱgroundȱbyȱthe
A) tibia,ȱtalus,ȱandȱcalcaneus.
B) talusȱandȱproximalȱendsȱofȱmetatarsals.
C) calcaneusȱandȱtalus.
D) talusȱandȱcuneiforms.
E) calcaneusȱandȱproximalȱendsȱofȱmetatarsals.
Answer: A
LearningȱOutcome: 8-4
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

93) TheȱconditionȱknownȱasȱȈflatȱfeetȈȱisȱdueȱtoȱaȱlower-than-normalȱlongitudinalȱarchȱinȱtheȱfoot.
Aȱproblemȱwithȱwhichȱofȱtheȱfollowingȱwouldȱmostȱlikelyȱcontributeȱtoȱthisȱcondition?
A) aȱlooseȱcalcanealȱtendon
B) weakȱtarsometatarsalȱjoints
C) weaknessȱinȱtheȱligamentsȱthatȱattachȱtheȱcalcaneusȱtoȱtheȱdistalȱendsȱofȱtheȱmetatarsals
D) weaknessȱinȱtheȱligamentsȱthatȱattachȱtheȱtalusȱtoȱtheȱtibia
E) poorȱalignmentȱofȱtheȱphalangesȱwithȱtheȱmetatarsals
Answer: C
LearningȱOutcome: 8-4
BloomȇsȱTaxonomy: Applying

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


256ȱȱȱTestȱBankȱforȱFundamentalsȱofȱAnatomyȱ&ȱPhysiology,ȱ11e

Figureȱ8-3ȱTheȱFemur
UseȱFigureȱ8-3ȱtoȱanswerȱtheȱfollowingȱquestions:
94) Whichȱstructureȱarticulatesȱwithȱtheȱacetabulum?
A) 1
B) 2
C) 4
D) 5
E) 9
Answer: D
LearningȱOutcome: 8-4
BloomȇsȱTaxonomy: Analyzing
Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


Chapterȱ8ȱȱTheȱAppendicularȱSkeletonȱȱȱ257

95) Identifyȱtheȱdiaphysisȱofȱtheȱfemur.
A) 1
B) 2
C) 3
D) 5
E) 7
Answer: E
LearningȱOutcome: 8-4
BloomȇsȱTaxonomy: Analyzing

96) IdentifyȱtheȱstructureȱlabeledȱȈ2.Ȉ
A) greaterȱtrochanter
B) lineaȱaspera
C) head
D) lateralȱepicondyle
E) lesserȱtrochanter
Answer: A
LearningȱOutcome: 8-4
BloomȇsȱTaxonomy: Analyzing

97) IdentifyȱtheȱstructureȱlabeledȱȈ12.Ȉ
A) greaterȱtrochanter
B) lineaȱaspera
C) head
D) lateralȱepicondyle
E) lateralȱcondyle
Answer: B
LearningȱOutcome: 8-4
BloomȇsȱTaxonomy: Analyzing

98) Identifyȱtheȱareaȱofȱtheȱfemurȱmostȱlikelyȱtoȱfracture.
A) 9
B) 8
C) 1
D) 7
E) 3
Answer: C
LearningȱOutcome: 8-4
BloomȇsȱTaxonomy: Analyzing

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


258ȱȱȱTestȱBankȱforȱFundamentalsȱofȱAnatomyȱ&ȱPhysiology,ȱ11e

Figureȱ8-4ȱBonesȱofȱtheȱAnkleȱandȱFoot
UseȱFigureȱ8-4ȱtoȱanswerȱtheȱfollowingȱquestions:
99) IdentifyȱtheȱbonesȱlabeledȱȈ9.Ȉ
A) metatarsals
B) carpals
C) metacarpals
D) tarsals
E) phalanges
Answer: A
LearningȱOutcome: 8-4
BloomȇsȱTaxonomy: Analyzing

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×