Tải bản đầy đủ

07 cong tac op da ben ngoai va ben trong

Công Ty Thiết Kế

Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl- Giai đọan 2a

Archetype Vietnam

CHƯƠNG 7 : CÔNG TÁC ỐP ĐÁ BÊN NGOÀI VÀ BÊN TRONG

1

TỔNG QUÁT ......................................................................................................................2

1.1
A)
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5

1.3.6
1.4
1.4.1
1.4.2
1.5

PHẠM VI CÔNG VIỆC....................................................................................................................2
QUY ĐịNH TRONG CHƯƠNG NÀY:........................................................................................................2
TIÊU CHUẨN VÀ QUY TẮC THI CÔNG .....................................................................................2
ĐỆ TRÌNH ........................................................................................................................................2
YÊU CẦU CHUNG ..........................................................................................................................2
ĐỆ TRÌNH SỐ LIỆU.........................................................................................................................3
BẢN VẼ THI CÔNG.........................................................................................................................3
TÀI LIỆU NHÀ THẦU .....................................................................................................................4
MẪU .................................................................................................................................................4
MÔ HÌNH..........................................................................................................................................5
CHẤT LƯỢNG.................................................................................................................................5
CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG – QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG...........................................................5
KIỂM TRA........................................................................................................................................6
BẢO HÀNH......................................................................................................................................7

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

MÔ TẢ ................................................................................................................................7
THỬ NGHIỆM VẬT LIỆU VÀ SỰ LIÊN KẾT.................................................................8
CÁC TIÊU CHUẨN VỀ TÍNH NĂNG ..............................................................................8
LẮP ĐẶT ............................................................................................................................9
CÁC CHI TIẾT LIÊN KẾT...............................................................................................10
LỚP SƠN BẢO VỆ...........................................................................................................10
DUNG SAI ........................................................................................................................11
ĐÓNG GÓI, LƯU TRỮ VÀ BẢO VỆ NGUYÊN VẬT LIỆU ........................................11


CÔNG TÁC BẢO VỆ VÀ VỆ SINH CÁC PHẦN HOÀN THIỆN .................................11
SÁCH HƯỚNG DẪN BẢO TRÌ ......................................................................................12

U

U

U

29 Tháng 05 năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

U

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 07: Công Tác Ốp Đá Bên Ngoài và Bên Trong

Trang 1/12


Công Ty Thiết Kế

Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl- Giai đọan 2a

Archetype Vietnam

1 TỔNG QUÁT
1.1

PHẠM VI CÔNG VIỆC

a) Quy định trong chương này:
1. Việc cung cấp đá ốp không chịu lực cho mặt ngoài cột và tường của công
2. Việc lựa chọn và cung cấp đá.
3. Việc phối hợp vật liệu và sản phẩm, bao gồm vật tư thi công joăng và trét kẽ đá và
các phụ kiện chẳng hạn như vật tư gắn đặt và tấm chắn nước, v.v..
4. Các thao tác cần thiết bao gồm việc chuẩn bị, gắn đặt, chạy joăng, trám trét, các
phụ kiện gắn đặt và công tác vệ sinh
b) Quy định trong các chương khác:
1. Công tác trát vữa và lát gạch : chương 5
c) Công việc sẽ bao gồm thiết kế, thử nghiệm, sản xuất, trám trét, vận chuyển, lắp ráp và
lắp đặt để cung cấp 1 công trình lắp đặt hoàn chỉnh tuân theo toàn bộ yêu cầu và ý
tưởng thiết kế trong các bản vẽ và tiêu chí kỹ thuật này.
d) Nhà thầu phần đá/đá granite phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc cung cấp và
lắp đặt các hệ thống chất kết dính và vữa lỏng độc quyền làm nền cho công tác đá có
liên quan theo yêu cầu trong Bản vẽ Hợp đồng và / hoặc Tiêu chí Kỹ thuật.
1.2

TIÊU CHUẨN VÀ QUY TẮC THI CÔNG

a) Trừ phi có quy định khác, mọi công tác thi công theo quy định tại chương này phải
thực hiện theo quy định và hướng dẫn của Tiêu chuẩn Anh và Quy tắc thi công, cùng
các quy định sửa đổi hiện hành tại thời điểm mời thầu, áp dụng cho vật tư và nhân
công.
1.3
1.3.1

ĐỆ TRÌNH
YÊU CẦU CHUNG

a) Đệ trình cho Giám đốc công trình kiểm tra và phê duyệt những tài liệu, catalô sản
phẩm của Nhà sản xuất, các chứng chỉ kiểm tra, phương pháp thi công, mẫu vật tư và
bản vẽ thi công, bảng tất cả các mẫu và nguyên mẫu các loại vật tư và thíết bị liên
quan.
b) Quy mô thông tin và bảng mẫu vật tư cung cấp phải phù hợp và đủ để trình bày được
là hệ thống và vật tư đề nghị phù hợp với quy định của hợp đồng. Tuy nhiên, Giám
đốc công trình có thể yêu cầu Nhà thầu cung cấp thêm những thông tin tài liệu bổ
sung để chứng minh hiệu suất của hệ thống đề nghị hay vật tư sử dụng.
c) Mọi đệ trình phải thực hiện bằng ngôn ngữ tiếng Anh.
d) Các tài liệu đệ trình lớn hơn khổ A3 phải đệ trình 3 bộ.
e) Khi chưa có xác nhận của Giám đốc công trình chấp thuận không ý kiến phản đối các
thông tin tài liệu cung cấp, mẫu và các bảng mẫu vật tư hay nguyên mẫu, không được
tiến hành đặt hàng các vật tư quy mô lớn hay hệ thống lắp đặt. Nhà thầu có trách
nhiệm hoàn toàn về việc đặt hàng theo yêu cầu, phù hợp với tiến độ thi công chung..
29 Tháng 05 năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 07: Công Tác Ốp Đá Bên Ngoài và Bên Trong

Trang 2/12


Công Ty Thiết Kế

Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl- Giai đọan 2a

Archetype Vietnam

f) Khi Giám đốc công trình yêu cầu Nhà thầu đệ trình nguyên mẫu, Nhà thầu chịu hoàn
toàn trách nhiệm về mọi hậu quả do chậm trể đệ trình mẫu do cần phải tính thời gian
thích hợp để đánh giá và duyệt mẫu, hay do không chấp thuận mẫu đệ trình vì không
phù hợp với quy định của hợp đồng.
g) Không chấp nhận mọi khiếu nại xin thêm thời gian hay chi phí phát sinh do chậm trể
đệ trình mẫu.
h) Thời gian quy định đánh giá mỗi đệ trình là mười lăm (15) ngày làm việc.
1.3.2

ĐỆ TRÌNH SỐ LIỆU

a) Nhà thầu cần đệ trình các thông tin sau đây để phê duyệt trong vòng 4 tuần sau khi ký
hợp đồng chính và trước khi tiến hành việc đặt hàng mọi vật tư quy mô lớn và hệ
thống, phải yêu cầu các nhà cung cấp vật tư cung cấp và đệ trình bằng văn bản
những hồ sơ sau, trừ khi có yêu cầu khác của Giám đốc công trình
1. Bản chứng minh kinh nghiệm của Nhà cung cấp trong lãnh vực công tác liên quan.
2. Khả năng sản xuất chủng loại vật tư yêu cầu, kích thước và khối lượng.
3. Nguồn cung cấp vật tư.
4. Thời gian giao hàng đến công trường.
5. Thuyết minh kỹ thuật,
6. Bản vẽ tiêu chuẩn và chi tiết,
7. Thí nghiệm độ kết dính của chất trám trét silicon đề suất,
8. Lịch giao hàng và lặp đặt,
9. Tài liệu hướng dẫn lắp đặt,
10. Báo cáo kiểm tra có chứng nhận của một đơn vị kiểm tra độc lập cho thấy sự phù
hợp với chỉ tiêu kiểm tra quy định trong và với thuyết minh kỹ thuật này,
11. Tài liệu hướng dẫn vận hành và bảo trì
12. Chứng chỉ vật tư an toàn (MSDS) nêu rỏ an toàn cho sức khỏe và những biện
pháp an toàn sử dụng trong quá trình thi công.
1.3.3

BẢN VẼ THI CÔNG

a) Nhà thầu cần đệ trình các thông tin sau đây để phê duyệt trong vòng 4 tuần sau khi ký
hợp đồng chính và trước khi tiến hành việc đặt hàng mọi vật tư quy mô lớn và hệ
thống:
1. Bản vẽ thi công chi tiết có thể hiện tất cả kích thuớc, chi tiết lắp đặt, phương pháp
chôn cột và tắm chắn nước, các xử lý góc điển hình và chất kết dính, hệ thống
joăng, nguyên liệu trát vữa.
2. Các bản vẽ và tính toán kết cấu được chuẩn bị và xác nhận bởi kỹ sư kết cấu có
đăng ký hành nghề phải được kết hợp để tham khảo chéo với các bản vẽ thi công
đệ trình.
b) Đối với công tác ốp đá ở mặt tường bên ngoài tòa nhà, Nhà thầu phải chuẩn bị các
bản vẽ, tính toán kết cấu và toàn bộ dữ liệu cụ thể có liên quan khác để đệ trình cho
Các cơ quan chức năng của Việt Nam nếu cần để xin giấy phép trước khi bắt đầu tiến
hành công việc xây dựng ở công trường. Những tài liệu nêu trên phải thể hiện chi tiết
về độ dày, cường độ, độ bền, phụ kiện liên kết và nguyên lý truyền lực. Trong bất cứ
trường hợp nào cũng phải tuân theo đầy đủ các yêu cầu đề ra trong các Quy định /
Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam đạt sự hài lòng của Chính quyền địa phương và Giám
đốc công trình.
29 Tháng 05 năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 07: Công Tác Ốp Đá Bên Ngoài và Bên Trong

Trang 3/12


Công Ty Thiết Kế

Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl- Giai đọan 2a

Archetype Vietnam

c) Mọi bản vẽ thi công đệ trình không đóng dấu kiểm tra và xác nhận của Nhà thầu, và
mọi bản vẽ thi công mà theo đánh giá của Giám đốc công trình là không đầy đủ, nhiều
lỗi, hay chưa kiểm tra hay chỉ kiểm tra sơ sài, Giám đốc công trình sẽ trả lại không
kiểm tra để đệ trình lại.
d) Mọi bản vẽ mà Giám đốc công trình đã trả lại phải được hiệu chỉnh và đệ trình lại
trước khi tiến hành gia công, và sẽ không là lý do khiếu nại xin gia hạn thời gian hay
chi phí phát sinh.
e) Bản vẽ thi công đệ trình rỏ, dể nhận dạng, theo trình tự để không gây chậm trể trong
thi công. Khổ bản vẽ đệ trình phải tương ứng với quy định của hợp đồng.
f) Không triển khai gia công khi bản vẽ thi công liên quan được phê duyệt.
1.3.4

TÀI LIỆU NHÀ THẦU

a) Trước khi triển khai thi công, Nhà thầu phải yêu cầu các nhà cung cấp đệ trình bằng
văn bản những yêu cầu sau:
1. Chấp thuận nhả thầu lắp đặt: nếu công tác lắp đặt không do Nhà sản xuất thực
hiện, và nếu nhà sản xuất chỉ bảo hành khi chấp thuận nhà thầu lắp đặt, phải có
văn bản chấp thuận của Nhà sản xuất về nhà thầu lắp đặt, bao gồm xác nhận là
nhà thầu lắp đặt có kinh nghiệm cho lọai công tác thi công này.
2. Chấp thuận lớp nền: biên bản của nhà thầu lắp đặt xác nhận là kết cấu tòa nhà/
lớp nền đạt yêu cầu cho việc lắp đặt.
1.3.5

MẪU

a) Trước khi tiến hành đặt hàng các vật tư quy mô lớn hay hệ thống, phải cung cấp ít
nhất 3 mẫu cho:
1. Tất cả các nguyên liệu đề xuất sử dụng trong thi công.
2. Sửa chữa: Cung cấp một mẫu của viên đá đã được sửa chửa. Ghi chú: nếu có ý
kiến của Giám đốc công trường cho rằng các mẫu đá sửa chữa không đạt yêu cầu
thì các mẫu đá này sẽ không được chấp nhận và nhà thầu phải thay mới các viên
đá hư hỏng này.
b) Kích thước mẫu:
1. Sản phẩm dạng tấm: tối thiểu 0.25 m2 (500x500mm) cho mỗi mẫu.
2. Sản phẩm theo mét dài: tối thiểu dài 1000mm
3. Sản phẩm dạng hạt hay nước: tối thiểu 0.5 L.
c) Đánh dấu mỗi mẫu để nhận dạng, nêu tên nhãn hàng và tên sản phẩm, mã hảng của
nhà sản xuất, ngày sản xuất và các định dạng khác tương tự.
Đánh dấu mẫu đá tự nhiên thể hiện nguồn lấy đá/ mỏ đá, mặt cắt, vỉa đá và cách lấy
đá.
d) Vật tư sử dụng cho thi công phải phù hợp với mẫu đã duyệt, hay trong cùng chủng
loại với mẫu đã duyệt, theo quy định của Giám đốc sản xuất, nếu không các vật tư sẽ
không được đưa vào sử dụng.
e) Giữ các mẫu đã duyệt trong tình trạng tốt trên công trường cho đến khi hoàn thành
công tác thi công.

29 Tháng 05 năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 07: Công Tác Ốp Đá Bên Ngoài và Bên Trong

Trang 4/12


Công Ty Thiết Kế

Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl- Giai đọan 2a

Archetype Vietnam

1.3.6

MÔ HÌNH

a) Trong vòng 4 tuần sau khi bản vẽ thi công được chấp thuận, Nhà thầu phải lắp dựng
mô hình bao gồm tấm mẫu kích thước thật với ít nhất hai mạch đứng và hai mạch
ngang cho mỗi kiểu tổ hợp đá.
b) Mô hình phải thể hiện điều kiện công việc chính xác bao gồm các chỉ mạch, chất trám
trét, phần đá granite, các neo và phần hoàn thiện.
c) Xây dựng mô hình trước khi lắp đặt bất cứ phần đá nào vào công trình.
d) Kích cỡ mạch chỉ đá và chất trám trét phải như đã dự định cho công trình. Kết cấu
chịu lực không cần trùng lặp với kết cấu sẵn có của tòa nhà.
e) Mục đích của mô hình là để Giám đốc dự án xác nhận về mặt thẩm mỹ. Không cần
kiểm tra thử nghiệm.
f) Mô hình này phải được lắp dựng tại công trường, ở vị trí được Giám đốc dự án chỉ
định. Nhà thầu sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm việc bảo vệ mô hình vào bất cứ thời
điểm nào. Nếu có bất cứ hư hại nào xảy ra trong thời gian hợp đồng, các mẫu phải
được thay thế ngay tức thì đạt mức độ hài lòng của Giám đốc công trường.
g) Nhà thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc lắp dựng, bảo quản và di dời mô
hình ra khỏi công trường sau khi hoàn thành công tác này.
h) Khi được sự đồng ý của Giám đốc dự án, mô hình được duyệt sẽ trở thành tiêu chuẩn
chấp thuận của tay nghề thi công hoặc vật tư cung cấp đồng thời bất cứ bộ phận nào
không tuân theo tiêu chuẩn đó phải lập tức bị loại bỏ bởi Giám đốc dự án và thay thế
bằng chi phí của Nhà thầu mà không được tính thêm chi phí cho Chủ đầu tư.
i) Không triển khai lắp đặt cho đến khi mô hình được giám đốc công trường phê duyệt.
j) Bảo quản mô hình đã duyệt cho đến khi hoàn tất mỗi công tác thi công liên quan.
1.4

CHẤT LƯỢNG

1.4.1

CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG – QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

a) Trong quá trình thi công. Nhà thầu phải cung cấp cho Giám đốc công trình chứng chỉ
xác nhận đã hòan thành kiểm tra chất lượng đạt theo quy định của thuyết minh kỹ
thuật vả bản vẽ.
b) Trước khi triển khai thi công phải đệ trình Giám đốc công trình duyệt bản giới thiệu
mỗi hệ thống quản lý chất lượng, đặc biệt theo quy định sau:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Các Tiêu chuẩn hiện hành;
Khi Tiêu chuẩn đưa ra phân loại đánh giá, cấp phân lọai áp dụng;
Phạm vi và lãnh vực áp dụng;
Nhân sự tham gia thi công và trách nhiệm thi công;
Kế hoạch kiểm tra (ITPs)
Các quy trình khác nhau theo yêu cầu Tiêu chuẩn, bao gồm quy trình kiểm tra
quản lý, kiểm tra hợp đồng, kiểm tra thiết kế và tài liệu, kiểm tra quy trình gia
công, kiểm tra và thử nghiệm, v.v…;
7. Các thông tin liên quan khác.

c) Công tác thiết kế và hợp nhất hệ thống:

29 Tháng 05 năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 07: Công Tác Ốp Đá Bên Ngoài và Bên Trong

Trang 5/12


Công Ty Thiết Kế

Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl- Giai đọan 2a

Archetype Vietnam

Các yêu cầu về hệ thống đá ốp thể hiện chi tiết sẽ xác lập các kích thước cơ bản, mô
tả sơ lược và các tia nhìn. Với các giới hạn được xác lập bởi bản vẽ và tiêu chí kỹ
thuật, Nhà thầu hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc thiết kế toàn bộ hệ thống.
Toàn bộ các thiết kế và biện pháp đề xuất trong các bản vẽ thi công, tính toán kết cấu
của Nhà thầu khác có liên quan cùng với các tài liệu có liên quan và giấy chứng nhận
phải được phối hợp và liên hệ với phần việc của Nhà thầu chính và phải được thể
hiện trong bản vẽ thi công của Nhà thầu đồng thời được minh hoạ bằng mô hình đạt
sự chấp thuận của Giám đốc công trường.
g) Dãy màu
Nhà thầu phải lấy đá từ cùng một mỏ đá với dải màu và chất liệu đồng nhất cho mỗi
loại công việc khác nhau xuyên suốt dự án.
1. Chủ đầu tư có quyền kiểm tra và bác bỏ sự lựa chọn các khối đá lấy từ mỏ đá mà
từ đó các tấm đá ốp được cắt ra và các tấm đá ốp trước khi chúng được lắp đặt.
Nhà thầu phải sắp xếp toàn bộ phương tiện đi lại và tiếp cận cho Chủ đầu tư hoặc
đại diện của Chủ đầu tư (2 người) đến mỏ đá và nơi sản xuất đá đồng thời cung
cấp vật tư mới để thay thế cho vật tư bị khước từ mà không được tính thêm chi
phí cho Chủ đầu tư..
2. Việc xem xét của Chủ đầu tư chỉ giới hạn trong vấn đề sự phù hợp về màu sắc,
kiểu hoàn thiện và hình dáng bên ngoài trong giai đoạn xét duyệt mẫu. Tất cả các
mặt khác về tính thích hợp và tính năng của đá thuộc về trách nhiệm của Nhà
thầu.
1.4.2

KIỂM TRA

a) Vật tư, tay nghề thi công tại xưởng hoặc tại công trường phải được Giám đốc dự án
và Chủ đầu tư kiểm tra tại mọi thời điểm. Nhà thầu phải kiểm tra chất lượng, kích
thước, màu sắc, phần hoàn thiện, v.v.. của đá granite cung cấp đến công trường. Bất
cứ khiếm khuyết / hư hại nào bị phát hiện phải được thay thế ngay bằng chi phí của
Nhà thầu. Nhà thầu phải có đủ số lượng đá dự phòng còn nguyên chưa cắt lưu trữ tại
Việt Nam để thay thế những tấm đá bị khiếm khuyết / hư hại. Nhà thầu phải hoàn toàn
chịu trách nhiệm về việc cắt đá theo kích thước đồng thời cũng phải chịu trách nhiệm
cho bất cứ việc chậm trễ nào xảy ra.
b) Đưa các thông báo thích hợp cho Giám đốc công trường để có thể tiến hành công tác
kiểm tra các công tác sau:
1. Vật tư đã lưu kho công trường.
2. Các điều kiện gia công đá tại xưởng sản xuất.
3. Chuẩn bị lớp nền để tiếp nhận công tác ốp đá.
4. Các phần gắn liền ở các vị trí chính xác, bao gồm các lớp cách ẩm, lớp chống
thấm, bù lon, đinh móc, giá treo, các cầu kiện thép, các lỗ thóat nước mưa.
5. Công tác hòan thiện.
c) Khi các công tác thi công đang tiến hành theo từng giai đọan hoặc đang tiến triển theo
dự án, các công tác kiểm tra trên phải được thực hiện theo từng giai đoạn hoặc theo
từng khu vực.
d) Thời hạn thông báo tối thiểu: 3 ngày làm việc.

29 Tháng 05 năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 07: Công Tác Ốp Đá Bên Ngoài và Bên Trong

Trang 6/12


Công Ty Thiết Kế

Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl- Giai đọan 2a

Archetype Vietnam

1.5

BẢO HÀNH

Nhà thầu được yêu cầu phải đệ trình cho Chủ đầu tư văn bản bảo hành cho các hạng
mục dưới đây:
a) Bảo hành trong thời gian năm (5) năm không bị lỗi về tay nghề thi công và vật tư,
không mất các đặc tính cơ học, lỗi về kết cấu, mất tính đồng nhất của các bề mặt, bị
ăn mòn tính từ thời điểm hoàn thành thực tế các công việc trong Hợp đồng chính.
b) Giấy bảo hành phải được đệ trình theo mẫu được Giám đốc dự án chấp thuận.
c) Toàn bộ công tác bảo hành phải bao gồm cả chi phí dỡ bỏ và thay thế tất cả các phần
việc bị khiếm khuyết mà không được tính cho Chủ đầu tư tại thời gian được Chủ đầu
tư chỉ định.
d) Nhà thầu cần quan tâm hàng đầu đến độ kín nước, kháng ẩm, độ bền nhiệt và độ bền
kết cấu của toàn bộ hệ thống đá ốp. Bất cứ khiếm khuyết hoặc chỗ rò rỉ nào bị tìm
thấy trong giai đoạn bảo hành phải được trám kín và hoàn thiện tốt bằng chi phí của
Nhà thầu.
2 MÔ TẢ

a) Các neo và bản chờ được chôn trong bê tông
Trong quá trình thi công kết cấu thượng tầng, Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ neo và
bản chờ đồng thời Nhà thầu chính phải lắp đặt các chi tiết này. Nhà thầu chính phải
lắp đặt các neo và bản chờ theo mặt bằng bố trí được chuẩn bị bởi Nhà thầu
đá/granite, người sẽ chịu trách nhiệm kiểm tra việc bố trí trước khi đổ bê tông. Các
bản chờ chôn vào bê tông phải là loại tiết diện chữ U “Halfen” hoặc loại tương đương
được duyệt.
b) Đá là loại đá granite : St Nicholas”.
c) Tấm chắn nước
Tấm chắn nước bằng nhôm đưa nước ra bên ngoài phải được gắn thành dải liên tục
tại mỗi tầng. Phải cung cấp các bản nối cùng với tấm chắn nước khi cần. Phải cung
cấp các gờ cuối và/hoặc phân vùng để cách ly và khoanh vùng nước thấm vào. Các
rãnh thoát hay lỗ thoát nước phải được trang bị các màng lọc bằng vật liệu xốp được
gắn chặt vào tấm chắn nước, phủ chồng lên và gắn chắc vào các lỗ thoát nước.
d) Phối hợp trong công tác ốp lát
Nhà thầu phần đá/granite phải phối hợp với Nhà thầu phần cửa sổ về kích thước và
chi tiết của các tấm đá ốp.
e) Tay nghề thi công đồng nhất
Tay nghề thi công và chất lượng vật tư của công tác ốp đá trên toàn bộ các mặt đứng
phải đồng nhất.
f)

Chất trám trét chống thấm
Đá phải được gắn và trám chống thấm.
Chất trám trét phải là chất silicone hoặc chất urethane. Nhà thầu cần thận trọng trong
việc lựa chọn và sử dụng chất trám trét nhằm tránh sự tích tụ chất bẩn trong không
khí, biến màu đá hoặc vấn đề tương thích giữa các chất trám trét khác loại nhau.
Độ bền kết cấu của mặt đá ốp là trách nhiệm quan trọng nhất của Nhà thầu thi công
phần đá/ granite. Tính chống thấm nước của tường gạch / tường gạch blốc là trách
nhiệm của Nhà thầu chính. Bất cứ khiếm khuyết hoặc chỗ rò rỉ nước nào bị phát hiện

29 Tháng 05 năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 07: Công Tác Ốp Đá Bên Ngoài và Bên Trong

Trang 7/12


Công Ty Thiết Kế

Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl- Giai đọan 2a

Archetype Vietnam

trong giai đoạn bảo hành sẽ phải được trám trét và hoàn thiện tốt toàn bộ bằng chi
phí của Nhà thầu chính. Phần tường cần ốp đá phải được xử lý với lớp chống thấm
theo quy định tại Chương 3 – Công tác chống thấm/ Vật tư/ Hệ thống chống thấm # 3.
Nhà thầu chính cũng phải hoàn thiện tốt lớp phủ chống thấm tại những điểm nối.
g) Trách nhiệm thiết kế
Hồ sơ hợp đồng xác định ý tưởng thiết kế và các yêu cầu về tính năng và chi tiết chỉ
dùng để thể hiện các mô tả sơ lược được ưu tiên. Nhà thầu phần đá/granite hoàn
toàn chịu trách nhiệm về thiết kế, tính toán kết cấu, việc chuẩn bị các bản vẽ trình nộp
và toàn bộ hồ sơ có liên quan để xin giấy phép của Sở Xây Dựng, các bản vẽ thi
công, việc sản xuất, lắp đặt, các giấy bảo hành, chứng nhận, các tài liệu có liên quan,
công tác thử nghiệm, toàn bộ phải đạt mức độ hài lòng của Giám đốc dự án / Kỹ sư
và các cơ quan chức năng ngành Xây Dựng.
Trừ khi không nêu khác trong hồ sơ hợp đồng, vẻ ngoài của các thành phần lộ ra bên
ngoài, kể cả chiều rộng và chiều sâu, phải nhất quán xuyên suốt toàn bộ dự án.
h) Công tác tháo nước cho lớp ốp lát
Nhà thầu phải thiết kế để thu thoát toàn bộ nước thẩm thầu qua mặt đá và / hoặc
tường chịu lực bên ngoài mặt tiền.
i)

Các đai liên kết
Nhà thầu phải cung cấp và lắp đặt đầy đủ toàn bộ các thép chịu lực, thiết bị liên kết,
bộ phận bao che và công việc trám trét cần thiết cho một công tác lắp đặt hoàn chỉnh
và kín nước.

j)

Lớp phủ bảo vệ
Mặt ốp đá phải được quét lớp phủ bảo vệ theo tiêu chí kỹ thuật của nhà sản xuất
đồng thời đạt mức độ hài lòng của Giám đốc dự án.
Mọi vết ố trên mặt đá hay chất bẩn tích tụ xảy ra do bất kỳ khiếm khuyết nào của lớp
phủ bảo vệ phải được hoàn thiện tốt hoặc thay thế bằng tấm đá mới, toàn bộ bằng chi
phí của Nhà thầu đạt mức độ hài lòng của Giám đốc dự án.

3 THỬ NGHIỆM VẬT LIỆU VÀ SỰ LIÊN KẾT
a) Nhà thầu phải trình nộp bản báo cáo thử nghiệm tại phòng thí nghiệm của đá để cho
thấy cường độ chịu nén và chịu kéo, độ cứng, độ hút nước, tính không thấm nước,
chống mài mòn, chống các tác nhân hóa học và các chất gây ô nhiễm đồng thời để
chứng tỏ rằng đá tuân theo tiêu chuẩn thiết kế như chỉ định và thỏa mãn yêu cầu sử
dụng ở Việt Nam đạt mức độ hài lòng của Giám đốc dự án / Kỹ sư và các Cơ quan
chức năng có thẩm quyền liên quan trước khi đặt mua hàng hoặc phân phối với số
lượng lớn.
b) Tính năng và ứng suất thiết kế của các thép liên kết, bu lông neo, chốt gắn và đinh vít
phải được thử nghiệm và tuân theo các tiêu chuẩn thiết kế đã đề ra trong tiêu chí kỹ
thuật và những quy định có liên quan, tùy theo điều khoản nào chặt chẽ hơn
4 CÁC TIÊU CHUẨN VỀ TÍNH NĂNG
a) Đặc tính kết cấu
Công tác đá được thiết kế để chịu được tải trọng phân bố (hướng vào trong hay ra
ngoài) là 300kg/m² cho các khu vực bên ngoài.
29 Tháng 05 năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 07: Công Tác Ốp Đá Bên Ngoài và Bên Trong

Trang 8/12


Công Ty Thiết Kế

Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl- Giai đọan 2a

Archetype Vietnam

Các công tác ở các khu vực bên trong phải có khả năng chịu được các lực va đập
phát sinh do mục đích sử dụng của khu vực.
b) Chống thấm trong điều kiện thời tiết bên ngoài công trình
Công tác đá phải được thiết kế có khả năng chịu được điều kiện thời tiết, chắc chắn
và bền vững với các yếu tố môi trường như giông bão, mưa gió, v.v.. với tải trọng gió
3KPa.
c) Dự phòng cho sự dịch chuyển do nhiệt và ẩm
Công tác đá phải được cấu tạo có tính đến sự co giãn này của cấu kiện do sự biến
thiên nhiệt độ theo mùa trong khoảng từ 0 0 C đến 40 0 C và trong ngày trong khoảng
10 C và sự thay đổi độ ẩm trong không khí mà không gây ra các vết nứt có hại, hiện
tượng bung chỉ mạch, lực tác động quá mức lên các chi tiết liên kết, hiện tượng rò rỉ
nước hoặc các hậu quả khác.
d) Dự phòng cho sự dịch chuyển kết cấu
Công tác đá phải được cấu tạo và có biện pháp liên kết vào kết cấu có tính đến độ
võng dự phòng và sự dịch chuyển kết cấu mà không gây hư hại hoặc các hậu quả
khác cho phần công việc trong chương này.
e) Sự khác biệt giữa các tấm đá
Công tác đá phải được thiết kế chi tiết, sản xuất và lắp đặt sao cho đảm bảo chỉ dùng
các viên đá từ cùng một khối / một lô cho công tác ốp đá ở mỗi phòng / khu chức
năng. Hoa văn, vân và tông màu của phiến đá phải phù hợp một cách tự nhiên đồng
thời đạt mức độ hài lòng của Giám đốc dự án.
f) Độ bóng
Trong trường hợp thi công đá có mặt bóng, mặt đá ốp phải được hoàn thiện sao cho
đạt được chất lượng tốt và độ bóng lâu bền theo sự xem xét cẩn trọng của Giám đốc
dự án.
g) Độ đặc chắc
Công tác đá phải không có vết nứt (ngoại trừ vết lỗi tự nhiên của đá) và toàn bộ các
cạnh đá phải được cắt thật hoàn hảo và thẳng hàng mà không bị bất kỳ hư hại hoặc
vết bẩn nào.
5 LẮP ĐẶT
a) Toàn bộ phần đá ốp phải:
i)

Được lắp đặt theo bản vẽ thi công được duyệt, canh thẳng đứng, vuông góc và
bằng ngang tại các cao độ chính xác và được đặt thẳng hàng với các phần công
việc kế cận.
ii) Tất cả các bộ phận phải được neo chặt theo chi tiết được duyệt.
b) Tất cả các bộ phận kim loại của công tác ốp đá phải được thiết kế, chế tạo và lắp đặt
sao cho bảo đảm độ phẳng đều khi nhìn từ bất cứ góc nào.
c) Mặt đá ốp phải được giữ không cho dịch chuyển khỏi vị trí thiết kế.
d) Nhà thầu phải bảo đảm rằng các bộ phận gia công tại xưởng phải có thể đưa được
vào công trường.
e) Khi các bộ phận gia công tại xưởng không thể đưa được vào công trường do điều
kiện công trường, chúng phải được đưa trở lại xưởng để sửa đổi.
29 Tháng 05 năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 07: Công Tác Ốp Đá Bên Ngoài và Bên Trong

Trang 9/12


Công Ty Thiết Kế

Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl- Giai đọan 2a

Archetype Vietnam

6 CÁC CHI TIẾT LIÊN KẾT
a) Trừ khi được chỉ định khác, bộ phận gắn vào bêtông hoặc khối xây phải được neo
chặt bằng các dây neo thép mạ kẽm được hàn tại xưởng, bộ phận gắn vào kết cấu
thép phải được neo chặt bằng các mối hàn hoặc bu lông.
b) Nhà thầu phải cung cấp toàn bộ các bộ phận phụ trợ cần thiết để hoàn chỉnh từng
hạng mục công việc trong chương này.
c) Tất cả các thiết bị liên kết phải thuộc chủng loại, kích cỡ và được đặt cách khoảng
nhau sao cho phù hợp điều kiện thực tế và theo sự chấp thuận của Giám đốc dự án.
d) Cung cấp các miếng chêm, lỗ rãnh hay các chi tiết cần thiết khác để cân bằng, canh
thẳng đứng và thực hiện các điều chỉnh khác theo yêu cầu.
e) Trừ khi được chỉ định khác, các thiết bị liên kết cho các phần công việc lộ ra bên
ngoài phải được giấu chìm.
f) Khi bulông hay vít được dùng trong các phần công việc lộ ra bên ngoài, chúng phải
được hoàn thiện cho phù hợp với các bề mặt kế cận đạt sự chấp thuận của Giám đốc
dự án.
g) Thực hiện tất cả các việc khoan lỗ, ren, cắt, chêm, hàn hoặc các việc chuẩn bị cần
thiết cho kết cấu bao quanh tại công trường một cách chính xác, gọn gàng theo nhu
cầu liên kết và chịu lực của phần công việc trong chương này, tuy nhiên cần có sự
chấp thuận của Giám đốc dự án trước khi thực hiện các công việc chuẩn bị như thế
trên các phần công việc của công tác khác.
h) Nhà thầu phải cung cấp và lắp đặt mọi bu lông hoặc thép góc chôn trong bê tông. Nhà
thầu phải hoàn toàn chịu trách nhiệm trong việc kiểm tra độ thẳng của khung kết cấu
và các vị trí liên kết chính xác của bu lông hoặc thép góc tại công trường.
i) I.Nhà thầu cũng phải có những thay đổi cần thiết cho các neo buộc để phù hợp với
các điều kiện khác nhau tại công trường của các chi tiết thép gia cố mà không được
tính thêm chi phí.
j) Khi việc thiết kế yêu cầu phải có các bộ phận kim loại di động, các bộ phận đó phải
được ngăn cách và bao phủ hay xử lý để bảo đảm có độ di chuyển thích hợp, không
gây ồn, không bị kẹt và không có sự tiếp xúc giữa các kim loại khác nhau.
k) Cách ly các vật liệu khác nhau khi cần nhằm ngăn chặn hiện tượng điện phân giữa
các kim loại khác nhau khi tiếp xúc
7 LỚP SƠN BẢO VỆ
a) Trừ khi được Giám đốc dự án chấp thuận cách khác, toàn bộ linh kiện liên kết và phụ
kiện bằng thép phải được mạ kẽm (mạ kẽm nhúng nóng sau khi chế tạo) đồng thời
quét sơn chống ăn mòn lên bề mặt.
b) Tất cả các chi tiết bằng thép khác phải được mạ kẽm nhúng nóng đồng thời quét 2
lớp sơn lót crômat kẽm: lớp thứ nhất quét tại xưởng, lớp thứ hai quét tại công trường.
c) Toàn bộ các phần thép được hàn tại công trường phải được sơn hai lớp lót crômat
kẽm chống ăn mòn, sử dụng loại sơn lót và chuẩn bị bề mặt giống như đã làm tại
xưởng.
d) Quét phủ toàn bộ các bề mặt kim loại tiếp xúc với bề mặt khối xây, bêtông hoặc vữa
trát.
29 Tháng 05 năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 07: Công Tác Ốp Đá Bên Ngoài và Bên Trong

Trang 10/12


Công Ty Thiết Kế

Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl- Giai đọan 2a

Archetype Vietnam

8 DUNG SAI
a) Toàn bộ các phần công việc trong chương này phải được thẳng đứng, vuông góc,
bằng ngang, đúng bán kính cong và thẳng hàng với các giới hạn sau đây:
i)

Độ lệch khỏi vị trí thiết kế, khỏi phương thẳng đứng và nằm ngang không được
vượt quá 3mm trên 1m dài của bất kỳ bộ phận nào, không cộng dồn,

ii) Độ lệch tối đa khỏi vị trí thẳng hàng của các bộ phận nối đầu nhau không được
vượt quá 0,5mm
9 ĐÓNG GÓI, LƯU TRỮ VÀ BẢO VỆ NGUYÊN VẬT LIỆU
a) Toàn bộ vật tư, cấu kiện và các phụ kiện phải:
i)

Được phân phối đến công trường trong tình trạng mới nguyên,

ii) Được đóng gói và bảo vệ thích hợp nhằm tránh hư hại trong quá trình mang vác,
do thời tiết xấu hoặc các tình huống khác,
iii) Vật tư phải được lưu trữ trong thùng kiện hoặc dưới lớp bảo vệ, băng keo hoặc
lớp che phủ càng lâu càng tốt cho đến khi lấy ra sử dụng.
b) Bất cứ vật tư nào bị hư hỏng trong khi vận chuyển hoặc tại công trường phải bị loại bỏ
và phải được Nhà thầu thay thế mà không được tính thêm chi phí cho Chủ đầu tư và
không được dùng lý do cần thay thế vật tư để xin gia hạn thêm thời gian.
c) Trong trường hợp đá hoặc các cấu kiện và phụ kiện có xuất xứ từ bên ngoài nước
Việt Nam:
i)

Toàn bộ đá, cấu kiện và phụ kiện phải được đóng gói cẩn thận và chắc chắn để
vận chuyển an toàn, có tính đến điều kiện khí hậu ảnh hưởng đến vật tư trong quá
trình vận chuyển và khi đến nơi.

ii) Tại thời điểm bốc các kiện hàng chứa các cấu kiện và phụ kiện để đưa đi, Nhà
thầu phải giao cho Giám đốc dự án 3 bản sao danh sách đóng gói và hoá đơn vận
chuyển có trình bày đầy đủ về các kiện hàng, nội dung, việc bốc hàng và trị giá
xấp xỉ của mỗi kiện hàng.
iii) Tiêu chuẩn Anh BS 1133 và các phần bổ sung hoặc các quy định tương đương
khác được chấp thuận sẽ được sử dụng làm tiêu chuẩn hướng dẫn cho công tác
đóng gói. Tất cả các bộ phận sáng, láng bóng hoặc được xi mạ phải được xử lý
bằng chất chống gỉ sét thích hợp.
10 CÔNG TÁC BẢO VỆ VÀ VỆ SINH CÁC PHẦN HOÀN THIỆN
a) Nhà thầu phải bảo vệ toàn bộ công việc một cách thích hợp bằng việc bao bọc, che
phủ, v.v.. đồng thời trình nộp cho Giám đốc dự án xét duyệt tất cả các phương pháp
bảo vệ đề xuất cho tất cả các cấu kiện đá, phụ kiện, v.v.. thích hợp nhằm tránh tổn hại
vật tư trong quá trình xây dựng tòa nhà (như việc bao bọc bằng băng keo hoặc tấm
plastic các cấu kiện sau khi lắp đặt nhằm tránh hư hại do các hoạt động xây dựng bên
trên hoặc các vật bị rơi, v.v..), do thời tiết xấu hoặc các nguyên nhân khác cho đến
ngày phát hành Giấy chứng nhận hoàn công.
b) Tại thời điểm có thể được chỉ định bởi Giám đốc công trường, phải tháo bỏ toàn bộ
băng keo bảo vệ hoặc lớp che phủ, hoàn thiện tốt bất cứ hư hại nào, vệ sinh kỹ lưỡng
tất cả các bề mặt bằng hoá chất tẩy rửa thích hợp, điều chỉnh lần cuối toàn bộ vật
29 Tháng 05 năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 07: Công Tác Ốp Đá Bên Ngoài và Bên Trong

Trang 11/12


Công Ty Thiết Kế

Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl- Giai đọan 2a

Archetype Vietnam

đúc, v.v.. và các linh kiện kim khí, đồng thời bàn giao toàn bộ công trình lắp đặt, tất cả
đạt chất lượng công việc hàng đầu đạt mức độ hài lòng của Giám đốc dự án
11 SÁCH HƯỚNG DẪN BẢO TRÌ
a) Sau khi công tác ốp đá hoàn thành, phải cung cấp ba bản hướng dẫn bảo trì, được
đóng thành tập, trong đó có lập chương trình bảo trì đều đặn với chu kỳ không vượt
quá năm năm. Quyển sách này bao gồm các công việc: làm vệ sinh đá, công việc khử
mối, kiểm tra và sửa chữa các đường joăng, các chỗ thoát nước, phát hiện các khả
năng hư hại do sự chuyển động hoắc các nguyên nhân khác. Cung cấp cụ thể nguồn
đá, loại đá và các vật tư liên kết.

***

29 Tháng 05 năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev. 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 07: Công Tác Ốp Đá Bên Ngoài và Bên Trong

Trang 12/12Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×