Tải bản đầy đủ

19 go giam toc và dem

Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoan 2 a

CHƯƠNG 19 : GỜ GIẢM TỐC VÀ ĐỆM CHỐNG VA ĐẬP

1
2
3
4
5
6
7

TỔNG QUAN..........................................................................................................................................2
ĐỆ TRÌNH...............................................................................................................................................2
THỬ NGHIỆM ........................................................................................................................................2
BẢO HÀNH.............................................................................................................................................2
PHỤ KIỆN THAY THẾ............................................................................................................................3
VẬT LIỆU ...............................................................................................................................................3

TAY NGHỀ THI CÔNG...........................................................................................................................4
U

29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
Tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 19: Gờ Giảm Tốc và
Đệm Chống Va Đập
Trang 1/4


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoan 2 a

1 TỔNG QUAN
a) Trừ khi có quy định khác, các gò giảm tốc như được thể hiện trên bản vẽ dành cho
khu vực bãi đậu xe phải là sản phẩm chính hãng.
b) Vị trí của các gò giảm tốc bằng cao su tại bãi đậu xe phải tham khảo trên bản vẽ và /
theo Thuyết minh kỹ thuật này.
2 ĐỆ TRÌNH
a) Các catalogue, giấy chứng nhận thử nghiệm của nhà sản xuất, phương pháp lắp đặt,
vật liệu mẫu và các bản vẽ thi công cho tất cả các vật liệu và thiết bị liên quan cần phải
đệ trình cho Giám đốc công trình xem xét hoặc chấp thuận. Mức độ thông tin hoặc các
mẫu mã yêu cầu phải thỏa đáng và đầy đủ để chứng tỏ rằng hệ thống và các vật liệu đề
xuất tuân theo các quy định trong hợp đồng. Tuy nhiên, Giám đốc công trình có quyền
yêu cầu Nhà thầu đệ trình bất cứ các thộng tin bổ sung nào để chứng minh tính chất /
tính năng của hệ thống hoặc các vật liệu đề xuất.
b) Trước khi được sự xác nhận đồng ý của Giám đốc công trình về thộng tin mẫu mã đệ
trình, Nhà thầu không được tiến hành đặt mua số lượng lớn vật tư hoặc hệ thống nào.
Nhà thầu là người duy nhất chịu trách nhiệm để đảm bảo rằng các vật tư hoặc hệ thống
yêu cầu có thể đặt mua theo kế hoạch tổng thể của Nhà thầu. Không giải quyết bất kỳ
thời gian phụ trội hay bất cứ chi phí phát sinh nào do việc đệ trình hồ sơ về hệ thống đạt
yêu cầu nào trễ hạn.
3 THỬ NGHIỆM


a) Nhà thầu cần đệ trình phương pháp thử nghiệm đề xuất 1 tháng trước khi hoàn thành
công tác lắp đặt cho Giám đốc công trình xem xét. Nhà thầu cần đề xuất ít nhất một
phương pháp thử nghiệm thông thường và đáng tin cậy để chứng minh tính năng của
hệ thống lắp đặt hoặc vật liệu phù hợp với yêu cầu trong hợp đồng.
b) Giám đốc công trình có quyền thay đổi hoặc loại bỏ bất cứ thử nghiệm đề xuất nào và
yêu cầu Nhà thầu thực hiện thử nghiệm bổ sung bằng chi phí của Nhà thầu nếu như đề
xuất của Nhà thầu không được chấp thuận.
c) Nhà thầu phải sắp đặt công tác thử nghiệm và mời kỹ sư công trường của Giám đốc
công trình chứng kiến cuộc thử nghiệm. Mỗi cuộc thử nghiệm cần phải được ghi lại và
đệ trình kèm với bản photo biểu mẫu báo cáo thống nhất trong vòng 1 tuần sau cuộc
thử nghiệm để Giám đốc công trình lưu hồ sơ.
4 BẢO HÀNH
a) Nhà thầu cần đệ trình các giấy chứng nhận bảo hành cho các vật liệu, tay nghề thi công
và tính năng của hệ thống đề xuất cho Giám đốc công trình xem xét.
b) Giấy bảo hành sẽ bảo đảm toàn bộ hệ thống bao gồm vật liệu, kết cấu, lắp đặt, tay
nghề thi công và công tác thi công sẽ vận hành chuẩn xác và bình thường phù hợp với
29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
Tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 19: Gờ Giảm Tốc và
Đệm Chống Va Đập
Trang 2/4


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoan 2 a

các quy định trong hợp đồng với thời gian bảo hành tối thiểu là NĂM (05) năm kể từ
ngày hoàn thành thực tế của các công việc trong Bản hợp đồng chính được chứng
nhận bởi Giám đốc dự án.
c) Công việc bảo hành cũng phải đảm bảo rằng bất cứ khiếm khuyết nào của vật liệu, kết
cấu, cấu trúc, tay nghề thi công bị phát hiện trong giai đoạn bảo hành thì phải được Nhà
thầu hoàn thiện bằng chi phí của Nhà thầu đạt mức độ hài lòng của Giám đốc dự án.
d) Trước khi được sự xác nhận đồng ý của Giám đốc dự án về thộng tin mẫu mã đệ trình,
Nhà thầu không được tiến hành đặt mua số lượng lớn vật tư hoặc hệ thống nào. Nhà
thầu là người duy nhất chịu trách nhiệm để đảm bảo rằng các vật tư hoặc hệ thống có
thể đặt mua theo kế hoạch tổng thể của Nhà thầu. Không giải quyết bất kỳ thời gian phụ
trội hay bất cứ chi phí phát sinh nào do việc đệ trình hồ sơ về hệ thống đạt yêu cầu nào
trễ hạn.
e) Việc trả khoản tiền giữ lại vào thời điểm hoàn thành thực tế còn tùy thuộc vào việc đệ
trình 1 giấy bảo hành hợp lệ.
5 PHỤ KIỆN THAY THẾ
a) Trước khi phát hành Giấy chứng nhận hoàn thành công trình, Nhà thầu phải cung cấp
NĂM (05) trụ hãm xung và gò giảm tốc cho mỗi loại và mỗi kiểu.
6 VẬT LIỆU
a) Cái gò giảm tốc được tạo bởi cao su đồng nhất bằng hình dáng modul có thể dể dàng
lắp đặt bằng bu lông neo trát vữa. Cái miếng đệm giảm tốc có thể nhìn thấy được vào
ban đêm với màu đen và vàng. Tổng chiều dài của cái hãm được thể hiện trong các
bản vẽ, và mỗi đơn nguyên các hãm phải có kích thước 425 x 495 x 75 dày cho các
khu vực như bãi đậu xe / đường / lối vào.
b) Trừ khi được nêu khác, bất cứ hệ thống và các sản phẩm dưới đây phải được Nhà thầu
đệ trình cho dự án này. Tuy nhiên, Nhà thầu có thể đệ trình sản phẩm hoặc hệ thống
tương đương cho Giám đốc công trình chấp thuận như là phương án thay thế cho các
hạng mục dưới đây:
1. “STELATEX” hệ thống bảo vệ chống va đập bằng cao su,
2. “BERRY” hệ thống hãm và đệm chống va bằng cao su,
3. “LATHAM” đệm chống va đập và gờ.
c) Nhà thầu phải dự phòng để đảm bảo rằng tất cả các công tác đặt mua và giao hàng cần
thiết phải được tiến hành phù hợp với kế hoạch tổng thể của Nhà thầu.
d) Giám đốc công trình sẽ không giải quyết bất cứ yêu cầu thêm thời gian hay chi phí phát
sinh thêm do việc sử dụng hệ thống/ sản phẩm thay thế theo đề xuất của Nhà thầu.
e) Mọi khoản tiết kiệm chi phí như là kết quả chấp thuận của Giám đốc công trình cho việc
sử dụng hệ thống/ sản phẩm thay thế sẽ được điều chỉnh phù hợp với các điều kiện
trong hợp đồng.
29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
Tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 19: Gờ Giảm Tốc và
Đệm Chống Va Đập
Trang 3/4


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoan 2 a

7 TAY NGHỀ THI CÔNG
a) Các neo xây kim loại cùng với các bu lông và gioăng kích thước đề xuất bởi nhà sản
xuất sẽ dùng để sữa chữa cái hãm tốc độ. Khoảng cách của bu lông neo phải theo
hướng dẫn của nhà sản xuất.
b) Trừ khi có quy định khác trên bản vẽ, Nhà thầu phải cung cấp cái hãm tốc độ với
khoảng cách 50m tại khu vực đường vào / ra của khu vực đậu xe và các đường vào.

***

29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
Tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 19: Gờ Giảm Tốc và
Đệm Chống Va Đập
Trang 4/4Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×