Tải bản đầy đủ

TSR 101 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN cứu KHOA học Topica

Mục đích thu thập thông tin là nhằm tìm kiếm

Thông thường, hoạt động triển khai gồm

Tổng luận khoa học là gì?

Có bao nhiêu tiêu chí cơ bản để nhận biết một bộ môn khoa học?

Khái niệm “lí thuyết” được định nghĩa theo

Luận đề trả lời câu nào?

Từ nào KHÔNG hiểu với nghĩa là “lí thuyết” theo Đại từ điển Anh – Hán của
Trịnh Dị Lí?

Nội dung đầu tiên của bất cứ nghiên cứu nào khi xây dựng cơ sở lí luận của đề
tài nghiên cứu khoa học là

Tiếp cận phân tích và tổng hợp là phương pháp

Phân đôi khái niệm là phân chia


Theo từ điển Larousse, “lí thuyết” gồm

Báo cáo kết quả nghiên cứu là

Khi phân tích dữ liệu định tính cần thiết phải

Quy luật phổ biến là loại quy luật


Tài liệu nghiên cứu có thể được thu thập từ

Trích dẫn thường được sử dụng để

Sản phẩm nào được cấp patent?
Yếu tố nào thường ít được đề cập như là yếu tố ảnh hưởng đến độ chính xác
của số liệu?

Thao tác logic trong nghiên cứu khoa học thường là

Thông thường, trong quá trình nghiên cứu khoa học, người nghiên cứu chủ
yếu cần những thông tin về

Chuyên đề khoa học là

Thông thường, nghiên cứu cơ bản thường được phân chia thành

Sản phẩm nào được bảo hộ quyền sở hữu?

Theo phương pháp hình thành khoa học, khoa học được phân chia thành
Thông thường, trên cơ sở cây mục tiêu, mỗi công trình được chia thành các
nội dung nào?

Giả thuyết giải thích là giả thuyết

Sơ đồ hình cây là loại sơ đồ


Căn cứ theo mục đích nắm bắt bản chất đối tượng quan sát, phương pháp
quan sát thường được chia thànhLập phương án thu thập thông tin, lên phương án chọn mẫu khảo sát, dự kiến
tiến độ, phương tiện và phương pháp. Đó là quá trình xây dựng

Để phân loại nghiên cứu khoa học, có

Có mấy loại suy luận quy nạp?
Quy chuẩn trình bày tài liệu tham khảo là các công trình chưa được xuất bản
như thế nào?

Giả thuyết giải pháp

Bất kì một chuyên khảo khoa học nào, xét về cấu trúc cũng đều có

Sáng chế là thành tựu trong

Chứng minh trực tiếp là phép chứng minh, trong đó

Danh sách tài liệu tham khảo của đề tài đặt ở đâu?

Thông thường, nghiên cứu thường được thực hiện với

Khi xây dựng khái niệm trong hoạt động xây dựng cơ sở lí luận của đề tài cần

Báo chí, bản tin, chương trình phát thanh, truyền hình thường được coi là
nguồn nào?


Kết quả thu thập thông tin từ việc nghiên cứu tài liệu, số liệu thống kê, quan sát
hoặc thực nghiệm thường tồn tại dưới

Sơ đồ nối tiếp là loại sơ đồ

Một biến số có quan hệ với biến phụ thuộc mà sự ảnh hưởng của nó cần phải
được loại bỏ. Đó là

Phương pháp tiếp cận thông tin thường gặp gồm

Nội dung nào KHÔNG là thành phần của phương pháp tiếp cận hệ thống?

Phân loại khái niệm là sự phân chia

Thu hẹp khái niệm là chuyển từ

Để phân loại khoa học, có

Phần cuối của đề tài nghiên cứu thường có

Luận cứ lí thuyết có mấy nguồn?

Loại biến nào là một trong các hình thức thể hiện của biến phụ thuộc?

Phần mở đầu của một công trình nghiên cứu khoa học thường gồm có
Nội dung nào KHÔNG thuộc giai đoạn xác định khung lí thuyết của đề tài
nghiên cứu khoa học?


Quy luật đặc thù là loại quy luật

Khi tổng hợp tài liệu cần phải sắp xếp. Sắp xếp tài liệu theo quan hệ nhân - quả
có nghĩa là

Tri thức khoa học và tri thức kinh nghiệm

Có mấy tiêu chí để phân loại phương pháp quan sát?

Biểu đồ hình thang được sử dụng để

Quy chuẩn trình bày sách tham khảo như thế nào?

Thông thường, giả thuyết khoa học gồm có 3 thuộc tính là
Newton phát minh ra định luật vạn vật hấp dẫn. Nếu theo tính chất của sản
phẩm nghiên cứu, đó là loại nghiên cứu nào?

Phương hướng xử lí thông tin thường được tiến hành theo

Quy chuẩn trình bày tài liệu tham khảo là bài báo đăng trên kỉ yếu khoa học
như thế nào?

Trích dẫn khoa học phải ghi ở

Khi tổng hợp tài liệu cần phải sắp xếp. Sắp xếp tài liệu theo lịch đại có nghĩa là

Sơ đồ song song là loại sơ đồ

Theo đối tượng nghiên cứu, khoa học được phân chia thành


Mối liên hệ giữa vấn đề khoa học với ý tưởng khoa học và giả thuyết khoa học
thể hiện theo thứ tự

Khái niệm gồm

Chứng minh gián tiếp được chia thành

Bản chất của việc xây dựng cơ sở lí luận của đề tài nghiên cứu khoa học là

Khi tổng hợp tài liệu cần phải sắp xếp. Sắp xếp tài liệu theo đồng đại có nghĩa


Chứng minh phân liệt là loại

Mục tiêu và mục đích nghiên cứu là hai khái niệm
Căn cứ theo quan hệ giữa người quan sát và người bị quan sát, phương pháp
quan sát thường được chia thành

Thông thường, để xây dựng được các khái niệm, nhà nghiên cứu cần tìm
những từ khóa trong

Giả thuyết dự báo là giả thuyết

Bảng số liệu được sử dụng khi số liệu

Chứng minh có

Trong đề tài nghiên cứu khoa học, nội dung “xử lí các khái niệm” thường gồm


Thông thường, phương pháp thực nghiệm KHÔNG áp dụng đối với nghiên cứu
nào?

Căn cứ theo mức độ chuẩn bị, phương pháp quan sát thường được chia thành

Thông thường, suy luận có

Có mấy tiêu chí bắt buộc để một giải pháp kĩ thuật được cấp bằng độc quyền
sáng chế (Patent)?

Sơ đồ các liên hệ tương tác là loại sơ đồ
Newton khám phá ra định luật vạn vật hấp dẫn. Đó là thành tựu khoa học đặc
biệt nào?

Biểu đồ hình cột được sử dụng để

Theo tính chất của sản phẩm nghiên cứu, nghiên cứu khoa học thường được
phân loại thành

Đề án khoa học là

Nội dung nào KHÔNG nằm trong giai đoạn xử lí khái niệm?
Acsimet khám phá ra định luật sức nâng của nước. Đây là thành tựu khoa học
nào?

Theo tính phổ biến, giả thuyết nghiên cứu được chia thành


Bố cục nội dung khoa học của bài báo thường gồm

Khung lí thuyết của đề tài nghiên cứu khoa học thường gồm các

Thông thường khái niệm sai số (sai lệch) trong kĩ thuật đo lường thường được
xem xét ở mấy cấp độ?

Khái niệm bao quát đến tối đa được gọi là

Mở rộng khái niệm là chuyển từ

Có mấy nhóm phương pháp chủ yếu để thu thập thông tin?

Phát hiện, phát minh, sáng chế là

Giả thuyết quy luật

Về mặt kĩ thuật, phương pháp điều tra bằng bảng hỏi có

Dữ liệu thu thập trong quá trình thu thập dữ liệu bao gồm

Tiếp cận lịch sử và logic là phương pháp

Ngôn ngữ được sử dụng trong các tài liệu khoa học gồm

Chứng minh phản chứng là loại

Bài báo khoa học là


Giả thuyết mô tả là giả thuyết

Khi xây dựng cơ sở lí luận của đề tài nghiên cứu khoa học cần phải khái quát
hóa các quy luật. Vậy có mấy loại quy luật?

Quy luật cho biết mối liên hệ tất yếu

Sơ đồ hệ thống có điều khiển là loại sơ đồ

Phương pháp chuyên gia thường gồm có các loại

Kock tìm ra vi trùng lao. Đây là thành tựu khoa học đặc biệt gì?

Trong lí luận về phương pháp nghiên cứu khoa học, khoa học được hiểu là

Sơ đồ hình thoi là loại sơ đồ

Phạm trù được xác định nhờ thao tác logic

Quy chuẩn trình bày tài liệu tham khảo là văn bản pháp luật như thế nào?

Quy luật xác suất là loại quy luật

Nghiên cứu khoa học là một hoạt động

Mỗi danh mục tài liệu tham khảo thường bao gồm:
Khi viết trích dẫn, người nghiên cứu có bắt buộc phải tôn trọng nguyên tắc bảo
mật của nguồn tài liệu hay không?


Căn cứ theo mục đích xử lí thông tin, phương pháp quan sát thường được chia
thành

Các thông tin định lượng có thể được trình bày dưới các dạng như

Quy chuẩn trình bảy tài liệu tham khảo là ấn phẩm điện tử như thế nào?

Bản chất của khung lí thuyết đề tài nghiên cứu khoa học là hệ thống

Theo mục đích của nghiên cứu, giả thuyết được chia thành

Trong các loại tài liệu được sử dụng với tư cách là nguồn cung cấp thông tin,
có thể chia thành các tài liệu
Căn cứ theo tính liên tục của quan sát, phương pháp quan sát thường được
chia thành

Ở nước ta, khái niệm “lí thuyết” được hiểu là hệ thống tri thức về

Thông báo khoa học KHÔNG trình bày

Xây dựng giả thuyết khoa học, tức là xây dựng

Tiếp cận định tính và định lượng là phương pháp

Sai lệch kĩ thuật là loại sai lệch

Tác phẩm khoa học thường có


Tiếp cận cá biệt và so sánh là phương pháp

Colombo tìm ra châu Mĩ. Đây là thành tựu khoa học nào?

Theo chức năng của nghiên cứu, giả thuyết được chia thành

Sai lệch hệ thống là loại sai lệch

Theo chức năng nghiên cứu, nghiên cứu khoa học thường được chia thành

Sai lệch ngẫu nhiên là loại sai lệch

Nguồn có vai trò quan trọng nhất trong quá trình tìm kiếm luận cứ cho nghiên
cứu

Biến số nào KHÔNG phải là hình thức thể hiện của biến phụ thuộc?

Biểu đồ hình quạt được sử dụng để

Thông thường, nghiên cứu cơ bản định hướng được phân chia thành

Biểu đồ không gian được sử dụng để

Một phép chứng minh chỉ được xác nhận khi tôn trọng mấy quy tắc cơ bản?

Thông tin định tính thường có thể được thể hiện thông qua

Thông thường, giả thuyết khoa học gồm có


Bonus: không cần đọc

Mục đích thu thập thông tin là nhằm tìm kiếm

Thông thường, hoạt động triển khai gồm

Tổng luận khoa học là gì?

Có bao nhiêu tiêu chí cơ bản để nhận biết một bộ môn khoa học?

Khái niệm “lí thuyết” được định nghĩa theo

Luận đề trả lời câu nào?

Từ nào KHÔNG hiểu với nghĩa là “lí thuyết” theo Đại từ điển Anh – Hán của
Trịnh Dị Lí?

Nội dung đầu tiên của bất cứ nghiên cứu nào khi xây dựng cơ sở lí luận của đề
tài nghiên cứu khoa học là

Tiếp cận phân tích và tổng hợp là phương pháp

Phân đôi khái niệm là phân chia

Theo từ điển Larousse, “lí thuyết” gồm

Báo cáo kết quả nghiên cứu là

Khi phân tích dữ liệu định tính cần thiết phải


Quy luật phổ biến là loại quy luật

Tài liệu nghiên cứu có thể được thu thập từ

Trích dẫn thường được sử dụng để

Sản phẩm nào được cấp patent?
Yếu tố nào thường ít được đề cập như là yếu tố ảnh hưởng đến độ chính xác
của số liệu?

Thao tác logic trong nghiên cứu khoa học thường là

Thông thường, trong quá trình nghiên cứu khoa học, người nghiên cứu chủ
yếu cần những thông tin về

Chuyên đề khoa học là

Thông thường, nghiên cứu cơ bản thường được phân chia thành

Sản phẩm nào được bảo hộ quyền sở hữu?

Theo phương pháp hình thành khoa học, khoa học được phân chia thành
Thông thường, trên cơ sở cây mục tiêu, mỗi công trình được chia thành các
nội dung nào?

Giả thuyết giải thích là giả thuyết


Sơ đồ hình cây là loại sơ đồ

Căn cứ theo mục đích nắm bắt bản chất đối tượng quan sát, phương pháp
quan sát thường được chia thành
Lập phương án thu thập thông tin, lên phương án chọn mẫu khảo sát, dự kiến
tiến độ, phương tiện và phương pháp. Đó là quá trình xây dựng

Để phân loại nghiên cứu khoa học, có

Có mấy loại suy luận quy nạp?

Quy chuẩn trình bày tài liệu tham khảo là các công trình chưa được xuất bản
như thế nào?

Giả thuyết giải pháp

Bất kì một chuyên khảo khoa học nào, xét về cấu trúc cũng đều có

Sáng chế là thành tựu trong

Chứng minh trực tiếp là phép chứng minh, trong đó

Danh sách tài liệu tham khảo của đề tài đặt ở đâu?

Thông thường, nghiên cứu thường được thực hiện với

Khi xây dựng khái niệm trong hoạt động xây dựng cơ sở lí luận của đề tài cần
Báo chí, bản tin, chương trình phát thanh, truyền hình thường được coi là


nguồn nào?

Kết quả thu thập thông tin từ việc nghiên cứu tài liệu, số liệu thống kê, quan sát
hoặc thực nghiệm thường tồn tại dưới

Sơ đồ nối tiếp là loại sơ đồ
Một biến số có quan hệ với biến phụ thuộc mà sự ảnh hưởng của nó cần phải
được loại bỏ. Đó là

Phương pháp tiếp cận thông tin thường gặp gồm

Nội dung nào KHÔNG là thành phần của phương pháp tiếp cận hệ thống?

Phân loại khái niệm là sự phân chia

Thu hẹp khái niệm là chuyển từ

Để phân loại khoa học, có

Phần cuối của đề tài nghiên cứu thường có

Luận cứ lí thuyết có mấy nguồn?

Loại biến nào là một trong các hình thức thể hiện của biến phụ thuộc?

Phần mở đầu của một công trình nghiên cứu khoa học thường gồm có

Nội dung nào KHÔNG thuộc giai đoạn xác định khung lí thuyết của đề tài
nghiên cứu khoa học?


Quy luật đặc thù là loại quy luật
Khi tổng hợp tài liệu cần phải sắp xếp. Sắp xếp tài liệu theo quan hệ nhân - quả
có nghĩa là

Tri thức khoa học và tri thức kinh nghiệm

Có mấy tiêu chí để phân loại phương pháp quan sát?

Biểu đồ hình thang được sử dụng để

Quy chuẩn trình bày sách tham khảo như thế nào?

Thông thường, giả thuyết khoa học gồm có 3 thuộc tính là

Newton phát minh ra định luật vạn vật hấp dẫn. Nếu theo tính chất của sản
phẩm nghiên cứu, đó là loại nghiên cứu nào?

Phương hướng xử lí thông tin thường được tiến hành theo
Quy chuẩn trình bày tài liệu tham khảo là bài báo đăng trên kỉ yếu khoa học
như thế nào?

Trích dẫn khoa học phải ghi ở

Khi tổng hợp tài liệu cần phải sắp xếp. Sắp xếp tài liệu theo lịch đại có nghĩa là

Sơ đồ song song là loại sơ đồ


Theo đối tượng nghiên cứu, khoa học được phân chia thành
Mối liên hệ giữa vấn đề khoa học với ý tưởng khoa học và giả thuyết khoa học
thể hiện theo thứ tự

Khái niệm gồm

Chứng minh gián tiếp được chia thành

Bản chất của việc xây dựng cơ sở lí luận của đề tài nghiên cứu khoa học là

Khi tổng hợp tài liệu cần phải sắp xếp. Sắp xếp tài liệu theo đồng đại có nghĩa


Chứng minh phân liệt là loại

Mục tiêu và mục đích nghiên cứu là hai khái niệm
Căn cứ theo quan hệ giữa người quan sát và người bị quan sát, phương pháp
quan sát thường được chia thành

Thông thường, để xây dựng được các khái niệm, nhà nghiên cứu cần tìm
những từ khóa trong

Giả thuyết dự báo là giả thuyết

Bảng số liệu được sử dụng khi số liệu

Chứng minh có


Trong đề tài nghiên cứu khoa học, nội dung “xử lí các khái niệm” thường gồm
Thông thường, phương pháp thực nghiệm KHÔNG áp dụng đối với nghiên cứu
nào?

Căn cứ theo mức độ chuẩn bị, phương pháp quan sát thường được chia thành

Thông thường, suy luận có

Có mấy tiêu chí bắt buộc để một giải pháp kĩ thuật được cấp bằng độc quyền
sáng chế (Patent)?

Sơ đồ các liên hệ tương tác là loại sơ đồ
Newton khám phá ra định luật vạn vật hấp dẫn. Đó là thành tựu khoa học đặc
biệt nào?

Biểu đồ hình cột được sử dụng để

Theo tính chất của sản phẩm nghiên cứu, nghiên cứu khoa học thường được
phân loại thành

Đề án khoa học là

Nội dung nào KHÔNG nằm trong giai đoạn xử lí khái niệm?
Acsimet khám phá ra định luật sức nâng của nước. Đây là thành tựu khoa học
nào?

Theo tính phổ biến, giả thuyết nghiên cứu được chia thành


Bố cục nội dung khoa học của bài báo thường gồm

Khung lí thuyết của đề tài nghiên cứu khoa học thường gồm các
Thông thường khái niệm sai số (sai lệch) trong kĩ thuật đo lường thường được
xem xét ở mấy cấp độ?

Khái niệm bao quát đến tối đa được gọi là

Mở rộng khái niệm là chuyển từ

Có mấy nhóm phương pháp chủ yếu để thu thập thông tin?

Phát hiện, phát minh, sáng chế là

Giả thuyết quy luật

Về mặt kĩ thuật, phương pháp điều tra bằng bảng hỏi có

Dữ liệu thu thập trong quá trình thu thập dữ liệu bao gồm

Tiếp cận lịch sử và logic là phương pháp

Ngôn ngữ được sử dụng trong các tài liệu khoa học gồm

Chứng minh phản chứng là loại

Bài báo khoa học là


Giả thuyết mô tả là giả thuyết
Khi xây dựng cơ sở lí luận của đề tài nghiên cứu khoa học cần phải khái quát
hóa các quy luật. Vậy có mấy loại quy luật?

Quy luật cho biết mối liên hệ tất yếu

Sơ đồ hệ thống có điều khiển là loại sơ đồ

Phương pháp chuyên gia thường gồm có các loại

Kock tìm ra vi trùng lao. Đây là thành tựu khoa học đặc biệt gì?

Trong lí luận về phương pháp nghiên cứu khoa học, khoa học được hiểu là

Sơ đồ hình thoi là loại sơ đồ

Phạm trù được xác định nhờ thao tác logic

Quy chuẩn trình bày tài liệu tham khảo là văn bản pháp luật như thế nào?

Quy luật xác suất là loại quy luật

Nghiên cứu khoa học là một hoạt động

Mỗi danh mục tài liệu tham khảo thường bao gồm:

Khi viết trích dẫn, người nghiên cứu có bắt buộc phải tôn trọng nguyên tắc bảo


mật của nguồn tài liệu hay không?

Căn cứ theo mục đích xử lí thông tin, phương pháp quan sát thường được chia
thành

Các thông tin định lượng có thể được trình bày dưới các dạng như

Quy chuẩn trình bảy tài liệu tham khảo là ấn phẩm điện tử như thế nào?

Bản chất của khung lí thuyết đề tài nghiên cứu khoa học là hệ thống

Theo mục đích của nghiên cứu, giả thuyết được chia thành
Trong các loại tài liệu được sử dụng với tư cách là nguồn cung cấp thông tin,
có thể chia thành các tài liệu

Căn cứ theo tính liên tục của quan sát, phương pháp quan sát thường được
chia thành

Ở nước ta, khái niệm “lí thuyết” được hiểu là hệ thống tri thức về

Thông báo khoa học KHÔNG trình bày

Xây dựng giả thuyết khoa học, tức là xây dựng

Tiếp cận định tính và định lượng là phương pháp

Sai lệch kĩ thuật là loại sai lệch

Tác phẩm khoa học thường có


Tiếp cận cá biệt và so sánh là phương pháp

Colombo tìm ra châu Mĩ. Đây là thành tựu khoa học nào?

Theo chức năng của nghiên cứu, giả thuyết được chia thành

Sai lệch hệ thống là loại sai lệch

Theo chức năng nghiên cứu, nghiên cứu khoa học thường được chia thành

Sai lệch ngẫu nhiên là loại sai lệch
Nguồn có vai trò quan trọng nhất trong quá trình tìm kiếm luận cứ cho nghiên
cứu

Biến số nào KHÔNG phải là hình thức thể hiện của biến phụ thuộc?

Biểu đồ hình quạt được sử dụng để

Thông thường, nghiên cứu cơ bản định hướng được phân chia thành

Biểu đồ không gian được sử dụng để

Một phép chứng minh chỉ được xác nhận khi tôn trọng mấy quy tắc cơ bản?

Thông tin định tính thường có thể được thể hiện thông qua

Thông thường, giả thuyết khoa học gồm có
Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×