Tải bản đầy đủ

18 cong tac son phun

Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

CHƯƠNG 18 : CÔNG TÁC SƠN PHUN

1

TỔNG QUAN......................................................................................................................2

1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.4
1.4.1

1.4.2
1.5

NỘI DUNG CÔNG VIỆC.................................................................................................................2
TIÊU CHUẨN VÀ QUY TẮC THI CÔNG .....................................................................................2
ĐỆ TRÌNH ........................................................................................................................................2
YÊU CẦU CHUNG ..........................................................................................................................2
ĐỆ TRÌNH SỐ LIỆU.........................................................................................................................3
TÀI LIỆU NHÀ THẦU .....................................................................................................................3
MẪU .................................................................................................................................................3
BẢNG PANÔ MẪU..........................................................................................................................3
CHẤT LƯỢNG.................................................................................................................................4
CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG – KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG .........................................................4
KIỂM TRA........................................................................................................................................4
BẢO HÀNH......................................................................................................................................5

2
3

VẬT LIỆU (CHO CÔNG TÁC HOÀN THIỆN TƯỜNG TRONG NHÀ).........................5
VẬT LIỆU (CHO CÔNG TÁC HOÀN THIỆN TƯỜNG NGOÀI NHÀ) .........................5

3.1
3.2

HỆ THỐNG SƠN PHUN – TƯỜNG NGOÀI NHÀ ........................................................................5
LỚP SƠN ..........................................................................................................................................5

4

TAY NGHỀ NHÂN CÔNG ................................................................................................6

4.1
4.2
4.3
4.4

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ BỀ MẶT...................................................................................................6
CHẤT TRÁM TRÉT ........................................................................................................................6
LỚP NỀN ..........................................................................................................................................7


LỚP SƠN MẶT ................................................................................................................................8

U

U

U

U

29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 18: Công Tác Sơn Phun
Trang 1/8


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

1 TỔNG QUAN
1.1

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

a) Quy định tại chương này:
1. Vật tư, nhân công và thiết bị tham gia công tác chuẩn bị và thi công các lớp sơn
phun trên mặt tường ngoài nhà tô xi măng và sơn trên các chi tiết kiến trúc, bao
gồm công tác chuẩn bị lớp nền và các lớp sơn lót.
b) Các chương liên quan:
1 Chương 05: Công tác trát vữa, lát gạch.
2 Chương 17: Công tác sơn.
c) Quy định tại các chương khác:
1 Công tác sơn- không phun : Chương 17 : Công tác sơn.
2 Công tác thi công các hạng mục ngoài nhà ( xem hạng mục Cảnh quan sân vườn)
3 Công tác thi công hạng mục Cảnh quan ngoài nhà (xem hạng mục Cảnh quan sân
vườn).
d) Trừ khi được chỉ định khác, hệ thống phun sơn phải tuân theo toàn bộ quy định của
tài liệu Thuyết minh kỹ thuật này áp dụng cho các khu vực được chỉ định trên bảng
liệt kê và Bản vẽ phần hoàn thiện, và được thực hiện bởi Nhà thầu phun sơn.
e) Tất cả công việc phun sơn phải do Nhà thầu phụ có kinh nghiệm thực hiện.Tất cả
nhân viên cung cấp hàng và nhân viên giám sát trong công việc phải được hướng
dẫn và đào tạo toàn bộ về phương pháp phun sơn.
1.2

TIÊU CHUẨN VÀ QUY TẮC THI CÔNG

a) Trừ phi có quy định khác, mọi công tác thi công theo quy định tại chương này phải
thực hiện theo quy định của Tiêu chuẩn Anh và Quy tắc thi công, cùng các quy định
sửa đổi hiện hành tại thời điểm mời thầu, áp dụng cho vật tư và nhân công.
1.3
1.3.1

ĐỆ TRÌNH
YÊU CẦU CHUNG

a) Đệ trình cho Giám đốc công trình kiểm tra và phê duyệt những tài liệu, catalô sản
phẩm của Nhà sản xuất, các chứng chỉ kiểm tra, phương pháp thi công, mẫu vật tư và
bản vẽ thi công, bảng panô trình bày tất cả các mẫu và nguyên mẫu các loại vật tư và
thíết bị liên quan.
b) Quy mô thông tin và mẫu vật tư cung cấp phải phù hợp và đủ để trình bày được là hệ
thống và vật tư đề nghị phù hợp với quy định của hợp đồng. Tuy nhiên, Giám đốc
công trình có thể yêu cầu Nhà thầu cung cấp thêm những thông tin tài liệu bổ sung để
chứng minh hiệu suất của hệ thống đề nghị hay vật tư sử dụng.
c) Mọi đệ trình phải thực hiện bằng ngôn ngữ tiếng Anh.
d) Các tài liệu đệ trình lớn hơn khổ A3 phải đệ trình 3 bộ.
e) Khi chưa có xác nhận của Giám đốc công trình chấp thuận không ý kiến phản đối các
thông tin tài liệu cung cấp, mẫu và các bảng panô mẫu vật tư hay nguyên mẫu, không
được tiến hành đặt hàng các vật tư quy mô lớn hay hệ thống lắp đặt. Nhà thầu có
29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 18: Công Tác Sơn Phun
Trang 2/8


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

trách nhiệm hoàn toàn về việc đặt hàng theo yêu cầu, phù hợp với tiến độ thi công
chung.
f) Khi Giám đốc công trình yêu cầu Nhà thầu đệ trình nguyên mẫu, Nhà thầu chịu hoàn
toàn trách nhiệm về mọi hậu quả do chậm trể đệ trình mẫu do cần phải tính thời gian
thích hợp để đánh giá và duyệt mẫu, hay do không chấp thuận mẫu đệ trình vỉ không
phù hợp với quy định của hợp đồng.
g) Không chấp nhận mọi khiếu nại yêu cầu thêm thời gian hay chi phí phát sinh do chậm
trể đệ trình mẫu.
h) Thời gian quy định đánh giá mỗi đệ trình là mười lăm (15) ngày làm việc.
ĐỆ TRÌNH SỐ LIỆU

1.3.2

a) Trước khi tiến hành việc đặt hàng mọi vật tư quy mô lớn và hệ thống, phải yêu cầu
các nhà cung cấp vật tư cung cấp và đệ trình bằng văn bản những hồ sơ sau, trừ khi
có yêu cầu khác của Giám đốc công trình:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bản chứng minh kinh nghiệm của Nhà cung cấp trong lãnh vực công tác liên quan.
Khả năng sản xuất chủng loại vật tư yêu cầu, kích thước và khối lượng.
Thời gian bắt đầu và hoàn thành việc vận chuyển hàng đến công trường
Thuyết minh kỹ thuật,
Tài liệu hướng dẫn lắp đặt,
Báo cáo kiểm tra có chứng nhận của đơn vị kiểm tra độc lập là phù hợp với chỉ
tiêu kiểm tra quy định / với thuyết minh kỹ thuật này,
7. Chứng chỉ vật tư an tòan (MSDS) nêu rỏ an toàn cho sức khỏe và những biện
pháp an toàn sử dụng trong quá trình thi công.

1.3.3

TÀI LIỆU NHÀ THẦU

a) Trước khi triển khai thi công, Nhà thầu phải yêu cầu các nhà cung cấp đệ trình bằng
văn bản những yêu cầu sau:
1. Chấp thuận nhả thầu sơn phun: nếu công tác sơn phun không do Nhà sản xuất
thực hiện, và nếu nhà sản xuất chỉ bảo hành khi chấp thuận nhà thầu sơn phun,
phải có văn bản chấp thuận của Nhà sản xuất về nhà thầu thi công, bao gồm xác
nhận là nhà thầu thi công có kinh nghiệm cho lọai công tác thi công này
2. Chấp thuận lớp nền: biên bản của nhà thầu thi công xác nhận là kết cấu tòa nhà/
lớp nền đạt yêu cầu cho việc sơn phun.
1.3.4

MẪU
Tuân thủ các quy định tại Chương 17: Sơn.

1.3.5

BẢNG PANÔ MẪU

a) Trước khi triển khai công tác liệt kê dưới đây, chuẩn bị tại vị trí thích hợp, hay tại ví trí
do Giám đốc công trình chỉ định, các bảng panô mẫu cho mỗi hạng mục kiệt kê dưới
đây, kể cả mẫu cho các chi tiết nối hay sơn trang trí:
Hạng mục

Kích thước

29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Số lượng panô

Rev. 0

Vị trí

Bao gồm

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 18: Công Tác Sơn Phun
Trang 3/8


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Tường ngoài
nhà

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

panô

mẫu

60 m2

1 panô cho màu
phê duyệt

Tại vị trí chỉ
định bởi Giám
đốc công trình

Một cửa
sổ

b) Không được triển khai thi công cho đến khi nhận được chấp thuận của Giám đốc
công trình về các panô mẫu đệ trình.
c) Các bảng panô mẫu, khi đã được Giám đốc công trình chấp thuận, sẽ là bảng chuẩn
cho mọi công tác thi công.
d) Gìn giữ các mẫu đã duyệt cho đến khi hòan thành công tác thi công.
e) Một bảng panô mẫu đã duyệt, nếu có vị trí thích hợp, sẽ được phép đưa vào hạng
mục đã thi công. Nếu không, phải loại bỏ mọi dấu vết khi hoàn thành hạng mục này.
1.4

CHẤT LƯỢNG

1.4.1

CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG – KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

a) Trong quá trình thi công. Nhà thầu phải cung cấp cho Giám đốc công trình chứng chỉ
xác nhận đã hoàn thành kiểm tra chất lượng đạt theo quy định của thuyết minh kỹ
thuật vả bản vẽ.
b) Trước khi triển khai thi công phải đệ trình Giám đốc công trình duyệt bản giới thiệu
mỗi hệ thống quản lý chất lượng, đặc biệt theo quy định sau:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Các tiêu chuẩn hiện hành;
Khi Tiêu chuẩn đưa ra phân loại đánh giá, cấp phân loại áp dụng;
Phạm vi và lãnh vực áp dụng;
Nhân sự tham gia thi công và trách nhiệm thi công;
Kế hoạch kiểm tra (ITPs)
Các quy trình khác nhau theo yêu cầu Tiêu chuẩn, bao gồm quy trình kiểm tra
quản lý, kiểm tra hợp đồng, kiểm tra thiết kế và tài liệu, kiểm tra quy trình thi công,
kiểm tra và thử nghiệm, v.v…;
7. Các thông tin liên quan khác
1.4.2

KIỂM TRA

a) Thông báo cho Giám đốc công trình lịch kiểm tra tại các thời điểm sau:
1. Sau khi xong công tác chuẩn bị bề mặt.
2. Sauk hi lớp lót.
3. Sau khi thi công lớp nền.
4. Sau khi thi công mỗi lớp tiếp theo.
b) Khi các hạng mục thi công theo giai đoạn hay tuần tự trong suốt quá trình thi công dự
án, công tác nghiệm thu kiểm tra sẽ thực hiện theo giai đoạn hay khu vực.
c) Tối thiểu thông báo trước: 3 ngày làm việc.

29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 18: Công Tác Sơn Phun
Trang 4/8


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

1.5

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

BẢO HÀNH

a) Nhà thầu cần đệ trình các giấy chứng nhận bảo hành cho các vật liệu, tay nghề thi công
và tính năng của hệ thống đề xuất cho Giám đốc công trình xem xét. Trước khi được sự
xác nhận đồng ý của Giám đốc công trình về nội dung và quy mô bảo hành đệ trình,
Nhà thầu không được tiến hành đặt mua số lượng lớn vật tư hoặc hệ thống nào.
b) Giấy bảo hành sẽ bảo đảm toàn bộ hệ thống bao gồm vật liệu, kết cấu, lắp đặt, tay
nghề thi công và công tác thi công sẽ vận hành chuẩn xác và bình thường phù hợp với
các quy định trong hợp đồng với thời gian bảo hành tối thiểu là MƯỜI (10) năm kể từ
ngày hoàn thành thực tế các hạng mục chính theo hợp đồng, được chứng nhận bởi
Giám đốc dự án.
c) Công việc bảo hành cũng phải đảm bảo rằng bất cứ khiếm khuyết nào của vật liệu, kết
cấu, cấu trúc, tay nghề thi công bị phát hiện trong giai đoạn bảo hành thì phải được Nhà
thầu hoàn thiện bằng chi phí của Nhà thầu đạt mức độ hài lòng của Giám đốc công
trình.
d) Nhà thầu là người duy nhất chịu trách nhiệm để đảm bảo rằng các vật tư hoặc hệ thống
có thể đặt mua theo kế hoạch tổng thể của Nhà thầu.
e) Không giải quyết bất kỳ yêu cầu thời gian phụ trội hay bất cứ chi phí phát sinh nào do
việc chậm trể đệ trình hồ sơ bảo hành.
2 VẬT LIỆU (CHO CÔNG TÁC HOÀN THIỆN TƯỜNG TRONG NHÀ)
(KHÔNG SỬ DỤNG)
3 VẬT LIỆU (CHO CÔNG TÁC HOÀN THIỆN TƯỜNG NGOÀI NHÀ)
3.1

HỆ THỐNG SƠN PHUN – TƯỜNG NGOÀI NHÀ

a) Hệ thống sơn phun phải là loại màu chanh trung bình gốc acrylic kết hợp với các lớp
lót và hoàn thiện ba lớp.
b) Trừ khi được nêu khác, bất cứ hệ thống và các sản phẩm dưới đây phải được Nhà thầu
đệ trình cho dự án này. Tuy nhiên, Nhà thầu có thể đệ trình sản phẩm hoặc hệ thống
tương đương cho Giám đốc công trình chấp thuận như là phương án thay thế cho hệ
thống dưới đây:
1. Hệ thống sơn phun hoàn thiện tường ngoài: BONNTILE -Texture (W#100)
c) Nhà thầu phải dự phòng để đảm bảo rằng tất cả các công tác đặt mua và giao hàng cần
thiết phải được tiến hành phù hợp với kế hoạch tổng thể của Nhà thầu.
d) Mọi khoản tiết kiệm chi phí như là kết quả chấp thuận của Giám đốc công trình cho việc
sử dụng hệ thống/ sản phẩm thay thế sẽ được điều chỉnh phù hợp với các điều kiện
trong hợp đồng.
e) Mọi khỏan tiết kiệm chi phí như là kết quả chấp thuận của Giám đốc công trình cho việc
sử dụng hệ thống/ sản phẩm thay thế sẽ được điều chỉnh phù hợp với các điều kiện
trong hợp đồng.
3.2

LỚP SƠN

a) Vật liệu cần:
1. Chất trám trét:
29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

1 lớp
Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 18: Công Tác Sơn Phun
Trang 5/8


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

2. Hợp chất nền:
1 lớp
3. Lớp trên cùng:
2 lớp
b) Các yêu cầu về lưu trữ vật tư, thiết bị:
Nhằm đảm bảo sản phẩm còn nguyên vẹn trước khi sử dụng, bắt buộc phải tuân thủ
các yêu cầu dưới đây:
1. Để vật liệu tránh xa ngọn lửa hoặc nhiệt độ quá nóng. Không để cho vật liệu tiếp
xúc với ánh nắng mặt trời trong một thời gian dài.
2. Giữ cho tất cả thùng, kiện hàng tránh khỏi nơi ẩm thấp.
3. Không để cho vật liệu ở tình trạng đóng băng,
4. Giữ cho thùng, kiện hang ở nơi kín hơi, kín gió.
4 TAY NGHỀ NHÂN CÔNG
Tất cả các bề mặt để nhận lớp sơn phun phải được chuẩn bị và hoàn thiện theo đúng quy
định của nhà cung cấp / đơn vị chuyên môn và phải được Giám đốc công trình chấp
thuận.
4.1

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ BỀ MẶT

a) Trước khi sơn, toàn bộ bề mặt cần sơn phải hoàn toàn sạch sẽ, khô ráo và không
dính bất cứ thứ gì có thể cản trở sự bám dính của sơn sử dụng, chẳng hạn như các
tinh thể hình thành từ các hợp chất muối và các thể sinh học bám trên bề mặt, v.v…
b) Để kiểm soát độ thấm hút của các bề mặt xốp, cần quét một lớp trám mặt dạng dung
dịch loãng dễ bay hơi thích hợp hoặc lớp phủ tương đương theo hướng dẫn của nhà
sản xuất.
c) Thời gian bảo dưỡng quy định:
1. Trát vữa, Stucco
2. Bê tông đúc sẵn
3. Bê tông đổ tại chổ

:
:
:

2 tuần,
tối thiểu là 1 tuần,
tối thiểu là 3 tuần.

d) Độ ẩm phải nhỏ hơn 10.
Độ kiềm (PH) phải nhỏ hơn 10.
e) Bề mặt phải bằng phẳng, trơn láng và không bị khuyết hoặc bị nhô ra ở các góc nhọn.
f) Bất cứ bề mặt rỗ tổ ong, các vết nứt hoặc các bề mặt không bằng phằng, gồ ghề phải
được sửa chữa theo hướng dẫn của Nhà sản xuất trước khi thi công.
g) Bất cứ xi măng hòa nước, sự tạo tinh thể trên mặt, bụi bẩn, cặn gỉ hoặc dầu mỡ phải
được quét sạch bằng loại bàn chải bằng kim loại, phun cát hoặc các biện pháp hữu
hiệu khác.
h) Sửa chữa bề mặt bằng nhựa thông enzym axit acrilic bao gồm vữa xi măng.
i) Trước khi thi công, phải kiểm tra lại bề mặt một lần nữa sau khi sửa chữa để đảm bảo
rằng điều kiện bề mặt đã đạt theo yêu cầu.
j) Che kín khu vực bằng biện pháp theo đúng chuẩn quy định.
4.2

CHẤT TRÁM TRÉT

a) Tỷ lệ trộn chất trám trét và mức độ bao phủ :
29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 18: Công Tác Sơn Phun
Trang 6/8


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

Lớp nền

Chất
Nước

trám

trét/ Mức độ bao phủ

Bê tông đúc sẳm

18 kg/1 thùng 36 lít

Khoảng 200m2 / 1 thùng
(Chất trám trét hỗn hợp)

Trát vữa

18 kg/1 thùng 36 lít

Stucco

Khoảng 200m2 / 1 thùng
(Chất trám trét hỗn hợp)

b) Trộn kỹ theo tỷ lệ nêu trên.
c) Quét lớp trám trét bằng con lăn hoặc phun sơn thông thường.
d) Không nên quét khi nhiệt độ dưới 5°C
e) Thời gian đông khô:
1. 10°C 2 giờ
2. 20°C 1 giờ
3. 30°C 1/2 giờ
Khi bề mặt đã khô, lớp trám trét sẽ trở nên trong hơn.
4.3

LỚP NỀN

a) Tỷ lệ trộn của lớp sơn nền và độ phủ ước lượng phải tuyệt đối tuân theo các quy định
kỹ thuật của Nhà sản xuất / Nhà cung cấp.
b) Quy trình thi công lớp nền:
Chỉ được phun sơn (nếu không được phép phun sơn, sử dụng con lăn).
Chỉ sử dụng các thiết bị được chấp thuận.
1. Kết cấu dày :
2. Kết cấu trung bình :
3. Kết cấu mịn :

Sử dụng vòi phun 8 mm (1/3 inch) 3-4 kg/cm2
Sử dụng vòi phun 6 mm (1/4 inch) 4-5 kgcm2
Sử dụng vòi phun 4 mm (1/6 inch) 5-6 kg/cm2

c) Lớp nền có thể được thi công ở bất cứ thời gian nào khi nhiệt độ trên 5°C và phải
khô. Sau một trận mưa phải để cho bề mặt khô ráo hoàn toàn (từ 1 đến 3 ngày) trước
khi quét hợp chất. Không nên để cho hợp chất đã trộn tiếp xúc với ánh nắng mặt trời
trong một thời gian dài.
d) Trước khi quét lớp sơn mặt, phải để cho hợp chất sơn phun khô trên 16 giờ.
e) Phương pháp thi công:
1. Che kín tất cả khu vực liền kề.
2. Phun sơn.
3. Tẩy bỏ ngay những chổ phun lấn.
f) Kỹ thuật áp dụng: phun sơn
4. Cho phép khoảng cách 0,6m giữa đầu phun và bề mặt được phun. Phun lớp sơn
nền với mũi súng phun hướng vuông góc vào bề mặt. Để đạt được hiệu quả tốt
nhất, cần giới hạn bề cao và bề dày của vùng phun theo kích thước cơ thể của
người thao tác (ví dụ như độ cao của tầm với và độ rộng của sải tay), phun sơn
29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 18: Công Tác Sơn Phun
Trang 7/8


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

lần lượt từng vùng giới hạn đó cho đến khi toàn bộ bề mặt tường được bao phủ
hoàn toàn.
5. Lên kế hoạch để có thể kết thúc mảng sơn ngay tại các khe nối vào cuối mỗi buổi
làm việc. Không được sơn chồng mí lên lớp sơn phun đã khô trước đó.
6. Dùng dao loại bỏ ngay chổ sơn dư và bỏ lại vào phểu đựng sơn. Sơn lại.
7. Sơn phun lại khu vực với sơn nền mỏng theo quy định.
b) Kỹ thuật áp dụng – Phương pháp lăn tạo kiểu (tại vị trí không cho phép sơn phun).
1. Cho phép lớp sơn nền cứng lại ở trạng thái hơi dính khoảng 30 đến 45 phút ở
nhiệt độ 20°C .
2. Dùng ngón tay để thử nghiệm hợp chất nếu như hợp chất khô nhanh ở nhiệt độ
cao và mất nhiều thời gian ở nhiệt độ thấp để đạt được tình trạng cuộn.
3. Lăn sơn theo phương ngang sau đó theo phương đứng với áp lực thích hợp nhằm
đạt được bề mặt phẳng, cạnh sắc.
4. Phun cát các khu vực mà lớp sơn lăn thửa đã cứng.
5. Giữ con lăn ẩm bằng cách nhúng vào dung dịch pha sơn hay nước.
4.4

LỚP SƠN MẶT

a) Vật liệu cho lớp sơn mặt phải được chuẩn bị theo yêu cầu của nhà sản xuất.
b) Quy trình thi công lớp sơn mặt:
1. Lắc và quấy trộn đều vật liệu sơn mặt để đạt màu đều
2. Thi công theo quy trình chuẩn, lăn hoặc phun để bảo đảm đạt yêu cầu về thuyết
minh kỹ thuật. Sơn cọ chỉ áp dụng cho khu vực nhỏ hoặc cho việc tút lại.
3. Phun sơn dung tích lớn áp suất thấp hay phun với áp suất thường. Không được
sử dụng loại phun sơn không sử dụng khí nén. Chỉ được sử dụng những thiết bị
có độ an tòan đúng vào mọi lúc. Thi công các lớp sơn theo Tiêu chuẩn BS
6150:1982 và BS 8000:1989.
4. Sử dụng áp suất và vòi phun theo hướng dẫn của Nhà sản xuất.
5. Thi công hai lớp sơn.
6. Tỷ lệ sơn trải: theo hướng dẫn của Nhà sản xuất.
7. Tại khu vực kín, phải sử dụng mặt nạ và quạt hút.
8. Thời gian đông khô: 1 hoặc 2 giờ với nhiệt độ từ10°C - 20°C.

***

29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 18: Công Tác Sơn Phun
Trang 8/8Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×