Tải bản đầy đủ

Test bank for fundamentals of anatomy and physiology 11e c03

Chapterȱ3

TheȱCellularȱLevelȱofȱOrganization

Multiple Choice Questions
1) Whatȱisȱanȱadvantageȱofȱtheȱelectronȱmicroscopeȱoverȱtheȱcompoundȱlightȱmicroscope?
A) Itȱcanȱfunctionȱinȱcompleteȱdarkness.
B) Itȱisȱolder,ȱmoreȱreliableȱtechnology.
C) Itȱisȱlessȱexpensive.
D) Itȱallowsȱmuchȱgreaterȱmagnificationȱofȱaȱspecimen.
E) Itȱisȱportable.
Answer: D
LearningȱOutcome: 3-1
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

2) Theȱsmallestȱlivingȱunitȱwithinȱtheȱhumanȱbodyȱis
A) aȱprotein.
B) aȱcell.
C) aȱtissue.
D) anȱorgan.
E) anȱorganȱsystem.

Answer: B
LearningȱOutcome: 3-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

3) Theȱcellȱtheoryȱincludesȱallȱofȱtheseȱconceptsȱexcept
A) eachȱcellȱmaintainsȱhomeostasisȱatȱtheȱcellularȱlevel.
B) cellsȱareȱtheȱsmallestȱunitsȱthatȱcarryȱoutȱtheȱessentialȱfunctionsȱofȱlife.
C) cellsȱareȱtheȱbuildingȱblocksȱofȱallȱorganisms.
D) allȱcellsȱcomeȱfromȱtheȱdivisionȱofȱpreexistingȱcells.
E) everyȱcellȱisȱcapableȱofȱlivingȱonȱitsȱownȱifȱisolatedȱfromȱtheȱbody.
Answer: E
LearningȱOutcome: 3-1
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

4) Theȱonlyȱkindȱofȱcellȱinȱtheȱbodyȱthatȱisȱnotȱproducedȱbyȱtheȱdivisionȱofȱpreexistingȱcellsȱis
A) aȱgameteȱ(spermȱorȱeggȱcell).
B) aȱneuronȱ(nerveȱcell).
C) anȱosteocyteȱ(boneȱcell).
D) none,ȱbecauseȱeveryȱcellȱisȱproducedȱbyȱtheȱdivisionȱofȱanotherȱcell.
E) aȱliverȱcell.
Answer: D
LearningȱOutcome: 3-1
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


64ȱȱȱTestȱBankȱforȱFundamentalsȱofȱAnatomyȱ&ȱPhysiology,ȱ11e

5) Whatȱwouldȱbeȱanȱexampleȱofȱaȱcellȱmaintainingȱhomeostasisȱatȱtheȱcellularȱlevel?
A) aȱcellȱofȱtheȱintestineȱsecretesȱdigestiveȱenzymes
B) aȱmuscleȱcellȱcontracts
C) aȱspermȱfertilizesȱanȱegg
D) aȱcellȱtakesȱupȱpotassiumȱtoȱmaintainȱtheȱproperȱcytoplasmicȱpotassiumȱconcentration
E) aȱcellȱdividesȱtoȱbecomeȱtwoȱcells
Answer: D
LearningȱOutcome: 3-1
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

6) Cytologyȱisȱtheȱstudyȱof


A) biologicalȱmacromolecules.
B) causesȱandȱtreatmentȱofȱcancer.
C) theȱoriginsȱofȱlifeȱonȱEarth.
D) genesȱandȱtheirȱfunction.
E) theȱstructureȱandȱfunctionȱofȱcells.
Answer: E
LearningȱOutcome: 3-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

7) ________ȱcellsȱareȱallȱofȱtheȱcellsȱofȱtheȱbodyȱexceptȱtheȱreproductiveȱcellsȱ(spermȱandȱoocytes).
A) Core
B) Somatic
C) Corpus
D) Main
E) Primary
Answer: B
LearningȱOutcome: 3-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

8) Mostȱcellsȱhaveȱonlyȱone
A) nucleus.
B) ribosome.
C) peroxisome.
D) lysosome.
E) mitochondrion.
Answer: A
LearningȱOutcome: 3-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

9) Theȱextracellularȱfluidȱinȱmostȱtissuesȱisȱcalledȱ________ȱfluid.
A) interstitial
B) cytosolic
C) cytoplasmic
D) outside
E) peripheral
Answer: A
LearningȱOutcome: 3-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


Chapterȱ3ȱȱTheȱCellularȱLevelȱofȱOrganizationȱȱȱ65

10) Whatȱisȱaȱstructureȱthatȱseparatesȱtheȱcontentsȱofȱaȱhumanȱcellȱfromȱitsȱsurroundingȱmedium?
A) cellȱwall
B) tissue
C) plasmaȱmembrane
D) skin
E) nucleus
Answer: C
LearningȱOutcome: 3-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

11) Ifȱaȱholeȱisȱtornȱinȱaȱcellȇsȱplasmaȱmembrane,ȱtheȱcellȱwillȱdieȱbecause
A) itȱwillȱnotȱbeȱableȱtoȱmaintainȱdifferencesȱbetweenȱtheȱcytoplasmȱandȱextracellularȱfluid.
B) germsȱareȱattractedȱtowardȱcytoplasmȱleakingȱfromȱaȱcell.
C) itȱwillȱnotȱbeȱableȱtoȱundergoȱcellȱdivision.
D) itsȱchromosomesȱwillȱnotȱbeȱheldȱinȱplace.
E) cellsȱcanȱonlyȱmakeȱmoreȱplasmaȱmembraneȱduringȱcellȱdivision.
Answer: A
LearningȱOutcome: 3-1
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

12) WhatȱisȱtheȱfirstȱpartȱofȱtheȱcellȱthatȱisȱaffectedȱwhenȱtheȱpHȱofȱextracellularȱfluidȱchanges?
A) theȱnucleus
B) theȱnucleolus
C) theȱcytosol
D) theȱplasmaȱmembrane
E) theȱcytoskeleton
Answer: D
LearningȱOutcome: 3-1
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

13) Howȱisȱtheȱplasmaȱmembraneȱinvolvedȱinȱstructuralȱsupportȱofȱbodyȱtissues?
A) Itȱhasȱspecializedȱconnectionsȱtoȱotherȱcellsȱorȱextracellularȱmaterials.
B) Itȱprimarilyȱconsistsȱofȱfibrousȱproteins.
C) Itȱisȱinflatedȱbyȱcytoplasmȱatȱhighȱpressure.
D) Tissuesȱareȱlargelyȱcomposedȱofȱemptyȱplasmaȱmembranesȱleftȱbyȱdeadȱcells.
E) Itȱisȱhydrophobic,ȱsoȱitȱrepelsȱextracellularȱfluidȱandȱattractsȱtheȱmembranesȱofȱother
cells.
Answer: A
LearningȱOutcome: 3-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

14) Functionsȱofȱtheȱplasmaȱmembraneȱincludeȱallȱofȱtheȱfollowingȱexcept
A) separationȱofȱtheȱcytoplasmȱfromȱtheȱextracellularȱfluid.
B) regulationȱofȱexchangeȱofȱmaterialsȱwithȱtheȱextracellularȱenvironment.
C) sensitivityȱtoȱchemicalȱchangesȱinȱtheȱextracellularȱfluid.
D) thermalȱinsulation.
E) structuralȱsupport.
Answer: D
LearningȱOutcome: 3-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering
Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


66ȱȱȱTestȱBankȱforȱFundamentalsȱofȱAnatomyȱ&ȱPhysiology,ȱ11e

15) Whichȱofȱtheȱfollowingȱisȱnotȱaȱfunctionȱofȱmembraneȱproteins?
A) bindȱtoȱligands
B) regulateȱtheȱpassageȱofȱions
C) actȱasȱcarrierȱmoleculesȱforȱvariousȱsolutes
D) actȱasȱanchorsȱorȱstabilizersȱforȱtheȱcellȱmembrane
E) storeȱcellularȱnutrients
Answer: E
LearningȱOutcome: 3-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

16) Mostȱofȱtheȱsurfaceȱareaȱofȱaȱplasmaȱmembraneȱconsistsȱof
A) aȱproteinȱbilayer.
B) aȱphospholipidȱbilayer.
C) carbohydrateȱmolecules.
D) DNA.
E) cells.
Answer: B
LearningȱOutcome: 3-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

17) Theȱtailsȱofȱaȱphospholipidȱmoleculeȱinȱaȱplasmaȱmembraneȱare
A) hydrophilic.
B) composedȱofȱaminoȱacids.
C) hydrophobic.
D) facingȱtheȱcytosol.
E) interlockedȱtoȱprovideȱmembraneȱstrength.
Answer: C
LearningȱOutcome: 3-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

18) Theȱplasmaȱmembraneȱdoesȱnot include
A) integralȱproteins.
B) glycolipids.
C) phospholipids.
D) cholesterol.
E) silkȱmesh.
Answer: E
LearningȱOutcome: 3-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

19) Identifyȱtheȱroleȱofȱcholesterolȱinȱtheȱplasmaȱmembrane.
A) enablesȱionsȱtoȱpass
B) formsȱenzymes
C) reducesȱmembraneȱfluidityȱandȱpermeability
D) anchorsȱtheȱphospholipids
E) providesȱenergy
Answer: C
LearningȱOutcome: 3-1
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


Chapterȱ3ȱȱTheȱCellularȱLevelȱofȱOrganizationȱȱȱ67

Figureȱ3-1ȱȱTheȱPlasmaȱmembrane
UseȱFigureȱ3-1ȱtoȱanswerȱtheȱfollowingȱquestions.
20) Whatȱpartȱofȱtheȱplasmaȱmembraneȱisȱhydrophobic?
A) 2
B) 3
C) 4
D) 5
E) 6
Answer: B
LearningȱOutcome: 3-1
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


68ȱȱȱTestȱBankȱforȱFundamentalsȱofȱAnatomyȱ&ȱPhysiology,ȱ11e

21) Whichȱstructureȱisȱwaterȱmostȱlikelyȱtoȱpassȱthrough?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 8
Answer: B
LearningȱOutcome: 3-1
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

22) WhichȱstructureȱhasȱaȱȈgateȈȱtoȱcontrolȱtransport?
A) 1
B) 2
C) 4
D) 7
E) 8
Answer: E
LearningȱOutcome: 3-1
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

23) Microfilamentsȱareȱlabeled
A) 1.
B) 2.
C) 3.
D) 5.
E) 6.
Answer: D
LearningȱOutcome: 3-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

24) Membraneȱproteinsȱperformȱallȱofȱtheȱfollowingȱfunctionsȱexcept
A) anchoringȱtheȱcellȱtoȱotherȱstructures.
B) bindingȱtoȱextracellularȱligands.
C) transportingȱsolutesȱacrossȱtheȱmembrane.
D) catalyzingȱchemicalȱreactions.
E) metabolizingȱglucoseȱtoȱgainȱenergy.
Answer: E
LearningȱOutcome: 3-1
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

25) Identifyȱtheȱmismatchedȱpair.
A) receptorȱproteinsNbindȱtoȱextracellularȱligands
B) channelȱproteinsNprovideȱpassagewayȱforȱions
C) recognitionȱglycoproteinsȱandȱglycolipidsNidentifyȱtheȱcellȱasȱȈselfȈ
D) carrierȱproteinsNallowȱaȱcellȱtoȱmove
E) enzymesNspeedȱupȱchemicalȱreactions
Answer: D
LearningȱOutcome: 3-1
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


Chapterȱ3ȱȱTheȱCellularȱLevelȱofȱOrganizationȱȱȱ69

26) Proteinsȱofȱtheȱplasmaȱmembraneȱcarryȱoutȱallȱofȱtheȱfollowingȱfunctionsȱexcept
A) bindingȱtoȱDNAȱtoȱturnȱonȱgenes.
B) sendingȱandȱreceivingȱsignalsȱtoȱandȱfromȱotherȱcells.
C) transportingȱsubstancesȱacrossȱtheȱmembrane.
D) anchoringȱtheȱcellȱtoȱexternalȱstructures.
E) catalyzingȱchemicalȱreactionsȱatȱtheȱinnerȱorȱouterȱsurfaceȱofȱtheȱmembrane.
Answer: A
LearningȱOutcome: 3-1
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

27) Receptorȱmoleculesȱonȱtheȱsurfaceȱofȱcellsȱbindȱspecificȱmoleculesȱcalled,ȱinȱgeneral,
A) recognizers.
B) binders.
C) ligands.
D) bonders.
E) reactants.
Answer: C
LearningȱOutcome: 3-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

28) Waterȱandȱsmallȱhydrophilicȱsolutes
A) mayȱpassȱthroughȱtheȱphospholipidȱbilayerȱofȱtheȱplasmaȱmembrane.
B) cannotȱpassȱthroughȱaȱplasmaȱmembrane.
C) canȱdissolveȱholesȱinȱtheȱplasmaȱmembrane.
D) mayȱpassȱthroughȱchannelsȱinȱtheȱplasmaȱmembrane.
E) doȱnotȱmixȱwithȱeachȱother.
Answer: D
LearningȱOutcome: 3-1
BloomȇsȱTaxonomy: Applying

29) Theȱwateryȱcomponentȱofȱtheȱcytoplasmȱisȱcalled
A) cytosol.
B) protoplasm.
C) extracellularȱfluid.
D) interstitialȱfluid.
E) matrix.
Answer: A
LearningȱOutcome: 3-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

30) Whichȱofȱtheȱfollowingȱdescriptorsȱregardingȱcytoplasmȱisȱfalse?
A) containsȱlessȱproteinȱthanȱextracellularȱfluid
B) theȱmaterialȱthatȱfillsȱaȱcell
C) syrupyȱorȱgel-likeȱconsistency
D) includesȱcytoskeleton
E) includesȱcytosol
Answer: A
LearningȱOutcome: 3-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


70ȱȱȱTestȱBankȱforȱFundamentalsȱofȱAnatomyȱ&ȱPhysiology,ȱ11e

31) Manyȱproteinsȱinȱtheȱcytosolȱareȱ________ȱthatȱaccelerateȱmetabolicȱreactions.
A) carbohydrates
B) enzymes
C) lipids
D) messengers
E) ions
Answer: B
LearningȱOutcome: 3-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

32) Comparedȱtoȱtheȱextracellularȱfluid,ȱcytosolȱcontains
A) aȱhigherȱconcentrationȱofȱpotassiumȱions.
B) aȱlowerȱconcentrationȱofȱdissolvedȱproteins.
C) almostȱnoȱglycogen.
D) aȱhigherȱconcentrationȱofȱaminoȱacids.
E) almostȱnoȱlipids.
Answer: A
LearningȱOutcome: 3-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

33) Theȱcytoplasmȱcontainsȱtheȱfluidȱcytosol,ȱinsolubleȱinclusions,ȱandȱthe
A) microvilli.
B) nucleolus.
C) enzymes.
D) organelles.
E) cilia.
Answer: D
LearningȱOutcome: 3-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

34) Massesȱofȱinsolubleȱmaterialȱthatȱareȱsometimesȱfoundȱinȱcytosolȱareȱknownȱas
A) colloids.
B) emulsifiers.
C) solutes.
D) crystals.
E) inclusions.
Answer: E
LearningȱOutcome: 3-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

35) Theȱendoplasmicȱreticulumȱisȱanȱexampleȱofȱa(n)ȱ________ȱorganelle.
A) filamentous
B) extracellular
C) interstitial
D) membranous
E) bound
Answer: D
LearningȱOutcome: 3-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


Chapterȱ3ȱȱTheȱCellularȱLevelȱofȱOrganizationȱȱȱ71

36) ________ȱareȱcompartmentsȱwithinȱtheȱcellȱwhoseȱcontentsȱareȱisolatedȱfromȱtheȱcytosol.
A) Cytoskeleton
B) Microvilli
C) Nonmembranousȱorganelles
D) Membranousȱorganelles
E) Ribosomes
Answer: D
LearningȱOutcome: 3-2
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

37) Eachȱofȱtheȱfollowingȱisȱanȱexampleȱofȱaȱnonmembranousȱorganelleȱ except
A) lysosomes.
B) cilia.
C) centrioles.
D) ribosomes.
E) cytoskeleton.
Answer: A
LearningȱOutcome: 3-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

38) Matchȱtheȱorganelleȱ(1-4)ȱwithȱtheȱcorrectȱdescriptionȱ(5-8).
1)ȱmitochondrion
2)ȱcentriole
3)ȱendoplasmicȱreticulum
4)ȱcytosol

5)ȱsynthesizingȱmolecules
6)ȱliquidȱinȱcell
7)ȱprovidesȱcellȱwithȱenergy
8)ȱaidsȱtheȱformationȱofȱtheȱspindleȱapparatus

A) 1ȱandȱ7,ȱ2ȱandȱ6,ȱ3ȱandȱ8,ȱ4ȱandȱ5
B) 1ȱandȱ8,ȱ2ȱandȱ5,ȱ3ȱandȱ6,ȱ4ȱandȱ7
C) 1ȱandȱ7,ȱ2ȱandȱ8,ȱ3ȱandȱ5,ȱ4ȱandȱ6
D) 1ȱandȱ5,ȱ2ȱandȱ6,ȱ3ȱandȱ7,ȱ4ȱandȱ8
E) 1ȱandȱ6,ȱ2ȱandȱ8,ȱ3ȱandȱ5,ȱ4ȱandȱ7
Answer: C
LearningȱOutcome: 3-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

39) Tubulinȱisȱtoȱmicrotubulesȱasȱactinȱisȱto
A) ribosomes.
B) microfilaments.
C) intermediateȱfilaments.
D) flagella.
E) microvilli.
Answer: B
LearningȱOutcome: 3-2
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


72ȱȱȱTestȱBankȱforȱFundamentalsȱofȱAnatomyȱ&ȱPhysiology,ȱ11e

40) Microfilamentsȱdoȱnot
A) anchorȱtheȱcytoskeletonȱtoȱmembraneȱproteins.
B) helpȱdetermineȱtheȱconsistencyȱofȱcytoplasm.
C) produceȱcellȱmovement,ȱwithȱmyosin.
D) consistȱofȱtheȱproteinȱcalledȱactin.
E) distributeȱchromosomesȱtoȱoppositeȱendsȱofȱaȱdividingȱcell.
Answer: E
LearningȱOutcome: 3-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

41) Microfilaments
A) areȱusuallyȱcomposedȱofȱmyosin.
B) areȱhollow,ȱfilamentousȱstructures.
C) anchorȱtheȱcytoskeletonȱtoȱintegralȱproteinsȱofȱtheȱcellȱmembrane.
D) interactȱwithȱfilamentsȱcomposedȱofȱtubulinȱtoȱproduceȱmuscleȱcontractions.
E) areȱfoundȱinȱtheȱcytoplasmȱradiatingȱawayȱfromȱtheȱcentrosome.
Answer: C
LearningȱOutcome: 3-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

42) Whichȱofȱtheȱfollowingȱcytoskeletonȱcomponentsȱmovesȱtheȱchromosomesȱduringȱcell
division?
A) microfilaments
B) intermediateȱfilaments
C) thickȱfilaments
D) microtubules
E) basalȱbodies
Answer: D
LearningȱOutcome: 3-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

43) Whichȱofȱfollowingȱpropertiesȱofȱmicrotubulesȱisȱcorrect?
A) madeȱofȱmyosin
B) madeȱofȱactin
C) foundȱonlyȱinȱtheȱterminalȱweb
D) anotherȱtermȱforȱmicrofilaments
E) interactȱwithȱdyneinȱandȱkinesin
Answer: E
LearningȱOutcome: 3-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

44) Whichȱofȱfollowingȱpropertiesȱofȱtheȱcytoskeletonȱisȱincorrect?
A) supportsȱorganelles
B) controlsȱcellȱshape
C) providesȱcellȱstrength
D) connectsȱcellsȱtoȱeachȱother
E) movesȱorganelles
Answer: D
LearningȱOutcome: 3-2
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding
Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


Chapterȱ3ȱȱTheȱCellularȱLevelȱofȱOrganizationȱȱȱ73

Figureȱ3-2ȱȱTheȱAnatomyȱofȱaȱRepresentativeȱCell
UseȱFigureȱ3-2ȱtoȱanswerȱtheȱfollowingȱquestions:
45) TheȱstructureȱlabeledȱȈ1Ȉȱpermitsȱtheȱcellȱto
A) attachȱtoȱneighboringȱcells.
B) produceȱmoreȱcells.
C) increaseȱitsȱsurfaceȱareaȱforȱincreasedȱabsorption.
D) swimȱinȱextracellularȱfluid.
E) trapȱbacteria.
Answer: C
LearningȱOutcome: 3-2
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding
Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


74ȱȱȱTestȱBankȱforȱFundamentalsȱofȱAnatomyȱ&ȱPhysiology,ȱ11e

46) Whichȱstructureȱorganizesȱtheȱmitoticȱspindleȱduringȱcellȱdivision?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 5
E) 6
Answer: B
LearningȱOutcome: 3-2
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

47) Synthesisȱofȱcarbohydratesȱandȱlipidsȱoccursȱinȱtheȱstructureȱlabeled
A) 4.
B) 5.
C) 6.
D) 7.
E) 8.
Answer: D
LearningȱOutcome: 3-2
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

48) Whichȱorganelleȱrenewsȱtheȱcellȱmembraneȱandȱmodifiesȱandȱpackagesȱproteinsȱforȱsecretion?
A) 4
B) 5
C) 6
D) 7
E) 8
Answer: C
LearningȱOutcome: 3-2
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

49) WhichȱstructureȱproducesȱATPȱforȱtheȱcell?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 5
E) 6
Answer: C
LearningȱOutcome: 3-2
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

50) Microvilliȱareȱfoundȱonȱcellsȱofȱtheȱinnerȱsurfaceȱofȱtheȱsmallȱintestine,ȱwhereȱthey
A) slowȱtheȱmovementȱofȱfoodȱthroughȱtheȱdigestiveȱtract.
B) increaseȱtheȱabsorptionȱofȱnutrientsȱfromȱdigestedȱfood.
C) senseȱtheȱpresenceȱofȱfoodȱinȱtheȱdigestiveȱtract.
D) pushȱfoodȱalongȱtheȱdigestiveȱtract.
E) protectȱtheȱintestinalȱliningȱfromȱirritantsȱorȱtoxinsȱinȱtheȱfood.
Answer: B
LearningȱOutcome: 3-2
BloomȇsȱTaxonomy: Applying

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


Chapterȱ3ȱȱTheȱCellularȱLevelȱofȱOrganizationȱȱȱ75

51) Ifȱanȱanimalȱcellȱlackedȱcentrioles,ȱitȱwouldȱnotȱbeȱableȱto
A) move.
B) synthesizeȱproteins.
C) produceȱDNA.
D) metabolizeȱsugars.
E) divide.
Answer: E
LearningȱOutcome: 3-2
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

52) Theȱ________ȱisȱtheȱmicrotubuleȱorganizingȱcenterȱofȱtheȱcell.
A) flagellum
B) ribosome
C) nucleus
D) centrosome
E) plasmaȱmembrane
Answer: D
LearningȱOutcome: 3-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

53) Centriolesȱformȱtheȱbasalȱbodiesȱthatȱanchorȱmicrotubulesȱwithinȱciliaȱand
A) flagella.
B) microfilaments.
C) microvilli.
D) ribosomes.
E) chromosomes.
Answer: A
LearningȱOutcome: 3-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

54) Ciliaȱandȱflagellaȱcontainȱnineȱpairsȱofȱ________ȱsurroundingȱaȱcentralȱpair.
A) microvilli
B) microfilaments
C) microsomes
D) microtubules
E) intermediateȱfilaments
Answer: D
LearningȱOutcome: 3-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

55) Motileȱciliaȱmoveȱfluidsȱacrossȱaȱcellȇsȱsurface,ȱwhileȱaȱflagellum
A) coolsȱaȱcell.
B) isȱnotȱmotile.
C) fastensȱoneȱcellȱtoȱanother.
D) propelsȱaȱcellȱthroughȱfluid.
E) detectsȱenvironmentalȱstimuli.
Answer: D
LearningȱOutcome: 3-2
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


76ȱȱȱTestȱBankȱforȱFundamentalsȱofȱAnatomyȱ&ȱPhysiology,ȱ11e

56) ________ȱmayȱbeȱscatteredȱinȱtheȱcytoplasmȱorȱboundȱtoȱendoplasmicȱreticulum.
A) Mitochondria
B) Ribosomes
C) Vesicles
D) Proteosomes
E) Nuclei
Answer: B
LearningȱOutcome: 3-2
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

57) Ribosomesȱareȱcomposedȱofȱproteinȱand
A) glycogen.
B) rRNA.
C) ATP.
D) DNA.
E) steroids.
Answer: B
LearningȱOutcome: 3-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

58) TheȱȈrȈȱinȱrRNAȱstandsȱfor
A) regeneration.
B) recurrence.
C) rebuilding.
D) ribosomal.
E) radiation.
Answer: D
LearningȱOutcome: 3-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

59) ________ȱareȱresponsibleȱforȱidentifyingȱandȱdigestingȱdamagedȱorȱdenaturedȱproteins.
A) Peroxisomes
B) Proteasomes
C) Lysosomes
D) Endosomes
E) Nucleosomes
Answer: B
LearningȱOutcome: 3-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

60) Proteosomesȱ________ȱproteinsȱthatȱhaveȱbeenȱdamagedȱorȱdenatured.
A) tagȱforȱdestructionȱbyȱaȱdifferentȱorganelle
B) breakȱdown
C) expelȱfromȱtheȱcell
D) repair
E) duplicate
Answer: B
LearningȱOutcome: 3-2
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


Chapterȱ3ȱȱTheȱCellularȱLevelȱofȱOrganizationȱȱȱ77

61) Synthesisȱofȱlipidsȱandȱglycogenȱtakesȱplaceȱatȱthe
A) ribosomes.
B) roughȱER.
C) smoothȱER.
D) Golgiȱapparatus.
E) mitochondria.
Answer: C
LearningȱOutcome: 3-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

62) Whichȱofȱtheȱfollowingȱconsistsȱofȱaȱnetworkȱofȱintracellularȱmembranesȱwithȱattached
ribosomes?
A) roughȱendoplasmicȱreticulum
B) smoothȱendoplasmicȱreticulum
C) mitochondria
D) nucleoli
E) Golgiȱapparatus
Answer: A
LearningȱOutcome: 3-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

63) Whichȱformȱofȱendoplasmicȱreticulumȱmodifiesȱandȱpackagesȱnewlyȱsynthesizedȱproteins?
A) allȱformsȱofȱendoplasmicȱreticulum
B) simpleȱendoplasmicȱreticulum
C) raisedȱendoplasmicȱreticulum
D) smoothȱendoplasmicȱreticulum
E) roughȱendoplasmicȱreticulum
Answer: E
LearningȱOutcome: 3-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

64) Theȱendoplasmicȱreticulumȱisȱresponsibleȱforȱallȱofȱtheȱfollowingȱexcept
A) drugȱandȱtoxinȱneutralization.
B) lipidȱsynthesis.
C) modificationȱofȱnewȱproteins.
D) passingȱmoleculesȱtoȱtheȱGolgiȱapparatus.
E) housingȱtheȱchromosomes.
Answer: E
LearningȱOutcome: 3-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

65) Eachȱofȱtheȱfollowingȱisȱaȱfunctionȱofȱsmoothȱendoplasmicȱreticulumȱ except
A) storageȱandȱreleaseȱofȱcalciumȱions.
B) synthesisȱofȱprotein.
C) synthesisȱofȱsteroidȱhormones.
D) synthesisȱofȱtriglycerides.
E) detoxificationȱofȱdrugs.
Answer: B
LearningȱOutcome: 3-2
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding
Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


78ȱȱȱTestȱBankȱforȱFundamentalsȱofȱAnatomyȱ&ȱPhysiology,ȱ11e

66) Examinationȱofȱaȱsampleȱofȱglandularȱcellsȱrevealsȱanȱextensiveȱnetworkȱofȱsmooth
endoplasmicȱreticulum.ȱWhichȱofȱtheȱfollowingȱisȱtheȱlikeliestȱproductȱofȱtheseȱcells?
A) digestiveȱenzymes
B) steroidȱhormones
C) proteinȱhormones
D) transportȱproteins
E) antibodies
Answer: B
LearningȱOutcome: 3-2
BloomȇsȱTaxonomy: Applying

67) WhichȱofȱtheȱfollowingȱstatementsȱaboutȱtheȱGolgiȱapparatusȱisȱfalse?
A) ItȱreceivesȱtransportȱvesiclesȱfromȱtheȱRER.
B) ItȱsendsȱtransportȱvesiclesȱtoȱtheȱRER.
C) Itȱproducesȱlysosomes.
D) Itȱsuppliesȱnewȱmembraneȱcomponents.
E) Itȱproducesȱsecretoryȱvesicles.
Answer: B
LearningȱOutcome: 3-2
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

68) TheȱfollowingȱisȱaȱlistȱofȱtheȱstepsȱinvolvedȱinȱtheȱprocessȱofȱsecretionȱbyȱtheȱGolgiȱapparatus.
Whatȱisȱtheȱproperȱorderȱforȱtheseȱsteps?
1.ȱCisternaeȱmoveȱfromȱtheȱformingȱfaceȱtowardȱtheȱmaturingȱface.
2.ȱExocytosis
3.ȱProductsȱfromȱRERȱareȱpackagedȱintoȱtransportȱvesicles.
4.ȱSecretoryȱvesiclesȱareȱformedȱatȱtheȱmaturingȱface.
5.ȱVesiclesȱarriveȱatȱtheȱformingȱface.
6.ȱEnzymesȱmodifyȱarrivingȱproteinsȱandȱglycoproteins.
A) 5,ȱ6,ȱ1,ȱ4,ȱ2,ȱ3
B) 2,ȱ3,ȱ5,ȱ6,ȱ1,ȱ4
C) 4,ȱ3,ȱ1,ȱ6,ȱ5,ȱ2
D) 3,ȱ5,ȱ6,ȱ1,ȱ4,ȱ2
E) 1,ȱ3,ȱ6,ȱ4,ȱ2,ȱ5
Answer: D
LearningȱOutcome: 3-2
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

69) Theȱ________ȱtypicallyȱconsistsȱofȱfiveȱorȱsixȱflattenedȱmembranousȱdiscsȱcalledȱcisternae.
A) centrioles
B) roughȱendoplasmicȱreticulum
C) Golgiȱapparatus
D) smoothȱendoplasmicȱreticulum
E) mitochondria
Answer: C
LearningȱOutcome: 3-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


Chapterȱ3ȱȱTheȱCellularȱLevelȱofȱOrganizationȱȱȱ79

70) Whenȱactivated,ȱlysosomesȱfunctionȱin
A) formationȱofȱnewȱcellȱmembranes.
B) synthesisȱofȱproteins.
C) digestionȱofȱmaterials.
D) synthesisȱofȱlipids.
E) cellȱdivision.
Answer: C
LearningȱOutcome: 3-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

71) Macrophagesȱareȱcellsȱthatȱengulfȱandȱconsumeȱgermsȱorȱdebris.ȱWhatȱorganelleȱmustȱbe
especiallyȱplentifulȱinȱtheseȱcells?
A) centrioles
B) lysosomes
C) mitochondria
D) ribosomes
E) nuclei
Answer: B
LearningȱOutcome: 3-2
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

72) Peroxisomes
A) bothȱgenerateȱandȱbreakȱdownȱhydrogenȱperoxide.
B) pullȱtheȱchromosomesȱtowardȱtheȱpolesȱofȱaȱdividingȱcell.
C) manufactureȱproteins.
D) manufactureȱmostȱofȱaȱcellȇsȱATP.
E) containȱtheȱgeneticȱinformationȱofȱaȱcell.
Answer: A
LearningȱOutcome: 3-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

73) Organellesȱthatȱbreakȱdownȱfattyȱacidsȱandȱhydrogenȱperoxideȱare
A) lysosomes.
B) peroxisomes.
C) endocyticȱvesicles.
D) nuclei.
E) toxisomes.
Answer: B
LearningȱOutcome: 3-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

74) Whatȱisȱtheȱsourceȱofȱnewȱmaterialȱforȱtheȱplasmaȱmembrane?
A) microtubules
B) mitochondria
C) roughȱendoplasmicȱreticulum
D) ribosomes
E) Golgiȱapparatus
Answer: E
LearningȱOutcome: 3-2
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding
Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


80ȱȱȱTestȱBankȱforȱFundamentalsȱofȱAnatomyȱ&ȱPhysiology,ȱ11e

75) Inȱadditionȱtoȱsecretingȱproductsȱfromȱtheȱcell,ȱvesiclesȱproducedȱbyȱtheȱGolgiȱapparatusȱcan
A) houseȱchromosomes.
B) produceȱATP.
C) synthesizeȱproteins.
D) addȱnewȱmaterialȱtoȱtheȱplasmaȱmembrane.
E) transportȱmaterialsȱtoȱtheȱendoplasmicȱreticulum.
Answer: D
LearningȱOutcome: 3-2
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

76) Whichȱofȱtheȱfollowingȱstatementsȱconcerningȱmitochondriaȱisȱfalse?
A) Theȱcristaeȱincreaseȱtheȱinnerȱsurfaceȱareaȱofȱtheȱorganelle.
B) TheȱmatrixȱcontainsȱmetabolicȱenzymesȱinvolvedȱinȱATPȱsynthesis.
C) Respiratoryȱenzymesȱareȱattachedȱtoȱtheȱsurfaceȱofȱtheȱcristae.
D) Theȱmitochondriaȱproduceȱoxygenȱinȱtheȱprocessȱofȱenergyȱtransformation.
E) TheȱmitochondriaȱproduceȱmostȱofȱaȱcellȇsȱATP.
Answer: D
LearningȱOutcome: 3-2
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

77) Someȱcellsȱcontainȱlargeȱnumbersȱofȱmitochondriaȱwhileȱothersȱhaveȱrelativelyȱfewȱorȱnone.
Thisȱsuggestsȱthat
A) cellsȱwithȱlargeȱnumbersȱofȱmitochondriaȱareȱshort-lived.
B) cellsȱwithȱlargeȱnumbersȱofȱmitochondriaȱhaveȱaȱhighȱenergyȱdemand.
C) cellsȱwithȱsmallȱnumbersȱofȱmitochondriaȱhaveȱaȱlargeȱATPȱsupply.
D) cellsȱwithȱlargeȱnumbersȱofȱmitochondriaȱhaveȱaȱlowȱenergyȱdemand.
E) someȱcellsȱareȱolderȱthanȱothers.
Answer: B
LearningȱOutcome: 3-2
BloomȇsȱTaxonomy: Applying

78) MostȱofȱtheȱATPȱrequiredȱtoȱpowerȱcellularȱoperationsȱisȱproducedȱinȱthe
A) cytoplasm.
B) endoplasmicȱreticulum.
C) nucleus.
D) mitochondria.
E) cilia.
Answer: D
LearningȱOutcome: 3-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

79) MostȱofȱaȱcellȇsȱDNAȱisȱlocatedȱinȱits
A) ribosomes.
B) lysosomes.
C) Golgiȱapparatus.
D) nucleus.
E) nucleolus.
Answer: D
LearningȱOutcome: 3-3
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering
Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


Chapterȱ3ȱȱTheȱCellularȱLevelȱofȱOrganizationȱȱȱ81

80) Theȱcontrolȱcenterȱforȱcellularȱoperationsȱisȱthe
A) nucleus.
B) mitochondria.
C) Golgiȱapparatus.
D) endoplasmicȱreticulum.
E) ribosome.
Answer: A
LearningȱOutcome: 3-3
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

81) Aȱmatureȱredȱbloodȱcellȱlacksȱaȱnucleus;ȱtherefore,ȱit
A) canȱrepairȱitselfȱreadily.
B) isȱmalformed.
C) canȱonlyȱdivideȱonceȱmore.
D) willȱbeȱaȱlong-livedȱcell.
E) cannotȱmakeȱnewȱproteinsȱandȱwillȱbeȱwornȱoutȱwithinȱaȱfewȱmonths.
Answer: E
LearningȱOutcome: 3-3
BloomȇsȱTaxonomy: Applying

82) Theȱnucleusȱisȱsurroundedȱbyȱthe
A) plasmaȱmembrane.
B) membranousȱsac.
C) phospholipidȱbilayer.
D) nuclearȱenvelope.
E) chromosomeȱshield.
Answer: D
LearningȱOutcome: 3-3
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

83) Whichȱorganelleȱisȱmoreȱprominentȱinȱcellsȱthatȱmakeȱlargeȱamountsȱofȱprotein?
A) nucleus
B) nucleolus
C) chromosome
D) proteasome
E) mitochondria
Answer: B
LearningȱOutcome: 3-3
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

84) Theȱcomponentsȱofȱribosomesȱareȱformedȱwithin
A) theȱendoplasmicȱreticulum.
B) Golgiȱcomplexes.
C) lysosomes.
D) mitochondria.
E) nucleoli.
Answer: E
LearningȱOutcome: 3-3
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


82ȱȱȱTestȱBankȱforȱFundamentalsȱofȱAnatomyȱ&ȱPhysiology,ȱ11e

85) Histonesȱareȱfoundȱin
A) nucleosomes.
B) proteasomes.
C) lysosomes.
D) vesicles.
E) endosomes.
Answer: A
LearningȱOutcome: 3-3
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

86) Chromosomesȱconsistȱofȱ________ȱandȱ________.
A) RNA;ȱcarbohydrates
B) DNA;ȱlipids
C) DNA;ȱproteins
D) water;ȱRNA
E) RNA;ȱproteins
Answer: C
LearningȱOutcome: 3-3
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

87) Inȱcellsȱthatȱareȱnotȱdividing,ȱchromosomesȱuncoilȱtoȱformȱaȱtangleȱofȱfineȱfibersȱknownȱas
A) histones.
B) histiocytes.
C) chromatin.
D) chromaffin.
E) genes.
Answer: C
LearningȱOutcome: 3-3
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

88) Howȱdoȱchromosomesȱbecomeȱvisibleȱunderȱaȱlightȱmicroscopeȱasȱaȱcellȱpreparesȱtoȱdivide?
A) Theȱcellȱbecomesȱflatȱandȱthin,ȱandȱitsȱinternalȱstructuresȱbecomeȱeasierȱtoȱsee.
B) Thinȱstrandsȱofȱchromatinȱcoilȱtightlyȱandȱthenȱcoilȱagain.
C) DNAȱisȱthickerȱafterȱitȱhasȱreplicated.
D) Chromosomesȱbecomeȱmoreȱintenselyȱcoloredȱbeforeȱcellȱdivision.
E) Chromosomesȱareȱcreatedȱbeforeȱcellȱdivision,ȱandȱthenȱbrokenȱdownȱafterward.
Answer: B
LearningȱOutcome: 3-3
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

89) Eachȱtripletȱofȱbasesȱinȱaȱgeneȱcorrespondsȱto
A) oneȱaminoȱacidȱinȱaȱprotein.
B) oneȱDNAȱnucleotide.
C) oneȱprotein.
D) oneȱmRNA.
E) oneȱchromosome.
Answer: A
LearningȱOutcome: 3-3
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


Chapterȱ3ȱȱTheȱCellularȱLevelȱofȱOrganizationȱȱȱ83

90) TheȱfunctionalȱunitsȱofȱDNAȱthatȱcontainȱtheȱinstructionsȱforȱmakingȱoneȱorȱmoreȱproteinsȱare
A) chromosomes.
B) genes.
C) ribosomes.
D) codons.
E) RNA.
Answer: B
LearningȱOutcome: 3-3
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

91) Aȱgeneȱisȱaȱsetȱofȱspecificȱinstructionsȱthat
A) producesȱaminoȱacidsȱforȱproteins.
B) copiesȱDNAȱstrandsȱforȱmitosis.
C) controlsȱtheȱprocessȱofȱmitosis.
D) indicatesȱtheȱsequenceȱofȱaminoȱacidsȱinȱaȱproteinȱmolecule.
E) directsȱcarbohydrateȱsynthesis.
Answer: D
LearningȱOutcome: 3-3
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

92) Whichȱofȱtheȱfollowingȱisȱfalse aboutȱDNAȱfingerprinting?
A) determinedȱbyȱanalyzingȱproteins
B) uniqueȱtoȱeachȱindividualȱwithȱtheȱexceptionȱofȱidenticalȱtwins
C) usedȱextensivelyȱduringȱcrimeȱsceneȱinvestigations
D) mayȱbeȱobtainedȱfromȱblood,ȱsemen,ȱhair,ȱandȱotherȱtissues
E) basedȱonȱshortȱtandemȱrepeatsȱ(STRs)ȱinȱtheȱDNA
Answer: A
LearningȱOutcome: 3-3
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

93) TheȱȈmȈȱinȱmRNAȱstandsȱfor
A) messenger.
B) modifier.
C) metabolic.
D) molecular.
E) matching.
Answer: A
LearningȱOutcome: 3-4
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

94) Theȱenzymeȱ________ȱisȱrequiredȱforȱtheȱsynthesisȱofȱmRNA.
A) RNAȱpolymerase
B) deoxyribase
C) phosphatase
D) RNAȱsynthetase
E) ribase
Answer: A
LearningȱOutcome: 3-4
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


84ȱȱȱTestȱBankȱforȱFundamentalsȱofȱAnatomyȱ&ȱPhysiology,ȱ11e

95) TheȱprocessȱofȱformingȱmRNAȱisȱcalled
A) replication.
B) transcription.
C) translation.
D) ribolation.
E) auscultation.
Answer: B
LearningȱOutcome: 3-4
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

96) Theȱstartȱofȱeachȱgeneȱbeginsȱwithȱa(n)ȱ________ȱsegment.
A) neocodon
B) intron
C) histone
D) promoter
E) boosting
Answer: D
LearningȱOutcome: 3-4
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

97) ThymineȱisȱreplacedȱbyȱwhichȱnitrogenȱbaseȱinȱRNA?
A) ribose
B) uracil
C) guanine
D) thymineȱisȱnotȱreplacedȱinȱRNA
E) cytosine
Answer: B
LearningȱOutcome: 3-4
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

98) TheȱmRNAȱsequenceȱthatȱisȱcomplementaryȱtoȱtheȱsequenceȱATCȱonȱDNAȱis
A) ATC.
B) TAG.
C) UAG.
D) AUG.
E) AUC.
Answer: C
LearningȱOutcome: 3-4
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

99) BeforeȱtheȱmRNAȱtranscribedȱfromȱaȱgeneȱcanȱbeȱusedȱtoȱtranslateȱintoȱaȱprotein,ȱitȱmustȱbe
A) editedȱtoȱremoveȱintrons.
B) editedȱtoȱremoveȱexons.
C) transportedȱintoȱtheȱcytoplasm.
D) editedȱtoȱremoveȱintronsȱandȱtransportedȱintoȱtheȱcytoplasm.
E) coatedȱwithȱphospholipidsȱforȱtransportȱoutȱofȱtheȱnucleus.
Answer: D
LearningȱOutcome: 3-4
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


Chapterȱ3ȱȱTheȱCellularȱLevelȱofȱOrganizationȱȱȱ85

100) TransferȱofȱmRNAȱfromȱtheȱnucleusȱtoȱtheȱcytosolȱoccursȱthrough
A) carrierȱproteins.
B) gapȱjunctions.
C) nucleosides.
D) gapȱlines.
E) nuclearȱpores.
Answer: E
LearningȱOutcome: 3-4
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

101) mRNAȱisȱneededȱtoȱsynthesizeȱ________ȱinȱtheȱcytoplasm.
A) carbohydrates
B) lipids
C) proteins
D) phospholipids
E) salts
Answer: C
LearningȱOutcome: 3-4
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

102) Aȱmoleculeȱofȱ________ȱcontainsȱallȱtheȱcodonsȱneededȱtoȱproduceȱaȱparticularȱpolypeptide.
A) rRNA
B) mRNA
C) dRNA
D) tRNA
E) cRNA
Answer: B
LearningȱOutcome: 3-4
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

103) TheȱprocessȱofȱproteinȱformationȱdirectedȱbyȱmRNAȱisȱcalled
A) replication.
B) transcription.
C) translation.
D) mitosis.
E) auscultation.
Answer: C
LearningȱOutcome: 3-4
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

104) TheȱanticodonȱforȱtheȱtripletȱUCAȱis
A) AGU.
B) AGC.
C) TCA.
D) TGT.
E) AGT.
Answer: A
LearningȱOutcome: 3-4
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


86ȱȱȱTestȱBankȱforȱFundamentalsȱofȱAnatomyȱ&ȱPhysiology,ȱ11e

105) Duringȱproteinȱsynthesis,ȱaminoȱacidsȱareȱassembledȱinȱtheȱproperȱsequenceȱbecauseȱeach
tRNAȱhasȱa(n)ȱ________ȱthatȱbindsȱtoȱtheȱnextȱcodonȱinȱtheȱmRNA.
A) enzyme
B) nucleotide
C) anticodon
D) promotor
E) transporter
Answer: C
LearningȱOutcome: 3-4
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

106) Aminoȱacidsȱareȱtransferredȱtoȱtheȱribosomeȱtoȱbeȱincorporatedȱintoȱaȱgrowingȱpolypeptide
chainȱby
A) aRNA.
B) mRNA.
C) rRNA.
D) tRNA.
E) pRNA.
Answer: D
LearningȱOutcome: 3-4
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

107) TheȱȈtȈȱinȱtRNAȱstandsȱfor
A) translate.
B) transport.
C) transfer.
D) transcribe.
E) transmit.
Answer: C
LearningȱOutcome: 3-4
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

108) Whatȱisȱtheȱcorrectȱorderȱofȱoccurrenceȱforȱtheȱstepsȱofȱproteinȱsynthesis?
1.ȱmRNAȱisȱproducedȱinȱnucleus.
2.ȱRibosomeȱmovesȱalongȱmRNA.
3.ȱDNAȱuncoilsȱforȱtranscription.
4.ȱPolypeptideȱisȱproduced.
5.ȱtRNAȱbringsȱaminoȱacidsȱtoȱribosome.
6.ȱmRNAȱmovesȱtoȱribosome.
A) 3,ȱ1,ȱ6,ȱ2,ȱ5,ȱ4
B) 2,ȱ4,ȱ6,ȱ1,ȱ3,ȱ5
C) 2,ȱ1,ȱ5,ȱ4,ȱ3,ȱ6
D) 3,ȱ5,ȱ1,ȱ6,ȱ2,ȱ4
E) 1,ȱ5,ȱ3,ȱ4,ȱ2,ȱ6
Answer: A
LearningȱOutcome: 3-4
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


Chapterȱ3ȱȱTheȱCellularȱLevelȱofȱOrganizationȱȱȱ87

109) TheȱduplicationȱofȱDNAȱisȱcalledȱ________,ȱtheȱcopyingȱofȱDNAȱtoȱmRNAȱisȱcalledȱ________,
andȱtheȱreadingȱofȱtheȱmRNAȱbyȱtheȱcellȱtoȱmakeȱaȱproteinȱisȱcalledȱ________.
A) replication;ȱtranscription;ȱtranslation
B) interphase;ȱreplication;ȱactiveȱtransport
C) replication;ȱtranslation;ȱtranscription
D) mitosis;ȱduplication;ȱproteinȱsynthesis
E) reproduction;ȱduplication;ȱinitiation
Answer: A
LearningȱOutcome: 3-4
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

110) PermanentȱalterationsȱinȱaȱcellȇsȱDNAȱthatȱaffectȱtheȱnucleotideȱsequenceȱofȱoneȱorȱmoreȱgenes
areȱcalled
A) interferons.
B) mutations.
C) reconstructions.
D) polymorphs.
E) changelings.
Answer: B
LearningȱOutcome: 3-4
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

111) Theȱ________ȱofȱaȱcellȱmembraneȱindicatesȱhowȱeasyȱitȱisȱforȱsubstancesȱtoȱcross.
A) thickness
B) pliability
C) density
D) permeability
E) charge
Answer: D
LearningȱOutcome: 3-5
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

112) Cellȱmembranesȱareȱsaidȱtoȱbeȱ________ȱbecauseȱtheyȱallowȱsomeȱsubstancesȱtoȱpassȱbutȱnot
others.
A) impermeable
B) doublyȱamphipathic
C) hydrophilic
D) selectivelyȱpermeable
E) hydrophobic
Answer: D
LearningȱOutcome: 3-5
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×