Tải bản đầy đủ

09 cua so, cua di va cua chop bang thep

Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự án khu phức hợp Sai Gon Pearl – Giai Đoạn 2a

CHƯƠNG 09 : CỬA SỔ, CỬA ĐI VÀ CỬA CHỚP BẰNG SẮT

1

TỔNG QUAN........................................................................................................................3

1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
1.3.6
1.4

1.4.1
1.4.2
1.5
1.6

NỘI DUNG CÔNG VIỆC ..................................................................................................................3
TIÊU CHUẨN VÀ QUY TẮC THI CÔNG .......................................................................................3
ĐỆ TRÌNH ..........................................................................................................................................3
YÊU CẦU CHUNG ............................................................................................................................3
ĐỆ TRÌNH HỒ SƠ ..............................................................................................................................4
TÀI LIỆU NHÀ THẦU.......................................................................................................................4
BẢN VẼ THI CÔNG...........................................................................................................................4
MẪU ...................................................................................................................................................5
NGUYÊN MẪU..................................................................................................................................5
CHẤT LƯỢNG...................................................................................................................................6
CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG – KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ...........................................................6
KIỂM TRA..........................................................................................................................................6
BẢO ĐẢM ĐỘ KÍN NƯỚC...............................................................................................................7
CÔNG TÁC THỬ NGHIỆM ..............................................................................................................7

2

YÊU CẦU THIẾT KẾ...........................................................................................................7

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7

CÁC YÊU CẦU CHUNG...................................................................................................................7
CÁC YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG.....................................................................................................8
KHẢ NĂNG CHỊU TẢI TRỌNG GIÓ ..............................................................................................8
ĐỘ KÍN NƯỚC ..................................................................................................................................8
SỰ RÒ RỈ KHÔNG KHÍ ....................................................................................................................8
DỊCH CHUYỂN DO NHIỆT..............................................................................................................8
CÁCH ÂM ..........................................................................................................................................9


3

VẬT LIỆU.............................................................................................................................9

3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12

CÁC YÊU CẦU CHUNG...................................................................................................................9
PHẦN HOÀN THIỆN ........................................................................................................................9
THANH SONG GẮN KÍNH VÀ ĐỐ TRÊN ĐẦU CỬA ................................................................10
NẸP GIỮ KÍNH................................................................................................................................10
BĂNG NGĂN MƯA GIÓ ................................................................................................................11
CHẤT TRÁM ...................................................................................................................................11
VỮA TRỘN ......................................................................................................................................11
CỬA LƯỚI NGĂN CÔN TRÙNG...................................................................................................11
ĐẦU NEO VÀ ĐINH VÍT ...............................................................................................................12
CỬA TRƯỢT....................................................................................................................................12
KHUNG CỬA CHỚP LOẠI CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH .....................................................................12
CỬA CHỚP CỐ ĐỊNH BẰNG SẮT ................................................................................................13

4

LINH KIỆN LIÊN KẾT VÀ ĐỒ THEN KHÓA.................................................................13

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
4.10
4.11
4.12
4.13
4.14
4.15

LINH KIỆN LIÊN KẾT VÀ ĐỒ THEN KHÓA NÓI CHUNG.......................................................13
BẢN LỀ VÀ TRỤ QUAY ................................................................................................................13
TAY CẦM, MÓC CHẬN VÀ CHỐT LÒ XO .................................................................................14
CHỐT CÀI CỬA ĐI .........................................................................................................................14
MÓC VÀ MẮT CA BIN...................................................................................................................14
BẢN Ổ KHOÁ VÀ BẢN BẢO VỆ CHÂN CỬA ............................................................................14
KHOÁ CỬA ĐI ................................................................................................................................14
SÁO KÉO CỬA SỔ..........................................................................................................................15
THIẾT BỊ VẬN HÀNH BÁNH RĂNG ...........................................................................................15
CỬA ĐI TREO CẠNH BÊN ............................................................................................................15
CÁNH CỬA TREO TRÊN ĐỈNH ....................................................................................................15
CÁNH CỬA CÓ TRỤ BẢN LỀ NẰM NGANG .............................................................................15
CÁNH CỬA TRƯỢT NHÔ RA .......................................................................................................16
CÁNH CỬA TREO BÊN .................................................................................................................16
CÁNH CỬA TREO Ở ĐÁY.............................................................................................................16

U

Ngày 29 tháng 05 năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 09: Cửa Sổ, Cửa Đi và
Cửa Lá Sách Bằng Sắt
Trang 1/18


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự án khu phức hợp Sai Gon Pearl – Giai Đoạn 2a

4.16
4.17

CÁNH CỬA BẢN LỀ ĐỨNG..........................................................................................................16
CỬA TRƯỢT....................................................................................................................................17

5

TAY NGHỀ THI CÔNG .....................................................................................................17

5.1
5.2
5.3

GẮN CỬA SỔ VÀ CỬA ĐI BẰNG THÉP .....................................................................................17
GẮN CỬA CHỚP BẰNG SẮT ........................................................................................................18
CÔNG TÁC BẢO VỆ.......................................................................................................................18

6

LINH TINH .........................................................................................................................18

6.1

CUNG CẤP DÂY NỐI ĐẤT............................................................................................................18

Ngày 29 tháng 05 năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 09: Cửa Sổ, Cửa Đi và
Cửa Lá Sách Bằng Sắt
Trang 2/18


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự án khu phức hợp Sai Gon Pearl – Giai Đoạn 2a

1 TỔNG QUAN
1.1

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

a) Quy định tại chương này:
1. Cửa sổ, cửa đi và cửa lá sách bằng sắt, kể cả phụ kiện và các công tác thi công
cần thiết như gắn kết, trát nối, hòan thiện, vệ sinh và các công tác tương tự.
b) Các chương liên quan:
1.
2.
3.
4.

Chương 10: Công tác kính
Chương 14: Công tác sắt.
Chương 16: Công tác kim loại
Chuơng 17: Công tác sơn,

c) Quy định tại các chương khác:
1. Chương 8: Cửa sổ, cửa đi và cửa lá sách bằng nhôm
1.2

TIÊU CHUẨN VÀ QUY TẮC THI CÔNG

a) Trừ phi có quy định khác, mọi công tác thi công theo quy định tại chương này phải
thực hiện theo quy định của Tiêu chuẩn Anh và quy tắc thi công, cùng các quy định
sửa đổi hiện hành tại thời điểm mời thầu, bao gồm:
1. BS 6510: 1984
1.3

ĐỆ TRÌNH

1.3.1

YÊU CẦU CHUNG

a) Đệ trình cho Giám đốc công trình kiểm tra và phê duyệt những tài liệu, catalô sản
phẩm của Nhà sản xuất, các chứng chỉ kiểm tra, phương pháp thi công, mẫu vật tư
và bản vẽ thi công, bảng tất cả các mẫu và nguyên mẫu các loại vật tư và thíết bị liên
quan.
b) Quy mô thông tin và bảng mẫu vật tư cung cấp phải phù hợp và đủ để trình bày được
là hệ thống và vật tư đề nghị phù hợp với quy định của hợp đồng. Tuy nhiên, Giám
đốc công trình có thể yêu cầu Nhà thầu cung cấp thêm những thông tin tài liệu bổ
sung để chứng minh hiệu suất của hệ thống đề nghị hay vật tư sử dụng.
c) Mọi đệ trình phải thực hiện bằng ngôn ngữ tiếng Anh.
d) Trừ khi có quy định khác, các tài liệu đệ trình lớn hơn khổ A3 phải đệ trình 3 bộ.
e) Khi chưa có xác nhận của Giám đốc công trình chấp thuận không ý kiến phản đối các
thông tin tài liệu cung cấp, mẫu và các bảng mẫu vật tư hay nguyên mẫu, không được
tiến hành đặt mua các vật tư với khối lượng lớn hay hệ thống lắp đặt. Nhà thầu có
trách nhiệm hòan tòan về việc đặt hàng theo yêu cầu, phù hợp với tiến độ thi công.
f)

Khi Giám đốc công trình yêu cầu Nhà thầu đệ trình nguyên mẫu, Nhà thầu chịu hòan
toàn trách nhiệm về mọi hậu quả do chậm trể đệ trình mẫu do cần phải tính thời gian
thích hợp để đánh giá và duyệt mẫu, hay do không chấp thuận mẫu đệ trình vỉ không
phù hợp với quy định của hợp đồng.

g) Không chấp nhận mọi khiếu nại xin thêm thời gian hay chi phí phát sinh do chậm trể
đệ trình mẫu.
h) Thời gian quy định đánh giá mỗi đệ trình là mười lăm (15) ngày làm việc.
Ngày 29 tháng 05 năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 09: Cửa Sổ, Cửa Đi và
Cửa Lá Sách Bằng Sắt
Trang 3/18


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

1.3.2

Dự án khu phức hợp Sai Gon Pearl – Giai Đoạn 2a

ĐỆ TRÌNH HỒ SƠ

a) Trước khi tiến hành việc đặt mua mọi vật tư với khối lượng lớn và hệ thống, phải yêu
cầu các nhà cung cấp vật tư cung cấp và đệ trình bằng văn bản những hồ sơ sau, trừ
khi có yêu cầu khác của Giám đốc công trình:
1. Bản chứng minh kinh nghiệm của Nhà sản xuất cửa sổ, cửa đi và cửa chớp bằng
sắt trong lãnh vực công tác liên quan.
2. Khả năng sản xuất chủng loại vật tư yêu cầu, kích thước và khối lượng.
3. Thời gian bắt đầu và hoàn thành việc vận chuyển hàng đến công trường.
4. Thuyết minh Kỹ thuật,
5. Bản vẽ và chi tiết theo tiêu chuẩn
6. Tài liệu hướng dẫn lắp đặt,
7. Báo cáo kiểm tra có chứng nhận của đơn vị kiểm tra độc lập là phù hợp với chỉ
tiêu kiểm tra quy định / với thuyết minh kỹ thuật này,
8. Tài liệu hướng dẫn thi công, bảo trì và bảo dưỡng.
1.3.3

TÀI LIỆU NHÀ THẦU

a) Trước khi triển khai thi công, Nhà thầu phải yêu cầu các nhà sản xuất/ nhà cung cấp/
nhà thầu lắp đặt, đệ trình bằng văn bản những yêu cầu sau:
1. Chấp thuận nhả thầu lắp đặt: nếu công tác lắp đặt không do Nhà sản xuất thực
hiện, và nếu nhà sản xuất chỉ bảo hành điều kiện kín nước quy định dưới đây khi
chấp thuận nhà thầu lắp đặt, phải có văn bản chấp thuận của Nhà sản xuất về
công ty chuyên môn lắp đặt, bao gồm xác nhận là nhà thầu lắp đặt có kinh nghiệm
cho lọai công tác thi công.
2. Chấp thuận lớp nền: biên bản của công ty lắp đặt xác nhận là kết cấu tòa nhà/ lớp
nền đạt yêu cầu cho việc lắp.
1.3.4

BẢN VẼ THI CÔNG

a) Khi theo hợp đồng, Nhà thầu phải cung cấp các bản vẽ thi công, bộ bản vẽ thi công
phải bao gồm bản vẽ, sơ đồ, minh họa, kế họach, biểu đồ thi công, và các tài liệu
khác do Nhà thầu phụ, nhà cung cấp hay nhà phân phối minh họa trình bày một số
hạng mục công.
b)

c)

Bản vẽ thi công phải bao gồm:
1.

Các bản vẽ mặt đứng theo tỷ lệ và chi tiết tỷ lệ đầy đủ của toàn bộ các bộ
phận của cửa sổ, cửa đi và cửa chớp bằng thép thể hiện mối quan hệ của
các phần khác nhau đối với công tác bên trong và bên ngoài,

2.

Những điểm gốc để lấy kích thước,

3.

Toàn bộ cơ cấu hoạt động và vận hành,

4.

Chi tiết về phương pháp gắn bao gồm thiết kế và vị trí của các đầu gắn,

5.

Vị trí của toàn bộ lỗ mở thông gió và lỗ mở lấy sáng, và

6.

Nêu rõ công việc do các đơn vị khác thực hiện.

Nhà thầu chịu trách nhiệm kiểm tra kích thước các lỗ mở cửa sổ và cửa đi trên
tường trên công trường và toàn bộ kích thước thể hiện trên bản vẽ của Đơn vị
thiết kế.

Ngày 29 tháng 05 năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 09: Cửa Sổ, Cửa Đi và
Cửa Lá Sách Bằng Sắt
Trang 4/18


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự án khu phức hợp Sai Gon Pearl – Giai Đoạn 2a

d)

Cần trình nộp sáu (6) bản cho mỗi bản vẽ thi công sau cùng được duyệt cho
Giám đốc công trình sử dụng.

e)

Nếu Nhà thầu xét thấy cần chế tạo cửa sổ, cửa đi và cửa chớp bằng sắt trước khi
được xác nhận cho kịp ngày hoàn thành, thì Nhà thầu phải chịu toàn bộ rủi ro và
không được bồi thường về thời gian và chi phí nếu sau đó Giám đốc công trình
không chấp thuận vật liệu và/hoặc tay nghề thi công.

f)

Mọi bản vẽ thi công đệ trình không đóng dấu kiểm tra và xác nhận của Nhà thầu,
và mọi bản vẽ thi công mà theo đánh giá của Giám đốc công trình là không đầy
đủ, nhiều lỗi, hay chưa kiểm tra hay chỉ kiểm tra sơ sài, Giám đốc công trình sẽ trả
lại không kiểm tra để đệ trình.

g)

Mọi bản vẽ mà Giám đốc công trình đã trả lại phải được hiệu chỉnh và đệ trình lại
trước khi tiến hành gia công, và sẽ không là lý do khiếu nại xin gia hạn thời gian
hay chi phí phát sinh.

h)

Bản vẽ thi công đệ trình rỏ, dể nhận dạng, theo trình tự để không gây chậm trể
trong thi công. Khổ bản vẽ đệ trình phải tương ứng với quy định của hợp đồng.

i)

Không triển khai gia công khi bản vẽ thi công liên quan được phê duyệt.

1.3.5

MẪU

a) Trước khi tiến hành đặt mua các vật tư với khối lượng lớn hay hệ thống, phải cung
cấp ít nhất 3 mẫu cho các vật liệu và sản phẩm sử dụng cho công trình, bao gồm:
1. Các phần bằng thép của cửa sồ, cửa chớp và cửa đi,
2. Thiết bị liên kết cho cửa sổ, cửa chớp và cửa đi,
3. Tất cả các sản phẩm gỗ hòan thiện
b) Kích thước mẫu:
1. Sản phẩm dạng tấm: tối thiểu 0.25 m2 (500x500mm) cho mỗi mẫu.
2. Sản phẩm theo mét dài: tối thiểu dài 1000mm.
3. Sản phẩm dạng hạt hay lỏng: tối thiểu 0.5 L.
c) Đánh dấu mỗi mẫu để nhận dạng, nêu tên nhãn hàng và tên sản phẩm, mã hảng của
nhà sản xuất, ngày sản xuất và các định dạng khác tương tự.
d) Vật tư sử dụng cho thi công phải phù hợp với mẫu đã duyệt, hay trong cùng chủng
lọai với mẫu đã duyệt, theo quy định của Giám đốc sản xuất, nếu không các vật tư sẽ
không được đưa vào sử dụng.
e) Giữ các mẫu đã duyệt trong tình trạng tốt trên công trường cho đến khi hoàn thành
công tác thi công.
1.3.6

NGUYÊN MẪU

a) Trước khi triển khai công tác liệt kê dưới đây, cung cấp và lắp đặt tại vị trí thi công,
hay tại ví trí do Giám đốc công trình chỉ định, các nguyên mẫu cho mỗi lọai hang mục
kiệt kê dưới đây.

Nguyên Mẫu
Cửa lá sách thông gió tự
Ngày 29 tháng 05 năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Ký hiệu*

Khối lượng

MG32

1

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 09: Cửa Sổ, Cửa Đi và
Cửa Lá Sách Bằng Sắt
Trang 5/18


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

nhiên cho Phòng máy và
bãi đậu xe tại tầng trệt
Cửa đi sắt
Cửa đi sắt kể cả cửa lá
sách
*

Dự án khu phức hợp Sai Gon Pearl – Giai Đoạn 2a

21
22

1
1

tham khảo bản vẽ và bản thống kê cửa đi.

b) Không được triển khai thi công cho đến khi nhận được chấp thuận của Giám đốc
công trình về các nguyên mẫu đệ trình.
c) Các nguyên mẫu, khi đã được Giám đốc công trình chấp thuận, sẽ là chuẩn cho mọi
công tác thi công.
d) Gìn giữ các nguyên mẫu đã duyệt cho đến khi hòan thành công tác thi công.
e) Một nguyên mẫu đã duyệt sẽ được phép đưa vào hạng mục đã thi công. Nếu không,
phải loại bỏ mọi dấu vết khi hòan thành hạng mục này.
1.4

CHẤT LƯỢNG

1.4.1

CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG – KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

a) Trong quá trình thi công. Nhà thầu phải cung cấp cho Giám đốc công trình chứng chỉ
xác nhận đã hòan thành kiểm tra chất lượng đạt theo quy định của thuyết minh kỹ
thuật vả bản vẽ.
b) Trước khi triển khai thi công phải đệ trình Giám đốc công trình duyệt bản giới thiệu
mỗi hệ thống quản lý chất lượng, đặc biệt theo quy định sau:
1
2
3
4
5
6

7
1.4.2

Các Tiêu chuẩn liên quan;
Khi Tiêu chuẩn đưa ra phân loại đánh giá, cấp phân lọai áp dụng;
Phạm vi và lãnh vực áp dụng;
Nhân sự tham gia thi công và trách nhiệm thi công;
Kế hoạch kiểm tra (ITPs)
Các quy trình khác nhau theo yêu cầu Tiêu chuẩn, bao gồm quy trình kiểm tra
quản lý, kiểm tra hợp đồng, kiểm tra thiết kế và tài liệu, kiểm tra quy trình gia
công, kiểm tra và thử nghiệm, v.v..
Các thông tin khác.
KIỂM TRA

a) Thông báo cho Giám đốc công trình lịch kiểm tra tại các thời điểm sau:
1.
2.
3.
4.

Khi lắp đặt khung cửa trước khi gắn kết vào tường.
Khung cửa đã lắp đặt trước khi gắn nẹp
Cánh cửa trước khi lắp đặt,
Cửa lắp đặt hòan chỉnh trước khi hòan thiện

b) Khi các hạng mục thi công theo giai đọan hay tuần tự trong suốt quá trình thi công dự
án, công tác nghiệm thu kiểm tra sẽ thực hiện theo giai đọan hay khu vực.
c) Tối thiểu thông báo trước: 3 ngày làm việc cho việc kiểm tra tại công trường và 10
ngày làm việc cho việc kiểm tra tại nhả xưởng.
Ngày 29 tháng 05 năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 09: Cửa Sổ, Cửa Đi và
Cửa Lá Sách Bằng Sắt
Trang 6/18


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự án khu phức hợp Sai Gon Pearl – Giai Đoạn 2a

1.5

BẢO ĐẢM ĐỘ KÍN NƯỚC

a)

Khi hoàn thành công tác này, Nhà thầu chính phải cung cấp cho Giám đốc công
trình giấy bảo hành với tên của Chủ đầu tư, bảo hành cửa sổ và cửa đi bằng sắt.

b)

Giấy bảo hành này phải bảo hành cả vật tư và tay nghề thi công. Cửa sổ và cửa
đi phải được bảo đảm tính kín nước trong thời gian tối thiểu là Năm (5) năm kể từ
ngày hoàn thành thực tế công việc.

1.6

CÔNG TÁC THỬ NGHIỆM

a)

Khi được quy định, một bộ cửa sổ được chế tạo và gắn kính hoàn chỉnh phải
được thử nghiệm nhằm đảm bảo cấu kiện theo đúng các yêu cầu về tính năng
quy định, bao gồm nhưng không giới hạn trong các yêu cầu sau:
1.
2.
3.

b)

Chịu được tải trọng gió,
Kín nước,
Không rò rỉ không khí.

Công tác thử nghiệm phải được tiến hành bởi một phòng thí nghiệm độc lập và
được chấp thuận. Phòng thí nghiệm phải trình nộp trực tiếp cho Giám đốc công
trình những bản báo cáo thử nghiệm tính năng hoạt động.

2 YÊU CẦU THIẾT KẾ
2.1

CÁC YÊU CẦU CHUNG

a)

Trừ phi được quy định khác, toàn bộ cửa sổ, cửa đi và cửa chớp bằng sắt phải
được thiết kế và gia công theo các chi tiết thể hiện trên bản vẽ và theo tiêu chuẩn
BS. 6510: 1984.

b)

Bản vẽ của Đơn vị thiết kế chỉ thể hiện:
1.
2.
3.

c)

Phác thảo ý tưởng thiết kế,
Kích cỡ các lỗ mở kết cấu và,
Mối liên quan các hạng mục khác nhau đối với công tác thi công bên trong
và bên ngoài công trình.

Nhà thầu chính phải cho phép trong công tác lắp đặt cho:
1.
2.

Sự co giãn do nhiệt, dịch chuyển và
Sự dịch chuyển kết cấu của cửa sổ, cửa đi và cửa chớp liên quan đến kết
cấu toà nhà dưới nhiệt độ bình thường và tiêu chuẩn an toàn về kết cấu
được chấp nhận bởi Sở Xây dựng TP.HCM.

d)

Chừa khoảng hở đề vệ sinh không nhỏ hơn 95mm giữa cánh cửa sổ và khung
chết (cố định) khi cửa sổ nằm ở vị trí mở 900.

e)

Trừ phi được quy định hoặc thể hiện khác trên bản vẽ, toàn bộ cửa sổ và cửa đi
phải:
1.
2.
3.

Mở hướng ra ngoài,
Gắn kính bên ngoài bằng mát tít và kẹp gắn kính dạng lò xo, hoặc
Gắn kính bên trong bằng nẹp giữ kính và hợp chất gắn kính theo tiêu chuẩn

Ngày 29 tháng 05 năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 09: Cửa Sổ, Cửa Đi và
Cửa Lá Sách Bằng Sắt
Trang 7/18


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự án khu phức hợp Sai Gon Pearl – Giai Đoạn 2a

BS. 6262: 1982.
f)

Khi một bộ cửa có cánh cửa loại treo trên nằm trên cánh cửa loại treo bên cạnh,
cần gắn một thanh ngăn mưa gió vào thanh dưới của cánh cửa treo trên.

2.2

CÁC YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG

a)

Thiết kế cửa sổ, cửa đi và cửa chớp phải tuân theo các yêu cầu quy định của Việt
Nam.

b) Cửa sổ phải theo các yêu cầu của Thuyết minh kỹ thuật này và ít nhất cũng phải
tuân theo Tiêu chuẩn BS. 6375: Phần 1: 1989 & Phần 2: 1987 (1995).
2.3

KHẢ NĂNG CHỊU TẢI TRỌNG GIÓ

a)

Tải trọng gió thiết kế cho cửa sổ, cửa đi và cửa chớp phải được tính toán theo
phiên bản mới nhất của Quy chuẩn về tác động của gió của Việt Nam.

b)

Cửa sổ, cửa đi và cửa chớp khi đã cố định vào vị trí phải chịu được tải trọng gió
thiết kế với độ võng tối đa cho phép nhỏ hơn 1/240 khoảng vượt của cửa hoặc
12mm đối với bản thân các bộ phận, tuỳ giá trị nào nhỏ hơn.

c)

Trong mặt phẳng tường, độ võng của bất cứ bộ phận lắp kính nào cũng không
được làm giảm độ sâu ngàm kính xuống dưới 75% kích thước thiết kế hoặc 3mm
tuỳ giá trị nào lớn hơn. Cần hạn chế thêm đối với độ võng nếu cần thiết để có thể
lắp ráp và gắn đúng toàn bộ các bộ phận. Khoảng hở của cạnh tấm kính không
được nhỏ hơn 25% kích cỡ thiết kế hoặc 3mm, tuỳ giá trị nào lớn hơn.

d)

Tại những điểm nối giữa các bộ phận khung với neo, bao gồm dầm công-xôn,
mút chìa, v.v… độ lệch của neo ở bất cứ hướng nào cũng không được quá 1mm.

e)

Khi cần giới hạn độ lệch và giữ tính nguyên vẹn kết cấu dưới tải trọng gió, sử
dụng lõi, neo, v.v… bằng thép mạ kẽm để có độ cứng cần thiết.

f)

Các bản lề và cơ cấu liên kết phải chịu được áp suất gió dương và âm khi cửa sổ
đóng và mở.

2.4

ĐỘ KÍN NƯỚC

a)

Không được có rò rỉ nước khi các bộ cửa sổ được thử nghiệm dưới áp suất
180kg/m2 với lưu lượng nước 5 lít/phút/m2 trong 10 phút.

2.5

SỰ RÒ RỈ KHÔNG KHÍ

a)

Mức độ không khí lọt ra ngoài và vào trong qua chu vi ô kính lấy sáng ở các bộ
cửa sổ không được quá 2.0m3/giờ/m độ dài đoạn nứt. Mức độ không khí lọt ra
ngoài và vào trong qua chu vi ô kính chết không được quá 1.6m3/giờ/m2 bề mặt
bên ngoài.

2.6

DỊCH CHUYỂN DO NHIỆT

a)

Cửa sổ, cửa đi và cửa chớp phải được thiết kế và lắp đặt có tính đến sự co giãn
do nhiệt của khung cửa và kính dưới điều kiện thời tiết địa phương và điều kiện
công trường. Nhà sản xuất phải cung cấp toàn bộ chi tiết về thiết kế nhiệt.

b)

Thiết kế nhiệt phải dựa trên sự tăng giảm nhiệt độ vật liệu tối thiểu là 550C so với
điều kiện quy ước. Không được có trường hợp độ sâu ngàm kính nhỏ hơn 10mm
hoặc khoảng hở của cạnh kính nhỏ hơn 6mm.

Ngày 29 tháng 05 năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 09: Cửa Sổ, Cửa Đi và
Cửa Lá Sách Bằng Sắt
Trang 8/18


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự án khu phức hợp Sai Gon Pearl – Giai Đoạn 2a

2.7

CÁCH ÂM

a)

Cửa sổ và cửa đi phải được thiết kế có mức cách âm 25dB khi lắp kính đơn (1
lớp), chạy gioăng ngăn mưa gió toàn bộ.

3 VẬT LIỆU
3.1

CÁC YÊU CẦU CHUNG

a)

Toàn bộ cửa sổ, cửa chớp và cửa đi bằng sắt phải được gia công từ:
1.
2.
3.
4.

Các thanh & ống thép cán nóng,
Được gò nguội cho thẳng,
Không bị các khiếm khuyết trong khi cán, và
Theo tiêu chuẩn BS. 6510: 1984.

b)

Toàn bộ khung cửa sổ bằng thép phải có cường độ chịu kéo tối đa là 510 MPa và
phải được chế tạo từ các thanh thép cán kích cỡ 32mm loại cường độ trung bình
hoặc thanh tiết diện dạng W20 tương đương với kích thước như thể hiện trên bản
vẽ.

c)

Khung cửa sổ và cửa đi bằng sắt phải:
1.
2.
3.
4.

Vuông góc và bằng phẳng,
Được cấu tạo với các góc được hàn kiểu mộng vuông góc (vạt 45o),
Có các thanh song thép giữ kính được ghép mộng hoặc hàn bằng máy vào
khung cửa,
Được khoan để tiếp nhận kẹp cài kính, đuôi neo và các linh kiện liên kết
theo yêu cầu.

d)

Các mối hàn phải nóng chảy hoàn toàn và không có lỗ hở, lỗ bọt hoặc vết nứt.
Chỗ hàn nối hai đầu và tại góc có thể thấy được trong cấu kiện đã hoàn thành
phải được mài bằng phẳng và trơn nhẵn.

e)

Thanh chắn nước phải được hàn vào khung cửa dọc theo toàn bộ chiều rộng của
cửa sổ hoặc cửa đi.
Tấm chắn nước và thanh ngăn mưa gió phải được hàn vào khung cửa dọc theo
toàn bộ chiều rộng của cửa sổ hoặc cửa đi khi được quy định.

f)
g)

Toàn bộ các thanh/ống thép làm cửa sổ và cửa đi phải được tạo rãnh để gắn
băng che mưa gió.

h)

Toàn bộ các lỗ hở do gia công phải được bít lại bằng cách hàn tại xưởng trước
khi chuyển đến công trường.

i)

Toàn bộ cửa sổ và cửa đi bằng thép phải được quét lớp lót gốc crômát kẽm ăn
vào bề mặt loại được duyệt trước khi chuyển đến công trường.

3.2

PHẦN HOÀN THIỆN

a)

Phần hoàn thiện cho khung cửa sổ, cửa đi và cửa chớp bằng sắt phải theo 1
trong những cách sau đây:
1.

Được phun lớp kẽm theo tiêu chuẩn BS. EN 22063 : 1994 với độ dày tối
thiểu là 0,2mm,

Ngày 29 tháng 05 năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 09: Cửa Sổ, Cửa Đi và
Cửa Lá Sách Bằng Sắt
Trang 9/18


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự án khu phức hợp Sai Gon Pearl – Giai Đoạn 2a

2.

b)

Được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn BS. 729 : 1971 (1994) với khối
lượng tối thiểu của lớp phủ là 460 g/m2, hoặc
3.
Được sơn tĩnh điện theo tiêu chuẩn BS. 6497: 1984 (1991) sau khi mạ kẽm
nhúng nóng.
Cửa chớp bằng thép, bao gồm cả khung, kẹp cài và băng che mưa gió phải được
hoàn thiện theo 1 trong những cách sau đây:
1.
2.

Được mạ kẽm nhúng nóng theo tiêu chuẩn BS. 729 : 1971 (1994), hoặc
Được mạ kẽm dùng phương pháp điện phân theo tiêu chuẩn BS. 1706:
1990 (1996): Loại A, với độ dày tối thiểu của lớp mạ là 0.025 mm.

c)

Lớp phủ bảo vệ phải nhẵn mịn, liên tục và không bị dính xỉ hoặc bị các khiếm
khuyết khác.

d)

Không được hàn hoặc khoan các cấu kiện đã được phun kẽm hoặc mạ kẽm
nhúng nóng đồng thời bất cứ công tác cắt nào sau đó được xem như làm hư hại
bề mặt hoàn thiện cần được xử lý cho tốt.

e)

Xử lý tốt phần bị hư hại của lớp phủ phun kẽm hoặc mạ kẽm nhúng nóng, chỗ cắt
hoặc các phần mạ kẽm bị hư hại khác bằng hai lớp (tối thiểu) sơn lót kim loại giàu
kẽm theo tiêu chuẩn BS. 4652: 1995: Loại 2.

f)

Các lớp hoàn thiện sau cùng trên các bộ phận thép (lớp lót và lớp hoàn thiện,
v.v…) phải theo như mô tả trong Chương Công tác sơn của Thuyết minh kỹ thuật,
các quy định riêng hoặc như thể hiện trên bản vẽ.

g)

Khi có thể, phải cung cấp các bộ phận đã được phủ hoàn thiện đầy đủ cho công
trường. Khi không thể, toàn bộ các bộ phận mạ kẽm phải được quét hai (2) lớp lót
gốc crômát kẽm ăn vào bề mặt loại được duyệt trước khi chuyển đến công
trường.

h)

Dán băng keo loại có thể lột ra để bảo vệ toàn bộ bề mặt trước khi chuyển các bộ
phận đến công trường.

i)

Cung cầp bàn kẹp bằng thép tạm thời giữ phần đỉnh và đáy của tất cả các ô kính
lấy sáng trước khi chuyển đến công trường.

j)

Gói toàn bộ các bộ phận và linh kiện liên kết trong bao nhựa polythene chắc hoặc
bao chống thấm loại khác để bảo vệ tránh bị ẩm ướt và trầy xước.

3.3

THANH SONG GẮN KÍNH VÀ ĐỐ TRÊN ĐẦU CỬA

a)

Thanh song gắn kính và đố trên đầu cửa phải được cung cấp như đã nêu trên
bản vẽ và:
1.
2.
3.

4.

Có độ dài tổng thể phù hợp với kích thước lỗ mở cửa sổ và cửa đi
Kéo dài thêm 75mm ở mỗi đầu để chôn vào kết cấu,
Được bắt toàn bộ vít liên kết và đai ốc cần thiết tại cách khoảng tối đa
900mm tính từ tâm, bắt đầu cách đầu khung trong khoảng 50mm đến
190mm,
Lót bằng mát tít với toàn bộ các khe hở được trám kín.

3.4

NẸP GIỮ KÍNH

a)

Trừ phi được quy định khác, cửa sổ và cửa đi bằng thép phải được chế tạo theo
kiểu lắp kính từ bên trong bằng nẹp giữ.

Ngày 29 tháng 05 năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 09: Cửa Sổ, Cửa Đi và
Cửa Lá Sách Bằng Sắt
Trang 10/18


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

b)

Dự án khu phức hợp Sai Gon Pearl – Giai Đoạn 2a

Nẹp giữ kính phải:
1.
2.
3.
4.
5.

Là thép cán tiết diện chữ U,
Có kích cỡ 12.5 x 10mm đối với cửa sổ và 20 x 10mm đối với cửa đi,
Được vạt 45o tại tất cả các góc để ghép mộng vuông góc,
Gắn bằng vít đầu bằng bằng thép mạ kẽm tại cách khoảng 225mm (tối đa)
tính từ tâm, bao gồm cả việc ren trên khung để bắt vít, và
Phù hợp về kết cấu và có đủ số lượng điểm bắt để chịu được tải trọng gió
thiết kế.

3.5

BĂNG NGĂN MƯA GIÓ

a)

Băng ngăn mưa gió, khi được quy định cho khung cửa sổ hoặc cửa đi cánh mở
phải là gioăng đệm neoprene hoặc PVC theo tiêu chuẩn BS. 4255: Phần 1: 1986
(1992) hoặc dải ngăn mưa gió có lông nylon.

b)

Băng ngăn mưa gió phải được gắn chặt vào rãnh mộng đuôi én trên thanh khung
để tạo đường tiếp xúc liên tục giữa cánh cửa mở và khung cửa cố định.

3.6

CHẤT TRÁM

a)

Tất các các chất trám đươc sử dụng trong hệ thống cửa sổ và cửa chớp phải là
chất trám loại cao cấp, có thể hoạt động tốt dưới tải trọng động. Khả năng dịch
chuyển tối đa theo chu kỳ phải từ ±12.5% đến ±25%.

b)

Tất cả các chất trám phải được xác định chủng loại và vị trí nhờ tên sản phẩm
trên bản vẽ thi công. Các chất lót và vệ sinh mối nối phải được sử dụng theo
khuyến nghị của nhà sản xuất.

c)

Giám đốc công trình phải chọn màu từ bảng màu chuẩn của nhà sản xuất.

d)

Trừ phi nhà sản xuất chất trám có hướng dẫn khác, dây đệm hoặc vật liệu lót cho
chất trám phải là cao su neoprene dạng xốp PE theo tiêu chuẩn ASTM C509 hoặc
dây xốp polyurethane bọt hở, tỷ trọng 4-6 pcf, không bốc mùi, không bám bẩn,
không độc và không hút ẩm. Kích cỡ đường kính của dây ít nhất phải lớn hơn
25% so với chiều rộng mối nối.

e)

Sản phẩm được đặt hàng phải tương thích với đặc điểm và đặc tính của bề mặt
tiếp xúc và kế cận.

3.7

VỮA TRỘN

a)

Việc trám vữa ximăng lỏng chống thấm xung quanh khung cửa phải được thực
hiện bằng hỗn hợp trộn theo tỷ lệ sau:

b)

1. 50 kg xi măng,
2. 150 kg cát rửa sạch,
3. 5 kg hợp chất chống thấm.
Phụ gia chống thấm dùng cho vữa phải là loại chính hãng được duyệt được sử
dụng đúng theo chỉ dẫn của nhà sản xuất.

3.8

CỬA LƯỚI NGĂN CÔN TRÙNG

a)

Khi được quy định, cần cung cấp cửa lưới ngăn côn trùng của nhà sản xuất được
duyệt với khung được chế tạo từ các thanh/ống nhôm, lưới mịn ngăn muỗi bằng
sợi thuỷ tinh bọc nhựa kích cỡ lưới 7 x 7 cho ô vuông 10mm.

Ngày 29 tháng 05 năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 09: Cửa Sổ, Cửa Đi và
Cửa Lá Sách Bằng Sắt
Trang 11/18


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự án khu phức hợp Sai Gon Pearl – Giai Đoạn 2a

b)

Khi cung cấp cửa lưới ngăn côn trùng, khung cửa loại treo bên cạnh phải có tay
nắm khoá và cơ cấu đóng mở bao gồm tay nắm dùng bánh cam bằng đồng và
cần quay bằng đồng, còn khung cửa loại treo trên đỉnh phải có cây chận loại
”xuyên khung” bằng đồng.

c)

Cửa lưới ngăn côn trùng phải có thể thay thế và dễ dàng di dời để bảo trì và làm
vệ sinh.

3.9

ĐẦU NEO VÀ ĐINH VÍT

a)

Tất cả các cửa sổ, cửa chớp và cửa đi bằng thép phải được cung cấp với các
đầu neo và vít đầu bằng bắt cách khoảng không quá 900mm tính từ tâm, bắt đầu
cách đầu các khung ngoài cùng trong khoảng từ 50mm đến 190mm.

b)

Các đầu neo phải:

c)

1.

Là loại đầu neo và vít trên đầu có khía thẳng để siết chỉnh cần dùng để gắn
cửa đi và cửa sổ bằng thép.

2.

Nhô ra ít nhất 60mm khỏi khung cửa kim loại và được chôn vào kết cấu của
lỗ mở.

Các lỗ để bắt đầu neo và vít phải được khoan tại tim của phần thân.

3.10 CỬA TRƯỢT
a)

Cửa trượt phải có cấu tạo sao cho không thể tháo cánh trượt từ bên ngoài khi đã
khoá lại.

b)

Ngưỡng cửa phải được thiết kế sao cho nước có thể chảy ra phía ngoài.

c)

Cần cung cấp khoá liên động tự siết tại các giao điểm của thanh khung.

d)

Cửa trượt phải được cung cấp với:
1.

Thanh treo và ray lăn gắn trên đầu cửa với các đai đỡ,

2.

Con lăn ở đáy và rãnh chữ U dẫn hướng,

3.

Đầu, thanh đứng và ngưỡng cửa cố định có băng ngăn mưa gió ,

4.

Tay nắm loại bằng mặt, chốt cài và thiết bị khoá.

3.11 KHUNG CỬA CHỚP LOẠI CÓ THỂ ĐIỀU CHỈNH
a)

Khung và ghim kẹp của cửa chớp loại có thể điều chỉnh phải làm từ tấm thép mạ
kẽm không nhỏ hơn 1,2mm và 0,9mm tương ứng.

b)

Miếng cặp lá sách phải đúc từ hợp kim kẽm, xoay dọc theo đường tim của lá
sách.

c)

Ghim kẹp phải phù hợp cho việc tiếp nhận lá sách kính bản rộng 100mm hoặc
150mm và dày 6mm, khi cần thiết.

d)

Băng ngăn mưa gió phải là dải kim loại có hình dạng và có độ dày và thiết kế
được duyệt.

e)

Khung cửa, cái kẹp và băng ngăn mưa gió bằng thép phải được mạ kẽm nhúng
nóng hoặc mạ kẽm điện trên toàn bộ bề mặt trước khi lắp ráp.

f)

Khung cửa phải được thiết kế để vận hành bắng tay hoặc sào, theo quy định, vời
phần điều khiển đòn bẩy đơn và được khoá tự động khi đóng.

g)

Cung cấp tại vị trí quy định các khung cửa phụ bằng thép mạ kẽm kích cỡ 45 x

Ngày 29 tháng 05 năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 09: Cửa Sổ, Cửa Đi và
Cửa Lá Sách Bằng Sắt
Trang 12/18


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự án khu phức hợp Sai Gon Pearl – Giai Đoạn 2a

10mm cho khung cửa chớp cạnh đơn, đi bộ với các đầu neo và đinh vít có khía
thẳng để điều chỉnh được để chôn vào.
h)

Khi cần, các đinh vít, bu lông và miếng đệm, v.v… không bị gỉ sét tương ứng phải
được dự phòng để nối các khung cửa kế cận tạo thành các thanh song cửa sổ.

i)

Tất cả các thiết bị được cung cấp phải bằng kim loại màu hoặc phải được sơn
phủ thích hợp để không bị gỉ khi sử dụng.

3.12 CỬA CHỚP CỐ ĐỊNH BẰNG SẮT
a)

Khung cửa phải là thép mạ kẽm, có dạng chữ “Z” hoặc thép góc, có kích cỡ được
nêu trên bản vẽ.

b)

Lá sách phải:

c)

1.

dày 1,5mm, trừ phi có quy định khác,

2.

dày 3mm đối với phòng chứa máy biến thế,

3.

Uốn cong theo hình dạng thể hiện trên bản vẽ.

Cửa chớp cố định bằng sắt phải được thi công kín nước và gắn vào vị trí như thể
hiện trên bản vẽ.

4 LINH KIỆN LIÊN KẾT VÀ ĐỒ THEN KHÓA
4.1

LINH KIỆN LIÊN KẾT VÀ ĐỒ THEN KHÓA NÓI CHUNG

a)

Tất cả các thiết bị và đồ then khóa như trụ bản lề ma sát, cái chốt cánh cửa, tay
cầm, cần trượt, cái hãm lò xo, móc treo, v.v… phải được nhập khẩu và bằng đồng
mangan với phần hoàn thiện bằng đồng, trừ phi được quy định khác.

b)

Bản lề cửa phải được hàn hoặc gắn đinh tán vào phần khung cửa.

c)

Bản tay cầm và cây chận đầu tròn phải được hàn vào khung cửa cố định có tay
cầm và cây chận có thể hoán đổi.

d)

Tất cả các thiết bị và đồ then khóa phải đủ chắc và có thể giữ chặt phần mở khi
đóng và mở cửa.

e)

Tất cả các thiết bị và đồ then khóa phải có thể tháo rời và thay thế mà không làm
hỏng phần kính.

f)

Tất cả các cơ chế vận hành phải được thiết kế để giữ chặt cửa và an tòan khi cửa
mở hoàn toàn, mở một phần hoặc khi cửa đóng theo yêu cầu.

4.2

BẢN LỀ VÀ TRỤ QUAY

a)

Bản lề phải được làm bằng thép có chốt bằng đồng. Bản lề phải được hàn hoặc
gắn đinh tán vào khung cửa.

b)

Trụ bản lề phải được làm bằng đồng có cánh ngăn mưa gió để ngăn ngừa tình
trạng thấm nước.

c)

Trụ xoay liên kết bằng lực ma sát phải có thể giữ cánh cửa ở bất cứ vị trí nào lên
đến 100 độ.

d)

Những chỗ có thể làm vệ sinh cửa sổ từ bên trong, gắn hợp tay hoặc các bản lề
nhô ra khác vào tất cả các khung cửa bên và các khoảng hở khác khi được quy
định.

Ngày 29 tháng 05 năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 09: Cửa Sổ, Cửa Đi và
Cửa Lá Sách Bằng Sắt
Trang 13/18


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự án khu phức hợp Sai Gon Pearl – Giai Đoạn 2a

4.3

TAY CẦM, MÓC CHẬN VÀ CHỐT LÒ XO

a)

Tay cầm phải là loại đòn bẩy với chốt mũi hai điểm.

b)

Bộ tay cầm kép phải bao gồm chốt cánh cửa hai tay đòn với thanh nối có thể điều
chỉnh bằng thép mềm.

c)

Chốt lò xo phải được vận hành bằng nêm chịu tải lò xo.

d)

Cái móc phải được khoan vào các cái lỗ nằm cách quãng.

e)

Cây chận phải được gắn vào cái móc đầu tròn.

f)

Đối với cánh cửa treo trên đỉnh, phần còn lại của móc phải được hàn vào khung
cửa cố định để gắn chặt cái móc theo chiều ngang vào móc đầu tròn khi đóng
cửa.

g)

Móc chận trượt phải được khoá vào vị trí bằng cách siết chặt cái chốt quay bằng
ngón tay cái vào thanh trượt.

h)

Tấm nêm cho chốt cánh cửa phải được treo trên khung cửa cố định và chịu được
tay cầm hoặc cái hãm để giữ cho cánh cửa đóng chặt.

4.4

CHỐT CÀI CỬA ĐI

a)

Chốt cài cửa đi phải được vận hành trên bề mặt.

b)

Chốt cài cửa đi phần đỉnh phải được đóng lại vào tấm nêm hoặc cái tang.

c)

Chốt cài cửa đi phần đáy phải được gắn vào lỗ bằng đồng chôn dưới sàn.

d)

Chốt cài cửa đi phải là loại gắn lên bề mặt, bằng mặt hoặc che đậy theo quy định.

4.5

MÓC VÀ MẮT CA BIN

a)

Móc và mằt cabin phải có chiều dài phù hợp để giữ cửa tại vị trí mở cửa dự kiến.

4.6

BẢN Ổ KHOÁ VÀ BẢN BẢO VỆ CHÂN CỬA

a)

Bản ổ khoá và bản bảo vệ chân cửa phải là tấm thép mạ kẽm có độ dày tối thiểu
1mm theo tiêu chuẩn BS. EN 10143: 1993.

b)

Tấm phải được hàn hoặc gắn đinh tán vào khung cửa.

c)

Khung cửa đệm phù hợp phải được cung cấp giữa các tấm để đảm bảo tính chắc
chắn.

4.7

KHOÁ CỬA ĐI

a)

Khoá cửa đi phải là khoá mộng tay cầm đòn bẩy và tấm nắp lỗ khoá ở cả hai mặt
với chất lượng và thiết kế tương tự như “UNION” trừ phi được quy định khác.

b)

Khoá cửa phải được vận hành bằng chìa khoá rời từ bên trong và bên ngoài.

c)

Bộ khoá phải được lắp chặt bên trong tấm khoá.

d)

Khoá phải được gắn vào:
1.

Từng cửa đơn, và

2.

Cánh cửa mở đầu tiên của mỗi bộ cửa đôi.

Ngày 29 tháng 05 năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 09: Cửa Sổ, Cửa Đi và
Cửa Lá Sách Bằng Sắt
Trang 14/18


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự án khu phức hợp Sai Gon Pearl – Giai Đoạn 2a

4.8

SÁO KÉO CỬA SỔ

a)

Nếu được quy định, sào kéo cửa sổ phải được cung cấp cho các cửa sổ cao.

b)

Sào kéo cửa sổ phải là thanh gỗ tếch đường kính 25mm móc đồng vửng chắc ở
một đầu thích hợp cho việc vận hành cái hãm lò xo đối với các cửa sổ cao.

4.9

THIẾT BỊ VẬN HÀNH BÁNH RĂNG

a)

Khi được quy định hoặc thể hiện trên bản vẽ, cần cung cấp thiết bị vận hành bánh
răng để điều khiển từ xa cửa sổ cao.

b)

Thiết bị vận hành bánh răng phải là sản phẩm nhập khẩu, vận hành bằng tay hay
bằng điện theo quy định.

4.10 CỬA ĐI TREO CẠNH BÊN
a)

Mỗi cánh cửa đi phải được treo trên 3 bản lề bằng thép để nhô ra.

b)

Mỗi cửa đi phải được trang bị:

c)

1.

1 bộ khoá mộng ba đòn bẩy, đồng bộ với tay cầm đòn bẩy và hai chìa khoá.

2.

1 kẹp cửa.

Cửa đôi phải được trang bị:
1.

1 bộ khoá mộng trên cánh hở đầu tiên,

2.

1 tay cầm hình vòm bằng đồng trên cánh cửa không khoá,

3.

2 bu lông và tấm nêm bằng đồng,

4.

2 bu lông và lỗ bằng đồng,

5.

2 kẹp cửa

4.11 CÁNH CỬA TREO TRÊN ĐỈNH
a)

Mỗi cánh cửa phải được treo trên 2 bản lề chính bằng thép hoặc bản lề ma sát để
nhô ra theo quy định.

b)

Cánh cửa rộng hơn 1,5m phải được treo trên 3 bản lề chính.

c)

Mỗi cánh cửa với bản lề chính phải được trang bị:

d)

1.

1 cái móc bằng đồng, dài 200mm

2.

1 rầm chìa được hàn vào cánh cửa để neo

3.

1 neo đầu tròn

4.

1 cái giá đỡ vào khung cửa cố định,

5.

2 bu lông và lỗ bằng đồng, nếu cánh cửa rộng hơn 1,5m.

được hàn vào khung cửa cố định

Mỗi cánh cửa có bản lề ma sát để nhô ra phải được trang bị tay cầm đơn bằng
đồng và cái nêm đóng.

4.12 CÁNH CỬA CÓ TRỤ BẢN LỀ NẰM NGANG
a)

Mỗi cánh cửa phải được gắn trụ bản lề trên 2 trụ bản lề rãnh ma sát bằng đồng.

b)

Mỗi cánh cửa phải được trang bị:
1.

1 cái hãm lò xo bằng đồng tại đầu có vòng và mắt để vận hành bằng dây

Ngày 29 tháng 05 năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 09: Cửa Sổ, Cửa Đi và
Cửa Lá Sách Bằng Sắt
Trang 15/18


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự án khu phức hợp Sai Gon Pearl – Giai Đoạn 2a

thừng hoặc cột,
2.

1 cái chốt cánh cửa bằng đồng với tấm nêm bằng đồng ở ngưỡng cửa

c)

Phải cung cấp cánh cửa rộng hơn 1,2m với 2 bu long và tấm nêm bằng đồng.

d)

Phải cung cấp cánh cửa có thể đảo ngược với thiết bị an toàn nhằm giới hạn
khoảng hở ban đầu có thể tháo ra bằng tay để đảo ngược cửa sổ.

e)

Thiết bị tự động bổ sung phải được cung cấp để giữ cánh cửa an toàn ở vị trí đảo
ngược.

f)

Tay cầm và cái hãm lò xo phải được thiết kế để vận hành bằng tay hoặc sào theo
quy định.

4.13 CÁNH CỬA TRƯỢT NHÔ RA
a)

Mỗi cánh cửa phải được trang bị:
1.

2 đế trượt bằng đồng được đệm bằng lò xo ma sát nén,

2.

2 trụ bản lề và tay cạnh ma sát bằng đồng,

3.

1 cái hãm lò xo bằng đồng có vòng để vận hành bằng tay hoặc bằng sào tại
đầu,

4.

1 cái chốt cánh cửa với tấm nêm bằng đồng ở ngưỡng cửa.

b)

Tay cầm và cái hãm lò xo phải được thiết kế để vận hành bằng tay hoặc bằng sào
theo quy định.

c)

Mỗi cánh cửa phải được trang bị 2 bu lông và tấm nêm bằng đồng.

4.14 CÁNH CỬA TREO BÊN
a)

Mỗi cánh cửa phải được treo trên 2 bản lề để nhô ra bằng thép.

b)

Cánh cửa cao hơn 1,5m phải được treo trên bản lề để nhô ra bằng thép.

c)

Mỗi cánh cửa phải được trang bị:

d)

1.

1 cái chốt cánh cửa bằng đồng với mũi hai điểm và tấm nêm bằng đồng,

2.

1 cái giá đỡ trượt bằng đồng dài 300mm.

Cánh cửa cao hơn 900mm phải được trang bị:
1.

1 bộ tay cầm kép với hai tấm nêm bằng đồng

2.

1 cái giá trượt bằng đồng dài 300mm

4.15 CÁNH CỬA TREO Ở ĐÁY
a)

Mỗi cánh cửa phải được trang bị:
1.

2 cái giá con lăn hình bán nguyệt giới hạn khoảng hở và cho phép thong gió
để treo và dễ dàng làm vệ sinh.

2.

1 cái hãm và tấm hãm bằng đồng

4.16 CÁNH CỬA BẢN LỀ ĐỨNG
a)

Mỗi cánh cửa phải được gắn trụ bản lề trên 2 trụ bản lề rãnh ma sát bằng đồng

b)

Mỗi cánh cửa phải được trang bị 1 cái chốt cánh cửa và tấm nêm bằng đồng.

c)

Cánh cửa cao hơn 900mm phải được trang bị 1 bộ tay cầm kép bằng đồng và hai

Ngày 29 tháng 05 năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 09: Cửa Sổ, Cửa Đi và
Cửa Lá Sách Bằng Sắt
Trang 16/18


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự án khu phức hợp Sai Gon Pearl – Giai Đoạn 2a

tấm nêm bằng đồng.
4.17 CỬA TRƯỢT
a)

Cửa trượt phải được gia công đi bộ với con lăn và rãnh trên đầu, con lăn thanh
chặn dẫn hướng ở đáy và thanh dọc chặn, v.v…

b)

Cửa trượt phải được trang bị:
1.

2 tay cầm cho mỗi panen trượt (bên trong và bên ngoài),

2.

2 bu lông chắn cho mỗi panen không khoá (đỉnh và đáy),

3.

1 khoá cửa trượt cho panen khoá,

4.

1 cái hãm bằng cao su cho mỗi thanh dọc.

5 TAY NGHỀ THI CÔNG
5.1

GẮN CỬA SỔ VÀ CỬA ĐI BẰNG THÉP

a)

Chuyển giao và cất giữ các cấu kiện tại công trường theo đúng hướng dẫn của
nhà sản xuất. Tránh để hư hỏng và ăn mòn khung cửa đồng thời bảo vệ toàn bộ
những phần hoàn thiện trang trí không bị ẩm ướt, cào xước, va vào nhau, v.v…
Bảo dưỡng lớp polythene bảo vệ hoặc tấm phủ khác trên các cấu kiện càng lâu
càng tốt.

b)

Lắp ráp các cấu kiện composite, sử dụng toàn bộ thanh song và đố cửa, bu long,
vòng đệm, đinh vít, v.v… cần thiết. Lót thanh song và đố cửa bằng mat tít đồng
thời hàn tất cả các mối nối bằng sung một pack loại polysulphicle theo tiêu chuẩn
BS. 5215: 1986. Đảm bảo rằng tất cả các khe hở được trám kín để tạo các mối
nối kín nước.

c)

Sơn một lớp phủ bitumen lên bề mặt theo được che đậy hoặc có thể tiếp xúc với
với xi măng, vữa ướt, thạch cao hoặc các vật liệu và lớp hoàn thiện tương tự.

d)

Đặt các bộ phận thẳng đứng, bằng ngang và vuông góc trong lỗ mở. Tạo các lỗ
trên đầu, thanh đứng, ngưỡng cửa,vv.. và chôn / bắt đầu neo và vít vào khung;
hoặc chốt và siết khung cố định bằng nêm nếu cần.

e)

Tránh để khung cửa bị ăn mòn. Cần lưu ý để đảm bảo rằng các điểm gắn được
going thẳng hàng giữa khung và nền. Không siết bu lông hoặc đinh vít quá chặt
gây ra tình trạng ăn mòn khung cửa tại điểm gắn.

f)

Chôn khung cửa bằng vữa cát xi măng chống thấm tỷ lệ 1:1 để không co 1 phần
chồng lên nhau. Xoi rãnh các mối nối xung quanh gờ bên ngoài của khung cửa
theo sự phê duyệt của Kiến trúc sư. Che bề mặt kế cận để không bị khó khăn khi
lau sạch lớp mát tít. Làm vệ sinh mối nối và điểm bằng chất tram mát tít gốc dầu
được duyệt, được hoàn thiện toạ thành mối nối chống thấm trơn nhẵn.

g)

Loại bỏ vật liệu trám và chất tram dư thừa khỏi bề mặt kế cận và để sạch.

h)

Loại bỏ lớp phủ có thể lột ran gay trước khi nghiệm thu bàn giao. Loại bỏ chất kết
dính dư thừa khỏi bề mặt có dugn dịch không gây hại được duyệt bởi nhà sản
xuất cửa sổ. Làm sạch bề mặt bằng nước sạch để loại bỏ phần chất trám dư
thừa.

i)

Tra dầu mỡ và điều chỉnh tất cả các cơ chế vận hành, để sạch và hoạt động tốt
khi hoàn thành.

Ngày 29 tháng 05 năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 09: Cửa Sổ, Cửa Đi và
Cửa Lá Sách Bằng Sắt
Trang 17/18


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự án khu phức hợp Sai Gon Pearl – Giai Đoạn 2a

5.2

GẮN CỬA CHỚP BẰNG SẮT

a)

Chuyển giao và cất giữ cửa chớp bằng thép tại công trường theo đúng chỉ dẫn
của nhà sản xuất. Tránh để khung cửa hoặc phần hoàn thiện trang trí bị hư hỏng
hoặc ăn mòn. Giữ lớp phủ bảo vệ càng lâu càng tốt.

b)

Gắn cửa chớp, bằng phẳng và trơn nhẵn tại các lỗ hở. Chôn khung cửa bằng vữa
xi măng và cát chống thấm theo tỷ lệ 1:1: không để có phần chồng lên nhau.

c)

Gắn cửa chớp theo quy định và:
1. chốt và đinh vít gắn khung cửa phụ, bọc lại theo yêu cầu, hoặc tạo thành túi
chung quanh khung cửa phụ để gắn giá đỡ. Chôn vào giá đỡ, hoàn thiện lỗ
hở, và bắt đinh vít giá đỡ gắn cho khung cửa phụ.
Chốt và đinh vít gắn khung cửa chớp và băng ngăn mưa gió trực tiếp vào lỗ hở
khi cần thiết.

d)

Khi cần thiết, bắt vít khung cửa chớp 1 chiều vào khung phụ tại cách khoảng
225mm tính từ tâm. Tránh làm vẹo khung khi siết vít.

e)

Sơn một lớp phủ bitumen lên bề mặt thép được che đậy.

f)

Xoi rãnh và tram gờ ngoài xung quanh khung cửa bằng mát tít gốc dầu.

g)

Loại bỏ lớp phủ có thể lột ra được và lau sạch khung cửa chớp.

5.3

CÔNG TÁC BẢO VỆ

a)

Cửa sổ và cửa đi bằng thép phải được bọc cẩn thận bao gồm việc cung cấp tạm
thời cái kẹp bằng thép tại đáy và đỉnh của ánh sáng khe hở của cánh cửa trước
khi chuyển từ náh máy đến công trường cho đến khi gắn vào vị trí.

b)

Cửa sổ và cửa đi bằng thép phải được bọc cẩn thận để vận chuyển đến công
trường đồng htời phải được chuyển giao và bảo vệ cẩn thận không bị hư hỏng do
vận hành toà nhà, thời tiết khắc nghiệt hoặc nguyên nhân khác cho đến khi hoàn
thành thực tế Công trình.

c)

Bất cứ cửa sổ và cửa đi bằng thép bị hư hỏng hoặc có vết xước, v.v… trong lớp
phủ mạ kẽm phải được thay thế bằng chi phí của Nhà thầu chính.

6 LINH TINH
6.1

CUNG CẤP DÂY NỐI ĐẤT

a)

Thẩu phụ lắp đặt điện phải cung cấp toàn bộ công tác kim loại bên ngoài với lỗ
đinh vít hoặc các điểm nối theo sự phệ duyệt của Giám đốc công trình để nối, với
dây nối đất theo yêu cầu của Quy định về I.E.E Wiring.

***

Ngày 29 tháng 05 năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 09: Cửa Sổ, Cửa Đi và
Cửa Lá Sách Bằng Sắt
Trang 18/18Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×