Tải bản đầy đủ

Law 208 LUẬT THƯƠNG mại II topica

Hoạt động thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ,
bao gồm hoạt động khuyến mại, quảng cáo thương mại, trưng bày, giới thiệu
hàng hoá, dịch vụ và hội chợ, triển lãm thương mại được gọi hoạt động gì?
Những chủ thể nào sau đây tham gia vào quan hệ dịch vụ giám định?
Trường hợp chỉ có thỏa thuận về thời hạn giao hàng mà không xác định thời
điểm giao hàng cụ thể thì bên bán có quyền giao hàng vào thời điểm nào?
Trong hoạt động đại diện cho thương nhân, chủ thể nào phải trả thù lao đại
diện?
Đối với dịch vụ kinh doanh có điều kiện, việc cung ứng dịch vụ chỉ được thực
hiện khi nào?
Khi xảy ra trường hợp có thể dẫn đến việc không thực hiện được một phần
hoặc toàn bộ những chỉ dẫn của khách hàng thì thương nhân kinh doanh dịch
vụ logistics có nghĩa vụ gì sau đây?
Giá dịch vụ do chủ thể nào xác định?
Hợp đồng dịch vụ phải được thể hiệndưới hình thức nào?
Bên môi giới có quyền yêu cầu chủ thể nào cung cấp thông tin, tài liệu và
phương tiện cần thiết liên quan đến hàng hóa, dịch vụ cần môi giới?
Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại phải được thể hiện dưới hình thức
nào sau đây?
Hợp đồng mua bán hàng hóa dưới hình thức lời nói được giao kết khi nào?
Hoạt động nào sau đây KHÔNG phải là hoạt động xúc tiến thương mại?

Trong hợp đồng cung ứng dịch vụ, chủ thể nào có nghĩa vụ thanh toán tiền
cung ứng dịch vụ?
Khi chưa thực hiện quyền định đoạt hàng hoá, thương nhân kinh doanh dịch
vụ logistics thực hiện quyền cầm giữ hàng hoá có nghĩa vụ nào sau đây?
Thương nhân thực hiện khuyến mại có nghĩa vụ gì sau đây?
Trong hoạt động trung gian thương mại chủ thể nào có nghĩa vụ thanh toán thù
lao?
Quyền được hưởng thù lao của bên đại diện phát sinh từ thời điểm nào?
Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, nếu đối tượng của hợp đồng là hàng hoá
đang trên đường vận chuyển thì rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hoá
được chuyển cho bên mua kể từ thời điểmnào?
Trong trường hợp đấu giá không thành công, người bán hàng có quyền gì sau
đây?
Thời hạn đại diện trong hợp đồng đại diện cho thương nhân do những chủ thể
nào xác định?
Thời hạn giao hàng trong hợp đồng mua bán hàng hóa được xác định như thế
nào?
Quan hệ giữa bên đặt gia công và bên nhận gia công trong hoạt động gia công
được thể hiện dưới hình thức gì sau đây?
Hợp đồng dịch vụ tổ chức đấu giá hàng hoá phải được thể hiện dưới hình thức
nào sau đây?


Hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại có sự tham gia của những chủ thể
nào sau đây?
Hoạt động nào sau đây là hoạt động xúc tiến thương mại?
Hình thức đại lý mà bên đại lý tổ chức một hệ thống đại lý trực thuộc để thực
hiện việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ cho bên giao đại lý được gọi là
gì?
Dịch vụ nào sau đây được xếp vào nhóm các dịch vụ logistics liên quan khác?
Trong hợp đồng trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ, bên nào có quyền
nhận thù lao dịch vụ và các chi phí hợp lý khác?
Trong hoạt động đấu giá, chủ thể nào có nghĩa vụ trả thù lao dịch vụ đấu giá?
Hoạt động thương mại, theo đó người bán hàng tự mình hoặc thuê người tổ
chức đấu giá thực hiện việc bán hàng hoá công khai để chọn người mua trả giá
cao nhất được gọi là gì?
Bên môi giới được tham gia thực hiện hợp đồng giữa các bên được môi giới
trong trường hợp nào?
Đối tượng nào sau đây có thể là đối tượng của hợp đồng cung ứng dịch vụ?
Người tổ chức đấu giá hàng hóa KHÔNG có nghĩa vụ nào sau đây?


Hoạt động quảng cáo thương mại có sự tham gia của những chủ thể nào sau
đây?
Trong hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại, chủ thể nào được nhận thù lao
dịch vụ và các chi phí hợp lý khác?
Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc các bên có thỏa thuận khác,
quyền sở hữu được chuyển từ bên bán sang bên mua kể từ thời điểmnào sau
đây?
Trường hợp không có thoả thuận về địa điểm giao hàng mà hợp đồng có quy
định về vận chuyển hàng hoá thì bên bán có nghĩa vụ giao hàng cho ai?
Dịch vụ nào sau đây KHÔNG được xếp vào nhóm các dịch vụ logistics liên
quan tới vận tải?
Trong hợp đồng mua bán hàng hóa, bên mua có nghĩa vụ thanh toán tiền cho
bên bán ở đâu?
Thời điểm nào sau đây KHÔNG phải là thời điểm giao kết hợp đồng?
Thương nhân được phép cấp quyền thương mại khihệ thống kinh doanh dự
định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất bao lâu?
Việc một thương nhân làm trung gian cho các bên mua bán hàng hoá, cung
ứng dịch vụ trong việc đàm phán, giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch
vụ và được hưởng thù lao được gọi là hoạt động gì?
Thương nhân thực hiện khuyến mại có quyền gì sau đây?
Trong trường hợp bên đại lý dùng tài sản để bảo đảm thì khi kết thúc hợp đồng
đại lý, bên đại lý có quyền gì?
Trong trường hợp bên đại lý dùng tài sản để bảo đảm thì khi kết thúc hợp đồng
đại lý, bên giao đại lý có nghĩa vụ gì?
Bên cung ứng dịch vụ phải hoàn thành dịch vụ vào thời điểm nào?


Hợp đồng gia công trong thương mại phải được thể hiện dưới hình thức nào
sau đây?
Đâu KHÔNG phải là nghĩa vụ của bên nhượng quyền trong hoạt động nhượng
quyền thương mại?
Trong hoạt động trung gian thương mại, bên trung gian thực hiện hoạt động
trung gian thương mại vì lợi ích của chủ thể nào?
Trong hoạt động gia công trong thương mại, chủ thể nào có quyền sử dụng
một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu của bên đặt gia công để thực hiện
một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất theo yêu cầu của bên đặt
gia công?
Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại phải đáp ứng điều kiện
nào sau đây?
Thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm nhận hàng,
vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư
vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ
khác có liên quan đến hàng hoá theo thoả thuận với khách hàng để hưởng thù
lao. Hoạt động thương mại đó được gọi là gì?
Đối tượng nào sau đây KHÔNG thể trở thành đối tượng của hoạt động mua bán
hàng hóa?
Trong hoạt động nhượng quyền thương mại, chủ thể nào có quyền nhận tiền
nhượng quyền?
Hoạt động cung ứng dịch vụ có sự tham gia của các chủ thể nào sau đây?
Trường hợp một dịch vụ do nhiều bên cung ứng dịch vụ cùng tiến hành hoặc
phối hợp với bên cung ứng dịch vụ khác, khách hàng có nghĩa vụ gì?
Chủ thể nào là chủ sở hữu hàng hoá, người được chủ sở hữu hàng hoá uỷ
quyền bán hoặc người có quyền bán hàng hoá của người khác theo quy định
của pháp luật?
Khi thực hiện việc đại diện cho thương nhân, bên đại diện nhân danh chủ thể
nào?
Quan hệ cung ứng dịch vụ giữa bên cung ứng dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ
được thể hiện dưới hình thức hợp đồng nào sau đây?
Giá mua bán hàng hóa trong hợp đồng đại lý thương mại được xác định như
thế nào?
Hoạt động khuyến mại có sự tham gia của những chủ thể nào sau đây?
Thương nhân bị cấm trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp
nào sau đây?
Mối quan hệ giữa thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics và khách hàng
được thể hiện dưới hình thức nào?
Trong hoạt động gia công trong thương mại, chủ thể nào có quyền nhận thù
lao?
Dịch vụ nào sau đây được xếp vào nhóm các dịch vụ logistics chủ yếu?
Khi hàng hóa không phù hợp với thỏa thuận của các bên, trong trường hợp
nào bên bán không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếm khuyết của hàng


hóa?
Đối tượng của hoạt động nhượng quyền thương mại là gì?
Trong hợp đồng mua bán hàng hóa giữa một bên chủ thể là thương nhân với
một bên không phải là thương nhân thì hợp đồng mua bán hàng hóa phải tuân
theo Luật thương mại khi nào?
Trước khi nhượng quyền thương mại, bên dự kiến nhượng quyền phải thực
hiện nghĩa vụ gì sau đây?
Trường hợp trong hợp đồng cầm cố, thế chấp có thoả thuận về việc bán đấu
giá mà người cầm cố, thế chấp vắng mặt không có lý do chính đáng hoặc từ
chối giao kết hợp đồng dịch vụ tổ chức đấu giá hàng hoá thì giá khởi điểm do
ai xác định?
Sau khi xác định xong tình trạng thực tế của hàng hóa, dịch vụ theo các nội
dung giám định được khách hàng yêu cầu, thương nhân kinh doanh dịch vụ
giám định có nghĩa vụ gì sau đây?
Những chủ thể nào sau đây tham gia trong hoạt động gia công trong thương
mại?
Dịch vụ nào sau đây KHÔNG được xếp vào nhóm các dịch vụ logistics chủ
yếu?
Trong trường hợp đấu giá thành công, người bán hàng có quyền gì sau đây?
Thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics có quyền cầm giữ một số lượng
hàng hoá nhất định và các chứng từ liên quan đến số lượng hàng hoá đó để
đòi tiền nợ đã đến hạn của khách hàng nhưng phải thông báo ngay bằng văn
bản cho chủ thể nào sau đây?
Trong hoạt động gia công trong thương mại, chủ thể nào có nghĩa vụ cung cấp
nguyên liệu, vật liệu để bên nhận gia công thực hiện một hoặc nhiều công đoạn
trong quá trình sản xuất hàng hóa?
Hoạt động thương mại, theo đó một bên sử dụng một phần hoặc toàn bộ
nguyên liệu, vật liệu của bên đặt gia công để thực hiện một hoặc nhiều công
đoạn trong quá trình sản xuất và theo yêu cầu của bên đặt gia công để hưởng
thù lao được gọi là hoạt động gì?
Quyền hưởng thù lao môi giới của bên môi giới trong hợp đồng môi giới
thương mại phát sinh từ thời điểm nào?
Quyền nào sau đây là quyền của bên môi giới trong hợp đồng môi giới thương
mại?
Hoạt động nào sau đây KHÔNG nằm trong chuỗi dịch vụ logistics?
Quyền hưởng thù lao của bên nhận ủy thác phát sinh từ thời điểm nào?
Một hoạt động của thương nhân để giới thiệu với khách hàng về hoạt động
kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của mình được gọi là hoạt động gì?
Bên giao đại lý phải đáp ứng điều kiện nào sau đây?
Cuộc đấu giá được coi là không thành trong trường hợp nào sau đây?
Đâu KHÔNG phải là nghĩa vụ của khách hàng trong hợp đồng dịch vụ?
Một hoạt động của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung


ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định được gọi
là hoạt động gì?
Đối tượng của hợp đồng môi giới thương mại là gì?
Trường hợp các bên không có thỏa thuận trước mà bên bán giao hàng trước
thời hạn đã thỏa thuận thì bên mua có quyền gì?
Hợp đồng đại diện cho thương nhân phải được thể hiện dưới hình thức nào
sau đây?
Sau thời hạn 45 ngày kể từ ngày thông báo cầm giữ hàng hoá hoặc chứng từ
liên quan đến hàng hoá, nếu khách hàng không trả tiền nợ thì thương nhân
kinh doanh dịch vụ logistics có quyền gì sau đây?
Quan hệ mua bán hàng hóa được hình thành giữa những chủ thể nào sau đây?
Bên nhận quyền có quyền nhượng quyền lại cho bên thứ ba trong trường hợp
nào?
Thương nhân tiến hành quảng cáo bằng cách nào?
Trong hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa, chủ thể nào có quyền nhận thù
lao?
Trường hợp không có thỏa thuận về địa điểm thanh toán cụ thểthì bên mua
phải thanh toán cho bên bán tạiđâu?
Bên môi giới phải đáp ứng điều điều kiện nào sau đây?
Trong hợp đồng cung ứng dịch vụ, bên nào có nghĩa vụ bảo quản và giao lại
cho khách hàng tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện dịch vụ sau khi
hoàn thành công việc?
Dịch vụ nào sau đây bị cấm kinh doanh?
Đối với hàng hóa hạn chế kinh doanh việc mua bán hàng hóa chỉ được thực
hiện khi nào?
Những chủ thể nào sau đây tham gia vào hoạt động đấu giá hàng hóa?
Sau khi hoàn thành công việc, bên cung ứng có nghĩa vụ gì đối với các tài liệu
và phương tiện được giao để thực hiện dịch vụ?
Một hoạt động được thực hiện tập trung trong một thời gian và tại một địa điểm
nhất định để thương nhân trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ nhằm mục
đích thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá, hợp đồng
dịch vụ được gọi là hoạt động gì?
Trong quan hệ đại lý thương mại, chủ thể nào là chủ sở hữu đối với hàng hoá
hoặc tiền giao cho bên đại lý?
Trong quan hệ ủy thác mua bán hàng hóa, bên nhận ủy thác nhân danh chủ thể
nào để mua bán hàng hóa với bên thứ ba?
Thương nhân có đăng ký kinh doanh dịch vụ đấu giá hoặc là người bán hàng
của mình trong trường hợp người bán hàng tự tổ chức đấu giá được gọi là gì?
Hợp đồng dịch vụ khuyến mại phải được thể hiện dưới hình thức nào sau đây?
Bên cung ứng dịch vụ phải đáp ứng điều kiện nào sau đây?
Hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân thực hiện những công việc
cần thiết để xác định tình trạng thực tế của hàng hoá, kết quả cung ứng dịch vụ


và những nội dung khác theo yêu cầu của khách hàng được gọi là hoạt động
gì?
Bên thuê dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ có quyền gì sau đây?
Trường hợp bên bán giao hàng hóa không phù hợp với thỏa thuận trong hợp
đồng thì bên mua có quyền gì?
Những chủ thể nào sau đây tham gia vào hoạt động trưng bày, giới thiệu hàng
hóa, dịch vụ?
Trong trường hợp người tổ chức đấu giá là người bán hàng đấu giá hoặc được
người bán hàng uỷ quyền thì chủ thể nào sau đây có quyền xác định giá khởi
điểm?
Trừ trường hợp có thoả thuận khác, nếu hợp đồng có quy định về việc vận
chuyển hàng hoá và bên bán không có nghĩa vụ giao hàng tại một địa điểm
nhất định thì rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hoá được chuyển cho bên
mua khi nào?
Những chủ thể nào sau đây tham gia trong hoạt động nhượng quyền thương
mại?
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics
có thể thực hiện khác với chỉ dẫn của khách hàng khi nào?
Trong hoạt động trung gian thương mại, chủ thể nào có quyền nhận thù lao?
Để việc cung ứng dịch vụ được thực hiện không bị trì hoãn hay gián đoạn,
khách hàng có nghĩa vụ gì sau đây?
Trường hợp thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định cấp chứng thư giám
định có kết quả sai do lỗi vô ý của mình thì phải chịu trách nhiệm gì sau đây?
Trong hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại, bên nào có quyền nhận thù lao
dịch vụ quảng cáo thương mại và các chi phí hợp lý khác?
Bên nhận uỷ thác có thể nhận uỷ thác mua bán hàng hoá của bao nhiêu bên uỷ
thác khác nhau?
Bên ủy thác phải đáp ứng điều kiện nào sau đây?
Dịch vụ nào sau đây KHÔNG thể trở thành đối tượng của hợp đồng cung ứng
dịch vụ?
Hành vi quảng cáo nào sau đây bị cấm?
Trường hợp không có thỏa thuận và giữa các bên không có bất kỳ thói quen
nào về việc thanh toán thì thời hạn thanh toán là thời điểm nào sau đây?
Một hoạt động của thương nhân dùng hàng hoá, dịch vụ và tài liệu về hàng
hoá, dịch vụ để giới thiệu với khách hàng về hàng hoá, dịch vụ đó được gọi là
hoạt động gì?
Trong hoạt động trung gian thương mại, bên trung gian thực hiện dịch vụ phải
đáp ứng điều kiện gì sau đây?
Thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics phải đáp ứng điều kiện nào sau
đây?
Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định có quyền gì sau đây?
Trong trường hợp thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện không bảo đảm


để hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ gì sau
đây?
Thương nhân có thể sử dụng những sản phẩm nào sau đây để quảng cáo?
Nguyên tắc nào sau đây KHÔNG phải là nguyên tắc trong đấu giá hàng hóa?
Hoạt động nào say đây là hoạt động trung gian thương mại?
Hợp đồng mua bán hàng hóa dưới hình thức văn bản được giao kết khi nào?
Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế phải được thể hiện dưới hình thức nào
sau đây?
Thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics KHÔNG phải chịu trách nhiệm về
những tổn thất đối với hàng hoá phát sinh trong trường hợp nào sau đây?
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, khi có lý do chính đáng vì lợi ích của
khách hàng, thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics có thể thực hiện khác
với chỉ dẫn của khách hàng nhưng có nghĩa vụ gì sau đây?
Thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics có quyền gì sau đây?
Quyền nào sau đây KHÔNG phải là quyền của bên giao đại lý trong hợp đồng
đại lý thương mại?
Sau khi hết thời hạn hoàn thành việc cung ứng dịch vụ mà dịch vụ vẫn chưa
hoàn thành thì bên cung ứng dịch vụ phải xử lý như thế nào?
Trường hợp các bên không có thỏa thuận về địa điểm giao hàng đối với hàng
hóa là vật gắn liền với đất đai thì bên bán phải giao hàng tại đâu?
Chủ thể nào sau đây KHÔNG được tham gia đấu giá hàng hóa?
Thương nhân KHÔNG thể thực hiện khuyến mại dưới hình thức nào sau đây?
Trường hợp các bên không có thỏa thuận về việc thanh toán thì thời hạn thanh
toán được xác định như thế nào?
Địa điểm giao hàng trong hợp đồng mua bán hàng hóa được xác định như thế
nào?
Trong hợp đồng đại lý thương mại, hợp đồng mua bán hàng hóa, cung ứng
dịch vụ được ký giữa những chủ thể nào?
Thương nhân có thể trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ dưới hình thức nào
sau đây?
Người tổ chức đấu giá hoặc người được người tổ chức đấu giá uỷ quyền điều
hành bán đấu giá được gọi là gì?
Trường hợp bên bán giao thừa hàng thì bên mua có quyền gì?
Bên mua phải thanh toán cho bên bán vào thời điểm nào sau đây?
Trong hoạt động đấu giá, chủ thể nào có quyền nhận thù lao dịch vụ đấu giá?


Bonus: không cần đọc

Hoạt động thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội mua bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ,
bao gồm hoạt động khuyến mại, quảng cáo thương mại, trưng bày, giới thiệu
hàng hoá, dịch vụ và hội chợ, triển lãm thương mại được gọi hoạt động gì?
Những chủ thể nào sau đây tham gia vào quan hệ dịch vụ giám định?
Trường hợp chỉ có thỏa thuận về thời hạn giao hàng mà không xác định thời
điểm giao hàng cụ thể thì bên bán có quyền giao hàng vào thời điểm nào?
Trong hoạt động đại diện cho thương nhân, chủ thể nào phải trả thù lao đại
diện?
Đối với dịch vụ kinh doanh có điều kiện, việc cung ứng dịch vụ chỉ được thực
hiện khi nào?
Khi xảy ra trường hợp có thể dẫn đến việc không thực hiện được một phần
hoặc toàn bộ những chỉ dẫn của khách hàng thì thương nhân kinh doanh dịch
vụ logistics có nghĩa vụ gì sau đây?
Giá dịch vụ do chủ thể nào xác định?
Hợp đồng dịch vụ phải được thể hiệndưới hình thức nào?
Bên môi giới có quyền yêu cầu chủ thể nào cung cấp thông tin, tài liệu và
phương tiện cần thiết liên quan đến hàng hóa, dịch vụ cần môi giới?
Hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại phải được thể hiện dưới hình thức
nào sau đây?
Hợp đồng mua bán hàng hóa dưới hình thức lời nói được giao kết khi nào?


Hoạt động nào sau đây KHÔNG phải là hoạt động xúc tiến thương mại?
Trong hợp đồng cung ứng dịch vụ, chủ thể nào có nghĩa vụ thanh toán tiền
cung ứng dịch vụ?
Khi chưa thực hiện quyền định đoạt hàng hoá, thương nhân kinh doanh dịch
vụ logistics thực hiện quyền cầm giữ hàng hoá có nghĩa vụ nào sau đây?
Thương nhân thực hiện khuyến mại có nghĩa vụ gì sau đây?
Trong hoạt động trung gian thương mại chủ thể nào có nghĩa vụ thanh toán thù
lao?
Quyền được hưởng thù lao của bên đại diện phát sinh từ thời điểm nào?
Trừ trường hợp có thỏa thuận khác, nếu đối tượng của hợp đồng là hàng hoá
đang trên đường vận chuyển thì rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hoá
được chuyển cho bên mua kể từ thời điểmnào?
Trong trường hợp đấu giá không thành công, người bán hàng có quyền gì sau
đây?
Thời hạn đại diện trong hợp đồng đại diện cho thương nhân do những chủ thể
nào xác định?
Thời hạn giao hàng trong hợp đồng mua bán hàng hóa được xác định như thế
nào?
Quan hệ giữa bên đặt gia công và bên nhận gia công trong hoạt động gia công
được thể hiện dưới hình thức gì sau đây?
Hợp đồng dịch vụ tổ chức đấu giá hàng hoá phải được thể hiện dưới hình thức
nào sau đây?
Hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại có sự tham gia của những chủ thể
nào sau đây?
Hoạt động nào sau đây là hoạt động xúc tiến thương mại?
Hình thức đại lý mà bên đại lý tổ chức một hệ thống đại lý trực thuộc để thực
hiện việc mua bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ cho bên giao đại lý được gọi là
gì?
Dịch vụ nào sau đây được xếp vào nhóm các dịch vụ logistics liên quan khác?
Trong hợp đồng trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ, bên nào có quyền
nhận thù lao dịch vụ và các chi phí hợp lý khác?
Trong hoạt động đấu giá, chủ thể nào có nghĩa vụ trả thù lao dịch vụ đấu giá?
Hoạt động thương mại, theo đó người bán hàng tự mình hoặc thuê người tổ
chức đấu giá thực hiện việc bán hàng hoá công khai để chọn người mua trả giá
cao nhất được gọi là gì?
Bên môi giới được tham gia thực hiện hợp đồng giữa các bên được môi giới
trong trường hợp nào?
Đối tượng nào sau đây có thể là đối tượng của hợp đồng cung ứng dịch vụ?
Người tổ chức đấu giá hàng hóa KHÔNG có nghĩa vụ nào sau đây?
Hoạt động quảng cáo thương mại có sự tham gia của những chủ thể nào sau
đây?


Trong hoạt động hội chợ, triển lãm thương mại, chủ thể nào được nhận thù lao
dịch vụ và các chi phí hợp lý khác?
Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác hoặc các bên có thỏa thuận khác,
quyền sở hữu được chuyển từ bên bán sang bên mua kể từ thời điểmnào sau
đây?
Trường hợp không có thoả thuận về địa điểm giao hàng mà hợp đồng có quy
định về vận chuyển hàng hoá thì bên bán có nghĩa vụ giao hàng cho ai?
Dịch vụ nào sau đây KHÔNG được xếp vào nhóm các dịch vụ logistics liên
quan tới vận tải?
Trong hợp đồng mua bán hàng hóa, bên mua có nghĩa vụ thanh toán tiền cho
bên bán ở đâu?
Thời điểm nào sau đây KHÔNG phải là thời điểm giao kết hợp đồng?
Thương nhân được phép cấp quyền thương mại khihệ thống kinh doanh dự
định dùng để nhượng quyền đã được hoạt động ít nhất bao lâu?
Việc một thương nhân làm trung gian cho các bên mua bán hàng hoá, cung
ứng dịch vụ trong việc đàm phán, giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá, dịch
vụ và được hưởng thù lao được gọi là hoạt động gì?
Thương nhân thực hiện khuyến mại có quyền gì sau đây?
Trong trường hợp bên đại lý dùng tài sản để bảo đảm thì khi kết thúc hợp đồng
đại lý, bên đại lý có quyền gì?
Trong trường hợp bên đại lý dùng tài sản để bảo đảm thì khi kết thúc hợp đồng
đại lý, bên giao đại lý có nghĩa vụ gì?
Bên cung ứng dịch vụ phải hoàn thành dịch vụ vào thời điểm nào?
Hợp đồng gia công trong thương mại phải được thể hiện dưới hình thức nào
sau đây?
Đâu KHÔNG phải là nghĩa vụ của bên nhượng quyền trong hoạt động nhượng
quyền thương mại?
Trong hoạt động trung gian thương mại, bên trung gian thực hiện hoạt động
trung gian thương mại vì lợi ích của chủ thể nào?
Trong hoạt động gia công trong thương mại, chủ thể nào có quyền sử dụng
một phần hoặc toàn bộ nguyên liệu, vật liệu của bên đặt gia công để thực hiện
một hoặc nhiều công đoạn trong quá trình sản xuất theo yêu cầu của bên đặt
gia công?
Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định thương mại phải đáp ứng điều kiện
nào sau đây?
Thương nhân tổ chức thực hiện một hoặc nhiều công việc bao gồm nhận hàng,
vận chuyển, lưu kho, lưu bãi, làm thủ tục hải quan, các thủ tục giấy tờ khác, tư
vấn khách hàng, đóng gói bao bì, ghi ký mã hiệu, giao hàng hoặc các dịch vụ
khác có liên quan đến hàng hoá theo thoả thuận với khách hàng để hưởng thù
lao. Hoạt động thương mại đó được gọi là gì?
Đối tượng nào sau đây KHÔNG thể trở thành đối tượng của hoạt động mua bán
hàng hóa?
Trong hoạt động nhượng quyền thương mại, chủ thể nào có quyền nhận tiền


nhượng quyền?
Hoạt động cung ứng dịch vụ có sự tham gia của các chủ thể nào sau đây?
Trường hợp một dịch vụ do nhiều bên cung ứng dịch vụ cùng tiến hành hoặc
phối hợp với bên cung ứng dịch vụ khác, khách hàng có nghĩa vụ gì?
Chủ thể nào là chủ sở hữu hàng hoá, người được chủ sở hữu hàng hoá uỷ
quyền bán hoặc người có quyền bán hàng hoá của người khác theo quy định
của pháp luật?
Khi thực hiện việc đại diện cho thương nhân, bên đại diện nhân danh chủ thể
nào?
Quan hệ cung ứng dịch vụ giữa bên cung ứng dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ
được thể hiện dưới hình thức hợp đồng nào sau đây?
Giá mua bán hàng hóa trong hợp đồng đại lý thương mại được xác định như
thế nào?
Hoạt động khuyến mại có sự tham gia của những chủ thể nào sau đây?
Thương nhân bị cấm trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp
nào sau đây?
Mối quan hệ giữa thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics và khách hàng
được thể hiện dưới hình thức nào?
Trong hoạt động gia công trong thương mại, chủ thể nào có quyền nhận thù
lao?
Dịch vụ nào sau đây được xếp vào nhóm các dịch vụ logistics chủ yếu?
Khi hàng hóa không phù hợp với thỏa thuận của các bên, trong trường hợp
nào bên bán không phải chịu trách nhiệm về bất kỳ khiếm khuyết của hàng
hóa?
Đối tượng của hoạt động nhượng quyền thương mại là gì?
Trong hợp đồng mua bán hàng hóa giữa một bên chủ thể là thương nhân với
một bên không phải là thương nhân thì hợp đồng mua bán hàng hóa phải tuân
theo Luật thương mại khi nào?
Trước khi nhượng quyền thương mại, bên dự kiến nhượng quyền phải thực
hiện nghĩa vụ gì sau đây?
Trường hợp trong hợp đồng cầm cố, thế chấp có thoả thuận về việc bán đấu
giá mà người cầm cố, thế chấp vắng mặt không có lý do chính đáng hoặc từ
chối giao kết hợp đồng dịch vụ tổ chức đấu giá hàng hoá thì giá khởi điểm do
ai xác định?
Sau khi xác định xong tình trạng thực tế của hàng hóa, dịch vụ theo các nội
dung giám định được khách hàng yêu cầu, thương nhân kinh doanh dịch vụ
giám định có nghĩa vụ gì sau đây?
Những chủ thể nào sau đây tham gia trong hoạt động gia công trong thương
mại?
Dịch vụ nào sau đây KHÔNG được xếp vào nhóm các dịch vụ logistics chủ
yếu?
Trong trường hợp đấu giá thành công, người bán hàng có quyền gì sau đây?


Thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics có quyền cầm giữ một số lượng
hàng hoá nhất định và các chứng từ liên quan đến số lượng hàng hoá đó để
đòi tiền nợ đã đến hạn của khách hàng nhưng phải thông báo ngay bằng văn
bản cho chủ thể nào sau đây?
Trong hoạt động gia công trong thương mại, chủ thể nào có nghĩa vụ cung cấp
nguyên liệu, vật liệu để bên nhận gia công thực hiện một hoặc nhiều công đoạn
trong quá trình sản xuất hàng hóa?
Hoạt động thương mại, theo đó một bên sử dụng một phần hoặc toàn bộ
nguyên liệu, vật liệu của bên đặt gia công để thực hiện một hoặc nhiều công
đoạn trong quá trình sản xuất và theo yêu cầu của bên đặt gia công để hưởng
thù lao được gọi là hoạt động gì?
Quyền hưởng thù lao môi giới của bên môi giới trong hợp đồng môi giới
thương mại phát sinh từ thời điểm nào?
Quyền nào sau đây là quyền của bên môi giới trong hợp đồng môi giới thương
mại?
Hoạt động nào sau đây KHÔNG nằm trong chuỗi dịch vụ logistics?
Quyền hưởng thù lao của bên nhận ủy thác phát sinh từ thời điểm nào?
Một hoạt động của thương nhân để giới thiệu với khách hàng về hoạt động
kinh doanh hàng hoá, dịch vụ của mình được gọi là hoạt động gì?
Bên giao đại lý phải đáp ứng điều kiện nào sau đây?
Cuộc đấu giá được coi là không thành trong trường hợp nào sau đây?
Đâu KHÔNG phải là nghĩa vụ của khách hàng trong hợp đồng dịch vụ?
Một hoạt động của thương nhân nhằm xúc tiến việc mua bán hàng hoá, cung
ứng dịch vụ bằng cách dành cho khách hàng những lợi ích nhất định được gọi
là hoạt động gì?
Đối tượng của hợp đồng môi giới thương mại là gì?
Trường hợp các bên không có thỏa thuận trước mà bên bán giao hàng trước
thời hạn đã thỏa thuận thì bên mua có quyền gì?
Hợp đồng đại diện cho thương nhân phải được thể hiện dưới hình thức nào
sau đây?
Sau thời hạn 45 ngày kể từ ngày thông báo cầm giữ hàng hoá hoặc chứng từ
liên quan đến hàng hoá, nếu khách hàng không trả tiền nợ thì thương nhân
kinh doanh dịch vụ logistics có quyền gì sau đây?
Quan hệ mua bán hàng hóa được hình thành giữa những chủ thể nào sau đây?
Bên nhận quyền có quyền nhượng quyền lại cho bên thứ ba trong trường hợp
nào?
Thương nhân tiến hành quảng cáo bằng cách nào?
Trong hợp đồng ủy thác mua bán hàng hóa, chủ thể nào có quyền nhận thù
lao?
Trường hợp không có thỏa thuận về địa điểm thanh toán cụ thểthì bên mua
phải thanh toán cho bên bán tạiđâu?
Bên môi giới phải đáp ứng điều điều kiện nào sau đây?


Trong hợp đồng cung ứng dịch vụ, bên nào có nghĩa vụ bảo quản và giao lại
cho khách hàng tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện dịch vụ sau khi
hoàn thành công việc?
Dịch vụ nào sau đây bị cấm kinh doanh?
Đối với hàng hóa hạn chế kinh doanh việc mua bán hàng hóa chỉ được thực
hiện khi nào?
Những chủ thể nào sau đây tham gia vào hoạt động đấu giá hàng hóa?
Sau khi hoàn thành công việc, bên cung ứng có nghĩa vụ gì đối với các tài liệu
và phương tiện được giao để thực hiện dịch vụ?
Một hoạt động được thực hiện tập trung trong một thời gian và tại một địa điểm
nhất định để thương nhân trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ nhằm mục
đích thúc đẩy, tìm kiếm cơ hội giao kết hợp đồng mua bán hàng hoá, hợp đồng
dịch vụ được gọi là hoạt động gì?
Trong quan hệ đại lý thương mại, chủ thể nào là chủ sở hữu đối với hàng hoá
hoặc tiền giao cho bên đại lý?
Trong quan hệ ủy thác mua bán hàng hóa, bên nhận ủy thác nhân danh chủ thể
nào để mua bán hàng hóa với bên thứ ba?
Thương nhân có đăng ký kinh doanh dịch vụ đấu giá hoặc là người bán hàng
của mình trong trường hợp người bán hàng tự tổ chức đấu giá được gọi là gì?
Hợp đồng dịch vụ khuyến mại phải được thể hiện dưới hình thức nào sau đây?
Bên cung ứng dịch vụ phải đáp ứng điều kiện nào sau đây?
Hoạt động thương mại, theo đó một thương nhân thực hiện những công việc
cần thiết để xác định tình trạng thực tế của hàng hoá, kết quả cung ứng dịch vụ
và những nội dung khác theo yêu cầu của khách hàng được gọi là hoạt động
gì?
Bên thuê dịch vụ trưng bày, giới thiệu hàng hoá, dịch vụ có quyền gì sau đây?
Trường hợp bên bán giao hàng hóa không phù hợp với thỏa thuận trong hợp
đồng thì bên mua có quyền gì?
Những chủ thể nào sau đây tham gia vào hoạt động trưng bày, giới thiệu hàng
hóa, dịch vụ?
Trong trường hợp người tổ chức đấu giá là người bán hàng đấu giá hoặc được
người bán hàng uỷ quyền thì chủ thể nào sau đây có quyền xác định giá khởi
điểm?
Trừ trường hợp có thoả thuận khác, nếu hợp đồng có quy định về việc vận
chuyển hàng hoá và bên bán không có nghĩa vụ giao hàng tại một địa điểm
nhất định thì rủi ro về mất mát hoặc hư hỏng hàng hoá được chuyển cho bên
mua khi nào?
Những chủ thể nào sau đây tham gia trong hoạt động nhượng quyền thương
mại?
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics
có thể thực hiện khác với chỉ dẫn của khách hàng khi nào?
Trong hoạt động trung gian thương mại, chủ thể nào có quyền nhận thù lao?


Để việc cung ứng dịch vụ được thực hiện không bị trì hoãn hay gián đoạn,
khách hàng có nghĩa vụ gì sau đây?
Trường hợp thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định cấp chứng thư giám
định có kết quả sai do lỗi vô ý của mình thì phải chịu trách nhiệm gì sau đây?
Trong hợp đồng dịch vụ quảng cáo thương mại, bên nào có quyền nhận thù lao
dịch vụ quảng cáo thương mại và các chi phí hợp lý khác?
Bên nhận uỷ thác có thể nhận uỷ thác mua bán hàng hoá của bao nhiêu bên uỷ
thác khác nhau?
Bên ủy thác phải đáp ứng điều kiện nào sau đây?
Dịch vụ nào sau đây KHÔNG thể trở thành đối tượng của hợp đồng cung ứng
dịch vụ?
Hành vi quảng cáo nào sau đây bị cấm?
Trường hợp không có thỏa thuận và giữa các bên không có bất kỳ thói quen
nào về việc thanh toán thì thời hạn thanh toán là thời điểm nào sau đây?
Một hoạt động của thương nhân dùng hàng hoá, dịch vụ và tài liệu về hàng
hoá, dịch vụ để giới thiệu với khách hàng về hàng hoá, dịch vụ đó được gọi là
hoạt động gì?
Trong hoạt động trung gian thương mại, bên trung gian thực hiện dịch vụ phải
đáp ứng điều kiện gì sau đây?
Thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics phải đáp ứng điều kiện nào sau
đây?
Thương nhân kinh doanh dịch vụ giám định có quyền gì sau đây?
Trong trường hợp thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện không bảo đảm
để hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ gì sau
đây?
Thương nhân có thể sử dụng những sản phẩm nào sau đây để quảng cáo?
Nguyên tắc nào sau đây KHÔNG phải là nguyên tắc trong đấu giá hàng hóa?
Hoạt động nào say đây là hoạt động trung gian thương mại?
Hợp đồng mua bán hàng hóa dưới hình thức văn bản được giao kết khi nào?
Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế phải được thể hiện dưới hình thức nào
sau đây?
Thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics KHÔNG phải chịu trách nhiệm về
những tổn thất đối với hàng hoá phát sinh trong trường hợp nào sau đây?
Trong quá trình thực hiện hợp đồng, khi có lý do chính đáng vì lợi ích của
khách hàng, thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics có thể thực hiện khác
với chỉ dẫn của khách hàng nhưng có nghĩa vụ gì sau đây?
Thương nhân kinh doanh dịch vụ logistics có quyền gì sau đây?
Quyền nào sau đây KHÔNG phải là quyền của bên giao đại lý trong hợp đồng
đại lý thương mại?
Sau khi hết thời hạn hoàn thành việc cung ứng dịch vụ mà dịch vụ vẫn chưa
hoàn thành thì bên cung ứng dịch vụ phải xử lý như thế nào?


Trường hợp các bên không có thỏa thuận về địa điểm giao hàng đối với hàng
hóa là vật gắn liền với đất đai thì bên bán phải giao hàng tại đâu?
Chủ thể nào sau đây KHÔNG được tham gia đấu giá hàng hóa?
Thương nhân KHÔNG thể thực hiện khuyến mại dưới hình thức nào sau đây?
Trường hợp các bên không có thỏa thuận về việc thanh toán thì thời hạn thanh
toán được xác định như thế nào?
Địa điểm giao hàng trong hợp đồng mua bán hàng hóa được xác định như thế
nào?
Trong hợp đồng đại lý thương mại, hợp đồng mua bán hàng hóa, cung ứng
dịch vụ được ký giữa những chủ thể nào?
Thương nhân có thể trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ dưới hình thức nào
sau đây?
Người tổ chức đấu giá hoặc người được người tổ chức đấu giá uỷ quyền điều
hành bán đấu giá được gọi là gì?
Trường hợp bên bán giao thừa hàng thì bên mua có quyền gì?
Bên mua phải thanh toán cho bên bán vào thời điểm nào sau đây?
Trong hoạt động đấu giá, chủ thể nào có quyền nhận thù lao dịch vụ đấu giá?Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×