Tải bản đầy đủ

12 san go

Công ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

CHƯƠNG 12 : SÀN GỖ

1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.4
1.4.1
1.4.2
1.5
1.6

1.6.1
1.6.2
1.7
1.8

NỘI DUNG CÔNG VIỆC.................................................................................................................2
TIÊU CHUẨN VÀ QUY TẮC THI CÔNG .....................................................................................2
ĐỆ TRÌNH ........................................................................................................................................2
YÊU CẦU CHUNG ..........................................................................................................................2
ĐỆ TRÌNH HỒ SƠ ............................................................................................................................3
BẢN VẼ THI CÔNG.........................................................................................................................3
TÀI LIỆU NHÀ THẦU .....................................................................................................................4
MẪU .................................................................................................................................................4
BẢNG MẪU .....................................................................................................................................5
CHẤT LƯỢNG.................................................................................................................................5
CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG – KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ........................................................5
KIỂM TRA........................................................................................................................................5
BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ .........................................................................................................................6
PHẠM VI CÔNG VIỆC....................................................................................................................6
YÊU CẦU CHUNG ..........................................................................................................................6
CÁC YÊU CẦU LIÊN QUAN ..........................................................................................................7
MỤC ĐÍCH THIẾT KẾ ....................................................................................................................7
THAY THẾ .......................................................................................................................................7

2

VẬT LIỆU...........................................................................................................................8

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8

VÁN SÀN BẰNG GỖ SỒI...............................................................................................................8
LEN CHÂN TƯỜNG GỖ SỒI..........................................................................................................8
NGUỒN GỐC XUẤT XỨ CỦA GỖ SỒI.........................................................................................8


LOẠI GỖ SỒI ...................................................................................................................................9
LỚP NỀN XI MĂNG/CÁT...............................................................................................................9
CHÔNG HƠI NƯƠC ........................................................................................................................9
MÀNG NGĂN HƠI NƯỚC..............................................................................................................9
MỐI NỐI GIÃN NỞ .........................................................................................................................9

3

TAY NGHỀ NHÂN CÔNG/ CÁC CHUẨN BỊ CHUNG ..................................................9

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16

SỰ PHÙ HỢP CÁC TẤM NỀN .......................................................................................................9
CAO TRÌNH CÁC NỀN LÁNG.......................................................................................................9
SỰ PHÙ HỢP CỦA NỀN .................................................................................................................9
GIAO CÁC BỘ PHẬN GỖ.............................................................................................................10
CÁC ĐIỀU KIỆN CHUNG QUANH .............................................................................................10
ĐỘ ẨM............................................................................................................................................10
LẮP GHÉP VÀO ............................................................................................................................10
THIẾT LẬP.....................................................................................................................................10
MÀNG KIỂM TRA ĐỘ HƠI NƯỚC .............................................................................................10
GỖ XỬ LÝ......................................................................................................................................11
SÀN PHỤ BẰNG GỖ DÁN ...........................................................................................................11
CÁC TÂM THÁO GHÉP ...............................................................................................................11
HOÀN TẤT VIỆC LÁT SÀN.........................................................................................................11
BẢO VỆ ..........................................................................................................................................11
CÁC LEN CHÂN TƯỜNG GỖ......................................................................................................11
THAM QUAN XƯỞNG CỦA NHÀ SẢN XUẤT VÀ LEN CHÂN TƯỜNG GỖ SỒI ................12

U

U

U

U

29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 12: Sàn Gỗ
Trang 1/12


Công ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

1.

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

TỔNG QUAN

1.1

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

a) Quy định tại chương này:
Gia công, cung cấp và lắp đặt hệ thống ván sàn gỗ, bao gồm:
1. Hệ thống lớp nền lót,
2. Ván sàn gỗ,
3. Chân tường bằng gỗ,
4. Hoàn thiện sàn gỗ.
b) Các chương liên quan:
1. Chương 11: Công tác mộc
1.2

TIÊU CHUẨN VÀ QUY TẮC THI CÔNG

a) Trừ phi có quy định khác, mọi công tác thi công theo quy định tại chương này phải
thực hiện theo quy định của Tiêu chuẩn Anh và quy tắc thi công, cùng các quy định
sửa đổi hiện hành tại thời điểm mời thầu, áp dụng cho vật tư và nhân :
1. BS 1187: Tiêu chuẩn kỹ thuật cho ván sàn gỗ,
2. BS 4050: Tiêu chuẩn kỹ thuật cho tấm sàn Mosaic, và
3. BS 8201: Tiêu chuẩn thi công sàn gỗ sản phẩm gỗ và sản phẩm panô gỗ.
1.3
1.3.1

ĐỆ TRÌNH
YÊU CẦU CHUNG

a) Đệ trình cho Giám đốc công trình kiểm tra và phê duyệt những tài liệu, catalô sản
phẩm của Nhà sản xuất, các chứng chỉ kiểm tra, phương pháp thi công, mẫu vật tư và
bản vẽ thi công, bảng tất cả các mẫu và nguyên mẫu các loại vật tư và thíết bị liên
quan.
b) Quy mô thông tin và bảng mẫu vật tư cung cấp phải phù hợp và đủ để trình bày được
là hệ thống và vật tư đề nghị phù hợp với quy định của hợp đồng. Tuy nhiên, Giám
đốc công trình có thể yêu cầu Nhà thầu cung cấp thêm những thông tin tài liệu bổ
sung để chứng minh hiệu suất của hệ thống đề nghị hay vật tư sử dụng.
c) Mọi đệ trình phải thực hiện bằng ngôn ngữ tiếng Anh.
d) Các tài liệu đệ trình lớn hơn khổ A3 phải đệ trình 3 bộ.
e) Khi chưa có xác nhận của Giám đốc công trình chấp thuận không ý kiến phản đối các
thông tin tài liệu cung cấp, mẫu và các bảng mẫu vật tư hay nguyên mẫu, không được
tiến hành đặt hàng các vật tư quy mô lớn hay hệ thống lắp đặt. Nhà thầu có trách
nhiệm hoàn toàn về việc đặt hàng theo yêu cầu, phù hợp với tiến độ thi công.
f) Khi Giám đốc công trình yêu cầu Nhà thầu đệ trình nguyên mẫu, Nhà thầu chịu hoàn
toàn trách nhiệm về mọi hậu quả do chậm trể đệ trình mẫu do cần phải tính thời gian
thích hợp để đánh giá và duyệt mẫu, hay do không chấp thuận mẫu đệ trình vỉ không
phù hợp với quy định của hợp.
g) Không chấp nhận mọi khiếu nại xin thêm thời gian hay chi phí phát sinh do chậm trể
đệ trình mẫu.
h) Thời gian quy định đánh giá mỗi đệ trình là mười lăm (15) ngày làm việc.

29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 12: Sàn Gỗ
Trang 2/12


Công ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

1.3.2

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

ĐỆ TRÌNH HỒ SƠ

a) Trước khi tiến hành việc đặt hàng mọi vật tư quy mô lớn và hệ thống, phải yêu cầu
các nhà cung cấp vật tư cung cấp và đệ trình bằng văn bản những hồ sơ sau, trừ khi
có yêu cầu khác của Giám đốc công:
1. Bản chứng minh kinh nghiệm của Nhà cung cấp trong lãnh vực công tác liên
quan.
2. Khả năng sản xuất chủng loại vật tư yêu cầu, kích thước và khối lượng.
3. Nguồn cung cấp vật tư.
4. Thời gian bắt đầu và hoàn thành việc vận chuyển hàng đến công trường
5. Thuyết minh Kỹ thuật.
6. Bản vẽ và chi tiết theo Tiêu chuẩn
7. Tài liệu hướng dẫn lắp đặt.
8. Dữ liệu thi công của vật tư và vật liệu sử dụng
9. Báo cáo kiểm tra có chứng nhận của đơn vị kiểm tra độc lập là phù hợp với chỉ
tiêu kiểm tra quy định / với thuyết minh kỹ thuật này.
10. Chứng chỉ vật tư an toàn (MSDS) nêu rỏ an toàn cho sức khỏe và những biện
pháp an toàn sử dụng trong quá trình thi công.
1.3.3

BẢN VẼ THI CÔNG

1. Khi theo hợp đồng, Nhà thầu phải cung cấp các bản vẽ thi công, bộ bản vẽ thi công
phải bao gồm bản vẽ, sơ đồ, minh họa, kế họach, biểu đồ thi công, và các tài liệu
khác do Nhà thầu phụ, nhà cung cấp hay nhà phân phối minh họa trình bày một số
hạng mục công.
2. Bản vẽ thi công phải trình bày các chi tiết liên quan đến mỗi cụm lắp đặt, các thành
phần hay kết nối, cùng các thông tin liên quan đến sản xuất, xử lý bề mặt và lắp đặt,
bao gồm những điều sau:
1 Mã hiệu
2 Mặt bằng.
3 Kích thước mỗi hạng mục.
4 Chi tiết lắp đặt.
5 Hướng lắp đặt.
6 Trình tự lắp đặt.
3. Mọi bản vẽ thi công đệ trình không đóng dấu kiểm tra và xác nhận của Nhà thầu, và
mọi bản vẽ thi công mà theo đánh giá của Giám đốc công trình là không đầy đủ,
nhiều lỗi, hay chưa kiểm tra hay chỉ kiểm tra sơ sài, Giám đốc công trình sẽ trả lại
không kiểm tra để đệ trình.
4. Mọi bản vẽ mà Giám đốc công trình đã trả lại phải được hiệu chỉnh và đệ trình lại
trước khi tiến hành gia công, và sẽ không là lý do khiếu nại xin gia hạn thời gian hay
chi phí phát sinh.
5. Bản vẽ thi công đệ trình rỏ, dể nhận dạng, theo trình tự để không gây chậm trể
trong thi công. Khổ bản vẽ đệ trình phải tương ứng với quy định của hợp đồng.
6. Không triển khai gia công cho đến khi bản vẽ thi công liên quan được phê duyệt

29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 12: Sàn Gỗ
Trang 3/12


Công ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

1.3.4

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

TÀI LIỆU NHÀ THẦU

a) Trước khi triển khai thi công, Nhà thầu phải yêu cầu các nhà sản xuất/ nhà cung cấp/
nhà thầu thi công đệ trình bằng văn bản những yêu cầu sau:
1. Chấp thuận nhà thầu lắp đặt: nếu công tác lắp đặt không do Nhà sản xuất thực
hiện, và nếu nhà sản xuất chỉ bảo hành khi chấp thuận nhà thầu lắp đặt, phải có
văn bản chấp thuận của Nhà sản xuất về nhà thầu lắp đặt, bao gồm xác nhận là
nhà thầu lắp đặt có kinh nghiệm cho lọai công tác thi công.
2. Chấp thuận lớp nền: biên bản của nhà thầu lắp đặt xác nhận là kết cấu tòa nhà/
lớp nền đạt yêu cầu cho việc lắp.
1.3.5

MẪU

a) Trước khi tiến hành đặt hàng các vật tư quy mô lớn hay hệ thống, phải cung cấp ít
nhất 3 mẫu:
Tất cả vật tư hay sản phẩm đề nghị sử dụng thi công, bao gồm nhưng không hạn chế:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ván sàn,
Gỗ dán cho lớp nền,
Lớp chống ẩm,
Chất hoàn thiện trong,
Vật tư lắp đặt,
Các thành phần liên quan khác.

b. Cung cấp chứng chỉ xuất xứ của vãt tư đề nghị sử dụng thi công trình bày rỏ nguồn
góc và phù hợp với những quy định sơ bộ đối với gỗ cứng có thể áp dụng cho chủng
lọai gỗ đặc biệt đề nghị sử dụng.
c. Không kể vật tư đề nghị trong hồ sơ mới thầu, các vật tư sử dụng cho hạng mục này
phải phù hợp với quy định của Thuyết minh kỹ thuật, trừ phi có chấp thuận của Giám
đốc công trình cho mọi thay đổi.
d. Kích thước mẫu:
1. Sản phẩm dạng tấm: tối thiểu 0.25 m2 (500x500mm) cho mỗi mẫu.
2. Sản phẩm theo mét dài: tối thiểu dài 1000mm.
3. Sản phẩm dạng hạt hay nước: tối thiểu 0.5 L
e. Đánh dấu mỗi mẫu để nhận dạng, nêu tên nhãn hàng và tên sản phẩm, mã hàng của
nhà sản xuất, ngày sản xuất và các định dạng khác tương tự.
Với loại gỗ có lớp phủ hòan thiện trong, phải cung cấp thêm một mẫu của mỗi loại gỗ
chưa hoàn thiện và một mẫu của mỗi lọai gỗ hoàn tất với màu nhuộm quy định và lớp
phủ hoàn thiện trong.
f.

Vật tư sử dụng cho thi công phải phù hợp với mẫu đã duyệt, hay trong cùng chủng
lọai với mẫu đã duyệt, theo quy định của Giám đốc sản xuất, nếu không các vật tư sẽ
không được đưa vào sử dụng.

g. Giữ các mẫu đã duyệt trong tình trạng tốt trên công trường cho đến khi hoàn thành
công tác thi công.

29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 12: Sàn Gỗ
Trang 4/12


Công ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

1.3.6

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

BẢNG MẪU

a) Trước khi triển khai công tác liệt kê dưới đây, chuẩn bị tại vị trí thích hợp, hay tại ví trí
do Giám đốc công trình chỉ định, các bảng panô mẫu cho mỗi hạng mục kiệt kê dưới
đây, kể cả mẫu cho các chi tiết nối hay đường trang trí
Hạng mục

Tòan bộ hệ thống ván sàn
gỗ với lớp nền lót, len
tường và lớp hòan thiện.

Kích thước
panô

5 x 15 m

Số lượng

Vị trí

panô mẫu

1

(45 m2)

Tại vị trí do Giám
đốc công trình chỉ
định.

b. Bảng panô mẫu phải trình bày các bước thi công, từ công tác vệ sinh sàn, mặt lớp
vữa, vật liệu lót nền, ván sàn và chất hoàn thiện ván sàn và len tường cho khu vực
liên quan, v.v...
c. Không được triển khai thi công cho đến khi nhận được chấp thuận của Giám đốc
công trình về các panô mẫu đệ trình.
d. Các bảng panô mẫu, khi đã được Giám đốc công trình chấp thuận, sẽ là bảng chuẩn
cho mọi công tác thi công.
e. Gìn giữ các panô mẫu đã duyệt cho đến khi hoàn thành công tác thi công.
f.

Một bảng panô mẫu đã duyệt, nếu có vị trí thích hợp, sẽ được phép đưa vào hạng
mục đã thi công. Nếu không, phải loại bỏ mọi dấu vết khi hoàn thành hạng mục này

1.4

CHẤT LƯỢNG

1.4.1

CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG – KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

a) Trong quá trình thi công. Nhà thầu phải cung cấp cho Giám đốc công trình chứng chỉ
xác nhận đã hoàn thành kiểm tra chất lượng đạt theo quy định của thuyết minh kỹ
thuật và bản vẽ.
b) Trước khi triển khai thi công phải đệ trình Giám đốc công trình duyệt bản giới thiệu
mỗi hệ thống quản lý chất lượng, đặc biệt theo quy định sau:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Các Tiêu chuẩn hiện hành;
Khi Tiêu chuẩn đưa ra phân loại đánh giá, cấp phân loại áp dụng ;
Phạm vi và lãnh vực áp dụng;
Nhân sự tham gia thi công và trách nhiệm thi công ;
Kế hoạch kiểm tra (ITPs)
Các quy trình khác nhau theo yêu cầu Tiêu chuẩn, bao gồm quy trình kiểm tra
quản lý, kiểm tra hợp đồng, kiểm tra thiết kế và tài liệu, kiểm tra quy trình gia công,
kiểm tra và thử nghiệm, v.v….;
7. Các thông tin khác.

1.4.2

KIỂM TRA

a) Thông báo cho Giám đốc công trình lịch kiểm tra tại các thời điểm sau:
1. Sau khi lớp nền được chuẩn bị và trước khi thi công
2. Sau khi đặt lớp gỗ dán làm nền và chống ẩm và trước khi đặt thanh gỗ
3. Sau khi đặt thang gỗ ván sàn và trước khi đặt gỗ chân tường
29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 12: Sàn Gỗ
Trang 5/12


Công ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

4. Sau khi đặt ván sàn và gỗ chân tường và trước khi quét lớp hòan thiện trong
b) Khi các hạng mục thi công theo giai đoạn hay tuần tự trong suốt quá trình thi công dự
án, công tác nghiệm thu kiểm tra sẽ thực hiện theo giai đoạn hay khu vực.
c) Tối thiểu thông báo trước: 3 ngày làm việc.
1.5

BẢO TRÌ ĐỊNH KỲ

a) Sau khi hòan tất thi công hạng mục lát đá, cung cấp 3 bản sao tài liệu bảo dưỡng, kế
hoạch bảo dưỡng cho khoảng thời gian định kỳ không quá 2 năm, bao gồm vệ sinh
sàn gỗ, kiểm tra và sửa chữa và phát hiện những hư hỏng có thể xảy ra. Cung cấp
những đặc trưng của nguồn gỗ, loại gỗ, và phương pháp lắp đặt và vật liệu.
1.6

PHẠM VI CÔNG VIỆC

1.6.1

YÊU CẦU CHUNG

a) Phần Chương này đề cập đến việc cung cấp và lắp đặt sàn và len chân tường, cùng
với các bộ phận và linh kiện có liên quan. Nội dung được kết hợp với Bản vẽ, bảng
liệt kê và các bảng kê chi tiết của dự án.
b) Nhà thầu thi công sàn gỗ cần phải đảm bảo đủ các khâu như thiết kế, xây dựng, thử
nghiệm, sản xuất, giao hàng, lắp đặt, lau dọn, bảo vệ và bảo hành toàn bộ công trình
từ thi công sàn gỗ cho đến các len chân tường được hoàn tất sau cho phù hợp với
Bản vẽ (ngoại trừ công tác láng nền do Nhà thầu chính đảm trách), các điều kiện Nhà
thầu chính có liên quan, Tiêu chí kỹ thuật, cùng tất cả các quy định vể thi công xây
dựng có liên quan kể cả các yêu cầu đặt được đưa thêm tại thời điểm kết thúc, cùng
những thiếu sót hoặc không thỏa đáng từ Bản vẽ và/ hoặc từ Tiêu chí kỹ.
c) Các Tiêu chí chung trong công tác lắp sàn và len chân tường bao gồm nhưng không
giới hạn trong những hạng mục dưới đây:
1.

Dùng các ý niệm thiết kế được trình bày trong Tiêu chí kỹ thuật này và trên các
Bản vẽ để trình các thiết kế dùng cho toàn bộ hệ thống lên Giám đốc dự án xem
xét chấp thuận.

2.

Các thiết kế chi tiết cũng như việc chọn lựa trong công tác lót sàn và len chân
tường, và các bộ phận phù hợp phải đáp ứng được các yêu cầu thi công hoàn
tất.

3.

Giám đốc dự án cung cấp các mô hình chi tiết dùng cho việc tham khảo và đánh
giá; cùng với mẫu mã phù hợp để tiện xem xét tay nghề công nhân trong việc
lắp đặt các sàn mẫu có theo đúng chất lượng được yêu cầu.

4.

Thu mua nguyên vật liệu sản xuất cùng với các bộ phận sản xuất và chuẩn bị
cho công tác vận chuyển.

5.

Cung cấp và giao sàn, len chân tường cùng các bộ phận có liên quan đến công
trình để đáp ứng kịp công tác thi công và cung ứng nguyên vật liệu đến công
trình theo đúng các yêu cầu lắp đặt,

6.

Toàn bộ các công tác tạm như thiết lập, xây dựng, gia cường và lắp ghép các
giàn tạm, nêm, khuôn nhà và khung sườn cần thiết để hoàn tất công tác thi công
theo Bảng tiến độ công tác của Nhà thầu chính.

7.

Nhà thầu thi công chính sẽ dựa trên các cao trình đã được vạch ra ở mỗi tầng
để thiết lập các cao trình thi công sàn.

29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 12: Sàn Gỗ
Trang 6/12


Công ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

8.

Thực hiện việc lau dọn các tấm sàn kết cấu chuẩn bị cho Nhà thầu chính thi
công lắp đặt phần láng nền cơ bản.

9.

Công tác láng nền cơ bản cần áp dụng đúng theo yêu cầu kỹ thuật về cao trình;
hoàn tất việc bảo dưỡng nền đã được láng và tiến hành việc khắc phục nếu cần
thiết từ phía Nhà thầu chính.

10.

Việc thi công hệ thống sàn bao gồm công tác rào chống ẩm ở những vị trí chỉ
định, sàn lót bằng gỗ dán, sàn có rãnh, và tất cả các bộ phận cần thiết, các
miếng đệm, phụ tùng lắp ghép,v.v ..

11.

Lắp đặt chân tường

12.

Hoàn tất thi công sàn và len chân tường; sửa qua các thi công hoàn tất nếu cần
thiết.

13.

Lau chùi phần lắp đặt hoàn tất và dời bỏ các vật liệu thừa, cắt thải, bụi, rác thải,
v.v.. do Nhà thầu thi công chính đảm trách,

14.

Bảo vệ các bề mặt thi công hoàn tất để chuyển qua các nhà thầu khác thi công.

15.

Bàn giao các phần thi công hoàn tất,

16.

Cung cấp nguyên vật liệu dự phòng trong các kiện còn nguyên nhãn.

17.

Nhà thầu chính và Nhà thầu sàn gỗ phải bảo đảm các mối niêm phong, bảo
hành cho công tác thi công dựa trên các thiết kế, cung ứng, và các công tác lắp
đặt

18.

Tất cả các yêu cầu khác trong Hồ sơ dữ liệu của Nhà thầu chính.

1.6.2

CÁC YÊU CẦU LIÊN QUAN

a) Tiêu chí kỹ thuật này được thực hiện cùng với các yêu cầu có liên quan trong Tiêu chí
kỹ thuật của Nhà thầu chính cho việc:
1. Dung dịch chống thấm gốc xi măng
2. Xi măng / cát
3. Công tác sơn
1.7

MỤC ĐÍCH THIẾT KẾ

a) Cung cấp và lắp đặt các thiết kế về sàn và len chân tường cùng các bộ phận có liên
quan được đưa vào các mục đích thiết kế kỹ thuật dưới đây của dự án:
1. Gỗ cứng
2. Sự nhất quán về màu sắt/thớ gỗ/tông màu
3. Hoàn tất
4. Gỗ từ nghuồn gốc xác minh được
1.8

THAY THẾ

a) Nhà thầu chính phải bảo đảm rằng Nhà thầu sàn gỗ phải dự trữ đầy đủ vật liệu dùng
trong công tác lót sàn và len chân tường cho toàn bộ thi công của hợp đồng để dùng
thay thế các vật liệu bị hư hại khi cần thiết.

29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 12: Sàn Gỗ
Trang 7/12


Công ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

2 VẬT LIỆU
2.1

VÁN SÀN BẰNG GỖ SỒI

a) Vị trí

:

Được chỉ định cụ thể trên bản vẽ có liên quan.

b) Nền

:

Sàn bê tông, phần mặt gỗ hoàn thiện xù xì phải được lau sạch
khỏi các bê tông thừa, vữa hồ, bụi bẩn, chất thải in-situ
concrete slab, rough wood float finish, v.v...

c) Nền hạ (do
Nhà thẩu
chính thi
công)

:

Nhà thầu chính đảm trách việc hoàn thiện mảng mặt gỗ phẳng
lên lớp láng nền bằng xi măng tối thiểu dày.

d) Nền lót (do
nhà thầu
sàn gỗ thi
công)

:

Gỗ dán dày 12mm, kín một mặt, đặt các tấm ván chồng khớp
lên nhau, bắt vít bằng đồng thau ở tâm khoảng cách đều là
500(chiều dài các đinh vít phải được Giám đốc dự án chấp
thuận), tất cả phải được chốt vào mặt láng nền: lắp đặt một lớp
màn chống hơi nước ngăn giữa sàn nền bằng xi măng với
sàn.

e) Ván sàn (do
nhà thầu
sàn gỗ thi
công)

:

18mm dày × 90mm sàn gỗ sồi (300-1200mm dài), phần lồi và
lỏm, đinh dấu 250 centres, một lớp giấy nhựa (minimum
0.5mm) được gắn giữa gỗ dán và phần nền.

f) Hòan thiện
(do nhà thầu
sàn gỗ thi
công)

:

Hoàn thiện sơ bộ tại xưởng bằng 3 lớp sơn lacquer, dung môi
hòa tan, sơn cứng hoàn thiện bằng UV, mức độ sáng, tất cả
phải được sự chấp thuận của Giám đốc dự án.

2.2

LEN CHÂN TƯỜNG GỖ SỒI

a) Vị trí

:

Được chỉ định cụ thể trong các bản vẽ có liên quan.

b) Len chân
tường (do
nhà thầu
sàn gỗ thi
công)

:

Làm bằng gỗ sồi dày 75 x 13mm, hình dạng ngay thẳng theo
đúng với thiết kế của Giám đốc dự án.

c) Hoàn thiện
(do nhà thầu
sàn gỗ)

:

Lăn phủ 3 lớp sơn phủ trước khi hoàn thiện gồm lớp dung môi
hoà tan, dung môi, và lớp hoàn thiện bằng UV cứng, độ bóng
tùy thuộc vào Giám đốc dự án.

2.3

NGUỒN GỐC XUẤT XỨ CỦA GỖ SỒI

a) Toàn bộ loại gỗ sồi cứng được sử dụng trong dự án này phải có xuất xứ từ Châu Âu
hay các nước khác với sự chấp thuận của Giám đốc dự án. Công việc chế biến gỗ từ
vật liệu thô sang tấm gỗ có hình dạng hoàn chỉnh để dùng trong việc lót sàn và len
chân tường phải có cùng xuất xứ nguồn hàng giao. Những chứng nhận có liên quan
để xác nhận việc thi công được thực hiện đúng theo quy định đã đề cập cần được đệ
29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 12: Sàn Gỗ
Trang 8/12


Công ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

trình để Giám đốc dự án xem xét và chấp thuận khi các tấm gỗ sồi lát sàn và len chân
tường được giao đến công.
2.4

LOẠI GỖ SỒI

a) Loại gỗ sồi được sử dụng trong dự án này phải thuộc loại nhất và các vật liệu loại A
được các tổ chức quốc tế công nhận. Những giấy tờ có liên quan đến việc xác nhận
loại gỗ sồi phải được trình lên Giám đốc dự án xét duyệt mỗi khi giao ván lót sàn và
len chân tường đến công trình.
2.5

LỚP NỀN XI MĂNG/CÁT

a) Vật liệu và tay nghề nhân công phải phù hợp với yêu cầu đặt ra ở các Chương có liên
quan trong Tiêu chí kỹ thuật đại cương.
2.6

CHÔNG HƠI NƯƠC

a) Nhà thầu chính phải cung cấp hệ thống chống thấm trước khi tiến hành việc láng sàn ,
lót lớp vữa chịu lửa dày tối thiểu 75 mm vào bề mặt tường ,vật liệu và tay nghề nhân
công cần theo yêu cầu đòi hỏi tại các chương có liên quan của Tiêu chí kỹ thuật cụ.
2.7

MÀNG NGĂN HƠI NƯỚC

a) Màng ngăn hơi nước được lắp đặt giữa sàn phụ bằng gỗ và sàn xi măng/ cát là lớp
bitumen dày lắp phủ nhau min. 75mm hay tấm polyethylene lắp phủ nhau min. 100mm
; theo sự đồng ý của Giám đốc dự án.
2.8

MỐI NỐI GIÃN NỞ

a) Nhà thầu sàn cần phải thiết kế và cung cấp các mối nối giãn nở cho các sàn lót bằng
gỗ sồi cho các di chuyển giãn nở của vật liệu lót sàn. Việc thiết kế và định vị các mối
nối giãn nở phải được trình lên Giám đốc dự án xem xét chấp thuận.
3 TAY NGHỀ NHÂN CÔNG/ CÁC CHUẨN BỊ CHUNG
3.1

SỰ PHÙ HỢP CÁC TẤM NỀN

a) Trước khi bắt đầu công việc, Nhà thầu chính phải bảo đảm rằng độ ẩm tương đối của
các tấm nền là thích hợp. Duy trì và lưu trữ hồ sơ về ngày tháng mà ở đó những khu
vực, sàn, tầng tháp khác nhau đã được chấp thuận cho sử dụng.
3.2

CAO TRÌNH CÁC NỀN LÁNG

a) Nhà thầu chính phải thực hiện việc lau dọn sau cùng cũng như chuẩn bị các sàn nền
trước khi tiến hành việc lắp đặt cao trình nền láng theo như đã được chỉ định trong
Tiêu chí kỹ thuật đại cương. Bảng liệt kê công việc này phải được thực hiện trước
thời điểm lắp đặt sàn gỗ để cho phép nền láng có đủ thời gian khô ráo,
3.3

SỰ PHÙ HỢP CỦA NỀN

a) Ở những khu vực lát sàn gỗ cần được đặt trên nền khô ráo, Nhà thầu chính phải bảo
đảm rằng các thủ tục sau đây được thực hiệnt:
1. Dừng các công việc sấy không ít hơn 4 ngày trước đó;
29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 12: Sàn Gỗ
Trang 9/12


Công ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

2. Thử nghiệm độ ẩm bằng một ống đo nhiệt chính xác theo Tiêu chuẩn BS 8021
phụ lục A: có thể đọc được dữ liệu từ mọi góc, dọc cạnh và tại các điểm khác
nhau trên khu vực được thử nghiệm;
3. Không lắp đặt sàn gỗ hoặc các bộ phận có liên quan cho đến khi nào các số liệu
đọc được thể hiện 75% độ ẩm hoặc ít hơn.
3.4

GIAO CÁC BỘ PHẬN GỖ

a) Vật liệu và các bộ phận lát sàn gỗ sẽ không được giao đến công trường cho đến khi
có yêu cầu lắp đặt. Giữ sạch và khô ráo cũng như lưu giữ trong điều kiện nhiệt độ và
độ ẩm tương đối để đạt mức tối ưu trong công trình hoàn tất.
3.5

CÁC ĐIỀU KIỆN CHUNG QUANH

a) Không được lát vật liệu sàn gỗ và các len chân tường trước khi không gian cần thiết
được hoàn toàn khô ráo. Trước đó, trong và sau khi lót sàn, nhiệt độ và độ ẩm phải
được duy trì tại mỗi cao trình tầng sao cho phù hợp với tầng sẽ được lót.
3.6

ĐỘ ẨM

a) Độ ẩm của vật liệu gỗ phải ở mức độ phù hơp cho việc sử dụng theo điều kiện nhiệt
độ và độ ẩm của Viet Nam (theo hướng dẫn đại cương, độ ẩm của vật liệu gỗ giới
hạn trong khoảng từ 12%-15%).
b) Nhà thầu chính kết hợp với Nhà sản xuất vật liệu gỗ và nói với Giám đốc dự án độ
ẩm thích hợp cho vật liệu gỗ để Giám đốc dự án xác nhận.
c) Việc thử nghiệm gỗ theo như hướng dẫn của Giám đốc dự án với một đồng hồ đo độ
ẩm được chấp thuận theo hướng dẫn của Nhà sản xuất.
3.7

LẮP GHÉP VÀO

a) Không được tiến hành công việc cho đến khi các phụ kiện lắp ghép chung quanh việc
lát sàn và len chân tường gỗ lắp đặt hoàn tất.
3.8

THIẾT LẬP

a) Thiết lập mẫu sàn lót, đường viền cùng các theo tác cần xử lý tại những chỗ nối tiếp
của cửa trước khi tiến hành việc lắp đặt để đạt sự chấp thuận của Giám đốc dự án.
b) Toàn bộ biên phải được mộng vuông gốc.
3.9

MÀNG KIỂM TRA ĐỘ HƠI NƯỚC

a) Dùng các băng dây nối lắp cẩn thận và gọn gàng để tạo một đường rào đủ kín khỏi
sự rò rỉ và thủng.
b) Lắp đặt rào kiểm tra hơi nước vào vị trí các tấm ở tầng trệt mẫu hoặc khi lắp đặt mô
hình, và tại bất cứ những khu vực khác cần thiết cho từng hệ thống cụ thể.
c) Tại tất cả các tấm trực tiếp trên các bảng chuyển, Nhà thầu chính cần phải lắp đặt một
rào chắn hơi nước như đã trình bày trong mục 2..6 trước khi lắp đặt phần láng nền
cũng như các tấm này gắn lên tường với độ dày tối thiểu là 75 mm.

29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 12: Sàn Gỗ
Trang 10/12


Công ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

3.10 GỖ XỬ LÝ
a) Xử lý các bề mặt lộ ra ngoài bằng các công tác tiện hoặc cắt nhỏ rồi phủ 2 lớp sơn
theo đúng liệu pháp xử lý của Nhà sản xuất khuyến cáo cho toàn bộ khối lượng vật
liệu đặt hàng.
3.11 SÀN PHỤ BẰNG GỖ DÁN
a) Ở những vị trí được lắp đặt hệ thống sàn lót theo đề xuất và được chấp nhận bao
gồm sàn phụ bằng gỗ dán theo chỉ định.
b) Tạo các panen gỗ dán có cạnh vuông.
c) Gắn các gỗ dán có chiều dài tối thiểu 500 ở tâm nền láng ximăng /cát dùng đinh vít có
loe miệng bằng đồng thau khoan vào các chốt nhựa (chiều dài đinh vít phải được
được Giám đốc dự án chấp thuận).
d) Không sử dụng các đinh dùng cho bê tông vì có thể làm nứt nền láng phụ.
3.12 CÁC TÂM THÁO GHÉP
a) Ghép mỗi tấm an toàn vào mỗi giàn đỡ tạo một bề mặt phẳng không nhấp nhô, nứt
nẻ, vết sướt và các chốt nhô ra.
b) Toàn bộ các hoạt động định vị tấm và chốt vít để ngăn chặn vuốt thúc rỗng, võng, hở
các mối nối hay các sai sót khác.
c) Các đầu nối ở những vị trí được chấp thuận để tiếp cận các đầu cuối, không ít hơn 2
tấm trên bất cứ giàn đỡ.
3.13 HOÀN TẤT VIỆC LÁT SÀN
a) Sơn phủ hoàn tất sơ bộ tại xưởng trong đó dùng sơn, dung môi, sơn cứng hoàn tất
UV, và mức độ sang phù hợp theo chỉ định của Giám đốc dự án.
3.14 BẢO VỆ
a) Bảo vệ khỏi bụi bẩn, rỉ sét, và hư hại cho đến khi chuyển giao cho Chủ đầu tư để
hoàn tất công việc. Đặt các bảng phủ bảo vệ như theo yêu cầu được chấp thuận của
Giám đốc dự án khi tiến hành công việc.
b) Ghi lại độ sáng màu gỗ để trình bày các đặc điểm màu nước, sự biến màu, vết sướt,
vết bẩn cũng như đưa ra các lưu ý đặc biệt để tránh các biến dạng như thế của sàn
gỗ.
c) Bất kỳ các vết gỉ gây ra do ẩm nước hoặc vật liệu khác không thể làm sạch do bị vẫy
cát cần được thay thế bằng vật liệu khác để đạt sự hài lòng của Giám đốc dự.
3.15 CÁC LEN CHÂN TƯỜNG GỖ
a) Cung cấp và viền các len chân tường bằng trên nền gỗ cứng và đảm bảo gắn sát vào
tường, vạch dấu tầng và mìn sát cạnh, góc.
b) Len chân tường bằng gỗ cứng cần được cung cấp đạt chiều dài tối đa để tối thiểu các
mối nối ở mỗi đường chạy viền thẳng.
c) Nền có vữa lót gồ ghề cần được phun rửa sạch trước khi gắn len chân tường.

29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 12: Sàn Gỗ
Trang 11/12


Công ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

d) Bắt vít các len chân tường và chốt định vị đầu cuối bằng các đinh vít bằng đồng thau
độ cách đều 500. Các mối nối giữa chiều dài len chân phải là 75 bên ngoài vị trí một
đinh vít.
3.16 THAM QUAN XƯỞNG CỦA NHÀ SẢN XUẤT VÀ LEN CHÂN TƯỜNG GỖ SỒI

a) Dựa trên cuộc hẹn của Nhà sản xuất/ Nhà cung ứng phần sàn và len chân tường
bằng gỗ sồi, Nhà thầu chính phải sắp xếp với Nhà thầu sàn gỗ một chuyến tham quan
công trường cho 3 người đại diện Chủ đầu tư đến xưởng sản xuất phần sàn và len
chân tường bằng gỗ.
b) Trong suốt chuyến tham quan công trường, Nhà thầu sàn phải chứng minh rằng Nhà
sản xuất /Nhà cung ứng lựa chọn được lựa chọn của họ có khả năng sản xuất sàn và
len chân tường gỗ theo yêu cầu cho dự án này, cả về chất lượng lẫn số.
c) Trong suốt chuyến tham quan công trường, người đại diện Chủ đầu tư phải chọn ra
mẫu sàn và len gỗ sồi có chất lượng sản phẩm phù hợp với yêu cầu của dự án. Mẫu
được lựa chọn sẽ trở thành căn bản trong việc kiểm soát chất lượng và không có vật
liệu bị sai lệch so với mẫu về mặt chất lượng khi được giao đến công.
d) Nhà thầu sàn gỗ phải chịu trách nhiệm cho toàn bộ chi phí về việc sắp xếp các
chuyến tham quan đến công trình. Nhà thầu sàn gỗ cũng phải chịu trách nhiệm trên
toàn bộ chi phí xảy ra từ phía người đại diện của Chủ đầu tư.
e) Nhà thầu chính cần kết hợp với Nhà thầu sàn gỗ trong thời gian phù hợp phải cho
phép các chuyến tham quan công trường và không vật liệu nào được đặt trước
chuyến tham quan công trình này theo những điều kiện khác đã được đề cập trong
Tiêu chí kỹ thuật cụ thể trước.

***

29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 12: Sàn Gỗ
Trang 12/12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×