Tải bản đầy đủ

23 thiet bi ve sinh (revised 12 06 06)

Công Ty Thiềt kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

CHƯƠNG 23 : THIẾT BỊ VỆ SINH

1

TỔNG QUAN......................................................................................................................2

1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.4
1.4.1
1.4.2

1.5

NỘI DUNG CÔNG VIỆC.................................................................................................................2
TIÊU CHUẨN VÀ QUY TẮC THI CÔNG .....................................................................................2
ĐỆ TRÌNH ........................................................................................................................................2
YÊU CẦU CHUNG ..........................................................................................................................2
ĐỆ TRÌNH SỐ LIỆU.........................................................................................................................3
TÀI LIỆU NHÀ THẦU .....................................................................................................................3
MẪU .................................................................................................................................................3
CHẤT LƯỢNG.................................................................................................................................4
CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG – KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG .........................................................4
KIỂM TRA........................................................................................................................................4
BẢO HÀNH......................................................................................................................................4

2
3
4
5

VẬT TƯ ..............................................................................................................................5
LẮP ĐẶT ............................................................................................................................5
THỬ NGHIỆM....................................................................................................................5
THỐNG KÊ THIẾT BỊ VỆ SINH.......................................................................................6

U

U

U

12 Tháng 06 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 23: Thiết Bị Vệ Sinh
Trang 1/8Công Ty Thiềt kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

1 TỔNG QUAN
1.1

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

a) Trừ khi có quy định khác, công việc bao gồm việc cung cấp và lắp đặt toàn bộ các
thiết bị vệ sinh và phụ kiện, bao gồm nhưng không hạn chế những thiết bị vật tư sau:
1.
2.
3.
4.

Bồn tắm, khay tắm sen, bồn rửa, bao gồm phụ kiện lắp đặt thoát xả.
Bồn rửa chén, bao gồm phụ kiện lắp đặt thoát xả.
Bồn tiểu và bồn cầu bao gồm bồn ngồi, két nước xả và các phụ kiện;
Vòi ống bao gồm vòi nước, đầu vòi sen và ống mềm, van, van xả tự động và các
vật tư khác tương tự;

b) Tham khảo các bản vẽ và hồ sơ thầu để biết các vị trí và khối lượng chính xác
1.2

TIÊU CHUẨN VÀ QUY TẮC THI CÔNG

a) Trừ phi có quy định khác, mọi công tác thi công theo quy định tại chương này phải
thực hiện theo quy định của Tiêu chuẩn Anh và Quy tắc thi công, cùng các quy định
sửa đổi hiện hành tại thời điểm mời thầu.
b) Mọi công tác thi công phải được thực hiện theo đúng quy định kỹ thuật của công tác
cấp nước và thoát nước theo hợp đồng này.
1.3
1.3.1

ĐỆ TRÌNH
YÊU CẦU CHUNG

a) Đệ trình cho Giám đốc công trình kiểm tra và phê duyệt những tài liệu, catalô sản
phẩm của Nhà sản xuất, các chứng chỉ kiểm tra, phương pháp thi công, mẫu vật tư và
bản vẽ thi công, bảng panô trình bày tất cả các mẫu và nguyên mẫu các loại vật tư và
thiết bị liên quan.
b) Quy mô thông tin và mẫu vật tư cung cấp phải phù hợp và đủ để trình bày được là hệ
thống và vật tư đề nghị phù hợp với quy định của hợp đồng. Tuy nhiên, Giám đốc
công trình có thể yêu cầu Nhà thầu cung cấp thêm những thông tin tài liệu bổ sung để
chứng minh thêm hiệu suất của hệ thống đề nghị hay vật tư sử dụng.
c) Mọi đệ trình phải thực hiện bằng ngôn ngữ tiếng Anh.
d) Các tài liệu đệ trình lớn hơn khổ A3 phải đệ trình 3 bộ.
e) Khi chưa có xác nhận của Giám đốc công trình chấp thuận không ý kiến phản đối các
thông tin tài liệu cung cấp, mẫu và các bảng panô mẫu vật tư hay nguyên mẫu, không
được tiến hành đặt hàng các vật tư quy mô lớn hay hệ thống lắp đặt. Nhà thầu có
trách nhiệm hoàn toàn về việc đặt hàng theo yêu cầu, phù hợp với tiến độ thi công
chung.
f) Khi Giám đốc công trình yêu cầu Nhà thầu đệ trình nguyên mẫu, Nhà thầu chịu hoàn
toàn trách nhiệm về mọi hậu quả do chậm trể đệ trình mẫu do cần phải tính thời gian
thích hợp để đánh giá và duyệt mẫu, hay do không chấp thuận mẫu đệ trình vì không
phù hợp với quy định của hợp đồng.
12 Tháng 06 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 23: Thiết Bị Vệ Sinh
Trang 2/8


Công Ty Thiềt kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

g) Không chấp nhận mọi khiếu nại yêu cầu thêm thời gian hay chi phí phát sinh do chậm
trể đệ trình mẫu.
h) Thời gian quy định đánh giá mỗi đệ trình là mười lăm (15) ngày làm việc.
1.3.2

ĐỆ TRÌNH SỐ LIỆU

a) Trước khi tiến hành việc đặt hàng mọi vật tư quy mô lớn và hệ thống, phải yêu cầu
các nhà cung cấp vật tư cung cấp và đệ trình bằng văn bản những hồ sơ sau, trừ khi
có yêu cầu khác của Giám đốc công trình:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Ca-ta-lô sản phẩm của nhà sản xuất
Bản chứng minh kinh nghiệm của Nhà cung cấp trong lãnh vực công tác liên quan.
Khả năng sản xuất chủng loại vật tư yêu cầu, kích thước và khối lượng.
Nguồn cung cấp
Thời gian bắt đầu và hoàn thành việc vận chuyển hàng đến công trường
Thuyết minh kỹ thuật,
Bản vẽ và chi tiết theo Tiêu chuẩn
Tài liệu hướng dẫn lắp đặt,
Báo cáo kiểm tra có chứng nhận của đơn vị kiểm tra độc lập là phù hợp với chỉ
tiêu kiểm tra quy định / với thuyết minh kỹ thuật này,
10. Tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo trì bảo dưỡng.
1.3.3

TÀI LIỆU NHÀ THẦU

a) Trước khi triển khai thi công, Nhà thầu phải yêu cầu các nhà cung cấp/ hay các nhà
thầu cung cấp và đệ trình bằng văn bản những yêu cầu sau:
1. Chấp thuận nhà thầu lắp đặt: nếu công tác lắp đặt không do Nhà sản xuất thực
hiện, và nếu nhà sản xuất chỉ bảo hành khi chấp thuận nhà thầu lắp đặt, phải có
văn bản chấp thuận của Nhà sản xuất về nhà thầu thi công, bao gồm xác nhận là
nhà thầu thi công có kinh nghiệm cho loại công tác thi công này
2. Chấp thuận lớp nền: biên bản của nhà thầu thi công xác nhận là kết cấu tòa nhà/
lớp nền đạt yêu cầu cho việc sơn phun.
1.3.4

MẪU

a) Trước khi tiến hành đặt hàng các vật tư với quy mô lớn hay hệ thống, phải cung cấp
mẫu cho :
1. Mỗi loại thiết bị và vật tư quy định, kể cả mẫu các phụ kiện
b) Số lượng mẫu: một mẫu cho mỗi loại
c) Đánh dấu mỗi mẫu để nhận dạng, nêu tên nhãn hàng và tên sản phẩm, mã hảng của
nhà sản xuất, ngày sản xuất và các định dạng khác tương tự.
d) Vật tư sử dụng cho thi công phải phù hợp với mẫu đã duyệt, hay trong cùng chủng
loại với mẫu đã duyệt, theo quy định của Giám đốc sản xuất, nếu không các vật tư sẽ
không được đưa vào sử dụng.
e) Giữ các mẫu đã duyệt trong tình trạng tốt trên công trường cho đến khi hoàn thành
công tác thi công.
12 Tháng 06 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 23: Thiết Bị Vệ Sinh
Trang 3/8


Công Ty Thiềt kế
Archetype Vietnam

1.4

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

CHẤT LƯỢNG

1.4.1

CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG – KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

a) Trước khi triển khai thi công phải đệ trình Giám đốc công trình duyệt bản giới thiệu
mỗi hệ thống quản lý chất lượng, đặc biệt theo quy định sau:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Các tiêu chuẩn hiện hành;
Khi Tiêu chuẩn đưa ra phân loại đánh giá, cấp phân loại áp dụng;
Phạm vi và lãnh vực áp dụng
Nhân sự tham gia thi công và trách nhiệm thi công;
Kế hoạch kiểm tra (ITPs)
Các quy trình khác nhau theo yêu cầu Tiêu chuẩn, bao gồm quy trình kiểm tra
quản lý, kiểm tra hợp đồng, kiểm tra thiết kế và tài liệu, kiểm tra quy trình thi công,
kiểm tra và thử nghiệm, v.v…;
7. Các thông tin liên quan khác.

1.4.2

KIỂM TRA

a) Thông báo cho Giám đốc công trình lịch kiểm tra tại các thời điểm sau:
1. Gắn kết vào kết cấu tòa nhà sẽ bị che khuất khi hoàn thiện: kiểm tra ngay trước
khi bị che khuất.
2. Kết nối vào hệ thống kỹ thuật sẽ bị che khuất khi hoàn thiện: kiểm tra ngay trước
khi bị che khuất.
3. Các thiết bị vệ sinh khác có quy định phải được kiểm tra theo quy định kỹ thuật
của công tác cấp nước và thoát nước theo hợp đồng này, kiểm tra và các thời
điểm quy định.
b) Khi các hạng mục thi công theo giai đoạn hay tuần tự trong suốt quá trình thi công dự
án, công tác nghiệm thu kiểm tra sẽ thực hiện theo giai đoạn hay khu vực.
c) Tối thiểu thông báo trước: 3 ngày làm việc.
1.5

BẢO HÀNH

a) Nhà thầu cần đệ trình các giấy chứng nhận bảo hành cho các vật tư, tay nghề thi
công và tính năng của (các) hệ thống đề xuất cho Giám đốc công trình xem xét.
b) Giấy bảo hành phải bảo đảm rằng toàn bộ (các) hệ thống bao gồm vật tư, kết cấu,
công tác lắp đặt, tay nghề thi công và tính năng sẽ hoạt động bình thường và đúng
chức năng tuân theo các yêu cầu trong hợp đồng với thời gian bảo hành tối thiểu là
NĂM (5) năm kể từ ngày hoàn thành thực tế các công tác chính trong hợp đồng theo
sự chứng nhận của Giám đốc công trình.
c) Giấy bảo hành cũng phải đảm bảo rằng mọi vật tư, kết cấu, cấu trúc, tay nghề thi
công bị phát hiện bị lỗi trong thời gian bảo hành phải được Nhà thầu hoàn thiện lại
bằng chi phí của Nhà thầu đạt mức độ hài lòng của Giám đốc công trình.
d) Trước khi được sự xác nhận đồng ý của Giám đốc công trình về hình thức và nội
dung của giấy bảo hành đệ trình, Nhà thầu không được tiến hành đặt mua số lượng
lớn vật tư và hệ thống nào.
12 Tháng 06 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 23: Thiết Bị Vệ Sinh
Trang 4/8


Công Ty Thiềt kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

e) Nhà thầu là người duy nhất chịu trách nhiệm để đảm bảo rằng các vật tư hoặc hệ
thống có thể được đặt mua theo kế hoạch tổng thể của Nhà thầu. Không giải quyết
bất kỳ thời gian phụ trội hay bất cứ chi phí phát sinh nào sinh ra do việc đệ trình chậm
trễ văn bản bảo hành đạt yêu cầu.
f) Việc hoàn trả khoản tiền giữ lại vào thời điểm hoàn thành thực tế còn tùy thuộc vào
việc đệ trình 1 giấy bảo hành hợp lệ.
2 VẬT TƯ
a) Thiết bị vệ sinh và phụ kiện phải được cung cấp theo đúng quy định của tài liệu thuyết
minh kỹ thuật của công tác thi công cấp thoát nước của hợp đồng này.
b) Nhà thầu được xem như đã bao gồm trong giá dự thầu của họ tất cả các phụ kiện và
phụ tùng cần thiết để lắp đặt toàn bộ hệ thống cấp nước và thoát nước có khả năng
sử dụng đạt yêu cầu của Cơ quan có chức năng và Giám đốc công trình.
3 LẮP ĐẶT
a) Tất cả các thiết bị vệ sinh và các phụ kiện phải được lắp đặt theo đúng Tiêu chí kỹ
thuật của nhà sản xuất và tiêu chí kỹ thuật của hệ thống cấp nước và thoát nước theo
Hợp đồng này
b) Trước khi chuyển giao đến công trường, tất cả các thiết bị vệ sinh và phụ kiện phải
được bao gói đầy đủ để bảo vệ trong quá trình bốc dỡ và lắp đặt.
c) Tất cả vật tư và phụ kiện phải được chuyển giao đến công trường không có hư hỏng.
Lập kế hoạch chuyển giao đến công trường vào thởi điểm muộn nhất có thể để giảm
thời gian lưu kho lâu vật tư và phụ kiện có thể bị rủi ro hư hỏng.
d) Lưu kho trên công trường phải được xác định rõ. Khu vực kho phải được bảo vệ
chống bụi, nước, bẩn vả các vật rơi.
e) Tại khu vực kho, chiều cao các kiện hàng chồng lên phải được Giám đốc công trình
chấp thuận.
f) Thiết bị vệ sinh và phụ kiện đã lắp đặt phải được che chắn chống các tia hàn bắn vào,
vữa rơi và keo dán rơi dính, vết sơn và các vật tư rơi vãi khác. Các vết bẩn rơi vãi này
phải được dọn sạch hết ngay.
g) Nhà thầu thi công phải bảo vệ toàn bộ các thiết bị và phụ kiện đã lắp đặt theo hợp
đồng này cho đến khi Hợp đồng chính hoàn thành thực tế hay đến thời điểm khác mà
Giám đốc công trình chỉ định. Phương án bảo vệ phải được sự chấp thuận của Giám
đốc công trình và nếu Giám đốc công trình đánh giá là chưa đủ sẽ chỉ định các biện
pháp bảo vệ khác với chi phí của Nhà thầu.
4 THỬ NGHIỆM
a) Nhà thầu phải đệ trình phương pháp thử nghiệm đề xuất 1 tháng trước khi hoàn thành
công tác lắp đặt cho Giám đốc công trình kiểm tra phương pháp đề nghị. Nhà thầu
phải đề nghị ít nhất một phương pháp thử đáng tin cậy và thông dụng để chứng minh
tính hiệu quả của hệ thống lắp đặt hay vật liệu phù hợp với yêu cầu của hợp đồng.
12 Tháng 06 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 23: Thiết Bị Vệ Sinh
Trang 5/8


Công Ty Thiềt kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

b) Giám đốc công trình có thể điều chỉnh, hay loại bỏ mọi phương pháp thử do nhà thầu
đề nghị và yêu cầu nhà thầu thực hiện các thử nghiệm bổ sung với chi phí của nhà
thầu nếu những đề xuất của nhà thầu không được chấp thuận.
c) Nhà thầu phải sắp xếp chuẩn bị công tác thử nghiệm tại công trường và mời đại diện
của Giám đốc công trình chứng kiến cuộc thử nghiệm. Mỗi lần thử phải ghi chép lại và
đệ trình cùng với hình ảnh thành một báo cáo thử nghiệm trong vòng 1 tuần sau khi
thử nghiệm gửi đến Giám đốc công trình để lưu giữ.
5 THỐNG KÊ THIẾT BỊ VỆ SINH
Thiết bị

Mã thiết bị

Nhà cung cấp

Thiết bị nhà bếp
Vòi nước
Bồn rửa chén

CT289A
TEKADUR 11/2 B 1D

Cotto – Thailand
TEKA

Thiết bị phòng tắm điển hình
Bồn rửa
C0002 Neo
Bồn cầu
C 1150
Bồn cầu cho phòng
C1026
tắm chính
Vòi nước
CT542 AY
Vòi sen
CT992K#WH
Bộ tắm sen
Đầu Mixer – CT334 A
Trục – CT700(H) với
khay xà bông
Đầu sen – S21

Chọn lựa

Cotto – Thailand
Cotto – Thailand
Cotto – Thailand

Ưu tiên
Ưu tiên
Ưu tiên

Cotto – Thailand
Cotto – Thailand
Cotto – Thailand
Cotto – Thailand
Cotto – Thailand

Ưu tiên
Ưu tiên
Ưu tiên

Thiết bị phòng tắm căn hộ Penthouse và căn hộ hai tầng Duplex
Phòng tắm căn hộ
Bồn rửa
Toto Vietnam Co., Ltd
Penthouse điển hình CUBE
Phòng tắm căn hộ
LW 523J
hai tầng Duplex điển KT: 430x430(mm)
Màu : trắng
hình
Phòng trang điểm
Phòng tắm chính
Bồn rửa
Toto Vietnam Co., Ltd
CUBE
căn hộ Penthouse
Phòng tắm căn hộ
LW 316 CJ
KT: 650x650(mm)
Duplex suite
Màu : trắng
Phòng tắm chính
Bồn rửa
Toto Vietnam Co., Ltd
Excelsior “Zen”
căn hộ Duplex
LW 312 CB
KT: 600x460(mm)
Màu : trắng
Phòng tắm phòng
Bồn rửa
INAX – Giang Vo
L-280 V
gia nhân
Sanitary Ware Co., Ltd
KT: 400x320(mm)
Màu : trắng

12 Tháng 06 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Ưu tiên

Ưu tiên

Ưu tiên

Ưu tiên

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 23: Thiết Bị Vệ Sinh
Trang 6/8


Công Ty Thiềt kế
Archetype Vietnam
Phòng tắm căn hộ
Penthouse điển hình
Phòng tắm chính
căn hộ Penthouse
Phòng tắm căn hộ
Duplex điển hình
Phòng tắm căn hộ
Duplex Suite
Phòng trang điểm
Phòng tắm gia nhân
Phòng tắm chính
căn hộ Duplex
Phòng tắm căn hộ
Penthouse điển hình
Phòng tắm căn hộ
Duplex điển hình
Phòng trang điểm
Phòng tắm chính
căn hộ Penthouse
Phòng tắm căn hộ
Duplex Suite
Phòng tắm gia nhân
Phòng tắm căn hộ
Penthouse điển hình
Phòng tắm căn hộ
Duplex điển hình
Phòng tắm căn hộ
Duplex Suite
Phòng tắm chính
căn hộ Penthouse

Phòng tắm chính
căn hộ Duplex

Phòng tắm gia nhân
Phòng tắm căn hộ
Duplex điển hình
Phòng tắm căn hộ
Duplex Suite
Phòng tắm chính
căn hộ Penthouse
Phòng tắm chính
căn hộ Duplex

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a
Bồn cầu
NEOREST
CS991TU/TCF9911A

Toto Vietnam Co., Ltd

Ưu tiên

Bồn cầu
C – 711 VN
Bồn cầu
Excelsior “Zen”
CW 310 B
Vòi nước
EGO
TX118 LES

INAX – Giang Vo
Sanitary Ware Co., Ltd
Toto Vietnam Co., Ltd

Ưu tiên

Toto Vietnam Co., Ltd

Ưu tiên

Vòi nước
EGO
TX115 LES

Toto Vietnam Co., Ltd

Ưu tiên

Vòi nước
LFV – 502 S
Bộ tắm sen
EGO
Mixer – TX 445 SES
Column – TX 721 AES

INAX – Giang Vo
Sanitary Ware Co., Ltd
Toto Vietnam Co., Ltd

Ưu tiên

Bộ tắm sen
EGO
Đầu sen – TX 465 SES
Đầu Mixer – TX 469
SES
Vòi nước – TX 441 SE
Bộ tắm sen
Excelsior “Zen”
Đầu sen – DB 118 C
Mixer – DB 211
Vòi nước – DB 117
Bộ tắm sen
BFV – 503 S
Bồn tắm
FBY 1500 HPE
1533x920(mm)

Toto Vietnam Co., Ltd

Ưu tiên

Toto Vietnam Co., Ltd

Ưu tiên

INAX – Giang Vo
Sanitary Ware Co., Ltd
Toto Vietnam Co., Ltd

Ưu tiên

Toto Vietnam Co., Ltd

Ưu tiên

Toto Vietnam Co., Ltd

Ưu tiên

Bồn tắm
FBY 1710 CPE
1700x750(mm)
Bồn tắm
Excelsior “Zen”
FBY 1890 NPE
1890x920(mm)

12 Tháng 06 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Ưu tiên

Ưu tiên

Ưu tiên

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 23: Thiết Bị Vệ Sinh
Trang 7/8


Công Ty Thiềt kế
Archetype Vietnam
Phòng tắm căn hộ
Duplex điển hình
Phòng tắm căn hộ
Duplex Suite
Phòng tắm chính
căn hộ Penthouse
Phòng tắm chính
căn hộ Duplex

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a
Vòi nóng lạnh Mixer
EGO
Mixer – TX 445 SES
Shower Column – TX
721 AES
Vòi nóng lạnh Mixer
EGO
TX 448 SES
Vòi nóng lạnh Mixer
Excelsior “Zen”
DB 210 C

Toto Vietnam Co., Ltd

Ưu tiên

Toto Vietnam Co., Ltd

Ưu tiên

Toto Vietnam Co., Ltd

Ưu tiên

***

12 Tháng 06 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 23: Thiết Bị Vệ Sinh
Trang 8/8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×