Tải bản đầy đủ

05 trat vua va lat gach

Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

CHƯƠNG 05 :

Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2a

TRÁT VỮA VÀ LÁT GẠCH

1

TỔNG QUAN......................................................................................................................4

1.1
1.2
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5

1.3.6
1.4
1.4.1
1.4.2
1.5
1.6
1.7

PHẠM VI CÔNG VIỆC....................................................................................................................4
CÁC TIÊU CHUẨN VÀ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN..................................................................4
HỒ SƠ ĐỆ TRÌNH ...........................................................................................................................4
ĐỆ TRÌNH TỔNG QUÁT ................................................................................................................4
HỒ SƠ GIAO NỘP ...........................................................................................................................5
BẢN VẼ THI CÔNG ........................................................................................................................5
HỒ SƠ NHÀ THẦU .........................................................................................................................6
MẪU .................................................................................................................................................6
CÁC BẢNG MẪU ............................................................................................................................6
CHẤT LƯỢNG.................................................................................................................................7
CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG – QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG .........................................................7
KIỂM TRA........................................................................................................................................8
BẢO HÀNH......................................................................................................................................8
DỰ PHÒNG ......................................................................................................................................9
SÁCH HƯỚNG DẪN BẢO TRÌ ......................................................................................................9

2

NGUYÊN VẬT LIỆU .........................................................................................................9

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10
2.11
2.12


2.13
2.14
2.15
2.16
2.17
2.18
2.19
2.20
2.21
2.22
2.23
2.24
2.25
2.26
2.27
2.28
2.29
2.30
2.31
2.32
2.33
2.34
2.35
2.36
2.37

XI MĂNG .........................................................................................................................................9
CÁT.................................................................................................................................................10
VÔI..................................................................................................................................................11
VÔI TRÁT ......................................................................................................................................11
CHẤT PHỤ GIA VÀ HỖN HỢP....................................................................................................11
XI MĂNG TRẮNG HOẶC MÀU ..................................................................................................11
NƯỚC .............................................................................................................................................11
CHẤT KẾT DÍNH ..........................................................................................................................12
CHẤT PHỤ GIA CHỐNG THẤM .................................................................................................12
CHẤT LÀM CỨNG........................................................................................................................12
CÔNG TÁC MẠ LATI KIM LỌAI................................................................................................12
TẮM ỐP GÓC BẰNG VỮA ..........................................................................................................12
LƯỚI THÉP ....................................................................................................................................12
GIÁ ĐỠ...........................................................................................................................................13
DÂY BUỘT ....................................................................................................................................13
VỮA THẠCH CAO........................................................................................................................13
VỮA KEENE..................................................................................................................................13
VỮA CÁCH ÂM ............................................................................................................................13
TẤM VỮA THẠCH CAO ..............................................................................................................13
CHỈ VÀ ĐƯỜNG GỜ BẰNG VỮA...............................................................................................14
CỐT LIỆU CHO CÔNG TÁC HOÀN THIỆN TẠI HIỆN TRƯỜNG ...........................................14
CỐT LIỆU CHO LỚP LÁNG NỀN HẠNG NHẸ ..........................................................................14
CHẤT DẪN NHẬP KHÔNG KHÍ CHO LỚP LÀNG NỀN HẠNG NHẸ ....................................14
TẤM CHẮN HƠI NƯỚC ...............................................................................................................14
DẢI KHÔNG TRƯỢT....................................................................................................................14
DẢI PHÂN CÁCH..........................................................................................................................14
CHẤT BỊT KÍN MỐI NỐI..............................................................................................................15
GẠCH LÁT NÓI CHUNG..............................................................................................................15
GẠCH LÁT MÁI BẰNG BÊ TÔNG..............................................................................................15
KHÁI QUÁT VỀ GẠCH MEN ......................................................................................................15
KHÁI QUÁT VỀ GẠCH LÁT ĐỒNG NHẤT ...............................................................................16
KHÁI QUÁT VỀ GẠCH LÁT .......................................................................................................16
GẠCH LÁT KHẢM THỦY TINH KHÔNG TRÁNG MEN .........................................................17
GẠCH LÁT KHẢM CERAMIC TRÁNG MEN ............................................................................17
GẠCH LÁT KHẢM THỦY TINH .................................................................................................17
GẠCH CERAMIC LÁT SÀN VÀ ỐP TƯỜNG.............................................................................18
GẠCH LÁT SÀN TERRAZZO ......................................................................................................18

U

U

U

U

29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 05: Công Tác Trát Vữa và Lát Gạch
Trang 1/43


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2a

2.38
2.39
2.40
2.41
2.42
2.43
2.44
2.45
2.46
2.47
2.48
2.49
2.50
2.51
2.52
2.53

GẠCH LÁT “CANTON”................................................................................................................18
GẠCH LÁT MÁI CÁCH NHIỆT ...................................................................................................18
GẠCH LÁT SÀN BẰNG ĐẤT SÉT ..............................................................................................18
GẠCH LÁT MŨI GỜ NỔI KHÔNG TRƯỢT ...............................................................................19
SÀN CẨM THẠCH VÀ GRANITE...............................................................................................19
SÀN LÁT BẰNG BÊ TÔNG ĐÚC SẴN .......................................................................................19
HỒ XI MĂNG.................................................................................................................................19
VỮA LỎNG....................................................................................................................................19
KEO DÁN/CHẤT KẾT DÍNH CHO GẠCH ỐP TƯỜNG.............................................................20
GẠCH LÁT SÀN P.V.C. (VINYL) ................................................................................................20
TẤM VINYL ĐỆM DẠNG BỌT ...................................................................................................20
LINOLEUM....................................................................................................................................20
TẤM VÀ GẠCH LÁT CAO SU.....................................................................................................20
CHẤT KẾT DÍNH CHO PHẦN HOÀN THIỆN GẠCH LÁT VÀ TẤM LOẠI MỀM .................20
NƯỚC ĐÁNH BÓNG CHO PHẦN HOÀN THIỆN GẠCH LÁT VÀ TẤM LOẠI MỀM............20
THAY THẾ .....................................................................................................................................21

3

TAY NGHỀ THI CÔNG...................................................................................................21

3.1
CÁC YÊU CẦU CHUNG...............................................................................................................21
3.2
CHUẨN BỊ CHO PHẦN NỀN NÓI CHUNG ................................................................................21
3.3
CÔNG TÁC CHUẨN BỊ BỀ MẶT BÊ TÔNG CHO PHẦN HOÀN THIỆN LÀM BẰNG ĐÁ
NGUYÊN KHỐI ...........................................................................................................................................22
3.4
CÔNG TÁC CHUẨN BỊ BỀ MẶT BÊ TÔNG GIÀ HOẶC ĐÔNG CỨNG .................................22
3.5
PHẦN NỀN KHÁC NHAU ............................................................................................................22
3.6
MẠCH XÂY GIÃN NỞ..................................................................................................................22
3.7
SỰ ĐIỀU CHỈNH CHÍNH XÁC BỀ MẶT.....................................................................................22
3.8
CÔNG TÁC LÀM NHẴN MẶT ....................................................................................................22
3.9
CÔNG TÁC GẮN LATI KIM LOẠI..............................................................................................23
3.10
CÔNG TÁC GẮN TẤM VỮA .......................................................................................................24
3.11
CÁC MỐI NỐI TRONG TẤM VỮA .............................................................................................24
3.12
CÔNG TÁC GẮN MỐI NỐI VỮA ................................................................................................24
3.13
LỚP TRÁT VỮA XÂY ..................................................................................................................24
3.14
CÔNG TÁC TÔ VÀ TRÁT NÓI CHUNG .....................................................................................25
3.15
VỮA TRÁT VÔI BÊN TRONG TRÊN NỀN CỨNG....................................................................25
3.16
VỮA THẠCH CAO BÊN TRONG TRÊN CÔNG TÁC LATI KIM LOẠI ..................................25
3.17
GÓC ................................................................................................................................................26
3.18
LỚP VỮA MỎNG ..........................................................................................................................26
3.19
VỮA THẠCH CAO TRÊN NỀN CỨNG.......................................................................................26
3.20
VỮA THẠCH CAO TRÊN TẤM THẠCH CAO...........................................................................26
3.21
VỮA THẠCH CAO TRÊN CÔNG TÁC LATI KIM LOẠI ..........................................................27
3.22
LỚP HOÀN THIỆN BÊ TÔNG TRÁT BẰNG BAY.....................................................................27
3.23
CÔNG TÁC LÁT CÁT VÀ XI MĂNG..........................................................................................27
3.24
CÔNG TÁC LÁT XI MĂNG VÀ CÁT BẰNG CHẤT LÀM CỨNG............................................27
3.25
LỚP HOÀN THIỀN BỀ MẶT CHO LỚP LÁNG NỀN VÀ CÔNG TÁC LÁT ............................28
3.26
ĐỘ DÀY HOÀN THIỆN CỦA CÔNG TÁC LÁT XI MĂNG VÀ CÁT.......................................28
3.27
XỬ LÝ LỚP LÁNG NỀN VÀ CÔNG TÁC LÁT CHO SÀN........................................................28
3.28
LỚP LÁNG NỀN CHO SÀN VÀ TƯỜNG....................................................................................28
3.29
ĐỘ DÀY CỦA LỚP LÁNG NỀN CHO SÀN VÀ TƯỜNG ..........................................................29
3.30
LỚP LÁNG NỀN HẠNG NHẸ ......................................................................................................30
3.31
CÔNG TÁC TRÁM LẮP THEO CAO ĐỘ....................................................................................30
3.32
ỐNG ĐI QUA MÁI.........................................................................................................................30
3.33
CÔNG TÁC TRÁT VỮA XI MĂNG VÀ CÁT .............................................................................30
3.34
CÔNG TÁC TRÁT VỮA XI MĂNG CHỐNG THẤM .................................................................31
3.35
CÔNG TÁC TRÁT VỮA XI MĂNG/ VÔI BÊN NGOÀI .............................................................31
3.36
CÔNG TÁC TRÁT VỮA CỐT LIỆU LỘ THIÊN HOẶC VỮA “THƯỢNG HẢI”......................31
3.37
LỚP HOÀN THIỆN BẰNG ĐÁ NHÂN TẠO ...............................................................................32
3.38
LỚP HOÀN THIỆN MÀU CHO TƯỜNG .....................................................................................33
3.39
LỚP HOÀN THIỆN TERRAZZO ..................................................................................................33
3.40
ĐỘ DÀY LỚP HOÀN THIỆN TƯỜNG VÀ SÀN TẠI HIỆN TRƯỜNG .....................................33
U

29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 05: Công Tác Trát Vữa và Lát Gạch
Trang 2/43


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2a

3.41
3.42
3.43
3.44
3.45
3.46
3.47
3.48
3.49
3.50
3.51
3.52
3.53
3.54

DẢI PHÂN CÁCH..........................................................................................................................34
CHÔN DẢI CHỐNG TRƯỚT........................................................................................................34
CÔNG TÁC LÁT GẠCH NÓI CHUNG ........................................................................................34
MỐI NỐI CO/GIÃN .......................................................................................................................35
CÔNG TÁC LÁT GẠCH SÀN CỨNG ..........................................................................................35
LÁT GẠCH ỐP TƯỜNG................................................................................................................36
LÁT GẠCH KHẢM........................................................................................................................36
HỒ XI MĂNG.................................................................................................................................37
VỮA TRÁM ...................................................................................................................................38
CÔNG TÁC SÀN ĐÁ VÀ ĐÁ GRANITE .....................................................................................38
CÔNG TÁC LÁT BẰNG BÊ TÔNG ĐÚC SẴN ...........................................................................39
LÁT GẠCH SÀN NHỰA VINYL..................................................................................................39
TRÁM MẠCH XÂY.......................................................................................................................40
CÔNG TÁC BẢO VỆ VÀ LÀM SẠCH.........................................................................................41

4

LINH TINH .......................................................................................................................41

4.1
4.2
4.3
4.4
4.5

VỮA CÁCH ÂM ............................................................................................................................41
LỚP PHỦ PHÒNG CHÁY CHỮA CHÁY.....................................................................................41
CÔNG TÁC LÁT ĐƯỜNG BẰNG ĐÁ PHIẾN BÊ TÔNG ĐÚC SẴN ........................................42
BẬC ĐÁ GRANITE .......................................................................................................................42
ĐÁ SỎI CHO LỐI ĐI RẢI SỎI ......................................................................................................42

29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 05: Công Tác Trát Vữa và Lát Gạch
Trang 3/43


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2a

1 TỔNG QUAN
1.1

PHẠM VI CÔNG VIỆC

a) Quy định trong chương này
1. Công tác thực hiện các lọai vật liệu được xem như vữa có nguồn gốc xi măng, vôi
hoặc thạch cao cho cả hai bề mặt: mặt trong và mặt ngoài.
2. Bao gồm: mặt đường trám xi măng, mặt đường, dưới các giường ngủ, các mối nối,
chuẩn bị lớp nền.
3. Tường và sàn lát gạch, phụ kiện, chuẩn bị lớp nền, dưới các giường ngũ, các mối
nối, hoàn thiện bề mặt.
b) Các chương liên quan:
1. Chương 06: Keo dán gạch và lớp vữa lõng.
c) Quy định ở các chương khác:
1. Công tác ốp đá bên ngoài và bên trong nhà : chương 07:
2. Công tác gia cố cứng và trát sàn bãi đậu xe do Nha thầu thi công kết cấu tầng hầm
thực hiện,
1.2

CÁC TIÊU CHUẨN VÀ CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN

a) Trừ khi được quy định khác đi, toàn bộ các hạng mục thi công quy định trong chương
này phải được thực hiện theo Quy định và Tiêu Chuẩn Anh và Quy tắc thi công phù
hợp, và các bổ sung tại thời điểm bỏ thầu hiện hành đối với vật liệu và thi công.
1.3

HỒ SƠ ĐỆ TRÌNH

1.3.1

ĐỆ TRÌNH TỔNG QUÁT

a) Đệ trình cho Giám đốc công trình kiểm tra và phê duyệt những tài liệu, catalô sản
phẩm của Nhà sản xuất, các chứng chỉ kiểm tra, phương pháp thi công, mẫu vật tư
và bản vẽ thi công, bảng panô trình bày tất cả các mẫu và nguyên mẫu các loại vật tư
và thíết bị liên quan.
b) Quy mô thông tin và mẫu vật tư cung cấp phải phù hợp và đủ để trình bày được là hệ
thống và vật tư đề nghị phù hợp với quy định của hợp đồng. Tuy nhiên, Giám đốc
công trình có thể yêu cầu Nhà thầu cung cấp thêm những thông tin tài liệu bổ sung để
chứng minh hiệu suất của hệ thống đề nghị hay vật tư sử dụng.
c) Tất cả các tài liệu, thông tin giao nộp bằng tiếng Anh
d) Nộp 3 bộ đối với hồ sơ có khổ lớn hơn A 3
e) Không đưa vào sử dụng các nguyên liệu trước khi có xác nhận của Quản lý thi công
rằng không có sai trái đối với thông tín, mẫu, bảng mẫu và nguyên mẫu đệ trình. Các
nhà thầu có trách nhiệm đảm bảo các nguyên liệu hoặc hệ thống yêu cầu có thể đặt
hàng được theo như tiến độ chung của các nhà thầu.
f)

Khi Giám đốc công trình yêu cầu Nhà thầu đệ trình nguyên mẫu, Nhà thầu chịu hoàn
toàn trách nhiệm về mọi hậu quả do chậm trể đệ trình mẫu do cần phải tính thời gian

29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 05: Công Tác Trát Vữa và Lát Gạch
Trang 4/43


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2a

thích hợp để đánh giá và duyệt mẫu, hay do không chấp thuận mẫu đệ trình vì không
phù hợp với quy định của hợp đồng
g) Không chấp nhận bất cứ một đòi hỏi nào cho việc thêm thời gian hoặc chi phí đối với
việc trễ giao nộp
h) Thời gian để xem xét mỗi lần đệ trình là 15 ngày làm việc.
1.3.2

HỒ SƠ GIAO NỘP

a) Trước khi tiến hành đặt hàng hàng lọat và có hệ thống, thu thập các thông tin dưới
đây từ nhà cung cấp và đệ trình bằng văn bản cho Quản lý thông công, trừ khi có các
yêu cầu khác từ Quản lý thi công:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Chi tiết kinh nghiệm của nhà cung cấp đối với loại công việc được yêu cầu
Công suất sản xuất của nguyên liệu được yêu cầu, kích thước, số lượng
Nguồn cung cấp nguyên liệu
Thời gian giao nguyên liệu tới công trường
Thuyết minh kỹ thuật
Các bản vẽ tiêu chuẩn và chi tiết
Hướng dẫn lắp đặt
Các chi tiết vật lý của các loại gạch lát dự kiến bao gồm : tỉ lệ hút nước, độ cứng
của lớp trát lót, độ bền của lớp tráng men(đối với lọai gạch tráng men), tính chịu
được sự mài mòn sâu, chịu được sự ăn mòn hóa học, chịu được sự va chạm về
nhiệt, hoặc những chi tiết khác do Quản lý thi công yêu cầu.
9. Các báo cáo thí nghiệm bởi một đơn vị kiểm định độc lập cho thấy sự phù hợp
các tiêu chuẩn của các thí nghiệm và của chi tiết kỹ thuật này.
10. Hướng dẫn vận hành, chăm sóc và bảo trì,

1.3.3

BẢN VẼ THI CÔNG

a) Bản vẽ thi công cho tất cả vật liệu và thiết bị tương ứng sẽ được đệ trình cho Giám
đốc công trình để xem xét và phê duyệt. Các bản vẽ thi công đó sẽ bao gồm : bản vẽ,
bản vẽ lát gạch đá, sơ đồ, các minh họa, kế họach, biểu đồ thi công, và các dữ liệu
khác được chuẩn bị bởi các thầu phụ, nhà cung cấp hoặc nhà phân phối, minh họa
cho một số hạng mục công việc
b) Các bản vẽ thi công cung cấp phải thể hiện các chi tiết liên quan của mỗi công đoạn
lắp ráp, cấu kiện, và giai đoạn chuyển tiếp cùng với các thông tin liên quan đến gia
công, lắp ráp và xử lý bề mặt bao gồm:
1. Mã hiệu
2. Kích thước của vật liệu
3. Địa điểm, loại và kích cở các mối nối, nẹp kim loại và các phụ kiện tương tự.
c) Bản vẽ thi công không có đóng dấu phê duyệt hay xác nhận và các bản vẽ thi công
mà theo ý kiến của Quản lý thi công là không đầy đủ, có nhiều lỗi, hoặc chưa được
kiểm tra hay chỉ kiểm tra qua loa sẽ bị Quản lý thi công trả lại, không kiểm để đệ trình
lại
d) Các bản vẽ đã bị Quản lý thi công trả lại sẽ được chỉnh sửa và nộp lại trước khi gia
công và sẽ không là khiếu nại để xin gia hạn thời gian hay chi phí pháp sinh.

29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 05: Công Tác Trát Vữa và Lát Gạch
Trang 5/43


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2a

e) Bản vẽ thi công sẽ được đệ trình với nhận dạng thích hợp và được xắp xếp theo trình
tự để không làm trì trệ công tác thi công. Bản vẽ giao nộp sẽ có khổ phù hợp như khổ
áp dụng trong hợp đồng.
f)

Không tiến hành gia công cho đến khi được phép sử dụng bản vẽ thi công.

1.3.4

HỒ SƠ NHÀ THẦU

a) Trước khi triển khai thi công, thu thập và đệ trình bằng văn bản các thông tin của nhà
phận phối như sau:
1. Chấp nhận nhà thầu lắp đặt: nếu công tác lắp không do Nhà sản xuất thực hiện, và
nếu nhà sản xuất chỉ bảo hành khi chấp thuận nhà thầu lắp đặt, phải có văn bản
chấp thuận của Nhà sản xuất về nhà thầu lắp đặt, bao gồm xác nhận là nhà thầu
lắp đặt có kinh nghiệm cho loại công tác thi công này
2. Chấp nhận chất nền: Văn bản của hãng lắp đặt chứng nhận rằng kết cấu của tòa
nhà\chất nền của tòa nhà thỏa yêu cầu để được lắp đặt
1.3.5

MẪU

a) Trước khi tiến hành đặt hàng hệ thống/hàng loạt, đệ trình ít nhất 03 mẫu cho:
1. Tất cả các lọai gạch, ngói và các nguyên vật liệu được sử dụng trong các hạng
mục
2. Tất cả các nguyên vật liệu và sản phẩm khác được sử dụng trong thi công bao
gồm các mối nối, nẹp kim loại, nẹp góc và các phụ kiện tương tự
b) Số lượng mẫu
1. Thông thường không ít hơn 3 mẫu
2. Gạch: đệ trình ít nhất 6 viên gạch, cùng với phụ kiện, cho mỗi một màu và chủng
lọai riêng biệt. Đối với sản phẩm có biến tấu về màu, hoa văn và hoàn thiện mà
với 6 viên gạch thì không thể thể hiện được thì đệ trình các mẫu bổ sung nếu cần
thiết.
c) Kích thước mẫu
1. Gạch : kích thước đặc thù
2. Sản phẩm dạng tấm: tối thiểu 0.25 m2 (500x500mm) cho một mẫu
3. Sản phẩm tính theo mét dài: tối thiểu dài 1000mm
4. Sản phẩm dạng hạt hoặc dạng lỏng: thối thiểu ½ L
d) Bất kể nguyên vật liệu và sản phẩm đã được đề nghị trong giai đọan bỏ thầu, tất các
các nguyên vật liệu và sản phẩm sử dụng trong thi công phải phù hợp với thuyết minh
kỹ thuật trừ khi nhận được chấp thuận khác của Quản lý thi công.
e) Dán nhãn cho mỗi mẫu để nhận dạng, nêu tên thương hiêu và tên sản phẩm, mã nhà
sản xuất, ngày xuất xưởng, và các định dạng khác.
f)

Các hạng mục sử dụng cho thi công phải phù hợp với mẫu đã hoặc cùng loại với mẫu
đã duyệt, theo xác định của Quản lý thi công, nếu không sẽ không được sử dụng

g) Giữ các mẫu đã duyệt trong tình trạng tốt ở công trường cho đến khi hoàn thành công
tác thi công
1.3.6

CÁC BẢNG MẪU

a) Trước khi tiến hành thi công các hạng mục công việc đuợc liệt kê dưới đây, tại các vị
trí thích hợp hoặc nơi đặc thù hay được chỉ định bởi Quản lý thi công, các bản mẫu
29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 05: Công Tác Trát Vữa và Lát Gạch
Trang 6/43


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2a

của khu vực mỗi loại sản phẩm được liệt kê dưới đây bào gồm mẫu có các mối nối và
chi tiết trang trí để được phê duyệt về màu sắc, phần hoàn thiện, hoa văn, phương
pháp lắp ráp, …trong thời gian sớm nhất trước khi việc thi công tiến hành:
Công việc

Kích thước
bảng
20 m2

Số lượng bảng

Tô trát tường gạch khu
căn hộ
Tô trát vách ngăn trong
nhà bằng gạch

20 m2

1

20 m2

1

Tô trát bên trong các
tường bê tông
Tô trát mặt dưới tấm sàn
Lớp vữa sàn xi măng các
loại, các độ dày.

20 m2

1

30 m2
30 m2

1
1 cho mỗi loại
và độ dày của
lớp láng nền
1 panô mẫu cho
mỗi loại hoàn
thiện

Tại vị trí chỉ định
Tại vị trí chỉ định

1 cho mỗi loại
1 cho mỗi loại

Tại vị trí chỉ định
Tại vị trí chỉ định

Tô trát mặt tường ngoài

Hệ thống lát gạch sàn
nhà bếp, nhà tắm
Hệ thống lát gạch tường
nhà bếp, nhà tắm
Các kiểu lát sàn khác
Các kiểu lát tường khác.

Toàn bộ
phòng
15 m2
15 m2

1

Vị trí/ bao gồm
Bao gồm lỗ mỡ
cho cửa sổ và
ngưỡng cửa sổ
Bao gồm dầm
Bao gồm các lỗ
mở cho cửa đi và
lanh tô.
Tại vị trí chỉ định

Tại vị trí chỉ định

b) Không tiến hành lắp đặt cho đến khi Quản lý thi công duyệt chấp nhận các bảng mẫu
c) Các bảng mẫu sau khi được Quản lý thi công phê duyệt được coi như chuẩn cho tất
cả công đoạn thi công
d) Bảo quản mỗi bảng mẫu đã được phê duyệt cho đến khi tất cả công việc liên quan
đến mẫu ấy hoàn tất.
e) Việc Giám đốc dự án không có dấu hiệu chấp thuận hay không chấp thuận những
mẫu đó sẽ không làm giảm trách nhiệm của Nhà thầu chính theo Hợp đồng đồng thời
Nhà thầu chính cũng không được quyền khiếu nại những gì liên quan đến việc phê
duyệt hay không phê duyệt này
f)

Tại các vị trí thích hợp, một tấm mẫu đã được duyệt có thể được tính vào thành phần
công việc nếu không, xóa bỏ mọi đấu vết sa khi hoàn thành công việc.

1.4
1.4.1

CHẤT LƯỢNG
CHỨNG CHỈ CHẤT LƯỢNG – QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

a) Trong suốt quá trình thi công, nhà thầu phải cung cấp cho Quản lý thi công chứng chỉ
xác nhận đã hoàn thành kiểm tra chất lượng đạt theo quy định của thuyết minh kỹ
thuật và bản vẽ.
b) Trước khi tiến hành thi công phải đệ trình Quản lý thi công duyệt bản mô tả mỗi hệ
thống quản lý chất lượng, với các điểm liên quan sau:
29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 05: Công Tác Trát Vữa và Lát Gạch
Trang 7/43


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2a

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Các Tiêu chuẩn liên quan;
Phân loại mức độ nơi tiêu chuẩn áp dụng, cấp phân loại áp dụng;
Phạm vi và lãnh vực áp dụng;
Nhân sự đảm trách và trách nhiệm của họ;
Kế hoạch kiểm tra (ITPs)
Các thủ tục khác theo yêu cầu Tiêu chuẩn, bao gồm thủ tục kiểm tra quản lý, kiểm
tra hợp đồng, kiểm tra thiết kế và tài liệu, kiểm tra quy trình gia công, kiểm tra và
thử nghiệm, v.v…;
7. Các thông tin liên quan khác

1.4.2

KIỂM TRA

a) Đưa ra các thông báo thích hợp cho Quản lý thi công để công tác kiểm tra có thể
được tiến hành tại các thời điểm sau:
1. Lớp cốt ngay trước khi tiến hành trát vữa.
2. Mỗi lớp tô hoàn chỉnh trước khi áp các lớp tô trát tiếp theo.
3. Khi hoàn thành công đoạn trát vữa và trước khi đặt lớp trang trí
4. Khi hoàn thành công đoạn lát gạch hoặc chuẩn bị lớp nền láng
5. Khi hoàn thành công đoạn lát gạch hoặc lớp nền láng trước khi đặt lớp phủ
6. Ngay khi đặt lớp cốt và trước khi tiến hành lát gạch/hoàn thiện
7. Lúc bắt đầu hoặc lát thử gạch
8. Tất cả các mối nối trước khi trám và đặt vữa lỏng
9. Khi hoàn thành công đoạn lát gạch.
b) Khi các hạng mục thi công theo giai đoạn hay tuần tự trong suốt quá trình thi công dự
án, công tác nghiệm thu kiểm tra sẽ thực hiện theo giai đoạn hay khu vực.
c) Tối thiểu thông báo trước: 3 ngày làm việc.
1.5

BẢO HÀNH

a) Nhà thầu phải nộp văn bản bảo hành cho nguyên vật liệu, tay nghề nhân công sử
dụng khi thi công công tác gốm, khảm, sự đồng nhất của công tác lát gạch và công
tác thi công của các hệ thống dự kiến cho Quản lý thi công để xem xét. Không tiến
hành đặt nguyên vật liệu một cách hàng hàng loạt hoặc hệ thống trước khi nhận được
xác nhận của Quản lý thi công rằng không có sai phạm về nội dung và định dạng của
bảo hành đệ trình.
b) Việc bảo hành sẽ bảo đảm rằng toàn bộ hệ thống bao gồm (nguyên vật liệu, cấu trúc,
cách lắp đặt, tay nghề công nhân và công tác thi công sẽ đúng và phù hợp với các
quy định trong hợp đồng cho một khoảng thời gian tối thiểu năm (5) năm kể từ ngày
hoàn thành thực tế công tác chính của hợp đồng và được Quản lý thi công xác nhận
c) Việc bảo hành cũng bảo đảm rằng bất cứ các khiếm khuyết nào của nguyên vật liệu,
cấu trúc, tay nghề thi công được phát hiện trong thời gian bảo hành sẽ được làm tốt
bằng chi phí của nhà thầu cho đến khi Quản lý thi công chấp thuận.
d) Các nhà thầu có trách nhiệm đảm bảo các nguyên liệu hoặc hệ thống yêu cầu có thể
đặt hàng được theo như tiến độ chung của các nhà thầu
e) Không chấp nhận bất cứ một đòi hỏi nào cho việc thêm thời gian hoặc chi phí đối với
việc trễ giao nộp bảo hành.
29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 05: Công Tác Trát Vữa và Lát Gạch
Trang 8/43


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2a

f) Việc hoàn trả khoản tiền giữ lại sau khi đã hoàn thiện thực tế phụ thuộc vào việc thực
thi của công tác bảo hành
1.6

DỰ PHÒNG

a) Khi hoàn tất công đọan lát gạch, dự phòng 0.2% mỗi loại , màu sắc, kích thước của
loại gạch sử dụng trong thi công. Giao đến nơi được chỉ định tại công trường hoặc
kho.
1.7

SÁCH HƯỚNG DẪN BẢO TRÌ

a) Sau khi công tác ốp đá hoàn thành, phải cung cấp ba bản hướng dẫn bảo trì, được
đóng thành tập, trong đó có lập chương trình bảo trì đều đặn với chu kỳ không vượt
quá năm năm. Quyển sách này bao gồm các công việc: làm vệ sinh đá, công việc khử
mối, kiểm tra và sửa chữa các đường joăng, các chỗ thoát nước, phát hiện các khả
năng hư hại do sự chuyển động hoắc các nguyên nhân khác. Cung cấp cụ thể nguồn
đá, loại đá và các vật tư liên kết.
2 NGUYÊN VẬT LIỆU
2.1

XI MĂNG

a) Xi măng Portland thông thường và đông cứng nhanh phải theo tiêu chuẩn B.S. 12:
1991.
b) Khi các yêu cầu đặc biệt về những loại xi măng khác được thể hiện trên bản vẽ, loại xi
măng đó phải tuân theo các yêu cầu của Tiêu chuẩn Anh quốc như sau:
Xi măng đông cứng nhanh
Xi măng lò cao Portland
Xi măng Portland chịu nhiệt thấp
Xi măng Portland bền sunphat
Xi măng lò cao Portland có độ xỉ cao

-

BS 12: 1991
BS 146: 1991
BS 1370:1979
BS 4027: 1991
BS 4246: 1991

Những loại xi măng khác chỉ được sử dụng với văn bản chấp thuận của Giám đốc dự án.
c) Không được sử dụng xi măng alumin cao trong bất cứ phần nào của công trình trừ phi
được quy định khác.
d) Tất cả xi măng phải từ một nhà sản xuất có uy tín và phải theo sự chấp thuận của
Giám đốc dự án.
e) Từng kiện xi măng phải đi kèm với giấy chứng nhận thử nghiệm của nhà sản xuất trên
đó nêu rõ khối lượng, số tờ chuyển giao, ngày chuyển giao và kết quả của những thử
nghiệm gần đây trên những mẫu tiêu biểu.
f) Toàn bộ xi măng được sử dụng cho công trình phải được cung cấp từ môt nguồn gốc
và nhãn hiệu được Giám đốc dự án phê duyệt. Xi măng nhãn hiệu khác được chấp
thuận phải được tập kết hoặc lưu giữ riêng và không được sử dụng trong cùng một
lần đổ bê tông.
g) Giám đốc dự án có thể yêu cầu bất cứ loại xi măng nào, được chuyển giao tới công
trường, hoặc đến nơi khác, để sử dụng cho công trình phải được lấy mẫu và thử
nghiệm theo tiêu chuẩn B.S. 4550: 1978. Bất cứ mẻ bê tông nào được thử nghiệm

29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 05: Công Tác Trát Vữa và Lát Gạch
Trang 9/43


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2a

không tuân theo Tiêu chí kỹ thuật này sẽ bị loại bỏ. Không được bắt đầu chuyển giao
xi măng với số lượng lớn cho đến khi mẫu xi măng được duyệt.
h) Toàn bộ xi măng được sử dụng cho công trình tại công trường hoặc nơi khác phải
được chuyển giao trong những bao niêm phong và dán nhãn của nhà sản xuất hoặc
trong các công-ten-nơ lớn được Giám đốc dự án chấp thuận.
i) Xi măng, trừ phi được chuyển giao số lượng lớn, phải được lưu giữ tại những nơi
chống thấm, không chịu ảnh hưởng của thời tiết và độ ẩm, sàn của chỗ lưu kho phải
được nâng cao ít nhất 150mm so với mặt đất để dễ thông khí. Xi măng được chuyển
giao số lượng lớn phải được cất giữ trong xi lô chống thấm. Toàn bộ xi măng phải
được giữ không bị hư hỏng hoặc nhiễm bẩn vào mọi thời điểm.
j) Không được chất xi măng đóng gói cao hơn 15 bao để tránh tình trạng vón cục.
k) Bất cứ bao xi măng nào bị hỏng hoặc bị vón cục hoặc đóng thành bánh sẽ bị loại bỏ
và phải được Nhà thầu di dời khỏi công trường.
l) Việc lưu giữ xi măng phải được sắp xếp sao cho mẻ xi măng có thể được sử dụng
theo trình tự mà chúng được chuyển giao.
m) Bất cứ loại xi măng nào, khi nghiệm thu, mà Giám đốc dự án xét thấy bị ảnh hưởng
do ẩm ướt hoặc hydrat hóa hoặc không phù hợp để sử dụng sẽ bị loại bỏ mà không
cần phải tiến hành thử nghiệm thêm đồng thời phải được di dời ngay khỏi công
trường.
2.2

CÁT

a) Cát phải sạch, cứng, khó nghiền nát hoặc cát biển lấy từ mặt hàng độc quyền của
chính phủ Hồng Kông đồng thời được rửa sạch toàn bộ bụi bẩn, vỏ ốc và các tạp chất
khác trước khi sử dụng.
b) Cát không được dính bất cứ loại vật liệu có hại nào như đất sét, các phần tử không
bền (dễ bong) và dễ giãn nở, mica, đá phiến sét, hoặc các vật liệu dạng lá khác, các
tạp chất hữu cơ, py-rít sắt. Cát không được chứa hơn 1% muối sun-phát hòa tan. Nói
chung trừ phi được quy định trong đây, cát phải theo tiêu chuẩn BS 1199 và
1200:1976.
c) Cát dùng trong các hỗn hợp không có vôi phải là loại được nghiền từ đá gra-nít hoặc
các loại hạt đá cứng mịn hoặc cát thiên nhiên không có muối và phải tuân theo các
kích cỡ phân loại nêu dưới đây:
Sàng tiêu chuẩn B.S:
5.00mm
2.36mm
1.18mm
0.60mm
0.30mm
0.15mm

Phần trăm theo trọng lượng lọt qua sang tiêu chuẩn B.S
100%
90 -100%
70 -100%
40 - 80%
5 - 40%
0 - 10%

d) Cát dùng trong các hỗn hợp có vôi phải là cát thiên nhiên sạch không chứa muối và
phải tuân theo các kích cỡ phân loại nêu dưới đây:
Sàng tiêu chuẩn B.S:
2.36mm
1.18mm
0.60mm

Phần trăm theo trọng lượng lọt qua sang tiêu chuẩn B.S
100%
90 - 100%
55 - 100%

29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 05: Công Tác Trát Vữa và Lát Gạch
Trang 10/43


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

0.30mm
0.15mm

Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2a

5 - 50%
0 - 10%

e) Cát có kích cỡ ngoài 5.00mm với tổng khối lượng không vượt quá 5% ngoài giới hạn
phân loại nêu trên thì sẽ được chấp thuận.
f) Khối lượng đất sét, bùn mịn và bụi bẩn mịn có được khi xác định theo tiêu chuẩn BS
812-105.1:1989, BS 812-105.2:1990, BS 812-103.1 hoặc BS 812-106:1985 phải
không quá 10% theo trọng lượng.
g) Khi lớp láng nền, lớp vữa lót để lát gạch, các lớp tô trát vữa hoặc các bề mặt hoàn
thiện khác nằm ở ngoài trời thì nghiêm cấm sử dụng cát biển được rửa sạch hoặc xử
lý kiểu khác.
2.3

VÔI

a) Vôi sử dụng cho vữa phải là vôi tôi (Ca(OH)2) hoặc vôi sống (CaO) theo tiêu chuẩn
BS EN 459-1:2001 không bị vón cục và phải được chuyển giao đến công trường trong
các bao có niêm phong mang tên và nhãn hiệu của nhà sản xuất. Không được phép
sử dụng vôi làm từ vỏ sò cho vữa.
2.4

VÔI TRÁT

a) Vôi trát phải được chuẩn bị theo tiêu chuẩn BS 5492:1990 như sau:
b) Cho vôi tôi (theo tiêu chuẩn BS EN 459-1:2001) vào nước, nhào trộn thành chất trát
đặc sệt, dày và để yên ít nhất 16 giờ trước khi sử dụng, hoặc
c) Vôi sống đã tôi. Để yên trong thời gian tối thiểu 36 giờ đối với vôi xám và 2 tuần đối
với vôi trắng (nguyên chất hơn) trước khi sử dụng.
2.5

CHẤT PHỤ GIA VÀ HỖN HỢP

a) Chất làm dẻo phải là loại có nhãn hiệu chính hạng theo tiêu chuẩn B.S. 4887: Phần 1:
1986. Đệ trình bảng dữ liệu và thông tin khác của nhà sản xuất khi Giám đốc dự án
yêu cầu.
2.6

XI MĂNG TRẮNG HOẶC MÀU

a) Xi măng trắng hoặc màu phải là loại “Snowcrete”, “Colourcrete” hoặc nhãn hiệu khác
được duyệt có chất lượng tương tự và loại màu cần thiết cho công việc. Nó được
chuyển giao đến công trường trong thùng được niêm phong có tên của nhà sản xuất
và nhãn hiệu xi măng.
b) Khi từ “màu” được sử dụng có nghĩa là cũng bao gồm cả màu trắng.
2.7

NƯỚC

a) Nước cho công tác hoàn thiện phải sạch và không bị nhiễm bẩn, lấy từ nguồn cấp
nước chính của Nhà nước hoặc bất cứ nguồn nào khác được chấp thuận không có
chất độc hại.
b) Nếu nước được lấy từ nguồn khác ngoài nguồn cấp nước chính của Nhà nước thì
phải được thử nghiệm theo tiêu chuẩn BS EN 1008:2002 khi được Giám đốc dự án
yêu cầu.

29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 05: Công Tác Trát Vữa và Lát Gạch
Trang 11/43


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

2.8

Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2a

CHẤT KẾT DÍNH

a) Chất kết dính tương thích với nền và phần hoàn thiện, được đề xuất phù hợp cho việc
sử dụng bên trong và bên ngoài đồng thời phải là nhãn hiệu chính hãng được quy
định hoặc chấp thuận bởi Giám đốc dự án.
b) Chất kết dính cho vữa thạch cao phải theo tiêu chuẩn B.S. 5270: Phần 1: 1989.
2.9

CHẤT PHỤ GIA CHỐNG THẤM

a) Công tác hoàn thiện được quy định “chống thấm” phải được xử lý bằng chất phụ gia
chống thấm chính hãng được chấp thuận (nếu không được quy định khác).
b) Toàn bộ chất phụ gia chống thấm phải được sử dụng:
1. Theo chỉ dẫn của nhà sản xuất.
2. Dưới sự giám sát trực tiếp của nhà cung cấp
2.10 CHẤT LÀM CỨNG
a) Chất làm cứng bề mặt phải là chất làm cứng phi kim hoặc chất ngăn bụi chính hãng
được chấp thuận
b) Toàn bộ chất làm cứng phải được sử dụng
1. Theo chỉ dẫn cửa nhà sản xuất,
2. Dưới sự giám sát trực tiếp của nhà cung cấp
2.11 CÔNG TÁC MẠ LATI KIM LỌAI
a) Mạ lati kim loại phải là loại “Expamet” hoặc loại tương đương được chấp thuận theo
tiêu chuẩn B.S. 1369: Phần 1: 1987 (1994)
1. Loại “Plain expanded” 6mm lưới phương ngắn được mạ kẽm với mật độ không ít
hơn 1.6 kg/m2.
2. Loại “Ribbed expanded” tương tư nhưng không được ít hơn 2.25 kg/m2.
b) Mạ Lati kim loại phải:
1. Được mạ kẽm hoặc phủ lớp gốc bitum màu đen trước khi chuyển ra khỏi phân
xưởng của nhà sản xuất, và
2. Không bị rỉ sét.
2.12 TẮM ỐP GÓC BẰNG VỮA
a) Tấm ốp góc bằng vữa phải là loại “Expamet” hoặc tấm ốp góc bằng thép mạ kẽm
tương đương được chấp thuận theo tiêu chuẩn B.S. 6452: Phần 1: 1984 (1994).
b) Tấm ốp góc bằng vữa được sử dụng phải là:
1. Tấm ốp góc, hoặc
2. Mối hàn dịch chuyển, hoặc
3. Cái chặn bằng vữa như quy định.
2.13 LƯỚI THÉP
a) Lưới thép phải là loại lưới thép sáu cạnh mạ kẽm theo tiêu chuẩn B.S. 1485: 1983
(1989).
29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 05: Công Tác Trát Vữa và Lát Gạch
Trang 12/43


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2a

b) Trừ phi được quy định khác, lưới thép phải có mắt lưới kích cỡ 50mm và phải được
sản xuất bàng sợi thép được tôi đường kính 0,9mm (sợi thiết kế 19) theo tiêu chuẩn
B.S. 1052.
2.14 GIÁ ĐỠ
a) Giá đỡ phải là loại bằng thép mạ kẽm theo tiêu chuẩn B.S. 1494, Phần 1: 1964.
2.15 DÂY BUỘT
a) Dây buộc phải là loại bằng thép sáu góc kích cỡ 1,25mm, được mạ kẽm theo tiêu
chuẩn B.S. 443: 1982 (1990).
2.16 VỮA THẠCH CAO
a) Vữa thạch cao phải là loại hemihydrate làm chậm cứng – Loại B trong những loại sau
đây theo tiêu chuẩn B.S. 1191: Phần 1 : 1973 (1994):.
1. Vữa lớp dưới
2. Vữa lớp cuối b) Vữa nâu hoặc vữa lati kim loại, Loại a,
c) Vữa hoàn thành hoặc vữa tấm hoàn thiện, Loại b
d) Vữa thạch cao phải được chuyển giao trong các công-ten-nơ được niêm phong của
nhà sản xuất và được lưu giữ trong các kết cấu chịu mọi thời tiết với phần sàn được
nâng cao.
2.17 VỮA KEENE
a) Vữa Keene phải là loại vữa hoàn thiện bằng thạch cao khan được chấp thuận theo
tiêu chuẩn B.S. 1191: Phần 1: 1973 (1994), Loại D.
2.18 VỮA CÁCH ÂM
a) Vữa cách âm phải là nhãn hiệu chính hãng không dính amiăng; được chuyển đến
công trường, lưu giữ, trộn và sử dụng theo chỉ dẫn của nhà sản xuất bởi một nhà
thầu chuyên ngành có khả năng trong việc sử dụng vật tư được duyệt.
2.19 TẤM VỮA THẠCH CAO
a) Tấm vữa thạch cao phải theo tiêu chuẩn B.S. 1230: Phần 1: 1985 (1994), “lưới thép
trát vữa” hoặc “gờ chân tường thạch cao với các góc vuông.
b) Để tấm vữa trên gờ. Chất tấm vữa phẳng với bề mặt cao trình, cách mặt đất và bên
trong tòa nhà. Bảo vệ không bị mưa nắng và ẩm ướt. Việc chuyển giao theo kế hoạch
đảm bảo rằng việc lưu giữ tại công trường được giữ theo số lượng tối thiểu trong suốt
thời gian có độ ẩm cao.
c) Đinh dùng cho tấm thạch cao phải là loại đinh bằng thép mạ kẽm đường kính 2,65mm
chuôi nhọn lởm chởm theo tiêu chuẩn B.S. 1202: Phần: 1994 với chiều dài 30mm đối
với bản thạch cao dày không quá 12,7mm và 40mm đối với bản thạch cao dày 19mm.
d) Phần gia cố cho các mạch xây trong tấm thạch cao phải là loại vải lót sợi đay có chiều
rộng hơn 90mm.

29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 05: Công Tác Trát Vữa và Lát Gạch
Trang 13/43


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2a

2.20 CHỈ VÀ ĐƯỜNG GỜ BẰNG VỮA
a) Chỉ và đường gờ bằng vữa phải:
1. Được làm bằng vữa xi măng và cát theo tỷ lệ 1:3 và được hoàn thiện bằng vữa
theo mặt cắt được duyệt bằng cách sử dụng các mẫu thép; hoặc
2. Các đường gờ được làm trước bởi các nhà sản xuất được chấp thuận.
2.21 CỐT LIỆU CHO CÔNG TÁC HOÀN THIỆN TẠI HIỆN TRƯỜNG
a) Đá dăm cho vữa “Thượng Hải” phải là đá granit sạch, đá trắng hoặc đá dăm cẩm
thạch, kích cỡ từ 3-5mm, và không được dính bụi hoặc các tạp chất khác.
b) Cốt liệu đá cho phần hoàn thiện bằng đá granolithic phải là loại đá cuội tự nhiên, đá
granit xám được nghiền mịn hoặc đá trắng theo tiêu chuẩn B.S. 882: 1992, kích cỡ từ
3-10mm và không bị dính bụi bẩn. Đá granit xám và đá cuội tự nhiên phải sạch và
không lẫn đá phân hủy hoặc bị mất màu.
c) Cốt liệu đá cẩm thạch cho phần hoàn thiện gạch đá mài phải là đá cẩm thạch được
nghiền mịn phần góc, kích cỡ từ 3-10mm không bị bám bụi bẩn hoặc các tạp chất
khác, và có màu sắc theo yêu cầu.
2.22 CỐT LIỆU CHO LỚP LÁNG NỀN HẠNG NHẸ
a) Cốt liệu cho lớp láng nền hạng nhẹ phải như sau:
1. là vật liệu chịu lửa bị tách lớp dày 5mm theo tiêu chuẩn B.S. 3797: 1990.
2. loại hạt nhỏ hạng nhẹ chính hãng được chấp thuận.
2.23 CHẤT DẪN NHẬP KHÔNG KHÍ CHO LỚP LÀNG NỀN HẠNG NHẸ
a) Chất dẫn nhận không khí cho lớp láng nền hạng nhẹ phải là hỗn hợp được chấp
thuận tạo nên lớp láng nền với tỷ trọng không quá 1.200kg/m2.
2.24 TẤM CHẮN HƠI NƯỚC
a) Tắm chắn hơi nước là tấm polythene dày 0,08mm.
2.25 DẢI KHÔNG TRƯỢT
a) Dải không trượt phải là:
1. Dải carborundum bao gồm một (1) phần xi măng và một (1) phần bụi
carborundum, hoặc
2. Dải chêm màu đen chính hãng được chấp thuận
b) Kích cỡ là 15 x 25mm (chiều rộng x chiều dài) với phần đỉnh hơi cong.
2.26 DẢI PHÂN CÁCH
a) Dải phân cách phải là dải bằng đồng, nhôm, thép không gỉ hoặc nhựa như quy định
hoặc thể hiện, dày 3mm và chiều dài đến toàn bộ độ dài của phần hoàn thiện..
b) Dải nhựa phải có màu sắc theo yêu cầu.
1. Nói chung các mặt của mặt cắt phải được xoi rãnh
2. Dải kim loại: một gờ bị cắt và uốn cong tại tim 150mm để tạo thành giá lắp
29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 05: Công Tác Trát Vữa và Lát Gạch
Trang 14/43


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2a

3. Dải nhựa: có lỗ từ 5-10mm tại tim 150mm với các ghim kẹp bằng nhựa được
chêm vào để tạo thành chốt.
2.27 CHẤT BỊT KÍN MỐI NỐI
a) Chất bịt kín mạch xây, trừ phi được quy định khác, phải là loại “DOW CORNING”,
“TREMCO” hoặc chất bịt kín mạch xây bằng silicon được chấp thuận khác.
2.28 GẠCH LÁT NÓI CHUNG
a) Toàn bộ gạch lát phải:
1. Đúng hình dạng,
2. Phẳng,
3. Không có vết nứt hoặc các khiếm khuyết khác,
4. Kết cấu nhẵn mịn, và
5. Sạch và không dính bụi hoặc vết ố.
b) Gạch lát được sử dụng trong mỗi khu vực phải được chế tạo, có màu sắc và kết cấu
bề mặt giống nhau trừ phi được quy định khác.
c) Gạch lát được quy định hoặc chấp thuận phải bao gồm đầy đủ các loại theo tiêu
chuẩn Anh quốc “Những loại đặc biệt” – đường viền chân tường dạng vòm, các góc
bên trong và bên ngoài, gạch lát gờ, v.v… hoặc các loại đặc biệt khác của nhà sản
xuất có loại duy nhất.
2.29 GẠCH LÁT MÁI BẰNG BÊ TÔNG
a) Gạch lát mái bằng bê tông phải là bê tông đúc sẵn theo phương pháp rung với hỗn
hợp có tỷ lệ cấp phối như sau:1. Một (1) phần xi măng Portland,
2. Hai (2) phần cát được làm sạch,
3. Bốn (4) phần cốt liệu đá granite kích cỡ 10-5mm, không bị dính bụi
b) Gạch lát mái bằng bê tông phải là gạch lát phẳng có kích cỡ 300 x 300 x 30mm độ
dày hoặc 400 x 400 x 35mm độ dày như quy định.
c) Trừ phi được quy định khác, gạch lát mái bằng bê tông phải được chôn cứng trên lớp
láng nền xi măng cát (tỷ lệ 1:3) dày 15mm, phun lên và trát lên mạch xây lớp vữa xi
măng (tỷ lệ 1:3)).
2.30 KHÁI QUÁT VỀ GẠCH MEN
a) Tất cả gạch men phải được sản xuất bằng loại đất sét mịn nguyên chất với quá trình
nung liên tục tới nhiệt độ khoảng 12000C. Tất cả các viên gạch phải tuân theo các yêu
cầu đề ra dưới đây hoặc các tiêu chuẩn tương đương:
Đặc tính

Tiêu chuẩn

Yêu cầu

Chiều dài / Chiều rộng

EN 98

± 0.6%

29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 05: Công Tác Trát Vữa và Lát Gạch
Trang 15/43


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2a

Độ dày

EN 98

± 0.5mm

Độ cong

EN 98

Tối đa.0.5mm.

Dạng chữ nhật

EN 98

± 0.6%

Tính thấm nước

EN 99

Tối đa.18%

Xung nhiệt

EN 104

Đạt yêu cầu.

Kháng hóa chất

EN 122

Tối thiểu loại B

Không nhuốm màu

EN 122

Tối thiểu loại 2

Không bị rạn nứt.

EN 105

Đạt yêu cầu.

2.31 KHÁI QUÁT VỀ GẠCH LÁT ĐỒNG NHẤT
a) Tất cả gạch lát đồng nhất phải hoàn toàn là lớp men được nung trong như thủy tinh
hoặc bề mặt không đánh bóng được sản xuất từ bột, bụi rất trong hoặc vật liệu hạt
dưới hệ thống ép áp suất cao. Tất cả đá lát sàn bên trong phải là chất kháng lại độ
mài mòn cao và sức căng cơ học với chất xốp nồng độ thấp tuân theo các yêu cầu
dưới đây hoặc các tiêu chuẩn tương đương:
Đặc tính

Tiêu chuẩn

Yêu cầu

Chiều dài / chiều rộng

EN 98

± 0.6%

Độ thẳng mặt phẳng.

EN 98

± 0.5%

Vuông góc ở phần góc cạnh.

EN 98

± 0.6%

Tính bằng phẳng

EN 98

± 0.5%

Độ dày

EN 98

± 5%

Thấm nước

EN 99

≤ 3%

Kháng cong.

EN 100

≥27 N/mm²

Độ cứng (thang độ Mohs)

EN 101

6 Min.

Kháng hóa chất.

EN 106

Đạt

Độ bền màu

DIN 51094

Ổn định

Sức nén

UNI 5632

3000 Min.

2.32 KHÁI QUÁT VỀ GẠCH LÁT
a) Tất cả đá gạch lát phải được sản xuất bằng loại vật liệu tốt và nguyên chất. Toàn bộ
đá lát phải tuân theo các yêu cầu dưới đây hoặc các tiêu chuẩn tương đương:
29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 05: Công Tác Trát Vữa và Lát Gạch
Trang 16/43


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2a

Đặc tính

Tiêu chuẩn

Yêu cầu

Chiều dài / Chiều rộng

EN 98

± 0.5%

Độ thẳng mặt phẳng

EN 98

± 0.5%

Hướng vào tâm góc

EN 98

± 0.5%

Mặt phẳng

EN 98

± 0.5%

Bề dày

EN 98

± 5%

Tính thấm nước

EN 99

≤ 3%

Cường độ phá hoại khi uốn.

EN 100

≥ 27 N/mm²

Tính rắn (Thang độ Mohs)

EN 103

Tối thiểu 6 Min.

Kháng mài mòn

EN 102

Tối đa 205mm³

Xung nhiệt

EN 104

Kháng hóa chất

EN 106

Không có tác dụng nhìn
thấy
Không có tác dụng nhìn
thấy.

2.33 GẠCH LÁT KHẢM THỦY TINH KHÔNG TRÁNG MEN
a)

Gạch lát khảm thủy tinh không tráng men phải:
1. có màu sắc được chấp thuận, được xếp loại có chất lượng tốt,
2. có kích cỡ 18 x 18mm hoặc 50 x 50 mm và độ dày 4 hoặc 5mm hoặc như quy
định.

2.34 GẠCH LÁT KHẢM CERAMIC TRÁNG MEN
a) Gạch lát khảm ceramic tráng men phải:
1. có màu sắc được chấp thuận, được xếp loại có chất lượng tốt,
2. có kích cỡ 18 x 18mm hoặc 25 x 25 mm và 38 x 38mm hoặc 45 x 45mm hoặc
như quy định
2.35 GẠCH LÁT KHẢM THỦY TINH
a) Gạch lát khảm thủy tinh phải là gạch lát thủy tinh được tráng men hoàn toàn:
1. Có kích cỡ 20 x 20mm và dày tối thiểu 4mm trừ phi được quy định khác,
2. Màu loại “A” gốc Đài Loan trừ phi được quy định khác,
Nếu quy định sử dụng gạch lát khảm thủy tinh màu trắng hoặc trắng nhạt thì gạch lát
khảm thủy tinh không phải gốc Đài Loan có thể được chấp thuận theo ý của Giám
đốc dự án.
29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 05: Công Tác Trát Vữa và Lát Gạch
Trang 17/43


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2a

b) Gạch lát khảm thủy tinh màu trắng phải:
1. Trong mờ hoặc,
2. Mờ đục hoặc,
3. Cả hai
c) Gạch lát khảm thủy tinh màu sáng/ tối phải là hỗn hợp cả hai màu theo tỷ lệ được quy
định để tạo ấn tượng
d) Gạch lát khảm thủy tinh phải không có vết nứt hoặc các gờ bén và đồng nhất về màu
sắc cũng như hoa văn.
2.36 GẠCH CERAMIC LÁT SÀN VÀ ỐP TƯỜNG
a) Gạch ceramic lát sàn phải theo tiêu chuẩn B.S. 6431 như quy định trong bảng liệt kê
phần hoàn thiện và như sau:
1. Cho cả nhóm theo tiêu
chuẩn 6431: Phần 2 :
1984
2. Cho cả nhóm theo tiêu
chuẩn B.S. 6431: Phần
3 & Phần 4
3. Cho cả nhóm theo tiêu
chuẩn B.S. 6431: Phần
5: 1986

-

Tỷ lệ hấp thu nước nhỏ hơn hoặc bằng 3%
trọng lượng gạch, hoặc

-

Tỷ lệ hấp thu nước lớn hơn 3% và nhỏ hơn
6% trọng lượng gạch.

-

Tỷ lệ hấp thu nước lớn hơn 103% và nhỏ hơn
18% trọng lượng gạch.

b) Mặt sau của gạch phải được chạm nổi, cắt dưới hoặc được chế tạo khác để tạo bề
mặt được nêm phù hợp cho việc gắn chặt bằng phương pháp được quy định.
2.37 GẠCH LÁT SÀN TERRAZZO
a) Gạch lát sàn phải theo tiêu chuẩn B.S. 4131: 1973 với màu sắc và bề mặt hoàn thiện
theo yêu cầu.
2.38 GẠCH LÁT “CANTON”
a) Gạch lát “Canton” phải cứng, vuông, được nung tốt, không bị méo mó, nứt nẻ hoặc có
các khiếm khuyết khác, dày 30 – 35mm và vuông góc 300 – 400mm.
2.39 GẠCH LÁT MÁI CÁCH NHIỆT
a) Gạch lát cách nhiệt phải dày 40mm và vuông 300m hoặc 400mm với tỷ trọng 1,250
kg/m3 ±10%. Bề mặt trên phải cứng và phù hợp cho việc đi lại của khách bộ hành.
b) Không được phép sử dụng gạch lát 5 chân
2.40 GẠCH LÁT SÀN BẰNG ĐẤT SÉT
a) Trừ phi được quy định khác, gạch lát phải:
1. Có kích cỡ

100 x 100 x 8mm, 108 x 108 x 9mm, 150 x 150 x 12mm or
152 X 152 X 13mm độ dày, như quy định,

2. Có màu đỏ, vàng, nâu hoặc màu sắc khác được chấp thuận,
29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 05: Công Tác Trát Vữa và Lát Gạch
Trang 18/43


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2a

3. Có bề mặt nhẵn mịn, thô ráp, gắn đầu ghim hoặc rivê theo yêu cầu, và
4. Có tỷ lệ hấp thu nước lớn hơn 6% nhưng nhỏ hơn 10% trọng lượng gạch
5. Có nguồn gốc Trung Quốc hoặc Châu Âu.
b) Khi được yêu cầu, tất cả các loại thiết bị lát gạch theo tiêu chuẩn B.S. 6431: Phần 4
phải được cung cấp từ cùng nhà sản xuất và có màu sắc cũng như hoa văn hài hòa.
2.41 GẠCH LÁT MŨI GỜ NỔI KHÔNG TRƯỢT
a) Gạch lát mũi gờ nổi không trượt phải:
1. Gạch ceramic có mũi gờ nổi kích cỡ 150 x 75 x 13mm hoặc 152 x 76 x 12mm độ
dày đường rãnh chống trượt và,
2. Được đặt lên cùng cao trình hoàn thiện của gạch lát sàn kế bên với màu sắc hài
hòa
b) Trừ phi được quy định khác, được phép sử dụng gạch lát có mũi gờ nổi có nguồn gốc
Trung Quốc hoặc Nhật
2.42 SÀN CẨM THẠCH VÀ GRANITE
a) Sàn cẩm thạch và granite phải có loại, kích cỡ, chất lượng, phần hoàn thiện và màu
sắc được Giám đốc dự án lựa chọn và không có vết nứt cũng như các khiếm khuyết
khác.
b) Trừ phi được quy định khác, sàn phải có độ dày 20mm.
2.43 SÀN LÁT BẰNG BÊ TÔNG ĐÚC SẴN
a) Sàn lát bằng bê tông đúc sẵn phải theo tiêu chuẩn B.S. 7263: Phần 1: 1994, dày
50mm trừ phi được quy định khác và có kích cỡ, màu sắc và kết cấu bề mặt theo quy
định.
2.44 HỒ XI MĂNG
a) Hồ xi măng phải là xi măng thường hoặc có màu và nước được trộn lẫn với độ chắc
mịn.
2.45 VỮA LỎNG
a) Vữa lỏng phải được trộn bằng xi măng thường hoặc có màu:
1. Đối với công tác lát sàn nói
chung

-

2. Đối với công tác lát gạch
khảm hoặc gạch ốp tường
tráng men
3. Đối với gạch ốp mặt ngoài

-

ximăng và cát hoặc bộ granite tỷ lệ 1:1,
được trộn thành hồ bột dễ sử dụng với
lượng nước tối thiểu
xi măng và đá vôi dạng bột tỷ lệ 1:3
xi măng và bột granite tỷ lệ 1:1, trộn thành
hồ xi măng

b) Sử dụng vữa lỏng nhãn hiệu chính hãng được chấp thuận.

29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 05: Công Tác Trát Vữa và Lát Gạch
Trang 19/43


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2a

2.46 KEO DÁN/CHẤT KẾT DÍNH CHO GẠCH ỐP TƯỜNG
a) Đối với gạch ốp tường, chất kết dính gốc xi măng sẽ được sử dụng cho các kết cấu
chịu lực cho bê tông rắn chắc. Tuy nhiên, đối với các kết cấu đàn hồi hoặc kết cấu bị
ảnh hưởng mạnh bởi sự co, giãn do bởi độ ẩm thì sẽ sử dụng chất kết dính đàn hồi
và khi đó phải sử dụng một lượng đáng kể các khớp nối co giãn để giãm thiểu các hư
hỏng do các sự dịch chuyễn của gạch như đề cập ở trên. Để sử dụng đúng chất kết
dính, nhà thầu phải tuân thủ tỉ mĩ các chỉ dẫn của nhà sản xuất. Nhà thầu sẽ đề suất
chất kết dính xi măng thích hợp cho Giám đốc công trình để phê duyệt..
b) Đặc điểm kỹ thuật tham chiếu: xem chương 06: Chất dán gạch và vữa lỏng.
2.47 GẠCH LÁT SÀN P.V.C. (VINYL)
a) Gạch lát sàn vinyl phải là gạch lát PVC (vinyl) loại mềm không cần lót:
1. Có kích cỡ 225 x 225mm hoặc 300 x 300mm và,
2. Dày 2,5mm (tối thiểu) và,
3. Theo tiêu chuẩn B.S. 3261 : Phần 1 : 1973 (1991) : Loại B và,
4. Là loại có nhãn hiệu chính hãng được Giám đốc dự án chấp thuận và,
Có màu sắc được chọn từ bảng màu tiêu chuẩn.
b) Đường viền chân tường vinyl phải:
1. Cao 100mm,
2. Với phần đỉnh tròn và đế cong và
3. Có màu sắc được chọn.
2.48 TẤM VINYL ĐỆM DẠNG BỌT
a)

Tấm PVC (nhựa vinyl) dạng bọt phải theo tiêu chuẩn B.S. 5085: Phần 2: 1976 (1991)
và dày 3mm. Lớp phủ sẽ là tấm PVC (nhựa vinyl) theo tiêu chuẩn B.S. 3261: 1973
(1991) Loại A dày 1,5mm.

2.49 LINOLEUM
a) Gạch lát hoặc tấm linoleum phải theo tiêu chuẩn B.S. 6826: 1987 và có độ dày 3,2mm
hoặc 4,5mm.
2.50 TẤM VÀ GẠCH LÁT CAO SU
a) Tấm và gạch lát cao su đặc phải theo tiêu chuẩn B.S. 1711: 1975 (1991) và dày 4mm.
2.51 CHẤT KẾT DÍNH CHO PHẦN HOÀN THIỆN GẠCH LÁT VÀ TẤM LOẠI MỀM
a) Chất kết dính phải là loại được kiến nghị bởi nhà sản xuất gạch lát hoặc tấm và phải
được sử dụng theo chỉ dẫn của nhà sản xuất.
2.52 NƯỚC ĐÁNH BÓNG CHO PHẦN HOÀN THIỆN GẠCH LÁT VÀ TẤM LOẠI MỀM
a) Nước đánh bóng phải là nước đánh bóng có chứa nhũ tương loại được chấp thuận
do nhà sản xuất gạch lát và tấm kiến nghị và được sử dụng đúng theo chỉ dẫn của
nhà sản xuất.
29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 05: Công Tác Trát Vữa và Lát Gạch
Trang 20/43


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2a

2.53 THAY THẾ
a) Nhà thầu có thể đệ trình cho Giám Đốc Công Trình các sản phẩm tương đương để
duyệt chấp nhận như là sản phẩm thay thế cho các sản phẩm đặc chủng. Không có
khiếu nại nào của nhà thầu về chi phí và gia hạn thời gian sử dụng cho bất cứ việc
thay thế nào sẽ được Giám Đốc Công Trình chấp nhận. Nhà thầu phải dự phòng để
đảm bảo rằng tất cả công tác đặt mua và giao hàng cần thiết phải được tiến hành phù
hợp với kế hoạch tổng thể của Nhà thầu.
b) Bất cứ việc tiết kiệm chi phí như là kết quả chấp thuận của Kiến trúc Sư cho các sản
phẩm chọn lựa phải được điều chỉnh phù hợp với các điều kiện trong hợp đồng.
3 TAY NGHỀ THI CÔNG
3.1

CÁC YÊU CẦU CHUNG

a) Công tác tô và trát phải theo tiêu chuẩn B.S. 5492: 1990 và B.S. 5262: 1991.
b) Lớp láng nền và phần hoàn thiện sàn tại chỗ phải theo tiêu chuẩn B.S. 8204: Phần1:
1987.
c) Khảm xà cừ và gạch lát sàn ceramic, và gạch lát terrazzo và sàn, sàn bằng đá tự
nhiên và đá khối tổng hợp phải theo tiêu chuẩn B.S. 5385: Phần 3: 1989 và B.S.
5385: Phần 5: 1994.
d) Khảm xà cừ và gạch ốp tường ceramic bên trong và bên ngoài phải theo tiêu chuẩn
B.S. 5385: Phần 1: 1995 và B.S. 5385: Phần 2: 1991.
e) Phần hoàn thiện tường và trần phải được tạo thành một mặt phẳng, đường thẳng và
đúng cao độ.
f)

Tất cả các góc phải được tạo thành góc vuông trừ phi được quy định khác.

g) Toàn bộ tường và gờ phải được hoàn thiện thẳng đứng và vuông góc.
h) Độ lệch tối đa cho phép trong bề mặt trần và tường hoàn thiện là 3mm từ gờ thẳng
1800mm.
i)

3.2

Nhà thầu chính phải cung cấp các panen mẫu khoảng 1m2 cho phần hoàn thiện có
màu hoặc hoa vắn và phần hoàn thiện gạch lát hoặc sàn bao gồm công tác trát và xin
phê duyệt trước khi bắt đầu công việc. Sử dụng những phần hoàn thiện này cho các
khu vực hoặc công trình mẫu nếu cần thiết.
CHUẨN BỊ CHO PHẦN NỀN NÓI CHUNG

a) Cắt bỏ phần nhô ra và cạnh bên bê tông.
b) Di dời phần lên hoa của bê tông, bột xi măng, dầu mould hoặc các tác nhân chống
dính khác, dầu, mỡ, chất bẩn, bụi hoặc các vật liệu và chất gây ô nhiễm rởi bằng
cách quét hoặc cạo khô.
c) Bảo vệ bề mặt không bị mưa nắng và đảm bảo rằng chúng hoàn toàn tương thích
với phần hoàn thiện sẽ được sử dụng trước khi bắt đầu công việc.
d) Các mạch xây của công tác gạch xây, công tác nề, v.v… phải được cào và quét để
loại bỏ các mẩu, vữa, v.v… rời để tạo thành phần chêm cho lớp nền.

29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 05: Công Tác Trát Vữa và Lát Gạch
Trang 21/43


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

3.3

Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2a

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ BỀ MẶT BÊ TÔNG CHO PHẦN HOÀN THIỆN LÀM BẰNG ĐÁ
NGUYÊN KHỐI

a) Khi phần hoàn thiện hoặc lớp láng nền được đặt bằng đá nguyên khối trên phần đế
bê tông:
1. Phun nước lên bề mặt ngay khi bê tông vừa đặc lại,
2. Quét bằng cái chổi cứng để loại bỏ bột xi măng và cốt liệu rời để tạo bề mặt nhám
trước khi bê tông đông cứng lại,
3. Phủ lên phần hoàn thiện hoặc lớp láng nền trong khi bê tông vẫn còn “xanh”; tức là
trong vòng 3 giờ đổ bê tông.
3.4

CÔNG TÁC CHUẨN BỊ BỀ MẶT BÊ TÔNG GIÀ HOẶC ĐÔNG CỨNG

a) Khi phần hoàn thiện hoặc lớp láng nền không thể đặt đá nguyên khối trên đế bê tông,
trước khi sử dụng phần hoàn thiện hoặc lớp láng nền:
1. Đập phần bệ bê tông để loại bỏ bột xi măng và cốt liệu đá thô,
2. Làm sạch và làm ướt phần đế bê tông đông cứng và loại bỏ phần nước thừa,
3. Quét hồ xi măng lên bề mặt còn ướt của đế ngay trước khi quét lên phần hoàn
thiện hoặc lớp láng nền, hoặc
4. Sử dụng tác nhân kết dính chính hãng được duyệt theo chỉ dẫn của nhà sản xuất.
3.5

PHẦN NỀN KHÁC NHAU

a) Các mạch xây giữa phần nền cứng không giống nhau trong cùng một mặt phẳng hay
tại một góc ( như mạch xây giữa tường gạch và tường gạch blốc bê tông, giữa tường
bê tông cốt thép và tường gạch blốc bê tông, giữa tường gạch và cột bê tông, giữa
tường gạch và dầm bê tông, v.v…) và có lớp phủ giống nhau sẽ:
1. được cung cấp một dải lati thép kéo dài đến 150mm (tối thiểu) trên mặt kia của
mạch xây,
2. gắn bằng đinh kích cỡ 40mm hoặc bằng đinh kẹp cho các chót tại tim 100mm ở
mỗi gờ.
3.6

MẠCH XÂY GIÃN NỞ

a) Mạch xây giãn nở phải như chi tiết trên bản vẽ và làm bằng vật liệu được duyệt.
b) Chừa trống các mạch xây giãn nở tại tim 3m ở cả hai hướng hoặc như thể hiện trên
bản vẽ hoặc theo hướng dẫn của Giám đốc dự án. Bố trí vật liệu mạch xây giãn nở
đúng theo chỉ dẫn của nhà sản xuất.
3.7

SỰ ĐIỀU CHỈNH CHÍNH XÁC BỀ MẶT

a) Toàn bộ phần hoàn thiện cho tường hoặc trần phải được mang đến bề mặt nhẵn mịn
và bằng phẳng bằng lớp láng nền được gắn tạm thời tại các góc và bề mặt đúng vị trí
thước thẳng trước khi trát bằng bay hoặc bàn xoa.
3.8

CÔNG TÁC LÀM NHẴN MẶT

a) Khi được quét lớp dưới lên bề mặt thô nhám cho phần hoàn thiện bất cứ loại nào
phải được làm nhẵn như sau:
29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 05: Công Tác Trát Vữa và Lát Gạch
Trang 22/43


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2a

1. Làm nhẵn mặt trong các lớp dày 10mm (tối đa) trong hỗn hợp giống nhau như lớp
phủ đầu tiêu.
2. Cho phép làm khô trước khi quét lớp kế tiếp
3. Tổng độ dày của công tác làm nhẵn mặt không quá 25mm
4. Quét lớp trát lót để tạo phần chêm.
Độ dày thể hiện hoặc đưa ra không kể bất cứ phần chêm và công tác làm nhẵn mặt
cần thiết nào.
b) Đối với lớp vữa trát bên ngoài và lấp cho gạch lát, công tác làm nhẵn bề mặt phải
được thực hiện như sau:
1. Đối với diện tích nhỏ hơn 1m2 trên mặt bằng và không dày quá 8mm tại bất cứ
điểm nào, công tác làm nhẵn bề mặt hoặc san bằng phải được tiến hành bằng
cách sử dụng hỗn hợp giống nhau làm lớp vữa trát được quét, có hoặc không có
lớp kết dính như quy định cho lớp vữa trát, trong việc quét một lớp phủ, trát bằng
bay rồi cào nhẹ để tạo phần chêm.
2. Khi diện tích lớn hơn 1m2 hoặc sâu 8mm, phần gia cố bao gồm 1,5mm mắt lưới
thép không gỉ được hàn tại tim 25mm sẽ được gắn bằng đinh vào bê tông đệm.
Mắt lưới sẽ được sử dụng với các lưới ngang hướng ran ngoài và được gắn qua
vòng đệm bằng thép không gỉ đường kính 30mm tại tim 300mm ở mỗi hướng. Mắt
lưới phải được để cách với phần nền để nằm ở điểm trung tâm của lớp vữa san
bằng hoặc làm nhẵn mặt. Sau đó sẽ trát vữa san bằng như mô tả ở trên.
3.9

CÔNG TÁC GẮN LATI KIM LOẠI

a) Lati kim loại phải được gắn như sau:
1. Với kích thước mắt lưới lớn nhất đi qua các góc vuông góc đến hướng của hệ
thống chống đỡ.
2. Gắn chặt với gỗ có các ghim kẹp bằng thép mạ kẽm 30mm tại tim 100mm, hoặc
3. Gắn chặt với công tác thép có sợi neo bằng thép mạ kẽm đường kính 1,25mm tại
tim 100mm, hoặc
4. Gắn chặt bằng đinh hoặc ghim kẹp và chốt tại tim 200mm vào công tác bê tông
hoặc công tác gạch xây
b) Tất cả các đầu cắt phải được sơn một lớp sơn gốc bitum màu đen và cắt bỏ khỏi bề
mặt được trát vữa.
c) Công tác lati kim loại phải được chồng lên nhau tối thiểu:
1. 25mm tại cạnh các phần chồng lên nhau,
2. 50mm tại đầu cuối của phần chồng lên nhau ở giữa các hệ thống chống đỡ, và
3. 25mm tại đầu cuối các phần chồng lên nhau tại hệ thống chống đỡ.
d) Toàn bộ những phần chồng lên nhau phải được gắn chặt bằng sợi dây buộc bằng
thép mạ kẽm đường kính 1,25mm tại tim 75mm.
e) Nẹp hình khuôn nhô ra hình tròn hoặc hònh vuông phải được cung cấp tại các gờ
theo quy định.

29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 05: Công Tác Trát Vữa và Lát Gạch
Trang 23/43


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2a

3.10 CÔNG TÁC GẮN TẤM VỮA
a) Công tác gắn tấm vữa phải theo tiêu chuẩn B.S. 8212: 1995.
b) Tấm vữa phải được gắn với giá đỡ bằng gỗ hoặc kim loại như sau:
1. Đóng đinh hoặc siết vít các tấm vữa tại từng hệ thống chống đỡ, tại tim 150mm
tính từ tim của tấm vữa 15mm (tối thiểu) từ các gờ.
2. Để phần chồng lên nhau từ 3-5mm giữa các gờ.
3.11 CÁC MỐI NỐI TRONG TẤM VỮA
a) Các mạch xây, v.v… trong tấm vữa phải được xử lý như sau:
1. Trám các mạch xây và các góc bên trong bằng vữa hoàn thiện
2. Gia cố các mạch xây tấm với vải lót bằng đay được nén và trát bằng bay vào vữa.
Để vữa đông lại nhưng không để khô trước khi bắt đầu công tác trát vữa.
3.12 CÔNG TÁC GẮN MỐI NỐI VỮA
a) Mạch xây vữa phải được gắn bằng:
1. Miếng vữa, hoặc
2. Đinh hoặc ghim kẹp mạ kẽm.
b) Mạch xây vữa phải được gắn theo cách mà mắt lưới gần với tường để tránh không bị
chảy ra khỏi vữa.
c) Mạch xây vữa phải được gắn với độ thẳng và cao độ đồng thời lớp phủ hoàn thiện
phải được trát bằng bay
d) Cần tránh đánh bóng vữa quá nhiều tại các cạnh nhọn.
e) Mạch xây vữa phải được nối ghép mộng vuông góc tại các đầu cuối.
3.13 LỚP TRÁT VỮA XÂY
a) Bề mặt bê tông chưa được tạo thành cần trát vữa phải có một lớp trát vữa xây để tạo
phần chem. Và bao gồm:
1. Một (1) phần xi măng, và
2. Hai (2) phần cát thô hoặc bột granite
trộn đủ nước để tạo thành lớp hồ xi măng dày.
b) Quét lớp trát vữa xây lên bề mặt đứng và mặt dưới vòm bê tông ngay sau khi đúc ván
khuôn
c) Làm sạch bề mặt, loại bỏ chất dầu hoặc các tác nhân chống dính khác, sự lên hoa
của bê tông, bột xi măng, v.v…
d) Lớp trát vữa xây phải được tô bằng bay hoặc xẻng để tạo thành phần chêm với độ
dày không quá 6mm với phần hoàn thiện lớp trát thô.
e) Để ngăn ngừa việc thoát hơi ẩm nhanh và sự hydrat hóa không đủ, lớp trát vữa xây
phải được làm ướt một (1) giờ sau khi tô và để bảo dưỡng và đông cứng từ từ trước
khi tô lớp lót.

29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 05: Công Tác Trát Vữa và Lát Gạch
Trang 24/43


Công Ty Thiết Kế
Archetype Vietnam

f)

Dự án khu phức hợp Sài Gòn Pearl - Giai đọan 2a

Bề mặt của lớp trát vữa xây cần được quét nhẹ nhàng để loại bỏ bất cứ phần tử rời
nào và được làm ướt để giảm thiểu sự hấp thu nước hai (2) giờ trước khi tô lớp hoàn
thiện.

g) Nhà thầu chính cần đặc biệt lưu ý rằng ván khuôn cho bề mặt đứng của bê tông được
phủ bằng gạch lát hoặc lớp hoàn thiện được tô khác phải được tháo dỡ trong vòng 48
giờ sau khi tô lớp trát vữa xây như quy định ở trên. Nếu Nhà thầu không tháo dỡ ván
khuôn trong thời gian đó, hoặc nếu lớp trát vữa xây không được tô trên bề mặt bê
tông chậm hơn bốn (4) giờ sau khi đúc ván khuôn, bề mặt bê tông cần phần chêm
phải được Nhà thầu chính làm thô mà không tính thêm chi phí bằng cách gõ bằng
búa hoặc phun mài mòn sử dụng thiết bị bằng tay hoặc bằng máy để bỏ đi lớp bề mặt
xi măng và để lộ ra cốt liệu thô mà không làm mẻ, nứt hoặc làm rời bất cứ cốt liệu
riêng nào trước khi tô lớp hoàn thiện.
3.14 CÔNG TÁC TÔ VÀ TRÁT NÓI CHUNG
a) Bề mặt cần tô phải được làm ướt trước khi tiến hành công việc.
b) Lớp nền phải:
1. Thẳng đứng và bằng phẳng,
2. Được đặt bằng phẳng,
3. Làm thẳng bằng thước và
4. Được cào rãnh để tạo phần chêm.
c) Dự phòng bảy (7) ngày cho lớp lót khô hoàn toàn trước khi quét lớp kế tiếp. Để chéo
các lớp lót cào rãnh để tạo phần chêm cho lớp kế tiếp.
d) Lớp hoàn thiện phải được trát bằng bay bằng cái bay thép để tạo bề mặt nhẵn mịn
với các góc thẳng sắc nhọn hoặc các cạnh nhọn tròn theo yêu cầu.
e) Công tác trộn vữa và thạch cao, trừ khối lượng nhỏ hoặc được Giám đốc dự án phê
duyệt khác bằng văn bản, phải được tiến hành với loại máy trộn phù hợp.
f)

Tất cả hỗn hợp được tính theo khối lượng trừ phi được quy định khác.

3.15 VỮA TRÁT VÔI BÊN TRONG TRÊN NỀN CỨNG
a) Vữa trát vôi bên trong phải được quét hai (2) lớp trên nền cứng như sau:
1. Lớp lót, dày 10mm (tối đa) đối với tường và 5mm (tối đa) đối với mặt dưới vòm,
bao gồm một (1) phần xi măng, bốn (4) phần vữa vôi và mười sáu (16) phần cát.
2. Lớp hoàn thiện bao gồm hoặc một (1) phần xi măng, mười hai (12) phần vữa vôi
và ba mươi (30) phần cát, hoặc lớp hoàn thiện vữa thạch cao cộng với 25% vữa
vôi.
b) Tổng độ dày của vữa thạch cao bên trong phải không quá 15mm đối với tường và
10mm đối với mặt dưới vòm.
3.16 VỮA THẠCH CAO BÊN TRONG TRÊN CÔNG TÁC LATI KIM LOẠI
a) Vữa thạch cao bên trong trên công tác lati kim loại phải được quét ba (3) lớp như sau:
1. Lớp đầu tiên và lớp thứ hai bao gồm một (1) phần xi măng, hai (2) phần vữa vôi
và sáu (6) phần cát.
29 Tháng 05 Năm 2006
Tài liệu này được dịch từ phiên bản
tiếng Anh để tham khảo

Rev 0

Thuyết Minh Kỹ Thuật
Chương 05: Công Tác Trát Vữa và Lát Gạch
Trang 25/43


Tài liệu bạn tìm kiếm đã sẵn sàng tải về

Tải bản đầy đủ ngay

×