Tải bản đầy đủ

17 cong tac son

Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

CHƯƠNG 17 : CÔNG TÁC SƠN

1

TỔNG QUAN......................................................................................................................3

1.1
1.2
1.3
1.4
1.4.1
1.4.2
1.4.3
1.4.4
1.4.5
1.5

1.5.1
1.5.2
1.6

NỘI DUNG CÔNG VIỆC.................................................................................................................3
TIÊU CHUẨN VÀ QUY TẮC THI CÔNG .....................................................................................3
YÊU CẦU CHUNG ..........................................................................................................................3
ĐỆ TRÌNH ........................................................................................................................................3
YÊU CẦU CHUNG ..........................................................................................................................3
ĐỆ TRÌNH SỐ LIỆU.........................................................................................................................4
TÀI LIỆU NHÀ THẦU .....................................................................................................................4
MẪU .................................................................................................................................................5
BẢNG PANÔ MẪU/ NGUYÊN MẪU .............................................................................................5
CHẤT LƯỢNG.................................................................................................................................6
CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG – KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG .........................................................6
KIỂM TRA........................................................................................................................................7
HÓA ĐƠN, GIẤY BIÊN NHẬN, V.V.. ...........................................................................................7

2
3

HỆ THỐNG SƠN................................................................................................................7
VẬT LIỆU...........................................................................................................................8

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16


3.17
3.18
3.19
3.20
3.21
3.22
3.23
3.24
3.25
3.26
3.27
3.28
3.29
3.30
3.31
3.32
3.33
3.34
3.35
3.36
3.37

NHỮNG YÊU CẦU CHUNG...........................................................................................................8
TỔNG QUAN VỀ SƠN LÓT VÀ CHẤT TRÉT..............................................................................8
SƠN LÓT NHÔM.............................................................................................................................9
SƠN LÓT CROM KẼM....................................................................................................................9
SƠN LÓT KHẮC AXIT ...................................................................................................................9
SƠN MẠ KẼM LẠNH......................................................................................................................9
CHẤT TRÉT .....................................................................................................................................9
CHÂT LỎNG KHÔNG THẤM NƯỚC ...........................................................................................9
SƠN OXIT SẮT MICA ....................................................................................................................9
SƠN LÓT CHỐNG KIỀM..............................................................................................................10
VÔI QUÉT ......................................................................................................................................10
SƠN XIMĂNG ...............................................................................................................................10
SƠN LÓT MÀU TRẮNG ...............................................................................................................10
SƠN NƯỚC HOẶC SƠN KEO CÓ THỂ RỬA .............................................................................10
SƠN NHŨ TƯƠNG ........................................................................................................................10
ANTI-MOULD EMULSION PAINT .............................................................................................11
SƠN NHŨ TƯƠNG LÀM MẶT ....................................................................................................11
SƠN ĐA MÀU................................................................................................................................11
SƠN TỔNG HỢP............................................................................................................................11
SƠN PHỦ TƯỜNG LÀM MẶT .....................................................................................................11
SƠN EPOXY BẢO DƯỠNG LẠNH..............................................................................................12
SƠN HUỲNH QUANG ..................................................................................................................12
SƠN PHẢN QUANG......................................................................................................................12
SƠN MÀU KIM LOẠI ...................................................................................................................12
SƠN CHỐNG AXIT .......................................................................................................................13
MEN ĐEN.......................................................................................................................................13
SƠN KHÔNG MỘC .......................................................................................................................13
SƠN POLYURETHANE ................................................................................................................13
SƠN CHỐNG CHÁY .....................................................................................................................13
SƠN DIỆT CÔN TRÙNG...............................................................................................................13
SƠN CHỊU NHIỆT .........................................................................................................................13
SƠN LÀM DẤU .............................................................................................................................14
SƠN BITUM ĐEN..........................................................................................................................14
SƠN GỐC BITUM ĐEN ................................................................................................................14
CHẤT BẢO QUẢN GỖ .................................................................................................................14
CHẤT NHUỘM MÀU....................................................................................................................14
DẦU HẠT LANH...........................................................................................................................14

U

U

U

U

U

U

U

29 Tháng 05 năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 17: Công Tác Sơn
Trang 1/26


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

3.38
3.39
3.40
3.41
3.42
3.43
3.44
3.45

VECNI.............................................................................................................................................15
SƠN MÀI XENLULO ....................................................................................................................15
XI ĐÁNH BÓNG BẰNG SÁP .......................................................................................................15
ĐƯỜNG VIỀN................................................................................................................................15
CHẤT TRÁM .................................................................................................................................15
DẦU GỖ TẾCH ..............................................................................................................................16
SƠN BẢNG ĐEN ...........................................................................................................................16
CHẤT TRÉT SÀN ..........................................................................................................................16

4

TAY NGHỀ NHÂN CÔNG ..............................................................................................16

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8

NHỮNG YÊU CẦU CHUNG.........................................................................................................16
TỔNG QUAN VỀ CHUẨN BỊ BỀ MẶT .......................................................................................17
CÔNG TÁC CHUẨN BỊ ................................................................................................................17
CHUẨN BỊ CHO BỀ MẶT MỚI....................................................................................................18
CHUẨN BỊ CHO BỀ MẶT TRANG TRÍ HIỆN HỮU ..................................................................20
LOẠI BỎ HÒAN TOÀN TRANG TRÍ HIỆN HỮA......................................................................21
TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC SƠN LÓT ....................................................................................21
LOẠI SƠN VÀ SỐ LƯỢNG LỚP SƠN .........................................................................................21

29 Tháng 05 năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

U

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 17: Công Tác Sơn
Trang 2/26


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

1 TỔNG QUAN
1.1

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

a) Quy định tại chương này:
Vật tư, nhân công và thiết bị tham gia công tác chuẩn bị và thi công:
1. Công tác sơn trên mọi loại nền khác nhau, bao gồm lớp sơn lót hay lớp bảo vệ các
mặt nền.
2. Công tác thi công hệ thống sơn hoàn thiện trong và các lớp sơn màu trong suốt
cho các công tác mộc nội thất và ngoại thất chất lượng cao.
b) Các chương liên quan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Chương 05
Chương 09
Chương 11
Chương 12
Chương 13
Chương 15
Chương 16
Chương 18
Thép kết cấu

Công tác trát vữa, lát gạch
Cửa sổ, cửa đi và cửa chớp bằng thép
Công tác mộc
Sàn gỗ
Cửa gỗ
Trần treo
Công tác kim loại
Công tác sơn phun

c) Quy định tại các chương khác:
1. Công tác hoàn thiện cửa sổ nhôm : Chương 08
2. Lớp mạ kẽm các chi tiết kim loại: Chương 16
1.2

TIÊU CHUẨN VÀ QUY TẮC THI CÔNG

a) Trừ phi có quy định khác, mọi công tác thi công theo quy định tại chương này phải
thực hiện theo quy định của Tiêu chuẩn Anh và Quy tắc thi công, cùng các quy định
sửa đổi hiện hành tại thời điểm mời thầu, áp dụng cho vật tư và nhân công.
1.3

YÊU CẦU CHUNG

a) Mọi công tác sơn phải do công nhân lành nghề thực hiện để đạt chất lượng hoàn
thiện cao.
b) Mọi vật tư thi công phải được thực hiện theo đúng hướng dẫn của Nhà sản xuất.
1.4
1.4.1

ĐỆ TRÌNH
YÊU CẦU CHUNG

a) Đệ trình cho Giám đốc công trình kiểm tra và phê duyệt những tài liệu, catalô sản
phẩm của Nhà sản xuất, các chứng chỉ kiểm tra, phương pháp thi công, mẫu vật tư và
bản vẽ thi công, bảng panô trình bày tất cả các mẫu và nguyên mẫu các loại vật tư và
thiết bị liên quan.
29 Tháng 05 năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 17: Công Tác Sơn
Trang 3/26


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

b) Quy mô thông tin và mẫu vật tư cung cấp phải phù hợp và đủ để trình bày được là hệ
thống và vật tư đề nghị phù hợp với quy định của hợp đồng. Tuy nhiên, Giám đốc
công trình có thể yêu cầu Nhà thầu cung cấp thêm những thông tin tài liệu bổ sung để
chứng minh hiệu suất của hệ thống đề nghị hay vật tư sử dụng.
c) Mọi đệ trình phải thực hiện bằng ngôn ngữ tiếng Anh.
d) Các tài liệu đệ trình lớn hơn khổ A3 phải đệ trình 3 bộ.
e) Khi chưa có xác nhận của Giám đốc công trình chấp thuận không ý kiến phản đối các
thông tin tài liệu cung cấp, mẫu và các bảng panô mẫu vật tư hay nguyên mẫu, không
được tiến hành đặt mua các vật tư với số lượng lớn hay hệ thống lắp đặt. Nhà thầu có
trách nhiệm hoàn toàn về việc đặt hàng theo yêu cầu, phù hợp với tiến độ thi công
chung.
f) Khi Giám đốc công trình yêu cầu Nhà thầu đệ trình nguyên mẫu, Nhà thầu chịu hoàn
toàn trách nhiệm về mọi hậu quả do chậm trể đệ trình mẫu do cần phải tính thời gian
thích hợp để đánh giá và duyệt mẫu, hay do không chấp thuận mẫu đệ trình vì không
phù hợp với quy định của hợp đồng
g) Không chấp nhận mọi khiếu nại yêu cầu thêm thời gian hay chi phí phát sinh do chậm
trể đệ trình mẫu.
h) Thời gian quy định đánh giá mỗi đệ trình là mười lăm (15) ngày làm việc.
1.4.2

ĐỆ TRÌNH SỐ LIỆU

a) Trước khi tiến hành việc đặt mua mọi vật tư với số lượng lớn và hệ thống, phải yêu
cầu các nhà cung cấp vật tư cung cấp và đệ trình bằng văn bản cho mọi vật tư và sản
phẩm sử dụng cho thi công, bao gồm:
1. Sơn lót và chất kết dính,
2. Sơn,
3. Chất phủ,
4. Chất xi đánh bóng.
b) Cung cấp những hồ sơ sau, trừ khi có yêu cầu khác của Giám đốc công trình:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Bản chứng minh kinh nghiệm của Nhà cung cấp trong lãnh vực công tác liên quan.
Khả năng sản xuất chủng loại vật tư yêu cầu, kích thước và khối lượng.
Thời gian bắt đầu và hoàn thành việc vận chuyển hàng đến công trường.
Thuyết minh kỹ thuật,
Tài liệu hướng dẫn lắp đặt,
Báo cáo kiểm tra có chứng nhận của đơn vị kiểm tra độc lập là phù hợp với chỉ
tiêu kiểm tra quy định / với thuyết minh kỹ thuật này,
7. Chứng chỉ vật tư an toàn (MSDS) nêu rõ an toàn cho sức khỏe và những biện
pháp an toàn sử dụng trong quá trình thi công.
1.4.3

TÀI LIỆU NHÀ THẦU

a) Trước khi triển khai thi công, Nhà thầu phải yêu cầu các nhà cung cấp đệ trình bằng
văn bản những yêu cầu sau:
1. Chấp thuận nhả thầu thi công: nếu công tác thi công không do Nhà sản xuất thực
hiện, và nếu nhà sản xuất chỉ bảo hành khi chấp thuận nhà thầu thi công, phải có
29 Tháng 05 năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 17: Công Tác Sơn
Trang 4/26


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

văn bản chấp thuận của Nhà sản xuất về nhà thầu thi công, bao gồm xác nhận là
nhà thầu thi công có kinh nghiệm cho lọai công tác thi công này.
2. Chấp thuận lớp nền: biên bản của nhà thầu thi công xác nhận là kết cấu tòa nhà/
lớp nền đạt yêu cầu cho công tác sơn.
1.4.4

MẪU

a) Trước khi tiến hành đặt mua các vật tư với khối lượng lớn hay hệ thống, phải cung
cấp ít nhất 3 mẫu:
1. Các mẫu sơn thử: trước khi đặt hàng các sản phẩm về sơn hay sơn hoàn thiện
trong suốt, trên lớp nền đại diện, cung cấp mẫu cho mỗi hệ thống sơn, để chứng
minh được các yêu cầu về chuẩn bị bề mặt, màu sắc, mức độ bóng, vân và các
đặc tính vật lý khác.
2. Mẫu sơn hoàn thiện trong suốt: cung cấp các đoạn gỗ tương thích với loại gỗ sử
dụng cho công trình để chuẩn bị, trát mát tít, nhuộm, trám trét theo hệ thống quy
định, kích thước đủ để khi mẫu được chấp thuận, có thể cắt ra thành 4 đoạn, đánh
dấu và phân phát theo chỉ định
3. Mẫu chọn màu:
Theo bảng màu của nhà sản xuất:
i.

Từ bảng màu chuẩn của nhà sản xuất quy định, hay của nhà sản xuất do
nhà thầu đề xuất và được chấp thuận.

Theo mẫu sơn phủ:
i.

Cho hệ thống sơn: Yêu cầu sơn phải pha màu hay nhuộm để tương thích
với mẫu cung cấp. Tham khảo nhà sản xuất sơn để bảo đảm màu sắc
chọn đạt đồ bền, độ mờ và tương tự, và phải theo các quy định về số
lượng lớp sơn quy định.

ii.

Cho gỗ hoàn thiện sơn trong suốt: dựa theo các mẫu sơn phủ

b) Nhà thầu chính phải đệ trình bảng màu cho sơn hoàn thiện và chất phủ cho Giám đốc
công trình lựa chọn trước khi đặt hàng.
c) Kích thước mẫu:
1. Sản phẩm dạng tấm: tối thiểu 0.25 m2 (500x500mm) cho mỗi mẫu.
2. Sản phẩm theo mét dài: tối thiểu dài 1000mm.
d) Đánh dấu mỗi mẫu để nhận dạng, nêu tên nhãn hàng và tên sản phẩm, mã hảng của
nhà sản xuất, ngày sản xuất và các định dạng khác tương tự.
e) Vật tư sử dụng cho thi công phải phù hợp với mẫu đã duyệt, hay trong cùng chủng
loại với mẫu đã duyệt, theo quy định của Giám đốc công trình, nếu không các vật tư
sẽ không được đưa vào sử dụng.
f) Giữ các mẫu đã duyệt trong tình trạng tốt trên công trường cho đến khi hoàn thành
công tác thi công.
1.4.5

BẢNG PANÔ MẪU/ NGUYÊN MẪU

a) Trước khi triển khai công tác liệt kê dưới đây, cung cấp và lắp đặt tại vị trí thi công,
hay tại ví trí do Giám đốc công trình chỉ định, các bảng panô mẫu và nguyên mẫu cho
mỗi loại hạng mục kiệt kê dưới đây, bao gồm mẫu các chi tiết sơn nối, trang trí:
29 Tháng 05 năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 17: Công Tác Sơn
Trang 5/26


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Hạng mục

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

Kích thước

Số lượng Panô

Vị trí

10 m2

1

Cột trong bãi đậu xe

1 column

1 cho mỗi màu
chọn

Tại vị trí do Giám
đốc công trình chỉ
định

Tường trong căn hộ

20 m2

1

Tường ngoài (không sơn
phun

20 m2

1 cho mỗi màu
chọn

Trần thạch cao Gypsum

15 m2

1 cho mỗi màu
chọn

Sàn sơn

15 m2

1

Cửa gỗ sơn

3 m2

1

5 mét dài

1

1 mũi tên và

1

Tường trong bãi đậu xe

Lan can cầu thang
Sơn vạch đường, bãi đậu
xe

1 chổ đậu xe

b) Không được triển khai thi công cho đến khi nhận được chấp thuận của Giám đốc
công trình về các panô mẫu đệ trình.
c) Các bảng panô mẫu, khi đã được Giám đốc công trình chấp thuận, sẽ là bảng chuẩn
cho mọi công tác thi công.
d) Gìn giữ các mẫu đã duyệt cho đến khi hoàn thành công tác thi công.
e) Một bảng panô mẫu đã duyệt, nếu có vị trí thích hợp, sẽ được phép đưa vào hạng
mục đã thi công. Nếu không, phải loại bỏ mọi dấu vết khi hoàn thành hạng mục này.
1.5

CHẤT LƯỢNG

1.5.1

CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG – KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

a) Trong quá trình thi công. Nhà thầu phải cung cấp cho Giám đốc công trình chứng chỉ
xác nhận đã hòan thành kiểm tra chất lượng đạt theo quy định của thuyết minh kỹ
thuật vả bản vẽ.
b) Trước khi triển khai thi công phải đệ trình Giám đốc công trình duyệt bản giới thiệu
mỗi hệ thống quản lý chất lượng, đặc biệt theo quy định sau:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Các tiêu chuẩn hiện hành;
Khi Tiêu chuẩn đưa ra phân loại đánh giá, cấp phân loại áp dụng;
Phạm vi và lãnh vực áp dụng;
Nhân sự tham gia thi công và trách nhiệm thi công;
Kế hoạch kiểm tra (ITPs)
Các quy trình khác nhau theo yêu cầu Tiêu chuẩn, bao gồm quy trình kiểm tra
quản lý, kiểm tra hợp đồng, kiểm tra thiết kế và tài liệu, kiểm tra quy trình thi công,
kiểm tra và thử nghiệm, v.v..;

29 Tháng 05 năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 17: Công Tác Sơn
Trang 6/26


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

7. Các thông tin liên quan khác
1.5.2

KIỂM TRA

a) Thông báo cho Giám đốc công trình lịch kiểm tra tại các thời điểm sau:
1. Trong quá trình sơn
i.
Sau khi chuẩn bị xong bề mặt.
ii.
Sau khi thi công lớp sơn lót hay lớp phủ dán.
iii.
Sau khi thi công lớp sơn nền.
iv.
Sau khi thi công mỗi lớp sơn tiếp theo.
2. Trong quá trình sơn lớp trong hoàn thiện:
i.
Trước khi chuẩn bị bề mặt gỗ.
ii.
Sau khi chuẩn bị bề mặt gỗ.
iii.
Sau lớp sơn màu.
iv.
Sau khi mài lớp phủ dán.
v.
Sau khi thi công mỗi lớp sơn trong hoàn thiện.
b) Khi các hạng mục thi công theo giai đoạn hay tuần tự trong suốt quá trình thi công dự
án, công tác nghiệm thu kiểm tra sẽ thực hiện theo giai đoạn hay khu vực.
c) Tối thiểu thông báo trước: 3 ngày làm việc.
1.6

HÓA ĐƠN, GIẤY BIÊN NHẬN, V.V..

a) Nhà thầu chính phải xuất trình tất cả các hóa đơn, chứng từ hay giấy biên nhận gốc
liên quan đến việc mua vật liệu sơn cho Giám đốc công trình kiểm tra.
2 HỆ THỐNG SƠN
a) Hệ thống sơn
Trừ khi có quy định khác, mọi công tác sơn sẽ sử dụng loại sơn ICI-DULUX hay
BERGER hay hệ thống sơn tương đương được Giám đốc công trình chấp thuận.
b) Lọai và số lớp sơn cho các công tác xử lý và bề mặt khác nhau, như sau:
Trát vữa, hoàn thiện và lớp lót (bên trong)
Xử lý

Lớp 1

Lớp 4

Lớp 5

Emulsion
paint
(chung)

Permoglaze
Permoglaze Vinyl Matt không
Primer Sealer Anti820
mould Emulsion Paint

không

Emulsion
paint (bancông,
bãi
đậu xe)

Thinned coat Dulux Weathershield Plus không
of
Dulux (A915)
Weathershield
Plus (A915)

không

Anti-mould
acrylic

Berger
Par Berger
Plasterseal
Enamel

không

29 Tháng 05 năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Lớp 2

Lớp 3

Solvent

Rev 0

Acrylic không

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 17: Công Tác Sơn
Trang 7/26


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

enamel
paint
Washable
distemper

Water Distemper hay loại n/a
sơn chỉ định khác

không

không

Lớp 4

Lớp 5

Trát vữa, hoàn thiện và lớp lót (bên ngoài)
Xử lý

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 3

Ramtex
Urethane
(Nửa bóng)

Ramtex
Sealer

Ramtex

Ramtex Urethane (phải đệ không
trình màu phê duyệt)

Các bề mặt kim loại (Bên ngoài & bên trong)
Xử lý

Lớp 1

Lớp 2

Synthetic
Paint

Dulux
Etch 2nd
coat
Primer P565- Dulux Grey
26090
Green Metal
Primer
A500-388

Lớp 3

Lớp 4

Lớp 5

Dulux
Speed
Undercoat
White
A543-101

Dulux Gloss Finish A385Line

Lớp 3

Lớp 4

Các bề mặt gỗ (loại được chấp thuận)
Xử lý

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 5

Synthetic
Paint

ICI Aluminium
Wood Primer
Sealer A5192909

Dulux Speed Dulux Gloss Finish A385- không
Line
Undercoat
White
A543-101

3 VẬT LIỆU
3.1

NHỮNG YÊU CẦU CHUNG

a) Tất cả các loại sơn và vật liệu trang trí phải được trình duyệt:
1. Loại
2. Nhãn hiệu và
3. Màu sắc.
b) Lọai, nhãn hiệu và màu sắc của tất cả các vật liệu phải được chấp thuận của Kiến trúc
sư trước khi đặt hàng các vật liệu sơn.
c) Tất cả các lọai sơn và vật liệu trang trí vận chuyển tới công trường phải được cất giữ
tại nơi thoáng mát, thông hơi tốt, chống thấm và che phủ kín.
d) Tất cả các loại sơn và chất phủ có gốc chì bao gồm cả sơn lót và sealer đều không
được sử dụng.
3.2

TỔNG QUAN VỀ SƠN LÓT VÀ CHẤT TRÉT

a) Sơn lót phải là các loại sau:
29 Tháng 05 năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 17: Công Tác Sơn
Trang 8/26


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

1. Son lót nhôm theo tiêu chuẩn B.S. 4756: Loại 1 cho công tác gỗ bên trong và
ngoài để nhận lớp sơn tổng hợp.
2. Sơn lót crom kẽm hoặc sơn lót giàu kẽm theo tiêu chuẩn B.S. 4652: Loại 2 cho
công tác kim loại bên trong và bên ngoài để tiếp nhận lớp sơn tổng hợp.
3. Sơn lót gốc crom kẽm khắc axit cho công tác kim loại mạ kẽm để tiếp nhận lớp
sơn tổng hợp.
4. Sơn lót chống kiềm cho công tác trát bên trong để tiếp nhận lớp sơn nhũ tương.
b) Sơn lót gốc chì không được sử dụng.
c) Lớp kết dính cho công tác trát, nề và công tác tương tự phải là dung dịch ổn định
được chấp thuận hoặc chất dính hồ gốc dầu.
3.3

SƠN LÓT NHÔM

a) Sơn lót nhôm phải là “Sơn lót gỗ nhôm Duro – 2200”, “Chất kết dính lót gỗ, nhôm
DULUX - A519-2909” hoặc sơn lót nhôm tương đương khác được chấp thuận cho
công tác gỗ theo tiêu chuẩn B.S 4756: 1971 (1983) Loại 1.
3.4

SƠN LÓT CROM KẼM

a) Sơn lót crom kẽm phải là “Sơn lót crom kẽm Duro – 2128 (Vàng)/2129 (Đỏ)”, “Sơn lót
crom xám xanh Dulux – A500-388” hoặc sơn lót crom kẽm khác tương đương được
chấp thuận.
3.5

SƠN LÓT KHẮC AXIT

a) Sơn lót khắc axit phải là “Sơn lót khắc axit DURO – 2811:2817”, “Sơn lót khắc axit
DULUX – P565-26090” hoặc sơn lót khắc axit crom kẽm gốc polyvinyl butyral khác
tương đương được chấp thuận.
3.6

SƠN MẠ KẼM LẠNH

a) Khi được quy định, sử dụng loại sơn mạ kẽm lạnh giàu kẽm chính hãng được duyệt
với 2 lớp, độ dày tối thiểu là 0.5mm để làm sạch bề mặt thép chuẩn bị.
Tất cả các mối hàn, đầu cắt, v.v... của công tác thép mạ kẽm nhúng nóng phải được
sơn với mạ kẽm lạnh như đã mô tả.
3.7

CHẤT TRÉT

a) Chất dính cho công tác trát, nề và công tác tương tự phải là dung dịch ổn định được
duyệt hoặc chất dính trát gốc dầu.
3.8

CHÂT LỎNG KHÔNG THẤM NƯỚC

a) Chất lỏng không thấm nước phải là silicon hoặc chất lỏng không thấm nước khác
tương đương được chấp thuận.
3.9

SƠN OXIT SẮT MICA

a) Sơn oxit sắt mica phải là một phần của hệ thống được duyệt. Cao su được khử clo có
thể được pha trộn như là chất kết dính.
29 Tháng 05 năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 17: Công Tác Sơn
Trang 9/26


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

3.10 SƠN LÓT CHỐNG KIỀM
a) Sơn lót chống kiềm phải là “Chất dính sơn lót tường chống kiềm DULUX ACRYLIC
ALKALI A931-1050”, “Chất dính sơn lót tường chống kiềm DULUX A579-15054”,
“Chất dính thể nhũ tương DURO – 3010” hoặc sơn lót thể nhũ tương chống mốc
tương đương được duyệt khác.
3.11 VÔI QUÉT
a) Vôi quét tường, trần v.v... phải bao gồm 15 kg mỡ cho 1m3 vôi.
b) Pha trộn vôi phải được thực hiện như sau:
1. Vôi phải được đập vỡ thành những miếng nhỏ đồng thời mỡ được cắt vụn và đặt
trên đỉnh của đống vôi,
2. Đổ đủ nước lạnh vào sao cho nhiệt lượng tỏa ra trong quá trình tôi vôi đủ để làm
tan chảy và phân tán mỡ với khối lượng để không bị cháy thành than và,
3. Khi quá trình tôi vôi hoàn thành, đổ thêm nước vào để đống vôi đó thành một chất
kem đông cứng đồng thời được sàng để nhận những miếng nhỏ nếu cần thiết.
c) Vôi vét cho bề mặt mái có ẩm nhựa đường hoặc bitum phải gồm 55 kg Mỡ cho 1m3
vôi.
3.12 SƠN XIMĂNG
a) Sơn ximăng phải là loại “Sơn ximăng Chống thấm DURO”, “SUPER SNOWCEM”
hoặc sơn gốc ximăng Portland tương đương được duyệt khác theo tiêu chuẩn BS.
4764:1986.
b) Sơn ximăng phải:
1. Có màu sắc do Giám đốc công trình lựa chọn,
2. Vận chuyển đến công trường trong các thùng của nhà sản xuất.
c) Không được trộn vôi hoặc chất làm giả khác với sơn ximăng.
3.13 SƠN LÓT MÀU TRẮNG
a) Sơn lót màu trắng phải bao gồm:
1. 0.25kg kích cỡ “gấp đôi” được hòa tan trong 4.5 lít nước nóng và,
2. 0.5 kg vôi bột trắng ngâm trong 0.5 lít nước thêm vào như trên.
b) Hỗn hợp được khuấy đều thành dung dịch màu kem đồng nhất và thi công nóng.
3.14 SƠN NƯỚC HOẶC SƠN KEO CÓ THỂ RỬA
a) Sơn nước hoặc sơn keo có thể rửa phải là “Sơn keo ít dầu DURO – 3260” hoặc loại
sơn nước ít dầu có thể rửa hoặc sơn keo không dầu có thể rửa tương đương khác
được duyệt theo tiêu chuẩn BS. 1053: Loại A.
b) Sơn keo có thể rửa chống mốc phải được thêm phụ gia chống mốc được duyệt.
c) Không được sử dụng chất màu asen (thạch tín).
3.15 SƠN NHŨ TƯƠNG
Trừ khi được thể hiện khác trên bản vẽ, các cửa ra vào phải được thực hiện như sau:
29 Tháng 05 năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 17: Công Tác Sơn
Trang 10/26


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

a) Sơn nhũ tương cho công tác hoàn thiện trong nhà phải là sơn nhũ tương gốc nhựa
dẻo, nhựa vinyl acetate, nhựa vinyl acrylate hoặc nhựa mủ co-polymer nhãn hiệu
được duyệt đồng thời phải là loại sơn sau:
1. Sơn nhũ tương DULUX PENTALITE – A921 – Line, hoặc
2. Sơn nhũ tương PAMMASTIC VINYL MATT, hoặc
3. Loại tương đương được duyệt khác
b) Không được sử dụng sơn nhũ tương nhựa tổng hợp alkyd.
3.16 ANTI-MOULD EMULSION PAINT
a) Sơn nhũ tương cho công tác hòan thiện bên ngòai như công tác nề và công tác trát
vữa bề mặt tường phải là sơn nhũ tương chống mốc có gốc chất đồng trùng hợp vinyl
hoặc gốc acrylic kết hợp với hóa chất chống mốc được duyệt và phải là một trong
những loại sơn sau:
1. Sơn nhũ tương chống mốc & nấm DURO – 3300, hoặc
2. DULUX Weathershield Plus A915-Line, hoặc
3. Loại tương đương được duyệt khác.
b) Sơn nhũ tương cho bề mặt gỗ ngòai nhà phải là loại sơn DULUX TIMBER COLOUR
ACRYLIC EXTERIOR WOOD FINISH - A926 - LINE hay loại tương đương được chấp
thuận, sơn nhũ tương gốc acrylic
3.17 SƠN NHŨ TƯƠNG LÀM MẶT
a) Sơn nhũ tương làm mặt phải là sơn nhũ tương gốc acrylic làm mặt với kết tập sự
phân tán cao.
3.18 SƠN ĐA MÀU
a) Sơn đa màu phải là nhãn hiệu đươc duyệt bao gồm lớp nền và lớp phủ trên cùng tốt
hợp nhất thành một lớp phủ tô màu được sử dụng như khuyến cáo của nhà sản xuất.
3.19 SƠN TỔNG HỢP
a) Trừ khi có yêu cầu rõ ràng khác, tất cả các sơn sử dụng bên trong và ngoài nhà phải
là sơn tổng hợp có gốc chất tổng hợp alkyd kết hợp với dầu khô và các chất màu và
phải là một trong những loại sau:
1. DULUX GLOSS FINISH - A364-LINE,
2. PERMOGLAZE GLOSS,
3. Loại tương đương khác.
b) Các lớp sơn dưới và hoàn thiện phải đúng loại và lớp hoàn thiện phải được hoàn
thiện bóng láng hoặc theo như yêu cầu.
3.20 SƠN PHỦ TƯỜNG LÀM MẶT
a) Tất cả lớp sơn phủ tường làm mặt phải gồm 3 lớp sau:
1. Lớp đầu tiên – sơn trét,
2. Lớp thứ 2 – sơn làm mặt , và
3. Lớp thứ 3 – sơn trên cùng, và
29 Tháng 05 năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 17: Công Tác Sơn
Trang 11/26


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

Số lượng của các lớp sơn trên cùng phải tiến hành tuân thủ tuyệt đối bản hướng dẫn
được in của nhà sản xuất.
b) Sơn phủ tường làm mặt phải có chất lượng tốt nhất và là một trong những loại sau:
1. Gốc epoxy với sơn hoàn thiện polyurethane, hoặc
2. Gốc epoxy với sơn hoàn thiện acrylic, hoặc
3. Loại sơn làm mặt được duyệt khác.
c) Những vật liệu được sử dụng trong sơn tường làm mặt phải là hiệu “DULUX” được
sản xuất bởi Imperial Chemical Industrial Ltd. (I.C.I.), “BONNTILE” của Bonntile
Industries HK) Ltd. hoặc các sản phẩm tương đương được duyệt khác.
d) Sơn tường làm mặt phải là một trong các loại sau:
1. Loại sơn lăn, hoặc
2. Loại sơn chất liệu màu vỏ chanh trung bình, hoặc
3. Loại sơn chất liệu màu vỏ chanh nhuyễn, hoặc
4. Sơn gai, hoặc
5. Bề mặt nhẵn, hoặc
6. Các mẫu được duyệt khác.
e) Màu sắc, bề mặt và loại sơn phủ tường phải do Giám đốc công trình lựa chọn và
được thực hiện theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất và đạt sự hài lòng của Giám
đốc công trình.
f) Thời gian khô tối thiểu cho phép là 12 giờ giữa các lớp sơn.
g) Bề mặt tường bêtông được xử lý láng bằng bay một lớp vữa dày 10mm tỷ lệ ximăng:
cát (1:3) và bề mặt hoàn thiện phải bằng phẳng, thẳng hàng và đúng cao độ để nhận
lớp sơn phủ tường làm mặt.
3.21 SƠN EPOXY BẢO DƯỠNG LẠNH
a) Sơn epoxy bảo dưỡng lạnh phải là “DULUX Epoxy Chemical Resistant Finish - A430Line” hoặc loại sơn epoxy bảo dưỡng lạnh 2 gói tương đương được duyệt.
3.22 SƠN HUỲNH QUANG
a) Sơn huỳnh quang phải là loại gốc nước hoặc gốc dầu, như quy định. Sử dụng sơn
huỳnh quang kết hợp với sơn lót gốc nước trắng hoặc dầu, và lớp sơn lót phải phù
hợp với bề mặt được sơn.
3.23 SƠN PHẢN QUANG
a) Sơn phản quang phải bao gồm sơn tổng hợp trắng có mặt hoàn thiện bóng láng và bề
mặt sơn hạt mịn có độ phản quang, được thi công với khối lượng lớn hơn 0.6 kg/m2
trong khi lớp sơn hoàn thiện vẫn còn ướt.
3.24 SƠN MÀU KIM LOẠI
a) Sơn màu kim loại phải là lọai gốc dung dịch tổng hợp acrylic trôn với bột nhôm mịn để
cho bề mặt sáng, hoặc bột đồng hay hợp kim đồng để tạo bề mặt màu đồng.

29 Tháng 05 năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 17: Công Tác Sơn
Trang 12/26


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

3.25 SƠN CHỐNG AXIT
a) Sơn và dung môi chống axit phải là loại chống sự tác động của tất cả các axit và kiềm
thương mại nói chung.
3.26 MEN ĐEN
a) Men đen phải là loại màu đen Nhật cao cấp, nhanh khô và thời gian khô không quá 12
giờ ở nhiệt độ 160C cho bề mặt đàn hồi, cứng, nhẵn hoàn toàn.
3.27 SƠN KHÔNG MỘC
a) Sơn không độc dùng cho bồn nước, mái thu nước v.v... phải là loại nhãn hiệu chính
hãng được chấp thuận bởi Hội đồng Nước Quốc gia Anh (U.K. National Water
Council) sau đây:
1. Sơn gốc dầu hỏa hoặc gốc nhựa đường, hoặc
2. Sơn gốc epoxy.
3.28 SƠN POLYURETHANE
a) Sơn polyurethane phải là loại hai gói và một phần của hệ thống được duyệt.
3.29 SƠN CHỐNG CHÁY
a) Sơn chống cháy phải là sơn phồng mà khi sử dụng một mình hay kết hợp với loại sơn
khác làm lớp nền dễ cháy căn cứ theo hệ thống thử nghiệm của nhà sản xuất độ lan
tỏa của ngọn lửa cấp 1 theo BS. 476 : Part 7 :1987.
b) Sơn chống cháy phải được chọn bởi Giám đốc công trình từ 1 trong các loại sau:
1. NULLIFIRE S60 hoặc NULLFIRE WD.
2. DURO FIRE RETARDANT UNDERCOAT WHITE - 7983 and DURO FIRE
RETARDANT FINISH WHITE 7984.
3. JTS FIRETEX M70/71 SYSTEM.
4. Loại tương đương được duyệt khác.
3.30 SƠN DIỆT CÔN TRÙNG
a) Sơn diệt côn trùng phải là “DURO Permicide Pesticidal Coating - 7198 (Đỏ)/7199
(Xanh lá)” hoặc loại tương đương được duyệt khác.
b) Một lớp sơn diệt côn trùng phải được quét trên toàn bộ bề mặt hoặc theo dải rộng
75mm, như quy định.
3.31 SƠN CHỊU NHIỆT
a) Sơn chịu nhiệt phải là 1 trong các loại sau:
1. DURO HIGH TEMPERATURE ALUMINIUM PAINT - 1800, hoặc
2. ICI DULUX HEAT RESISTING ALUMINIUM FINISH - A338-2554M hoặc
3. Sơn men chống nhiệt tương đương được duyệt khác.
b) Sơn lót và lớp sơn dưới sử dụng kết hợp với lớp phủ men hoàn thiện phải có độ chịu
nhiệt tương đương.
29 Tháng 05 năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 17: Công Tác Sơn
Trang 13/26


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

3.32 SƠN LÀM DẤU
a) Sơn làm dấu trên đường, chỗ đậu xe v.v... phải là vật liệu nhựa dẻo nóng thi công
nóng, bao gồm chất màu sáng, hạt thủy tinh cứng theo BS. 6088 : 1981 (1985), tô
màu và mở rộng, ranh giới cùng với chất tổng hợp nhựa dẻo nóng và, khi ở tình trạng
tan chảy có thể thi công bằng cách xịt.
b) Dung dịch xử lý trước phải là “DURO Mordant Solution - 7879”, “ICI Lithoform S833-3”
hoặc sản phẩm chính hãng tương đương được duyệt khác sử dụng cho công tác mạ
thép.
3.33 SƠN BITUM ĐEN
a) Sơn bitum đen phải là sơn đen gốc hắc ín tuân theo những yêu cầu của tiêu chuẩn
B.S. 1070 :Type B (nhanh khô).
3.34 SƠN GỐC BITUM ĐEN
a) Sơn gốc bitum đen phải là loại thi công lạnh, thích hợp sử dụng khi tiếp xúc với nước
uống được theo BS. 3416: Loại 2.
b) Sơn gốc bitum đen phải là 1 trong các loại sau:
1. DURO BITUMINOUS SOLUTION -1810, hoặc
2. DULUX MELANOID BITUMINOUS PAINT SLACK NO. 1 - 1861-2001, hoặc
3. Hoặc loại tương đương được duyệt khác.
3.35 CHẤT BẢO QUẢN GỖ
a) Chất bảo quản gỗ phải hoàn toàn bảo vệ gỗ chống mối, côn trùng đục gỗ, nấm, mục
gỗ và hư hỏng.
b) Chất bảo quản gỗ phải là 1 trong các loại sau:
1. Chất bảo quản gỗ TIMBERTONE của Công ty Expandite Interswiss Ltd
2. Chất bảo quản gỗ SOLIGNUM của Công ty Zung Fu Co., Ltd
3. Hoặc loại tương đương được duyệt khác.
3.36 CHẤT NHUỘM MÀU
a) Chất nhuộm màu cho công tác gỗ phải là loại chất nhuộm màu bằng cồn hay nước
được duyệt phù hợp cho sử dụng dưới vec-ni hay đánh bóng bằng sáp.
b) Chất đánh bóng tự hoàn thiện phải là 1 trong các loại sau:
1. TIMBERCOTE Wood Stain của Công ty Expandite Interswiss Ltd
2. CUPRINOL Wood Stain của Công ty Richmond Building Ltd
3. Hoặc loại tương đương được duyệt khác.
c) Hai hay nhiều lớp, theo quy định, của chất nhuộm màu được duyệt phải được thi công
để đạt được màu đã duyệt.
3.37 DẦU HẠT LANH
a) Dầu hạt lanh phải tuân theo tiêu chuẩn B.S. 6900: 1987.

29 Tháng 05 năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 17: Công Tác Sơn
Trang 14/26


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

3.38 VECNI
a) Vec-ni phải là 1 trong các loại sau:
1. Vec-ni nhựa copan chỉ sử dụng bên trong nhà.
2. Vec-ni tổng hợp sử dụng cho bên trong hay bên ngoài, hoặc
3. Vec-ni polyurethane loại 1 gói thay đổi bảo dưỡng độ ẩm dầu hoặc loại 2 gói bảo
dưỡng isocyanate sử dụng cho bên trong hay bên ngoài.
b) Vec-ni nhựa copan phải là 1 trong các loại sau:
1. DURO COPAL VARNISH - 5010,
2. CAMEL COPAL VARNISH - 354,
3. Loại vec-ni gốc nhựa dầu cây tương đương được duyệt khác.
c) Vec-ni tổng hợp phải là 1 trong các loại sau:
1. CAMEL QUICK DRYING ALKYD VANISH - 304,
2. DURO CLEAR VARNISH - 5020,
3. Loại vec-ni gốc alkyd/ tổng hợp tương đương được duyệt khác.
d) Vec-ni poliuretan phải là 1 trong các lọai sau:
1.
2.
3.
4.

DULUX DURETHANE (polyurethane 2 thành phần loại màu không ngã vàng),
DURO POLYKOTE POTYURETHAN COATING (2 thành phần) - 1501 1502,
DURO OIL MODIFIED POLYURETHANE COATING (1 thành phần) - 1880,
Loại tương đương được duyệt khác.

3.39 SƠN MÀI XENLULO
a) Sơn mài xenlulo phải là 1 trong các loại sau:
1. CAMEL CLEAR LACQUER - 5022 hoặc 5322,
2. DURO CLEAR FURNITURE LACQUER - 1810,
3. Sơn mài gốc nitro-xenlulo tương đương được duyệt khác.
3.40 XI ĐÁNH BÓNG BẰNG SÁP
a) Xi đánh bóng bằng sáp sử dụng cho sàn, đồ đạc trong nhà, đồ gỗ phải là “JOHNSON”
hoặc “RONUK” hoặc nhãn hiệu độc quyền được duyệt khác.
3.41 ĐƯỜNG VIỀN
a) Xử lý mối nối cho các ống kim loại được phủ bitum phải là nhãn hiệu chính hãng hoặc
trang trí khéo léo cho mục đích này.
b) Xử lý mối nối cho công tác gỗ phải theo tiêu chuẩn BS 1336.
3.42 CHẤT TRÁM
a) Chất trám cho công tác gỗ bên trong, gỗ dán, gỗ cứng và bảng sợi thủy tinh phải là
mat- tit dầu hạt lanh theo BS 544, nhuộm màu nếu có yêu cầu.
b) Chất trám cho công tác gỗ bên ngoài phải là chất bột chì trắng và kích cỡ màu vàng,
dễ trộn.

29 Tháng 05 năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 17: Công Tác Sơn
Trang 15/26


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

3.43 DẦU GỖ TẾCH
a) Dầu gỗ tếch phải là nhãn hiệu có đăng ký sở hữu thích hợp sử dụng cho bên trong
hay bên ngoài theo yêu cầu.
3.44 SƠN BẢNG ĐEN
a) Sơn bảng đen phải là sơn màu xanh đậm hay đen, phẳng, nhanh khô, có chứa chất
mài mòn.
3.45 CHẤT TRÉT SÀN
a) Chất trét sàn phải là chất trét gốc tổng hợp nhân tạo được duyệt.
4 TAY NGHỀ NHÂN CÔNG
4.1

NHỮNG YÊU CẦU CHUNG

a) Công tác sơn phải được tiến hành theo tiêu chuẩn B.S. 6150.
b) Công tác sơn không được tiến hành:
1. Dưới thời tiết ướt, ẩm hay có sương mù, dưới ánh sáng mặt trời trực tiếp, hoặc
2. Trên bề mặt chưa khô hoàn toàn, hoặc
3. Nếu không khí có quá nhiều bụi,
c) Đảm bảo rằng tất cả các lỗ, vết nứt hay các lỗi khác trên bề mặt đều được xử lý tốt
trước khi sơn.
d) Thi công các lớp sơn bằng chổi lông cứng có kích thước phù hợp được duyệt.
e) Chổi sơn tường phẳng có bề rộng lớn hơn 150mm.
f) Không được sử dụng lăn sơn, trừ khi Giám đốc công trình yêu cầu hoặc chấp thuận.
Không được phép sử dụng vải thừa cho công tác sơn.
Không được sử dụng máy phun sơn trừ khi Giám đốc công trình yêu cầu hay chấp
thuận. Khi công tác sơn bằng máy phun sơn được yêu cầu hay cho phép, lớp sơn lót
(hoặc lớp sơn dưới đầu tiên, nếu không có sơn lót) phải được thi công bằng chổi
quét.
Sơn và sơn lót trước khi thi công, những bề mặt bị che khuất.
g) Tất cả các chổi quét, dụng cụ, thùng, v.v... được dùng để thi công phải được lau chùi
sạch sẽ trước khi sử dụng cho các vật liệu khác nhau.
h) Lớp sơn lót hay lớp sơn dưới không được để lộ thiên hoặc điều kiện không thích hợp
quá mức trong quá trình sơn.
i) Trước khi thi công lớp sơn kế tiếp, lớp sơn trước đó phải:
1. Đã cứng,
2. Mài nhẵn mặt với giấy nhám mịn,
3. Sạch sẽ và khô.
j) Tất cả lớp sơn lót phải được thi công với chổi quét, lớp sơn kế tiếp sẽ được thi công
bằng:
1. Chổi quét, hoặc
29 Tháng 05 năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 17: Công Tác Sơn
Trang 16/26


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

2. Lăn sơn, hoặc
3. Phun sơn.
k) Bề mặt sau khi lắp đặt bị che khuất được sơn lót và sơn trước khi thi công.
l) Mỗi lớp sơn phải được quét kỹ lưỡng lên bề mặt để che phủ đủ tất cả các khu vực
cần sơn bao gồm:
1. Các đường gioăng,
2. Các mối nối,
3. Các góc, v.v..
m) Tránh sơn không đều hoặc quá dày, đặc biệt là ở các vị trí
1. Các cạng,
2. Các mối nối,
3. Các góc, v.v..
n) Công tác sơn phải được làm dứt gọn gàng và sạch sẽ để tránh:
1. Sơn lên các tấm chắn mưa của các cửa sổ và cửa,
2. Sơn lên các mối tại các phần di động của thiết bị và phụ tùng,
3. Làm vấy sơn hay làm bẩn bề mặt kế bên.
o) Tất cả các bề mặt hoàn thiện không được có dấu chổi, dấu lún, chạy và các lỗi khác.
p) Nếu được yêu cầu, loại bỏ tất cả các mảnh sắt, thiết bị then khóa, v.v... trước khi sơn
và thay thế với đinh vít tương thích (và các chốt, nếu co yêu cầu sau khi hoàn tất). Tất
cả phải sạch sẽ và hoàn toàn không dính vết sơn, đốm bẩn v.v..
q) Không được sơn tấm chắn mưa trên các cửa sổ và cửa đi bằng kim lọai.
r) Tuýt lại bề mặt sơn sau khi hoàn tất, nếu có yêu cầu.
s) Tiến hành trang trí màu theo tiêu chuẩn BS. 4800 theo lựa chọn của Giám đốc công
trình.
t) Sơn bảng màu và đạt được sự chấp thuận của Giám đốc công trình trước khi tiến
hành công việc.
4.2

TỔNG QUAN VỀ CHUẨN BỊ BỀ MẶT

a) Dọn dẹp tất cả các vết bẩn, bụi, vết dơ, dầu mỡ, vật liệu thừa, các đốm, v.v... trên bề
mặt trước khi sơn.
b) Bât kỳ đốm dơ đều được lau chùi.
1. Đầu tiên với vải thô khô và,
2. Sau đó với vải ướt.
c) Sau đó bề mặt được để sau bốn mươi tám (48) giờ để kiểm tra xem có xảy ra hiện
tượng đốm dơ nữa không.
d) Không được sơn cho đến khi không còn các đốm dơ.
4.3

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ

a) Trừ khi có quy định khác, phần mô tả “công tác sơn” được hiểu là bao gồm tất cả các
công tác chuẩn bị yêu cầu và cần thiết để thi công lớp sơn hoàn thiện tốt nhất, không
có các vết nhơ, dấu chổi sơn, giộp sơn và vết rỉ sơn.
b) “Rửa sạch” nghĩa là:
29 Tháng 05 năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 17: Công Tác Sơn
Trang 17/26


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

1. Rửa bằng nước sạch tất cả các vết bẩn, v.v... không thấm trên bề mặt của vật liệu
trang trí trước; hoặc
2. Rửa bằng nước sạch các vết vôi tồn tại, vết keo không rửa hoặc những vật liệu
tương tự không thấm trên bề mặt trang trí; hoặc
3. Loại bỏ các vết bẩn, v.v..., và lau sạch, các vết keo có thể rửa, vết sơn xi măng,
sơn tổng hợp và bề mặt trang trí tương tự với bột xà bông đường hòa với nước,
sau đó dội lại bằng nước sạch.
c) “Quét sạch” nghĩa là việc quét khô hòan tòan bất kỳ bề mặt nào với chổi cứng để di
dời tất cả các đống đất, bụi bẩn hay các rác rưởi từ công tác hoàn thiện trước đó.
d) “Cạo sạch” nghĩa là việc di dời tất cả các các vết sơn, vết vôi, vết màu, vết keo, v.v..
bởi dụng cụ cạo mà không dùng hóa chất hay nhiệt và gây hư hỏng. Bề mặt phải
được rửa sạch hoàn toàn.
e) “Chải thép” nghĩa là việc chải bề mặt kỹ lưỡng bằng bàn chải thép cứng.
f) “Lột bỏ” nghĩa là việc loại bỏ hoàn toàn, mà không gây hư hại cho bề mặt nằm dưới,
của tất cả các lớp vôi, keo, sơn hay bất cứ vật liệu trang trí nào khác bằng cách rửa
và cạo sạch cùng với việc sử dụng hóa chất hoà tan hay nhiệt, nếu cần thiết. Sau khi
sử dụng hóa chất, bề mặt phải được rửa sạch và được trung hòa theo hướng dẫn của
nhà sản xuất.
g) “Lót” đối với công tác trát nghĩa là:
1. Cắt cạnh một cách cẩn thận của tất cả các lỗ, vết nứt hay kẻ hỡ của bất kỳ như
mô tả, và
2. trám đầy bằng sản phẩm có nhãn hiệu độc quyền hay bằng Thạch cao của Paris
để tạo nên bề mặt phẳng, và
3. sửa lại tất cả các miếng đắp với một lớp trét trước khi sơn.
h) “Lót” đối với công tác gỗ nghĩa là vệ sinh và trám bít tất cả các lỗ, vết nứt và kẽ hở,
v.v... với mát tít dầu hạt lanh được duyệt theo B.S. 544, nhộm màu nếu có yêu cầu.
i) “Phủ lót” cho ống kim loại nghĩa là việc quét 1 lớp lót chính hiệu lên bề mặt bất kỳ ống
nào cần phủ bitum.
j) “Phủ lót” đối với công tác gỗ nghĩa là việc thi công đủ các lớp “phủ lót” theo B.S. 1336
đủ để che tất cả các mắt gỗ nhằm ngăn việc chảy chất nhựa, v.v... qua lớp trang trí
sau đó.
k) “Cọ sạch” nghĩa là việc chà xát bề mặt mới chuẩn bị hoặc bề mặt của lớp sơn hiện
hữu sau khi chuẩn bị trang trí lại, với giấy nhám thủy tinh, đá bọt hay loại tương tự, để
tạo bề mặt ngang bằng, hơi nhám để tạo độ bám cho lớp sơn mới.
l) “Trám” nghĩa là trám hạt với chất trám bề mặt.
4.4

CHUẨN BỊ CHO BỀ MẶT MỚI

Chuẩn bị bề mặt mới cho công tác trang trí như sau:
a) Bề mặt bêtông, gạch, gạch block, đá, gạch ngói và các bề mặt không trát vữa khác:
1. Quét sạch.
b) Bề mặt tô, trát vữa ximăng và các bề mặt tương tự khác:
1. Rửa sạch,
2. Lót, và
3. Cọ sạch.
29 Tháng 05 năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 17: Công Tác Sơn
Trang 18/26


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

c) Bề mặt kim loại:
1. Đục dời tất cả các vảy và rỉ sét, và
2. Chải sắt để lộ trần sắt và lau sạch bề mặt kim loại.
d) Bề mặt kim loại mạ kẽm:
1. Lau sạch và,
2. Thi công một lớp dung dịch nhuộm màu,
3. Thi công một lớp lót giàu kẽm kim loại được duyệt tại tất cả các mối hàn mà tại đó
lớp kẽm có thể bị bong ra.
e) Bề mặt ống kim loại được sơn:
1. Lau sạch và
2. Quét 1 lớp phủ.
f) Bề mặt đồng:
1. Rửa sạch bằng xà bông và nước ấm,
2. Cọ sạch bằng vải bột mài thô, và
3. Thi công một lớp dung dịch gồm 1 phần axêtôn và 2 phần benzen trước khi sơn.
g) Bề mặt gỗ được xử lý bằng chất bảo quản gỗ:
1. Quét sạch.
h) Bề mặt gỗ được sơn bằng sơn tổng hợp:
1. Phủ lót,
2. Lót và bít, và
3. Cọ sạch.
i) Bề mặt gỗ được nhuộm màu hoặc hoàn thiện bằng sơn trong hay đánh bóng bằng
sáp:
1. Cọ sạch bằng giấy nhám thủy tinh mịn,
2. Trét, và
3. Cọ sạch lại.
j) Bề mặt gỗ được xử lý bằng dầu hạt lanh:
1. Cọ sạch, làm nhẵn, và
2. Quét sạch.
k) Bề mặt sàn gỗ được hoàn thiện bằng sơn trong hay đánh bóng:
1. Làm phẳng bề mặt,
2. Lót và bít, và
3. Làm nhẵn bằng giấy nhám cát.
l) Bề mặt vật liệu sợi thủy tinh, bảng cách điện, gạch cách âm hoặc tương tự:
1. Quét sạch,
2. Nhổ tất cả các đầu đinh,
3. Sửa tất cả các lỗ đinh và lỗ khoan,
4. Cọ sạch và làm mặt lại giống như các bề mặt xung quanh.
m) Bề mặt chất dẻo:
1. Làm nhám bằng giấy nhám hạt thủy tinh, và.
n) Bề mặt được sơn bằng sơn poliuretan hay sơn epoxy bảo dưỡng lạnh:
29 Tháng 05 năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 17: Công Tác Sơn
Trang 19/26


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

1. Trét bằng epoxy.
4.5

CHUẨN BỊ CHO BỀ MẶT TRANG TRÍ HIỆN HỮU

a) Bề mặt làm trắng, quét vôi:
1. Cạo sạch,
2. Quét sạch,
3. Dừng,
4. Làm lại bằng vật liệu mới.
b) Bột trét rửa được men Trung Quốc hay bề mặt men không rửa được:
1. Xử lý hoàn toàn các vết dơ,
2. Rửa sạch,
3. Lót,
4. Trét và chuẩn bị nhận lớp sơn mới.
c) Bề mặt sơn nhũ tương hay sơn nhũ tương làm mặt:
1. Cạo sạch,
2. Quét sạch,
3. Lót,
4. Làm lại bằng vật liệu mới.
d) Bề mặt sơn ximăng và sơn làm mặt ngoài:
1. Cạo sạch,
2. Rửa sạch,
3. Lót,
4. Làm lại bằng vật liệu mới, và
5. Làm mặt ngay lập tức trước khi sơn.
e) Bề mặt sơn tổng hợp khác hơn kim loại hoặc gỗ:
1. Cạo sạch,
2. Rửa sạch,
3. Lót,
4. Cọ sạch,
5. Thi công lớp sơn lót và lớp sơn dưới.
f) Bề mặt sơn bitum đen của khu vực sơn lót:
1. Sơn bằng sơn bitum đen.
g) Công tác kim loại:
1. Rửa sạch, cạo sạch, đục tỉa, và chải thép hay di dời tất cả vảy, rỉ sét cho sắt thép
không mạ sẽ được sơn,
2. Cọ sạch, thi công chất chống rỉ và lớp lót tại khu vực thép trần hay các khu vực
khác như đã chỉ và thi công lớp sơn dưới.
h) Công tác gỗ:
1. Bề mặt sơn tổng hợp - Rửa sạch, cạo sạch, cọ sạch, xử lý mối nối, sơn lót, lót, và
thi công lớp sơn dưới.
2. Bề mặt sơn polyurethane hay sơn epoxy bảo dưỡng lạnh - Rửa sạch, cạo sạch,
cọ sạch, lót và thi công bột epoxy và thi công lớp sơn dưới.
29 Tháng 05 năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 17: Công Tác Sơn
Trang 20/26


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

3. Bề mặt vec-ni - Rửa sạch, cạo và cọ sạch và thi công lớp vec-ni.
4. Bề mặt sơn mài hay đánh bóng bằng sáp khác hơn sàn đánh bóng bằng sáp - Cọ
sạch, trét và cọ sạch lại để tạo nên bề mặt nhẵn sẵn sàng cho việc sơn mài và
đánh bóng lại.
5. Sàn đánh bóng bằng sáp – chùi bằng tấm bùi nhùi bằng dây sắt hay giấy nhám,
như quy định.
4.6

LOẠI BỎ HÒAN TOÀN TRANG TRÍ HIỆN HỮA

a) Các trang trí hiện hữu phải được loại bỏ tại vị trí chỉ định.
b) Sau khi loại bỏ, chuẩn bị bề mặt theo yêu cầu của loại trang trí thi công.
c) Nếu sử dụng hóa chất, rửa sạch hoàn toàn bề mặt bằng dung dịch trung hòa trước
khi chuẩn bị cho công tác trang trí mới.
4.7

TỔNG QUAN VỀ CÔNG TÁC SƠN LÓT

a) Sơn lót phải được thi công tại bề mặt, đường joiăng, các góc và các đầu nối.
b) Lớp sơn lót phải có đủ bề dày để không làm rỗ mặt.
c) Bất cứ bề mặt sơn lót nào bị hư hại tại công trường hay vận chuyển phải được sửa lại
hoặc sơn lại trước khi thi công bất kỳ lớp sơn nào tiếp theo.
d) Lớp sơn lót phải được thi công trên công tác mới trước khi các vât được cố định đúng
vị trí.
e) Lớp sơn lót cho bề mặt kim loại phải được thi công cùng ngày sau khi vệ sinh.
f) “Rửa” hoặc “khắc” lớp sơn lót khi đã cứng trước khi thi công lớp sơn lót kế tiếp.
4.8

LOẠI SƠN VÀ SỐ LƯỢNG LỚP SƠN
Trừ khi có những yêu cầu khác, chuẩn bị và thi công loại sơn và số lượng lớp sơn và
sử dụng sơn lót, chất trét, v.v… như Bảng 1, 2, 3, 4, 5 và 6 dưới đây.
Trừ khi có chỉ định khác trong bảng 1, 2, 3, 4, 5 và 6 dưới đây, công tác xử lý bề mặt
trong nhà và bên ngoài nhà là giống nhau.
BẢNG 1:
Trên bề mặt tô, trát vữa, bêtông, gạch, gạch block, Tarmacadam và những
bề mặt tương tự.
Loại chất xử lý

Số lượng lớp sơn
Trên bề mặt mới

Trang trí lại bề mặt hiện
hữu

Sơn đa màu

1 lớp sơn lót bằng chổi 1 lớp sơn gắn và 1 lớp sơn
được khuyến cáo. 1 lớp sơn hoàn thiện thi công bằng cách
gắn và 1 lớp sơn hoàn thiện xịt.
thi công bằng cách xịt.

Sơn tổng hợp

1 lớp sơn lót chống kiềm, 1 1 lớp sơn hoàn thiện, hoặc 1
lớp sơn dưới và 1 lớp sơn lớp sơn dưới và 1 lớp sơn

29 Tháng 05 năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 17: Công Tác Sơn
Trang 21/26


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

hoàn thiện.

hoàn thiện như yêu cầu.

Sơn ximăng

2 lớp sơn.

1 hay 2 lớp sơn, như quy định

Sơn làm mặt bên
ngoài

2 lớp sơn.

1 hay 2 lớp sơn, như quy
định.

Sơn epoxy bảo
dưỡng lạnh

1 lớp sơn dưới và 1 lớp sơn
hoàn thiện.

1 lớp sơn hoàn thiện, hoặc 1
lớp sơn dưới và 1 lớp hoàn
thiện, như quy định. (Ghi chú:
Nếu lớp hoàn thiện hiện hữu
không phải là sơn epoxy bảo
dưỡng lạnh, cạo sạch sẽ và
chuẩn bị như cho bề mặt
mới).

Sơn diệt côn
trùng

1 lớp

1 lớp.

Hắc ín

1 hoặc 2 lớp, như yêu cầu.

1 hoặc 2 lớp, như yêu cầu.

Sơn làm dấu

2 lớp dày.

1 hoặc 2 lớp dày, như quy
định.

Sơn huỳnh quang

1 lớp lót chống kiềm, 1 lớp
sơn dưới tổng hợp phẳng
và 1 lớp hoàn thiện.

1 lớp sơn dưới tổng hợp
trắng, nếu quy định, và 1 lớp
hoàn thiện.

Sơn phản quang

1 lớp sơn lót chống kiềm, 1
lớp sơn dưới tổng hợp màu
trắng, và 1 lớp hoàn thiện
tổng hợp màu trắng với các
hạt thủy tinh phản quang.

1 lớp sơn dưới như mô tả cho
bề mặt mới, nếu quy định, và
1 lớp hoàn thiện tổng hợp
màu trắng với các hạt thủy
tinh phản quang.

Bảng 2:
Trên bề mặt thép kết cấu.
Loại chất xử lý

Số lượng lớp sơn
Trên bề mặt mới

Trang trí bề mặt hiện hữu

Loại A

1 lớp sơn lót gốc chì theo
BS 2523, 1 lớp sơn dưới và
1 lớp hoàn thiện sơn oxit sắt
mica. Tất cả lớp sơn sau khi
khô tối thiểu 100um.

1 lớp hoàn thiện sơn oxit sắt
mica sau khi bề mặt hoàn
toàn đuợc làm sạch bằng
chất tẩy rửa được duyệt.

Loại B

1 lớp lót chống gỉ, 2 lớp sơn
dưới và 1 lớp hoàn thiện
sơn oxit sắt mica. Tất cả lớp
sơn sau khi khô tối thiểu
100um.

1 lớp hoàn thiện sơn oxit sắt
mica sau khi bề mặt hoàn
toàn đuợc làm sạch bằng
chất tẩy rửa được duyệt.

Loại C

3 lớp sơn lót giàu kẽm với
chất dính epoxy theo tiêu

1 lớp hoàn thiện sơn oxit sắt
mica với chất dính cao su

29 Tháng 05 năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 17: Công Tác Sơn
Trang 22/26


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

chuẩn 4652 hoặc lớp lót
giàu kẽm vô cơ với chất
dính silicat, bề dày sau khi
khô tối thiểu là 150um và 1
lớp hoàn thiện sơn oxit sắt
mica với chất dính cao su
khử clo.

khử clo sau khi bề mặt hoàn
toàn đuợc làm sạch bằng
chất tẩy rửa được duyệt.

Bảng 3:
Trên bề mặt kim loại.
Loại chất xử lý
Sơn tổng hợp
Sơn kim lọai

Sơn cách nhiệt

Sơn cách nhiệt

Sơn chống axit

Men đen
Sơn không độc
Sơn Polyurethane

Sơn epoxy dưỡng
lạnh

Số lượng lớp sơn
Trên bề mặt mới
Trang trí bề mặt hiện hữu
1 lớp sơn lót được khuyến
1 lớp sơn hoàn thiện, hoặc 1
cáo, 2 lớp sơn dưới và 1 lớp lớp sơn dưới và 1 lớp sơn
hoàn thiện.
hoàn thiện.
1 lớp sơn lót được khuyến
1 lớp sơn hoàn thiện, hoặc 1
cáo, 2 lớp sơn dưới và 1 lớp lớp sơn dưới và 1 lớp sơn
hoàn thiện,
hoàn thiện, hoặc 2 lớp sơn
dưới và 1 lớp sơn hoàn thiện,
như quy định.
1 lớp lót đã được khuyến
1 lớp sơn hoàn thiện, hoặc 1
cáo, 2 lớp sơn dưới và 1 lớp lớp sơn dưới và 1 lớp hòan
sơn hoàn thiện.
thiện, hoặc 2 lớp sơn dưới và
1 lớp sơn hoàn thiện, như
quy định
1 lớp lót đã được khuyến
1 lớp sơn hoàn thiện, hoặc 1
cáo, 2 lớp sơn dưới và 1 lớp lớp sơn dưới và 1 lớp hoàn
sơn hoàn thiện.
thiện, hoặc 2 lớp sơn dưới và
1 lớp sơn hoàn thiện, như
quy định.
1 lớp lót đã được khuyến
1 lớp sơn hoàn thiện, hoặc 1
cáo, 2 lớp sơn dưới và 1 lớp lớp sơn dưới và 1 lớp hoàn
sơn hoàn thiện.
thiện, hoặc 2 lớp sơn dưới và
1 lớp sơn hoàn thiện, như
quy định.
1 lớp lót đã được khuyến
1 lớp.
cáo và 1 lớp sơn
1 lớp lót đã được khuyến
2 lớp.
cáo và 1 lớp sơn.
1 lớp sơn lót chì đỏ
1 lớp sơn hoàn thiện, hoặc 1
poliuretan, 1 lớp sơn dưới
lớp sơn dưới và 1 lớp hoàn
và 1 lớp sơn hoàn thiện.
thiện, như quy định. (Ghi chú:
Nếu lớp hoàn thiện hiện hữu
không phải là sơn poliuretan,
cạo sạch sẽ và chuẩn bị như
cho bề mặt mới).
1 lớp sơn lót oit crom đỏ
1 lớp sơn hoàn thiện, hoặc 1
epoxy, 1 lớp sơn dưới và 1
lớp sơn dưới và 1 lớp hoàn
lớp sơn hoàn thiện.
thiện, như quy định. (Ghi chú:

29 Tháng 05 năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 17: Công Tác Sơn
Trang 23/26


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Bitum đen

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

1 hoặc 2 lớp, như quy định.

Nếu lớp hoàn thiện hiện hữu
không phải là sơn epoxy bảo
dưỡng lạnh, cạo sạch sẽ và
chuẩn bị như cho bề mặt
mới).
1 hoặc 2 lớp, như quy định.

Bảng 4:
Trên bề mặt gỗ.
Loại chất xử lý
Sơn tổng hợp

Sơn Polyurethane

Sơn chống côn
trùng
Chất bảo quản gỗ
Dầu hạt lanh
Chất nhuộm màu
Vec-ni
Sáp đánh bóng

Sơn bảng đen
Sơn xenlulo

Số lượng lớp sơn
Trên bề mặt mới
Trang trí lại bề mặt hiện
hữu
Bên trong hoặc bên ngoài:
Bên trong:
1 lớp sơn hoàn thiện, hoặc 1
1 lớp lót đã được khuyến
cáo, 1 lớp sơn dưới và 1 lớp lớp sơn dưới và 1 lớp hoàn
thiện, như quy định.
sơn hoàn thiện.
Bên ngoài:
1 lớp lót đã được khuyến
cáo, 2 lớp sơn dưới và 1 lớp
sơn hoàn thiện.
1 lớp sơn dưới và 1 lớp sơn 1 lớp sơn hoàn thiện, hoặc 1
hoàn thiện.
lớp sơn dưới và 1 lớp hoàn
thiện, như quy định. (Ghi chú:
Nếu lớp hoàn thiện hiện hữu
không phải là sơn poliuretan,
cạo sạch sẽ và chuẩn bị như
cho bề mặt mới).
1 lớp.
1 lớp.
1 hoặc 2 lớp, như quy định.
3 lớp.
2 lớp hay nhiều hơn, như
quy định, để thu được màu
được duyệt.
2 lớp hay nhiều hơn, như
quy định
J Đồ gỗ và đồ dùng trong
nhà:
3 lớp (tối thiểu); trên sàn:
2 lớp.
2 lớp.
3 lớp (tối thiểu).

1 hoặc 2 lớp, như quy định.
2 lớp.
2 lớp hay nhiều hơn, như quy
định, để thu được màu được
duyệt.
1 hoặc 2 lớp, như quy định.
Đồ gỗ và đồ dùng trong
nhà:
1 hay 2 lớp như quy định;
trên sàn: 1 hay 2 lớp như quy
định.
1 hay 2 lớp, như quy định.
1 hay 2 lớp, như quy định.

Bảng 5:
Trên các tấm nhà và mái che v.v...
Loại chất xử lý
Trên bề mặt mới
29 Tháng 05 năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Số lượng lớp sơn
Trang trí bề mặt hiện hữu
Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 17: Công Tác Sơn
Trang 24/26


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Sơn nhũ tương
trên bề mặt tấm
sợi thủy tinh cứng
hay mềm, tấm
cách điện, gạch
cách âm và các
bề mặt tương tự
khác
Sơn nhũ tương
dẻo trên các bề
mặt amiăng
Sơn nhũ tương
trên bề mặt tấm
sợi thủy ting cứng
hay mềm, tấm
cách điện, gạch
cách âm và các
bề mặt tương tự
khác.
Sơn nhũ tương
acrylic chống mốc
trên
bề
mặt
amiăng

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

1 lớp pha loãng với nước
dựa theo khuyến cáo của
nhà sản xuất và 2 lớp sơn
đầy (không pha loãng).

1 hay 2 lớp sơn đầy (không
pha loãng), như quy định.

1 lớp sơn lót chống kiềm và
1 lớp pha loãng với nước
dựa theo khuyến cáo của
nhà sản xuất và 2 lớp sơn
đầy (không pha loãng).
1 lớp pha loãng với nước
dựa theo khuyến cáo của
nhà sản xuất và 2 lớp sơn
đầy (không pha loãng)

1 hay 2 lớp sơn đầy (không
pha loãng), như quy định.

1 lớp sơn lót chống kiềm và
1 lớp pha loãng với nước
dựa theo hướng dẫn của
nhà sản xuất và 2 lớp sơn
không pha loãng
1 lớp chất trét được khuyến
cáo, 1 lớp sơn dưới và 1 lớp
hoàn thiện.

1 hay 2 lớp sơn đầy (không
pha loãng), như quy định.

Sơn nhũ tương
trên bề mặt tấm
sợi thủy ting cứng
hay mềm, gạch
cách âm và các
bề mặt tương tự
khác
Sơn tổng hợp trên 1 lớp sơn lót chống kiềm, 1
bề mặt amiăng
lớp sơn dưới và 1 lớp hoàn
thiện.

1 hay 2 lớp sơn đầy (không
pha loãng), như quy định

1 lớp hoàn thiện hay 1 lớp
sơn dưới và 1 lớp sơn hòan
thiện, như quy định

1 lớp hoàn thiện hay 1 lớp
sơn dưới và 1 lớp sơn hoàn
thiện, như quy định.

Bảng 6:
Loại chất xử lý
Nước vôi
(Limewash)
Washable
distemper

Số lượng lớp sơn
Trên bề mặt mới
Trang trí lại bề mặt
hiện hữu
2 lớp
1 hay 2 lớp sơn như quy định
Bên trong
1 lớp sơn lót chống kiềm và
1 lớp pha loãng với nước
trơ, sau đó 1 hay 2 lớp sơn
tiếp theo, theo quy định, pha
loãng với nước
Bên ngoài
1 lớp sơn lót chống kiềm và

29 Tháng 05 năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Bên trong:
1 lớp lót quy định, hay lớp
trám trét và 1 hay 2 lớp theo
quy định, pha loãng với nước
Bên ngoài:
1 lớp lót theo yêu cầu hay 2,
Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 17: Công Tác Sơn
Trang 25/26


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×