Tải bản đầy đủ

Test bank for fundamentals of anatomy and physiology 11e c02

Chapterȱ2

TheȱChemicalȱLevelȱofȱOrganization

Multiple Choice Questions
1) Theȱsmallestȱstableȱunitsȱofȱmatterȱare
A) atoms.
B) molecules.
C) protons.
D) neutrons.
E) electrons.
Answer: A
LearningȱOutcome: 2-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

2) TheȱȈatomicȱnumberȈȱofȱanȱatomȱisȱdeterminedȱbyȱtheȱnumberȱofȱ________ȱitȱhas.
A) electrons
B) protons
C) neutrons
D) protonsȱ+ȱneutrons
E) protonsȱ+ȱelectrons

Answer: B
LearningȱOutcome: 2-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

3) TheȱȈatomicȱweightȈȱofȱanȱatomȱreflectsȱtheȱaverageȱnumberȱof
A) protons.
B) neutrons.
C) electrons.
D) protonsȱ+ȱneutrons.
E) protonsȱ+ȱneutronsȱ+ȱelectrons.
Answer: D
LearningȱOutcome: 2-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

4) Oneȱmoleȱofȱanyȱelementȱhasȱtheȱsame
A) mass.
B) weight.
C) numberȱofȱatoms.
D) numberȱofȱelectrons.
E) Allȱofȱtheȱanswersȱareȱcorrect.
Answer: C
LearningȱOutcome: 2-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


Chapterȱ2ȱȱTheȱChemicalȱLevelȱofȱOrganizationȱȱȱ23

5) Theȱnucleusȱofȱanȱatomȱconsistsȱof
A) electrons.
B) protons.
C) neutrons.
D) protonsȱ+ȱneutrons.
E) protonsȱ+ȱelectrons.
Answer: D
LearningȱOutcome: 2-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

6) Isotopesȱofȱanȱelementȱdifferȱinȱtheȱnumberȱof


A) protonsȱinȱtheȱnucleus.
B) electronsȱinȱtheȱnucleus.
C) neutronsȱinȱtheȱnucleus.
D) electronȱclouds.
E) electronsȱinȱenergyȱshells.
Answer: C
LearningȱOutcome: 2-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

7) Theȱinnermostȱelectronȱshellȱinȱanȱatomȱholdsȱupȱtoȱ________ȱelectrons.
A) 1
B) 2
C) 4
D) 6
E) 8
Answer: B
LearningȱOutcome: 2-1
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

8) Radioisotopesȱhaveȱunstable
A) ions.
B) nuclei.
C) isotopes.
D) electronȱclouds.
E) protons.
Answer: B
LearningȱOutcome: 2-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

9) Byȱweight,ȱwhichȱelementȱisȱtheȱmostȱplentifulȱinȱtheȱhumanȱbody?
A) sulfur
B) sodium
C) oxygen
D) potassium
E) carbon
Answer: C
LearningȱOutcome: 2-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


24ȱȱȱTestȱBankȱforȱFundamentalsȱofȱAnatomyȱ&ȱPhysiology,ȱ11e

10) Whichȱofȱtheseȱlistsȱcontainsȱonlyȱtraceȱelements?
A) sulfur,ȱchlorine,ȱoxygen
B) selenium,ȱhydrogen,ȱcalcium
C) boron,ȱoxygen,ȱcarbon
D) silicon,ȱfluorine,ȱtin
E) cobalt,ȱcalcium,ȱsodium
Answer: D
LearningȱOutcome: 2-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

11) Heliumȱ(HE)ȱhasȱanȱatomicȱnumberȱofȱ2.ȱItȱisȱchemicallyȱstableȱbecauseȱit
A) isȱneutralȱinȱelectricalȱcharge.
B) readilyȱionizesȱtoȱreactȱwithȱotherȱatoms.
C) hasȱaȱfullȱouterȱelectronȱshell.
D) willȱformȱaȱcovalentȱbondȱwithȱanotherȱHeȱatom.
E) lacksȱelectrons,ȱthusȱtheȱHeȱatomȱisȱstable.
Answer: C
LearningȱOutcome: 2-1
BloomȇsȱTaxonomy: Applying

12) Whichȱelementȱcommonlyȱhasȱonlyȱaȱprotonȱasȱitsȱnucleus?
A) helium
B) neon
C) argon
D) hydrogen
E) carbon
Answer: D
LearningȱOutcome: 2-1
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

13) Byȱweight,ȱwhichȱelementȱisȱtheȱsecondȱmostȱabundantȱinȱtheȱhumanȱbody?
A) oxygen
B) carbon
C) hydrogen
D) nitrogen
E) calcium
Answer: B
LearningȱOutcome: 2-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

14) Inȱanyȱgivenȱmolecule,ȱtheȱsumȱofȱtheȱatomicȱweightsȱofȱitsȱcomponentȱatomsȱisȱcalled
A) molecularȱmass.
B) molecularȱweight.
C) atomicȱmass.
D) atomicȱweight.
E) chemicalȱmass.
Answer: B
LearningȱOutcome: 2-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


Chapterȱ2ȱȱTheȱChemicalȱLevelȱofȱOrganizationȱȱȱ25

15) Givenȱtheȱfollowingȱapproximateȱvalues,ȱcalculateȱtheȱmolecularȱweightȱforȱNaCl.
AtomicȱnumberȱforȱNa:ȱ11,ȱAtomicȱweightȱforȱNa:ȱ23ȱg/mol,ȱAtomicȱnumberȱforȱCl:ȱ17,Atomic
weightȱforȱCl:ȱ35ȱg/mol,ȱBoilingȱpointȱforȱCl:ȱ-34ȱ°C
A) 11ȱg/mol
B) 28ȱg/mol
C) 34ȱg/mol
D) 40ȱg/mol
E) 58ȱg/mol
Answer: E
LearningȱOutcome: 2-1
BloomȇsȱTaxonomy: Analyzing

16) Ifȱanȱisotopeȱofȱoxygenȱhasȱ8ȱprotons,ȱ10ȱneutrons,ȱandȱ8ȱelectrons,ȱitsȱmassȱnumberȱis
A) 26.
B) 16.
C) 18.
D) 8.
E) 12.
Answer: C
LearningȱOutcome: 2-1
BloomȇsȱTaxonomy: Analyzing

17) Ifȱanȱelementȱisȱcomposedȱofȱatomsȱwithȱanȱatomicȱnumberȱofȱ6ȱandȱaȱmassȱnumberȱofȱ14,ȱthen
aȱnon-isotopicȱatomȱofȱthisȱelementȱcontains
A) 6ȱprotons.
B) 8ȱelectrons.
C) 8ȱneutrons.
D) 6ȱprotonsȱandȱ8ȱelectrons.
E) 6ȱprotonsȱandȱ8ȱneurons.
Answer: E
LearningȱOutcome: 2-1
BloomȇsȱTaxonomy: Analyzing

18) A(n)ȱ________ȱisȱaȱpureȱsubstanceȱcomposedȱofȱatomsȱofȱonlyȱoneȱkind.
A) element
B) macromolecule
C) ion
D) isotope
E) compound
Answer: B
LearningȱOutcome: 2-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


26ȱȱȱTestȱBankȱforȱFundamentalsȱofȱAnatomyȱ&ȱPhysiology,ȱ11e

19) Theȱcenterȱofȱanȱatomȱisȱcalledȱthe
A) core.
B) hub.
C) middleȱpoint.
D) nucleus.
E) focus.
Answer: D
LearningȱOutcome: 2-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

20) Electronsȱwhirlȱaroundȱtheȱcenterȱofȱtheȱatomȱatȱhighȱspeed,ȱformingȱa(n)
A) spiral.
B) figureȱ8.
C) cylinder.
D) electronȱcloud.
E) helix.
Answer: D
LearningȱOutcome: 2-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

21) Electronsȱinȱanȱatomȱoccupyȱanȱorderlyȱseriesȱofȱelectronȱshellsȱor
A) energyȱlevels.
B) electronȱclouds.
C) energyȱcircles.
D) electronȱlanes.
E) energyȱfields.
Answer: A
LearningȱOutcome: 2-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

22) Theȱactualȱmassȱofȱanȱatomȱisȱknownȱasȱits
A) chemicalȱweight.
B) atomicȱweight.
C) atomicȱmass.
D) chemicalȱmass.
E) chemicalȱforce.
Answer: C
LearningȱOutcome: 2-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

23) Atomsȱofȱtheȱsameȱelementȱwhoseȱnucleiȱcontainȱtheȱsameȱnumberȱofȱprotons,ȱbutȱdifferent
numbersȱofȱneutrons,ȱareȱcalled
A) isotonics.
B) heterotopes.
C) isotopes.
D) homotopes.
E) heterotonics.
Answer: C
LearningȱOutcome: 2-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering
Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


Chapterȱ2ȱȱTheȱChemicalȱLevelȱofȱOrganizationȱȱȱ27

24) Theȱ________ȱofȱaȱradioactiveȱsubstanceȱisȱtheȱtimeȱrequiredȱforȱ50ȱpercentȱofȱaȱgivenȱamount
ofȱradioisotopeȱtoȱdecay.
A) decay-point
B) mid-life
C) deteriorationȱpoint
D) half-life
E) entropy
Answer: D
LearningȱOutcome: 2-1
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

25) TheȱmoleculeȱNOȱisȱknownȱas
A) nitricȱoxide.
B) noxiousȱoxide.
C) noxiousȱoxygen.
D) nitricȱoxygen.
E) nitrousȱoxide.
Answer: A
LearningȱOutcome: 2-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

26) TheȱmoleculeȱCO2 ȱisȱknownȱas
A) carbonizedȱoxygen.
B) carbonatedȱoxygen.
C) carbonȱmonoxide.
D) carbonȱoxide.
E) carbonȱdioxide.
Answer: E
LearningȱOutcome: 2-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

27) TheȱmoleculeȱH 2 ȱisȱknownȱas
A) hydrohydrogen.
B) hydrogen.
C) hydroxide.
D) helium.
E) semi-water.
Answer: B
LearningȱOutcome: 2-2
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


28ȱȱȱTestȱBankȱforȱFundamentalsȱofȱAnatomyȱ&ȱPhysiology,ȱ11e

28) Whenȱelectronsȱareȱtransferredȱfromȱoneȱatomȱtoȱanother,ȱandȱtheȱtwoȱatomsȱuniteȱasȱaȱresult
ofȱtheȱoppositeȱcharges,ȱa(n)ȱ________ȱisȱformed.
A) ion
B) molecule
C) hydrogenȱbond
D) ionicȱbond
E) covalentȱbond
Answer: D
LearningȱOutcome: 2-2
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

29) Magnesiumȱatomsȱhaveȱtwoȱelectronsȱinȱtheȱoutermostȱshell.ȱAsȱaȱresult,ȱyouȱwouldȱexpect
magnesiumȱtoȱformȱionsȱwithȱaȱchargeȱof
A) +1.
B) +2.
C) -1.
D) -2.
E) eitherȱ+2ȱorȱ-2.
Answer: B
LearningȱOutcome: 2-2
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

30) Whichȱofȱtheȱfollowingȱstatementsȱaboutȱhydrogenȱbondsȱisȱfalse?
A) Hydrogenȱbondsȱareȱstrongȱattractiveȱforcesȱbetweenȱhydrogenȱatomsȱandȱnegatively
chargedȱatoms.
B) Hydrogenȱbondsȱcanȱoccurȱwithinȱaȱsingleȱmolecule.
C) Hydrogenȱbondsȱcanȱformȱbetweenȱneighboringȱmolecules.
D) Hydrogenȱbondsȱareȱimportantȱforȱholdingȱlargeȱmoleculesȱtogether.
E) Hydrogenȱbondsȱareȱresponsibleȱforȱmanyȱofȱtheȱpropertiesȱofȱwater.
Answer: A
LearningȱOutcome: 2-2
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

31) TheȱmoleculeȱO2 ȱisȱknownȱas
A) oxide.
B) oxygen.
C) organic.
D) oxate.
E) aȱsalt.
Answer: B
LearningȱOutcome: 2-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


Chapterȱ2ȱȱTheȱChemicalȱLevelȱofȱOrganizationȱȱȱ29

32) H2 Oȱisȱanȱexampleȱofȱa(n)
A) ionicȱformula.
B) glucoseȱmolecule.
C) compound.
D) ion.
E) covalentȱformula.
Answer: C
LearningȱOutcome: 2-2
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

33) Whichȱofȱtheȱfollowingȱisȱnotȱaȱcation?
A) Na+
B) ClC) K+
D) Ca2+
E) Mg 2+
Answer: B
LearningȱOutcome: 2-2
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

34) Aȱdustȱparticleȱfloatingȱonȱaȱwaterȱsurfaceȱillustrates
A) surfaceȱtension.
B) chemicalȱtension.
C) staticȱelectricity.
D) heatȱcapacity.
E) hydrophilicȱattraction.
Answer: A
LearningȱOutcome: 2-2
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

35) Inȱanȱaqueousȱsolution,ȱcationsȱareȱattractedȱtoward
A) sodium.
B) salt.
C) buffers.
D) anions.
E) hydrogenȱions.
Answer: D
LearningȱOutcome: 2-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

36) Inȱanȱaqueousȱsolution,ȱsodiumȱionsȱwouldȱmoveȱtoward
A) aȱnegativeȱterminal.
B) aȱpositiveȱterminal.
C) aȱpHȱterminal.
D) anȱorganicȱterminal.
E) theȱbottom.
Answer: A
LearningȱOutcome: 2-2
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding
Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


30ȱȱȱTestȱBankȱforȱFundamentalsȱofȱAnatomyȱ&ȱPhysiology,ȱ11e

37) Theȱchemicalȱbehaviorȱofȱanȱatomȱisȱdeterminedȱbyȱthe
A) numberȱofȱprotons.
B) numberȱofȱneutrons.
C) outermostȱelectronȱshell.
D) sizeȱofȱtheȱatom.
E) massȱofȱtheȱnucleus.
Answer: C
LearningȱOutcome: 2-2
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

38) Ionsȱwithȱaȱ+ȱchargeȱareȱcalled
A) cations.
B) anions.
C) radicals.
D) positrons.
E) isotopes.
Answer: A
LearningȱOutcome: 2-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

39) Whenȱatomsȱcompleteȱtheirȱouterȱelectronȱshellȱbyȱsharingȱelectrons,ȱtheyȱform
A) ionicȱbonds.
B) covalentȱbonds.
C) hydrogenȱbonds.
D) anions.
E) cations.
Answer: B
LearningȱOutcome: 2-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

40) Ionicȱbondsȱareȱformedȱwhen
A) atomsȱshareȱelectrons.
B) anȱelectronȱorȱelectronsȱareȱcompletelyȱtransferredȱfromȱoneȱatomȱtoȱanother.
C) aȱpairȱofȱelectronsȱisȱsharedȱunequallyȱbyȱtwoȱatoms.
D) hydrogenȱformsȱbondsȱwithȱnegativelyȱchargedȱatoms.
E) twoȱorȱmoreȱatomsȱloseȱelectronsȱatȱtheȱsameȱtime.
Answer: B
LearningȱOutcome: 2-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

41) Ifȱaȱpairȱofȱelectronsȱisȱunequallyȱsharedȱbetweenȱtwoȱatoms,ȱa(n)ȱ________ȱbondȱoccurs.
A) singleȱcovalent
B) doubleȱcovalent
C) tripleȱcovalent
D) polarȱcovalent
E) hydrogen
Answer: D
LearningȱOutcome: 2-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


Chapterȱ2ȱȱTheȱChemicalȱLevelȱofȱOrganizationȱȱȱ31

42) Elementsȱthatȱhaveȱatomsȱwithȱfullȱouterȱshellsȱofȱelectrons
A) willȱformȱmanyȱcompounds.
B) willȱnormallyȱformȱanions.
C) willȱnormallyȱformȱcations.
D) frequentlyȱformȱhydrogenȱbonds.
E) areȱinertȱgases.
Answer: E
LearningȱOutcome: 2-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

43) Ionsȱinȱanȱionicȱmoleculeȱareȱheldȱtogetherȱdueȱto
A) theȱsharingȱofȱelectrons.
B) theȱattractionȱofȱoppositeȱelectricalȱcharges.
C) eachȱelectronȱorbitingȱallȱofȱtheȱionsȱinȱtheȱmolecule.
D) theȱpresenceȱofȱwaterȱmolecules.
E) theȱattractionȱofȱsimilarȱchargesȱofȱtheȱionsȇȱprotons.
Answer: B
LearningȱOutcome: 2-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

44) Sodiumȱ(NA)ȱhasȱanȱatomicȱnumberȱofȱ11.ȱHowȱmanyȱelectronsȱareȱinȱtheȱouterȱelectronȱshell
ofȱaȱneutralȱsodiumȱatom?
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 8
Answer: A
LearningȱOutcome: 2-2
BloomȇsȱTaxonomy: Analyzing

45) Oxygenȱ(atomicȱnumberȱ8)ȱrequiresȱhowȱmany additional electronsȱtoȱfillȱitsȱouterȱelectron
shell?
A) 1
B) 2
C) 4
D) 6
E) 8
Answer: B
LearningȱOutcome: 2-2
BloomȇsȱTaxonomy: Analyzing

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


32ȱȱȱTestȱBankȱforȱFundamentalsȱofȱAnatomyȱ&ȱPhysiology,ȱ11e

46) TheȱformulaȱforȱmethaneȱgasȱisȱCH 4 .ȱWhatȱdoesȱtheȱformulaȱ4CH 4 represent?
A) aȱmoleculeȱwithȱ4ȱcarbonȱatoms
B) aȱmoleculeȱwithȱ4ȱcarbonȱatomsȱandȱ16ȱhydrogenȱatoms
C) 4ȱmolecules,ȱeachȱcontainingȱaȱcarbonȱandȱaȱhydrogenȱatom
D) 4ȱmolecules,ȱeachȱcontainingȱaȱcarbonȱatomȱandȱ4ȱhydrogenȱatoms
E) anȱinorganicȱcompoundȱwithȱionicȱbonds
Answer: D
LearningȱOutcome: 2-2
BloomȇsȱTaxonomy: Applying

47) Inȱanȱionicȱbond,ȱtheȱelectronȱdonorȱisȱtheȱ________,ȱwhereasȱtheȱelectronȱacceptorȱisȱthe
________.
A) acid;ȱbase
B) salt;ȱion
C) anion;ȱcation
D) base;ȱacid
E) cation;ȱanion
Answer: E
LearningȱOutcome: 2-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

48) Inȱaȱmoleculeȱofȱnitrogen,ȱthreeȱpairsȱofȱelectronsȱareȱsharedȱbyȱtwoȱnitrogenȱatoms.ȱTheȱtype
ofȱbondȱthatȱisȱformedȱisȱanȱexampleȱofȱaȱ________ȱbond.
A) singleȱtrivalent
B) doubleȱdivalent
C) tripleȱcovalent
D) polarȱcovalent
E) hydrogen
Answer: C
LearningȱOutcome: 2-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

49) Inȱchemicalȱnotation,ȱtheȱsymbolȱCa 2+ ȱmeans
A) twoȱcalciumȱatoms.
B) aȱcalciumȱionȱthatȱhasȱlostȱtwoȱelectrons.
C) aȱcalciumȱionȱthatȱhasȱgainedȱtwoȱprotons.
D) aȱcalciumȱionȱthatȱhasȱgainedȱtwoȱelectrons.
E) aȱcalciumȱionȱthatȱhasȱlostȱtwoȱprotons.
Answer: B
LearningȱOutcome: 2-2
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


Chapterȱ2ȱȱTheȱChemicalȱLevelȱofȱOrganizationȱȱȱ33

50) Magnesiumȱatomsȱhaveȱtwoȱelectronsȱinȱtheȱoutermostȱshellȱandȱchlorineȱatomsȱhaveȱseven.
Theȱcompoundȱmagnesiumȱchlorideȱwouldȱcontain
A) 1ȱmagnesiumȱandȱ1ȱchlorine.
B) 1ȱmagnesiumȱandȱ2ȱchlorine.
C) 2ȱmagnesiumȱandȱ1ȱchlorine.
D) 2ȱmagnesiumȱandȱ7ȱchlorine.
E) impossibleȱtoȱtellȱwithoutȱmoreȱinformation
Answer: B
LearningȱOutcome: 2-2
BloomȇsȱTaxonomy: Applying

51) Ionsȱwithȱaȱnegativeȱchargeȱareȱcalled
A) cations.
B) anions.
C) radicals.
D) positrons.
E) isotopes.
Answer: B
LearningȱOutcome: 2-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

52) Theȱthreeȱfamiliarȱstatesȱofȱmatterȱareȱsolids,ȱliquids,ȱand
A) globules.
B) fibroids.
C) gases.
D) crystals.
E) vapors.
Answer: C
LearningȱOutcome: 2-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

53) Aȱmoleculeȱthatȱhasȱunpairedȱelectronsȱisȱa(n)
A) isotope.
B) freeȱradical.
C) ion.
D) tripleȱbondedȱmolecule.
E) compound.
Answer: B
LearningȱOutcome: 2-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

54) Cumulativeȱdamageȱfromȱreactiveȱ________ȱisȱthoughtȱtoȱbeȱaȱmajorȱfactorȱinȱaging.
A) nitrogen
B) doubleȱbonds
C) isotopes
D) freeȱradicals
E) helium
Answer: D
LearningȱOutcome: 2-2
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering
Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


34ȱȱȱTestȱBankȱforȱFundamentalsȱofȱAnatomyȱ&ȱPhysiology,ȱ11e

55) Oxygen,ȱwhichȱformsȱnaturallyȱasȱtwoȱatoms,ȱareȱbondedȱtogetherȱwithȱwhatȱtypeȱofȱbond?
A) nonpolarȱcovalentȱbond
B) singleȱcovalentȱbond
C) polarȱcovalentȱbond
D) ionicȱbond
E) hydrogenȱbond
Answer: A
LearningȱOutcome: 2-2
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

56) Theȱelectrostaticȱattractionȱbetweenȱtheȱslightȱpositiveȱchargeȱofȱaȱhydrogenȱofȱoneȱmolecule
andȱtheȱslightȱnegativeȱchargeȱofȱanȱoxygen,ȱnitrogen,ȱorȱfluorineȱofȱanotherȱmoleculeȱisȱcalled
a(n)
A) nonpolarȱcovalentȱbond.
B) singleȱcovalentȱbond.
C) polarȱcovalentȱbond.
D) ionicȱbond.
E) hydrogenȱbond.
Answer: E
LearningȱOutcome: 2-2
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

57) ABȱȱAȱ+ȱBȱisȱtoȱdecompositionȱasȱAȱ+ Bȱ ABȱisȱto
A) exchange.
B) synthesis.
C) combustion.
D) replacement.
E) metabolism.
Answer: B
LearningȱOutcome: 2-3
BloomȇsȱTaxonomy: Analyzing

58) TheȱreactionȱAȱ+ȱBȱ+ȱenergyȱ ABȱisȱanȱexampleȱofȱa(n)ȱ________ȱreaction.
A) exergonic
B) endergonic
C) equilibrium
D) decomposition
E) exchange
Answer: B
LearningȱOutcome: 2-3
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


Chapterȱ2ȱȱTheȱChemicalȱLevelȱofȱOrganizationȱȱȱ35

59) Inȱhydrolysisȱreactions,ȱcompoundsȱreactȱwith
A) hydrogen,ȱcausingȱdecomposition.
B) glucose,ȱcausingȱdecomposition.
C) water,ȱcausingȱdecomposition.
D) carbon,ȱcausingȱdecomposition.
E) water,ȱcausingȱsynthesis.
Answer: C
LearningȱOutcome: 2-3
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

60) Inȱdehydrationȱsynthesisȱreactions,ȱcompounds
A) loseȱwaterȱmolecules.
B) gainȱwaterȱmolecules.
C) convertȱwaterȱmoleculesȱtoȱhydrogenȱandȱoxygen.
D) convertȱhydrogenȱandȱoxygenȱtoȱwater.
E) gainȱelectrons.
Answer: A
LearningȱOutcome: 2-3
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

61) Kineticȱenergyȱisȱstoredȱasȱ________ȱenergyȱwhenȱaȱspringȱisȱstretchedȱorȱcompressed.
A) potential
B) possible
C) plausible
D) probable
E) positive
Answer: A
LearningȱOutcome: 2-3
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

62) Storedȱenergyȱthatȱhasȱtheȱabilityȱtoȱdoȱworkȱisȱcalled
A) kineticȱenergy.
B) heatȱenergy.
C) lightȱenergy.
D) potentialȱenergy.
E) darkȱenergy.
Answer: D
LearningȱOutcome: 2-3
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

63) Theȱenergyȱofȱmotionȱis
A) kineticȱenergy.
B) heatȱenergy.
C) lightȱenergy.
D) potentialȱenergy.
E) darkȱenergy.
Answer: A
LearningȱOutcome: 2-3
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


36ȱȱȱTestȱBankȱforȱFundamentalsȱofȱAnatomyȱ&ȱPhysiology,ȱ11e

64) Collectively,ȱreactionsȱthatȱbreakȱdownȱmoleculesȱareȱknownȱas
A) anabolism.
B) metabolism.
C) synthesisȱreactions.
D) exchangeȱreactions.
E) catabolism.
Answer: E
LearningȱOutcome: 2-3
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

65) Collectively,ȱreactionsȱthatȱbuildȱnewȱmoleculesȱareȱknownȱas
A) anabolic.
B) metabolic.
C) syntheticȱreactions.
D) exchangeȱreactions.
E) catabolic.
Answer: A
LearningȱOutcome: 2-3
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

66) TheȱreactionȱHClȱȱH+ȱ+ȱCl-ȱisȱwhatȱtypeȱofȱreaction?
A) decomposition
B) exchange
C) hydrolysis
D) synthesis
E) reversible
Answer: A
LearningȱOutcome: 2-3
BloomȇsȱTaxonomy: Applying

67) TheȱreactionȱH2CO3ȱȱH+ȱ+ȱHCO3ȱisȱwhatȱtypeȱofȱreaction?
A) decomposition
B) exchange
C) hydrolysis
D) synthesis
E) reversible
Answer: E
LearningȱOutcome: 2-3
BloomȇsȱTaxonomy: Applying

68) TheȱreactionȱHClȱ+ȱNaOHȱȱH2Oȱ+ NaClȱisȱwhatȱtypeȱofȱreaction?
A) decomposition
B) exchange
C) hydrolysis
D) synthesis
E) reversible
Answer: B
LearningȱOutcome: 2-3
BloomȇsȱTaxonomy: Applying

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


Chapterȱ2ȱȱTheȱChemicalȱLevelȱofȱOrganizationȱȱȱ37

69) Chemicalȱreactionsȱthatȱyieldȱenergy,ȱsuchȱasȱheat,ȱareȱsaidȱtoȱbe
A) endergonic.
B) activated.
C) exergonic.
D) neutral.
E) thermonuclear.
Answer: C
LearningȱOutcome: 2-4
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

70) Whichȱofȱtheȱfollowingȱdescriptorsȱisȱfalse regardingȱenzymes?
A) Theyȱareȱproteins.
B) Theyȱfunctionȱasȱbiologicalȱcatalysts.
C) Theyȱlowerȱtheȱactivationȱenergyȱrequiredȱforȱaȱreaction.
D) Theyȱaffectȱonlyȱtheȱrateȱofȱaȱchemicalȱreaction.
E) Theyȱareȱconsumedȱduringȱtheȱreaction.
Answer: E
LearningȱOutcome: 2-4
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

71) Chemicalȱreactionsȱthatȱabsorbȱenergyȱareȱcalled
A) exergonic.
B) endergonic.
C) equilibrial.
D) decomposition.
E) exchange.
Answer: B
LearningȱOutcome: 2-4
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

72) Chemicalȱreactionsȱthatȱoccurȱinȱtheȱbodyȱareȱacceleratedȱby
A) vitamins.
B) cofactors.
C) hormones.
D) electrons.
E) enzymes.
Answer: E
LearningȱOutcome: 2-4
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

73) Inȱlivingȱcells,ȱcomplexȱmetabolicȱreactionsȱproceedȱinȱaȱseriesȱofȱstepsȱcalled
A) maneuvers.
B) degrees.
C) pathways.
D) increments.
E) cascades.
Answer: C
LearningȱOutcome: 2-4
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


38ȱȱȱTestȱBankȱforȱFundamentalsȱofȱAnatomyȱ&ȱPhysiology,ȱ11e

74) Activationȱenergyȱis
A) theȱenergyȱofȱmotion.
B) storedȱenergy.
C) theȱsameȱasȱheatȱenergy.
D) theȱenergyȱinȱchemicalȱbonds.
E) theȱenergyȱneededȱtoȱstartȱaȱreaction.
Answer: E
LearningȱOutcome: 2-4
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

75) Eachȱofȱtheȱfollowingȱisȱanȱinorganicȱcompoundȱexcept
A) water.
B) acids.
C) bases.
D) salts.
E) carbohydrates.
Answer: E
LearningȱOutcome: 2-5
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

76) Whichȱofȱtheȱfollowingȱisȱboth anȱanionȱandȱaȱcompound?
A) Na+
B) ClC) K+
D) HCO3 E) NaCl
Answer: D
LearningȱOutcome: 2-5
BloomȇsȱTaxonomy: Applying

77) Compoundsȱthatȱcontainȱcarbonȱasȱtheȱprimaryȱstructuralȱatomȱareȱcalledȱ________ȱmolecules.
A) carbonic
B) organic
C) inorganic
D) catabolic
E) anabolic
Answer: B
LearningȱOutcome: 2-5
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


Chapterȱ2ȱȱTheȱChemicalȱLevelȱofȱOrganizationȱȱȱ39

78) Compoundsȱthatȱdoȱnotȱusuallyȱcontainȱcarbonȱandȱhydrogenȱatomsȱasȱtheȱprimaryȱstructural
ingredientsȱareȱcalledȱ________ȱmolecules.
A) non-carbonic
B) organic
C) hydro-carbonic
D) metabolic
E) inorganic
Answer: E
LearningȱOutcome: 2-5
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

79) Nonpolarȱorganicȱmoleculesȱareȱgoodȱexamplesȱof
A) electrolytes.
B) moleculesȱthatȱwillȱdissociateȱwhenȱplacedȱintoȱwater.
C) hydrophobicȱcompounds.
D) hydrophilicȱcompounds.
E) solutes.
Answer: C
LearningȱOutcome: 2-6
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

80) Duringȱionization,ȱwaterȱmoleculesȱdisruptȱtheȱionicȱbondsȱofȱaȱsaltȱtoȱproduceȱaȱmixtureȱof
ions.ȱTheseȱionsȱcanȱcarryȱaȱcurrentȱandȱsoȱareȱcalled
A) cations.
B) anions.
C) acids.
D) electrolytes.
E) counterions.
Answer: D
LearningȱOutcome: 2-6
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

81) Oppositelyȱchargedȱionsȱinȱsolutionȱareȱpreventedȱfromȱcombiningȱby
A) heatȱcapacityȱofȱwater.
B) hydrationȱspheres.
C) waterȇsȱnonpolarȱnature.
D) freeȱradicals.
E) hydrogenȱbonding.
Answer: B
LearningȱOutcome: 2-6
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


40ȱȱȱTestȱBankȱforȱFundamentalsȱofȱAnatomyȱ&ȱPhysiology,ȱ11e

82) Hydrophilicȱmoleculesȱreadilyȱassociateȱwith
A) lipidȱmolecules.
B) hydrophobicȱmolecules.
C) waterȱmolecules.
D) acids.
E) salts.
Answer: C
LearningȱOutcome: 2-6
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

83) Whichȱofȱtheȱfollowingȱstatementsȱaboutȱwaterȱisȱfalse?
A) Itȱisȱcomposedȱofȱpolarȱmolecules.
B) Itȱisȱresponsibleȱforȱmuchȱofȱtheȱmassȱofȱtheȱhumanȱbody.
C) Itȱhasȱaȱrelativelyȱlowȱheatȱcapacity.
D) Itȱcanȱdissolveȱmanyȱsubstances.
E) Itȱcontainsȱhydrogenȱbonds.
Answer: C
LearningȱOutcome: 2-6
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

84) Whichȱpropertyȱofȱwaterȱhelpsȱkeepsȱbodyȱtemperatureȱstabilized?
A) kineticȱenergy
B) lubrication
C) surfaceȱtension
D) reactivity
E) thermalȱinertia
Answer: E
LearningȱOutcome: 2-6
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

85) Solubleȱinorganicȱcompoundsȱwhoseȱsolutionsȱwillȱconductȱanȱelectricȱcurrentȱareȱcalled
A) electrolytes.
B) ions.
C) isotopes.
D) freeȱradicals.
E) metabolites.
Answer: A
LearningȱOutcome: 2-6
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

86) A(n)ȱ________ȱisȱaȱhomogeneousȱmixtureȱcontainingȱaȱsolventȱandȱaȱsolute.
A) emulsion
B) blend
C) compound
D) infusion
E) solution
Answer: E
LearningȱOutcome: 2-6
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


Chapterȱ2ȱȱTheȱChemicalȱLevelȱofȱOrganizationȱȱȱ41

87) Moleculesȱthatȱdoȱnotȱreadilyȱinteractȱwithȱwaterȱareȱcalled
A) inert.
B) stable.
C) hydrophobic.
D) unstable.
E) hydrophilic.
Answer: C
LearningȱOutcome: 2-6
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

88) Muddyȱlakeȱwaterȱisȱanȱexampleȱofȱa(n)
A) colloid.
B) suspension.
C) solute.
D) solvent.
E) solution.
Answer: B
LearningȱOutcome: 2-6
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

89) Waterȱhasȱtheȱabilityȱtoȱdissolveȱpolarȱcovalentȱmoleculesȱlikeȱsucroseȱby
A) formingȱhydrationȱspheresȱaroundȱtheȱmolecule.
B) pullingȱatomsȱoutȱofȱtheȱmoleculeȱandȱintoȱsolution.
C) creatingȱcrystalsȱofȱpositivelyȱandȱnegativelyȱchargedȱatoms.
D) takingȱelectronsȱfromȱtheȱpolarȱcovalentȱmolecule.
E) ionization.
Answer: A
LearningȱOutcome: 2-6
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

90) Whichȱofȱtheȱfollowingȱhasȱtheȱhighestȱconcentrationȱofȱhydroxideȱions?
A) pHȱ1
B) pHȱ14
C) pHȱ7
D) pHȱ10
E) pHȱ2
Answer: B
LearningȱOutcome: 2-7
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

91) WhichȱpHȱisȱclosestȱtoȱnormalȱbodyȱpH?
A) pHȱ7
B) pHȱ8
C) pHȱ4
D) pHȱ3
E) pHȱ2
Answer: A
LearningȱOutcome: 2-7
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


42ȱȱȱTestȱBankȱforȱFundamentalsȱofȱAnatomyȱ&ȱPhysiology,ȱ11e

92) Anȱexcessȱofȱhydrogenȱionsȱinȱtheȱbodyȱfluidsȱcanȱhaveȱfatalȱresultsȱbecauseȱthisȱcan
A) breakȱchemicalȱbonds.
B) changeȱtheȱshapeȱofȱproteins,ȱrenderingȱthemȱnonfunctional.
C) disruptȱtissueȱfunctions.
D) changeȱbodyȱfluidȱpH.
E) Allȱofȱtheȱanswersȱareȱcorrect.
Answer: E
LearningȱOutcome: 2-7
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

93) Aȱsolutionȱcontainingȱequalȱnumbersȱofȱhydrogenȱionsȱandȱhydroxideȱionsȱis
A) acidic.
B) basic.
C) neutral.
D) alkaline.
E) inȱequilibrium.
Answer: C
LearningȱOutcome: 2-7
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

94) Theȱchemicalȱnotationȱthatȱindicatesȱconcentrationȱisȱrepresentedȱas
A) ().
B) <>.
C) [ȱ].
D) {}.
E) ||.
Answer: C
LearningȱOutcome: 2-7
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

95) IfȱaȱsubstanceȱhasȱaȱpHȱthatȱisȱgreaterȱthanȱ7,ȱitȱis
A) neutral.
B) acidic.
C) alkaline.
D) aȱbuffer.
E) aȱsalt.
Answer: C
LearningȱOutcome: 2-7
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

96) Anȱimportantȱbufferȱinȱbodyȱfluidsȱis
A) NaCl.
B) NaOH.
C) HCl.
D) NaHCO 3 .
E) H2 O.
Answer: D
LearningȱOutcome: 2-7
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


Chapterȱ2ȱȱTheȱChemicalȱLevelȱofȱOrganizationȱȱȱ43

97) Whichȱofȱtheȱfollowingȱsubstancesȱwouldȱbeȱmost acidic?
A) lemonȱjuice,ȱpHȱ=ȱ2
B) urine,ȱpHȱ=ȱ6
C) tomatoȱjuice,ȱpHȱ=ȱ4
D) whiteȱwine,ȱpHȱ=ȱ3
E) stomachȱsecretions,ȱpHȱ= 1
Answer: E
LearningȱOutcome: 2-7
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

98) Ofȱtheȱfollowingȱchoices,ȱtheȱpHȱofȱtheȱleast acidicȱsolutionȱis
A) 6.0.
B) 4.5.
C) 2.3.
D) 1.0.
E) 12.0.
Answer: E
LearningȱOutcome: 2-7
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

99) Whichȱhasȱtheȱgreaterȱconcentrationȱofȱhydrogenȱions,ȱaȱsubstanceȱwithȱaȱpHȱofȱ5ȱorȱa
substanceȱwithȱaȱpHȱofȱ4?
A) AȱpHȱofȱ4ȱisȱgreater.
B) AȱpHȱofȱ5ȱisȱgreater.
C) Theyȱareȱbothȱequal;ȱ4ȱandȱ5ȱareȱrelativeȱvalues.
D) pHȱ9,ȱifȱyouȱmixedȱtheȱsolutions.
E) Thereȱisȱnotȱenoughȱinformationȱtoȱdetermineȱtheȱanswer.
Answer: A
LearningȱOutcome: 2-7
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

100) Theȱ________ȱofȱaȱsolutionȱisȱtheȱnegativeȱlogarithmȱofȱtheȱhydrogenȱionȱconcentration
expressedȱinȱmolesȱperȱliter.
A) charge
B) pH
C) solubility
D) acidity
E) basicity
Answer: B
LearningȱOutcome: 2-7
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


44ȱȱȱTestȱBankȱforȱFundamentalsȱofȱAnatomyȱ&ȱPhysiology,ȱ11e

101) Whatȱisȱtheȱ[H + ]ȱinȱpureȱwater?
A) 1X10-7 ȱmol/L
B) 1X10-14ȱmol/L
C) 7ȱmol/L
D) 1X107 ȱmol/L
E) 1X1014ȱmol/L
Answer: A
LearningȱOutcome: 2-7
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

102) WhatȱisȱtheȱpHȱofȱaȱsolutionȱwithȱaȱ[H + ]=1X10-7 ȱmol/L?
A) 2
B) 7.4
C) 6
D) 7
E) 8.2
Answer: D
LearningȱOutcome: 2-7
BloomȇsȱTaxonomy: Applying

103) IfȱtheȱpHȱofȱtheȱstomachȱisȱ2ȱwhatȱisȱtheȱ[H + ]?
A) 1X10-2ȱmol/L
B) .2ȱmol/L
C) 200ȱmol/L
D) 2ȱmol/L
E) .10ȱmol/L
Answer: A
LearningȱOutcome: 2-7
BloomȇsȱTaxonomy: Applying

104) A(n)ȱ________ȱremovesȱhydrogenȱionsȱandȱa(n)ȱ________ȱreleasesȱhydrogenȱions.
A) acid;ȱbase
B) base;ȱacid
C) compound;ȱelement
D) element;ȱcompound
E) molecule;ȱacid
Answer: B
LearningȱOutcome: 2-7
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


Chapterȱ2ȱȱTheȱChemicalȱLevelȱofȱOrganizationȱȱȱ45

105) Inȱtheȱbody,ȱinorganicȱcompounds
A) canȱserveȱasȱbuffers.
B) canȱmakeȱupȱproteins.
C) areȱmadeȱfromȱorganicȱcompounds.
D) areȱstructuralȱcomponentsȱofȱcells.
E) areȱmetabolizedȱforȱcellularȱenergy.
Answer: A
LearningȱOutcome: 2-8
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

106) Whenȱplacedȱinȱwater,ȱanȱinorganicȱcompoundȱdissociatesȱ99ȱpercent,ȱformingȱhydrogenȱions
andȱanions.ȱThisȱcompoundȱwouldȱbeȱa
A) strongȱbase.
B) weakȱbase.
C) strongȱacid.
D) weakȱacid.
E) salt.
Answer: C
LearningȱOutcome: 2-8
BloomȇsȱTaxonomy: Understanding

107) WhenȱaȱsmallȱamountȱofȱHClȱorȱNaOHȱisȱaddedȱtoȱaȱsolutionȱofȱNa 2 HPO4 ,ȱtheȱpHȱofȱthe
solutionȱbarelyȱchanges.ȱBasedȱonȱtheseȱobservations,ȱallȱofȱtheȱfollowingȱareȱtrueȱconcerning
theȱcompoundȱNa 2 HPO4 ,ȱexcept
A) Na2 HPO4ȱisȱableȱtoȱacceptȱextraȱhydrogenȱionsȱfromȱtheȱHCl.
B) Na2 HPO4ȱisȱableȱtoȱdonateȱhydrogenȱionsȱtoȱtheȱOH - ȱfromȱNaOH.
C) Na2 HPO4ȱadsorbsȱexcessȱH+ ȱandȱOH - ȱdirectlyȱontoȱtheȱsurfaceȱofȱitsȱcrystalline
structure.
D) Na2 HPO4ȱisȱaȱsaltȱformedȱfromȱreactingȱaȱstrongȱbaseȱwithȱaȱweakȱacid.
E) Na2 HPO4ȱactsȱasȱaȱbuffer.
Answer: C
LearningȱOutcome: 2-8
BloomȇsȱTaxonomy: Analyzing

108) Carbohydrates,ȱlipids,ȱandȱproteinsȱareȱclassifiedȱas
A) organicȱmolecules.
B) inorganicȱmolecules.
C) acids.
D) salts.
E) bases.
Answer: A
LearningȱOutcome: 2-9
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


46ȱȱȱTestȱBankȱforȱFundamentalsȱofȱAnatomyȱ&ȱPhysiology,ȱ11e

109) Aȱfunctionalȱgroupȱisȱbestȱdescribedȱasȱreoccurringȱclustersȱof
A) elementsȱthatȱoccurȱinȱaȱsaltȱandȱthatȱcanȱneitherȱbeȱhydrolyzedȱnorȱdehydrated.
B) atomsȱthatȱformȱtheȱmainȱreactiveȱareaȱforȱaȱparticularȱcompound.
C) atomsȱthatȱfunctionȱinȱtheȱbodyȱevenȱifȱtemperaturesȱandȱpHȱreachȱextremeȱvalues.
D) elementsȱthatȱformȱatȱhighȱpHȱandȱwhoȱcanȱsuccessfullyȱresistȱtheȱactionȱofȱbuffers.
E) aminoȱacidsȱinȱaȱglobularȱproteinȱsuchȱasȱhemoglobin,ȱimmunoglobulins,ȱandȱalbumins.
Answer: B
LearningȱOutcome: 2-9
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

110) Toȱbondȱtwoȱmonomersȱtogether,ȱaȱmoleculeȱofȱwaterȱmustȱbeȱ________ȱto/fromȱmonomers.
Thisȱprocessȱisȱcalledȱ________.
A) added;ȱhydrolysis
B) removed;ȱdehydrationȱsynthesis
C) removed;ȱcrenation
D) added;ȱdenaturation
E) added;ȱionization
Answer: B
LearningȱOutcome: 2-9
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

111) Whichȱofȱtheȱfollowingȱfunctionalȱgroupsȱisȱtheȱhydroxylȱgroup?
A) -NH2
B) -PO4
C) -COOH
D) -SH
E) -OH
Answer: E
LearningȱOutcome: 2-9
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

112) Whichȱofȱtheȱfollowingȱfunctionalȱgroupsȱisȱtheȱcarboxylȱgroup?
A) -NH2
B) -PO4
C) -COOH
D) -SH
E) -OH
Answer: C
LearningȱOutcome: 2-9
BloomȇsȱTaxonomy: Remembering

Copyrightȱ©ȱ2018ȱPearsonȱEducation,ȱInc.


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×