Tải bản đầy đủ

21 cong ngan trieu

Công Ty Thiềt kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

CHƯƠNG 21 : CỔNG NGĂN TRIỀU

1

TỔNG QUAN......................................................................................................................2

1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4

1.5
1.6
1.6.1
1.6.2

NỘI DUNG CÔNG VIỆC.................................................................................................................2
TIÊU CHUẨN VÀ QUY TẮC THI CÔNG .....................................................................................2
YÊU CẦU CHUYÊN MÔN .............................................................................................................2
NHÀ SẢN XUẤT..............................................................................................................................2
LẮP ĐẶT ..........................................................................................................................................2
ĐỆ TRÌNH ........................................................................................................................................2
YÊU CẦU CHUNG ..........................................................................................................................2
ĐỆ TRÌNH SỐ LIỆU.........................................................................................................................3
TÀI LIỆU NHÀ THẦU .....................................................................................................................3
BẢN VẼ THI CÔNG.........................................................................................................................4
BẢO HÀNH......................................................................................................................................4
CHẤT LƯỢNG.................................................................................................................................5
CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG – KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG .........................................................5
KIỂM TRA........................................................................................................................................5

2

SẢN PHẨM VÀ VẬT LIỆU...............................................................................................5

2.1
2.2
2.3
2.4

SẢN PHẨM ......................................................................................................................................5
THÀNH PHẦN SẢN PHẨM............................................................................................................6
MATERIALS ....................................................................................................................................6
THIẾT KẾ.........................................................................................................................................6

3

THI CÔNG ..........................................................................................................................6

3.1
3.2


3.3

LẮP ĐẶT ..........................................................................................................................................6
THỬ NGHIỆM .................................................................................................................................7
HUẤN LUYỆN ĐÀO TẠO ..............................................................................................................7

U

U

U

29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 21: Cổng Ngăn Triều
Trang 1/7


Công Ty Thiềt kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

1 TỔNG QUAN
1.1

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

a) Quy định tại chương này:
1. Cung cấp và lắp đặt bộ cổng ngăn triều được gia công và lắp ghép tại nhà xưởng,
lọai tháo lắp, theo mô-đun, tại lối vào bãi đậu xe và ram dốc xe ra, bao gồm các
phụ kiện cần thiết và hệ thống neo kềt, vữa trát, hoàn thiện, vệ sinh, thử nghiệm
và các công tác tương tự.
2. Cung cấp và lắp đặt nhà kho.
b) Các chương liên quan:
1. Chương 05: Trát vữa và lát gạch.
2. Chương 16: Công tác kim lọai.
3. Kết cấu thép
c) Quy định tại các chương khác:
1 Công tác bê tông: do Nhà thầu Chính thi công kết cấu tòa nhà.
1.2

TIÊU CHUẨN VÀ QUY TẮC THI CÔNG

a) Trừ phi có quy định khác, công tác thi công xây gạch phải thực hiện theo quy định và
hướng dẫn của:
1.
2.
3.
4.
5.
1.3

Tiêu chuẩn gia công và thử nghiệm DIN 19569-4
Tiết diện thép : EN 10027
Mạ kẽm nhúng nóng : ISO 1461: 1999
Nhôm xừ lý nhiệt : BS 1474
Tịết diện Thép không gì : EN 10088
YÊU CẦU CHUYÊN MÔN

1.3.1

NHÀ SẢN XUẤT

a) Nhà sản xuất cổng ngăn triều phải chứng minh có kinh nghiệm tối thiểu năm (05) năm
trong công tác thiết kế và gai công cả hai hạng mục là cổng ngăn triều và đệm lắp
cổng ngăn triều theo chủng loại quy định.
1.3.2

LẮP ĐẶT

a) Công tác lắp đặt cổng ngăn triều phải được thực hiện bởi:
1. Do nhà thầu phụ có kinh nghiệm thi công hạng mục này và được nhà sản xuất
cổng ngăn triều chấp thuận.
2. Dưới sự giám sát tại công trường của nhà sản xuất cổng ngăn triều.
1.4
1.4.1

ĐỆ TRÌNH
YÊU CẦU CHUNG

a) Đệ trình cho Giám đốc công trình kiểm tra và phê duyệt những tài liệu, catalô sản
phẩm của Nhà sản xuất, các chứng chỉ kiểm tra, phương pháp thi công, mẫu vật tư và
29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 21: Cổng Ngăn Triều
Trang 2/7


Công Ty Thiềt kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

bản vẽ thi công, bảng panô trình bày tất cả các mẫu và nguyên mẫu các loại vật tư và
thíết bị liên quan.
b) Quy mô thông tin và mẫu vật tư cung cấp phải phù hợp và đủ để trình bày được là hệ
thống và vật tư đề nghị phù hợp với quy định của hợp đồng. Tuy nhiên, Giám đốc
công trình có thể yêu cầu Nhà thầu cung cấp thêm những thông tin tài liệu bổ sung để
chứng minh hiệu suất của hệ thống đề nghị hay vật tư sử dụng.
c) Mọi đệ trình phải thực hiện bằng ngôn ngữ tiếng Anh.
d) Các tài liệu đệ trình lớn hơn khổ A3 phải đệ trình 3 bộ.
e) Khi chưa có xác nhận của Giám đốc công trình chấp thuận không ý kiến phản đối các
thông tin tài liệu cung cấp, mẫu và các bảng panô mẫu vật tư hay nguyên mẫu, không
được tiến hành đặt hàng các vật tư quy mô lớn hay hệ thống lắp đặt. Nhà thầu có
trách nhiệm hòan tòan về việc đặt hàng theo yêu cầu, phù hợp với tiến độ thi công
chung.
f) Khi Giám đốc công trình yêu cầu Nhà thầu đệ trình nguyên mẫu, Nhà thầu chịu hòan
toàn trách nhiệm về mọi hậu quả do chậm trể đệ trình mẫu do cần phải tính thời gian
thích hợp để đánh giá và duyệt mẫu, hay do không chấp thuận mẫu đệ trình vỉ không
phù hợp với quy định của hợp đồng.
g) Không chấp nhận mọi khiếu nại yêu cầu thêm thời gian hay chi phí phát sinh do chậm
trể đệ trình mẫu.
h) Thời gian quy định đánh giá mỗi đệ trình là mười lăm (15) ngày làm việc.
1.4.2

ĐỆ TRÌNH SỐ LIỆU

a) Trước khi tiến hành việc đặt hàng mọi vật tư quy mô lớn và hệ thống, phải yêu cầu
các nhà cung cấp vật tư cung cấp và đệ trình bằng văn bản những hồ sơ sau, trừ khi
có yêu cầu khác của Giám đốc công trình:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Bản chứng minh kinh nghiệm của Nhà cung cấp trong lãnh vực công tác liên quan.
Khả năng sản xuất chủng loại vật tư yêu cầu, kích thước và khối lượng.
Thời gian bắt đầu và hoàn thành việc vận chuyển hàng đến công trường
Thuyết minh kỹ thuật,
Bản vẽ và chi tiết theo Tiêu chuẩn
Tài liệu hướng dẫn lắp đặt
Đệ trình các bản tính kết cấu đã được Kỹ sư có chuyên môn chấp thuận, để kiểm
tra khả năng cổng ngăn triều chịu được áp lực tải thiết kế.
8. Báo cáo kiểm tra có chứng nhận của đơn vị kiểm tra độc lập là phù hợp với chỉ
tiêu kiểm tra quy định / với thuyết minh kỹ thuật này,
9. Tài liệu hướng dẫn vận hành, bảo trì bảo dưỡng.

1.4.3

TÀI LIỆU NHÀ THẦU

a) Trước khi triển khai thi công, Nhà thầu phải yêu cầu các nhà sản xuất/ nhà cung cấp/
nhà thầu lắp đặt cung cấp và đệ trình bằng văn bản những yêu cầu sau:
1. Chấp thuận nhả thầu lắp đặt: nếu công tác lắp đặt không do Nhà sản xuất thực
hiện, và nếu nhà sản xuất chỉ bảo hành khi chấp thuận nhà thầu lắp đặt, phải có
văn bản chấp thuận của Nhà sản xuất về nhà thầu thi công, bao gồm xác nhận là
nhà thầu thi công có kinh nghiệm cho loại công tác thi công này
29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 21: Cổng Ngăn Triều
Trang 3/7


Công Ty Thiềt kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

2. Chấp thuận lớp nền: biên bản của nhà thầu thi công xác nhận là kết cấu tòa nhà/
lớp nền đạt yêu cầu cho việc sơn phun.
1.4.4

BẢN VẼ THI CÔNG

a) Khi theo hợp đồng, Nhà thầu phải cung cấp các bản vẽ thi công, bộ bản vẽ thi công
phải bao gồm bản vẽ, sơ đồ, minh họa, kế họach, biểu đồ thi công, và các tài liệu
khác do Nhà thầu phụ, nhà cung cấp hay nhà phân phối minh họa trình bày một số
hạng mục công.
b) Bản vẽ thi công phải thể hiện các chi tiết liên quan đến mỗi cụm lắp đặt, các thành
phần hay kết nối, cùng các thông tin liên quan đến sản xuất, xử lý bề mặt và lắp đặt,
bao gồm những điều sau:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mã hiệu.
Bản vẽ kích thước, mặt đứng và mặt cắt
Nối liên kết và neo kết
Danh mục các chi tiết cấu kiện
Quy trình cần thiết cho công tác lắp ráp tại xưởng và tại công trường
Bốc dỡ và các điểm nối đỡ cho công tác bốc dỡ và vận chuyển.
Hệ thống giằng đỡ tạm, nếu có yêu cầu, cho công tác giằng đỡ và vận chuyển.
Quy trình lắp đặt, kể cả hệ thống giằng đỡ tạm.

c) Mọi bản vẽ thi công đệ trình không đóng dấu kiểm tra và xác nhận của Nhà thầu, và
mọi bản vẽ thi công mà theo đánh giá của Giám đốc công trình là không đầy đủ, nhiều
lỗi, hay chưa kiểm tra hay chỉ kiểm tra sơ sài, Giám đốc công trình sẽ trả lại không
kiểm tra để đệ trình lại.
d) Mọi bản vẽ mà Giám đốc công trình đã trả lại phải được hiệu chỉnh và đệ trình lại
trước khi tiến hành gia công, và sẽ không là lý do khiếu nại xin gia hạn thời gian hay
chi phí phát sinh.
e) Bản vẽ thi công đệ trình rỏ, dể nhận dạng, theo trình tự để không gây chậm trể trong
thi công. Khổ bản vẽ đệ trình phải tương ứng với quy định của hợp đồng.
f) Không triển khai gia công cho đến khi bản vẽ thi công liên quan được phê duyệt.
1.5

BẢO HÀNH

a) Nhà thầu cần đệ trình các giấy chứng nhận bảo hành cho các vật tư, tay nghề thi
công và tính năng của (các) hệ thống đề xuất cho Giám đốc công trình xem xét.
b) Giấy bảo hành phải bảo đảm rằng toàn bộ (các) hệ thống bao gồm vật tư, kết cấu,
công tác lắp đặt, tay nghề thi công và tính năng sẽ hoạt động bình thường và đúng
chức năng tuân theo các yêu cầu trong hợp đồng với thời gian bảo hành tối thiểu là
NĂM (5) năm kể từ ngày hoàn thành thực tế các công tác chính trong hợp đồng theo
sự chứng nhận của Giám đốc công trình.
c) Giấy bảo hành cũng phải đảm bảo rằng mọi vật tư, kết cấu, cấu trúc, tay nghề thi
công bị phát hiện bị lỗi trong thời gian bảo hành phải được Nhà thầu hoàn thiện lại
bằng chi phí của Nhà thầu đạt mức độ hài lòng của Giám đốc công trình.
d) Trước khi được sự xác nhận đồng ý của Giám đốc công trình về hình thức và nội
dung của giấy bảo hành đệ trình, Nhà thầu không được tiến hành đặt mua số lượng
lớn vật tư và hệ thống nào. Nhà thầu là người duy nhất chịu trách nhiệm để đảm bảo
rằng các vật tư hoặc hệ thống có thể được đặt mua theo kế hoạch tổng thể của Nhà
29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 21: Cổng Ngăn Triều
Trang 4/7


Công Ty Thiềt kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

thầu. Không giải quyết bất kỳ thời gian phụ trội hay bất cứ chi phí phát sinh nào sinh
ra do việc đệ trình chậm trễ văn bản bảo hành đạt yêu cầu.
e) Việc hoàn trả khoản tiền giữ lại vào thời điểm hoàn thành thực tế còn tùy thuộc vào
việc đệ trình 1 giấy bảo hành hợp lệ.
1.6

CHẤT LƯỢNG

1.6.1

CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG – KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

a) Chương trình quản lý chất lượng phải được đăng ký theo ISO 9001-2000.
b) Trước khi triển khai thi công phải đệ trình Giám đốc công trình duyệt bản giới thiệu
mỗi hệ thống quản lý chất lượng, đặc biệt theo quy định sau:
1.
2.
3.
4.

Các tiêu chuẩn hiện hành;
Nhân sự tham gia thi công và trách nhiệm thi công;
Kế hoạch kiểm tra (ITPs)
Các quy trình khác nhau theo yêu cầu Tiêu chuẩn, bao gồm quy trình kiểm tra
quản lý, kiểm tra hợp đồng, kiểm tra thiết kế và tài liệu, kiểm tra quy trình thi công,
kiểm tra và thử nghiệm, v.v…;
5. Các thông tin liên quan khác.

1.6.2

KIỂM TRA

a) Thông báo cho Giám đốc công trình lịch kiểm tra tại các thời điểm sau:
1. Vật tư và sản phẩm khi vận chuyển đến công trường,
2. Kết cấu xây dựng trước khi lắp đặt
3. Toàn bộ hệ thống đã lắp đặt
b) Khi các hạng mục thi công theo giai đoạn hay tuần tự trong suốt quá trình thi công dự
án, công tác nghiệm thu kiểm tra sẽ thực hiện theo giai đoạn hay khu vực.
c) Tối thiểu thông báo trước: 3 ngày làm việc.
2 SẢN PHẨM VÀ VẬT LIỆU
2.1

SẢN PHẨM

a) Trừ khi có quy định khác, mọi hệ thống và sản phẩm dưới đây phải được Nhà thầu đề
xuất cho dự án này. Tuy nhiên, Nhà thầu có thể đệ trình sản phẩm hoặc hệ thống
tương đương cho Giám đốc công trình chấp thuận như là phương án chọn lựa cho
hạng mục sau:
1. Cổng ngăn triều phải là lọai chắn bảo vệ khỏi triều cường, loại tháo lắp được, sản
xuất bới Công ty TNHH Flood Control, Torrington House, new bridge, Gunnislake,
Cornwall PL18 9LH, tel: +34 1822 832385, fax: +34 1822 833401
sales@floodcontrol.co.uk, www.floodcontrol.co.uk.
2. Nhà kho phải là loại nhà tường xây sản xuất bời Công ty TNHH Flood Control.
b) Nhà thầu phải dự phòng để đảm bảo rằng tất cả công tác đặt mua và giao hàng cần
thiết phải được tiến hành phù hợp với kế hoạch tổng thể của Nhà thầu.

29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 21: Cổng Ngăn Triều
Trang 5/7


Công Ty Thiềt kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

c) Giám đốc dự án sẽ không giải quyết bất cứ khiếu nại về các chi phí phát sinh hoặc gia
hạn thời gian cho việc áp dụng bất cứ phương án chọn lựa nào mà Nhà thầu đề xuất.
d) Bất cứ việc tiết kiệm chi phí như là kết quả chấp thuận của Giám đốc công trình cho các
sản phẩm chọn lựa phải được điều chỉnh phù hợp với các điều kiện trong hợp đồng.
2.2

THÀNH PHẦN SẢN PHẨM
Cung cấp những sản phẩm sau.

a) Hệ thống cổng ngăn triều
1. Thanh chắn đáy gia công tại nhà xưởng, chống trượt khi hòan thiện, với hệ thống
neo đầy đủ cho các giằng đỡ tháo lắp được, thanh nối gắn kết bằng bêtông để ổn
định tải và càc thanh nối hàn vào thép móng.
2. Càc trụ đỡ bằng thép để giảm các thanh giằng bổ sung riêng.
3. Đà nhôm, bao gồm các tay nắm để bốc chuyển trên mỗi đà..
4. Các tầm che bảo vệ chống hư hỏng & các kẹp an toàn để khóa hệ thống vào vị trí.
5. Đệm chống tác động để giảm truyền tải vào các trụ đỡ & móng, gắn kết vào các
đường rãnh gia công sẳn và dể dàng thay thế và được thiết kế chống bùn dính.
6. Các tấm che chống trượt để để lề đường cắt ngang.
b) Nhà kho:
1. Giằng đỡ các đà cổng ngăn triều và trụ đỡ, bao gồm hệ thống khóa và khóa an
toàn.
2. Tủ sắt đựng các phụ kiện bao gồm khóa an toàn.
2.3

MATERIALS

a) Thành phần thép và nhôm phải là loại xây dựng.
b) Thép gia công phải mạ kẽm nhúng nóng.
c) Đệm phải là lọai EPDM (Ethylene Propylene Diene Monomer) chịu được thời tiết và
tia cực tím UV.
2.4

THIẾT KẾ

a) Cổng ngăn triều phải thiết kế với yếu tố an tòan tối thiểu 2:1 dựa trên cường độ cong
oằn của vật tư, và cũng phải cung cấp đệm có hiệu quả đối với cao trình triều thiết kế
nêu trên bản vẽ.
b) Hệ thống phải được thiết kế phù hợp với những lồi lõm của kết cấu móng, bậc và dốc
đến 20°.
c) Hệ thống phải được thiết kế để có thể lắp đặt không cần có cẩu.
d) Phối hợp với nhà thầu chính để xác định vị trí và gắn kết từng thành phần hệ thống
gắn kết.
3 THI CÔNG
3.1

LẮP ĐẶT

a) Lắp đặt cổng ngăn triều theo hướng dẫn của nhà sản xuất và theo bản vẽ thi công đã
được chấp thuận.
29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 21: Cổng Ngăn Triều
Trang 6/7


Công Ty Thiềt kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

b) Khi đã lắp đặt xong, các tấm chắn đáy phải đạt một hòan thiện thật phẳng.
3.2

THỬ NGHIỆM

a) Nhà thầu phải đệ trình phương pháp thử nghiệm đề xuất cho cổng ngăn triều 1 tháng
trước khi hòan thành công tác lắp đặt cho Giám đốc công trình kiểm tra phương pháp
đề nghị. Nhà thầu phải đề nghị ít nhất một phương pháp thử tin cậy và thông dụng để
chứng minh tính hiệu quả của hệ thống lắp đặt hay vật liệu phù hợp với yêu cầu của
hợp đồng.
b) Giám đốc công trình có thể điều chỉnh, hay lọai bỏ mọi phương pháp thử do nhà thầu
đề nghị và yêu cầu nhà thầu thực hiện các thử nghiệm bổ sung với chi phí của nhà
thầu nếu những đề xuất của nhà thầu không được chấp thuận.
c) Nhà thầu phải sắp xếp chuẩn bị công tác thử nghiệm tại công trường và mời đại diện
của Giám đốc công trình chứng kiến cuộc thử nghiệm. Mỗi lần thử phải ghi chép lại và
đệ trình cùng với hình ảnh thành một báo cáo thử nghiệm trong vòng 1 tuần sau khi
thử nghiệm giử đến Giám đốc công trình để lưu giử.
3.3

HUẤN LUYỆN ĐÀO TẠO

a) Trong vòng bốn (4) tuần sau khi hòan tất lắp đặt, Nhà thầu có trách nhiệm huấn luyện
đào tạo nhân sự do Chủ đàu tư chỉ định. Công tác huấn luyện bao gồm việc lắp đặt,
tháo dỡ, lưu kho, bảo trì và bảo dưỡng hệ thống cổng ngăn triều.

***

29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 21: Cổng Ngăn Triều
Trang 7/7Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×