Tải bản đầy đủ

08 cua so nhom, vach kinh, lop boc nhom

Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

CHƯƠNG 08 : CỬA SỔ NHÔM, TƯỜNG KÍNH, LỚP NHÔM BỌC

1

TỔNG QUAN....................................................................................................................... 4

1.1
1.2
1.3.
1.4.
1.5.
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.5.5

1.5.6
1.5.7
1.5.8
1.5.9
1.5.10
1.6
1.6.1
1.6.2
1.6.3
1.6.4
1.6.5
1.6.6
1.6.7
1.6.8
1.6.9
1.6.10
1.6.11
1.6.12
1.6.13
1.6.14
1.6.15
1.6.16
1.6.17
1.6.18
1.6.19
1.6.20
1.6.21
1.6.22
1.6.23
1.7
1.7.1
1.7.2
1.8
1.9
1.10
1.11

NỘI DUNG CÔNG VIỆC ................................................................................................................. 5
TIÊU CHUẨN VÀ QUY TẮC THI CÔNG ...................................................................................... 9
HỒ SƠ THẦU VÀ THUYẾT MINH KỸ THUẬT ......................................................................... 10


SỐ ĐO/ KÍCH THƯỚC ................................................................................................................... 11
ĐỆ TRÌNH TRONG GIAI ĐOẠN MỜI THẦU (Đệ TRÌNH KÈM THEO Hồ SƠ THầU)............ 11
BẢN VẼ DỰ THẦU (ĐỆ TRÌNH VỚI HỒ SƠ THẦU)................................................................... 11
BẢO VỆ CHỐNG SÉT (ĐỆ TRÌNH VỚI HỒ SƠ THẦU) .............................................................. 12
MẪU (ĐỆ TRÌNH VỚI HỒ SƠ THẦU) .......................................................................................... 12
TÍNH TOÁN SƠ BỘ VỀ MẶT KẾT CẤU (ĐỆ TRÌNH VỚI HỒ SƠ THẦU)................................. 12
KẾ HOẠCH THI CÔNG SƠ BỘ (ĐỆ TRÌNH VỚI HỒ SƠ THẦU)................................................ 13
CÔNG VIỆC NHÀ THẦU THI CÔNG (ĐỆ TRÌNH VỚI HỒ SƠ THẦU)...................................... 13
BIỆN PHÁP THI CÔNG, LẮP RÁP VÀ LƯU KHO (ĐỆ TRÌNH VỚI H/S THẦU) ...................... 13
QUY TRÌNH LẮP DỰNG ĐỀ XUẤT (ĐỆ TRÌNH VỚI HỒ SƠ THẦU) ....................................... 13
ĐỀ XUẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐỘC LẬP (ĐỆ TRÌNH VỚI HỒ SƠ THẦU) .......................... 14
KHÔNG ĐỆ TRÌNH ĐƯỢC CÁC YÊU CẦU CỦA HỒ SƠ THẦU........................................... 14
HỒ SƠ ĐỆ TRÌNH (KHI ĐƯỢC TRAO HỢP ĐỒNG).................................................................. 14
YÊU CẦU CHUNG ......................................................................................................................... 14
KẾ HỌACH ĐỆ TRÌNH .................................................................................................................. 15
BẢN VẼ THI CÔNG........................................................................................................................ 15
TÍNH TOÁN KẾT CẤU VÀ ĐỆ TRÌNH BẢN VẼ.......................................................................... 16
BIỆN PHÁP THI CÔNG VÀ KẾ HOẠCH CHI TIẾT ..................................................................... 17
BẢO HÀNH ..................................................................................................................................... 18
MẪU ................................................................................................................................................ 18
MẪU MÔ HÌNH .............................................................................................................................. 19
SÀN MẪU (KHÔNG ÁP DỤNG).................................................................................................... 20
CÁC ĐẶC ĐIỂM THỬ NGHIỆM TÍNH NĂNG HOẠT ĐỘNG................................................ 20
BÁO CÁO THỬ NGHIỆM TÍNH NĂNG HỌAT ĐỘNG........................................................... 20
KẾ HỌACH KIỂM TRA CÁC THÀNH PHẦN.......................................................................... 20
BÁO CÁO KIỂM TRA CÁC THÀNH PHẦN ............................................................................ 20
KẾ HỌACH GIAO HÀNG.......................................................................................................... 20
KẾ HỌACH LẮP DỰNG............................................................................................................ 20
KIỂM TRA CÁC ĐẶC ĐIỂM LẮP DỰNG ................................................................................ 21
CÔNG TÁC BẢO VỆ VÀ ĐÓNG GÓI VẬT TƯ........................................................................ 21
BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA LẮP DỰNG................................................................ 21
BẢN VẼ VÀ HÌNH ẢNH LƯU .................................................................................................. 21
CÁC ĐẶC ĐIỂM BẢO TRÌ ........................................................................................................ 22
CHUYÊN GIA VÀ NHÀ CUNG CẤP........................................................................................ 22
VĂN BẢN XÁC NHẬN.............................................................................................................. 22
CHẤP THUẬN KẾT CẤU NỀN................................................................................................. 22
CHẤT LƯỢNG................................................................................................................................ 22
BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG – KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG............................................................ 22
KIỂM TRA....................................................................................................................................... 23
BẢO HÀNH..................................................................................................................................... 23
PHÁT TRIỂN................................................................................................................................... 25
HỒ SƠ BÀN GIAO VÀ BẢO DƯỠNG.......................................................................................... 25
DỰ PHÒNG THAY THẾ ................................................................................................................ 25

2.

VẬT LIỆU, SẢN PHẨM VÀ PHẦN HOÀN THIỆN ....................................................... 25

2.1.
2.2.
2.2.1

ĐẠI CƯƠNG ................................................................................................................................... 25
VẬT LIỆU QUY ĐỊNH................................................................................................................... 26
CỬA SỔ, CỬA ĐI BẰNG NHÔM................................................................................................... 26

0

1H

2H

3H

4H

5H

6H

7H

8H

9H

10H

11H

12H

13H

14H

15H

16H

17H

18H

19H

20H

21H

22H

23H

24H

25H

26H

27H

28H

29H

30H

31H

32H

33H

34H

35H

36H

37H

38H

39H

40H

41H

42H

43H

44H

45H

46H

47H

48H

49H

50H

178H

179H

180H

181H

182H

183H

184H

185H

186H

187H

188H

189H

190H

191H

192H

193H

194H

195H

196H

197H

198H

199H

200H

201H

202H

203H

204H

205H

206H

207H

208H

209H

210H

211H

212H

213H

214H

215H

216H

217H

218H

219H

220H

221H

222H

223H

224H

225H

Ngày 29 Tháng 05/06
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

226H

227H

228H

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 08: Cửa Sổ Nhôm, Tường Kính,
Lớp Nhôm Bọc
Trang 1/83


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

2.2.2
2.2.3
2.2.4
2.2.5
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.
2.8.
2.9.
2.10.
2.10.1
2.10.2
2.10.3
2.10.4
2.10.5
2.10.6
2.10.7
2.10.8
2.10.9
2.10.10
2.10.11
2.10.12
2.10.13
2.10.14
2.10.15
2.11.
2.12.
2.12.1
2.12.2
2.12.3
2.12.4
2.12.5
2.12.6
2.12.7
2.12.8
2.12.9
2.12.10
2.13.
2.14.
2.15.
2.16.
2.17.
2.18.
2.19.
2.20.

CỬA LÁ SÁCH BẰNG NHÔM VÀ BẰNG SẮT............................................................................
TƯỜNG KÍNH/ VÁCH KÍNH NGOÀI / MÁI VÒM KÍNH ...........................................................
KHUNG LƯỚI NHÔM/ TẤM CHE NẮNG/ KÍNH CẠNH BÊN ...................................................
MÁI ĐÓN NHÔM VÀ TƯỜNG PHỦ NHÔM ................................................................................
KIM LOẠI .......................................................................................................................................
VẬT LIỆU CHỐNG CHÁY ............................................................................................................
VẬT LIỆU BẢO VỆ KIM LOẠI ....................................................................................................
VẬT LIỆU BÔI TRƠN VÀ NGĂN CÁCH ....................................................................................
TẤM NGĂN NƯỚC MƯA BỊ CHE KHUẤT ................................................................................
CHẤT TRÁM TRÉT & HỢP CHẤT LẮP KÍNH ...........................................................................
HÒAN THIỆN VỚI THEN KHÓA (HARDWARE) ......................................................................
KÍNH................................................................................................................................................
QUY ĐỊNH ĐẶC BIỆT...............................................................................................................
THIẾT KẾ VÀ TRÁCH NHIỆM.................................................................................................
KÍNH GIA CƯỜNG NHIỆT/ KÍNH TÔI....................................................................................
KÌNH GHÉP LAMINATE / KÍNH TRANG TRÍ........................................................................
KÍNH NỔI (FLOAT GLASS) .....................................................................................................
KÍNH MỜ....................................................................................................................................
KÍNH LƯỚI THÉP......................................................................................................................
KÍNH MÀU.................................................................................................................................
KÍNH GƯƠNG............................................................................................................................
KÍNH DỰ PHÒNG......................................................................................................................
CÁC ĐẶC TÍNH QUANG TRẮC...............................................................................................
CÁC ĐẶC TÍNH ÂM THANH ...................................................................................................
TIÊU CHUẨN.............................................................................................................................
LỚP THỦY TINH CERAMIC ....................................................................................................
CHẤT LƯỢNG CÁC CẠNH KÍNH ...........................................................................................
NHÔM .............................................................................................................................................
PHẦN HOÀN THIỆN NHÔM ........................................................................................................
LỚP PHỦ TRONG CỰC DƯƠNG (CLEAR ANODIC COATING) ..........................................
LỚP SƠN PHỦ HỮU CƠ- LỚP SƠN FLUOROCACBON (LớP SƠN PHủ PVF2)........................
LỚP SƠN HỮU CƠ – LỚP SƠN TĨNH ĐIỆN POLYESTER.....................................................
LỚP SƠN HỮU CƠ – MEN LILICATIGHT ..............................................................................
QUY TRÌNH LẤY MẪU VÀ THỬ NGHIỆM............................................................................
CÁC YÊU CẦU VỀ TÍNH NĂNG HOẠT ĐỘNG......................................................................
TÍNH TƯƠNG THÍCH CỦA CHẤT TRÁM TRÉT....................................................................
DẶM VÁ VÀ SỬA CHỮA TẠI CÔNG TRƯỜNG ....................................................................
BẢO HÀNH ................................................................................................................................
TIÊU CHUẨN CHẤT LƯỢNG YÊU CẦU ................................................................................
PANEN BỌC NHÔM ......................................................................................................................
CÔNG TÁC XỬ LÝ CHỐNG THẤM ............................................................................................
LỚP ĐỆM VÀ KHỐI LẮP ĐẶT.....................................................................................................
NEO KẾT VÀO BÊTÔNG VÀ TƯỜNG XÂY ..............................................................................
CHỐT KẸP ......................................................................................................................................
CÁCH ÂM & CÁCH NHIỆT ..........................................................................................................
KÍNH TRƯỢT MỞ..........................................................................................................................
CỬA LÁ SÁCH ...............................................................................................................................

3.

CỬA SỔ NHÔM, LÁ SÁCH, CHỚP................................................................................. 50

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.
3.8.
3.9.

ĐẠI CƯƠNG ...................................................................................................................................
VẬT LIỆU & THI CÔNG ...............................................................................................................
CỬA SỔ VÀ CỬA ĐI LOẠI TRƯỢT ............................................................................................
BẢNG THỐNG KÊ CÁC BỘ THEN KHÓA CHO CỬA SỔ VÀ CỬA ĐI...................................
VẬN HÀNH BẰNG BÁNH RĂNG................................................................................................
HỆ THỐNG KHÓA.........................................................................................................................
MÁT - TÍT .......................................................................................................................................
ĐỆ TRÌNH .......................................................................................................................................
GIA CÔNG, LẮP RÁP VÀ LẮP ĐẶT............................................................................................

51H

52H

53H

54H

55H

56H

57H

58H

59H

60H

61H

62H

63H

64H

65H

66H

67H

68H

69H

70H

71H

72H

73H

74H

75H

76H

77H

78H

79H

80H

81H

82H

83H

84H

85H

86H

87H

88H

89H

90H

91H

92H

93H

94H

95H

96H

97H

98H

99H

100H

101H

102H

103H

104H

105H

106H

107H

27
27
28
28
28
29
29
30
30
31
33
34
34
34
35
36
36
36
36
36
36
36
36
37
37
37
38
38
38
38
39
41
41
42
43
44
44
44
45
45
46
46
47
47
48
49
49

229H

230H

231H

232H

233H

234H

235H

236H

237H

238H

239H

240H

241H

242H

243H

244H

245H

246H

247H

248H

249H

250H

251H

252H

253H

254H

255H

256H

257H

258H

259H

260H

261H

262H

263H

264H

265H

266H

267H

268H

269H

270H

271H

272H

273H

274H

275H

276H

Ngày 29 Tháng 05/06
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

50
50
52
53
54
54
54
54
55

277H

278H

279H

280H

281H

282H

283H

284H

285H

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 08: Cửa Sổ Nhôm, Tường Kính,
Lớp Nhôm Bọc
Trang 2/83


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

3.10.
3.11.
3.12.
3.13.
3.14.
3.15.
3.16.

LIÊN KẾT ĐẲNG THẾ...................................................................................................................
KÍNH................................................................................................................................................
TÁC ĐỘNG CHỐNG GANVANIC................................................................................................
QUÉT CHẤT TRÁM VÀ MIẾNG ĐỆM ........................................................................................
KÍNH VÀ CÔNG TÁC LẮP KÍNH ................................................................................................
CÔNG TÁC BẢO VỆ VÀ VỆ SINH ..............................................................................................
CÔNG TÁC ĐIỀU CHỈNH CÁC LỖ MỞ QUÁ LỚN....................................................................

4.

CÔNG TÁC XÂY DỰNG.................................................................................................. 58

4.1.
4.2.
4.3.
4.4.
4.5.
4.6.
4.7.
4.8.
4.9.
4.10.
4.11.
4.12.
4.13.
4.14.

ĐẠI CƯƠNG ...................................................................................................................................
BẢO VỆ CHỐNG HIỆN TƯỢNG ĐIỆN PHÂN & CHỐNG NHIỂM ĐIỆN................................
HỆ THỐNG NEO GIỮ VÀ KHUNG TÒA NHÀ...........................................................................
TIÊP XÚC KIM LOẠI VỚI KIM LOẠI .........................................................................................
THANH SONG VÀ CỬA SỔ CON ................................................................................................
MÁI TƯỜNG...................................................................................................................................
CÁC CỬA SỔ ĐỂ NHÌN RA NGOÀI ............................................................................................
CÁC PANEN TƯỜNG LỬNG........................................................................................................
CÁCH NHIỆT..................................................................................................................................
LẮP RÁP TẠI XƯỞNG ..................................................................................................................
CÔNG TÁC KẾT NỐI.....................................................................................................................
CÔNG TÁC HÀN............................................................................................................................
SỬ DỤNG CHẤT TRÁM VÀ ĐỆM...............................................................................................
LƯU KHO VÀ BẢO VỆ .................................................................................................................

5.

CÁC YÊU CẦU THIẾT KẾ............................................................................................... 64

5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
5.7.
5.8.
5.9.
5.10.
5.11.
5.12.
5.12.1.
5.12.2.
5.12.3.
5.13.
5.14.
5.15.
5.16.
5.17.

KÍN NƯỚC ......................................................................................................................................
KHÔNG KHÍ THÂM NHẬP...........................................................................................................
ĐỆM CỬA SỔ .................................................................................................................................
TRỌNG LƯỢNG.............................................................................................................................
BIỆN PHÁP CHỐNG TIẾNG ỒN VẾT NỨT ................................................................................
THANH NEO ĐỆM CỬA SỔ .........................................................................................................
CÔNG TÁC BẢO VỆ CHỐNG SÉT ..............................................................................................
GIAI ĐỌAN CHỊU ĐƯỢC CHÁY .................................................................................................
CÁC ĐẶC TÍNH KẾT CẤU ...........................................................................................................
ĐỘ VÕNG XUỐNG PHẦN BÊN GIỮA CÁC SÀN......................................................................
DỊCH CHUYỂN NHIỆT .................................................................................................................
TÍNH NĂNG HỌAT ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ................................................................................
THẤM NƯỚC.............................................................................................................................
THÂM NHẬP KHÔNG KHÍ. .....................................................................................................
CÁC ĐẶC TÍNH VỀ ÂM THANH .............................................................................................
CỬA SỔ TIÊU BIỂU.......................................................................................................................
CỬA LÁ SÁCH ...............................................................................................................................
CỬA SỔ/ TƯỜNG KÍNH VÀ CỬA ĐI CỦA TOÀN BỘ TƯỜNG NGOÀI NHÀ .......................
BẢNG KÝ HIỆU .............................................................................................................................
THÀNH PHẦN LỚP PHỦ BỌC KIM LOẠI ..................................................................................

6.

CÁC YÊU CẦU KẾT CẤU & THỬ NGHIỆM THI CÔNG ............................................. 71

108H

109H

110H

111H

112H

113H

114H

115H

116H

117H

118H

119H

120H

121H

122H

123H

124H

125H

126H

127H

128H

129H

130H

131H

132H

133H

134H

135H

136H

137H

138H

139H

140H

141H

142H

143H

144H

145H

146H

147H

148H

149H

150H

151H

55
55
56
56
56
57
58

286H

287H

288H

289H

290H

291H

292H

293H

58
60
60
61
61
61
61
62
62
62
62
63
63
64

294H

295H

296H

297H

298H

299H

300H

301H

302H

303H

304H

305H

306H

307H

308H

65
65
65
65
65
65
65
66
66
67
67
67
67
67
68
68
69
70
70
70

309H

310H

311H

312H

313H

314H

315H

316H

317H

318H

319H

320H

321H

322H

323H

324H

325H

326H

327H

328H

329H

6.1.
6.2.
6.3.
6.3.1.
6.3.2.
6.4.
6.4.1.

ĐẠI CƯƠNG ................................................................................................................................... 71
THỬ NGHIỆM VỀ TÍNH NĂNG HỌAT ĐỘNG (BỘ CỬA SỔ NHÔM) .................................... 72
THỬ NGHIỆM TÍNH NĂNG (VÁCH KÍNH NGÒAI. LỚP NHÔM BỌC).................................. 73
THỬ NGHIỆM KÌN NƯỚC ĐỐI VỚI CỬA SỔ NHÔM KÍNH (THử NGHIệM TạI CÔNG TRƯờNG)... 73
THỬ NGHIỆM NHÚNG NÓNG KÍNH GIA NHIỆT...................................................................... 74
THỬ NGHIỆM TÍNH NĂNG HỌAT ĐỘNG (KHÁC).................................................................. 74
THỬ NGHIỆM ĐỘ KÍN NƯỚC CHO VÁCH KÍNH NGÒAI/ TƯỜNG NHÔM KÍNH (THử NGHIệM
TạI CÔNG TRƯờNG) ........................................................................................................................................... 74
6.5.
ĐỘ DỊCH CHUYỂN CỦA TÒA NHÀ ........................................................................................... 75
6.5.1. ĐẠI CƯƠNG ................................................................................................................................... 75
6.5.2. CHÊNH LỆCH................................................................................................................................. 75
6.5.3. TÁC ĐỘNG CỦA GIÓ .................................................................................................................... 75
6.5.4. ĐỘ LỆCH KẾT CẤU THEO CHIỀU DỌC ..................................................................................... 75
152H

330H

153H

331H

154H

332H

155H

333H

156H

334H

157H

335H

158H

336H

159H

337H

160H

338H

161H

339H

162H

340H

163H

341H

Ngày 29 Tháng 05/06
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 08: Cửa Sổ Nhôm, Tường Kính,
Lớp Nhôm Bọc
Trang 3/83


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

6.5.5.

DỊCH CHUYỂN DO NHIỆT ĐỘ..................................................................................................... 75

7.

THỰC HIỆN....................................................................................................................... 76

7.1.
7.2.
7.3.
7.3.1.
7.3.2.
7.3.3.
7.3.4.
7.3.5.
7.3.6.
7.3.7.
7.4.
7.5.

ĐẠI CƯƠNG ...................................................................................................................................
BỐC CHUYỂN SẢN PHẨM ..........................................................................................................
CÔNG TÁC LẮP DỰNG ................................................................................................................
DỊCH VỤ KỸ THUẬT TẠM THỜI.................................................................................................
ĐẠI CƯƠNG ...................................................................................................................................
CHỐT...............................................................................................................................................
CÔNG TÁC HÀN ............................................................................................................................
CÔNG TÁC LẮP KÍNH...................................................................................................................
TRÁT VỮA LỎNG..........................................................................................................................
QUÉT CHẤT TRÁM VÀ MIẾNG ĐỆM .........................................................................................
ĐÓNG GÓI, LƯU KHO VÀ BẢO VỆ VẬT TƯ............................................................................
BẢO VỆ VÀ LÀM VỆ SINH..........................................................................................................

164H

165H

166H

167H

168H

169H

170H

171H

172H

173H

174H

175H

176H

177H

1

342H

343H

76
76
76
76
76
78
78
79
80
80
81
82

344H

345H

346H

347H

348H

349H

350H

351H

352H

353H

354H

355H

TỔNG QUAN

Ngày 29 Tháng 05/06
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 08: Cửa Sổ Nhôm, Tường Kính,
Lớp Nhôm Bọc
Trang 4/83


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

1.1

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

a) Quy định tại chương này:
1

Cửa sổ nhôm & Vách kính ngoài

2

Cửa đi nhôm

3

Cửa lá sách nhôm

4

Lan can kính

5

Tường kính / Cửa đi kính

6

Mái che bằng kính

b)

Các chương liên quan
1
2
3

Chương 10 : Công tác kính
Chương 16 : Công tác kim loại
Kết cấu thép

c) Quy định trong các chương khác:
1 Chương 09: Cửa sổ, cửa đi và cửa lá sách bằng sắt.
d) Phạm vi công việc cần được xác định theo bản vẽ của Đơn vị thiết kế, các điều khoản
trong Thuyết minh kỹ thuật và các tài liệu cũng như hướng dẫn khác liên quan đến
các công việc trong Hợp đồng.
e) Nhà thầu cần thiết kế, sắp đặt, thử nghiệm, gia công, cung ứng, giao hàng, lắp đặt và
bảo hành toàn bộ việc thi công cần thiết để cung cấp toàn bộ hệ thống Cửa sổ nhôm,
tường kính, lớp nhôm bọc, cửa lá sách nhôm và lưới nhôm, bao gồm mọi biện pháp
cần thiết đề đạt mục đích đề ra, cho dù có bất cứ sự thiếu sót hoặc không tương thích
giữa bản vẽ và/hoặc thuyết minh kỹ thuật.
f) Giá dự thầu cần được lập thành từng hạng mục và chiết tính, với các đơn giá được
nêu trong Bảng Liệt Kê Đơn giá. Các mức giá trong đó sẽ được sử dụng làm cơ sở để
định giá bất cứ phần việc phát sinh nào bổ sung hoặc bị bỏ sót.
g)
1

Các công việc trong Hợp đồng cần bao gồm nhưng không giới hạn trong các công
việc dưới đây:
Cửa sổ nhôm, vách kính ngoài, tường kính & cửa kính
i)

Chấn song nhôm và cửa sổ con / các bộ phận khung làm bằng thép inox, kể
cả phần mũ cho cửa sổ con và/hoặc các bộ phận chấn song như thể hiện
trên các bản vẽ chi tiết.

ii)

Khung kết cấu bằng nhôm và phần gia cố như các phần thép mềm mạ kẽm,
khung móc/hệ thống G.M.S. để nâng đỡ các cửa sổ nhôm ở phần trên cùng
cũng như các thanh thép gia cố khác cần thiết để lắp đặt hoàn bị (cho dù
phần gia cố khung kết cấu này có được thể hiện trên các bản vẽ hay không)

iii)

Kính kết cấu và vật liệu lắp kính cho các cửa sổ nhôm.

iv)

Việc lắp đặt, kết nối và cung cấp các cốt thép neo. Toàn bộ phần khung đỡ
bằng thép /nhôm cần được neo vào kết cấu bê tông.

v)

Kính và vật liệu lắp kính bao gồm các miếng chêm kính, miếng đệm, chất
trám trét (kể các chất trám kết cấu), các thanh lót (backer rod), băng keo
Norton, vv.

Ngày 29 Tháng 05/06
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 08: Cửa Sổ Nhôm, Tường Kính,
Lớp Nhôm Bọc
Trang 5/83


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

2

3

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

vi)

Tường lửng

vii)

Đồ sắt và các bộ phận gá lắp.

viii)

Ngưỡng cửa, đầu tường, thanh chắn nước, tấm ngăn nước, chất trám trét
và các phụ kiện khác

ix)

Việc cách ly các phần kim loại khác nhau và các bộ phận chuyển động.

x)

Toàn bộ công tác chuẩn bị đối với phần kết cấu kế bên để kết nối các công
việc.

xi)

Các chất trám trét trọn bộ cùng với các phụ kiện thích hợp chẳng hạn như
thanh lót và các vật liệu làm đầy khác, vv trong phạm vi công việc của phần
này và tại đường ranh/điểm giao diên với các phần việc khác.

xii)

Tấm ngăn nước và phần trám trét chung quanh các khung nhôm bằng vữa
chống thấm và lớp hồ bọc ngoài.

xiii)

Tấm cách nhiệt và cách âm tại phần kính của tường lửng trước các cột bằng
bê tông cốt thép.

xiv)

Mô hình thử nghiệm và các thử nghiệm tương ứng (kể cả các thử nghiệm
tính năng hoạt động theo yêu cầu của Sở Xây Dựng VN cũng như các cơ
quan chức năng khác có liên quan) do một phòng thí nghiệm độc lập tiến
hành với sự chấp thuận của Tư vấn kiến trúc cũng như đạt mức độ hài lòng
của các cơ quan chức năng liên quan.

xv)

100% các cuộc thử nghiệm nước tại chỗ để biết sức đề kháng đối với hiện
tượng rò rỉ nước.

xvi)

Thử nghiệm vật tư

xvii)

Làm vệ sinh lần cuối cũng như công tác che đậy bảo vệ thích hợp đối với hệ
thống cửa sổ đã lắp đặt để tránh các thiệt hại bất ngờ trong quá trình thi
công và trước khi bàn giao cho Chủ đầu tư, tất cả phải đạt mức độ hài lòng
của Tư vấn kiến trúc.

xviii)

Phương pháp và phương tiện bảo vệ dự kiến cần đệ trình cho Tư vấn kiến
trúc để đựơc phê duyệt đề xuất

xix)

Hệ thống bảo vệ chống sét và các phương tiện để kết nối vào các đầu nối
tiếp đất của công trình.

xx)

Bất cứ lỗ hở nào được tạo ra trên lớp bọc bằng nhôm/thép inox cho việc lắp
đặt các đèn chiếu sáng phía dưới (downlights), hộp để đèn chỉ lối thoát, vv
sau này.

Các đặc điểm /lớp bọc nhôm
i)

Khung đỡ kết cấu bằng thép cần được neo chặt vào kết cấu bê tông.

ii)

Các phần nhôm và lớp bọc nhôm;

iii)

Toàn bộ phần gia cố và thép gia cố cần thiết để lắp đặt hoàn bị

iv)

Toàn bộ các phụ kiện cho phần neo và các giá đỡ hàn vào khung đỡ bằng
thép được chông ngầm hoặc neo vào phần kết cấu bê tông kề bên.

v)

Bất cứ lỗ hở nào được tạo ra trên phần bọc bằng nhôm để lắp đặt các bộ
đèn, hệ thông cơ điện, vv sau này do các nhà thầu phần điện.

Cửa sổ nhôm, cửa lá sách nhôm và lưới

Ngày 29 Tháng 05/06
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 08: Cửa Sổ Nhôm, Tường Kính,
Lớp Nhôm Bọc
Trang 6/83


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

i)

Thiết kế, cung cấp và lắp đặt các cửa sổ nhôm

ii)

Thiết kế, cung cấp và lắp đặt các cửa lá sách nhôm

iii)

Thiết kế, cung cấp và lắp đặt các lưới bắng thép inox.

iv)

Cung cấp và lắp đặt toàn bộ các đồ gá lắp, đồ sắt, bản lề, đinh ốc và vấu lồi,
thép gia cố, bạc đạn, miếng đệm, chất trám trét (kể cả các chất trám tré kết
cấu), mũ chụp và các phụ kiện cần thiết khác.

v)

Cung cấp và lắp đặt kính và công tác lắp kính vào kết cấu.

vi)

Hợp chất mastic để trám vào cửa sổ con và phấn nối vào song cửa

vii)

Tấm chắn nước và phần trám trét chung quanh cửa sổ, cửa lá sách, cửa đi
bằng vữa xi măng chống thấm và lớp vữa bọc

viii)

Trát mạch bằng silicone và bít chung quanh cửa sổ, cửa lá sách, cửa đi
hoặc theo quy định khác chỉ định.

ix)

Việc bố trí, thử nghiệm và kết quả thử nghiệm các cửa sổ mẫu do Giám đốc
công trình tuyển chọn và các bộ/hệ thống cửa sổ cần có các thử nghiệm về
tính năng hoạt động do Bộ Xây Dựng Việt Nam và các Cơ quan chức năng
khác quy định.

x)

Công tác thử nghiệm khi hoàn thành, bao gồm 100% công tác thử nghiệm
nước ở công trường để thử nghiệm chống rò rỉ nước.

xi)

Tạo các lỗ trên kính để lắp đặt các quạt xả.

g) Bên cạnh phần trên, phạm vi công việc còn bao gồm mà không giới hạn các việc dưới
đây:
1) Bất cứ biện pháp phòng cháy chữa cháy (PCCC) cần thiết nào đối với các Công
trình trong Hợp đồng đạt sự chấp thuận của Sở Xây dựng và Cơ quan PCCC.
2) Tất cả các tấm che và mũ chụp bằng nhôm tại các vị trí được nêu.
3) Toàn bộ phần trám trét, bít kín & tấm chắn nước bao gồm chất trám trét, thanh
lót, chất làm đầy chỗ nối, vv tại các giao điểm với phần chống thấm ở mái nhà,
phần gạch lát tường ngoài, công trình xây gạch bên ngoài & các khu vực khác
tiếp xúc với phần tường bê tông bên ngoài.
4) Phần cách âm và cách nhiệt đối với kính tường lửng ở trước các cột bê tông cốt
thép.
5) Việc cách ly các phần kim loại khác nhau và các bộ phận chuyển động.
6) Tính liên tục của các bộ phận kim loại khác nhau (cho dù cố định hay di động)
để tạo thuận lợi cho việc tiếp đất và kết nối vào hệ thống chống sét.
7) Toàn bộ các bu-lông, góc, chốt khoá, neo, vật chôn ngầm và các rãnh trong kết
cấu bê tông để neo giữ toàn bộ các công trình theo phần này.
8) Các đặc điểm/phần bọc nhôm và công tác hoàn thiện phần khung cửa sổ nhôm
cũng như công tác sơn tất cả các công trình thép lộ ra ngoài theo phần này.
9) Phần vữa chống thấm và lớp sơn phủ ngoài tại các giao diện của khung cửa sổ
và các lỗ hở bê tông thể hiện trên các bản vẽ.
10) Cung cấp các báo cáo và giấy chứng nhận thử nghiệm PCCC hợp lệ của cáqc
Ngày 29 Tháng 05/06
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 08: Cửa Sổ Nhôm, Tường Kính,
Lớp Nhôm Bọc
Trang 7/83


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

phòng thí nghiệm độc lập đạt mức độ hài lòng của Tư vấn kiến trúc và Sở Xây
dựng cũng như các cơ quan phụ trách công tác PCCC về mặt chống cháy và
tính năng cách ly của tất cả các cửa sổ chống cháy.
h) Nhà thầu cũng phải chịu trách nhiệm về:
1) Công tác thiết kế, gia công về kỹ thuật, cung cấp, vận chuyển tới công trường,
lắp đặt và thử nghiệm toàn bộ các công trình theo Hợp đồng phụ này bao gồm
việc phun vữa phía sau khung, phần trám trét, lắp kính, trét bịt, vv theo hồ sơ
thầu này.
Ngoại trừ các vị trí rõ ràng không bao gồm, nhà thầu cần cung cấp tất cả các bộ
phận, đồ gá lắp, phụ kiện, vv cần thiết để hoàn thành hệ thống đúng mục đích
đề ra, cho dù các thứ này có được mô tả cụ thể hay không.
2) Các bản vẽ thi công, đề xuất kỹ thuật, tính toán kết cấu, báo cáo thử nghiệm
được xác nhận bởi một phòng thí nghiệm độc lập khi hoàn thành các thử
nghiệm vận hành theo quy định của Sở Xây dựng/ Giám đốc công trình.
Các công tác thử nghiệm về tính tương thích của chất trám trét do một phòng thí
nghiệm độc lập được sự chấp thuận của Giám đốc công trình/ Cơ quan chức
năng thực hiện.
3)

Các thử nghiệm về tác động của tải trọng đối với việc lắp kính đã tôi, nhằm
chứng minh khả năng chịu được tải trọng gió thiết kế và/ hoặc các tải trọng tác
động theo chiều ngang, và

4)

Tất cả các hồ sơ khác có liên quan và các dữ liệu của khung cửa sổ, chất trám
trét, kính, cửa kính gấp, đặc điểm nhôm/ nhôm bọc, lan can kính và bộ cửa sổ
nhôm cần được xác nhận bởi một Chuyên gia kết cấu có đăng ký được Giám
đốc công trình chấp thuận nhằm đệ trình lên Sở Xây dựng để xin các giấy phép
và sự phê duyệt cấn thiết cho công việc.

5) Nhà thầu phải chịu trách nhiệm về hậu quả của các chậm trễ do việc không xin
được các giấy phép và sự chấp thuận của các Cơ quan chức năng.
6) Lập kế hoạch thi công và giám sát công việc.
7) Mẫu, mô hình và thử nghiệm các bộ phận.
8) Thử nghiệm tính năng hoạt động của khung cửa sổ nhôm và việc lắp kính cùng
với các báo cáo thử nghiệm tương ứng được chứng thực bởi một phòng thí
nghiệm độc lập được Giám đốc công trình chấp thuận.
9) Công tác che đậy bảo vệ các vật tư và công trình, bàn giao các bộ phận cho
Chủ đầu tư tất cả đạt mức độ hài lòng của Giám đốc công trình. Phương pháp,
phương tiện bảo vệ dự kiến cần đệ trình để Giám đốc công trình phê duyệt.
10) Bảo đảm và bảo hành.
11) Toàn bộ công tác vệ sinh bên trong và bên ngoài tất cả các hạng nục theo Hợp
đồng thầu phụ này.
12) Tất cả các công tác cẩu trục và dịch vụ kỹ thuật ở công trường để phục vụ cho
việc thi công không do Nhà thầu chính cung cấp.
13) Chi phí cho toàn bộ việc giao nhận & cẩu trục vật tư.
14) Thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống tiếp đất/ kết nối đẳng thế của hệ thống
cửa sổ theo các quy định của ngành điện Việt Nam, đồng thời cung cấp một
Ngày 29 Tháng 05/06
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 08: Cửa Sổ Nhôm, Tường Kính,
Lớp Nhôm Bọc
Trang 8/83


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

điểm nối cho Nhà thầu phần điện kết nối và hợp nhất vào phần còn lại của công
trình.
15) Hoàn thiện và thay thế các bộ phận bị hư hỏng.
16) Cung cấp các phụ tùng và dụng cụ trước ngày hoàn thành Hợp đồng chính.
i) Trách nhiệm chính của nhà thầu là phải bảo đảm độ kín nước của toàn bộ các Cửa sổ
nhôm và tính ổn định về mặt kết cấu của nó. Bất cứ khiếm khuyết hoặc sự rò rỉ nào bị
phát hiện trong Thời gian bảo hành cần phải được trám lại và hoàn thiện bằng chi phí
do nhà thầu chịu. Nhà thầu cần lưu ý là cần thực hiện 100% công tác thử nghiệm
nước cho tòan bộ các cửa sổ nhôm theo quy định của Hợp đồng thầu phụ này.
j)

Thuyết minh kỹ thuật này và các bản vẽ kiến trúc thể hiện phần bọc bên ngoài, cửa
gập gắn kính, đặc điểm kiến trúc, thanh vịn/lan can bằng thủy tinh và các bộ cửa sổ là
để sử dụng cho mục đích duy nhất là xác định ý đồ thiết kế và các yêu cầu về tính
năng hoạt động. Để tránh sự hiểu lầm hoặc thiếu sự rõ ràng, nhà thầu phụ được lưu ý
rằng toàn bộ trách nhiệm về các công việc là thuộc về họ, bao gồm nhưng không giới
hạn phần thiết kế, tính toán về mặt kết cấu, khả năng chống thấm, việc tiến hành các
thử nghiệm đối với tính năng hoạt động và việc soạn thảo các báo cáo có liên quan
được chứng thực bợi một phòng thí nghiệm độc lập được sự chấp thuận của các Cơ
quan chức năng và Giám đốc công trình, các bản vẽ thi công, việc lắp đặt vật tư, bảo
hành cũng như các tài liệu, hồ sơ và sự chứng nhận liên quan theo yêu cầu của Sở
Xây dựng và các cơ quan chức năng và các quy định về xây dựng của Việt Nam, các
văn bản dưới luật và/hoặc các luật lệ khác được nêu trong thuyết minh kỹ thuật này.

k) Lập kế hoạch cho việc gia công, giao nhận bu-lông, neo, giá đỡ, tạo lỗ, rãnh, vv và
việc lắp đặt khi có yêu cầu nhằm đáp ứng tiến độ thi công. Phối hợp với các nhà thầu
khác để nắm được kích thước các cửa gập lắp kính, thanh vịn bằng kính và các bộ
cửa sổ có kính cũng như kích thước bộ phận lắp kính và kích cỡ các panen.
l)

Các nhà sản xuất và các đơn vị chuyên lắp dựng cần phải có thành quả được chứng
minh qua các công trình tương tự và kinh nghiệm tối thiểu là 10 năm, đồng thời được
Giám đốc công trình xác nhận.

1.2

TIÊU CHUẨN VÀ QUY TẮC THI CÔNG

a)

Chỉ áp dụng các ấn bản mới nhất của các quy định và tiêu chuẩn được tham khảo
tính theo ngày dự thầu.

b)

Các tiêu chuẩn, quy định và tài liệu thuyết minh kỹ thuật được tham khảo dưới đây
cũng như nơi khác trong thuyết minh kỹ thuật này sẽ được áp dụng. Tuy nhiên, các
quy định hoặc tiêu chuẩn tương tự áp dụng ở trong nước của nhà sản xuất cũng có
thể sử dụng nếu phù hợp, tùy thuộc vào sự chấp thuận của các cơ quan chức năng
sở tại. Trong trường hợp như vậy, nhà sản xuất/ Nhà thầu phải đệ trình các tài liệu,
hồ sơ đạt yêu cầu đối với Giám đốc công trình chứng minh rằng quy định đó về cơ
bản tương đương với quy định được nêu.
1)

Tiêu chí kỹ thuật cho công tác thiết kế phần gia công và lắp dựng thép kết
cấu cho các Cao ốc do Học Viện Thép Xây dựng Mỹ (the American Institute
of Steel Construction (AISC)) ấn hành.

2)

Quy định về công tác hàn trong việc thi công xây dựng Cao ốc do Hiệp Hội
Hàn Hoa Kỳ (the American Welding Society) ấn hành.

3)

Tiêu chí kỹ thuật cho Kết cấu của Hợp kim nhôm do Hiệp Hội Nhôm
(Aluminium Association (AA)) ấn hành.

Ngày 29 Tháng 05/06
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 08: Cửa Sổ Nhôm, Tường Kính,
Lớp Nhôm Bọc
Trang 9/83


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

4)

Quy định về Thép không rỉ (Stainless Steel Designation) do Viện Sắt và Thép
Hoa Kỳ (American Iron and Steel Institute (AISI) ấn hành.

5)

Các tài liệu được nêu của Hiệp hội Thử nghiệm và Vật tư (the American
Society for Testing and Materials (ASTM)) ấn hành.

6)

Các tài liệu được nêu của Tổ chức Quốc tế về Tiêu chuẩn hoá (International
Organisation for Standardization (ISO).

7)

Tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản (Japan Industrial Standard (JIS).

8)

Tiêu chuẩn cho tường có cửa sổ kim loại của Hiệp hội các nhà sản xuất
Nhôm Hoa Kỳ (the American Aluminium Manufacturers Association (AAMA)).

9)

Tiêu chuẩn cho tường có cửa sổ kim loại của Hiệp hội các nhà sản xuất
Tường có Cửa sổ của Nhật Bản (Japan Window Wall Manufacturers
(JCWA).

10)

Tất cả các quy định, luật lệ, Thông lệ thực hành và Các chú thích về thực
hành hiện hành dành cho Các đơn vị được ủy quyền/ Nhà thầu chuyên về kết
cấu có đăng ký hành nghề theo Luật Xây dựng của Việt Nam.
Nhà thầu cần tuân thủ chặt chẽ các quy định của nhà nước có liên quan
(không được xem như bao hàm đầy đủ) trong quá trình thiết kế, gia công sản
xuất, soạn thảo bản vẽ và hồ sơ đệ trình, quản lý chất lượng (cả trong phạm
vi công trường lẫn ngoaì công trường), công tác thi công thực tế ở công
trường, công tác thử nghiệm/vận hành thử, bảo trì trong giai đoạn Trách
nhiệm về các khiếm khuyết và Bảo hành, đồng thời cần lưu giữ sơ đồ mặt
bằng/chuẩn bị hồ sơ đệ trình để tạo thuận lợi cho việc xin Giấy phép sau khi
hoàn thành toàn bộ các Công trình theo Hợp đồng phụ này.

C.

11)

Tiêu chí kỹ thuật theoTiêu chuẩn Anh (B.S. hoặc B.S.S.)

12)

Các Tiêu chuẩn và Quy tắc thực hành cho công tác thiết kế các bộ phận thép
kết cấu cũng cần tham khảo bộ Tiêu chí kỹ thuật áp dụng cho Công trình
Thép Kết cấu.

Trừ phi có quy định khác, toàn bộ vật tư phải thuộc loại tốt nhất và tương thích về
màu sắc hoàn thiện.

1.3. HỒ SƠ THẦU VÀ THUYẾT MINH KỸ THUẬT
a) Các bản vẽ thầu được lập theo dạng biểu đồ và không hàm ý xác định hay giải quyết
toàn bộ các vấn đề về chuyển động do nhiệt hoặc do kết cấu, độ kín nước, việc cân
bằng áp lực, vật ngăn hơi nước, đồ gá lắp và neo giữ, độ phẳng và độ ổn định của bề
mặt và khử ẩm.
b) Các bản vẽ thầu không hàm ý giải quyết các vấn đề về tuyến kính liên quan đến
chuyển động của kính, rạn nứt do áp lực hoặc do thay đổi nhiệt độ đột ngột.
c) Các bản vẽ thầu chỉ nêu ra tiết diện và cấu hình cần thiết cùng với mối quan hệ đối với
khung kết cấu và các yếu tố bên trong toà nhà.
d) Các bản vẽ thầu bao hàm các chi tiết đề xuất các hướng dẫn nhằm giải quyết một số
yêu cầu chính về thiết kế và nhà thầu có thể sử dụng các chi tiết này và triển khai theo
cách mà nhà thầu cho là tốt nhất.
e) Thuyết minh kỹ thuật thuộc loại “tính năng hoạt động” và bao gồm các yêu cầu tối
thiểu về Cửa sổ, cửa lá sách và lưới mà không giới hạn nhà thầu về phương pháp đạt
Ngày 29 Tháng 05/06
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 08: Cửa Sổ Nhôm, Tường Kính,
Lớp Nhôm Bọc
Trang 10/83


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

được tính năng hoạt động đó.
1.4. SỐ ĐO/ KÍCH THƯỚC
a) Toàn bộ các số đo thể hiện trên các bản vẽ của hồ sơ thầu đều theo hệ mét.
Nhà thầu phụ chịu trách nhiệm về việc kiểm tra tất cả kích thước và điều kiện thực tế
ở công trường trước khi chế tạo/gia công.
1.5. ĐỆ TRÌNH TRONG GIAI ĐOẠN MỜI THẦU (đệ trình kèm theo hồ sơ thầu)
Bộ hồ sơ sau đây đệ trình với hồ sơ thầu.
1.5.1

BẢN VẼ DỰ THẦU (ĐỆ TRÌNH VỚI HỒ SƠ THẦU)

a)

Các bản vẽ dự thầu cần được đệ trình cùng với hồ sơ thầu. Các yêu cầu thiết kế
cơ bản theo như mô tả trong tiêu chí kỹ thuật này và các yêu khác về mặt kết cấu
chẳng hạn như kích thước cửa sổ, diện tích thực của kính, bề dày của kính, các
cửa thông gió, cấu hình cửa sổ và lớp bọc ngoài cần giữ nguyên. Tuy nhiên, đơn vị
dự thầu có thể đề xuất các phương án chọn lựa có tính kinh tế hơn đối với chi tiết
thi công miễn sao đáp ứng đầy đủ tất cả các yêu cầu cơ bản về mặt chức năng,
kiến trúc và luật định.

b)

Các bản vẽ thiết kế sơ bộ cần thể hiện tất cả các hạng mục công việc theo tỷ lệ tự
nhiên (full scale) càng thực tế càng tốt như sau :
1)

Biên dạng và tiết diện của thanh song, cửa sổ con và khung đỡ bằng thép,
khung kính trước có thể mở được, tường lửng, mái hắt, khung lưới cùng với
các tính toàn về mặt kết cấu để chứng minh cho các hệ thống khác nhau
theo Hợp đồng phụ này.

2)

Chất lượng kim loại, lớp hoàn thiện và bề dày.

3)

Chất lượng kính, lớp sơn phủ nếu có và tên hiểu của nhà sản xuất đề xuất
và bề dày.

4)

Chất lượng lớp nhôm bọc ngoài, lớp hoàn thiện bề mặt và bề dày.

5)

Việc bố trí các bộ phận kết nối.

6)

Chi tiết của tất cả các kẹp giữ, mối nối ở hiện trường nhất là giữa thanh
song với thanh song, thanh song với cửa sổ con, các mối nối ngang giữa
các bộ phận tường và các cấu kiện sẽ được chôn ngầm vào kết cấu.

7)

Hệ thống neo của bộ phận tường tiêu biểu cùng với các tính toán về mặt kết
cấu.

8)

Biểu đồ và các chi tiết giải thích các yêu cầu đối với biện pháp thoát nước.

9)

Toàn bộ hệ thống bảo vệ đối với tính trạng rò rỉ nước và chuyển động do
nhiệt.

10)

Các biện pháp kềm chặt và trám trét.

11)

Phương pháp lắp kính.

12)

Tấm chắn nước;

13)

Dung sai kết cấu lớn nhất của toà nhà mà hệ thống được thiết kế để thích

Ngày 29 Tháng 05/06
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 08: Cửa Sổ Nhôm, Tường Kính,
Lớp Nhôm Bọc
Trang 11/83


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

nghi trong trường hợp các dung sai này vượt quá mức được nêu trong
thuyết minh kỹ thuật này.

1.5.2

14)

Toàn bộ phần đồ sắt, phần hoàn thiện kim loại và các thông tin khác có liên
quan.

15)

Hệ thống kết nối bảo vệ chống sét của Cửa sổ, cửa lá sách và lưới nhôm
cho việc thi công và kết hợp vào hệ thống cột thu lôi của Toà nhà (hệ thống
cột thu lôi của toà nhà do Các nhà thầu khác thực hiện). Khái niệm thiết kế
cần được nêu rõ trong hồ sơ đề xuất.

BẢO VỆ CHỐNG SÉT (ĐỆ TRÌNH VỚI HỒ SƠ THẦU)

a)

Đệ trình với hồ sơ thầu thiết bị bảo vệ chống sét cho toàn bộ các cửa sổ nhôm/ đặc
điểm/ lớp bọc nhôm, cửa gấp có gắn kính, cửa lá sách, lan can kính và các hệ
thống khác mô tả trong hợp đồng này.

b)

Đề xuất hệ thống bảo vệ chống sét phải được một đơn vị chuyên về hệ thống bảo
vệ chống sét xác nhận.
Lưu ý: Toàn bộ hệ thống cần được thử nghiệm để bảo đảm theo đúng các yêu cầu
đề ra trong Tiêu chuẩn Anh Quy định thực hành CP 326:1965 bằng chi phí của nhà
thầu.

1.5.3

MẪU (ĐỆ TRÌNH VỚI HỒ SƠ THẦU)

a)

Cần đệ trình để phê duyệt các mẫu được gắn trên một bảng gỗ theo từng chủng
loại và màu sắc của lớp hoàn thiện bằng kim loại theo yêu cầu, đối với các thứ có
dạng nhô ra dài 300mm và thép inox, nhôm, vv dạng tấm có kích thước 300mm2
theo yêu cầu đối với các hệ thống khác nhau theo Hợp đồng phụ này. Các mẫu mã
cần thể hiện mức độ cao nhất sự khác biệt về màu sắc và kết cấu. Mẫu sẽ chỉ được
Giám đốc công trình xem xét về mặt kết cấu và màu sắc. Việc tuân thủ các yêu cầu
khác thuộc trách nhiệm của nhà thầu phụ. Màu sắc và kết cấu của vật tư sản xuất
phải theo đúng như mẫu đã phê duyệt.

b)

Cần đệ trình để phê duyệt các mẫu cho từng loại kính sẽ cung cấp. Các mẫu phải
có bề dày phù hợp với kích cỡ tối thiểu là 300 x 300mm được gắn trên bề mặt ván
máu trắng.

c)

Các mẫu kính cần thể hiện mức độ cao nhất về độ truyền ánh sáng, độ phản chiếu,
màu sắc của ánh sáng được truyền như được nhìn thấy trên một bề mặt màu trắng
và việc tạo vân trên lớp sơn phủ phản chiếu. Đối với việc tạo vân, mẫu phải được
gia nhiệt. Số lượng mẫu tối thiểu (bao gồm một bộ) là hai (thể hiện mức độ cao nhất
và thấp nhất cho tất cả bốn tính chất đồng thời), và số lượng tối đa là tám (thể hiện
mức độ cao nhất và thấp nhất cho từng tính chất riêng biệt).

d)

Cần đệ trình để phê duyệt hai (2) bộ mẫu của chất trám trét khi lắp kính, băng keo
dán, khối chặn, gờ, miếng đệm và miếng chêm.

1.5.4
a)

TÍNH TOÁN SƠ BỘ VỀ MẶT KẾT CẤU (ĐỆ TRÌNH VỚI HỒ SƠ THẦU)
Đơn vị dự thầu cần đệ trình đề xuất thiết kế sơ bộ và các tính toán sơ bộ về kết cấu
để chứng minh rằng các hệ thống đề xuất có khả năng chịu được áp lực gió thiết
kế, các tải trọng ngang áp đặt lên theo quy định của Việt Nam cũng như độ dịch
chuyển về mặt kết cấu của toà nhà.

Ngày 29 Tháng 05/06
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 08: Cửa Sổ Nhôm, Tường Kính,
Lớp Nhôm Bọc
Trang 12/83


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

1.5.5
a)

KẾ HOẠCH THI CÔNG SƠ BỘ (ĐỆ TRÌNH VỚI HỒ SƠ THẦU)
Các đơn vị dự thầu cần đệ trình cùng với hồi sơ thầu của họ một bản kế hoạch thi
công dự kiến, thể hiện khung thời gian cho công tác thiết kế, soạn thảo các bản vẽ
thi công, việc phê duyệt, đệ trình, thử nghiệm mẫu và hồ sơ đệ trình cho Sở Xây
dựng để xin phê duyệt/ chấp thuận, tiến hành các công tác thử nghiệm tính năng
hoạt động, gia công, lập mô hình, lắp đặt ở công trường, thử nghiệm ở hiện trường
và các hoạt động quan trọng khác để hoàn thành công việc. Bản kế hoạch thi công
này còn phải nêu ra các mốc ngày tháng quan trọng cho việc phê duyệt bản vẽ sau
cùng, đặt mua vật tư và bất cứ giai đoạn thi công nào.

1.5.6
a)

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

CÔNG VIỆC NHÀ THẦU THI CÔNG (ĐỆ TRÌNH VỚI HỒ SƠ THẦU)
Đơn vị dự thầu cần đệ trình cùng với hồ sơ thầu các chi tiết về công việc của nhà
thầu xây dựng và phần phục vụ đặc biệt cần được Nhà thầu chính hoặc các nhà
thầu phụ khác cung cấp ngoài các thứ đã được mô tả trong tiêu chí kỹ thuật này.
Bất cứ hạng mục công việc hoặc phương tiện nào không được nêu ra sẽ được xem
như do Nhà thầu phụ này cung cấp khi cần thiết.
Các đơn vị dự thầu cần lưu ý rằng danh mục theo tiêu chuẩn về các công việc của
nhà thầu xây dựng là không được chấp nhận, mà chỉ chấp nhận danh mục soạn
thảo cụ thề cho công trình này.

1.5.7
a)

BIỆN PHÁP THI CÔNG, LẮP RÁP VÀ LƯU KHO (ĐỆ TRÌNH VỚI H/S THẦU)
Các đơn vị dự thầu cần đệ trình biện pháp thực hiện cho việc gia công, lắp ráp và
lưu kho các loại vật tư trước khi chuyển giao tới công trường.
Biện pháp này cần bao gồm nhưng không giới hạn các điểm sau:
1

Xuất xứ của tất cả các vật liệu.

2

Vị trí các chỗ lồi ra, lớp sơn phủ và các quy trình sản xuất khác

3

Vị trí lắp ráp và khu vực lưu kho.

4

Các điều kiện môi trường cho việc lắp ráp, lưu kho, bảo vệ và an ninh.

5

Giám sát lao động và quản lý chất lượng

6

Kích thước của các bộ phận được lắp ráp bên ngoài công trường.

Lưu ý Không được phép gia công cửa sổ, cửa đi, cửa lá sách hoặc lớp bọc ngoài
ngay tại công trường.
1.5.8
a)

QUY TRÌNH LẮP DỰNG ĐỀ XUẤT (ĐỆ TRÌNH VỚI HỒ SƠ THẦU)
Các đơn vị dự thầu cần đệ trình văn bản rõ ràng về quy trình lắp dựng ở công
trường và việc phối hợp với Nhà thầu chính cũng như với các nhà thầu phụ khác,
nhất là nhà thầu phụ phần điện.
Văn bản này cần bao gồm nhưng không giới hạn trong phạm vi các điểm sau :1 Việc phối hợp ở công trường với Nhà thầu chính và các nhà thầu phụ khác.
2 Việc giao hàng đến công trường.
3 Quy trình lắp đặt đề xuất

Ngày 29 Tháng 05/06
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 08: Cửa Sổ Nhôm, Tường Kính,
Lớp Nhôm Bọc
Trang 13/83


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

4 Các yêu cầu về việc phân chia giai đoạn tạm thời và lối tiếp cận.
5 Bảo vệ hạng mục đã lắp đặt trước khi bàn giao cho Nhà thầu chính và công
tác làm vệ sinh lần cuối.
6 Các chi tiết đầy đủ về công việc cần do các đơn vị khác thực hiện bao gồm
các chi tiết về kích thước và khối lượng của bất cứ hạng mục nào do các nhà
thầu khác cung ứng và/ hoặc lắp đặt nếu có thể.
1.5.9
a)

ĐỀ XUẤT PHÒNG THÍ NGHIỆM ĐỘC LẬP (ĐỆ TRÌNH VỚI HỒ SƠ THẦU)

Cung cấp tên và địa chỉ đơn vị thử nghiệm độc lập để duyệt chấp thuận.

1.5.10
a)

KHÔNG ĐỆ TRÌNH ĐƯỢC CÁC YÊU CẦU CỦA HỒ SƠ THẦU
Tất cả các mục trên đây cần được đệ trình cùng với hồ sơ thầu. Các đơn vị dự
thầu sẽ không được xem xét nếu không đệ trình được bất cứ điểm nào trong số
các đề mục nêu trên.

1.6

HỒ SƠ ĐỆ TRÌNH (KHI ĐƯỢC TRAO HỢP ĐỒNG)

1.6.1

YÊU CẦU CHUNG

a) Đệ trình cho Giám đốc công trình kiểm tra và phê duyệt những tài liệu, catalô sản
phẩm của Nhà sản xuất, các chứng chỉ kiểm tra, phương pháp thi công, mẫu vật tư và
bản vẽ thi công, bảng tất cả các mẫu và nguyên mẫu các loại vật tư và thíết bị liên
quan.
b) Quy mô thông tin và bảng mẫu vật tư cung cấp phải phù hợp và đủ để trình bày được
là hệ thống và vật tư đề nghị phù hợp với quy định của hợp đồng. Tuy nhiên, Giám
đốc công trình có thể yêu cầu Nhà thầu cung cấp thêm những thông tin tài liệu bổ
sung để chứng minh thêm phương án thi công của hệ thống đề nghị hay vật tư sử
dụng.
c) Mọi đệ trình phải thực hiện bằng ngôn ngữ tiếng Anh.
d) Trừ khi có quy định khác, các tài liệu đệ trình lớn hơn khổ A3 phải đệ trình 6 bộ, trừ
khi có quy định khác.
e) Khi chưa có xác nhận của Giám đốc công trình chấp thuận không ý kiến phản đối các
thông tin tài liệu cung cấp, mẫu và các bảng mẫu vật tư hay nguyên mẫu, không được
tiến hành đặt mua các vật tư với khối lượng lớn hay hệ thống lắp đặt. Nhà thầu có
trách nhiệm hoàn toàn về việc đặt hàng theo yêu cầu, phù hợp với tiến độ thi công.
f)

Khi Giám đốc công trình yêu cầu Nhà thầu đệ trình nguyên mẫu, Nhà thầu chịu hoàn
toàn trách nhiệm về mọi hậu quả do chậm trể đệ trình mẫu do cần phải tính thời gian
thích hợp để đánh giá và duyệt mẫu, hay do không chấp thuận mẫu đệ trình vì không
phù hợp với quy định của hợp đồng.

g) Không chấp nhận mọi khiếu nại xin thêm thời gian hay chi phí phát sinh do chậm trể
đệ trình mẫu.
h) Thời gian quy định đánh giá mỗi đệ trình là mười lăm (15) ngày làm việc.

Ngày 29 Tháng 05/06
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 08: Cửa Sổ Nhôm, Tường Kính,
Lớp Nhôm Bọc
Trang 14/83


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

1.6.2
a)

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

KẾ HỌACH ĐỆ TRÌNH
Ngay sau khi được trao hợp đồng, nhà thầu cần đệ trình một bản kế hoạch đệ trình
hồ sơ đầy đủ (theo biểu mẫu được Giám đốc công trình chấp thuận) cho Giám đốc
công trình để được phê duyệt, trong đó liệt kê tất cả các hạng mục cần có sự phê
duyệt của Giám đốc công trình, kế hoạch đệ trình và ngày dự kiến được Giám đốc
công trình phê duyệt để đặt mua và gia công/sản xuất vật tư. Danh sách các hạng
mục cần bao gồm các thứ sau :

1

Mẫu vật tư

2

Bản vẽ thi công

3

Dữ liệu kỹ thuật, thông tin kỹ thuật & catalogue của vật tư & thiết bị.

4

Mẫu kích thước thật

5

Các tính toán về mặt kết cấu

Kế hoạch đệ trình nói trên sẽ chỉ được xem như hướng dẫn cho kế hoạch dự kiến
của Nhà thầu phụ cho việc đệ trình & xin phê duyệt.
b)

Vật tư đệ trình không đủ tiêu chuẩn
Nhà thầu cần lưu ý rằng sẽ không giải quyết bất cứ khiếu nại nào về việc đền bù
thời gian cũng như tiền bạc do việc phê duyệt chậm trễ cũa Giám đốc công trình đối
với bất cứ loại vật tư nào cần thiết phải đệ trình theo thuyết minh kỹ thuật này nếu
như việc phê duyệt chậm trễ đó là do vật tư đệ trình có chất lượng kém hoặc không
đủ tiêu chuẩn.

1.6.3

BẢN VẼ THI CÔNG

a)

Bên cạnh các bản vẽ thiết kế sơ bộ cần đệ trình cùng với hồ sơ thầu, đơn vị dự
thầu được chọn sẽ được yêu cầu đệ trình để Giám đốc công trình phê duyệt trong
vòng một tháng tính từ ngày được trao Hợp đồng phụ hoặc sớm hơn theo thông
báo của Giám đốc công trình các bộ bản vẽ mặt cắt đầy đủ tỷ xích và cao trình có
ghi kích thước của tất cả các bộ phận công trình theo Hợp đồng phụ. Các công
việc do nhà thầu khác thực hiện cần được nêu rõ. Tất cả các thông số kỹ thuật
của các loại vật tư đề xuất, bao gồm tên sản phẩm và vị trí trên bản vẽ cần được
cung cấp. Trách nhiệm của nhà thầu là phải xác minh tại hiện truờng toàn bộ các
kích thước thể hiện trên các bản vẽ của Giám đốc công trình. Cần đệ trình sáu bộ
copy và một bản chính (có thể nhân bản) của từng bản vẽ được phê duyệt lần
cuối để Giám đốc công trình và Chủ đầu tư sử dụng.

b)

Nhà thầu phải cung cấp các bản vẽ thể hiện tất cả các loại vật tư thi công tại địa
điểm, đồng thời các bản vẽ này phải bao gồm đầy đủ cao trình, mặt bằng sàn, các
mặt cắt, các chi tiết kích thước đầy đủ và các ghi chú để giải thích nhằm chứng
minh các hệ thống khác nhau theo Hợp đồng phụ này. Các loại bộ phận khác
nhau ví dụ như các panen cố định, cửa thông gió có thể mở được, các bộ cửa sổ,
mái hắt và các thứ tương tự cần đươc dịnh dạng rõ ràng trên các bản vẽ cao
trình. Chủng loại, kích thước, các tính chất về mặt cắt của tất cả các bộ phận kết
cấu, các bộ phận gá lắp tạm thời hoặc cố định, công tác hàn, các chi tiết về bộ
phận ngăn cháy, hệ thống bảo vệ phần kim loại và các kim loại khác nhau cần
được nhận dạng rõ ràng trong tất cả các chi tiết & mặt cắt. Các chi tiết cần được

Ngày 29 Tháng 05/06
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 08: Cửa Sổ Nhôm, Tường Kính,
Lớp Nhôm Bọc
Trang 15/83


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

vẽ đầy đủ (không được phác thảo).
c)

Nói riêng, các bản vẽ cần bao gồm nhưng không bị giới hạn trong các thông tin
dưới đây:
1

Đồ gỗ và các chất trám trét bên trong;

2

Kính và bề dày kim loại trong các giá đỡ để lắp đặt và thanh nối, vv

3

Hợp kim, độ cứng và phần hoàn thiện

4

Lực của kính, màu sắc, lớp sơn phủ, độ chắn sáng (opacity), trọng lượng
và phần chống đỡ an toàn.
Hợp kim làm chốt, lớp mạ, đường kính, chiều dài và khoảng cách.

5
6
7
8
9
10
11
12
13

Số nhận dạng của loại vật tư lắp kính và kích thước tối thiểu của việc lắp
kính có silicone kết cấu tại các vị trí được sử dụng.
Số nhận dạng của chất trám trét theo tên sản phẩm.
Sô đồ bố trí liên quan của phần tường, đà, cột và phiến sàn có ghi chú kích
thước.
Vị trí có ghi kích thước của gờ kính liên quan đến khoảng hở của kim loại
(metal daylight)
Khoảng dự phòng cho sự dịch chuyển do nhiệt và sự dịch chuyển của toà
nhà.
Vị trí và các chi tiết của bất cứ neo chôn ngầm nào.
Mối nối và chi tiết giao diện với các kết cấu, tường, đà, phụ kiện cơ & điện,
vv sát bên cũng như tất cả các loại vật liệu hoàn thiện bên trong/bên ngoài.
Thiết bị tiếp đất

14

d)

Mọi bộ phận gá lắp, giằng đỡ tạm thời cho các hạng mục trong thời gian
lắp đặt.
15
Các hướng dẫn và thông tin giải thích đối với trình tự lắp đặt và việc lắp
đặt tất cả các loại vật tư, bao gồm kính và quy trình lắp kính lại.
Mọi bản vẽ thi công đệ trình không đóng dấu kiểm tra và xác nhận của Nhà thầu, và
mọi bản vẽ thi công mà theo đánh giá của Giám đốc công trình là không đầy đủ,
nhiều lỗi, hay chưa kiểm tra hay chỉ kiểm tra sơ sài, Giám đốc công trình sẽ trả lại
không kiểm tra để đệ trình.

e)

Mọi bản vẽ mà Giám đốc công trình đã trả lại phải được hiệu chỉnh và đệ trình lại
trước khi tiến hành gia công, và sẽ không là lý do khiếu nại xin gia hạn thời gian hay
chi phí phát sinh.

f)

Bản vẽ thi công đệ trình rỏ, dể nhận dạng, theo trình tự để không gây chậm trể trong
thi công. Khổ bản vẽ đệ trình phải tương ứng với quy định của hợp đồng.

g)

Không triển khai gia công khi bản vẽ thi công liên quan được phê duyệt.

1.6.4

TÍNH TOÁN KẾT CẤU VÀ ĐỆ TRÌNH BẢN VẼ

Trong vòng 6 tuần kể từ ngày được trao Hợp đồng, nhà thầu cần phải :
a)

Cung cấp các tính toán về mặt kết cấu và các bản vẽ đệ trình cho Cơ quan chức
năng có sự xác nhận và chứng thực của một đơn vị chuyên về kết cấu có đăng ký
hành nghề được Giám đốc công trình chấp thuận, liên quan đến phần thiết kế của
các công việc theo hợp đồng, theo đúng các quy định của Việt Nam.

Ngày 29 Tháng 05/06
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 08: Cửa Sổ Nhôm, Tường Kính,
Lớp Nhôm Bọc
Trang 16/83


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

Các bản vẽ cần bao gồm các chi tiết về vật tư, biện pháp lắp đặt, các chi tiết về mặt
kết cấu kể cả quy trình lắp dựng và các tính tóan để chứng minh rằng cửa sổ, cửa
lá sách & khung lưới có đủ cường độ và độ ổn định.
b)

Bản tính toán thiết kế cần bao gồm một bản tóm lược nêu rõ các quy định và tiêu
chuẩn liên quan, các tải trọng thiết kế và sự cân nhắc trong thiết kế cũng như các
tính toán liên quan để chứng minh rằng tất cả các cửa sổ, mái hắt, khung nhôm và
các hệ thống khác theo Hợp đồng, phần kết nối và neo giữ đáp ứng các yêu cầu về
cường độ và độ cứng cả trong các điều kiện làm việc lẫn tải trọng thử nghiệm.
Nhà thầu cần chuẩn bị các tính toán để đáp ứng tải trọng gió đề ra cho các hệ thống
cửa sổ và các hệ thống khác theo Hợp đồng phụ này và theo đúng thông lệ tốt cũng
như thông lệ thiết kế hiện nay, đồng thời cần tuân thủ các quy định của Hiệp hội
Nhôm (Aluminium Association), AISC, AISI, ACI, Luật xây dựng của VN, các quy
định dưới luật, tiêu chuẩn thi công và các đạo luật khác có liên quan, bao gồm việc
phân tích tải trọng gió và tải trọng tĩnh trên các thành phần khung, neo và các vật
chôn ngầm trong bê tông. Cần thể hiện sự tính toán tính chất của mặt cắt đốiu với
các thành phần khung và đệ trình các bản vẽ khuôn đủ kích thước.
Các tính toán về mặt kết cấu và các bản vẽ đệ trình này cần được soạn thảo cụ thể
cho các công việc theo hợp đồng này. Không chấp nhận các báo cáo thử nghiệm có
sẵn, dữ liệu từ các dự án khác hoặc nguyên tắc chưa thực hiện hoặc chưa được
chứng minh. Khi có sự mâu thuẫn giữa các quy định, luật lệ, tiêu chí kỹ thuật hoặc
các cơ quan khác nhau, thì các quy định, luật lệ, tiêu chí kỹ thuật hoặc cơ quan nào
có yêu cầu thận trọng nhất sẽ được áp dụng.

c)

Các tính toán này cần bao gồm bảng phân tích tĩnh và động đối với các tải trọng gió
và tải trọng tĩnh, ví dụ như giá đỡ B.M.U trên các thành phần khung, các bộ phận
nối kết cấu, neo, vật chôn ngầm trong bê tông, vv nếu có thể. Các tính toán về tính
chất mặt cắt cũng cần được đệ trình. Khi có sự mâu thuẫn giữa các quy định, luật
lệ, tiêu chí kỹ thuật hoặc các cơ quan khác nhau, thì các quy định, luật lệ, tiêu chí kỹ
thuật hoặc cơ quan nào có yêu cầu thận trọng nhất sẽ được áp dụng.

d)

Các tính toán về mặt kết cấu được xác nhận và chứng thực phải đệ trình cho Giám
đốc công trình để kiểm tra, chứng nhận bởi Kỹ sư Kết cấu có Đăng ký để đệ trình
cho Sở Xây dựng. Việc kiểm tra và chứng nhận của Kỹ sư Kết cấu có Đăng ký sẽ
không làm giảm bớt trách nhiệm của nhà thầu trong việc có được đúng hạn sự phê
duyệt và chấp thuận đối với hạng mục thi công.

e)

Kỹ sư Kết cấu có Đăng ký sẽ kiểm tra xem xét các tính toán kết cấu để đảm bảo là
các tính toán này theo đúng Hồ sơ Hợp đồng. Việc phê duyệt các tính toán về mặt
kết cấu của Giám đôc công trình sẽ không làm giảm bớt trách nhiệm cũng như các
yêu cầu đối với nhà thầu đề ra trong tài liệu này.

1.6.5

BIỆN PHÁP THI CÔNG VÀ KẾ HOẠCH CHI TIẾT

a)

Không trễ hơn 4 tuần tính từ ngày được trao hợp đồng, nhà thầu cần đệ trình cho
Giám đôc công trình biện pháp thi công đầy đủ và kế hoạch thi công chi tiết cho
công tác lắp đặt. Kế hoạch thi công cần thể hiện các giai đoạn thiết kế khác nhau,
thời gian dự thảo/ hồ sơ đệ trình các bản vẽ thi công và các tính toán kết cấu để
trình lên cho Sở Xây dựng, việc thực hiện các thử nghiệm về tính năng hoạt động,
lấy mẫu, thử nghiệm, gia công, giao hàng, chuẩn bị mô hình, lắp đặt công trình, thử
nghiệm nước ở hiện trường, vv

b)

Các tài liệu này có thể thay đổi theo từng thời điểm để phù hợp với điều kiện công

Ngày 29 Tháng 05/06
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 08: Cửa Sổ Nhôm, Tường Kính,
Lớp Nhôm Bọc
Trang 17/83


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

trường, đồng thời sẽ được sử dụng để giám sát tiến độ và chất lượng công việc.
c)

1.6.6

Trường hợp nhà thầu thấy cần phải sản xuất hàng loạt trước khi chứng thực nhằm
bắt kịp ngày hoàn thành, điều này hoàn toàn thuộc về rủi ro của nhà thầu và nhà
thầu sẽ không được đền bù về thời gian cũng như chi phí nếu như vật tư và/ hoặc
tay nghề thi công không được Giám đôc công trình chấp nhận.
BẢO HÀNH

a)

Cần đệ trình giấy bảo hành với nội dung đồng ý sửa chữa hoặc thay thế các vật tư
và tay nghề thi công có khiếm khuyết trong thời gian bảo hành như quy định tại
phần “BÀO HÀNH” dưới đây.

b)

Nội dung của giấy bảo hành phải được Giám đốc công trình phê duyệt.

c)

Giấy bảo hành này cần được trao cho Chủ đầu tư trong vòng 4 tuần kể từ ngày ký
Hợp đồng.

1.6.7

MẪU

a)

Đệ trình để phê duyệt 3 bộ mẫu có dán nhãn của từng chủng loại và màu sắc theo
quy định của mẫu nhôm có kích thước x 300mm có phần hoàn thiện kim loại. Các
mẫu này cần thể hiện mức độ cao nhất của các biến thể về màu sắc và bề mặt. Mẫu
sẽ chỉ được Giám đốc công trình xem xét về mặt màu sắc và bề mặt.

b)

Đệ trình để phê duyệt 3 bộ mẫu có dán nhãn của từng loại kính quy định. Các mẫu
phải có màu sắc, độ dày và tính năng trắc quang (photometrical performance) theo
yêu cầu đề ra; kích thước các mẫu phải là 300 x 300mm. Mẫu cần thể hiện mức độ
tối đa của:
1 Độ truyền sáng;
2 Hệ số phản xạ.
3 Màu ánh sáng được truyền tải thể hiện trên bề mặt trắng, và
4 Đường vân của lớp phủ phần tường lững gắn kính.
Một bộ được định nghĩa là 2 cái của mỗi 4 tính năng. Một đơn vị cái phải thể hiện
mức độ cao nhất và một cái phải thể hiện mức độ thấp nhất.

c)

Đệ trình để phê duyệt 2 bộ mẫu của (khi có thể, các mẫu cần có chiều dài là
300mm) :
1

Chất trám trét dùng lắp kính; (bao gồm chất trám trét dùng cho kết cấu).

2

Băng keo dán;

3

Khối lắp đặt/miếng đỡ (Setting blocks)

4

Khối chèn bên (Side blocks)

5

Miếng đệm

6

Miếng chêm

7

Đồ sắt

8

Đoạn cong và các gioăng nén (Sweep and compression seals)

9

Tấm chắn nước hoặc bất cứ thiết bị chống thấm nào.

Ngày 29 Tháng 05/06
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 08: Cửa Sổ Nhôm, Tường Kính,
Lớp Nhôm Bọc
Trang 18/83


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

10

Các phần nhôm nhô ra cho các hệ thống cửa sổ khác nhau.

11

Các móc đỡ, rãnh, bu-lông và các hệ thống để gá lắp khác. Ngoài ra, cần đệ
trình bảng màu đối với các thành phần với các loại màu sắc có sẵn, chẳng
hạn như chất trám trét và miếng đệm để Giám đốc công trình tuyển chọn.

d)

Toàn bộ các mẫu cần được dán nhãn và có số nhận dạng rõ ràng. Cần cung cấp
tài liệu và thuyết minh kỹ thuật đầy đủ cùng với mẫu.

e)

Các mẫu mã đã phê duyệt sẽ được Giám đốc công trình giữ lại để đối chiếu với vật
tư sản phẩm.

f)

Mẫu cần thể hiện kỹ thuật gia công và trình độ tay nghề của các bộ phận cũng như
thiết kế của các phụ kiện và các hạng mục được chôn ngầm hoặc lộ ra trước khi
tiến hành gia công, sản xuất.
Về các bộ cửa sổ nhôm, nhà thầu cần chuẩn bị một mẫu góc cửa sổ được gia
công hoàn chỉnh đủ bộ với khung kính trượt, miếng đệm, chất trám trét, bộ khoá,
khối lắp đặt, miếng chêm, vv để Giám đốc công trình phê duyệt.

1.6.8
a)

MẪU MÔ HÌNH
Trong vòng một tháng sau khi các bản vẽ thi công được phê duyệt, hoặc vào thời
điềm sớm hơn theo chỉ thị của Giám đốc công trình, nhà thầu cần gia công và lắp
đặt mẫu mô hình có kích thước đầy đủ như dưới đây tại công trường để Giám đốc
công trình phê duyệt. Mô hình này cần thể hiện cấu hình với kích thước đầy đủ,
phương pháp lắp ráp kính, các chi tiết của bộ phận, kết cấu và màu sắc của phần
hoàn thiện:
Mẫu Mô Hình

Ký hiệu *

Khối Lượng

Cửa sổ phòng ngủ chính

01

1

Cửa sổ phòng khách

02

1

Cửa sổ phòng ngủ/
phòng tắm

12

1

Cửa sổ Toilet

23

1

Cửa sổ kể cả cửa đi
quay

36

1

Cửa sổ kể cả cửa đi
trượt

47

1

Cửa lá sách điển hình tại
sãnh

22

1

Lan can kính điển hình

-

Tối thiểu 5 mét dài

Mái đón bằng kính tại
hành lang khu bàn lẻ tại
tầng P1.

-

Tối thiểu 10 mét dài

Lớp nhôm bọc và đặc
trưng.

-

Tối thiểu 5 m2 / 5 mét dài
cho mỗi loại

* Tham khảo bản vẽ và bảng thống kê cửa sổ
Ngày 29 Tháng 05/06
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 08: Cửa Sổ Nhôm, Tường Kính,
Lớp Nhôm Bọc
Trang 19/83


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

b)

Tùy thuộc vào sự chấp thuận của Giám đốc công trình, mô hình này có thể được
làm từ vật tư có sẵn trong nước nhằm mô phỏng ý đồ thiết kế.

c)

Vị trí của mô hình sau cùng phải là một bộ phận tiêu biểu được quy định của phần
khung kết cấu theo sự quyết định của Giám đốc công trình.

d)

Toàn bộ công tác gia công và lắp đặt hệ thống bọc nhôm/ cửa sổ/ mái vòm/ khung
lưới/ đặc điểm/ tấm chắn lắp kính đều phải dựa trên mô hình sau cùng đã được
Giám đốc công trình chứng thực.

e)

Mô hình cần được nhà thầu di dời bằng kinh phí của nhà thầu sau khi được Giám
đốc công trình chấp thuận chi phí.

1.6.9

SÀN MẪU (KHÔNG ÁP DỤNG)

1.6.10 CÁC ĐẶC ĐIỂM THỬ NGHIỆM TÍNH NĂNG HOẠT ĐỘNG
a)

Nhà thầu cần đệ trình bản kế hoạch về quy trình thừ nghiệm tính năng hoạt động
của các hệ thống khác nhau theo Hợp đồng này nếu được có yêu cầu của Bộ Xây
dựng.

1.6.11 BÁO CÁO THỬ NGHIỆM TÍNH NĂNG HỌAT ĐỘNG
a)

Nhà thầu cần đệ trình 6 bộ báo cáo bao gồm hình ảnh của việc thử nghiệm tính
năng hoạt động cho Cửa sổ nhôm nếu có yêu cầu của Sở Xây dựng.

1.6.12 KẾ HỌACH KIỂM TRA CÁC THÀNH PHẦN
a)

Nhà thầu cần đệ trình bảng liệt kê sơ bộ tiêu chí kỹ thuật của vật tư và quy trình
kiểm tra chất lượng các bộ phận của cửa sổ nhôm cũng như các hệ thống khác
theo hợp đồng trong giai đoạn gia công ở nhà máy.

1.6.13 BÁO CÁO KIỂM TRA CÁC THÀNH PHẦN
a)

Nhà thầu phải báo cáo về kết quả công tác kiểm tra các thành phần theo “Kế hoạch
kiểm tra các thành phần” nêu trên.

1.6.14 KẾ HỌACH GIAO HÀNG
a)

Nhà thầu cần đệ trình báo cáo về kế hoạch sơ bộ cho toàn bộ thời gian giao hàng
từ nhà máy tới công trường, đặc biệt lưu ý đến tình trạng giao thông và điều kiện
công trường. Kế hoạch này cần bao gồm việc đóng gói, lưu kho và mở kiện.

1.6.15 KẾ HỌACH LẮP DỰNG
a)

Nhà thầu phải bao gồm trong kế hoạch nêu trên một bản mô tả quy trình giao hàng,
cẩu hàng, lưu kho, gá lắp, giàn giáo, bệ thi công tạm thời hoặc gondola (gầu treo),
việc bảo vệ và làm vệ sinh.

Ngày 29 Tháng 05/06
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 08: Cửa Sổ Nhôm, Tường Kính,
Lớp Nhôm Bọc
Trang 20/83


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

1.6.16 KIỂM TRA CÁC ĐẶC ĐIỂM LẮP DỰNG
a)

Nhà thầu phải đệ trình một kế hoạch sơ bộ về quy trình lắp đặt trong giai đoạn lắp
đặt nhằm duy trì công tác quản lý chất lượng ở công trường.

1.6.17 CÔNG TÁC BẢO VỆ VÀ ĐÓNG GÓI VẬT TƯ
a)

Nhà thầu cần đệ trình một kế hoạch sơ bộ về biện pháp bảo vệ bề mặt cho cửa sổ
nhôm, mái hắt, khunglưới và tất cả các bộ phận khác thuộc công trình hợp đồng,
đặc biệt là bảo vệ chống gió bão, xi măng rơi vãi, vv trong quá trình giao nhận
trước khi lắp đặt cũng như trong & sau khi lắp dựng, nêu rõ thời điểm được tháo
bỏ lớp bảo vệ.

b)

Kế hoạch này phải được Giám đốc công trình chấp thuận.

c)

Kế hoạch bảo vệ cần dự phòng cho tất cả các loại vật tư lắp đặt được che đậy bảo
vệ một cách thích hợp bằng cách bao bọc bên ngoài, đậy điệm, vv tất cả các biện
pháp bảo vệ dự kiến cho các bộ phận, phụ kiện, kính,vv thích hợp để chống lại các
thiệt hại do các hoạt động thi công (chẳng hạn như bao bọc bằng băng keo dán,
mốp hoặc tấm plastic các bộ phận sau khi lắp đặt để tránh tình trạng bị ăn mòn do
vữa xi măng từ các hoạt động thi công ở phiá trên hoặc các vật thể rơi vào, vv),
mưa gió hoặc các nguyên nhân khác.

d)

Kế hoạch bảo vệ phải bao gồm màn che cửa sổ nhôm, cửa lá sách và khung lưới
để tránh bụi hàn, lớp sơn phun chống cháy, bê tông, mặt ướt phần xây có tính
kiềm, sơn và các chất độc hại khác. Bất cứ chất vấy bẩn nào như thế cần được di
dời, dọn sạch toàn bộ. Thiết kế màng chắn bảo vệ cần cung ứng sự thông gió đầy
đủ ở khoảng cách giữa kính và màng chắn bảo vệ, đồng thời không tạo ứng suất
nhiệt trong phần kính. Trong bất cứ trường hợp nào cũng không được để màng
chắn bảo vệ tiếp xúc với kính.

1.6.18 BÁO CÁO VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA LẮP DỰNG
a)

Nhà thầu cần đệ trình một báo cáo về công tác kiểm tra việc lắp dựng theo nội
dung nêu tại Mục “ Kiểm tra và đặc điểm lắp dựng” trên.

1.6.19 BẢN VẼ VÀ HÌNH ẢNH LƯU
a)

Trước ngày hoàn thành công trình nhà thầu phải chuẩn bị và cung cấp cho Giám
đốc công trình để chuyển giao cho Chủ đầu tư các Bản vẽ lưu của toàn bộ các
hạng mục công trình đã lắp đặt và các Hình ảnh lưu theo yêu cầu của Giám đốc
công trình.

b)

Số bản vẽ và hình ảnh này phải được chuẩn bị một cách đặc biệt cho mục đích lưu
trữ, đồng thời các bản sao cung cấp sau cùng cho Giám đốc công trình cần bao
gồm hai (2) bộ bản vẽ với kích thước thu nhỏ cùng với ấn bản điện tử (dĩa CD) và
hai (2) bộ ảnh.

Ngày 29 Tháng 05/06
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 08: Cửa Sổ Nhôm, Tường Kính,
Lớp Nhôm Bọc
Trang 21/83


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

1.6.20 CÁC ĐẶC ĐIỂM BẢO TRÌ
a)

Nhà thầu cần đệ trình tài liệu hướng dẫn công tác bảo trì cho cửa sổ, cửa lá sách
và khung lưới nhôm, bao gồm tất cả các bộ phận kim loại, kính và lớp sơn phủ
hoàn thiện bằng chất hữu cơ.

1.6.21 CHUYÊN GIA VÀ NHÀ CUNG CẤP
a)

Nhà thầu cần đệ trình một danh sách đầy đủ các chuyên gia và nhà cung cấp đề
xuất có liên quan đến công trình trong vòng một tháng kể từ ngày được trao Hợp
đồng phụ này.

1.6.22 VĂN BẢN XÁC NHẬN
a)

Nhà thầu phải đệ trình một văn bản xác nhận đã kiểm tra toàn bộ các hạng mục thi
công, bao gồm phần khung, chất trám trét, kính và các thành phần lắp kính đều
tuân thủ các yêu cầu của hồ sơ hợp đồng, đồng thời các phương pháp lắp đặt là
đầy đủ và thích hợp đối với các điều kiện lắp đặt và sử dụng.

1.6.23 CHẤP THUẬN KẾT CẤU NỀN
a) Trước khi triển khai thi công, Nhà thầu phải đệ trình cho Giám đốc công trình biên bản
của đơn vị lắp đặt xác nhận là kết cấu tòa nhà/ lớp nền đạt yêu cầu cho việc lắp dựng.
1.7

CHẤT LƯỢNG

1.7.1

BẢO ĐẢM CHẤT LƯỢNG – KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG

a) Trong quá trình thi công. Nhà thầu phải cung cấp cho Giám đốc công trình chứng chỉ
xác nhận đã hòan thành kiểm tra chất lượng đạt theo quy định của thuyết minh kỹ
thuật vả bản vẽ.
b) Trước khi triển khai thi công phải đệ trình Giám đốc công trình duyệt bản giới thiệu
mỗi hệ thống quản lý chất lượng, đặc biệt theo quy định sau:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Các Tiêu chuẩn hiện hành;
Khi Tiêu chuẩn đưa ra phân loại đánh giá, cấp phân lọai áp dụng;
Phạm vi và lãnh vực áp dụng;
Nhân sự tham gia thi công và trách nhiệm thi công;
Kế hoạch kiểm tra (ITPs)
Các quy trình khác nhau theo yêu cầu Tiêu chuẩn, bao gồm quy trình kiểm tra
quản lý, kiểm tra hợp đồng, kiểm tra thiết kế và tài liệu, kiểm tra quy trình gia công,
kiểm tra và thử nghiệm, v.v..
7. Các thông tin khác.

Ngày 29 Tháng 05/06
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 08: Cửa Sổ Nhôm, Tường Kính,
Lớp Nhôm Bọc
Trang 22/83


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

1.7.2
a)

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

KIỂM TRA

Thông báo cho Giám đốc công trình lịch kiểm tra tại các thời điểm sau:

1. Khung cửa đã vào vị trí lắp đặt trước khi gắn trát vào tường.
2. Khung cửa đã lắp đặt trước khi lắp nẹp.
3. Cánh cửa trước khi lắp đặt,
4. Hạng mục lắp đặt hòan chỉnh trước khi hòan thiện
b) Khi các hạng mục thi công theo giai đọan hay tuần tự trong suốt quá trình thi công dự
án, công tác nghiệm thu kiểm tra sẽ thực hiện theo giai đọan hay khu vực.
c) Tối thiểu thông báo trước: 3 ngày làm việc
1.8

BẢO HÀNH

a) Nhà thầu phải cung cấp giấy bảo hành, đồng ý việc sửa chữa hoậc thay thế các vật tư
bị khiếm khuyết và lỗi thi công trong thời gian bảo hành.
b) Trong trường hợp thiết kế, công nghệ hoặc việc cung ứng bất cứ hạng mục nào trong
số các hạng mục công việc theo Hợp đồng do Nhà sản xuất thực hiện chứ không phải
do nhà thầu, thì việc bảo hành của nhà thầu phải được hỗ trợ bằng sự bảo hành của
(các) nhà sản xuất đối với việc sửa chữa hoặc thay thế các vật tư và tay nghề bị
khiếm khuyết trong thời gian bảo hành. Các vật tư và tay nghề bị khiếm khuyết bao
gồm nhưng không giới hạn trong các phần nêu dưới đây:
1

Bất cứ tính trạng xuống cấp, sự biến dạng, cắt xén, lão hóa, rỉ sét, hoen rỉ hoặc ăn
mòn bất thường nào của công trình.
2 Tình trạng rò rỉ nước trong các điều kiện tương đương hoặc ít nghiêm trọng hơn
các điều kiện đề ra.
3 Tình trạng rò rỉ khí vượt quá mức độ quy định
4 Các bộ phận chuyển động hoạt động không bình thường.
5 Khiếm khuyết về mặt kết cấu do các áp suất và các lực lên tới giới hạn quy định.
6 Chất trám trét (kể cả silicone dùng cho kết cấu) mất tính kết dính, tính cố kết, nứt
nẻ hoặc biến màu.
7 Các miếng đệm hoặc mảnh chịu thời tiết (weather-stripping) bị rã.
8 Sự xuống cấp hoặc biến màu của nhôm và phần hoàn thiện của lớp mạ bên ngoài
vượt quá mức độ thời tiết hoặc sự lão hóa bình thường.
9 Kính vỡ do áp lực lên tới giới hạn quy định, ứng suất do nhiệt, kính bị khiếm
khuyết hoặc hư hỏng (trước hoặc trong quá trình thi công), các thiệt hại hoặc vỡ
bể dọ kính bị rơi.
10 Kính gia nhiệt tự vỡ, bể.
11 Kính dát mỏng hoặc panen bị biến màu hoặc tách lớp.
12 Thiếu tính bám dính do việc di chuyển kính
13 Mất phần đệm kính trên các block do việc di dời kính và/hoặc block.
14 Phần cách ly bị hỏng.
15 Không hoàn thành yêu cầu khác về tính năng họat động được đề ra.
16 Lớp sơn phủ ngoài phần kính bị nứt vỡ, tróc ra hoặc phai màu
c) Việc bảo hành không bao gồm sự thiệt hại gây ra do hành động phá hoại cố ý hoặc
các điều kiện tự nhiên vượt quá yêu cầu về tính năng hoạt động. Tuy nhiên, phần bảo
Ngày 29 Tháng 05/06
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 08: Cửa Sổ Nhôm, Tường Kính,
Lớp Nhôm Bọc
Trang 23/83


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

hành bao gồm các hỏng hóc hoặc khiếm khuyết mà nguyên nhân không thể xác định.
Giấy bảo hành và thời hạn hiệu lực của việc bảo hành không tước bỏ Chủ đầu tư hay
đại diện Chủ đầu tư có các hành động khác, quyền hay sửa chữa trong khả năng của
Chủ đầu tư.
d) Thời hạn bảo hành cho các hệ thống khác nhau của các công trình theo Hợp đồng
phụ này phải là mười (10) năm kể từ ngày chấm dứt Giai đoạn trách nhiệm đối với
các Khiếm khuyết hoặc ngày tháng được xác nhận trên Giấy chứng nhận Hoàn thành
công tác Hoàn thiện các khiếm khuyết do Giám đốc công trình ban hành, tùy theo thời
điểm nào đến sau, của Hợp đồng chính. Bảo hành 10 năm sẽ được áp dụng cho tòan
bộ các hạng mục thi công theo hợp đồng ký kết. Việc bảo hành hệ thống bao gồm
toàn bộ các vật tư, máy móc thiết bị và nhân công. Mọi chi phí phát sinh do hoặc liên
quan đến nghĩa vụ đề ra ở đây phải do nhà thầu phụ hoặc các nhà sản xuất đài thọ.
e) Một số vật tư cần được bảo hành đặc biệt, nhưng không giới hạn hoặc giảm bớt các
yêu cầu trong việc bảo hành hệ thống. Các chế độ bảo hành đặc biệt có thể bắt
nguồn, một phần hoặc toàn bộ, từ các nhà sản xuất hoặc đơn vị gia công qua nhà
thầu đến Chủ đầu tư. Tuy nhiên, các giấy bảo hành dưới hình thức văn bản hoặc
được hiểu là do nhà sản xuất hoặc đơn vị gia công sẽ không giới hạn hoặc giảm bớt
Chế độ bảo hành đặc biệt, đồng thời bao gồm các điểm sau:

f)

1

Một sản phẩm kính phản chiếu có dấu nứt, tróc hoặc biến máu trên phần sơn phủ
phản chiếu phải được thay thế miễn phí trong thời hạn tối thiểu là mười (10) năm
kể từ ngày chấm dứt Giai đoạn trách nhiệm đối với các Khiếm khuyết hoặc ngày
tháng được xác nhận trên Giấy chứng nhận Hoàn thành công tác Hoàn thiện các
khiếm khuyết do Giám đốc công trình ban hành, tùy theo thời điểm nào đến sau,
của Hợp đồng chính.

2

Kính ghép chống vỡ (laminated glass) bị bóc tách cần được thay thế miễn phí
trong thời hạn tối thiểu là mười (10) năm kể từ ngày chấm dứt Giai đoạn trách
nhiệm đối với các Khiếm khuyết hoặc ngày tháng được xác nhận trên Giấy chứng
nhận Hoàn thành công tác Hoàn thiện các khiếm khuyết do Giám đốc công trình
ban hành, tùy theo thời điểm nào đến sau, của Hợp đồng chính.

3

Màu sắc và phần hoàn thiện trên mặt nhôm bị nứt nẻ, tróc hoặc phai màu vượt
quá mức độ quy định hoặc vết xước vượt quá mức độ quy định cần được thay thế
miễn phí trong thời hạn tối thiểu là hai mươi (20) năm kể từ ngày chấm dứt Giai
đoạn trách nhiệm đối với các Khiếm khuyết hoặc ngày tháng được xác nhận trên
Giấy chứng nhận Hoàn thành công tác Hoàn thiện các khiếm khuyết do Giám đốc
công trình ban hành, tùy theo thời điểm nào đến sau, của Hợp đồng chính.

4

Các khiếm khuyết trong phần neo của kết cấu, phần hoàn thiện của thép inox,
phần xử lý nhôm bằng anốt và lớp sơn tĩnh điện cần được thay thế miễn phí trong
thời hạn tối thiểu là mười (10) năm kể từ ngày chấm dứt Giai đoạn trách nhiệm
đối với các Khiếm khuyết hoặc ngày tháng được xác nhận trên Giấy chứng nhận
Hoàn thành công tác Hoàn thiện các khiếm khuyết do Giám đốc công trình ban
hành, tùy theo thời điểm nào đến sau, của Hợp đồng chính.

Việc không cung cấp các chế độ bảo hành đặc biệt đáp ứng các yêu cầu nêu trên có
thể dẫn đến việc không chấp thuận loại kính và vật tư đề xuất, đồng thời nhà thầu
phải đệ trình lại loại kính và vật tư từ nguồn cung cấp khác có thể cung cấp chế độ
bảo hành đặc biệt đáp ứng đúng yêu cầu đề ra.

g) Toàn bộ chế độ bảo hành bao gồm chi phí di dời và thay thế các hạng mục công trình
bị khiếm khuyết mà không tính thêm chi phí với Chủ đầu tư vào thời điểm do Chủ đầu
tư chỉ định trong giai đoạn bảo hành.
Ngày 29 Tháng 05/06
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 08: Cửa Sổ Nhôm, Tường Kính,
Lớp Nhôm Bọc
Trang 24/83


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

1.9

Dự Án Khu Phức Hợp Saigon Pearl – Giai đoạn 2a

PHÁT TRIỂN

a) Vật tư và phương pháp kỹ thuật khác với quy định hay thể hiện trên bản vẽ và tài liệu
thuyết minh này có thể sử dụng khi các vật tư và phương pháp kỹ thuật đề xuất phù
hợp với tất cả các điểm sau:
1
2
3
4

Nội dung thiết kế;
Các quy định thiết kế;
Các quy tắc thi công và tiêu chuẩn áp dụng;
Và đã được Giám đốc công trình chấp thuận.

1.10 HỒ SƠ BÀN GIAO VÀ BẢO DƯỠNG
a)

Nhà thầu phải đệ trình cho Giám đốc công trình phê duyệt, trước ngày hoàn thành
Thực tế Hợp đồng chính:
1

Một (1) bộ tài liệu hướng dẫn công tác bảo dưỡng bằng Tiếng Anh và Tiếng
Việt, mô tả:
1)

Thông tin chi tiết về chất làm sạch được kiến nghị sử dụng;

2)

Quy trình bảo dưỡng các thành phần của hệ thống cửa sổ;

3)

Quy trình kiến nghị cho công tác kiểm tra theo định kỳ;

4)
2
b)

Một danh mục các phụ tùng, nhà cung cấp và mọi thông tin khác để
Chủ đầu tư có thể bảo trì đúng hệ thống.
Năm (5) bộ bản vẽ hoàn công, trong đó hai (2) bộ bản vẽ khổ lớn đóng
khung, còn ba (3) bộ còn lại khổ A3, đóng thành ba (3) tập.

Sau khi có sự phê duyệt của Giám đốc công trình, Nhà thầu phải cung cấp ba (3) bộ
hồ sơ nêu trên cho Chủ đầu tư.

1.11 DỰ PHÒNG THAY THẾ
a)

Ô cửa lấy sáng lắp kính dự phòng
Nhà thầu phải cung cấp 2% mỗi kích cỡ và chủng loại panen kính dự phòng cho
Chủ đầu tư.

2. VẬT LIỆU, SẢN PHẨM VÀ PHẦN HOÀN THIỆN
2.1.

ĐẠI CƯƠNG

a)

Vật liệu và các thành phần được sử dụng phải theo quy định hoặc các vật liệu
tương đương phù hợp được Giám đốc công trình phê duyệt.

b)

Vật liệu không được liệt kê phải là vật liệu có chất lượng tốt nhất và phù hợp với
mục đích đồng thời theo phê duyệt của Giám đốc công trình.

c)

Tất cả các vật liệu không được có bất cứ khiếm khuyết nào có thể làm giảm cường
độ, chức năng hoặc vẻ bên ngoài của các công trình thuộc Hợp đồng phụ hoặc
công trình kế cận.

Ngày 29 Tháng 05/06
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 08: Cửa Sổ Nhôm, Tường Kính,
Lớp Nhôm Bọc
Trang 25/83


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×